Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1907

f Xo 104S0 Dinsdag 37 Augustus 1907 40ste Jaargang rnmm courant JMieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon Wo SS ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 regels a tH Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des luidd Teleloin No SS De Uitgave dezer Couran g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande is ƒ 1 26 Iranco per iwst ƒ 1 70 Afzonderlijke Nomiriers VIJF CENTEN Openbare Yerkoopin TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te elf aren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Marlet ten overstaan van d te Haastrecht gevestigden Notarts J kOËMAN No 1 Een goed onderlionden van Oasen Waterleiding en vele gemakken voorzien WINEEL EN WOONHUIS met ERF en THIN ann de Lange Tipndpweg te Gouda wjjk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nor 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda wgk M cos 6 en 8 kadaster Sectie C nos 1050 1051 en en 1052 te zamen groot 1 Are 68 Centiaren Wgk M no 8 is verhuurd voor t 1 50 in de week de andere perceelen zgn te aanvaarden 1 November 1907 No 5 Een goed onderhouden Pakbuis met Boveawoolng aan de Keizerstraat te Gouda wijk K nos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren Bij do week verhuurd beneden voor f 1 35 en boven voor f 2 50 No 6 Een goed onderhouden WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wijk C No 164 kadaster Sectie D Nr 135 groot 1 Are 18 Centiaren Te aanvurden 30 November 1907 Nos 7 en 8 Twee Huizen en ERVEN in de Vlamingstraat te Gouda w O nommers 393 en 394 kadaster Sectie Nrs 2157 en 2158 groot 84 Centiaren En No 9 Eeij TX7 oo3n b CLis met ERF en GROND in de Vronwensteog te Gouda w ik H Nr 198 kadaster Sectie B No 1391 groot 54 Centiaren Verhuurd b j de week voor I 1 65 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag ran 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd NOTARIS N F Gambler van Nooien TE GOUDA zal op WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1907 v m tl nur in het hotel DE ZALM aan de Markt aldaar in het openbaar verkoopen No 1 Een onlangs vernieuwd ruim ingericht WINhFlUl IS met ajzonderlijke BOVENWONING aan den Langen Tiendeweg wj k D nos 30 en 30a te Gonda groot 1 Are 96 Centiaren Het pand bevat beneden ruimen Winkel met Opstand twee Kamers en Keuken verder TUIN met daarachter gelegen PAKHUIS Het Bovenhuis bevat vier Kamers Keuken en grooten Zolder met Dienstbodenkamer En nos 2 tot 4 Drie goed onderhouden Woonhuizen aan de Baanstraat te Good wjk L nos 86 86 en 87 Per week verhuurd elk voor f 1 60 De perceelen z jn te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen zjjnde 10 October 1907 en te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den verkoopdag van 9 tot 12 en 2 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot II nren Nadere inlichtingen geelt voornoemden Notaris WESSANEN fie LAAN Wormerveer OPGERICHT ireA HOiVIMKLIJKE FABHIEKKW Voedert nw Vee met de xuivere murwe merk Sler en W l uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde MereDiploma Ptirljë 1000 Segen Gouden WeitaiUes Onontbeerlijk is het genot van een BAE INSICHTINS zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prys van compleete inrichting Bad en rima Geiser van af f 75 en liooger Beleefd ainbevelond M M V LOOH DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 SANGUINOSE Vinum Sanguinosiim in vacuo Mijne dochter is vele Jaren lijdende geweest aan bloedarmoede en ItleekHUCM zg heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat ziJ aan bloedarmoede en zennwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zij had het vreeselgk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in éèn woord het mei sje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met awe Sanguinose begonnen do verandering is groot Zg eot goed slaapt goed krggt een gezonde klenr in één woord de Hangnluoie doel voor haar wat 110 9 geen enkel ander middel gedaan l ad U raoogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 PfUs per flacon 1 50 6 fl l 8 12 fl f 15 Te GOU DA bij WOLFI en Co Westhaven 19N WEIIELD SLCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASIHB is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuitBchtand Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz UELIANTHE werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELldNTHE in Sacons t 0 40 i 0 70 en f 1 MBLlAJfXaS in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrngbaar bg Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda GBENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Gouda A BOÜMAN A ooriirwAl PINK8B Nieumerkerka dlJeel A N v s ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaalcr A SCHEER Haaetreeht P W T EDE Oudewater K van dbe HEIJDEN te Beeuunik P v d SPEK Moercapelh D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AR VAN DER HEIJDEN Taddm üMen P A ub GROOT A d JONGH Otufcwolw J P KASTELEIN PoUhroekerdam O BIKKER te Bentchop WAAIISCHKWIIWG Laat D niet misleiden door aftelü Siroop Het klooster SanctaPamo AbdU bestaat niet dus Stroop van geenerlel waarde Patent H StoUen miKUit iniHlrltt DlUUtt Dn tUug rni liilii nr ilii FiMatin Der ffroM Erfolg i OfaPnUIKI rat nt StoUen I tthleiim uwrthloten Nmchahmungmt Uui kuif dëhBrmuri stein echarfen H StoUeti aof nit UM Jtrui Oittr Jfl Kleltvt üunhuidlunia Iê m tuf PI til tl ff tfiutlitiKll mtlitntt M rrtiMtfn ml Zevgnliêf Motarls MOlTIjri TE GOUDA is voornemens om op MAANDAG 26 AUGUSTUS 1907 ï ra 11 nar in HET SCHAAKBORD a d Kleiweg aldaar jfubliek te veilen en te verkoopen Perc 1 Een pand met ERF KEUKEN en OPEN PLAATS zijnde KOFFIRIIIjIS waarJD Tergonniiig genaamd DM KRANS aan de Wilholrainastraat te Gouda M no 70 voorzien van Gasen Waterleiding Perc 2 Een Woonhuis met ERF en OPEN GROND aan de Wilbelrainaslraat te Gondn M no 72 zoodanig als op het terrein is afgebakend Perc 3 V m perceel Bouwgrond met daarop staande LOODSEN en BOOMEN liggende achter perceelen l en 2 met ecne gang uitkomende in de Wilhelminaslraat Ie Gonda en achter strekkende tot aan de gerioleerde Zgl De perceelen 1 3 hebben een gezamenlgke grootte van 944 M Perc 4 Wordt niet verkocht Perc 5 Een Woonhuis met ERF en TUINTJE voorzien van waterleiding a de Boomgaordstraat te Gouds RR no 35 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verkoopi ig van 10 3 ure en s morgens vóór de veiling Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTI IN voornoemd a d Kleiwog E no 21 te Gouda en voor zooveel perc 1 3 betreft ook bij den eigenaar den heer P J JELLAART Sb Varkensmarkt te Gouda Verloren geld is het als men te veel betaalt te koop aangdboden het allernieuwste model HANDNAAIMACHINfi splinter nieuw met kokertje gewone prijs f 57 50 en nn voor f tiS ISO bg W VERMEULEN Hoogstraat 78 Rotterdam Telephoon 5263 Inrichting voor Reparatie Te Gouda Korte Groenendaal 4 Dordrecht Voorstraat 267 SAMOSWIJN SS cent I er fletch Aanbevelend Pirma Horman Zoon OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het Noord Urabanlsch Schoen eo LaarzeomagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Eobte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETERJj Jz L t op cachet en Imrhbrand Gonda Druk ran A BBINEMAN Zs BuUenlaDdscli Overzicht Reuter seint uit Casablanca dd 24 Aug De nachtelijke aanvallen duren voort De tirailleurs verdreven een honderdtal maran deurs die zich achter de puinhoopen hadden opgesteld en voerden vijf gesneuvelden mede van welke enkele herkend werden Gedurende den nacht Memerkte men dat er sii nalen worden gegeven op de terrassen die beantwoord werden door lichten van buiten het onderzoek naar de beteekenis daarvan bleef vruchteloos Dezen nacht zag men een licht op de moskee Een troep verkenners onder leiding van generaal Drnde werd op de heuvels door vgandeiyke ruiters aangevallen De vgand werdterng geslagen Over den toestand in Marokko komen opnieuw zeer onrustbarende berichten Dat den Marokkaansche troepen voor Casablanca onder bevel staan van Moelay Hafid den tegensnltan wordt door den Matin bevestigd Dit blad meldt dat Moelay Hafid de stammen die deel namen aan den jongsten aanval op de Eransche troepen heeft doen weten dat hg met een sterken aanhang oprukt en de leiding van den strjjd tegen de Franschen zal aanvaarden De oorrespondent van den Figaro te Casablanca zendt aan zijn blad een lang artikel waarin hg waarschuwt tegen optimistische opvattingen De stemming onder de Marokkanen is sedert den moord op de Fransche havenwerkers eer slechter dan beter geworden Zoo de regeering niets anders wil dan Casablanca tuchtigen voor de misdaad die binnen haar mnren gepleegd werd en de rust in die stad te herstellen dan kan zij de troepen terugroepen dat doel is reeds bereikt Maar dan moet zjj tevens dC Europeanen waarschuwen niet in Casablanca voor korter of langer tgd te verblijven en zg moet er minstens een voortdurend garnizoen van 800 man achterlaten Want anders zullen zoodra de oorlogsschepen verdwenen zijn alle Europeanen in Casablanca en in den omtrek worden vermoord Eerbied kan Frankrgk zich slechts verzekeren meent de Figaro zoo generaal Drude een expeditie naar het binnenland onderneemt en daar de stammen tnchtigt die aan de aanvallen deelnamen De tegenwoordige toestand is niet zonder gevaar en volkomen nutteloos Uit de verklaringen van de Fransche rOgeering blijkt echter nist dat zü niet wil FEVËLLETOBi ZWERYELINGËN Naar het Bussisch 5 Zwijgend volgde Orlolf den adjndant die hem bg Lafranc bracht en de deur achter hen dichtsloot Nauwelijks had de adjudant zich verwijderd of Letranc wierp zich in Orloff s armen Wat heeft je hier gebracht Pierre P zei de laatste dadelijk Ach een paar schitterende oogen en de roulette lachte de Franschman En jouf Een moord i antwoordde Orloff met een zacht op een stoel vallende II Pierre Lefranc lag zijn IJdenden lotgenoot van ter zijde aan Wist je het nietP vroeg Orloff zgn ouden vriend vermoeid in de oogen ziende Ik heb sedert vier jaren aan de kust van Alaska schepen gebouwd Fedor antwoordde Leiranc Wie zou het mg verteld hebbmt Ut o noodlot ovnvlel uitl t 8 buto ol wat de Figaro als het eenig raadzame aangeeft Zg is in volkomen overeenstemming met Spanje van meening dat geen expeditie naar het binnenland moet worden ondernomen maar dat de kuststreek moet worden bewaakt Of daardoor de toestand in Marokko échter duurzaam zal worden verbeterd meent de Figaro te mogen betwijfelen De nitietting van den Engelschen gedele geerde Quelch uit Wurtemberg wordt door de Engelsche bladen met eenige verbazing vernomen Znlke manieren is men in Engeland volkomen ontgroeid Het begrip van beleediging is er van geheel anderen aard dan in Onitschland Men ziet er aan de overzijde van het Kanaal terecht in dat een onvoorzichtige of zelfs kwaad bedoelde uitdrukking meer relief krggt door een vervolging dan door een hooghartig schouderophalen De jWestm G pzette zegt van de door Quelch gebruikte nitdrnkking Heel scliitterend is de vergelijking niet maar do beleediging er in schijnt ons even steik alsof hij oneerbiedig gesproken had over den Evenaar Het blad meent dan ook dat de Wurtombergsche regeering tamelijk dwaas deed door zulk een incident te gebruiken om haar macht te toonen Temeer daar de debatten van het Socialistische Congres tamelijk onvruchtbaar zgn en plaats hebben onder tooneelen van de meest zonderlinge verwarring Vooral do stemming over de moties in zake de koloniale politiek was hopeloos verward het bleek dat de verstandige opmerkingen van Van Kol al even weinig indruk maakten als de moedige redevooring van Ramsay Mac Donald over de voordeelen van het Britsche stelsel van zich zelf besturende kolonies Het internationale sociaal democratische congres te Stuttgart heeft gisteren met groote meerderheid een besluit aangenomen waarin het in het belang van den arbeidersstand wordt genoemd dat er in alle landen tnsschen de party en de vakvereenigingen innige betrekkingen aangeknoopt en onderhouden worden Mede aangenomen werd een besluit om beperking van het vrge verhuizen van arbeiders van het eene naar het andere land alsook het weren van arbeiders van een ander ras te veroordeelen Een voorstel om te eischen dat iemand en ik werd naar den Stillen Oceaah gezonden om mg daar als banneling te verbergen ik heb in de loterg des levens een niet getrokken Ik heb ook nooit van je Orloff aarzelde Schande wil je zeggen f zeide Lefranc Beste vriend ging hij luchtig voort we zitten beiden in dezelfde klem Daarbg lachte hij ruw Een bediende van den generaal kwam de kamer binnen en bracht het avondeten waarbij elfs de wodki flesch niet ontbrak Aha we zullen er een vroolgken avond van nemen zeide Lefranc Dit vooruitzicht liet Orloff evenwel onverschillig Vertel mg voor alles hoe je hier gekomen bent drong hij aan begeerig het lot van z n vroegeren vriend te loeren kennen Nu dan begon Lefranc nadat hiJ eens gedronken had ik was te Kodiak aan het schepen bonwen toen de SeeVoutch daar binnenliep Zgne Excellentie dat beest had een menschelgk wetenschappelijk woordenboek noodig en zoo namen ze mg Wg zijn de geheele kust van Alaska langs gevaren er schijnt een groote verandering in de lucht te zweven want toen wg te Sitka terugkwamen waar dat ondier mg niet aan land liet gaan hooide ik dat de Yankee a slechts bg rechterlijk vonnis uit een land gezet kan worden werd ingetrokken Nadr de Frkf Ztg verneemt heeft de commissie van vijftienen inzake het antimilitafisme met algenneene steramen het ontwerp Van besluit van de commissie van drieën laurès Vandorveldo Adler aangenomen en hondt dat besluit in dat de sociaal democratie tegen den oorlog zal strijden met dezelfde middelen die zg in haar overigen strgd gebruikt Om de artillerie die uit ouderwetsche stokken bestaat welke niet meer aan de moderne oischen beantwoorden te moderniseeren heeft de regeering gelgk iren weet bg de Kamer een crediet aangevraagd en gekregen van 400 millioen lire en ze plaatste biJ Kropp een bestelling van twee modellen veldhonwitsers Met deze stokken worden nu sinds eenige maanden proeven genomen In een militair tgdschrift was een afbrekende kritiek verschenen op het materi lal van Krupp maar de Reichspost heeft nu van een Italiaansch artillerie offlcier vernomen dat de stnkken van Krupp zeer goed bevallen zgn De proeven leverdon een schitterend resultaat Op één dag werden uit één kanon meer dan 400 schoten gelost Het militaire tgdschrilt liad beweerd dat de door Krupp gezonder kanonnen reeds na 300 schoten onbruikbaar waren doch de offlcior spreekt dit beslist tegen Uit Warschau komt een stel berichten die weer een treurig licht wei pen op de toestanden in Rusland Toen daar dezer dagen vgf politie agenten van hun post naar huis keerden werden zij staande gehouden door een aantal jonge pannen die met de revolvers in de band van ben eischten dat zg onmiddellijk bun wapens zouden afgeven alsmede de papieren die zij bij zich hadden De aanvallers waren wel ten getale van twintig en daar de agenten geen lust gevoelden tot den ongelijken strijd gaven zg gedwee hun wapens en papieren over Slechts één der agenten wilde zich te weer stellen doch deze werd onmiddelligk gedood Een later te hulp gesnelde politie patronille vond wel het Igk van den gedooden agent maar van de aanvallers geen spoor Te Radom hebben roovers op klaarlichten dag de Poolscho landbouwbank beroofd Do beambten werden met revolvers in bedwang gehouden en de roovers maakten zich meester van een bedrag van veertien honderd roebel Aan het station te Alexandrof kwamen met hun groeten burgeroorlog geëindigd hebben Te Sitka worden gedurig beraadflagingen gebonden de korvet is vol documenten en berichten Sommigen beweren dat de Czaar en de Amerikanen gezamenigk Engeland aanvallen Britsch Colnmbia bezetten en den buit doelen willen anderen dat de Czaar Alaska aan de Vereeni de Staten verkoopen wil Dat kan ik niet gelooven de Romanoffs zgn toch geen landverschacheraars I zeide Orloff Dat wel niet maar in vijftig jaar zal men groote verrassingen in Siberië beleven De Kroon kan beide zgden van den Oceaan niet behoorlijk beschermen Wanneer wjj eeuwigdurende vriendschap met de Amerikanen sluiten kunnen wg Siberië en onze vloot steeds van de havens der bevriende Yankee s nit verzorgen wjj hebben nu toch zeven schepen te San Francisco Je kunt gelgk hebben Pierre antwoordde Orloff langzaam Maar wat zal graaf Fersen nu met je doen f De Franschman lachte Wie weet heti Ik denk dat men mg op de korvet naar Kodiak of Sitka zal terugzenden Wanneer wij te zamen waren Orlolf zonden wij wel kunnen ontvluchten Ik heb het al eens beproefd Ik zal je mijn tocht om een walvifchraarder t zoeken vertellen en hoe die den trein uit Berlijn twee hoeren en een dame met Doitsche passen aan Men onderzocht hun bagage en ontdekte verscheidene koffers met dubbele bodems waarin wapenen verborgen waren Men vond ook een aantal handleidingen tot het vervaardigen van bommen Bg een pogrom in het dorp Tumaejpol in het gouvernement Podolië zgn vele joden mishandeld en winkels geplunderd De menigte wierp de politie met steenen Toen de politie daarop vuurde verstrooide zich de menigte nadat er verscheidene dooden gevallen waren De Armènisch Gregoriaansche patriarch heeft een nota tot de Porto gericht waarin hg verlangt dat aan den treurigen toestand der Armeniërs in enkele stroken van Anatolié vooral in de wilajets Van Bitlis en Erzeroem een einde gemaakt wordt De nota wgst er o a op dat onlangs in het dorp Sulnk in het wilajet Bitlis Armeniërs die volstrekt geen revolntionnairen waren werden vermoord dat in het wilajet Van het klooster van Akhtanar verwoest is onder voorwendsel dat zich daar Armenische revolntionnairen yerborgen hadden en dat in het wilajet Erzeroen de Armeniërs uit de dorpen worden verdreven om in hun plaats Torkschen vluchtelingen gelegenheid te geven zich te vestigen De strijd tnsschen het Lagerhuis in Engeland en het Hoogerhuis tusschen de gekozen vertegenwoordigers van het volk on de erfelijke wetgevers is in een nieuwe phase getreden door de bonding die het Hoogerbnis aannam bg de behandeling van de Schotsche landwet en van de wet tot herstel op hunne hoeven van uitgezette lersche pachters Bjj de behandeling van do Schotsche Landwet bleek het naar sir Henry Campbell Bannerman in bet Lagerhuis niteenzette dat de bedoeling van de Lords was om na d tweede lezing van de wet deze door amendementen zoodanig te wijzigen dat zj een geheel ander karakter kreeg Dit is dezelfde methode die het Hoogerhuis indertijd op de Onderwijswet heeft toegepast De pogingen om de oppositie de groote meerderheid van het Hoogerhuis van dat plan af te brengen mislukken en onder die omstandigheden vond de regeering het beter de geheele wet terug te trekken wat in het Lagerhuis tot een vrg vinnig debat aanleiding gaf De Evicbed Tennants Bill geiyk de wet mislnkt is Wy znllen ontvluchten of sterven verzekerde Orloff plechtig Maar nu ben ik zoo hongerig als een gsbeer zeide Lefranc Als ik gegeten heb moet je mg maar vertelijn wat den erfgenaam van den groeten Orlaff naar Nikolajewsk gebracht heeft En met een waren wolfshonger viel hg aan op bet avondeten Dan kun je miJ daarna me edeelcn welk noodlot den kleinzoon van generaal Lefranc een Pransch aristocratisch emigrant in ds rijen der nitgeworpenen bracht Wat een vreemd mengelmoes is het menschelgk leven I Ach Fedor hot is de oude geschiedenis je kent het gezegde Cherchez la femme Hg dronk in een enkele teug een glas wodki leeg en draaide een sigaret Orloff had hem terwgl hg zich te goed deed onbeweeglgk gadegeslagen Wat is je vonnisP vroeg hg somber Tien jaar Ik hoef er nog maar zes van te genieten dat is te zeggen als ik in het leven bigf En jg mon cher amiP Sedert drie jaren smacht ik in deze hel en ik heb nog zeventien jaar voor my als het noodlot niet van my whkt znchtle Orloff Wordt vervolgd