Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1907

t o 10415 Woensdag 31 Augustus 1907 40s e Jaargaug TBIJOA Q 3 A0OD8TD8 LAAT8TB V0OH8TBUJNG I rSl Circus Oscar Carré mimm mium iMeuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken MAHHT CSOUUA DlNiSDAG 20 AL ÖUSTÜ S s avonds 8 nor O xocte TT oorstelliarxg Van het rijk gekozen Pracbt I rogrnmma noemen wji slechts De heer Albert Carró met ziJn nitstekend gedresseerde Vryheidspaariien TelelMR St A DV E R T E N T I E N worden gepUatsf van l 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Ortiote letter wonien Iterekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur l € niidil Teictsi n Ito 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per IKJSt 1 70 Afzonderlijke Nnn ii crs V IJ F C E N ï E N HE HLAUriHAMN THOEP Knnstwielruderessen a Dames 6 Dames LES 15 J A C O D A S Keizerlijke Japansche Hofkunstenaars in hunne onovertroffenen werkzaamheden als Acrobaten Jongleure en Equilibristen DE WITTE DAME Equestrische Fantasie act met bet wit e schoolpaard Emir gereden door Mejuifrouw KATCHEN ÜABRE BALLON POLOSPEL TE PAARD De strijd om bet paard Spanningwekkende sportspelen te paard en te voet door 8 Heeren Alle verdere bijzonderheden zie de aanplakbiljetten Eiken avond aa afloop der voorstelling Extra tram naar Bodegraven AmTpacM s Avo ndscliool ipgchrUvl ng van LecrlJpgen De Directeor der Anibacbtaavondtcbool maakt bekend dat gelegenheid zal beetaan tot inschrijving van nieowe leerlingen voor den aanstaanden corsna op l insda r 20 Augfustus a s in het gebouw der school aan de Hontmansgracht de avond van 7 tot 9 uur Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet men oene verklaring overleggen algegeven door het hoofd eener lagere school In deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heelt verlaten na haar tot bet einde en met vrocht te hebben doorloopen Z j die zoodanige verklaring niet knnnen overleggen ol tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een KXMIfÊKm dat zal worden afgenomen UomderOag en Wrydag 9 em a AngutUu a ê des avonds te r aar De Directeur voornoemd J E 8PIJKEE Kt Qoada 12 Angistas 1907 Dronkenschap bestaat niet meer Een monater van bet merkwaardige Coza poeder wordt gratig toegesoDden Kan inatgeven worden in Kofie Thee MM Ukmr Alitint Bier Wattr o in liet voedul zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete van afweet liet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt enzeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder liJn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zgne redding te dankenheeft Het COZA POEDER heeft het hniselijk gelak van duizenden gezinnen hersteld duizelden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der raaatschappd herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard S oeder verspreid wordt zendt gratis aan en die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te lu Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend dep6t te Gonda WOLFF Co Onze depötbouders reiken het attestenboek gratis uit a n hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wondt U direct naar Londen COZAINSTITUTE t ii LX d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoende middel tegen dronkens chap MSBErOTHHTlEE Me worilt veriocUl o i t HURK te letten DIT HIT MiOUUJII Ti M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHBM Deze TUËISEN worden aTgele rerd iu versegelde pakjes van ey IWM 1 n W en em J ed one met vermelding van Nommer er Prus voorzien van nerenstaan IMerk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeiing tan genarde orders aanbav oude J C BIJL Oouda Drtk TM A BBIKKMAN 4 Z voameen J BREEBAABT Lz Wij zijn het er g eheel over eens dat het nieuwste 91 ets merk der Firma A HILLEN f9 ff BRANIES li eet Dat die Brailie6 g cmaakt zijn van de lichtste tabakken Dat die RrailieS zeer zacht van kwaliteit zijn Dat die BrauICi prachtig branden Dat loor iedereen met die BraOleS een proef moet worden genomen Dat die BraUie § alleen verkrijg baar zijn in de Filialen der Firma A H1LLËI te Gouda Kleiweg 2 Tut Tel 141 aenialogeensPoedervorm is het eenigste helpend middel tegen Ulaeilarmoeile HteekmucM MeHUKmwakle Woof4p H H Hiapelooakeia Onmaeklen yermagertmg en fermlmtertug Oer Uehaamtkraehten aemalogeen in Poedcrvoriii heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOÖEEN IN POEDEBVOEM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDEBVOEM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prys per doos met gebruiksaanwijzing f l öO Ëenige labrlkanten H H v SCBAIK Co Den Haag Verkrügbaar bn Firma WO LEP Jb Co Westhaven 198 GBENDEL E VAN MILD Veerstal Gourfo A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuxeerkerk ad IJuel k S VAN ZBSaBN Aoo A iMn B v WIJK P W v EDE Ourf wa r A 8CBKEB fla Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v D HBUDEN Waddmg een P diQROOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELBIN PoUroekerdam D BIKKEB Beneehop WAAB8CHUWIN0 Laat ü met misleiden door Abdij Siroop Het kloosterAancIa Paulo Abdii bestaat niet du Stroop van geenerlel waarde iJDVMMTiM in alle Couranteii worden aangenomen door het A lverleuUe BBreu vso A HimiltllAM 4 ZOOK OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het u irü ltrabaii $ch Schuen eo Laarzi nmairazIJa KLhIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe repiratiën en aangemeten werk DE nOEDKOOPSTE I DE MEEST PBACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLAIIKIl zijn beslist die der Firma WELDON TUE LADIES JOVRSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OP CHILDRESS PASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proe nummerg Alle met ko tel Uoll BIJvoeyael f Van alle in deze bladen voorkomeode A modellen zyn OEKNIPTE PATRONEN f met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 5U verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag tlleaw snovertroSen Frof Dr LieborB welbekend Ult V SBAGST ILIZ13 AllMn esht met Fibriekimsrk tot voortdurende radicale en I zekere genezing van alle zelli I meest hardnekkige xennW I ulektea vooral ontstaan door aïdwalingea op jeogdigeo leeftgl eneEiog van elke zwakte BI idoht Benanwdheid Hoofdpën I Migraine Hartklopping Maagpflu slechte spgavertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectnuen l iijirw fewh 8i dubbele loKli n c Onkml Dop t I Matth i i Vegto Zaltbomm i pSL M Olftan k Co Rotterdam V Happel t Grafenhage I ilalmmana de Jong J Cu BotlerJam W IS k Uj aouda n bi alle drogisten Wild en Gevogelte Van af beden en verder dagelijks versch verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Beevléescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Paoklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T QVIISLING Poelier Oostoratraat 18 BOTTEBDAM TelephooD Interc No 2031 Uultciilandsch Üverzlcül Reuter seint uit Tonger dd 19 Aug Een buitengewoon ernstige aanval bad gisteren plaats op de Franscbe troepen te Casablanca over een front van 6 kilometers De aanval werd afgeslagen met geschutvnur en mitrailleuses De Spahis werden handgemeen met de Arabieren die door de ksnoi non van het oorlogsschip La Gloire werden verdreven Aan Fransche zödo werden 2 man gedood 3 gewond waarvan 1 kapitein 12 paarden werden gedood Do minister van marine ontving Maandag in den loop van den dag de volgende mededeelingen van admiraal Pbilibert Te Larrasj en te Eabat is de toestand bevredigend te Mazagan was bet gisteren rustig De vertegenwoordigers der verschillende stammen en de goovernenr zetten linnne besprekingen voort Volgens berichten uit Harakesj zou Monlay Hafld in die stad door de omliggende stammen tot Sultan zjjn uitgeroepen Te Safi en M gador is het rustig Qisteren werd een heftige aanval gedaan op het kamp te Casablanca Het schieten had een zeer krachtdadige uitwerking Talrijke troepen cavalerie ondersteund door infanteristen werden teruggeslagen Xü schijnen zeer belangrijke verliezen te hebben geleden Bonter seint uit Londen dd 19 Aug In den loop der beraadslagingen over het ontwerp to garantie van de Transvaalsche leening van 5 millioen in het Engelache Lagerhuis werd ook de schenking van den Cullinan diamant aan den koning ter sprake gebracht Onder staatssecretaris Churchill zeide dat niets bet prestige der Britsche regeeringskunst meer kon verheogec dan het bericht van deze schenking door Transvaal Deze schenking stond in geen enkel verband met de leening in een zeer nauw verband echter met de betrekkingen tnsschen Britten en Boeren Toejuichingen De heer Bonar Law fht te kennen dat de heer Churchill wel eenigazins verantwoordelijk zon zijn voor het prachtige tuoneeleftect verkregen door de bekendmaking van de schenking aan den vooravond van de besprekingen van het leeningsontwerp Met verontwaardiging wierp de heer Churchill deze insinuatie van zich daar er geen zweem van een bewijs is voor zulk een bewering FtViLLETOX AHMET BEN TABU Een verhaal uit de zeeengte van Gibraltar door HANS WACHENHUSEN 11 H9 naderde de saamgeschoolden en hoorde vertellen dat men van Cadix een klein handelsschip onder zeil had laten gaan en het bericht verbreid als zon dat scheepje een som van eenige honderdduizenden piasters naar Malaga brengen Dat vaartuig had 9 nachts de haven verlaten nadat twintig soldaten zich heimelijk in het ruim verborgen hadden Men was n l overtuigd dat de Harokaansche zeeroovers zich dien bnit niet zonden laten ontgaan en wilde hen nu op deze wjjze in den val lokken Zooals men verwacht had werd het z g geldscheepje te middernacht door een kaper schip overvallen en de roevers meenden de bemanning te knevelen toen onverwachts de soldaten voor den dag kwamen de bandieten overrompelden hen in de boeien sloten en gevankelgk nair Tarifa voerdon Het neeite opzien en de grootste verontwaardilliig TCrw kt btt Uit dkt b t kiptncUp Toejuichingen van de rcgeeringspartij De heer At quith kwam op togen de geepporde veronderstelling dat do leenioggarantie bet gevolg zou zun van een verdrag met Transvaal cm do wogzenduig der Chineesche arbeiders te verzekeren en verklaarde dat die garantie een daad was van rechtvaardigheid en goede politiek Men ziet in Dnitschland den toestand vnn DuitscbZuidwest Atrika sedert Morengu s inval ernstig in Van welingelichte zode zet men dat in het Berliner Tagcblalt uiteen Morcoga zal zeker bpoedig aanvallend optreden zegt do schrijver want bij moet geweren en munitie hebben Wel zal er hier en daar nog wat opgegraven knnnen worden maar bjj zal meer noodig hebben llgna zeker zal men spoedig dus wel hoeren van kleine Duitsche posten die overvallen zyn Het ongeluk it dat in dien XO hoek van het gebied de Duitscbe troepen juist met talrijk zjjn en de spoorweg is niet ver genoeg gereed om spoedig de noodigo manschappen ter plaatse te hebben Wat de Duitscbers zeer hinderen zal is dat dat Z O gedeelte zeer bergachtig is en hot dus zwaar zal vallen Morenga daar klein te krygon Een voordeel acht de schrijver het dat do regeering dor Kaapkolonie nu besloten heelt Morenga geen recht van asiel meer te vorlecncn De Kaapecbo politietroepen hebben bevel hem bij z ju weder verschijnen op Kngelsch gebied of gevangen te nemen of over do grens terug te werpen In sommige Duitscbe kringen noemt men t de Kaaiikolonio intusscben seer kwalyk dat zij Morenga in de gelegenheid gelaten heeft weer in het Duitsche gebied te vallen De Titglicbe Kundachan zegt bijv I e menschen over de grens de Kapenaars daar deden met den opstand in de Duitsche kolonie prachtige zaken Zü waren daar ontevreden over het vooruitzicht van vrede en wrgven zich nu in de handen omdat het voortzetten van den opstand hun weer voordeel kan brengen Overste v Estorll begeeft zich zelf met zijn staf van Windhoek naar Keetmanshoop om Morenga te bestrijden Over de beleediging den kardinaal staatseecretaris Merry del Val te Marino aangedaan lezen we nog dat er opzottelp honderden anti Clericalen uit Rome waren gekomen om aan de betooging tegen den kardinaal mee te doen In een gesprek met een vertegenwoordiger van de Corriere d Italia heeft de kardinaal het eigendom was en gevoerd verd door den algemeen bekenden rgken Abmet Ben Tabu I die zelf in den strgd met de soldaten een bloedende hoofdwond had verkregen Met oen gevoel van genoegdoening hief de ongelukkige Ruedo het hoofd op hjj moest den man zien en in t aangezicht spuwen die zjjn kind vermoord had De menigte week op zg om hem door te laten tot de soldaten die de gevangenen bewaakten HS zag Abmet die in gewone Marokaanscbe matrozenkleeding met geboeide banden het hoofd halt in een verband zjjn trotschen blik over de menigte liet gaan Buedo wilde de soldaten op zjj dringen om hem te naderen H j is de moordenaar mgner dochter I schreeuwde hjj ik wil hem aanklagen den booswicht Ahmet boorde deze woorden en wendde zjjn gelaat naar Ruedo maar op t zelfde oogenblik viel een schot dat den moordedenaar deed wankelen Jacobo stond plotseling voor hem en slingerde hem zjjn afgeschoten wapen id t aangezicht zonder een geluid te geven zakte Ahmet dood in elkaar De Kadi van Salefa zjjn oude vjjand had zich gewroken Nadat de tot diens rechtsgebied behoorende bevolking meermaal door de Spaansche regeering van zeerooverij verdubt VU had b j ofet gtrut T66r bü d verklaard dat hg goen klacht zou indienen Men meldt inmiddels uit Kome dat ook Qaspari do secretaris voor buitengewone korkelgke zaken te Marino bet voorworp van vgandige betoogingen ia geweest Wat moet do Franscbe regeeriog thans doenP De Temps meldt dat in Casablanca groote opgewondenheid heerachte bg het vernemen van do borirhtcn over do mogelijkheid van een aanval Do Franscbe en paanscho tioojien dollen Zateidug oen verkenning maar do aanval had niet plaats Volgens dit blad zon generaal Drndo don aanval hebben goweiischt om do Marokkanen hot overwicht van de Eurojieosche strgdmaclit ta doon gevoelen Uit zclfvcrlroiiwcn van geiioraal Drude kan gcrerlilvaiirdigd zgn maar do oudminiiter Huuutaiiï meent dat het wel eens blgken kon te opliinialiscb to zgn geweest In ziJn ktudie in de Itovun Hobdoraadairo zegt hg dat Frunkrgk dour oen onvoldoende militaire actio don toostand oor erger dan botof maakt Frunkrgk is in toestand geraakt waaruit het slochth mot groote moeite kan worden bevrgd Pogingen om met den Sultan on da Makhzon in overoonstemming te komen zullen bljjkon goen resnltnnt te hebben Rn danrom zou iianotnnx liever zien lint Frankryk den andoren weg insloeg en dat het niin de mogoiidliodon mcdodeeldo onder do tegenwoordige omstandiglicden slechts mot zich zelf te rade to knnnen gaan en zelf de balans van zgn rechten on plichten te moeten opmaken Oio weg is gevaarlijk miiar Hanotaux meent dat van Europa geen tegenatand te verwachten is De raad dien do ond miniater bier geeft ia om met een groote legermacht krachtdadig op te treden tegen elke poging der Marokkanen om zich aan den invloed van Europa te ontworstelen Maar die raad viadt veel tegenspraak in Frankrijk bg allen die van den aanvang af zich tegen het Marokkaanache avontuur hebben verzet Tot deze groep behoort de gabeele tirfkerzijdo van de Fransche Kamer en zelfs het geheelo ministerio Clemenceau dat steeds verklaard heeft in Marokko slechts het Europeescho mandaat te willen nitvoeren maar niets meer te willen ondernemen De volgende dagen zullen ene doen zien welke meening onder do Franschen de bovenhand krijgen zal De Ma dob 7Ag weet bijzonderbeden bron kende waaruit zijn vjiand Abmet Ben Tabu ziJn rijkdommen putte en die gevonden hebbende was hy zelf naar CadIx gegaan had zijn bevinding de overheid aldaar meegedeeld en met haar bet plan ontworpen om op bovengemelde wjjze den onbekenden zeeroover te ontmaskeren en voor goed on schadelijk te maken Zelf had hjj het gerucht verspreid der groote geldverzending om zoodoende den gebaten Abmet in den val te lokken hetgeen hem tot zgn groot genoegen jtelukt was Ahmet Ben iabu verscheen niet moor voor den aardschen rechter Jacobo s kogel bad zijn bart doorboord Zijn vier metgezellen werden tot den worgpaal veroordeeld Don Juan Ruedo stierf weinige weken later Hij had geen penning meer aangeraakt van het voor z jn kind verkregen bloedgeld Alles wat hjj bezat vermaakte hjj aan de kerk en zich zelf veroordeelde hÜ tot den hongerdood Op een morgen vond man zjjn op een geraamte gelijkend Ijjk Deze geschiedenis die Don Egenor mjj vertelde viel niet voor in de middeleeuwen maar omstreeks de belft der negentiende in t jaar 1850 mede te doelen omtrent plannen tot het oprichten van versterkingen aan de Uiondiug van de Eems maar uit haar bericht bl jkt niet in hoeverre deze plannen reeds ernstig in regeeringskringen worden overwogen Volgens het blad betreffen deze plannen t Een spoorweg van Wilhelmsbaven over De Magdeb Ztg voegt hierbij dat dit laatste plan in 1901 tjjdeus de aanwezigheid van den Keizer by de lowyding van de haven van Embden reeds ter sprake kwam Toen werd de wensch uitgesproken dat by Kmbden allhans een station voor kruisers en torpedobooton zou worden ingericht Do Keizer zelf verklaarde dat de verheffingen beveiliging van de haven van Embden meer was dan een ciak van plaatseiyk of provinciaal belang maar een aangelegenheid van groote nationale beteekenis e oorlegshaven aan de Kreek moest geheel onalhankeiyk van do haven van Kinbden worden ingericht want oen handelshaven kon niet levona diunslbaar worden gemaakt aan militaire doeleinden Verkwikkeiyk is het nieuws uit Busland heden niet Te Nerft in Koerland is do geestelijke lulius Busch vermoord zyn lichaam was niet zes kogels doorboord zoo meldt do Frankfurter Zeilnog Te Nikolajef is een vergeefsche aanslag gepleegd op den gouverneur genoraal zoo meldt de Nene Freie I rease Te Bjalystok is do stationschef vermoord zoo meldt Bonter Dat zyn er weer drie Drie van wie het gemeld wordt I Maar in hoeveel gevallen verneemt de buitenwereld niets V Husland hangt tegenwoordig van moord on doodslag aan elkaar t is treurig maar waar Do lioeskoje Znamja bet bekende reaction naire orgaan wgdt aan deze moorden een bespreking on geeft in een hoogst merkwaardig pleidooi vooral daarom merk waardig omdat er goen enkel argument In voorkomt en bet dus teiteiyk heelemail geen pleidooi la de schuld van alles aan de kadettcn Dagoiyka worden moorden bedreven zegt bet blad en zo komen van een zyde van een party bestaande uit dieven plondornars en politieke moordenaars Hoewel de leden dezer parlg feltelgk de doodstraf verdienen ontwikkelen ze als met den dag grooter werkzaamheid En zegt bet blad verder er bestaat een geheime ver standhouding tusschcn de politie en de mannen die de vele misdaden op hun geweten hebben Het gebeurt maar al te veel dat menschen die een ondergeschikte rel bebben gespeeld achter sloten grendel worden gezet torwgl de ware schuldigen vry uitgaan door cadeautjes aso de politie Wy bebben op t oog zoo zegt het genoemde blad aan bet slot van zyn artikel de party der kadotten de pinnderaara die aan het hoofd staan dezer misdadige vereeniging met haar schynbeilig masker Dat de Boeskoje Znamjs krasse dingen k n beweren wisten we maar dat ze tot zulke krasse beweringen in staat was als thans biykt dAt wisten we nog niet De party der kadettcn die een ernstige parljj is met wel omschreven staatkundig doel maar botweg oor oen bende gewetenlooze moordenaars oit te maken ia toch wel een beetje al te erg Zulke artikelen van de Boeskoje Zusmja doen oneindig veel kwaad Onbillgk onwaar en ongemotiveerdals ze zgn strekken ze er lUebti toe den hut der partyen in Busland