Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1907

Igkt Het is toch bijna niet te voorkomen dat hier en daar enkelen door de masen van het net glippen Men kan toch niet eiken vierkanten meter gronds gaan bewaken Trouwens de Orieksche regeering heeft zelve vroeger in een harer nota s op de klachten der Porte geantwoord dat de grensbewaking zalk een Diterst moeielijke zoo niet ondoenlijke zaal wae Maar hoe dan ook deze maatregelen pleiten gelijk gezegd in allen gevalle rqor den ernstijeu wil der Srieksche regeering om zich bniten het Macedonische wespennest te honden el wetende dat wie daar steken oploopt voorloopig de piJn niet kwijt is Maandag is in het Engelsche Lagerhnis de tweede lezing van i het wetsontwerp in zake Engelands waarborg voor de Transvaalsche Ifening van 5 000 000 pd st Aan ChnrchilI s rede die nit den aard der zaak niet veel nienws bevat ontleenen wij het volgende De leenSng van 5 000 000 pd st is voor hetzelfde doel bestemd als de leecing van 35 000 000 pd St in 1903 voor Transvaal en Transoranje aangegaan Er zal 2 500 000 pd st voor een landbank besteed worden Het denkbeeld van die landbank is afkomstig van Lord Solborne die er 5 000 000 pd st aan besteed won zien Een doel van het overige gejd zal besteed worden voor de kolonisatie van Engelschen Komt de leening niet tot stand dan zal t geld reeds voor die kolonisatie gegeven verloren ziJn Verder wordt hét eld besteed aan spoorwegen enz Alle inkomsten van Transvaal vormen de zekerheid voor de leening Do schnld der kolonie bedraagt 31 000 000 pd St waarvan 20 000 000 pd at reproductief Met de eenige rijkdommen van t land is die schuldenlast niet groot Op het burgerlijke bestuur zal Ier bezuinigd worden o a 250 000 pd st d0or de konstabelmacht van 2000 man tot 900 te verminderen De tegenstand togen de leening in Engeland en ZnidAfrika komt van de zijde van hen die de nieuwe kolonies de oorlogsschatting van 30 000 000 pd st willen opleggen Had de Transvaalsche regeering nu moeten leenen zonder Engelands waarborg dan waren ze in handen gevallen van Sir Percy Fitzpatrick Sir Julius Wernher en andere verdedigers van de ünjon Jack met verguld op snee en t was met haar onafhankelpheid gedaan geweest Beide de Engelsche on de Transvaalsche regeering willen de Chineezen nit Transvaal weg hebben Dat was het punt van uitgang bg de onderhandelingen over den waarborg Ieders belang te öouda Vooral het Uwe Mejuffrouw C van Houten wonende te Broukelen deelt ons mede Gednrende vijftien jaar heb ik niet geweten wat het beteekent bevryd te zyn van een hevige stekende pijn in de schouderbladen en in de polsen De enkels en polsen waren bijna altijd dik opgezwollen ik sliep veelal onrustig en biJ het opstaan s morgens was ik doodelgk vermoeid steeds bad ik benauwdheden De urine kwam pijnljk en veroorzaakte mjg een branderig gevoel sedert geruimen tgd had ik mijn eetlnst verloren en menigmaal kon ik niet het minste werk verrichten De geneeskundigen zeiden dat ik een niorziekte onder mjn loden had en ofschoon ik wel eens na een hevige aandoening eenige verlichting bekwam was dit slechts voor zeer korten tjd Op aanraden van een mijner kennissen maakte ik gebruik van Foster s Rugpijn Nieren Pillen en nadat ik twee doozeu gebrnikt had kon ik zien dat ik vooruitging Hoewel ik na het gebruik van zes doozen niet geheel genezen ben heeft er toch een koloeale verandering in miJ glaatsgegrepen De pijn is bi na geheel weg de urine is weer belder on ik gevoel mi veel opgewekter en sterker dan voor lange jaren het geval was Met het volste vertrouwen kan ik dan ook Uw pillen aan nierlijders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U hot publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Wenk aan keepers Foster s Rugpijn Mieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doozen waarop de naam van het geneesmiddel voluit voorkomt Vraagt uitdrukkelijk Foster s en gij zult de goede hebben Zjj ziJn te Gouda verkrygbaar bij de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel it F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten DtJlTSCHLAND In Hamburg is een aardbeving gesignaleerd door het seismologisch station die mogelijk beeft I plaats gehad op Sumatra ESOBLASD Niettegenstaande het verzet van de Engaliebe prograsiieve partjj beett de Tram vaalsche wetgevende vergadering Botha s voorstel om den Cullinandiamant aan te koopen en als geschenk aan den Engelschen koning te geven met 42 stemmen tegen 19 aangenomen De Engelsche progressieven schenen vooral bang te wezen dat op andere manier bezuinigd zon moeten worden wel het meest in het opruimen van dure Engelsche ambtenaren in Transvaal Beeds zouden er een 400 van die heeren door het minis terieBotha zijn weggezonden De ondste onderzeesche boot der EngeV sche marine de Holland zal gebrnikt worden om proeven te nemen Er zullen op verschillende afstanden mijnen tot ont ploffing wolden gebracht om ua te gaan hoe de stabiliteit van het vaartuig blijft Rusland Een militaire trein en een goederentrein zijn bij Malkicia tegen elkaar gereden vjjf Kozakken gewond In de grensplaats Alexandrowo zijn twee mannen on een vronw aangebonden die in een koffer met dubbelen bodem 20 revolvers en een aantiil Mauser geweren binnensmokkelden Amerika De Vereen Staten zijn in het bezi gekomen van een nieuw ontploffingsmiddel dunnite genaiimd dat zulk een ontploffende kracht bezil dat een granaat er mee gevuld het grootste oorlogsschip onmiddellijk buiten gevecht zon stellen Het is toch geen Amerikaanbche bluf De stakende telegraflsten zeggen genoeg geld te bebben om de staking 3 maanden vol te houden Zij beweren ook dat zi ingeval van nood op de meeste van hun Europeesohe collega s kunnen rekenen om het geheele verkeer stop te zetten Dat Ipt veel op geschetter ElaAkeii ait Schooahoven oxni 1 Zoo treedt dan 1 Jan 1905 de tegenwoordige öascommissie Schreuder Valk Niekerk bij de benoeming van den heer Valk tot Wethouder Sept 1905 uitgebreid met den heer Willenswaard op en is sinds onafgebroken werkzaam geweest Doordat de heer Geelhoed ontslag nit zijn betrekking had gevraagd was de gasoommissie ook in de gelegenheid om een nieuwen boekhouder aan te stellen voorloopig zonder salarit Over de rekening 1904 nadat zg eerst is gesteld in handen der Oommissie voor Financiën wordt voor de 2e maal aangehouden in de zitting van 1 Mei 05 onder de volgende opmerking van den voorzitter In de vorige vergadering heb ik reeds gezegd dat er geen enkele bijlage bij te vinden wasj en nu gelooven we wel dat do zaak in orde is en dat alle uitgaven zullen zijn geschied maar men heeft daarvan gten bewijs voor oogen gehad Die moeten zich dus nog bevinden in handen van den kassier en die is nog niet gedoohargeerd Dat was het eerste werk der nieuwe Gascommiasie in zake financieel beleid In de zitting van 30 Mei 1905 maakt de heer Kooiman de opmerking dat er by de rekening geen bescheiden waren De voorzitter zegt dienaangaande Ik heb er reeds by een vorige gelegenheid opgewezen dat er wel bescheiden waren maar niet die welke er moeten zgn nu waren er ook wel bescheiden Ik bad gemeend dat men ze nu in de commissiekamer ter tafel had gelegd Ik ben begonnen met te zeggen dat B en W mei de commissie van bijstand en den kassier alle bescheiden hebben nagegaan en zg den kassier hebben gedechargeerd Wil de raad nu de rekening nog verdagen my best Maar B en W geven de verzekering dat zij in orde was en alles gedekt is door wissels en kmtantjes In diezelfd zittin wordt bet traktement van den bee Frummel van f 300 gebracht op f 450 omdat hiJ nu ie boekhouding yoett In de zitting van 10 Nov 1905 komt tor tafel de rekening der gemeente dienst 1904 De Commissie van Einanciën merkt o m op Zoo is zy van oordeel dat de inning der plaatseiyke belastingen niet naar behooren geschiedt Het wil baar voorkomen dat indien de ontvanger met meer klem ging vervolgen en wat minder gemakkelgk de moeilgke posten als oninbaar voordroeg de belasting beter zoude inkomen Ook dient beter te worden opgetreden bg vertrek uit de gemeente van belastingschnldigen De commissie acht het gewenscht in het vervolg den ontvanger persoonlgk aansprakoIgk te stellen voor niet ontvangen bedragen tenzg bg kan aantoonen dat alle wettige middelen zyn toegepast De commissie kan zich dan ook niet vereenigen met den door den ontvanger voorgedragen staat van oninbare posten en neemt de vrgheid een staat aan u over te leggen aanwgzende de poaten die naar baar oordeel invorderbaar zgn Ditzelfde geldt ook de invordering der verschillende reoognitien ook hier moet beter worden opgetreden en vooral mi et worden zorg gedragen dat bg niet betaling bet genot waarvoor de recognitie is verschuldigd wordt opgeheven De commissie zou bet gewenscht achten dat Burg en Wetb den Ontvanger de verplichtinij oplegden van elke weigering t t betaling terstond kennis te geven aan hun college opdat zg dan naar bevind van zaken kon handelen Schreuder o a betailie al jaren f 10 te uteinig voor zijn tain En B en W bestaande uit burgemeester en de heeren P Qreup en J W Valk antwoordden daarop het volgende Het verslag der Commissie voor de Financiën geeft Burg on Weth aanleiding te verklaren dat de opmerkingen betreffende de oninbare en achterstallige posten in zoover kunnen worden gedeeld dat nauwgezetheid voor de richtige invordering meer in overeenstemming met de instructie van den ontvanger art 8 en lOj behoort in acht genomen te worden De staat van oninbare posten krachtens art 6 der Instructie door hem by de rekening overgelegd bevat zyn oordeel omtrent de oninvorderbaarheid en is te beschonwen als zgn advies waaromtrent de Raad eene afwgkende meening kan hebbon Ten einde bg acbterstalligheid in de betaling van recognition het genot te kannen opheffen terzake van het gebruik waarvoor recognitie betaald worden moet behoort de ontvanger de reden der achterstalligbeid mede te deelen Kennisgeving van elke weigering van betaling kan als voorschrift van orde goed zyn geen doel treffen omdat art 268 der gemeentewet imperatief voorschrytt wè t de ontvanger te doen heeft terwyi de Kaad onbevoegd is nog andere bepalingen te stellen zooals by deed bg art 11 der Instructie Valk moet dus niet zeggen dat by niet mede verantwoordeiyk is voor de nu geopperde malversatien op gemeentelgk financieel beheer De commissie van Financiën heeft hem wel degelgk wakker geschud en flink ook terwijl zelfs de heer Greup voorzitter dier Commissie was Op 10 Nov 1905 zijt gg wel degelgk gewaarschuwd wat de gemeentefinancien betreit En van dat oogenblik af rust op u mede de zware verantwoord Igkbeid voor wat Schgnt te zgn geschied Wat gg ook in de vergaderingen van B en W hebt mogen praten gedaan hebt gy niets om aan den toestand een eind te maken nog al ondanks nw drang tot handelen waar gy zegt De heer J W Valk Ik heb in dat rapport niet gevonden het tekort maar in de tweede plaats spreekt de Commissie als haar gedachte nit dat wanneer een ambtenaar van de gemeente zgn plicht niet doet en de gemeente flnancien beloopen daardoor schade men dien ambtenaar aansprakeiyk wil stellen voor de schade Nu wenscbte ik te vragen wanneer de Gemeenteraad daarin meegaat en dat wordt aangenomen of dat dan tot de vrome wenschen biyft behooren De commissie heeft dat opgesteld de Raad heeft het gehoord gaat straks naar buis en dan blgft men zeker ira hetzelfde molentje ronddraaien P Aan U als Wethouder om uit die molen ïe komen Maar gg hebt er byna twee laar zelf in meegeloopen I Kendet gy dan geen enkel middel om nw meening als minderheid aan hoogere antoriteiten kenbaar te maken f Gi die voor andere zaken zoo vlug naar Den Haag reisdet zelfs nog wel achter den mg van B en W om 1 Wat zegt art 181 der Gemeentewet P 181 Het opnemen der boeken en kas van den Ontvanger ei cbiedt ten minste eens in de drie maanden Proces verbaal wordt daarvan opgemaakt en aan den Raad en Gedeputeerden medegedeeld Kondet gg in dat Proces verbaal uwe meening aU minderheid in het college van B en W niet doen opnemen bg de eerstvolgende kasopname na het oogenblik dat gij er kennis van droogt Dat was na Sept 1905 En wy herhalen thans uw Woorden als raadslid geuit en gericht tot B en W van Schoonhoven Moesten wij maar in hetzelfde molentje ronddraaien f Of hebt gy niet volgens art 182 tot tweemaal toe de gelegenheid gehad in het Jaarverslag aan Raad en Gedeputeerden van uw opinie te doen bli ken omtrent dit puntP En geeft art 183 U als raadslid niet ten aller tgde het recht om te interpelleeren P Qg ziet er thans niet tegen op om front te maken tegen het college waarvan gg zelf deel uitmaakt Oekker kan het al niet Dit tracht gg wel te doen met reine handen doch ik heb hier duidelgk aangetoond dat gg even schuldig staat als nw collega s Hadden B en W toen den ontvanger tot handelen aangezet alle achterstallige belastingpenningen waren dan van af 1902 nog binnengekomen Zegt niet art 262 De plaatselgke belastingen di niet binnen drie jaren te rekenen van bet tydstip waarop zj verschuldigd of waarop de laatste acte van vervolging beteekend was werd ingevorderd is verjaard Dat dit niet is gebeurd is de schuld van Baad en B en W Eu wat het treurigste ia door dit laisaez aller is de heele zaak aan het rollen gebracht van den verkeerden kant Ook gij mijnheer Valk ztjt te kort gesc ioten in uw pitch als Wethouder van Schoonhoven Zie art 179 en art 116 2e alin Zouden bg tgdige waarschuwing Gedeputeerden geen gebruik hebben gemaakt van art 222 alin 2P Dan ware niet noodelooa iemand voor aliyd in zyn verdere leven geknakt Maojr het schgnt bier een manie geworden Er is nergens controle of boekhouding We bebben ook die onverkwikkeiyke geschiedenis gehad met het Armbestuur Ook dair geen boekhouding aan bet Veer geen controle En nu wat bet te kort in de Kas der Bedryven speciaal de Waterleiding betreft Ook bier staat Jan Valk en de Gascomraissio niet zoo onscbaldig als zg willen doen voorkomen Daartoe moeten wg alleen maar de feiten laten spreken In de zitting van 6 Dec 1905 waar het loopt over de begrooting der Gasfabriek komt ter sprake het loon van den bodo en hierover iaat do beer Valk zich aldus uit y IVaar mijn meening moesten we zulke oude menschen gedann geven maar dat gaat niet dan komen ze ten laste van het Armbestuur De bode wordt gerekend naar de zaken die er aan die betrekking verbonden zijn te oud Ik zou den Raad in overwoging willen geven om het geheel aan de commissie over te laten tot de reorganisatie De bode of looper is dus niet in betrekking bg den Ontvanger maar bg de gasoommissie die zelf oordeelt dat bg reeds in 1905 te oud werd Afgezien van de oorzaak van dat tekort staan beide ambtenaren toch onder de gascommissie En als zoodanig kan zy zich niet daarbuiten honden en de zaak tusschen deze twee ambtenaren laten uitvechten En wg roepen in dezen nog eens de woorden van den heer Valk in t geheugen gesproken op 31 Juli 1902 Zoo LS de administratie ingericht de directeur heeft een rekening en de kassier ook en de beide rekeningen worden tot één gebracht Wanneer de zaak niet goed was dan zouden wij daaraan schuldig zyn daarvoor sta ik te boog en zal de zaak tot het laatst verdedigen Toen het dus een zaak was tusschen boekhouder en kassier nam de commissie het voor hen op Maar nn de zaak niet te verdedigen valt nu spelen de heeren verstoppertje Hadden zg den bode die te oud wordt gedaan gegeven en een rustigen ouden dag bezorgd den ontvanger een fiinken looper toegevoegd wellicht ware veel zoo niet alles voorkomen geworden En volgens welke mooie kohieren de ontvanger de gelden der Waterleiding moest binnen loodsen daarvan geeft de zitting van 26 Nov 1906 de heerlgke bewgzen Het gaat over de wijziging in de Verordening op de heffing van water De heer Valk slaakt daarbg de volgende ontboezeming Ik heb dat concept kohier ook mede ingediend maar spoedig gezegd dat ding deugt niet Ik meende er nog op terug te komen en het is zelfs zóé ver geweest dat ik mgn betrekking van voorzitter der commissie won neerleggen maar door overreding van U en de commissieleden heb ik dat niet gedaan en moest ik roeien met de riemen die ik had wat ik deed tot op den huldigen dng Wanneer het echter niet veranderd wordt dan zie ik aankomen dat er van het derde kwartaal geen cent terecht komt En op die kohieren moet de ontvanger innen 11 Dat geeft licht in de rekening 1906 die nu tot onderwerp van allerlei discussies is geworden Het dagelgksch bestuur der gemeente en de gascommissie staan myns inziens beide aansprakolgk voor de malversatien die nu geopenbaard zgn ieder op hun terrein En aangezien Jan Valk Wethouder is en Voorzitter dar Gasoommiaaie staat hij met beide ooren aan het blok Wg willen in het kort samenvatten a De raad en B en W zyn roedi in 1905 door bare financieele oommissie gewaarschuwd b B en W hebben niet voldoende ingegrepen c De gascommissie houdt een man indienst dien zg zelf te oud vindt voor diebetrekking Wie zgn hier de schuldigen f Het oordeel aan den lezer Komt Van der Kop en Schenk werkt U in deze zaak eens flink in JAN BAZUIN Gemeng de Berfctten Men meldt aan de N R Ct Maandag begon te Wageningen de zitting van het kantongerecht een uur later dan gewoonigk De oorzaak bleek toen de ambtenaar van bet O M die te Arnhem wojnt aankwam Deze verklaarde by de opening der zitting dat hij te Ede de aansluiting met de tram had gemist omdat die tram bij aankomst van den trein reeds vertrokken WM In bet openbaar wilde spr eao woord van proteat doen hooren over de hoogst treurige wgze waarop de Maatschappij tot Exploitatie van Btaatsspourwegen de belangen van het publiek beharti t Tevens laakte spr de toenemende veronachtzaming der door de regeering vastgestelde dienstregeling Men meldt uit Roozendaal Gisterennacht tusschen 12 en 1 uur is er ingebroken by den herbergier on varkenskoopraan J de Klerk in dn Nispensche straat Door openscbuiving van een raam is men binnengekomen Er ia een bedrag van ongeveer f 300 ge stolen welk bedrag was geborgen in een portefeuille die in de kleeren van den bestolene zat Dezo kleeren ijn op een afstand van het hnis teruggevonden Van den dader is nog niets ontdekt Omtrent ii aanhouding van den jongen aan wien het verdwenen pakket te Amsterdam was toevertrouwd meldt de Tel nog Nader vernemen wg dat in de woning van den gearresteerden jongen nog f 050 aan contanten werd gevonden Het huisgezin waarvan do knaap deel uitmaakt verkeerde in groote moeiiykheden en kon ieder oogenblik op straat worden gezet Do vader schgnt toen van het gold dat il het pakje was zich hot hoogst noodige te bebben toes Men meldt aan de N R Ct Te Glanerbrug gemeente Lonneker zgn gisternacht door onbekende oorzaak van een blok van vier woningen toebohoorendo aan Gunneman twee woningen met de inboedels in de as ïh gelegd De bran Iweer kon de twee andere behouden Toen de vlammen bgna waren bedwongen ontstond er in den kelder van een tapper een ontploffing veroorzaakt door het springen van een bas koolzunr die 100 M ver werd weggeslingerd onder iemand te treffen Assurantie dekt de schade Indertgd is melding gemaakt van een 13 jarigen jongen die zich ten nadeele van zgn patroon van eer zeker bedrag aan geld zou hebben meester gemaakt Deswege aangehouden verklaarde hg alles in hel Merwedekanaal te hebben geworpen waarnn men yverig aan het vissclien ging hoewel aan de waarheid van hot verhaal wel eenigazins werd getwgfeld Dat men daarvoor inderdaad wel reden bad ii thans gebleken Bg een winkelier aan de Merwekade vervoegden zich twee kleine knapen met de bedoeling oen biljet van f 25 to wisselen Deze weigerde echter en na ondervraging van het tweetal kwam vervolgens aan het licht dat bet wisselen geschiedde op verzoek van een derde Er blgft geen twglel over of dit is de verdachte die reeds in handen van de politie is geweest maar voorloopig met een berisping huiswaarts is gezonden ü D Gistermorgen is tusschen do stations Heino en Raalte oen vrouw door den trein vertrekkende 6 01 spoortgd van Zwolle overreden en gedood Te IJmniden zgn nog twee nieuwe motorbooten in de vaart gebracht om de vischnaar de Rotterdamsche markt te brengen Deze verzending per boot beeft het voordeel dat de viach in beteren toestand aan komt en dat de handelaars spoediger do ledige manden terugkrggen Gisteravond tegen halt 9 zat de 45jarigebankw rker G van H met zgn lljarigzoontje op de Hooikade te Dordrecht te visschen Vermoedelgk door een toeval getroffen waaraan hg meer Igdende was verloor deman eensklaps het evenwicht viel vooroverin de rivier en verdween in de diepte Op het hulpgeroep snelde men terstond met een reddingsboei en dreggen toe en vriJ spoedig slaagde men er in den geheel bewusteloozen drenkejing op te visschen Onder toezichtvan den geneesheer der politie dr W F Jong trachtten voerlieden en politieagentende levenageeaten op te wekken maar naruim een half uur bleken die pogingen vergeefsch Door de politie werd het Igkdaarna per brancard naar de woning overgebracht D Ct Do Wetgevende Vergadering van Transvaal schynt niet dezelfde gevoelens te deelen als de voor Koning Eduard zoo hartelgke mi nisterpresident Botha Botha s motie atrekkende tot aankoop van den CuUinan diamant om dezen aan den Koning ten geachenke te geven is met 42 tegen 19 stemmen verworpen I Stadsnieuws GOÜDA 21 Augustus 1907 Gistermiddag werd een zoontje van den heer G die door de zeilen van het cirons keek door een der werklui met oen hard voorwerp geslagen welke slag zoo hard tegen den neus aankwam dat de jongen verbonden moest worden in de wgkverpleging De vierde vooratelling van het circus Carré waa beter bezocht dan de vorige er was veel publiek dat van het uitgebreide programma zeer genoot De dreaaurep van den heer Albert Carré werden met groote aandacht gevolgd en verwierven veel ancces De heer Maxirailia u Carré die als wü ons niet vergissen voor twee jaar hier met bet circus was gat ook nog een nummer ten beste nl het Engelsch volbloedpaard Nevermind als vuur en soldatenpaard Verder traden op als rijkunstenaressen Mej Marietta Mile Estrina en in de plaats van Mej Katchen Carré die door ongesteldheid verhinderd waa op te treden Mej Eveline Franzisco Wat betreft de heeren zagen we Angubt Eerste ryies door don komiek Adolph die anders niet behoeft te loeren hoe hg te paard moet zitten dan de Dobbel Jockey Act door Mr Cook en Bono en Mr Gnstav Tscherkesaenrijder de Ballon Polo on de Strgd om bet paard zyn eveneens interessante nummers Ook jongelni uit Gouda konden beproeven 3 maal staande te piard do manége rond te rijden Als prgs was een remontoirbor loge uitgeloofd The 6 Kaufmann s baddon weder veel succes met hun bgna ongeloofelgke toeren evenals Les Jacodas de 15 Japanners die zich meesters toonen op dit gebied Mr Jacoda voerde zgne exercities op de telegraafdraad uit zoo rustig als stond hg op den beganen grond Mooi was ook de dressuur van den Olifant met Paard en Poney te zamen voorjfesteld door den heer Albert Carré De talrgke klachten van de Clowns we noemen o tt Busto met zgne gedresseerde ganzen en houden Het Ontbyt door Delbosq on Bttsto de gelooide Ezel door don clown Dassy doen het publiek schateren van het lacljen Een bezoek aan het circus is wol de moeite en kosten waard wy ontvingen van don nitgover H E J Tjeenk Willink te Zwolle een exemplaar van Nederlandsche Staatswotten ed Scliuurmin en Jordens No 70 Arbeidscontract bewerkt door Mr Dr J G Stenfert Kroese Secretaris der gemeente Amersfoort De prgs van dit voor velen onontbeerlgke boekje is zeer laag gesteld 50 ct terwgl vele aanteekoningen ontleend aan do beraadslagingen en gewisselde stukken tevens zgn opgenomen De gisteravond gehouden orgelbespeling in de Groote Kerk heeft een groote tweehonderd toehoorders en hoorderessen een uurtje van muziekgenot geschonken getuige de groote aandacht waarmee men spel on zang volgde De orgelnuramers uitgezocht ala zg waren voldeden in huoge mate en moeilgk zou het zyn een keus te maken al moeten wg in t byzonJer No 9 noemen De registreering in Waltbera Preislied ia eenig het Andante nit Fantasie Sonate maakte diepen indruk do Paatorale was zeer schoon Do heer Spaanderman waa zyn plaata weer ten volle waardig als naar gewoonte Wy durven niet anders verwachten Zgn medewerksters by dit concert moeten baar naam nog maken De verandering van Mej Dhonts voix de tête in borststem klonk dikwgis zeer onaangenaam Sommige hooge tonen waren sngdend andere daarentegen rolden afgerond door het kerkgewelf dat niet te groot bleek voor haar stemvoliime Mej van Gelder legge zich vooral toe op zuiver détoneeren wat giateravond tusschenbeide wel wat te wenschen overliet Beide damea leggen zich ook nog toe op wat meer dictie de voordracht toch doet zeer veel zoo niet alles Non credd was wezeniyk mooi en wg gelooven dan jook wel dat dit nummer aller goedkeuring beeft weggedragen wat we niet mogen zeggen van bet anders overachoone Wo du hingahst Alles te aamen hebben we toch genoten en hopen zoo niet meer in dit seizoen dan een volgend jaar op dergelijko orgelconcerten Reeds aedert geruimen tgd zag het Bestuur der afd Haastrecht van de Vereeniging Het Groene Kruis uit naar een goede bergplaats voor de verplegingsartikelen die tot voor kort bewaard werden in een localiteit van bet gebouw van den Ned Pret Bond doch f elko localiteit te klein werd Thans mag do afdeeling zich verheugen in bet bezit van een zeer ruim en praktisch ingericht magazyn Aan het Marktveld daar waar vroeger eenige zeer onoogelgke woningen de entfée van Haastrecht ontsierden is thans oen gebouw verrezen ingericht tot magazgn waaraan verbonden een lokaal voor vetpleging De afdeeling die thans nog bet gebouw in huur heeft kan eventueel op billgke yoorwiüirden eigenares worden Dinsdag j l a het gebouw in gebruik genomen Moge het steeds aan zyn doel bigven beantwoorden I ZEVBunnizisK 17 Aug De voordracht voor onderwgzer bestaat uit de heeren M Goudswaard Reeuwgk J Biouwer Neede M P Kappestein Simonsbaven Uit deze voordracht is benoemd de heer M Goudswaard te Reeuwgk Rechtzaken Do Arrondiasements Reobtbank te Rotterdam requireerde twee maand in gevangenisstraf tegen J Ij 55 jaar zonder beroep alhier die zich op 5 Juni j 1 te Waddingaveen zou hebben schuldig gemaakt aan diefstal van een mes toebehoorende aan W Koster huisvrouw van L J Dekker Bekl onderging reeds eenige vonniasen wegens verduistering en bedelnrg En f 15 boete subsidiar 15 dagen hechtenis tegen J Van de H 44 jaar koopman te Jaarsveld die op 17 Juni j l aldaar zijn paard wreedaardig zou hebben mishandeld BEURS VAÏÏ EOTTEEDAM I K H K MAANDAG 5 AUG 3taatsleentn jen PoBTDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RuaLAND Iwang Dombr Ohli gatien 4 96 Azm Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDMBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis h 100 IV 24V Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 j Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgko Hypb 4 99 Pandb Qtrechtsche Hypb 4 100 Pandb Wostlandsclio Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewy en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 90 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 4 99V Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italik Oblig Zuid Italiaansehe Spw lMg A 367 Premieleeninqen büLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog reateerende ZJMEEMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend jin Ysm r £ ¥ H vrj s £ flguMfy Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Do rechtbank veroordeelde gisteren V de G brievenbesteller wegens bet verdnisteren uit een postzak die hem ter vervoer waa toevertrouwd van een aangeteekenden brief bevattende o a f 17 700 aan bankbiljetten tot twee jaren gevangeniastraf Teekënend voor de corrnpte toestanden in SanFrancisco ia zeker het feit dat de vakvereenigingen aldaar zich willen inapannen zg hebben er natuuriyk belang hy om de wegens malversatien veroordeelden burgemeester Schmitz ala zoodanig herkozen te krggen Hg wordt aangeprezen als een ideale candidaat die herkozen zal worden als bg weer beschikbaar d i als hy weer uit de gevangenis komt Zondagnamiddag kregen eenige dnivenhondors in café R te Nieuwenhagen Limb hevige ruzie die zoo hoog liep dat metallerhande voorwerpen werd geslagen en hetmes niet aclterwego bleef Drie personenwerden bloedend verwond waarvan één zekere Tripels zeer ernstig Hg zou zoodanige messteken hebhen opgeloopen in het onderiyf dat Ie ingewanden er uit puilden Op laat van len dokter moest hg naar hethospitaal te Heerlen worden vervoerd Tegen 5 uur werd de verdachte mesheld zekere S door Ie marechaussee van de brigade Nieuwenhagen gearresteerd en voorloopig in verzekerde beWaring gesteld L K ADVKirrEiNTii iN rt rba wd pI haverkamp Luit t z 2e kl EN ANitlE HAVERKAMP Onde j 21 Aug 07 Amsterdam Hilversum Een Heer RAAGT Kif MERS met of zonder Pension te huur Opgaaf Van prys enz ondtr No 2605 Bureau van dit blad Openbai e Verkoopini Te GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s mor gens te elt ui en in de Sociëteit VREDE BEST aan d e Markt ten overstaan van den te Haaatrejcht gevestigden IVoterl S J KOEMAN van No 1 Een igoed onderhouden van Gasen Waterleiding on vele gemakken voorzien WINKEL EN WOOMIS met ERF en IfUIN aan de Lange Tiendeweg te GoudaL wgk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda wgk M nos C en 8 kadaster ISectie C nos 1050 1051 en en 1052 te zaman groot 1 Are 68 Centiaren Wgk M no 8 is verbnurd voor f 1 50 iu de week do andere perceelen syn te aanvaarden 1 Novenber 1907 No 5 Een goed onderhouden PakhuiiS niet Bovenwooiog aan de Keizerstjaat te Gouda wijk K nos 128 en 128 kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiatien By do week verhuurd beneden voor f 1 35 en boven voor i 2 60 No 6 Een gf od onderhouden WOONHUIS met ERF en TU lN aan de Gonwe te Gouda Icadaater Sectie D Nr 135 ICentiaren 30 November 1907 wyk C No 164 groot 1 Are 13 Te aanvaardenl Noa 7 IVeJi Huizen en ERVEN in dL Vlamingstraat te Gouda wgk O nommers 193 en 394 kadaster Sectie Nrs 2157 en 2153 groot 84 Centiaren En No 9 Een ara li va is met EKF on 0I13ND in da VroaiveiHtee to Gouda wgk H Nr 198 kadaster Sectie B No 1391 groo 54 Centiaren Verhuurd bg df week voor f 1 65 Te bezichtigen lo laatste drie werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 t t 11 uren Nadere inlichting m geeft Notaris KOEMAN voornoemd le i 1 kryikaar b Het btite ontcluuleljnutt in a miltlttl rkili poeUmlddel voor Hmtm en voor 1 damei on Klndertchdenwerk IsdcAppretuarTanC M MUIIer li C Benin lUib Slr 14 MenleHtcoea np naaW en rabrtekamerk HBAren 1 Flnkillirt In leHainwirk lalBnlfriie ir fl8n i l Hetkv W BartoiHaea ArMhM I