Goudsche Courant, vrijdag 23 augustus 1907

♦ No 10418 Zaterdag 34 Augustus 1007 46ste Jaargang Koninklijk Nederlandsch Circus Oscar Carré i BP HI WPW GOmiA MAIIKT VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1907 s avonds 8 anr BLimUrASFOSGETOOBSTELLINS met een üeuxen Progranima van NUMMERS NUMMERS NUMMERS n r NUMMERS NUMMERS IlieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefom No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 7SP 9i Telefoon 91 S9 A D V E II T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen trroqde letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur les midd Vereenlging ARME ZORG Aldedini BIIOHHKNIIUIS EOZENDAAL HOEK PARADUS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oade gebrnikte en OTertolligèllnishoQdeliJke Toorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Arn en org J ANKER PAINEXPEUER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN jL Ruim 3S jaar hoor milliocncm jichten rheumatiekludcrs met succes gebruikt VERKItUcaAAR IN FL£SSCHENVAN 50cl3 75cts EN IJSBURH Apothekers en Drogisten r Ail lUCHTERs C Rotterdam Te Gouda bg C LUGEK Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 1 DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PBACTISCHE PE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAUEM zijn beslist die der Firma WELDON THS LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBBSSMAKBR met een gratis geknipt patroon XaSI BAZAAU OF CHILD i BBS S JPASHIOyS f Eindermodes met vele gratis geknipte patronen FBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met kostel Holl Bijvoegsel J Vaq alle iu deze bladen voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p tegen Toomitbetaling van 10 60 verkrijgbaar bö MILLY SIMONS Den Haag Eohte Oude Jenever 1 1 NightcapI P HOPPE 1 1 IF II Verkrijgbaar bij 1 PEETERS Jz 1 Ltt op cdehet t turkirand 1 l¥lld en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar firaadknikens Soepkippen Dniven Poslarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen vilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTTBLISO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telepboon Interc No 2031 Zenuw en Maaglijders wordt nit overtniging ala een werkèlgke bal in den nood het boek anbevolen Na ontvangst van adrmper briefkaartwont dit bo e franco per post bngeionden door BLOKPOEL S Boekhan Zaltbommel DANKBETÜIGIJNG Bjj miJn vertrek van hier kan ik niet nalaten den hooggeëerden bezoekers in mijnen zoowel als in naam van het gezelschap hartelgk dank te zeggen oor de vriendelijke ontvangst het drukke bezoek en de bewezen toegenegenheid Tot bjzunderen dank acht ik mij verplicht jegens het welwillende Stadsbestanr zoowel als de hooggeëerde pers voor hare goede vriendelijke tasschenkomst Ik geloof to mogen vertrouwen dat ik in dit seizoen de gonst en bet vertrouwen van het geëerd publiek verworven heb en zeg das niet vaarwel maar tot wederziens Met het verzoek dat men miJ tot mgn terugkeer in even vriendelijk aandenkenhouden zal als ik bg het vertrek medeneem roep ik hierbij den gezamenlijkeninwoners een hartelgk het ga U goed toe Met de meeste hoogachting 08CAH CAIIHÉ Directeur van den Koninkigken Nederlandschen Circas Ridder van de Orde van den Ëikenkroon van het Oostennjksch Keizerlijk Kruis van Ver diensten met de Kroon van het Koninklijk Belgisch Croix Rouge van het Kruis van Verdienste Huisorde van de Wendische Kroon van den Groothertog van Mecklenburg Schwerin van het Ordekruis Adolph van Nassau van den Hertog van Nassau en van de Perzische Orde van de Leeuw en ds Zon GEBR RIJREN é DE LANGE ROTTERDAin I VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaganijn Gedempte Binnenrotte tB4 Tele HS99 He lUaga iJn West Sieutvland 9 nabij Station Beurs Tele 4657 INRDILEN STëHHëN VERHOREN dafceiyks ia onze Salam te hooren DE PHONOLA FBOKOLAFIAl UMON FBONOIIST SANGUINOSE Vinum Sanguinosiim in vacuo Mijne dochter is vele Jaren lijdende geweest aan bloedarmoede en AleeicivucAf zij heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zg aan bloedarmoede en zenawzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zü had het vreeselijk in ii beenen en in de rngj was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met owe Sanguinose begonnen de verandering ia groot Zij eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in èén woord de Bangulnote doet voor haar mat nog geen enkel ander middel gedaan bad U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Den Haag Koningstraat 311 Moj EBING PrUs per flacon f 1 50 6 fl l 8 12 f 1 15 Te GOUDA bij WOLFI en Co Westhaven ION Ceoensv r ekering IHaatscbappij M UDordrccM OpflcHeM in 1873 maatocliapiitliili Kavitaal eNc k n l t 2 MO 0 0 9trztktrt Bedrad ruim 60 miliisen Rcmvm raln M ml lt cn ADVEETEITIEN in aUe Couranten worrlen aangenomen door het Advertentle rsureau vao A BHlMKNiN ZOON EEHISDEFOTTANTBES Tliïii w trit verztical i t IË C i tt lettnii UIT HBT M4OVZIJH TAH VI UAVE SWAAY ZONK QOHINCHKM Deze THEKBN worden ntgeii erd iu verzegelde pakjes van v twee en een half en en Ned om met vermelding van Nommer er IPrgs voorzien van nevenataam jMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot do uitvoering van geeerde orders aanbev eude J G BIJL voorheen J BREEBAART Lz Bokro nd TentoonitellingBohoeninakery I s Hage Aug 1696 Woreldberoemdo SohoeiiAppia tnar LlpanQ Satin ns ijm de bmte middfilaa voor het Bonder moeite keurig poetar ran Ue st art en sekUiird aoboenwerk by wiDkeliiiFB in anhoqawerk Galaonien Drogeryen enk Uen l ita goed op naam tn fabrieksmerk Uen Agentt W SanlamuD Amlitm Dronkenschap bestaat niet meer Een moD8ter van liet merkwaardige Coza poeder wordt gratis toogezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Alieint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van afweet Het COZA POEDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken dr nk s bier wgn absint enz biJ den dronkaard op te wekken Bet COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster oi de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Bet COZA POEDEB heeft het huiselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizenien personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depOt te Gouda WOLPF Co Onze depöthouders reiken bet attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAraSTITÜTE Cd èïr C nd Wacht U voor namaaksels 1 Het Coza Poeder is het eenige afdoende noiddel tegen dronkenschap ACAOl Ü WORMERVEER HollamdT Gouda Dnik van A BBINKMAN Zï I HICIITIN BN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan G J Goedewaagen en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten van eene suikerballenkokerij in het perceel aan de Vischsteeg wijk I No 185 K ada traal beleend 3 ctie B No 890 GOUDA den 23 Augustus 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R U MARTENS De Secretaris BROUWER UuUviilaiiüsch Uverziciil Reuter seint nit Londen dd 22 Aug Minister Morley deod in het Lagerhuis mededeeling van de benoeming van een koninklijke commissie aan welke is opgedragen te onderzoeken ol de betrekkingen van flnancieelen en administratieven aard tusschen de hooge regeering van Indiè der provinciale gouvernementen en de lager geplaatste autoriteiten vereenvoudigd en verbeterd zouden kunnen worden door maatregelen van decentralisatie bgv dooi de uitvoerende macht in nauwere aanraking te brengen met de plautselgke omstandigheden zonder dat daardoor nadeel wordt toegebracht aan de bestaande eenheid In antwoord op een hem gestelde vraag deelde ministerpresident Sir Henry Campbell Bannerman mede dat de Schotsche landwet binnenkort weder bij het Lagerhuis zal worden ingediend daar vlug worden afgedaan en dan weder naar het Heogerhnis zal worden verzonden Een sterke macht bereden Arabieren omsingelde Woensdagmorgen Casablanca en deed een aanval op de Fransche stelling tegenover het hevige vunr van land en zeezgde De Franschen zonden een kleinen troep uit waarop de vgand terugtrok doch spoedig daarop verzamelde hij zich weder en attakeerde over het open veld met groote dapperheid De aanval werd echter afgeslagen door het hevige artillerievnur Na eenigou tgd deed een groote troep Arabieren opnienw een aanval op de Fransche infanterie in de vlakte zg reden bijna twee mglen in gesloten formatie onder het hevige vunr en kwamen FEViLLETOX ZWSRYELINGfiN Naar bet Russisch De Czaar zal lezen hetgeen de banneling geschreven heeft kwam het onhoorbaar over zgne lippen maar de Czaar zal zich toch nog niet erbarmen over den man die de schatten der Amoor aan zgne voeten legt de Czaar is onverzoenlijk Bronskyl klonk de stem van den generaal door de zaal De adjndand stond als uit metaal gegoten voor hem De commissie van ontvangst kan vertrekken verzoek den overigen officieren hier te komen Tot uwe orders 1 Het volgende oogenblik schoof en drong alles dooreen de zaal was weldra ledig terwgl de door den generaal bedoelde officieren zich naar diens tafel begaven Er heersche eene diepe stilte Mijne heeren aldus nam generaal Dachkott het woord ik heb a bijeengeroepen optat lü mil nadt bt tUD om Zt oe Excel zoo tot op vier honderd yards toen werden zg gedwongen tot den terugtocht Een tweede aanval werd zouder gevolg ondernomen aan de westzijde Do onlusten in Marokko hebben in Zwitserland groeten indruk gemaakt voornamelijk wgl Zwitserland door eenige bepalingen van de Acte van Algeciras in de Marokkaansche quaestie betrokken is Zwitserland toch moest den generaalinspecteur der Marokkaansche politie aanwijzen en de Zwitsersche Bondsraad is aangewezen als arbiter in alle geacbillen over de Marokkaansche bank Nu is de inspecteur der Marokkaansche politie kolonel Muller reeds gernimen tijd in Zwitserland en maakt volstrekt geen aanstalten om naar Maro ikö te gaan Hg antwoordt op de hem daarover gedane vragen dat hjj niet weet wat hiJ in Marokko moet doen want hy kan geen politie inspecteer n die er niet is De Zwitsersche bladen verdedigen kolonel Muller tegen verwijten van verschillende zijden de werkzaamheden van den inspecteur heginnen eerst als de politie in Marokko is ingesteld en of kolonel Muller nu al naar Marokko gaat hg kan aan do omstandigheden niets veranderen nch de invoering der politiemacht bespoedigen Maar naast deze opmerkingen worden nog andere meeningeu vernomen en van meer dan een zgde wordt er op gewezen dat de Zwitsersche regeering verstandig zjiu doen aan de mogendheden te verklaren Wijl de voorwaarden waaronder Zwitserland de benoeming van een inspecteur der Marokkaansche politie aanvaard heeft gebleken zg n niet te worden of te kunnen worden nagekomen wenscht de benoemde inspecteur zich niet langer te wgden aan een onvervulbare taak De Zwitsersche rcgeering zit nu eens in het schuitje zij kan zich moeilijk onttrekken aan de taak die zg ter wille van den Europeeschen vrede op zich nam Maar waarschijnlijk zal de Bondsraad zoowel als kolonel Muller wel eens met weemoedigheid denken aan de verstandige opvatting door de Nederlandsche regeering getoond die beslist de eervolle taak weigerde in Marokko toezicht te gaan houden op een onbestaanbare politiemacht Uit Sofia wordt gemeld dat de door Bulgarije te volgen Macedonische politiek sedert gernimen tijd tot een ernstig debat aanleiding geeft tusschen den oud ministerpresident lentie graaf Fersen te ontvangen die ingevolge eene bijzondere opdracht van den Keizer hier komt Vermoedelijk zullen onze nederzettingen de toestand onzer garnizoenen en strafkolonies het voorwerp zgner opmerkzaamheid uitmaken Ik wensch dat Zijne Excellentie hier alles in den besten toestand vindt om Zgne Majesteit onzen allergenadigsten Heer nauwkeurig te kunnen inlichten heb Si eelt rapport doeii samenstellen dat den militairen en den hnishoudelgkep toestand van het geheele Amoer district vermeldt en de vooruitzichten beschrijft die dit uitgestrekte gebied opjnt De vervaardiger van dat geschrift Fedor Orioff zal het n voorlezen ingeval gjj daarop iets hebt aan te merken verzoek ik n dat schriftelgk biJ mijn adjudant in te dienen Ik voeg bieraan toe dat Zijne Excellentie zgn weg langs de Amoer stroomopwaarts nemen en daarna over land naar Petersburg terogkeeron zal Ik hoop dat gij in allen deele uw plicht zult doen opdat Zjjne Excellentie niets vindt aan te merken Met den militairen groet en een zwijgende buiging namen de officieren plaats een wenk van den generaal riep Orioff aan zijne zijde de adjudant gaf hem het rapport en hij begon te lezen Aanvankelijk met eenigszins beklemde stem daarna steeds vrijer las hij zgn rapport voor neveni de militaire aangele Petrof en den vroegeren agent van Bulgarije te Konstantinopel Natsjewitsj Natsjewitsj die zijn ambt te Konstantinopel neerlegde omdat hjj het met de regeeringsopvatting van Petrof niet eens was en vooral diens uitdagende houding tegen Turkije niet kon goedkeuren publiceert nu de volgende verklaring Eatsjo Petrof en zgn vrienden hebben tegenover Macedonië een misdaad begaan toen zij zich verzet hebben tegen de bepalingen van het Murzsteger hervormingsprogram toen zjj niet alles deden wat zij konden om het ten uitvoer te leggen doch voortdurend werkten om het te verijdelen Daardoor vergrootten zij de rampen van onze broeders in Macedonië zonder een enkele verbetering tot stand te brengen De misdaad van onze machthebbers zal nog grooter worden als hun houding tegenover da te Ischl genomen besluiten toonde dat zjj zelfs niet in staat zgn nit de geschiedenis der laatste jaren een les te trekken Deze publicatie toont waarop de hervor mingsplannen van Oostenrijk en Rusland nog meer zjn afgestuit dan op den onwil en den passieven tegenstand van Turkge De regeenngen die het hardst riepen om verbetering van de toestanden voor de verdrakte Macedonische Christenen werkten elke poging tegen om die verbetering tot stand te brengen zoo die niet naar baar wensch was Het is te hopen dat de kloeke daad van Nassjewitsj eindelijk de oogen zal openen voor den waren toestand in den Balkan President Roosevelt heeft bjj de steenlegging van het gedenkteeken voor de Pilgrim Fathers te Provinoetown een redevoering gehouden die in en buiten de Vereenigde Staten groeten indruk maken zal Hg trok te velde tegen de Trusts en Corporations tegen de misdadigers met renzonvermogenl tegen de malefactors of great wealth dit heeft in de Vereenigde Staten gerechtvaardigd opzien gewekt Roosevelts woorden zegt de Westm Gazette leveren het hewgs dat de Regeering besloten is gedurende de achttien maanden van Roosevelt s bewind den strijd tegen de Trusts voort te zetten wanneer deze zich niet onderwerpen aan de wet en tevens dat de Bepublikeinsche partij bg de aanstaande presidentsverkiezing aal optreden met de leuze Tegen de Trusts die zich niet aan de wet houden Dat laatste is ook duidelijk geworden uit de redevoering die minister Taft de Eepublikeinsche candidaat voor het Witte Huis genheden had hjj den handelspolitieken toestand nauwkeurig beschreven en interessante opmerkingen over de goudvelden en mijnen der groote bijna nog onaangeroerde schatkamer der Boven Amoer daarin gevlochtenEen goedkeurend gemompel bewees hem dat zijn werk bijval vond Intnsschen bracht men genei aal Dachkotf opnieuw rapjiort Hy stond op en riep den adjud int toe Laat de rgtuigen voorkomen l Daarna wendde bg zich tot de overige ftanwezigen Mgne heeren ik verzoek n iiwe opmerkingen imorgen iijtyds in te dienen de stoomboot Seevöutcb na dart de landingsplaats ik noodig de heeren uit mij naar de kade te vergezellen Reeds weerklonken de signalen voor de troepen en de adjudant snelde heen om op zgn ros te springen en den strandhattorgen do orders over te brengen Toen Dachkoff den kraag van zgn zeeottermantel vastmaakte zag hg den veronachtzaamden Orioff vergoten en alleen bg de tafel staan Bljjf hier Orioff zei de generaal goedig want zgn medelgden was opgewekt Daarna riep hg zgn bediende Maak het dien jongen man voor den nacht zoo aangenaam mogelijk geef hem een eigen kamer Ik zal n nog noodig hebbeo voegde by Orlolt toe en verliet met haastige lohredeD te Ohio gebonden heeft Maar tegelijkertijd verklaarde de President dat hij niet voornemens is op te treden tegen de Trusts qua Trnsts Zaken kunnen onder de moderne omstandigheden alleen worden gedaan door bemiddeling van corporaties en onze bedoeling is de corporaties die zich goed gedragen van harte te begunstigen I5n tevens dat de regeering geen handeling gedaan heeft of zal doen waardoor onschuldige aandeelhouders of het publiek als geheel onschuldig schade zonden leiden Deze verzekeringen van den President werden door de beurs gunstig ontvangen De kardinaal staatssecretaris Merry del Val heeft aan den vicaris generaal te Parijs een brief geschreven waarin hij hem verzocht met het oog op de anti clericale beweging in den lande de pelgrimstochten voorloopig achterwege te laten Eenige bewoners van Rome hebben nu in allerijl een verzoekschrift tot den Paus gericht om de pelgrimstochten wel te doen plaats hebben tegelijk hebben zij een bezwaarschrift ingediend bij den minister van binnenlandscbe zaken waarin zij met weigering van het betalen van belasting dreigen De beweegreden die de stellers van verzoekschrift en bezwaarschrift leidde is natjurlijk de schade die de handeldrijvende klasse Igdt bjj het acbter wege blijven der pelgrims Eenigszins voorbarig is inlusschen hun optreden wel want in den brief van Merry del Val staat uitdrukkelijk dat de opschorting der pelgrimstochten slechts voor den eersten tgd geldt Aanleiding om de regeering dadelijk op boegen toon de noodige dreigementen op haar dak te sturen is er dus niet De Hongaarscbe regeering streeft er tegenwoordig ernstig naar aan de wenscben der Kroaten tegemoet te komen E ziJn weer twee nieuwe maatregelen genomen die de Kroaten wel met groote vreugde zullen begroeten In de eerste plaats is thans de bepaalde toezegging gedaan dat op de lijnen der staatsspoorwegen in Kroatië voorzoover eenigszins mogelijk is uitsluitend Kroaten in dienst zullen worden gesteld Verder wordt eraan het Hongaarscbe ministerie van landbouw een a zohderli ke afdeeling voer Kroatië opgericht Deze maatregelen vormen inmiddels naar men zegt nog slechts een voorspel van hetgeen komen zul In den herfst zal een ge het vertrek De kanonnen dreunden toen de vier Siberische paarden de lichte victoria van den generaal als een blad in den storm achter zich lieten voortrollen Luisterend naar het vrooiyk gelach van dames dat van de hoogere verdieping weerklonk barstte Fedor Orioff door de goedheid van den ouden generaal geroerd in tranen uit Hg waogt het niet mg Fedor Fedorowitch te noemen I Hij is een orthodoxe Rus en ik Orioff znchtte Een uur later was het gebouw vol van een bont door elkaar woelende menigte Daarbuiten liet de regimentskapel de Koizershymne hooren en vermaakte daarna de gasten met oude Bujarenwyzen die door de aandoenlgke liederen der Moal ivietischo soldaten werden afgewisseld daarbinnen in do Ontvangzaal vormden oen dozyn pas aangekomen jonge officieren het middelpunt vun een kring lachende zorgelooze jonge dames en het conrtisseeren en dansen had plaats op zulk een genoegigke wgze als slechts de kinderen van den C zaar dat kunnen Onderwgl zag Fedor Orioff met sombere blikken door de open deur van zgn kamer naar de levendige tooneeleu in de salons Wordt vervolgd