Goudsche Courant, dinsdag 20 augustus 1907

Da politie heelt natnnrlgkl geen apoor van de roovert ontdekt en hetataat vaat zoo zegt men dat het een bende revolationnairen waa AU de berichtccever in kwestie het one niet kwalijk neemt dan znllen we deze beeren geen revolotlonnairen maar roovera noemen Znlke berichten welsprekend in hnn aoort lijn inmidi els weer een bewija wat ar in Kaaland al zoo niet onder de vlag der revolntionnairen doorgaat We hebben het meer gezegd de vryheidabeweging wordt door velen miBbrnikt en gespais van het laagste kaliber maakt er zich helaas van meester om ongehinderd zijn wandaden te kannen volbrengen Da president van den Amerikaanschen talegraSstenbond heett de ali emeene staking algekondigd Voor zoover wü kannen opDaken alt de telegrammen in de bnitenlandache bladen heelt deze afkondiging niet geleid tot een algemeen neeileggen vanden arbeid door de t legraflaten De zet van den president van den telegraflstenbond heelt blijkbaar niet tot het beoogde doel geleid Helzellde kan warden algeleid alt het bericht dat de bestaarders vaa den telegraflstenbond zich hebben bereid verklaard de hangende moeilijkheden te onderwerpen aan de scheidsrechterlijke nitspraak van de parmante commissie voor arbitrage nit het bestnnr van het werkliedenverbond Bedoeld beslnit duidt er op dat de positie der stakers niet sterk kan Want wat kan een scheidsrechterlijke beslissing dier permanente commissie eigenlijk te beteekenen hebben P Enkele correspondenten van Londensche bladen beschoawen de afkondiging van de algemeene staking als een noodschot Uok beweren zij dat de beide groote Amerikaansche telegraul maatscbappijen de beschikking hebben over de diensten van tal van werkkrachten Vooral onder de vronweiyko telegraflsten schijnt betrekkelijk weinig neiging te bestaan om aan de bevelen van de leiders der vakorganisatie te gehoorzamen De correspondent te Now York van de Londensche Globe seinde d d gisteren dat de stakers over onvoldoende geldmiddelen beschikken Verspreide Berichten DUITBCHLISD Op een vergadering van Dnitsche wijnboawers te Ostrich heelt men do noodzakeiykheid betoogd van strenge bepalingen tegen vervalsching en den import van minderwaardigen baitenlandschen w n Net als in Frankrijk Te Landen is een Fransche kadet aangebonden die f to s maakte van batterijen De jongen zei het slechts voor zi n pleizier te doen wat waarschijnlijker is dan dat het hier een spioli geldt Bnoelihd De Liberie doet een verbaal over de pogingen die koning Ëdaard In t werk zo i stellen om een Knropeesch Concert der verschillende mogendheden samen te stellen met een dnnr van 25 jaar waardoor niet alleen de vrede loo langen tijd verzekerd zon tijn maar ook de ontwapeiiingsquaestie voor een belangrijk deel zon zUn opgelost Italië Spanje Portugal Frankryk Knsland en Turkije zonden al toezegging tot deelneming hebben gedaan Oostenrijk en Dnitsohland nog niet RUSLIHD Minister Iswolsky gaat behalve naar Oostenriik ook naar Parijs en Londen De bedriegerijen der spoorwegbeambten op den Transbaikalspoorweg moeten den staat ongeveer 10 millioen dollar gekost hebben Vooral werden vrachtbrieven veryalscht MlBOSIO Mogador la door alle Europeanen verlaten Hen seint uit Casablanca aan de Matin Men mag Casablanca beschoawen als feitelp omsingeld door de Marokkanen t Is heel erg en t verontrust ten zeerste generaal Drude De aaldaten slapen met ban wapens en onze legermacht Is biykba onvoldoende De Pransohe regeering heeft ièen maatregel genomen dio niet zal nalaten een ganstigen indruk te maken op de Harokkaansche bevolking se Is namelgk begonnen met den wederopbouw van den toren van do Moskee te Casablanca dia by de besehieting vernield is AHEKIKiL De president van den bond van tolegrafuten heeft den telegrnfisten in hot handelsvorkeer bevolen onraiddeliyk het werk to stilken voor loover zy niet door contract vul bonden t a Chuia De re e ring heett vernomen dat oUcletio en Botditen voortgaan met opion ronken zy heelt nu de doodstraf daarop gesteld Als dat niet helpt BINNENLAND De correspondent der N R Ct te Batavia seint Een afdeeling marechaussee onder kapitein F E Heyligers ia het gebied der Bergtomori binnengerukt ter bestraffing van den verradelgken overval der patroniile van Riitenants Matthes en Kies Tolikoli f en Tolasi werden getuchtigd en leden zware verliezen Veel goederen van de vermoorden werden teruggevonden Den 14en dezer is die atd roarechauaBces vereeaigd met do brigade te Malili gelegerd naar Lintoa opgern t om Mohale Maroendoe het boufd der Bergtomori te bestraffen Gemenjfde Berichten Het volgende geval heeft zich te Oudega Friesl voorgedaan Toen de predikant der Ned Herv kerk aldaar Zondag jl met vacantia van huis was had hy eeu nabnrigcn predlkiiut verkocht voor hom don dienst te vervullon Dit cheen den kerkerend niet naar genoegen te wezen een bod a werd althans t i ezonden om den betrokken predikant l te ZH ggen zonder dat de gemeente biermidn in kennis werd gesteld De i ondagmidd ig kwam Klokgelui riep de schare ter kerke doch de predikant die afgezegd was ble l natuuriyk weg zoodat de kerkeraad die zelf thuis bleef de gemeente vergeefs op oen herder liet wachten Ontstemd over een dergeiyke handelwgze circuleert nu een adres aan t classicaal bestuur by de lidmaten waarbü dezen bun afkeuring uitspreken over het gedrag van t kerkeiyk bestuur Men meldt uit Tilburg Toen gistermiddag de stoker van de chemicaliënlabriek des heeren W in de Veldbovenstraat in de machinekamer kwam vdnd hy daar het lyk van directeur den hbor F L met verbryzelden schedel op don grond liggen Men vermoedt dat de heer L met een der machines in aanraking is gekomen die hem den schedel verpletterde Het lyk is naar het gasthuis overgebracht Leopold Leroi knecht van den luchtreiziger Dumortier was te Antwerpen bezig met het vallen van 3 ballons toen hy zag dat uit een der ballons het gas ontsnapte Hy klom in bet net om den break te herstellen maar men zag hem niet terugkeeren Toen men ten slotte de ballon ledigde vond men den ongelukkige dood in het netwerk hangen gestikt in het ontsnappende gas Op last van den rechtv commissaris te Rotterdam die naar Pernis was gedaan met den substitnut ofiicier van justitie den griffier en een ryksveidwachter om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van een aldaar plaats gehad hebbend begin van brand wai de aanhouding na het verhoor gelast van den van brandstichting verdachten A V aldaar Terwyi do heeren met den bewoner diens zoon den ryksveidwachter eu den verdachte in de kamer waren werd den ryksvoidwachter gelast even te inlonuderen hoe laat de boot naar Rotterdam verirok Van deze gelegenheid maakte V gel ruik de heeren den rag toe te koeren en het hazenpad te kiezen Wel ging de ryksveidwachter met zyn Pernisser collega en den gemeenteveldwachter er op uit om he g in te halen maar de ander was hun te vlug af Allo grienden werden tevergeefs doorzocht Later is gebleken dat l y uit de haven een roeiboot heeft weggenomen en daarmede naar Schiedam is gevaren en zoo ontkpmen is De roeiboot is wèl de vlachteling niét teruggevonden Naar uit Bern gemeld wordt is j l Donderdag de Nederlandsche lamilie Hannema in het gebergte by Kandersteg overvallen door een onweer Een l Vjarig meisje stortte daarby van een rotswand en werd levensgevaarlgk gewond Naar men aan de N R Ct Bericht zal de minister v in landbouw nyverheid en handel ter kennis van belanghebbendei der Berlin brengen Ie dat de EngeUche rechter de reederg The Oreat Eastern Railway Company lot een bedrag van £ 2i ail 11 zynde £ IB per ton aansprakelgk heelt gesteld voor het verlies van mensehenlevens en goederen bg gelegenheid van het ongeval den 21 Februari jl aan het stoomschip Berlin bg den Hoek van Holland overkomen 2e dat bigkens in de Times voorkomende oproepingen ieder die aanspraak op eenige vergoeding meent te kannen maken hiervan T64r 80 October 1 1 moet hebben kennii gegeven by gebreke waarvan bg van altkeering zal zyn uitgesloten De minister zal alle N ederlandsch belanghebbenden die op eenige vergoeding aanspraak meenen te kunnen maken uitnoodigen zich onder overlegging van htakkeo waaruit hanne aanspraken zouden kunnen blgken ten spoedigste in verbinding te stellen met den consul generaal der Nederlanden te Londen die de Nederlandsche belangen zal behartigen en desverlangd nadere inlichtingen ter zake zal verstrekken De tenor Isalberti van de Ilaliaansche opera was door baron v P op een soiréemusicale uitgenoodigd Hg werd door de barones en zyn gastheer pur automobiel van het Qeldersche stationnetje afgehaald Onderweg ontmoette men een tienjarig knaapje dat terwgl de auto over de brug snorde haastig wilde nitwgken doch hierbg te water geraakt Reeds nond het kind op t punt in t vrö diepe water te verdrinken toen Isalberti uit de auto stapife in i water sprong en het geluk smaakte het knaapje te redden Doornat kwam de zanger op t kasteel aan maar zgn stem had door het onverwaohte bad niet geleden Weer houdt een geheimzinnig geval de recherche te Amsterdam bezig Eenige dagen geleden zoo meldt hel Volk zond de heer O van den Amsteldyk een pakje inhondende f 800 aan bankbiljetten aan den heer S lid van den gemeenteraad De kruier met de bezorging belast kwani met de boodschap by zgn patroon terug dat hy het pakje op onverklaarbare wgze verloren had vermoudelgk op de Weteringschans Intusschen meldde zich gister iemand bg de politie aan die meedeelde een pakje gevonden te hebben dat geheel beantwoordde aan het vermiste en waarop ook het adres van den heer S was gesclireven Ue vinder zou volgens zgn meedeelingen goen tgd hebben gehad het zelf hg den heer 8 te bezorgen en had het daarom aan een hem onbekenden jongen die daar passeerde overgegeven met het verzoek het aan het adres te bezorgen De jongen heeft het niet bezorgd en het groote raadsel dat de recherche thans heeft op te lossen is bestaat de onbekende jongen al of niet f Voor het kantongerecht te Enschede is tegen het gemeenteraadslid van Lonneker J H T die bg de herstemming voor den gemeenteraad 16 minuten te laat kwam op de zitting van hot hootdstoinbarean f 5 boete of 3 dagen hechtenis geslacht wegens overtreding van art 155 der Kieswet Eveneens werd een boete geëischt tegen eenige fabrikanten aldaar die op den dag der herstemming in hnn fabrieken geen Igst hadden opgehangen vermeldende de uren waarop gelegenheid werd gegeven om te stemmen In 1823 waren er 600 plaatsen aan de Newyorksche effectenbeurs zulk een plaats werd toen met ruim f 100 betaald Thans zyn er 1100 flrmas lid van de bears en worden de plaatsen als er openkomen verkocht voor f 180 000 en zells voor I 240 000 Dit laatste bedrag de hoogste prys die besteed is was da koers in den bloeltyd der hooge ellectenprgzen in 1905 06 Sedert is de prgs gedaald in April werd er nog f 200 000 voor een plaats betaald maar onlangs werd er een gegund voor f 180 000 Een hevige brand heelt gewoed in de badplaats Old Orchart in den Amerikaanschen staat Maine waar 17 hotels 20 winkelhuizen en 60 woouhaizun Ojn prooi der vlammen z n geworden 2 menschen omkwamen en verscheidenen gewond werden De schade wordt op 600 000 dollars geraamd Oe persooniyko ongelukken worden toegeschreven aan een ontplolfing in een winkel van chemicaliün Het kankervraagstuk Prol August Bier de opvolger van v Bergmaan aan de Berlgnsche hoogeschool maakt in de Deutsche medizinische Wochenschrilt de uitkomaten openbaar van zgue waarnemingen betrellende de mogelykheid om op boosaardige gezwellen invloed te oelen n Hy heelt met gebruikmakiug van een door anderen voorgestelde methode bg kankerlgders het bloed van andere diersoorten ingespoten en boven twyiel vastgesteld dat er daarna eenige hoopvolle veranderingen in de kankerwoekeringen kwamen die wel niet met een genezing gelgk stonden maar er toch zeer dicht bg kwamen Hg is nn echter bang geworden voor te ver gaande gevolgtrekkingen die er uit zgne proefnemingen zonden gemaakt kunnen worden en heett daarom aan de Neue Freie Presso geschreven Myne ooderioekingen hebben tot geen praktisch bruikbare uitkomsten geleid Het zou daarom zeer te betreuren zyo indien by de Mme kankeriydera onvervulbare retWMh tingen gewekt werden Tot na loe hadden mgn waarnemingen enkel een wetenschappeiyk belang en het is zeer twgfelachtig of het ooit zal gelukken langs dezen of een dergelgkep weg kanker wcrkeiyk te genezen Uen seint uit Amsterdam Nadat de nieuwe motorbas enkele dagen geleden een lantaarnpaal in de Doelenstraat omver had gereden kwam zg Vrydag bg een tweeden proefrit in een sigarenmagazgn in de Oude Hoogstraat terecht De groote spiegelruit werd kort en klein geslagen en groote verwoesting in de uitstalkast aangeri ïht Er werden echter geen persoonlyke ongelukken veroorzaakt De bekende brandkastenflrma Lips te Dordrecht verspreidt een brochur behelzend een afdruk van het notarieel procesverbaal der vergelgkende publieke vuurproef tasschen haar brandkastea en de met hout bekleede der firma Adolph Zooals men weet had de proef 27 luli op Zorgvliet plaats wg gaven desiyds daarvan een nitvoerig verslag waaruit bleek dat de iohoud der Lips brandkast na de vaurproei geheel ongeschonden werd aangetrolfen terwyi die der andere kast verteerd was In oen voorwoord weerlegt de firma Lips het protest tegen de vuurproel door den vertegenwoordiger der firma Adolph gepubliceerd Op bet oefenterrein in Döberitz werd onlangs een soldaat die aan een gevechtsoefening deelnam gedood door een afgedwaalden kogel een andere troepenaldeeiing in de bnnrt was nameiyk aan het schgfschieten De kapitein die de gevechtsoefening leidde is thans tot 43 dagen gevangenisstraf veroordeeld De rechtbank nam aan dat hg weten moest dat vlak daarbg met scherp geschoten werd en das zgn mauschappen niet had mogen blootstellen aan het gevaar waarvan een hot oller werd De ontplolfing te Diimitz Naar de Kliln Zeit vertelt is de luchtdruk van de ontplolfiogen in de dynamietlabriek van Diimitz aan de Elbe zoo sterk geweest dat op bgna drie uur alstands vensters gebarsten zyn Een aantal bygebouwen van de labriek zyn er door vernield en verderop hebben vele halzen schade geleden De labriek stond buiten de Nobelgroep en was wel tegen brand maar niet tegen ontploffing mot daarop volgenden brand verzekerd In enkele straten van Diimitz is geen ruit heel gebleven vele daken zyn afgerukt In de dorpen Pansendorf en Kloin Schmölen is is t nog erger alle daken zgn er afgerukt Naar do N C verneemt is definitief besloten dat de electrische spooriyn Den Haag Rotterdam het volgend jaar Mei met electrische beweegkracht zal worden bereden De O en E l meldt Donderdagmiddag reed een heer gezeten in een aptomobiel over den Kerkbrink te Hilversum toen eenige kwajongens hem met steenen begonnen te gooien Dit werd zoo erg dat genoemde heer stopte en de jongens achterna ging om hun een welverdiende kastyding toe te dienen Het gelakte hem twee der plagen te grgpen doch eenige werklieden die het gevalletje met leedvermaak hadden aanschouwd trokken party voor de jongens en dwongen den antomobilist ze los te laten Een opstootje was hiervan bet gevolg De automobilist ontving eenige lerme stokslagen zoodat hg biy was zyn automobiel weer te hebben bereikt en weg kon taffen Da politie is vaa het geval in kennis gesteld Qelgk gemeld zal de inbreker Rudolf Cornells Walthers eigenigk genaamd Heinrich Wilhelm Julius Karl Richter 29 jaren zon der beroep en zonder vaste woonplaats thans gedetineerd in het buis van bewaring te Haarlem li h in September voor de Haarsche rechtbank hebben te verantwoorden ter zake dat hy gedurende den voor de nachtrust bestemden ty l telkens door middel van inklimming of wol van braak en buiten weten en togen den wil van do bewoners als rechthebbenden zich den toegang heelt verschalt Ie in den nacht van 27 op 28 Juni 1907 onder de gemeente Bloemendaal a tot de woning van deq labtikant Tjeerd Knottenbelt b tot de woningen van den bloemist Henricns Roosen aan den Bloemendaalachenweg 2 In den nacht van 28 op 29 Juni 1907 dnder de gemeente Leiden a tot de woning van prof E C van Leersnm b tot de woning van O F Keyst Walthers biyit naar de O H Ct mededeelt ontkenaen dezellde persoon te zgn als Richter die stral in de gevangenis te Alkmaar heelt ondergaan Hy beneert dat omstreeks denzeilden tyd dat Richter te Alkmaar was opgesloten hg te Antwerpen een stral heelt ondergaan onder zyn vblgens hem waren naam Wil then Bet is voor hem van belang dat dit wordt uitgemaakt want mocht het waar biyken te zgn dan zou de verzwarende omstandigheid van recidive vervallen Op grond van ari 24 van het Wetboek van Strafvordering zullen door de rechtbank te Haarlem ook worden behandeld de Inbraken door den verdachte te Leiden gepleegd Leiden behoort onder t arrondissement s Oravenhage maar omdat de verdachte in het arrondissement Haarlem is gevonden zal hy zich daar ook voor de aldaar gepleegde teiten hebben te verantwoorden Gisterenmiddag had bg Adnard Gr een autoongeluk plaats Het rgtuig kwam in botsing met een wagen De eigenaars der auto de heeren Gebr Mees van Groningen kwamen er vry goed af Een der heeren kreeg echte r een schouderontwrichting De auto is geheel vernield J A Kers schrgft in Onze Tuinen Dikwyis zagen we bg lielhebbers dat ze citroenpitten hadden uitgezaaid en daarvan soms aardige plantjes hadden gekweekt Op zich zelf mag dit nu aardig zgn veel heeft men er niet aan Als men echter weel dat dit citroenboompje een zeer goede onderslam is voor den Oranjeboom dan begint men er waarschyniyk meer voor te gevoelen Voor hen die In het bezit zyn van een of igeer exemplaren van zoo n citroenplant deelen we mede dat het thans de beste tyd is om zo te veredelen Tracht by kennissen of van den bloemist die n bedient te verkryj tn een of meer dit jaar gegroeide scUwten van een Oranjeboom Deze schenten moeten flink ontwikkeld zgn d w z het hout mag niet te kruidachtig meer wezen maar moet werkeiyk houtachtig zgn Van het blad wordt niets verwyderd een entrgsje van pl m 10 c M lengte is voldoende Gebruik bg voorkeur het topeind van de schoot De veredeling geschiet gewoonlgk door copalatie die heel goed is Da verbeterde copulatie voldeed ons gewooniyk het beste Is de oculatie u beter bekend of zyt ge met deze knnstbewerking wat vo der gevorderd welnu ook door deze veredeling laat onze Oranjeboom zich gewillig voortkweeken Zoodra de copulatie is geplaatst brengt men de veredelde plant oniler het g as d 1 in een bak waarin ze dan een weinig schuin wordt gelegd In de eerste 8 10 dagen wordt geschermd en voel gespoten daarna minder geschermd terwyi men met het bespuiten der plant biyit voortgaan tot men ziet dat de veredeling gelukt i Dan wordt meer gelucht aanvankelgk nog flink gespoten om ook dit laatste successieveliik te verminderen om daarna de plant nit den bak te nemen en baar in een koude kas of oranjerie te overwinteren Stadsnieuws GOUDA 19 Augustus 1907 Zaterdagavond woonden we de openingsvoorstelling hy van het Circus Oscar Carré dat hier zyn tenten heelt opgeslagen om een serie voorstellingen te geven Vhn het uitgebreide programma dat niet minder dan 20 nummers telt noemen wy allereerst de vrgheids dressuren van den heer Albert Carré die ons verschillende mooie kunsten liet zien zooals de Slangenrit de Hongaarsche hengsten de lox terrier eis jockey onz Ook in het nummer met olilant paard en ponney merkten we op hoe bekwaam de heer Carré is in de dressuur van die dieren Een nummer dat ook vermeld moet worden is de Witte dame voorgesteld door mejullrouw K tchen Carré Niet alleen het schoolrgden maar ook de aardige verschgning door verschillende kleuren prachtig belicht verdienden ten volle het applaus van het publiek Dan komen woorden van lof toe voor The 6 Kaufmanns de behendige vlugge wietrgderessen die kunsten vertoonden zooals we nog nooit hadden gezien Ryden op éen wiel zes dames op éen fiets en dan de kunstige toeren op de verschillende fietsen kunnen we niet genoeg roemen Ook de 15 Japanners werkten vlug en handig on verrichtten verschillende sterke kunsten De dames Marietta en Foureaux lieten zien hoe vertrouwd zg op den rug van een paard zyn evenals de jockey s Cook en Bono en de Matroos op Zee Ook de strgd om het paard enbalonpolo door 8 heeren vielen zeer in den smaak van het publiek De verschillende clowns vermaakten de toeschouwers met hnn grappen vooral Busto met zgn gedressoerde ganzen die rechtsomkeert maakten en halt hielden als de generaal het beval Nog rest ons een woord van lot voor het orkest dat oader leiding van den heer Kotonn verschelden nummers goed uitvoerde We kannen dan ook een leder een bezoek aan het circus aanbevelen waar men zich uitstekend zal amuseereu Hedenmorgen werd in de vroegte de Raam 1 in rep en roer gebracht door het gegil van 1 HD Tiosw die meende dit hur xoontje in 1 bet water lag De schippersknecht K komt aanloopen springt gekleed to water zoekt overal maar kan den jongen niet vinden Ieder meent nu dat hg zeker verdronken is totdat de moeder plotseling het verleren schaap in de gang van haar woning opmerkt waarna de schippersknecht met een vriendeIgk bedankje voor de vrouw met zyn natte pak altrekt VliRGADERINSV4KDEIIi6EMEE TEa44D VRIJDAU 16 ADG Vervolg De heer Jongenburger Ik moet het gesprokene van den heer Vingerling geheel onderschryven en geloof dat de zaak zelve zooveel niet zal kosten Er is in het geheel geen rekening mede gehonden wat een muziekkorps kost en wanneer dit nu f 1000 koet eo e gemeente betaalt daaraan f 800 dan bigit er voor de heeren maar I 200 over om bg te passen Trouwens ik geloei niet dat een muziekkorps zooveel kost als ik denk dat kleine plaatsen zooals Waddinxveen en Boskoop eigen korpsen hebbeu en die geen subsidie van de gemeente ontvangen De heer Dercksen Ik laat hier de machtsspreuk dat giuziek het volk veredelt voor hetgeen die is maar wensch er op te wyzen dat jaariyksch de belasting hoe langer hoe hooger wordt on dat nu wel het hoogste cyier zal zyn bereikt dat de burgerg hier kan betalen on daarom zal ik tegen deze aanvraag stemmen De heer van Galen Ik lieb mg niet togen de indiening van dit voorstel verzet omdut de heeren van het comité niet in de gelegenheid waren om het particulier iuitiatiel in deze te hulp te roepen Ik hoop dat voor het vervolg niet meer tig do gemeente kas zal worden aangeklopt en zal dus nu voor het voorstel stemmen Het voorstel wordt ia stemming gebracht Voor stemmen de hh de Jong v d Roe Bokhoven van Galen Herman Vergeer en van de Velde Tegen stemmen de hli Jongenburger Dercksen Muglwyk en Vingerling Het voorstel is dus aangenomen met 7 tegen 4 stemmen Aan de orde Het voorstel tot intrekking dor aan de IJsselStooratraraweg Maatschappy verleende concessie Wordt zonder hooldeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde Hot voorstel tot nadere regeling dor bezoldiging van eenigo ambtenaren der gemeentegaslabriek De heer de long Met genoegen heb ik gezien dat B en W een salaris regeling üebben ingediend voor het personeel van de stedelgke gaslabriek maar ik zou voor de twee laatste beambten een betere regeling willen en wel voor hen bepalen 6 drie jaarlyksche verhoogingen dan weten zy wanneer zy blgven dat op lateren leeltgd zg een beter salaris hebben dan nu is voorgesteld De Voorzitter B en W nemen dit voorstel over Het ingediende ontwerp met de voorgestelde vyziging wordt daarop zonder hooldeiyke stemming goedgekeurd Wordt vervolgd BEÏÏRS VAK EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 5 AUG StaattteenitKfen PoBTuaiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 Rosi AHD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziï Japan Obligation 1899 l li U 74 Cor üMHU Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Rocepis L 100 1 24Vu Hypotfteek Bankên Aandb idem idem 4 9Cl Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb imh Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Schtepvaart MttatK happij n Pand HoUand Oulf 8tv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98V S F ndb Q Hy 0tbeekbMk te Amsterdam 4 100 Itaur Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 PrtmielefHVuieii 1 IiKuiis Loten Stad Antwerpen 1887 2V 02 DtPfratH Mg tot P ipl Laan van Meerdervoort 1902 89 i Alle nog resteerende ZOMEIIMANTELS en COSTUMK S worden tot veel verminderde pryzen OPtfERlIIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN mot daarby passende GARNEERINliEN Veemaikt te Rotterdam Dinaiiag 13 Augustus 1007 Vette ossen en koeien ijoeden aanvoer ijrijsen w iren vnor istc kw il 38 atle kwal 34 3 1c kwal ïo cents per half kilo Vetlc kalveren goede aanvoer islc kw 3 3tie kw 25 31IC kw 23 cent per lialf kilo Vette varkens groote aanvoer iste kwal jfi atle kw 25 3 1e kw 2 cents per half kilo Srha cn en Lunmereii yoetl aangevoerd Handel voor allca prijshouilend versciieidenhêÏd Gii terenavond is do aato gemerkt H 27t waarin behalve de chaalleur twee dames warpn gezeten op don Boulevard te Schevoningi n door hot te kort nomen van een draai omgeslagen Do buide dames vielen onder don wagon bekwamen nog al eenig letsel en klaagden over pgn in den rug Aan het politieposthuis werd geneeskundige hulp verleend door den hoer Van Dugl arts waarna de jnnge dames per rgtuig naar hnn woning werden gebracht Do challeur had zich uit do voeten gemaakt en do automobiel staat by de politin ter betcbikking van den eigenaar Men meldt aan de N U Ct Door de Mantsrhappy tot l xploitatie van Stnitsspoorwejen en do Ncderl Centraalspoorweg MaatschappU is ten aanzien van het vervoor van honden op hare Igiion o m bepaald dat vaortaan honden in Be klassargtuigaldeelingen worden toegelaten indien de chel van het station van vertrek daarvoor toestemming heelt verleend Deze ovirlnigt zich daartoe vooral dat geen der medereizigers in deze aldoeüng daartegen bezwaar heelt Do honden moeten onderweg steeds door hun geleiders worden vastgehouden Het vervoer van een hond op dezo wüze geschiedt tegen den vrachtprya van oen pluatskaart 3e klasse tot bestemming Vimniging AnHR 20nG Aldeiling HHOHHENHlJIill BOZKNDAAL HOEK PARADIJS ÖOIIDA Deze Inrichting stelt zich 4en doel om oude gebruikte en overtollige liuishondelgke voorwerpen wHke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope prjzen te verkoopen De daarop behaalde Winst konit geheel ten goede aan do lïeutnUe Veroenlging Irmentarg Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze n oUeeert geteUUerdi Portrellem PelHtareHogaertt Zy geven kracht on diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen Goïll Pryscourant met een aantal ongevraagde getnigschritten grntit op aanvraag Boxtel a HOOAEHJÜ Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUaNT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen lyo Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG SEPÏEMBF R 1907 s morgens to Mt uren in de Sociëteit VREDE BEST aan do Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J kOKMAN VAS No t Een goed onderhouden van Oasen Waterleiding en vele gemakken vooralen WINKEL E WQOMIS mot ERF en TI IN aan do Lange Tiendeweg te Gouda wgk I No i kadaster Sectie no 1058 groot 1 Are 3 tïonliaren To aanvaarden 1 November IIW Noa 2 3 en 4 Ken Werkplaats Pakhuis en Loods in de Kojcndaal te Gouda wyk M nes 6 en H kadaster Sectie O nos 1050 1051 on en 1052 te zamon groot 1 Are 68 Centiaren wyk M no H is verhuurd voor f 1 50 in de week da andere perceoion zyn te aanvaarden 1 November 1907 No 5 Een goed onderhouden Pakbuls mot Bovenwoolng aan do Keizerstraat to Gouda wyk K nol 128 en 128u kadaster Sectie D no 2380 groot 5S Centiaren Hg de week verhuurd bonedon voor f 1 35 en boven voor I 2 50 No 6 Een goed onderhouden WOONHUIS met ERF en TUIN aan de ouwe te Gimda wyk C No 164 kadaster Sectie 1 Nr 135 groot 1 Are UI Centiaren Te aanvaarden 30 November 1907 Nos 7 on 8 Twee lliiiKen en EUVEN In de Vlamingstraat te Gouda wyk O noramor 393 en 194 kadaster Sectie Nrs 2157 on 2158 groot 84 Centiaren En No 9 Een TT ooza li u is met EllF en GROND in de Vrouwenstceg te Gouda wyk II Nr 198 kadaster Sectie H No 1391 groot H Centinron Verhaard bg do weck voor I 1 65 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v6ór do veilinj van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 ov U uren Nadere inlichtingen geeft NotarU KOEMAN voornoemd ANKER 7 TEGEN RHEUMATICK X EN VEHKOUDHEOEN Ruim 3S j ii doos MiuiecNtH JICHT CN DHIUMaTIEKUUOCflS MtT succes otenuiKT IVtRKMICeAAR IN FLESSCHtNVAI 50cli 7Scls CH IJSIUH H AmSCKISS CN DnocisiDil Rotterdam Te Goud by C LUGKK Apotheker Markt en by WOLFF It Co Westhaven 198 ïkihto Oiido Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PKKTEIIS Ju Ui etuM w turUrmd