Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1907

iNo 10410 Maandag 30 Augustus 1907 40ste Jaargang OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het Moord Br banlsch Schoen eo LaarzenmagazIjD KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe reparation en aangemeten werk Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze in oUeeerf getehUéerAe Portretten Peluture BogaerU Z i geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecAto te ontvangen GeïU Prijsconrant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratit op aanvraag Boxtel H B06AEB16 £ Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Knnstbandel Kleiweg bg wien modellei te bezichtigen tijn Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegelonden Kan ingegeven worden in Koffie Thte Melk Likeur Ahtint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig it dat de dronkaard er ieta van a weet Het COZA POBDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POMDMB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zatter oi de dochter van den verslaalde het hem toe kan dienen zonder zp medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hQ z ne redding te danken heeft Het COZA POMDBB heeft het hniselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institnut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onBchadelp te zya Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en iu het volgend depdt te Gouda WOLPF Co Onze depötboaders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAraSTITüTE r a èSï Xd Wacht IT voor namaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoende middel tegen dronkenschap d elicatesse I DP JONG Eexi aaïeii WT e fiOüDSCHE COüRAir IMieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken NOIX CHOCOLAT AUX 30 Cents per tablet Telefoon H St ADV K It T E N T 1 E N worden gepLiaf Jt van regels a 50 Centen iedere regel iiie T 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Itizen ling van Advertenliën tot 1 iiui des midd Teleloi n No 83 De Uitgave dezer Couran g eschiedt dagelijks met uitzordenng van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomir ers VIJF CENTEN Hoofdmaga Un Gedempte Binnenrotte 154 Tele ia99 He Maga Un West Nieuwland 9 nabU lOation Beurs Telef 46S7 PHOKOLAPIANO MMflK PE0S0L15T AIVERTENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteatle Bureau van A BRINKNAK ZOON Wij zijn het er geheel over eens dat het nieuwste 2 Va ets merk der Firma A HILLEN BRANIES ff la eet 99 Dat die DPflllliCS gemaakt zijn van de lichtste tabakken Dat die lll aOiC6 zeer zacht van kwaliteit zijn Dat die BraalCi prachtig branden Dat door iedereen met die BrailICS een proef moet worden genomen Dat die BrOUleS alleen verkrijgbaar zijn in de Filialen der Firma A HILLEI te Gouda Kleiweg 2 Int Tel 141 aematogeensPoedéi vorm is het eenigste helpend middel tegen Bloedarmoede Bleeicaruclkf SEenwtOiViealcle Hoofdpffnen filapeloothetd Onmaehten Fermagering en Fermtndertng der UehaamêkracMen aematogeen in Poedervorm heeft een aangenaime smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is bet praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Benige labrikanten H v 8CHAIK Go Den Haag Verkrflgbaar bjj Firma WOLFF Jb Co VTesthaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veeratal Qouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerk ad IJesel A N VAN ZESSEN Schoonhoven B y WIJK P W v EDE Oudeuater A SCHEER Baaitrecht K VAN DEH HEIJDEN Beeuwijk P v d SPEK Moercapetle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingêveen P A dï GROOT A DB JONGH Oudemater J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER Bentcliop WAARSCaUWING Laat D niet misleiden door Abdij Stroop Het kloosterflanc Paulo Abcm bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde GEBR RIJKEN é DE LANGE 9 ROTTERDAM M EBMraBEPOTVMTiBE 1 VLEUGELS ORGELS PIANINO S Meu wordt verzocht op t XEUK te letten UIT BIT Miauu vm M IIAVENSWAAY ZONEN INRUILEN STEMMEN FERBUREN REFAREEREN QORINCHEM Deze THEEËN worden aljgele DE PHONOLA lerd in voriogelde pakjes van y daieiyks in onze teloiu te hoeren twee m een half en een Ned one met vermelding van Nommer er IPrgs voorzien van nevenstaani IMork volgens de Wet godepo Fneerd Zich tot de nitvoe ing van geëerde orders aanbev ende J G BUL Qouda Druk T n A BKINKMAN Zk voortteen 3 BREEBAART Lz DE OOBDKOOPSTE I DE MEEST PRAOTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBi li En I zijn beslist die der Firma WELUOn THE LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte I patronen en een gekleurde plaat XHE ILL DBBSSMAKBB I met een gratis geknipt patroon I THE BkZAAB OF CHILDBESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAGT Uw Boekhandelaar Proefnuinmerë AUe met bostel Holt Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zSn GEKNIPTE PATRONEN I mot Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Hieuw onorertroSen I I frof Dr Liebera welbekend I SltJW SBACBT II IZ l3 Alleen eht met Pibriekimerk tot roortdareude radicale n lekere genezing van Ue z XU de meeat hardnekkige 6AUif üiekten vooral ontstaan dooï afdwalingen op jeugdigen leeftyi Toti ö genezing van elke zwakte Blos idcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagp n slechte spijavertering Onvermogen Impoteuz Pollutione enz UUvoerige prospectaasen i rijircr I etch fl 1 fi 2 fi 8 dubbele flosph 11 fï OufMiW epöt Matth v d Ve ïto ZaUboiHn L puh M Cléban Co Uottardam F Happel s Gravenliago 1 almmana do Jong J üzn Rotter Um W Iff fc Co ouda n hv allo dros iatea ANKER PAINEXPELLER H ANKER V Ruim 35 jaar doos miuioenck MET SUCCES GEBRUIKT Verkrijgbaar in FLesscHE VAN50m 75cls en usbuH H Apothekcrs en Drogisten F Aii iUCHTER C2 Rotterdam Te GtouDi bjj C LüdER Apotheker Markt en bU WOLPF Co Westhaven 198 Wild en Gevoselle Van af beden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Dnivon Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Beevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Pankuar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OÜTXJBLISG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intere No 2031 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEETERS Jz L9i Of eaeket en iuriirtHul VERKIEZING VAN EEN LID VAN DEN G em eexi teraad De BURGEMEESTER van Gonda Gezien de artt 6 en 8 der Gemeentewet benevens art 3 van het Koninklp Beslnit van den 8n Mei 1897 Staatsblad no Ui dfiet tö wetfin dat op DINSDAG den 3n SEPTEMBER e k in het Tweede Kiesdistrict dezer ge meente eene verkiezing zal plaats hebben van een Lid van den Gemeenteraad in dat district ter voorziening in de vacature ontstaan doordien de Heer J A DONKER zjjn ontslag heeft genomen dat op dien dag van des vourmiddags negen nor tot des namiddags vier nnr bij hem knnnen worden ingeleverd de bij art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten iraarvoor de voorgeschreven furmulieren van af heden ter Secretarie voor de kiezers verkrijgbaar zijn en dat voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mocht zp door Burgemeester en Wethouders is bepaald op WOENSDAG den lln SEPTEMBER e k en de herstemming zoo noodig op DINSDAG den 17n SEPTEMBER d a v Gonda den 23n Augustus 1907 De Burgemeester voornoemd E L MARTENS ÉElWISGEVIKG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bU deze ter kennis vao de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den zaen Aug 1907 executoir is verklaard Het Kohier No 2 der bedrij tsbelasting dienst 1907 8 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is rijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de tertnyn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 24 Augustus 1907 De Burgemeester voornoemd C W VAN DE VELDE L P Buitenlandscb Overzicbt De Fransche regeering heeft nooit aan Spanje eenige expeditie voorgesteld in het FEViLLETOlM ZWSRYELINGfiN Naar het Russisch 4 Een sergeant met de Astrakan ranti op het hoofd de bonten sabelscheede dwars omgehangen en een zware revolver aan den gordel dnwde door een drom ordonnansen onderofficieren on keizerlijke koeriers een gevangene voor zich uit gekleed in een gladde donkere zeemansjas Peter en Panl Waar is do adjudantP riep de sergeant s Deze man moet hier vastgebonden worden om graaf Fersen s bevelen af te wachten zorgt dns voor hem Alweder een treurig wrak aan den oever der dwaling een arm door het noodlot verdreven lam zooals ik dacht Orloff onwillekenrig deed hjj evenwel een schrede vooruit toen do gevangene zijn gezicht naar hem toekeerde Onmogelgkl Pierre LefrancP Pedor s oogen schitterden van aandoening Een bgna onmerkbare smeekende beweging beantwootAle deies onbadaohten uitroep en her binnenland vaiv Marokko zij heeft nooit haar voornemen gewijzigd om zulk eon expeditie niet te ondernemen De volkomen overeenstemming tusschen Frankrijk en Spanje heeft zich dan ook nooit verloochend Reuter seint uit Casablanca dd 23 Aug Bij het gevocht vau gisteren werd een Franschman gedood en werden er vier gewond onder welk een officier Do Franschen deden heden een verkenningstocht maar vonden geen enkelen M for De berichten gisterenmiddag laat uit Casablanca en Parijs ontvangen toonen dat de toestand nof steeds zeer ernhtig is Tweemalen werden de Fransche troepen aangevallen en met doodsverachting stormden do Arabische raiters langs de hellingen op het versterkte kamp der Franschen aan De aanvallen werden afgeslagen voornamcli k door hot krachtig ingrijpen van de batteryen artillerie en van de scheepskanonnen Maar bet wordt toch duidelijk dat generaal Drudo versterkingen noodig heeft Uit Oran is de Vin Long vertrokken naar Casablanca met 800 Algiersche tirailleurs en 100 ruiters aan boord Wanneer deze zijn aangekomen zal de troepenmacht van generaal Drude uit ongeveer 4000 man be staan naar men te Parijs meent is dit voldoende om de inboorlingen in toom te houden maar niet genoeg om een voor de internationale belangen nadeelige vcroveringspolitiek te volgen Om den indruk njg sterker te maken wordt van regeeringszijde krachtig nadruk gelegd op de leuze die zjj in Marokko wenscht te volgen Geen verovering geen expeditie naar het binnenland Wat er in Pezigebeurt wordt steeds onbegrijpelijker De Sultan heeft in een opwel ling van angst voor troon en leven de Viziers en Oeiama s bijeengeroepen en een gezantschap naar Tanger gezonden om tegen Fraiikrijks optreden te protcsteeren bg de gezanten der mogendheden Maar overigens schijnt hiJ alle macht verloren te hebben Zijn bevel aan do stammen voor Casablanca om niet tot den aanval over te gaan is volkomen werkeloos gebleven volgens de berichten die generaal Drude door spionnen en deserteurs ontving bestaat het Moorsche leger dat zich daar samentrok nu reeds nit meer dan 5000 man en ontvangt het geregeld versterkingen nit innerde Orloff dat bj zwijgen moest Het was hem of hy droomde Pierre Lefranc in de kleeding der bannelingen in het noodlottig linnen gewaad zooals hij zelf droeg f De laatste maal dat ik hem ontmoette was bij bet groote oester souper van prinses Narychkine toen de gouden klokken der St Isailcskerk duizenden harten van vreugde deden opspringen toen Vera Milotin de dolle mazurka met hem danste s morgens om drie uur onder de bloemen der tooveracbtig versierde balzaal En nnP Alweder een arme ongelnkkige meer in ballingschap De duivel regeert do wereld Zoo zat Orloff bjj het vnnr oude herinneringen in zijn brein ophalend en met een brandend verlangen om de oorzaak van Letranc s ongeluk te vernemen Intasschen had do ontvangst van den buitengewonen gezant van don Czaar plaats gehad en begaf deze zich met den generaal naar diens kabinet Ik zal zoodra ik mijn werk hier volbracht heb dadelp naar Petersburg vertrekken onderrichtte hy den generaal Te Irhoetsk denk ik een koerier met orders uit Petersburg aan te treffen dien ik dan terstond met de Seevoutch naar Kamschatka zal doorzenden ik wensch dat gij het schip dadelijk weder reiavaardig zal maken Qeoeraal Dacbkoff maakte eene onderda verschillende deelen van het land Een deel dier troepen staat onder de bevelen van den tegensultan Moelay Haüd wiens optreden van verschillende zijden ordt bevestigd Wel aarzelt Moolay Hafld nog om den Heiligen Oorlog tegen de Christenen af te kondigen en wil hij eerst oen beraadslaging hebben met de rijksgrooten en do aanvoerders der Zuidelijke stammen Doch de macht der omstandigheden kon wel eens sterker blijken dan de voornemens van MoelayHaBd Van Raisoeli wordt in de laatste dagen weinig vernomen en zjn plannen zijn no grootcndeels onbekend sir Harry Mac Lean isnog steeds ztjn gevangene En tot overmaat van ramp wordt uit Algiers gemeld dat in Tieracen anti Europeesche beloogingen werden gehouden door de Mooren de Fransche gon erncur hoopt echter oen uitbarstiog te kannen voorkomen Vandaag zal het Hoogcrhuis het wetsontwerp tot wettiging van t huwelijk met do zuster van de overleden vrouw in de artikelen behatidelen Zelfs de tegenstanders verwachten dat het wetsontwerp er nu wel door zal gaan maar ze zullen hnn best doen er ingriipende veranderingen in te brengen b v die huwelijken niet toelaten in de Anglikwnifche of zelfs in eenige andere kerk zoodat zo alleen borgerijjk gesloten knnnen worden en aan de wet geen terugwerkende kracht verleenen Hoo fel sommige Anglikanen tegen de wet zjjn blijkt uit oen brief van Lord Hugh Cecil in de Times Men weet deze zoon van wijlen Lord Salisbury wel do knapste van de Cecils heeft in het IJagerhuis meermalen de aanneming van de wet verijdeld Nu staat h j buiten het Parlement om zjn vrijhandelsbeginselen door de protectionisten zijner partij in de ban gedaan Hjj heeft dus zjjn gal niet in de vergaderzaal kunnen nitstorten en schrijft aan de Times Men zal zich herinneren dat de huwcIjjksdienst van de Kork het huwelijk vergelijkt bij de onuitsprekeiyke vereeniging tusschen Christus en Zjjn Kerk Als zulke woorden gebezigd worden in verband met een betrekking het huwelijk tusschen een man en de zuster van zijn overleden vrouw die velen onzer even onzedelijk toeschijnt als bnitenechtelijke gemeenschap of veelwjjverij dan is t wel duidelijk dat er in onze oogen godslastering wordt geuit Het is toch stellig niet te veel gevergd dat Anglikanen zoodanige beleediging van Imn gevoelens bespaard zal worden Ik kan moeilijk gelooven dat iemand van Christelijk gevoel of zelfs nige buiging Zijne Excellentie ging evenwel een havnna aanstekend voort Hoe is uw adjudant kent hjj deAmoerP Ik zou gaarne een flink officier meenemen want ik heb de opdracht voornamelyk omtrent do goudopbrengst te rapporteeren weet hij iets van do nieuwe mijnen aan de bovenrivierp Oeneraal Dacbkoff dacht er aan dat het tiende gedeelte der goudvelden voor den Keizer gereserveerd werd en daar hij het zeer wenschelijk vond het vertrek van zgn gevaarlijken gast zooveel raogolp te bespoedigen schelde hij en zeide eerbiedig Ik zal n den adjudant medegeven Excellentie in zuiver militaire aangelegenheden is Bronsky onschatbaar maar ik zal u nog iemand geven dien ik juist bier heb GiJ kunt hem dadelijk zien Zend Orloff hier beval hij den binnentredenden adjudant Toen Pedor Orloff het prachtige vertrek binnentrad ontmoette hg den onderzoekenden blik van een man die zoo menigen wederspannige in dolle woede voor een pelotonvuur gesteld had graaf Persen een leeuw in werkkracht geleek een duivel wanneer hü geprikkeld wi rd Orloff doorstond het onderzoek van den meedoogenloozen soldaat zonder dat een spier van zjjn gelaat vertrok Ziet er intelligent nit zei graaf Persen koel alsof hy over een mooi dier eprak van bescho fde instincten de beleediging kan wenschen aan te doen die er in zon liggen onze kerken en onzen dienst te gebruiken om iels te verrichten wat naar onze over tuiging slechts een daad van sexoeele zonde is Verder vergelijkt hjj het sluiten van zoo n huwelijk in een Anglikaansche kerk mot de bezoedeling van een moskee of Hindoes chen tempel in Engelsch Indie waartegen de regeering daif met alle krocht zou optreden De Westminster Gazette noemt dit bigotterie De Rooraschen zijn op dit punt zoo niet Gelijk de hertog van Norfolk hun wereldlpe leider in Engeland in het Hoogerhuis zei achten zö dit huwelijk niet onzedelijk noch tegen Gods gebod maar wol in strijd met do kanonieke wet Overeenkomstig de wet des lands geeft de Roomsche kerk echter als de W G t goed begrjjpt voor dergelijke huwelijken stoeds verlof Het blad nu houdt zich overtuigd dat het Parlement de Engelsche Kerk niet het recht zal geven op dit punt bigotter en clericaler te wezen dan de Roomsche Kerk Er is oen Reuter telegram van Donderdag uit Lissabon meldende dnt er een bom ontploft is in de arbeiderswijk van de stad en dat daarbij twee personen gedood en twee personen gewond zijn Een onderzoek ingesteld naar deze ontploffing heeft aan het Jicht gebracht dat er een samenzwering bestond om koning Carlos on den minister president te vermoorden Ziel van de samenzwerin was een zekere Bettcncourt een student die bezig was bommen te vervaardigen toen er oen ontplofte Er zjjn papieren gevonden op de kaïner van Beltoncourt die togen allerlei menschen verdenkingen wekten Reeds zjjn er dertig republikeinen in hechtenis geno Op het sociaal democratische congres te Stuttgart is gisteren verder over de koldnialo kwestie gehandeld Het slot was dat met algomeone stemmen behalve die d Noderlandsche afgevaardigden die buiten stemming bleven era besluit werd aangenomen waarin aan de kapitalistische koloniale politiek alle hervormingskracht ontzegd en zij in beginsel veroordeeld werd Daarna sprak men over het vrouwenkiesrecht Met algomeone stommen word een bofiluit aangenomen waarin voor de vrouw in gelijke mate als den man het algencene stemrecht wordt geöisi ht on hot begipsel wordt uitgesproken dat wanneer de socialisten in een land een beweging tot uitbreiding Oeneraal Dacbkoff boog zwijgend en do aderen op Fodor Orloft s voorhoofd zwollen op toon tVrsen vervolgde Die fijne schurken tchijnen hier nogal behoorlek behandeld te worden Ken e de gouddistricten der AmoorP Ik ben sedert oen jaar mot speciale studiën en onderzoekingen betreffendc de gond mijnen in Baikal bezig gcwoosf Excellentie zeide Orloff zoo koel dat het zelfs Dachkoff onaangenaam aandeed Orloff wen chte in zjjn hart de geheimzinnige rivier met graaf Persen op te varen Hy past niy lachte Persen Overigens generaal te Sitka is nu oen ongebruikte gondrayn gü herinnert n toch ülga Darines de onvergeiykelyke zangeres Dachkoff ontroerde want hy zag Orloff plotseling ontstellen en diens gelaat krampachtig vertrekken Zy S nu gonvornantc by het dochtertjo van vorstin Mnxntoff prinses van Alaska welk een vorsiiilling van gouden lonen Laat dezen knaap medegaan ik lieb beneden nog oen anderen een gewezen marinenffl cier Lefranc genaamd breng die twee schurken maar by elkander Wordt vervolgd