Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1907

van het kiesrecht beginnen dit steeds zal zgn voor een algemeen kiesrecht van alle meerderjarigen van beide geslachten De socialistische vrouwen ziUen in den strgd voor het vronwenstemrecht niet met voorstanders van dat recht nit andere partgen maar met de socialistische art jen samenwerkten Gisteren hebben de Oostenrijksche en Italiaansche ministers van baitenlandsche zaken von A ehrenthal en Tittoni elkaar ontmoet op den Sommering Van daar gaat Tittoni naar Ischl om den keiser te begroeten en hem de groeten over te brengen van den koning van Italië Deze ontmoetingen en begroetingen toonen zegt het Berl Tageblatt dat de betrekkingen tusschen Oostenrijk en Italië die in de laatste jaren somtijds iets te wenschen overlieten belangrijk verbeterd zgn en dit is een der gewichtigste politieke factoren van dezen zomer Reeds vroeger had de Italiaansche minister Prinetti die in het kabinet Zanardelli de portefenille van baitenlandsche zaken beheerde getracht een onderbond te krijgen met den toenmaligen minister der Monarchie iraai Qolnchowski omdat bjj daarvan voor de Oostenryksch Italiaausche betrekkingen groote verwachtingen koesterde Die pogingen Btnitten echter al op het wantrouwen van den Oostenrijksche minister en dit gal aanleiding tot ontstemming in Italië Dat thans de beide ministers elkander ontmoet hebben en over de gemeenschappelijke belangen hebben gesproken is das een bewijs te meer voor de verbeterde verslhndhonding Voornamelijk omdat zü blijk g e t van de verkregen eenstemmigheid van Italië en Oostenrp in de netelige Balkanqaaestie waardoor de pacificatie van Macodoniè een groote stap nader tot de oplossing komt Baron Aehrenthal beeft gelegenheid gevonden Tittoni de beteekenis van de hervorming der rechtspraak in Macedonië uiteen te zetten en evenals Sir Charles Hardinge in Ischl is Tittoni door het onderhoud van gisteren overtdigd geworden van de wenscheiykheid en noodzakelijkheid dier hervorming die dus rekenen kan op den krachtigen steun van Engeland en Italië Recht op het doel af Dit geval zal menig outer helpen De Heer O Liesveld öroenlanischekade Gem Vinkeveen deelt ons mede Sedert acht jaren ben ik ladende geweest aan een verBchrikkeiyke pgn in de borst en steken in de zijden Onophoudelijk had ik veel last van duizelingen vooral s avonds ik leed aan slapeloosheid en wanneer ik s morgens opstond was ik veel ellendiger dan bg het naar bed gaan De urine kwam met een branderig pijnljjk gevoel en slechts met de grootète moeite kon ik een weinig eten naar binnen krijgen Toen ik alom zooveel goede berichten vernam omtrent Foster s Rugpgn Nieren Pillen wenschte ik deze ook te probeeren en ik ben blij dat ik biermede begonnen ben want deze pillen hebbeu meer gedaan dan al de verschillende behandelingen Den derden dag kon ik reeds beterschap bemerken en ik had nog geen heel doosje gebruikt toen ik een groote verandering in mijn ttiVtitand kon waarnemen De pijn verdween en ik begon weer rustig te slapen waardoor ik zeer veel opknapte Uit dankbaarheid zal ik gaarne Uw pillen aan alle personen aanbevelen die op eenzelfde wjjze mochten Igden als ik voorheen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenboveostaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Het waren de echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen die den Heer Liesveld genezen hebben Verzeker U dat gg bet échte geneesmiddel krijgt de handteekening van James Foster staat op elke doos Zij zgn te Gouda verkrggbaar bij de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwisselJi F 1 75 voor één of F 10 voor Z38 doozen Verspreide Berichten DCITSCHUIID Volgens de Vorw rts bedraagt het aantal georganiseerde socialistische partggenooten thans 530 000 sedert bet voorjaar is het aantal met 38 pCt toegenomen Van de 530 000 zijn er 11 000 vrouwen De soci aaldemocratie is dns niet onder den voet gereden zegt bet blad zinspelend op de bekende rede des keizers na de rijksdagverkiezingen Die verkiezingen hebben de partjj evenwel 1 570 ÜÜO mark gekost In de verschillende Duitsche landdagen zitten thans 135 socialistische afgevaardigden ENaKUHD Aan de Daily Chronicle wordt emeld dat volgens aan bet ministerie van baitenlandsche zaken ontvangen bericht de Russische regeering met een scheepsbouw flrma in Noord Engeland een contract heeft gesloten voor den bouw van slagschepen kruisers en kanuonneerbooten tot een gezamelijk bedrag vao 7 millioen pd st Een bericht dat koning Eduard den czaar in de Finsche meren ontaoeten zou wordt tegengesproken OOSTSKBUK HOSaABIn De verbreiding van zwarte pokken te Weenen wekt bezorgdheid Er waren leeds 30 gevallen nu zjjn er nog 18 bggekomen In de Herzogewina hebben Hongaarsche infanteristen eecige boerderijen geplunderd De boeren grepen naar hooivorken en andere wapens en liepen te hoop In het gevecht dat ontstond werden 25 man gedood of gewond RUSLAKD De door de rechtbank veroordeelde hoofdaanlegger van het progrom te Eertscb is op voorspraak van den bond van vare Rnsen begenadigd Masokko De troepen des sultans hebben de dorpen waar Mac Lean door Raisoeli is gevangen gehouden nagenoeg alle verwoest Het bericht van de uitroeping tot sultan van Moelai Hafld is nog niet ambtelijk bevestigd Amebika De Amerikaansche kruisers die laatst van de Filippijnen vertrokken zijn hebben zich zes dagen in de haven van Yokohama opgehouden Er heeft geen enkel incident plaats gehad De Japanners toonden zich vriendelijk en hielden ter eere van de Amerikaansche zeelieden sportwedstrijden De makelaars der New Yorkscbe beurs hebben president Roosevelt om tnsscheokomst verzocht in de staking der telegrafisten waardoor de handel enorme schade Ijjdt Reeds millioenen zijn verloren gegaan RECLAME Dronkenschap bestaat iet meer Eeiïl moDBter van het m rkvaardlge Coca poeder wordt gratia toegezond sJn ingegevtn w rdfn in Thtt Metk Likeur Almnt Bier Water oj m ht voedeel zonder dat het nbodig ie dat de dronkaard erieteviai a weet Het COZA POMDJBB bezit de wonderbare eigen schap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier w n absint enz bij den dronkaard op te wekken Bet COZA POEOEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgo medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POED BB heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen liersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institant waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onBchadelgk te jn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en ia het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depötbouders reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proevep Om deze te bekomen wendt direct naar Londen CÖZ A mSTITUT£ t d TI nX d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap BINNENLAND VBEDESCONPERENTTE Men meldt uit Den Haag Het Comité van de eerste commissie vergaderde gisterochtend ter bespreking van de positie der mogendheden betrekkelijk bet beginsel der vastttelling van gevallen van verplichte arbitrage Er waren verscheiden lijsten waarin die gevallen in grooten getale werden opgesomd De meeste der gevallen kwamen der meerderheid voor als vatbaar om in een conventie te worden opgenomen In t algemeen en zich grondende op de gedurende deze zitting of te voren afgelegde verklaringen heeft de heer Léon Bourgeois voorzitter van dit comité kunnen vaststellen onder toejuiching van de vergadering dat het beginsel der verplichte arbitrage in dit geval zegevierend nit de tweede Vredesconferentie zal te voorschijn treden Alleen zgn ging spreker voort de verschillende bekende moeielijkheden van deze garantie in t licht gesteld Men heeft meer in t bijzonder geconstateerd dat t onmogelijk is om als basis geheel tractaten over te nemen Men beeft er dns de voorkeur aan gegeven bepaalde gevallen aan te wijzen en eindelgk de wenscheiykheid vastgesteld om de zedelgke regelen over de verplichte arbitrage te constateeren welke op deze wijze zich voortaan zal opdringen aan de volkeren Wat betreft de over een of ander bjjzonder geval uitgebrachte voten deze hebben voor t oogenblik slechts de waarde van een aigemeeoe aanwijzing De quaestie der gevallen zoo besluit spreker kan aan de orde blgven zouder dat aan het beginsel van de verplichte arbitrage daardoor afbreuk wordt gedaan Gemengde Berichten Woensdagavond werden te Baarn in het Oranjepark door ingezetenen historische voorstellingen gegeven van de inneming van bet slot ter Eem ten tijde van den tachtigjarigen oorlog Achtereenvolgens werden voorgesteld het huiselijk leven op bet kasteel de opeisching van het kasteel door een hoofdman der Spanjaarden het beleg de verdediging de overgaaf en de bezetting door de Spanjaarden waarby de Prinsenvlag werd neergehaald en die der belegeraars geheschen Ten slotte werd een apotheose gegeven waarbij o Eemuesser boer de Prinsenvlag weerheesch en die der Spanjaarden verscheurde Wreed publiek De kinematograaf moet telkens wat nieuws brengen om het publiek te boeien en in Denemarken heeft men nu een leenwenjacbt gekiekt op een eiland in de buurt van Roskilde Een hok werd geopend en een leeuw kwam er uit lieji wat rond tot h j een geitje zag Met een sprong was de leeuw op bet onnoozele dier sloeg bet met den klaaw om nnm het in den bek en ging er mee heen Daar bespeurde de koning der dieren een paard Hg liet het geitje vallen en met een geweldigen sprong zat hjj met vier pooten op den rug van bet paard Toen knalde een schot en het paard stortte neer Toen kreeg de leeuw een kogel door den kop en nog een paar in het Igf en met een kort gebrul was zgn lijden uit Een tweede hok werd geopend en traag sloop daar weer een leeuw uit Toet het beest uitgehongerd evenals de eerste het paard zag liggen rende hjj er op af en met een sprong zat hg er op Een schot trof hem en bet gewonde dier vluchtte het water in Daar kreeg hg het genadeschot De politie bad het wreede bedrijf verboden maar was verschalkt Dinsdagmorgen sprong een reiziger van een tram van Blankenberg naar Wendnjne by het Sas van Blankenberg van bet platvorm van den waggon om zgn hoed die afgewaaid was achterna te loopen Hjj nam zgn sprong verkeerd en kwam onder den wagen terecht Stervende werd hg opgenomen Het ongeluk op het Hollandsch Diep Omtrent het ongeluk nabg Willemstad waarby 2 milictaos van het korps torpedisten thnisbeboorende te Brielle hot leven verloren wordt ons nog door een ooggetuige gemeld Dinsdagmiddag hield de luitenant v d Weide een zeiloefening in een roeiboot In deze boot bevonden zich tevens de miliciens Berghagen en Muller benevens de tijdelijk te Willemstad verblijf houdende luitenant Van Olden De boot zeilde de haven van Nnmansdorp voorbij en men zon juist wenden om huiswaarts te gaan toen een hevige windvlaag de boot deed kantelen zoodat de mast op het water lag De vier opvarenden vielen te water De ottcieren konden zwemmen de soldaten echter niet De luitenant Van Olden zwom naar de punt van den mast en hield lich hieraan vast De luit v d Weide hielp den soldaat Muller op de omgeslagen boot De milicien Berghagen zonk byna onmiddellijk Dit duurde zoo verscheidene minuten terwijl de groote watervlakte zeer onstuimig was De luit v d Weide oBtklMddt lioh voor all xeketlwid geheal en probeerde door duiken onder de boot een reddingsboei te pakken te zien te krijgen hetgeen hem evenwel niet gelukte Door een hevige rukwind sloeg het vaartuig plotseling geheel over zoodat de mast naar beneden bgna loodrecht in het water kwam en de milicien Muller welke zich op de gekantelde boot had bevonden er werd afgeslagen De lull V d Weide kwam hem te hulp en hield hem met de uiterste krachtsinspanning boven Plotseling vatte Maller de luit beet en trok hem mee de diepte in Onder het zinken moet hg weer hebben los gelaten althans luit v d Weide kon zich met veel moeite weder naar boven werken De luit V Olden welke nog rond zwom had veel water binnen gekregen en was op het punt van zinken Zyn collega dit bemerkende trachtte hem zoo goed mogeljjk te helpen en moed in te spreken Eindelijk daagde hulp op deze onmetelgke watervlakte op De veerboot Willemstad Nnmansdorp stoomJe naar de plaats des onheils en de bemanning had het genoegen de beide luitenants aan boord te krgjgen en te Nnmansdorp aan wal te brengen De luit v d Weide die zooals uit het bovenstaande blijkt veel heeft te doorstaan gehad heeft oogenscbgnlgk geen zwaar letsel hekomen zijn kleeding horloge etc gingen verloren daar hjj zich in het water liggende geheel ontkleedde Te bejammeren is het dat hg door zgn kranig en moedig optreden niet het genoegen mocht smaken de milicien Muller te redden Ds luit v Olden mocht spoedig herstellen De stoomboot Torpedodienst 2 was met eenige vaartuigen werkzaam doch was wegens de plotseling opkomende storm van uit bet fort teruggeseind Deze boot was uitgegaan om naar de roeiboot te zoeken doch nit de aanwezigheid van de veerboot werd toen begrepen dat iets was voorgevallen Met deze boot werden des avonds de beide officieren van Nnmansdorp naar Willemstad overgebracht De Igken der ver ngelukteii zgn tot heden ondanks Ijverig zoeken nog niet gevonden Door bet spelen met lucifers geraakte een Sjarig kind der familie v H te Woensel in brand Nadat de vlammen door een buurman gedoofd waren werd de kleine met brandwonden overdekt in bopeloozen toestand naar het gasthuis gebracht Uit Ensc iOdé schrgft men In de staking der stucadoorsgeiellen is tot nog toe weinig verandering te bespeuren Een der meest beteekeuendo zakeu in deze staking is de M of niet uitkeering van loon gedurende de schaftkwartieren Heden zjjn door de stakers de voorstellen van de patroons welke het loon van 24 op 25 cent per uur wilden stellen doch met behoud van aftrek der 2 kwartieren schafttijd met 2 na algemeene stemmen verworpen De stakers hebben daarop aan de patroons het voorstel gedaan bet uurloon op 23 cent vast te stellen doch met aitbetaling der schaftkwartieren Omtrent dit voorstel hebben de patroons nog geen beslissing genomen Af en toe komen gezellen van elders hnone diensten aanbieden doch ook telkens zijn dezen door de stakers overgehaald weer te vertrekken Thans zijn door ds patroons gezellen van elders per rgtuig van station Hengelo afgehaald Drie er van zullen morgen aan het werk gaan Te Velsoroord kwam een flets iu botsing met een boerenwagen Het handvat van de fiets drukte den gevallen en in de klem geraakten wielrgder ió6 op de keel dat deze byna geen adem meer kon krggen Hij werd in een rijtuig naar het gasthuis te Haarlem vervoerd j zgn toestand ia zeer bedenkeiyk Uit het Rotterdamache haveubedrgi Enkele bestuurders van by de elevatorkwestie betrokken werkliedenvereenigingen te Rotterdam hebben zich tot den beer Schilthuis geweid met het verzoek de mogelykheid te overwegen van het heropenen der besprekingen die tot een vergeiyk tusschen de verschillende kategerieën van de by de elevatorkwestie betrokkenen zouden kannen leiden De heer Schilthuis vond den burgemeester mr Zimmerman dadelgk bereid al hetgeen in zgn vermogen is aan te wenden om bet hangende geschil op te lossen Gisteravond is er ten raadhuize een conferentie gebonden o a met de heeren die zitting hadden in de vorige commissie In voorloopige bespreking werd gebracht het verzoek der werklieden waaruit men atleidde dat deze tot toenadering geneigd zyn Men meldt nit Den Haag In de vergaderingen van de comité s van de Vredesconferentie circuleeren Igsten voor giften voor de slachtoffers van het ongeluk op Zorgvliet Op d lijit dia in o gittarsehKod ge houden comité vergadering rondging badden de vertegenwoordigers van eenige groote mogendheden reeds voor flinke bedragen ge teekend Men meldt uit Amsterdam Het Belgische stoomschip Palomares waarvan de eigen equipage geweigerd had met het schip in zee te gaan is thans met Nederlandsche bemanning van bier vertrokken Het Enelgsche blad Tbe Lahcet klaagt over de verontreiniging van de Incht door de tairgke automobielen in de straten van Londen en meent dat daaraan inderdaad gevaar verbonden is Behalve de zichtbare eu stinkende gassen en dampen die ieder kent laat een auto er nog andere ontsnappen die men niet ziet maar die bepaald vergiftig zgn Het is niet onmogelijk dat die in straten met veel van die voertuigen by stil weer in zulk een hoeveelheid worden losgelaten dat ze gevaarlijk kunnen worden juist omdat men het niet zoo dadeiyk behoeft te merken Het middel tegen het kwaad zul in een betere verbranding moeten gezocht worden Woensdagavond ongeveer halfuegeo ontstond er by J V d 8 op den Hoogen Steenweg te Loon op Zaad op den zolder brand tengevolge van het omvallen van de lamp die hg gebruikte bg het schoenen knippen Het geheele huis brandde af De inboedel is gedeeltelgk gered Alles was verzekerd Het onderzoek in de zaak betreffende de inbraak in de villa van mevrouw Mees Gockinga aan den Heeresingel te Groningen duurt voort Lapolder de persoon die als derde bg de inbraak moet tegenwoordiggeweest zgn blgft ontkennen doch er komen hoe langer hoe meer aanwijzingen die aan zyn schuld doen gelooven Zoo is bet naarwy vernemen de politie gelukt een getuige te vinden die in den nacht van de inbraak gezien heeft dat zich voor de heg van genoemde villa twee personen bevonden terwyi een derde er overheen klom Intusschen wordt nog een scherp onderzoek ingesteld waar de gestolen voorwerpen voorzoover ze nog niet gevonden zyn zich kunnen bevinden N V h N Uit Maastricht wordt gemeld In de gemeente Nieuwenhagen is een achtjarig meisje aangerand Het meisje is door een messteek in den buik levensgevaarlgk gewond De dader is aangehouden en heeft gedeeltelgk bekend Een staking is uitgebroken aan de spiegelen lystenfabriek De Atlas voorheen J van Vorstenburg Co aan den Zandhoek te Amsterdam Het zgn een veertigtal meisjes belast met het politoeren van Igsten die het stukloon van 3 et te laag achten omdat ly daarmede niet meer dan f 5 f 6 per week zonden verdienen en deswege 4 cent eischten Vroeger werd dit werk dat nog al zwaar moet zyn verricht door mannen die naar de meisjes mededeelden er f 14 i f 15 per week mee verdientlen Slechts vier van de bg dit deel der fabricage werkzame meisjes zyn aan den arbeidgebleven Tyd Geheel onverwacht is koning Alfonso van Spanje en de koningin en klein gevolg te Bordeaux aangekomen waar het gezelschap een tentoonstelling bezocht Vandaar vertrokken de hooge bezoekers naar Arcachon waar indertgd de verloving van de ouders van den koning plaats vond Stadsnieuws Ï T GOUDA 24 Augustus 1907 Ter benoeming van een tydeiyk leeraar in Nederlandsch geschiedenis aardrykskunde en schoonschrgven aan de H B 8 voor jongens te Deventer worden door B en W aldaar ter benoeming aadbovolen 1 dr W H Staverman en 2 de heer W Zuydam Gisteren is te s Gravenhage o a geslaagd voor het examen Frausch 1 o de heer P Glavimans alhier G a s c o n t r d I e 23 Augustus 1907 5 uur namiddag Druk 41 m M Lichtkracht 1414 Kaarsen Warmtegevend enm r Vermogen 34 Caloriën Da Tooneelclub De Goudsbloem hield hare bg reglement voorgeschreven Augustusjaarvergadering Uit het door den secretaris uitgebrachte nnlat ralt t eoDitalureD dat d dab In baar 2 jarig bestaan heeft getoond levensvatbaarheid te bezitten Gat zg in 1905 6 hare leden 2 uitvoeringen waarvan vooral het bigspel Broeders Vrgmetselaars bg velen een prettigen indruk achterliet ook in 1906 7 kon zg hara leden 2 uitvoeringen waarvan vooral de laatste Mnurbloempjes door hare schitterende aankleeding by velen nog wel in berinnering zal zyn aanbieden terwgl zg bovendien 1 uitvoering gaf voor een liefdadig doel en een keer op verzoek van het Bestuur der Sociëteit R K Leesvereeniging dier leden een tooneelavond bereidde Het ledental breidde zich dit jaar uit en bedraagt thans ongeveer 125 leden of donateurs Ook de finantieele toestand is gnnstiger dan bg het einde van bet vorige jaar maar om het voortbestaan der club te verzekeren is toetreding van nieuwe leden en donoteurs gewenscht Finantieele bezwaren behoeven daarvoor geen beletsel te zgo want voor kaustlievend lid bedraagt de contributie f 1 50 en voor donateurs f 2 50 per jaar waarvoor men tot elke uitvoering persoonlgk toegang heeft respectieveiyk met 1 en 2 introduces dames of heeren en men kan daarvoor helpen in stand honden eene tooneelvereenigiug die zy het soms met tusschenpoozeo reeds van af de eerste helft der 15de eeuw in onze pgpenstad bestaat en ook onzen voorvaderen menigen genotvollen avond jieeft verschaft Beroepen bg de gereformeerde kerk te Schoonhoven A ds A Andréa te Spgk Gron REEUWIJK Onder vooizitterschap van Dr J M van Staveren beeft zich alhier een commissie gevormd die namens de ingezetenen een hnidebiyk wenscht aan te bieden aan den Edelachtbaren lieer F H Gulaeus Brack burgemeester dezer gemeente ter gelegenheid van zgn veertig jarigen ambtsvervulling Aan den rgksveldwachter brigadiertitulair D Siigter is met ingang van 8 Nov 1907 op zgn verzoek eervol ontslag verleend Rechtgaken Voor de Rechtbank te Rotterdam stond gisteren terecht de 29 jarige Aart van Breugel van beroep bootwerker ter zake dat hy op 17 Toni zou gepoogd hebben den bootenbaaa Josines van Marion opzettelgk van het leven te berooven door hom een messteek in de keel toe te brengen welk misdryf niet voltooid is donr een van zgn wil onafhankelgke omstandigheid althans hem zwaar lichamelgk letsel hebben toegebracht In deze zaak werden gehoord 1 deskandige 6 getuigen h charge en 3 décharge Uit de afgelegde verklaringen bleek dat terwgl Van Marion aan den wal stond hg beklaagde zag aankomen met een flesch jenever die bg tgdens het werk had gehaald Bekl nl was werkzaam aan boord van een lichter liggende langs zy van het Engelsche stiomschip Mokta wat toen lag bg de Sluisjesdgk en welke boot een lading bout aan boord bad Bg het lossen ging het werk van beklaagde niet naar Marion s zin waarover deze aanmerking maakte Bekl had toen gezegd je bent Jezns niet waarop de baas hem uit het werk ontsloeg Bekl ging echter weder aan bet werk en een oogenblik later kwam hg op den baas af en vroeg zoek je mgP wiarop het antwoord was ik zoek niemand ga aan je werk Daarop bracht bekl aan Harion den steek toe De luchtpgp werd daarbg aangesneden Dat het zoo goed afgeloopen is vindt zgn oorraak daarin dat de vuist van bekl waarin hg het mes omkneld hield tegen den mond van den baas afstuitte Dr Van Praag die Van Marion in het ziekenhuis behandelde zegt dat de snede z6ó mooi was aangebracht dat een deskundige het by de iuchtsnede niet zou verbeteren Er heeft geen oogenblik levensgevaar bestaan Op de vraag van den verdediger mr M Mendels uit Utrecht zegt de deskundige dat bet kraakbeen daar zoo taai is dat een steek met kracht toegebracht daarop kan afstuit n Was de steek echter iets meer zgdelings aange komen dan zeker zon de dood het gevolg zgn geweest Uit alle verklaringen bleek dat de drank ook in dit drama weder een hoofdrol speelde De offlcier van justitie de algel gde getuigenverklaringen releveerendd komt tot de conclusie dat de primair ten laste gelegde poging tot doodslag wettig en overtuigend is bewezen immers het staat vast dat bg beklaagde de wil bestond om Marion te doodeo Dan komende tot de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd neemt de offlcier aan dat bekl meende verongelgkt te zgn maar dan gaat bet niet aan om de grieven op zulk een wgze te lachten want hoe men de zaak ook baiiat de wil om te dooden staat vast Wanneer men iemand oen vuistslag wil geven trekt men geen mes en dat deed beklaagde wel In naam der maatschappg en dor veiligheid der menschen is een zware straf noodig Hg vraagt daarom veroordeeling tot een gevangenisstraf van twee jaar Mr Hendels tracht in een zeer uitvoerig pleidooi den offlcier te weerleggen Dan de dagvaarding nagaande meent hg dat alleen bat laatste daarin ten laste gelegde en wel mishandeling bewezen is Deze beklaagde is geen boef en geen moordenaar maar zal dat worden wanneer hg twee jaar in een mnfle cel achter de zware kerkermuren zal worden begraven Geef hem dus een straf volgens de wet en volgens uw geweten dan is hg en ook de maatschappg bevredigd Na een re en dupliek bepaalde de Rechtbank de uitspraak op 5 September BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 5 AUG SiaatsUentnqen PoRTöOAL Oblig 36 Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RDSLASD Iwang Dombr Ohli gatien 4 96 74 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 Columbia Geconsolideerde Baitenlandsche Schnid Recepis L 100 1 24 90 Hypotheek BankenAandh idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandh Rotterd Hyjib 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO Pandb Stedelgke Hypb 4 9 Paniib UtrechtBche Hypb 4 IIK Pandb Westlandschc Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 9 Pandh Ie Algom Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp k Pand briefbank 4 99 Pandb Ncd Scboojia Hypb 4 101 Bowg en van Deelgcr Northw Pan Hyp Bank f 96 Pandb BataalBcho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandh HoUandsclie Hypb 4 99 Scheepvaart Maatschappij f H Pand Holland ftull 8tv Mg Pandb Nationale Hyjib 98 Pandb ö Hypotlieekbank te Amsterdam 4 lOO 1 367 Spoonoegleeninffcit Italië Oblig Zuid Italiaanscbe Spw IMg A PremieUeninqen hhunr Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Dmereen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prUzeu OPGERUIMD Hoogachtend s Tff i ffff j v fsrt rfA Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEEEINGEN VERSCHEIDENHEID De Japansche socialistische partgorganisatie werd in het begin van dit jaar door de regeering ontbonden Thaos hebben twee bekende socialisten te Tokio Kajatame en Tojosa opnieuw een party georganiseerd die den naam Sjakai Heminto socialistische volkapartg zal dragen eu die ten doel heeft voorzoover de wet dat toelaat voor de rechten der arbeidersklaise op te komen Een nienwe of althans minder gebruikeIgke manier om te stelen hebben gisteren in de Qroothortoginnolaan te s Gravenhageeen paar hoeren toegepast Zg kwamen per rytuig schelden aan een woning aan vernamen dat meneer niet thuis en mevrouw boven was en zonden de meid met een boodschap naar de vrouw des huizes Dezevoldeed daaraan de heeren keken even roni laadden twee rgwielen op het rgtuig en toen de dienstbode weer beneden kwam vond zg niemand meer Hbld pnrgerlijke Strand GEBOREN 20 Aug Jan ouders J Baas en T Smit 22 Hendricus Johannes Christianus ouders H J van der Wouden en M C van Goch OVERLEDEN 23 Aug D L Brouwer 46 j ONDERTROUWD 28 Aug A J Sigon en R Barendsen W Reis te Amsterdam en S B Brouwer 4 D V SiifENflKN L Het 2e TOELATlJSOSEXAMEy begint baandag den lm September Aanvang der lessen VBIJDAQ ö SEPTEMBEB o Do Directeur Dr S S HOOÖSTRA VtlRIiVISD van STOLWIJKKRSLUIS naar Turfmarkt H 255 II 1 NEDEItHOIVST Jr Dr MOMAG E is VKIinillS naar Turfmarkt H 0 1 ANKER SPREEKUREN veranderd Spreekuur t behalve Dinsdags Voor chirurgiene Vrouwenziekten Maandag Woensdag en Vrgdag t Vi e TEGEN RHCUMATIEK EN VERKOUDHEDEN I K Ruim 35 jaar door miluoencn jicht cn rheumatieklijocns met succes oebruikt VERKRIJGB AR in FLESSCHENVAN50cfi75cls EN fl is Bu H H Apothekers en Drogisten r Ad RlCHTER C Rotterdam Te Gouda bg J Ll Ghh Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 DE OOBDKOOPSTE DE MEEST PBACTiaCHE DE MEEST VOLLEDIGE zgn beslist dio der Firma TUE LADIES JOU BAAL met minstens drie grati gfknijite patronen en een gcklcnrde plaat THE ILL UBBSSMAKBK met een gratis geknipt jintroon THE BAZAAU Of CHILI BE S EASHIOyS Kindermodes met vele gratis ge i knipte patronen VHAAdT Vw ItoekUmuleliinr Proefnuinmern Alle met Itiiaiel Holl Bljvoeffiiet j Van alle in deze bladon voorkomende modelion zgn GEKNIPTE PATRONEN 1 met Holl verklaring fr p p tcgon voornitbetaling van f U 60 verkrggbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en Vlaaiflijders ordt ml overtniging als een werkeiyke bul in den nood het boek ISaa a greTrer aiHilwTolen Na ünivadgHt van adre per bnefkaftrt or t dt boekje franco per post toegezonden lotit BLOKPOEL S Boekhan Zatbommil lk