Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1907

V Iet j opijuimei wfarbffi brand iM gemeeni raUpe handen hte 0ntzagiyi diah oók groote in I h t belang roepWde werkll Dttir I h Bchqi èli ihei paljen en ji i go brui imakéi van windassen slatgde w n er i ten Mottq ia een deel vfin het puin waar onde l de 8lachtoffers l ekneld la genii eg te r im I Ee ontzktenden ai gra en ongelukkigi uoolwonden waren 35 pCt Te Eief vergaderen op het oogenbllk de vertegenwoordigers van de Poolsche grootgrondbezitters onder leiding van graat Olilar Die vergadering kreeg eenig belang door het beslnit van den Poolschen adel en van de Poolsche grootgrondbezitters welke zich nitspraken tegen het stellen van des eiscb om toekenning van autonomie aan Polen De vergadering besloot dat de eenigs eisch die de Poolsche algevaardigden ter Doema konden stellen was die om gelijke rechten van de Polen met alle andere volkeren van Busland daarentegen zullen de Polen alle staatsbelaogen van Rusland niet alleen in Polen maar in geheel Eusland behartigen Dit besluit van den Poolschen adel kan wellicht strekken om de kracht der eischen van de Poolsche nationale partjj te breken en daardoor de betrekkingen 4asschen Polen en Bnsland minder vijandig te maken dan zjj in den laatsten tgd waren V erspreide Berichten DoiTSOnLAllD De Fransche gezant te Berljjn Jules Cambcn is door Von Bttlow nitgenoodigd eenige dagen bij hem te Nordercey door te brengen Carabon heelt die uitnoodiging aangenomen en zal zich binnen eenige dagen naar Norderney begeven Die uitnoodiging en de aanneming ervan toonen ten daidelijkste aan dat de DnitschFransche betrekkingen thans vriendschappeIjjker zijtt dan ooit De minister van oorlog Von Einem gaat met den keizer mee naar Engeland Ehselahd De wetgevende raad van Nieuw Zeeland heelt de in het Lagerhuis van die kolonie aangenomen wet waardoor de wetgevende raad voortaan door het Lagerhuis gekozen zon worden en vrouwen tot het lidmaatachap zonden worden toegelaten verworpen Ook hier een strijd tusschen Hooger en Lagerhuis I Bdslasd In Samara zjjn tien in Astrakan ell nieuwe choleragifallen voorgekomen In de dorpen langs den Wolga grgpt de epidemie om zich heen Met het oog op het gevaar iu Pensa Twer en de havenplaatsen van den Wolga zijn bgzondere maatregelen getrollen Het heet ook dat er een cholerageval in Helsiugfors Finland is voorgekomen TUBKIJB Nn heelt een Bnigaarsche bende nabij Oskub weer een jongen Israëliet ontvoerd voor welks bevrgding z eon losgeld van 5000 Tnrkscho ponden vraagt Er is een tekort van 300 000 pond sterling op de Macedonische financiën Een derde moet betaald worden aan de legerleveranciers De soldaten hebben 3 de burgerlijke beambten 2 maanden salaris te vorderen Te Saloniki zijn de boeren die getracht hebben den Engelschen kolonel Elliott te ontvoeren tot verschillende straiten van 3 tot 12 jaar veroordeeld Ahekikjl Talt de repnblikeinsche candidaat voor het presidentschap heelt gezegd de politiek van Boosevelt te willen voortzetten Hij is voor beschermende rechten en tegen de onwettige handelingen van de trusts waarvan biJ wel een ol twee leiders in de gevangenis zon willen zien Nabg Atlanta in öeorgië zgn twee Japanners betrapt op het totograleeren van de forten van Macpherton Gemeng de Berichten Uit Leerdam sohrijft men Aan het gisteren alhier gehouden festival tei gelegenheid van het 25 jarig bestaan van bet muziekgezelschap Kunstliefde en Vriendschap hebben 12 gezelschappen deelgenomen De ingezetenen boden der feestvierende vereeniging een gzeren mnziektent aan en den directeur den beer J H M van Bonzel die 25 jaren het gezelschap h 9ft geleid een geschenk in enveloppe Elke vereeniging kreeg een herinneringsmedaille Een groote menigte woonde het zeer goed geslaagde feest bg Algemeen word er gevlagd Men meldt aan de N R Ct Dinsdagnamiddag had op het Hollandsch Diep ter hoogte van de trambaven van Numansdorp een ernstig ongeluk plaats Een zeilboot bemant met personeel van het detachement torpedisten van fort de Ruijter welke een zeiloefening hield sloeg door een rukwind om De bemanning van de tramboot Nnmansdorp mocht er in slagen twee der opvarenden een officier van het korps torpedisten en een van het 4e regiment vestingartillerie te redden Helaas verloren de beide andere opvaren den het leven twee oppassende miliciens Berghege en Muller Aan de Dordr Ct wordt omtrent dit ongeink onder meer gemeld Een der geredden bleek een kranig officier die zich zwemmende ontkleed had zwemmende zichzelf en nog een milicieoliad boven weten te honden tot op het allerlaatste oogenblik en dat zeker 20 minuten lang Toen echter de boot vlak bg w s zonk hy met zijn last naar de diepte en moest dezen los laten De verongelukte miliciens behoorden thnis te Pnttershoek en te Arnhem In den nacht van Vrgdag op Zaterdag hebben twee Dnitsohers hun voorloopige gevangenis te Oud Vroenhoven Limburg weten te ontvlochten Toen Zaterdagmorgen als naar gewoonte de veldwachter den menschen hun ontbijt kwam brengen waren de loges verdwenen Van de brits hadden ze een tweetal scharnieren gebroken en met dezeijzers hebben zjj eene opening weten te breken in bet plafond der cel Vervolgens heeft een bunoer zich door de ontstane opening 25 cM in het vierkant gedrongen heeftturf afgegooid van een zoldertje om zoodoende een verhevenheid te vormen voorzgn kameraad daarna hebben zg van hetdak eukele pannen genomen en zgn zoodoende buiten gekomen De maan begunstigde hun uitbrekerswerk Dit is thans de tweede maal dat er in OudVroenhoven vreemdelingen ontvlnchten uit hetzelfde arrestantenlokaal D8 eene Duitscher Qelbke moet een berncht dief en inbreker zjjn die reeds meerdere malen met den strafrechter in aanraking is geiileest De raad van Oud Vroenhoveu heeft Maanditgavond in een spoedeiscbende vergadering besloten een deskundige een plan iet begrooting voot een nieuw arresta HnIpkaalte laten maken W K Gistermiddag ontstond aan boprdiran het stoomschip Palomarus liggende i in bet Spoorbasain aan de Rietlanden te Amsterdam staking onder de bemanninEf d ie weigerde met het schip in zee te gaan Naar zij beweerde waren de i achines niet in orde deugde het roer niet was het logies slecht was het schip int één woord niet zeewaardig Een gedeelte ran de bemanuind begaf zich ain land de overigen werden met behulp der politie van boord verwijderd Tel Uit Roermond schrijft men Een hevig onweder dat gisteren woedde ging vergezeld van hagel In vele gemeenten is aan de nog te velde staande gewassen als haver en boekweit belangrijke schade toegebracht Men meldt aan de N R Ct Enkele werklieden van de Kon MaatMaatschappij De Sohelde te Vlissingen zijn geplaatst op de werf Whitehead en Co te Finme Oostenrijk om werkzaam te zgn bg den aanbouw van onderzee torpedobooten De werklieden vertrekken op zeer gunstige voorwaarden derwaarts Oisternacht tusschen 12 en 1 uur is er ingebroken bg den herbergier en varkenskoopman J de Klerk in de Nispensche straat te Roosendaal Door openschniving van een raam is men binnengekomen en een bedrag van ongeveer f 300 werd gesloten uit een portefeuille die in de jas van den bestolene zat De jas is den volgenden dag op een afstand van het huis teruggevonden Onder de geabonneerden van de Londensche telefoon schijnt nogal wat ontevredenheid te heerschen over de invoering van een nieuw toestel dat algemeen zal worden toegepast Tot dusver had men te Lenden toestellen waar mondstuk en hoerhuis samen verbonden ziin Bij de nieuwe Londensche toestellen zgn deze beide stukken echter gescheiden zoodat men nu niet meer in willekeurige houding en van een willekeurige plaats van de telefoon kan gebruik maken maar zich voor het toestel dient te plaatsen Een aantal geaboneerden heeft zich over de invoering van dit nienwe Anierikaansche toestel beklaagd maar te vergeefs Reeds is ongeveer de helft van bet aantal abonnees 90 000 van het nienwe toestel voorzien De auto race woede heeft in Amerika weder vgf menschenlevene gekost Root een NewYorksche millionair heeft langs den spoorweg New York New Haven Hartford iu zijn auto met een gezelschap dames een sneltrein bggehonden Een heel eind ging het goed maar langzamerhand naderden in dnizelingwekkenden vaart trein en auto een punt waar de weg met een scherpen bocht de spoorbaan kruist Dat schijnen de dolle aatomobilisten niet geweten te hebben te hebben De machinist trachtte ze nog te beduiden dat zg stoppen moesten maar ze hoorden of begrepen t niet De macUnlit zette den trein aan om te trachten het kruispunt voorbij Ö de auto er wezen zon maar de auto hield len trein biJ Oe botsing was onvermijdelijk De auto vloog tegen den kolenwagen in stukken Root en een tante werden dadelijk gedood zgn moeder een zuster en een nicht stierven spoedig Maandag heeft de Kamer van Koophandel te San Francisco een feestmaal gegeven waarna ook eenige aanzienlijke Japannersaanzaten o a Isjii directeur van het handelslmreau van het Japansche ministerie van handel was van de party In alle toastenwerd er op gewezen dat er geen enkele reden is waarom er geen goede betrekkingen zonden kunnen bestaan tnsschen de Vereenigde staten en Japan de heer Isjii achtte het zelfa onmogellfk dat van zulke betrokkelik kleine plotseling ontstane geschillen als Iffit teg iwoordige een oorlog het gevolg ran knnien zyn M T i i Mak Ct van 8 JÉ i deelt mee dit opstootje heeft plaatsJKebad in de kai ipoU Besi op eenige pMen afstands van Maiasser Niet minder d n 66 inlanders wenen gewond in een trefleq met de politiq ofsfflioon dit volgens den litrichtgevor van hetiblad slecht een wraakojtening de Jbevolling was on drie spionpedj van den fètoi van Maros we ke spionnen z ch hoo tn aarschiniyk hadden schaldig gemaakt aan velaUe De ambtl naren van het binnenlaudscb beMnnr meAnden echter dat men met een poUtieken optand te doen had Be bevolkinp van Icampon g Batoe besi heilt ten lotte de drie gehate spiorinen ééns jïBik qn er handen geiiomen Oe pionnen riepen er de gtjwkpeude bolitit van Mares bg en die kregen klop uu toen Wfs de fetor wel vorplic t dé prfdjoerits r op af te stnren en bovendien qog de schntterg van Pangki djene De eenie spion wird gefood en de twee Anderen bedden een paar biftmbaksteken te pakken Dè Ongevallenwet in de praktgk j Een labriekaroeidster was met den rech termidden vingeri tnsschen eenige machinec eelen gekomenJ Na korten tgd hervatte zy den arbeid en imeek zy voor haar vroegere en ook voor abder machinaal werk even ge schikt als voorheen Door de Bgksbank werd nu aan het meisje een biyvende rente toegekend naar een arbeidsongeschiktheid van 10 pCt Hoewel de getrolfene zelf bewezen had dat haar arbeidsgeschiktheid niet was verhinderd werd door den Centralen Baad van Beroep de beslissing der Rgksbank gehandhaafd schrijft de Eisicobank Het feit dat de getroffene later met haar oude werk weder hetzelfde loon bleek te kunnen verdienen wettigde volgens den Baad de conclnsie niet dat zg geheel valide is Op grond der anatomische afwgkingen en gezien de medische adviezen nam de Centrale Baad met de BgkBverzekeringsb nk een algemeene arbeidsongeschiktheid aan van 10 pCt De rentetrekster was korten tgd na het ongeval in het huweiyk getreden en zal nu levenslang eec rente trekken wegens een in theorie bestaande invaliditeit welke van geen invloed meer zal knnnen wezen op haar loon om de eenvoudige reden dat zg heeft opgehouden loontrekkend te zgn Eèn doode en vier gewonden De eerste steenlegging van het Vredespaleis heeft nog een treurig ongeink ten gevolge gehad Gistermiddag ongeveer te kwart over één stortte het nog overeind staande gedeelte van de tribune die afgebroken werd plotseling in Vgf werklieden werden onder bet puin bedolven Brandweer en politie waren weldra gealarmeerd en spoedig in groeten getale aanwezig onder leiding van commandant jhr Wichers en den hoofdcommissaris van politie den heer Versteeg Later kwamen ook op bet terrein van het ongeink de burgemeester baron Sweerts de Landas Wyborgh en de substituut olfieier van jnstitie mr Van Geuns die ter plaatse een voorloopig onderzoek instelden Eén man bleek weinig ernstig gewond en werd naar de portierswoning gebracht een ander had een hoofdwonde bekomen maar scheen ook niet zeer ernstig verwond twee arbeiders werden echter na veel moeite onder het puin te voorschyn gehaald en bleken levensgevaarlijk gewond één van hen had 0 m beide beeneu gebroken den ander was o a een pen iu het zitvlak gedrongen Te ruim haildrie werd de laatste bolaas reeds overleden bevrgd Dr Soesman die met andere geneeskundigen en een aantal verpleegsters van het Gemeente Ziekenhuis de gewonden hulp verleenden constateerde den dood In hooge mate verdienen politie en brandweer lol voor bun zoo moeiiyk en beleidvol uitgevoerd werk Als Vermoedelijke oorzaak werd opgegeven hot breken van aan ituldrtad waardoor de beten koepel instortte Het onderzoek duurt echter voort Nader meldt men het volgende Vgf ijrtrklieden waren onder toezicht van een opzichter den geheelen ochtend bezig geweest om den mnziekkoepel af te breken Toen het ongeink gebeurd was de opzichter juist de stad in om gereedschappen te balen Vermoed wordt dat door het ondergraven van de hoofdbogen het betongevaarte dat ruim 12 meter hoog was zjjn steun heeft yerloren en door het rukken nit verband was gescheurd De werklieden hebben bigkbaar niet vermoed dat het gevaarte daardoor reeds zoodanig verzwakt was dat voor instorten gevaar dreigde Althans op bet oo enblik dat de schelpvormif ge koepel ineenstortte moeten twee werlft lieden zich boven op den koepel bevonden hebhen en de drie andere er onder Plotseling soheur de het bovengedeelte van de betonschelp en met donderend geraas stortten de beide helften ineen in haar val medesleurend en bedelvend onder puin en betonmassa s de 5 werklieden Een der werklieden dip boven Op den koepel had gezeten werd by bet voorovervallen van het gevaarte een eind weggeslingerd en viel dus in bet vrye veld Zyn toestand is t ininst ernstig Maar de toestand van zyn kAéraden die opder de ioeengestorte kap lagen wa allertjrefirigst Ivaq de betonmassa s q mannen en personeel erf geholpen door vele rig werkzaam waren el moeite maar bovenifg en behoedzaamheid de bedolven om hulp nblifclleverden die op op Behalve ernatige eeq dor mannen de beide fteenen verbrgj een zware gzeren lichaam was gedronj nog en een genee l nog niet alle hoop hoefde te worden op terwgl een ander dwars door bet Zg leefden echter meende zelfs dat levensbehoud be égeven Toen men eenmaa zoover was dat men vier nog levende hoewel min of meer zwaar verminkten van onder het puin had uitgehaald konden ook aanstonds de inmiddels op het terrein aanwezige doctoren onder meer de heeren Vinkhngzen Soesman Aalbersberg hulp verleenen In allergl werden twee der zwaarst verwondep met politie raderbaar naar Brnnovo vervoerd terwgl ziekenverpleegsters met een draagbaar een ander hoogst ernstig gewond werkman van de plaats des onheils naar de buiten aan den Scheveuingschen Weg wachtende antomobiel van het gemeenteziekenhuis brachten om den ongelnkkige in die inrichting ter verpleging op te nemen De vgfde werkman lag nog altgd diep in het zand onder zware brokstukken beton verward in dik staaldraad bedolven Wel werd onafgebroken getracht om hem er onder vandaan te halen maar de kans om hem levend te voorsohgn te brengen verflauwde allengs en werd ten slotte opgegeven De algemeahe opinie was en zy bleek later maar al te j er waarheid te bevatten dat de ongelukkige die met het hoofd omlaag in den zandgrond zat reeds lang gestikt was Toen t na geruimen tyd werkens gelukt was dezen man te voorschyn te brengen kon dr Soesman dan ook slechts den dood constateeren Diep leedwezen toekende zich af op het gelaat der omstanders Zoo men vernam laat deze ongelnkkige een werkman van een goede dertig jaar een vrouw en acht kinderen achter Per raderbaar werd het verminkte Igk naar de Algemeene Begraafplaats vervoerd De Burgemeester ging eerst heen toen hg de stellige verzekering had bekomen van lieden dis t weten konden dat de mogelgkheid was uitgesloten dat er nog meer menschen behalve de 5 gevondenen onder het puin bedolven lagen Vanwege de politie is een pbotographische opname gedaan van de ineengestorte massa Het ongeink verwekte vooral in de omgeving groote ontsteltenis Buiten aan den Scheveuingschen Weg verdrong zich een groote menigte Amsterdam 20 Augustus 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraig en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wij U de volgende fondsen GEVBAAGD Aand Gronaner Baukverein Lede boer te Horst Co 115 pCt Landbouw Mg Bangak 62 Cultuur Mij Kayoe Enak 25 Fransch Hollandsche Oliela brieken Calve Dellt 103 6 pOt Obllg Qaatabriek lieaidam Prei Gew Aand 70 55 30 115 100 van Jeekel M nssen Co 70 aand Mg tot expl der snikerlabriek Badas aand Otrechtsche Beetwortolsuikerfab ex dividend Holl Mg tot het maken vanWerken in gewapend Beton 140 Boek Courant euHandels drnkkery v h Mouton en Co Nienwe aand Stoomv Mg Triton Aand Spoorweg Mg Almelo Salzbergen Stoomvaart Mg v b J van der Maaden en Co i Mg tot expl van Brack s i Doelen Hotel 5 IpCt Ie Hyp Oblig Visscherg F 45 90pCt 80 pCt 300 Mg de Kotter Opr aand Javasche Bosch Exploitatie Mg 4 pCt Obl Vereeniging tot chfisI telgke verzorging van kra nkzinnigen in I ederland AANGEBODEN Aand AdministratlAantqor van Indische fondsenAssociatie Cassa I Geldersche Credi etvereeni Bod Bod 109 Bod Bod Bod Bod 226 Bod Bod Bod 3000 Bod ging I GorinchemScbe Bank Wissel en Èflectenbank Eerst Serie i i Amsterdanjsc e Hyp b Groningscbe Hypotheekbank roor Nedeiland Noordelgkfei Hypotheekbank Gew aand Java Hennep Qnltuur I Maats hs ij y Aan Landbonf Mg Ngoepit 1 Landbout Mg PAngeran o ViRajah Tl ee My J Alnternatiinale Hiim sensche I yetroleuÉ Mg HiBiUitqn Maatschappy tweede fjEubrfek F 4 M Obligl Mg voor uitl oer en IQO pCt 75 60 Icommisslehandel 5 IpCtS Obig doud Zilver en diamanthandel v h Hoeker Zji Aand Purpetlioedenveen j Amstefdamsche Sapeifoslaatlablriek Pref aand Mg tot exploitatie der soikeMbriek 6adas Gew aand IpJtrechtsche B etwor Bod 97 60 107Vi Aand l i Bod 150 pCt Bod telsnikerfabriek 4i Oblig Haarlemscb Machinefabriek v h GebiS Figee Aand Haarlemsche Gomwasscherg v h G C C Eeeser Jr Koninklgke Tabak eb Sigarenfabriek v h G Eibbius Peletier Jr Uitgever My Elseyier Stoomvaart Mg Amstel 4 pCt Oblig in den eigendom van rollend materieel verhuurd aan de Noord BrabanJsche Dnitscbe Spoorweg MSNoord Oester Locaal Spoorweg Maatschappy Oester Stoomtram Mg pCt Oblig Binnenlandsche My tot exploitatie van onroerende Óoederen Aand Hellingmans Bouw My 4 pCt Oblig My tot exploitatie van onroerende Goederen Laan van Meerdervoort Aand Algemeene Mg van Levensverzekering en Lyfrente 20 pCt gest Oranje Nassau Levensverzekering Groeinger Waterleiding My 174 pCt Tilbnrgache 85 3 Oblig Gemeente Bergen op Zoom Leening 1905 Bod Opr aand Singkep tin Mg F 60 3 pCt Oblig Natura Artis Ma gistra F 250 81Vj pCt Aand Zekerbeidsfonds van de Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp 93 Stadsnieuws GOUDA 22 Augufltna 1907 Het volgende programma is vastgesteld voor de Feesten te Qouda op Zaterdag den 31pn Augustus 1907 ter gelegenheid van den Verjaardag van H M de KONINGIN s Morgens te 8 uur bg gunstig weder Opening der leestelgkheden door uitvoering V KOBAALMÜZIEK en VOLKSLIEDEEEN op den toren der Sint Janskerk 81 uur FEESTELIJKE OMMEGANG door de stad door een Muziekkorps 9 uur GKCOSTDMEBBDE KINnEROPTOCHT ook met versierde sport en bokkenwagens Punt vab uitgang Sociëteit Ons Genoegen 11 uur Op de markt by genoegzame deelname RINGBIJDEN met tweewi lige rgtnigen s Namiddags te 1 nut Op de Markt nitvoerini van GYMNASTISCHE OEFENINGEN door de opleidingaklasse van de Gymnastiekvereeniging fleröules 2 uur Op de Markt VOLKSSPELEN voor macnen jongens en meisjes 2 uur OPTOCHT met VERSIERDE EI JTÜIGEN én FIETSEN Punt van uitgang Hontmanagracht 2i nur j Op de Markt MATINEE te geven door het muziekkorps der voormalige Schuttery onder direetie van den beer Job G Arentz 1 j 4 uur I Op de Markt WEDSTBIJD met HINDEEKISSEN yoor rgwielen 8 A vond8 van 7 8 Z uur OEGELJSESPELING in de Groote ol St Janskaik door den Heer J H B Spaandernmn met welwillende medewerking an Mevr Betsy Willing Canter Viool den Heer J ran Egsselberg Bariton Schiedam e een z gkoor bestaande uit een + 70 tal d ames rartoegeleiding van strgkinstrnmenten 1 If j 8è lOè uur Oil delferktMOZIEKUITVOEEINGdoor het IozMkkorps der voormalige Schuttery onder diièttie van den Heer Joh G iArentz BIOSCq P Vertooning van levende lichtbeelden I 10 S nnr Op de karkt GEOOT SCHITTEBEND VpüEWEBK iNadere bijzonderheden geoft do Offlcieele Feestwgzel die 4 5 cents zal worden verkrggbaar feésteld De Cofimissie van Openbare Feesten ndodigt deiingezetenen nit bare medewerking op dezeiij Feestdag te toonen door het UitstekenJ van Vlaggen enz J De Commissie voorn Dr A MONTAGNE Iz Voorzitter I B P van CITTEET Secretaris Gisterenmiddag is een zes jarige jongen van van D aan de Gouderaksche dgk te water geraakt en verdronken Ook gisterenavond was het circus van den heer Oscar Carré goed bezocht te verwonderen is dat niet in aanmerking nemende dat men bier te zien krggt de grootst mogelgke dresannr niet alleen van paarden maar ook van honden ganzen en olifant dus een groote verscheidenheid Een der mooiste nummers is wel dat van de 6 Kaufmann s die op hunne fietsen ongeloofelgke toeren verrichten ook de Japansche Hofknnatenaara zgn zeer bezienswaardig in hunne praeataties als jongleurs De witte Dame door Mej Kfttoben Carré voorgesteld ia mede een prachtnummer van het zoo rgk opgestelde programma Morgenavond laatste voorstelling hopen wg dat de heer Carié die vroeger eenige jaren achtereen wegbleef aanleiding moge vinden in het bier behaalde succes om binnen niet al te langen tgd weder een bezoek aan on ze gemeente te brengen KARETBEBICHT E N Gouda 32 Augustus 1907 GRANEN Van het nieuwe gewas waren Rogge en Koolzaad Lager overigens onveranderd Tarwe Zeeuwiche ro 254 10 75 mindere dito 9 60 i 10 Afwijkende i f Polder i Rogge Zeeuwsche 6 ii 6 50 Polder 5 50 j f 5 75 Buitenlandsche per 70 kilo a Gerst Winter 5 o k 6 Zomer i i Chevalier 6 50 4 7 Buitenl voergerst per 70 kilo i Haver per hectoliter 4 7S 5 o f 100 kilo 9 60 i ƒ 10 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 90 i 7 25 Kanariezaad 7 50 k 9 Karwijzaad per 50 Kilo k f Koolzaad per 50 Kilo 14 50 4 15 25 Erwten Kookerwten k f Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo k f Boonen bruine Boonen f k f Witte boonen A ƒ Paarden boonen Duiven boonen k f Mais per loo Kilo Bonte Amorikaansche 6 25 4 6 51 Kleine ronde 7 25 7 75 Bemerking Koolzaad is per hectoliter en niet per 50 kilo Veemarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 23 a 26 ct per hall K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 18 4 ao ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig 0 85 4 i ao per week Vette Schapen geen aanvoer Lammeren red aanvoer handel flauw t 18 4 I 24 Nuchtere Kalveren redelijke aanvoer handel flauw 4 10 Graakalveren eenige aanvoer handel flauw 30 4 45 Kaas aangevoerd 173 partijen handel redelijk ie k al 27 4 29 ade kwal 24 4 26 Zwaardere hooger NoordhoUansche Boter 1785 stukken van V KG Handel flavw Goeboter 1 30 4 i 40 Weiboter i 4 1 15 BEURS VAN EOTTEEDAM T K H K 1 MAANDAG 5 AOG SiaaUXtemuQen PoETooii Oblig 3e Serie fr 050 3 59 A Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 BüSLAün Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azm Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLüiiïii Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Eecepis L 100 IV 24i Aandb idem idem 4 9Ö Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3 9778 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Dtrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Znid HoU Hypb 499 Pandb Ie Atgom Groninger Scheeps Hypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefb nk 4 99 Pandb Ned Scheopa Hypb 4i 101 Bewyzeh van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafache Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99V Pandb Hollandsche Hypb 4 99 heepvaartMaatachappijen Pand Holland Gnif Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandlji G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningeti Italië Oblig Znid Italiaansche Spw lMg A 367 Premieleeninqen büLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Diverstn Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMB EMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend w ArjF s jJoi OJ i ys £w ii Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GABNEEBINGEN Burgerlijke Stand GEBOBEN 19 Aug Cornells Antonins ouders A J Stigter en M A Schraye 21 Eldert ouders W Zandgk en H van Dam OVEELBDEN 22 Aug D G van Vreumingen 65 j GEHUWD 21 Aug H J Fegsman en A S van dor Wegden J G Zgleman en S van der Meer A C van den Berg en L A Bezem P Rietkerk en C Planken J Beriyn en H van Kekem A Baas en J G Nolte BeeuwUk GEBOBEN Arie ouders A de Knikker en J Molenaar OVERLEDEN J Verbree 27 ADVKllTKNTIi Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader Behnwden Grootvader de Heer DiBK m mm m wmm in den onderdom van ruim 65 jaren Uit aller naam A D VAN VREOMINGEN Gouda 22 Augustus 1907 Btiotken imn rmwheklag kunnen nUt uorden afgewacht Hedèr overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder de Heer DIRK GIJSBEBIUS VAN VREUmEK in den ouderdom van ruim 65 jaren Uit aller aaam P J VAN VREÜMINGEN Gouda 22 Augustus 1907 GEVRAAGD een KlIIPERSKINECHT bekend met verkaswerk bg W J W NETELBEEK te Tiel Openbare Yerkoopiii TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te elf uren in de Sociëteit VBEDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht geveatigden Notaris J kOËMA van No 1 Een goed onderhouden van Gasen Waterleiding en vele gemakken voorzien WIUKEL ENWOOMIS met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Gouda wgk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda wgk M nos 6 en 8 kadaster Sectie G nos 1050 1051 en en 1052 te zamen groot 1 Are 68 Centiaren Wgk M no 8 is verhuurd voor f 1 50 in de week de andere perceelen zgn te aanvaarden 1 November 1907 No 5 Een goed enderhonden Pakbuls mei Bovea wooing aan de Keizeratraat te Gouda wgk K noa 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren Bg de week verhuurd beneden voor f 1 35 en boven voor f 2 50 No 6 Een goed onderhouden WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wyk C 164 kadaster Sectie D Nr 135 groot 1 Are 13 Centiaren Te aanvaarden 30 November 1907 Nos 7 en 8 Twee Huizen en ERVEN in de Vlamingstraat te Gouda wgk O nommers 393 en 394 kadaster Sectie Nra 2157 en 2158 groot 84 Centiaren En No 9 Een met ERF en GROND in de Vronwenstee te Gouda wgk H Nr 198 kadaster Sectie B No 1391 groot 54 Centiaren Verhuurd bg de week voor f 1 65 Te bezichtigen de laatste drib werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Onnavolgbaar gn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn olieeerf geêcMMerde Fortretlen feiuture HogaerU Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Ge ill Pröscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Bo el B BOGAhRJO J Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen ign