Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1907

Yrydag S3 Augustus 1907 i o 10417 40ste Jaargang mimm mmmi MeuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Telefoon Sa SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n No 82 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Notjimcrs VIJF CENTEN Wij zijn het er geheel over eens dat het nieuwste merk der Firma A HILLEN OPRUIMING 1 wegens het vergevorderd Seizoen in het IXoord Rrabanlscli Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe repiratiën en aangemeten werk Dronkenschap bestaM niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poe der wordt gratie toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in fiet voedsel zonder dat het noodig 18 dat de dronkaard er iets van a weet Het COZA POBDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wün absint enz b j den dronkaard op te wekken Het COZA POMDMR werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder z n medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Het COZA JPOMDBB heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld daizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het InstitSnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewiarborgd volkomen onschadelijk te zvjn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrjgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze dep thonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt V direct naar Londen COZAINSTITUTE £d l SïnJer d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap WORMERVEER HollandT Vereeolgtng ARME ZOHG Atdeding BnOKHBNHUIS BOZENDAAL HOEK PARADIJS GODDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen wMte ook zoo veel noodig te repaieeren en hootdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale V reoniging Armentorg VBIJDAG 23 A0QP8T08 IGOl LAATSTE VOOliSTELLINO KONINKLIJK NBDBBLASDSCa Circas Osca r Carré CSOUUA MAIIHT DONDERDAG 22 AUGUSTUS 1907 s avonds 8 uur Groote Clown cii Komieke Voorstelling met een extra voor deze Voorstelling gearrangeerd oerkomiek programma Al di eeiis tiartelijk wil lachen Itome van avond naar den Circus hif tal tevreden IJn i Alle CLOWNS en AÜGÜSTE zullen het icogelijko doen om het geëerde Publiek in goede laim te brengen en te honden Optreden van alle Arttsten en Specialiteiten ets Preaenteeren van de bent gedresseerde llaspaarden BRANIES 91 W Ixeet Dat die Braillcs g emaakt zijn van de lichtste tabakken Dat die Bl ailte § zeer zacht van kwaliteit zijn Dat die BraUiCS prachtig branden Dat door iedereen met die BfailICS een proef moet worden g enomen Dat die Bl auiC § alleen verkrijg baar zijn in de Filialen der Firma A HILLED te Gouda Kleiweg 2 Tnt Tel 141 aomalogeeiisPoedervorm is het eenigste helpend middel tegen nioeilarmoeile BleekKUcM Zenuummakte Uaofaptfneu aiapelootheM Onmaehten fermagerUig en FermlnOerfug der Uehaamtkraehten aemalogeen in Poedervorm 1 H H heeft een aangename smaikjc en kan in alle drinkbare vloeistoffen L JIKb worden opgelost IJAEMAT06EEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige tabrlkanten H H v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOtPF Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerh ad IJssel A N VAN ZESSEN Schoonhoven B T WIJK P W T EDE Oudewater A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEUDëN Reeuidjk P v o SPEK Moercapelle D t d STAK Wed J HOLST M KOLKMAN AKN v d HEIJDEN Waddingsveen P A oiiGROOT A DB JONGH Oudetvater J P KASTELBIN Polsbroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCHUWING Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het klooslerSrtnctai Paulo Abdij beataat niet du Siroop van geenerlet waarde ADVEBiTENTIÏÏI in aUe Couranten worden aang enomen door het A fverteiiti4 Bnreaii van i BRll KM A A ZOOI EENISIEFOTMTIEE tien wnr lt verzociit i i t Eilli Ie letfeii UIT HET MaOVZIJN TAN M IIAVENSWAAY ZONE OOUINCIIEM IJeze TBEEEN wordon aigeliferd in verzegelde pakjeavauw iwee en een half en een Ned tuts met vermelding van Nommer ar Prijs voorzien van nevenataani Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoenng van ge eerde orders aanbev ende J G BUL voorheen J BREEBAART Lz PE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODilTLAilKlï ziJn beslist die der Firma WELUOfl THE LADIES JOÜBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKElt f met een gfttis geknipt patroon i THE BAZAAB OE CBILU BEN S FASHIONS f Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAOI Vu Boel Uan deüm Proefnummers Alle met kostel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen § voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag aar v Vrild eii Gevogelte Van af heden en vorder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korlioenders Beevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G OTXELINO Poolier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Tolephoon Interc No 2031 Hieuw onovertroneu Prof Dr Liebers welbokoiid ZliXCW KBACBT II ISIia Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale en ïekere genezing van alle zelN iWiWB de meest hardnekkige xeniiwjflpQRSl xlekten ooit l ontataan doüi H H atdwaliugea op jeugdigen leeft y enezing van elke zwakte Blot üctcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpön slechte spyavertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz UÜvoerige proBpectuasen I rjifLr each fl 1 fi 2 fl S j dubbole flowh Il f i I CVii ra 1 Dep6t Matth v d Vüi to Zaltliomm 1 puti M Cléban Go Kottordam V Happel s Gravenhage HalmmBfis de Jong J Gzn Rotter a ii Wrlff k Cj ftouda en bii aUe dTOG UteD Onnavolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassingen onze in oUevert getehiMerde Portretteu feiutureBogaertê ZiJ geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOQAEB1 S Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zijn Goud Druk van A BRINKMAN Zn Uuilenlandscl Uverztchl Uit diplomatieke bron verneemt men dat oen der voornaamste qnaesties die te Swinemttnde tnsschen Keizer en Tsaar ter sprake z jn gekomen betrof de neutraliteit van Noorwegen waarvoor een vorm was gevonden waarmede Qroot Britannië zich zou kunnen vereenigen Ook de quaestie van beperking der bewapening weid besproken men kwam overeen dat de Dnitsche regeering den tekst van een voorstel zon aannemen dat aan de Haagsche Conferentie zou worden gedaan en waaraan de hoeren Nelidof Marschall en Ven Bieberstein reeds vooraf hunne goedkeuring hadden gehecht Over den Bagdadspoorweg werd niet gesproken wel werd vriendschappelök van gedachten gewisseld over de algemeeno politiek De Keizer verklaarde dat Dnitschland niet zou trachten de staatkunde van Rusland bandelende in overeenstemming met Frankrgk en Engeland te dwarsboomen Steeds krasser wordt de overtuiging uitgesjiroken dat de beschieting van Casablanca niet te wijten is aan de houding der Marokkanen maar alleen aan het onbedachte voorbarige optreden der Franachen Dia overtuiging reeds dadelgk na het bombardement geuit in de Daily Mail door den correspondent van dat blad die de geheele beschieting bijwoonde wordt nu weder versterkt door een schrijven van een Duitschen bewoner van Casablanca in de Weser Zeitnng Deze zegt daarin Volgens de Fransche berichten werden de vijandelgkheden uitgelokt door een salvo van de Marokkaansche regeeringstroepen Dit is beslist onwaar I Het eerste schot dat viel was als een scherpe zweepslag het geluid dat ik duizenden malen van Fransche karabijnen heb gehoord De Ma rokkaansche troepen hadden strikte bevelen geen schot te lossen biJ een landing Maar men wilde aan Fransche zgde het bombardement men wilde de weerlooze Arabieren neerschieten Slerhts door krachtige pretesten van de consuls was vorkregen dat het bombardement niet reeds geopend was op den dag van de aankomst der Galilee Is het in overeenstemming met het gevoel van een humane natie die aan de Vredesconferentie deelneemt de Marokkaansche soldaten die het Fransche consulaat reeds vroeger en bg de eerste onlusten beschermd hadden als moordenaars neer te schieten f Ieder die deze dagen heeft beleefd FËtJLLETOX ZWERYELINGEN Naar het Russisch 2 Was het ook niet aan Bakoenin gelukt zich aan boord van een Amerikaanschen walvischvaarder te redden en zoo het land der vrijheid te bereiken welks vlag hem heden zoo veelbelovend gegroet hadP Zeer zeker hg wilde hopen hg moest hopen indien de aardsche gerechtigheid niet enkel een verzinsel van het menscheljjk brein was Zich aan zijne droomergen onttrekkende begon hij een stuk zwart brood te eten en stak eenige hontblokjes in brand onder een roestigen blikken ketel die hem tot samowar diende het duurde niet lang of een glas thee stond voor hem te dampen terwijl de geur daarvan zjjne levensgeesten opwekte iDus generaal Dachkoff heeft my ontboden Ja barin het is hoog tijd dat gü heengaat antwoordde Iwan kalm voortetende Goeden nacht danl De Uoedtr Gods zy mat n en het met alle beschrijving spottende optreden der Franschen heeft gezien kan slechts betreuren een beschaafde natie zoo te hebben zien handelen Een zaak die tegenwoordig do aandacht verdient is de verhouding tnsschen de regeering en de reactionnairen Ze is vooral daarom van belang omdat velen verwachten dat in de derde Doema een reactionnaire meerderheid zal zijn En een opvallend feit hoe vreemd het ook moge Ijjken is dat de verhouding tnsschen de regeering en de real tie niet rooskleurig is Ten eerste bli kt dat uit de in beslagneming van bet reactionnaire orgaan de meervermelde Roeskojo Znamja wegens artikelen waarin Stolypin gecritiseerd werd Een tweede bewgs is het optreden van Stolypin tegen de delegatie uit het Verbond van het Russische Volk aan den Tsaar waarvan Stolypin verscheidene reactionnairen verbood deel uit te maken Vooral het laatste heeft veel kwaad bloed gezet Genoemd Verbond is zoo kwaad geworden over het eigenmachtig ingrijpen van Stolypin dat het heelemaal van geen delegatie meer wilde weten Een gespannen verhouding tussohen regeering en reactie althans een groot deel der reactionnairen schijnt kwalijk te miskennen en we achten dit een verblgdend verschijnsel We zullen echter wel zoo voorzichtig ziJn voorloopig onze blijdschap binnen zekere grenzen te honden gelet op de velo wijzigingen waaraan de regeeringstaktiek in Rnsl nd is blootgesteld Mogelijk denkt de Tsaar er morgen weer anders over en dan waait de wind weer uit een anderen hoek De wind heeft io de laatste tijden uit zooveel verschillende hoeken gewaaid in Rusland dat er bgna geen oog meer op valt te houden Dat is een van de groote fouten waaraan het regeerstelsel in het Russische Rgk lijdende is gemis aan vastheid van gedragslijn Heden wil de Tsaar dit morgen dat en van al dia veranderlijke stemmingen vinden we in de daden der regeering de weerspiegeling Onzeker en weifelend als het karakter is van Nikolaas II zoo onzeker en weifelend is de gedragslijn der regeering Voorspellen op het gebied der politiek is altgd een gevaarlijke zaak zoo ergens dan gebeurt daar het onverwachte maar wie in Rusland gaat voorspellen waagt zich op al te glad ga Wy zullen er ons uit vrees voor een buiteling niet aan wagen Het zon ons volstrekt niet verwonderen als we morgen vernamen dat de regeering en de reactie weer de beste vrienden waren en het bestuur van het Verbond van het Russische volk een persoonlijke In het commandantshnis een gebouw van twee verdiepingen op een blokt uis gelgkende heerschte groote beweging Koeriers en ordonnansen gingen door dichte groepen ofScieren van allerlei wapens die hier en daar stonden te praten Nevens de blauwe uniform zag men de lange grgze met astrakan omzette en met goud gegalonneerde jassen die den Russischen officieren zulk een typisch uiterlijk geven Op de rawe meerendeels scherp geteekende gezichten lag eene uitdrukking van verwachting overal werd een levendig gesprek gevoerd terwijl zich in het gegons der stemmen het kletteren der wapenen en sporen mengde men wist toch dat van het eilnnd Constantin het binnenloopen van een korvet gemeld was waarmede men den door den Czaar met een geheime opdracht naar Alaska en Kamschatka gezonden graaf Fersen verwachtte Een algemeeno inspectie zou zeer stellig plaats vinden ook allerlei militaire vertooningen want de gezant van den Czaar vertegenwoordigde den persoon des heerschers zelf en moest met buitengewone eer ontvangen worden De keten van wachtposten die zich van het commandantshnis tot de uiterste nederzettingen der kozakken uitstrekte om elk bevel met UlkHmiulbeid tot In il raritt hotktn invitatie van Nikolaas II gekregen had om gezellig bij hem te komen gastmalen Maandag heeft bet sociaal democratische congres te Stuttgart zich nitslnitend met het werk in de commissies bezig gebonden De koloniale oommissie voorgezeten door onzen landgenoot van Kol hield een levendige gedadhtenwisseling over de vraag of sociaaldemocraten aan de kolonisatie part en deel kunnen hebben Dr David was van meening dat de kolonisatie zooals zij tot nog toe geschiedt af te keuren is maar de socialisten meewerken moesten om haar te verbeteren te beletten dat de koloniale bevolking en de koloniale natuur kapitalistisch geplaaderd worden Ledebour verwierp alle kolonisatie zoolang het kapitalistische stelsel de wereld regeert want zoolang ook znllen de gruwelen van de kolonisatie duren De kolonisatie zooals ze nu is is de onafwendbare uitkomst van dat kapitalisme en slechts deer de weeretandikracht der geplunderden en onderdrukten kan de brutaliteit van de kolonisatie verzacht wordon Maar de koloniale bevolkingen hebben loo goed als geen weerstandsvermogen In beginsel moet de sociaaldemooratie zich met alle macht tegen de kolonisatie verzetten Dat moet in elk congr sSMiiit voorop staan daarna kan het verklaren dat de socialisten als minderheid voor het recht van inboorlingen zullen opkomen Ronanet uit Parjjs meent dat de koloniale kwestie ook van bistorischeu aard is De Icoloniën zijn er nu eenmaal en men kan trachten er tot iets goeds te komen Zoo dacht Terwagne sprekende nit naam van de minderheid der Belgische socialisten er ook over De socialisten knnnen in de koloniën nu reeds even goed iets stelligs nitrichten als in de oude staten Pernerstorfler nit Weenen sprak in gelgken geest Uit naam van de Belgische meerderheid verklaarde Pepin zich in beginsel tegen alle kolonisatie Gollerstepper uit New York zei dat de kwestie de Amerikaan che socialisten niet bizonder raakte Zg vinden dat grooter gruwelen dan de groote nijverheid van Amerika meebrengt in geen kolonie mogelijk zijn Ton slotte werd een besluit voorgesteld door dr David uitsprekende dat het socialisme ook in de koloniën zjjn beschavingstaak heeft verworpen Aangenomen werd een besluit van van Kol waarin alle politiek van roof en verovering veroordeeld werd Een scherper gesteld besluit van Ledebour vond der vesting over te brengen scheen in voortdurende onrust Lichte tarantassen en kibitka s kwamen aanrollen om de waardigheidsbekleeders van het district met hunne dames die bg de ontvangst en defeesteiykheden niet ontbreken mochten aan te voeren Menige schoone werd door de wachtenden met belangstelling gadegeslagen en gegroet Het gewoel en het gedruisch in de ruime salons van het commandantshuis die voor de gasten en de officieren van het garnizoen geopend waren werd steeds grooter eensklaps scheen het gelach en gepraat te verstommen toen de slanke gestalte van een man in de kleeding van een banneling de naar de galery voerende trap naderde Fedor Orloff ging het fiuisterend van mond lot mond en hem nieuwsgierig gadeslaande ging men op zgde om den vroegeren kameraad te laten passeeren Orloff was door deze opmerkzaamheid zichtbaar getroffen en zyne hand beefde merkbaar toen hy zwg gend met den militairen groet voor zgn meerdere trad Orloff aldus begroette deze hem op eenigezins scherpen toon men verwacht van u eene mededeeling omtrent onze strandvestingen Tot uw dienst 1 antwoordde Orloff en het volgende oogenblik stond hy tegenover den dl astdo nd a officier die hem door era geen meerderheid De Ieren in het Lagerhnis komen er rond voor uit dat zy het springen van den bom op Lord Ashtown s lersch jacbtslot voor een kunstmatigen aanslag honden waarin best mogelgk de man zelf de hand gehad heeft Zg dringen bg de regeering aan op een bijzonder en zeer streng onderzoek Is t niet opmerkelgk zei gisteren een der Ieren dat terwgl door veel regen pas gevallen de grond drassig was er geen voetsporen zgn ontdekt Het is bekend dat Lord Ashtown een felle tegenstander der Ieren is en geregeld unionistische bladen van berichten voorziet die moeten toonen hoe oproerig en misdadig de Ieren zö ziju Ieren die beweren dat die aanslag tegen Lord Ashtown wel gediend zal moeten hebben om het Hoogerhnia meer vrgmoedigheid te geven in het veranderen van bet wetsontwerp op de uitgezette lersche pachters Nu de Kafferhoofdraan Morenga het Engelsche gebied waarop hy een toevlucht had gezocht verlaten en zich met een 400tal volgelingen weder naar Duitsch Znid westAfrika heeft begeven wordt do vraag besproken inhoeverre do Regeering der Kaapkolonie hem nog bet asylrecht mag toekennen wanneer hg uit da Duitsche kolonie verdreven wordt Een Engelscbe gezantschapsraad deelde aan het Berl Tageblatt mede dat naar zgn meening de zaak aldus moet worden opgevat Toen Morenga de Dnitsche kolonie verliet en op Ëngelscb gebied vluchtte was hg oen politiek misdadiger en naar de beginselen tnsschen beschaafde staten bestaande had hy recht op behandeling als politiek vluchteling hy kon niet worden uitgeleverd en mocht onder streng opgevatte voorwaarden van het asylrecht genieten Door nu op Eugelsch gebied saam te zweren tegen de Dnitsche regeering heeft hg de voorwaarden waaronder hem asylrecht geschonken werd geschonden hg kan dus geen aanspraak meer daarop maken En daar hg thans in de Kaapkolonie geen schuilplaats meer vinden kan in de Duitsche kolonie wegens hoogverraad vervolgd wordt is zgn lot feitelgk beslist Trekt bg de grens weder over dan zal de regeering der Kaapkolonie den man die haar vertrouwen misbruikte met de wapenen in de hand tegemoet treden kleine voorkamer naar de grooto vergaderzaal geleidde en hem daar met luider stem aanmeldde De gevangene no 24190 Orloff trad op den commandeerenden generaal toe voor wien hy met de hand ten groet opgeheven zwygend staan bleef Generaal Dachkoff beval hem met een handbeweging aan een nevens hem staande tafel plaats te nemen zonder zich te laten storen in het onderhoud dat hg mot een admiraal van het marine station van Wladiwostock had H t was een eigenaardige drukte die in de zaal heerschte en Orloff s oogen hadden eeuigen tgd noodig om aao den glans Ie gewennen die hem omgaf Onwillekeurig kwam hem het beeld der ellendige lint voor den geest waarin by zyn leven moest doorbrengen en eon gloeiend rood bedekte zgne wangen hy moest al zgne kracht inspannen om zich zelf meester te bigven Daar viel zyn oog op den i eneraal die aan het hoofd der lange tafel zat in de met goud overladen uniform de breede borst met ridderorden rn sterren bezaaid voor hem lagen kaarten plans en het memorandum dat Orloff tydena zyne gevangenschap met groote zorgvnldigheid had samengesteld om de ellende van zyn bestaan te gevoelen Wordt vervolgd