Goudsche Courant, dinsdag 27 augustus 1907

op de nitgezette lersche pachters heet heelt eteneens de botsing verscherpt Het Hoogerhnis bracht ook daarin ingrgpende wgziging aan die door het Lagerhnis weder werden verworpen doch door het Hoogerhnis bü de nienwe behandeling werden hersteld Thans worden er pogingen aangewend om een schikking te treilen maar de kans daarop wordt als gering beschouwd De oppositie in het Hoogerhnis doet nn ook nog moeite om de wet waarbij hnwelijk van een wednwnaar met de zaster zijner overleden vroaw wordt toegestaan en dat die in tweede lezing werd aangenomen bij de derde lezing te doen vallen of door amendementen hopeloos te verminken Het is te begrijpen dat het Hoogerhnis door znlk optreden onder het Sngelsche volk steeds meer verliest aan aanzien en populariteit en dat de positie der regeering in den strgd tegen de Lords steeds sterker wordt Verspreide Berichten DCITSCHUIID De koning van Engeland zond der keizerin een telegram waarin hij de hoop uitspreekt dat het ongeval haar overkomen het bezoek aan Londen in November niet verschniven zal Het ongeluk moet gebeurd zijn bij het tennissen EsaKUKD De firma Armstrong spreekt het bericht tegen dat baar door de Bnssische regeering de bonw van oorlogsschepen tot een bedrag van 7 millioen pond is opgedragen De Volksstem meldt dat de Transvaalsche regeering tegen 1 Sept 1200 beambten uit bezninigingsoogpunt ontslagen heelt Lord Milner heelt de kolonie na den oorlog met overbodige en onbekwame beambten overstroomd Dat moge men in Engeland waar het bericht groote consternatie wekt bedenken I BVSUHD In een voorstad van Petersbarg is den rentmeester eener wapenlabriek 13000 roebel ontstolen in een trein Een kolonel die naast hem zat werd doodelijk gekwetst De krant die de acte van beschuldiging in de complotzaak had opgenomen is gestratt en zijn directeur met 3000 roebel en drie maanden gevangenisstral Ahebika Het gevaar dat de telegraflstenstaking naar Canada zou overslaan wordt als geweken beschouwd Onder de Amerikanen op de PhilippiJnen heerscht nogal eenige opwinding over een herhaaldelijk voorgekomen beleediging van de Amerikaansche vlag waarvoor een onalhankelijkheidsvlag in de plaats wordt uitgestoken De politie heelt in opdracht de revolutionnaire vlag te verbieden Aangedrongen wordt op sterke bezetting Ook natnnrlijk voor het Japansche gevaar I BINNENLAND V BEDE8C0N FERENTI E Het comité van onderzoek B dat zich bezig hondt met het Amerikaansch EngelschDuitsche voorstel betrekkelijk de instelling van een permanent Hol van Arbitrage besprak Zaterdagochtend do bevoegdheid van het speciale comité van drie rechters die overeenkomstig dit ontwerp jaarlijks door het Hol zullen aangewezen werden Na eene langdnrige beraadslaging is het comité tot later uiteengegaan zonder eenige beslissing te Lebben genomen ol de gewichtige Quaestie onder de oogen gezien te hebben omtrent de verdeeling van de rechters over de verschillende landen eene quaestie die de steen des aanstoots dreigt te worden voor geheel het ontwerp Men meldt nit den Haag De verwachting blijlt dat de Vredesconlerentie nog voor de hellt van September zal uiteengaan Een week voor deepening der Staten éeneraal moet de Oralelgke Zaal waarin de Conlerentie haar algemeene vergaderingen hondt in orde gebracht worden voor de openingsplechtigheid Mocht de Conlerentie na de opening van het nieuwe zittingjaar nog niet geëindigd zijn dan zal de zaal voor haar dan nog te honden algemeene bijeenkomsten en voor de aluitingszitting blijven ingericht zooals zij was op 17 September Gemeng Je Berichten Het ongeluk op Zorgvliet Naar men verneemt moeten de vijl yerklieden die het amovoeren van den koepel aannamen de bedoeling hebben gehad hem te doen ineenstorten Daartoe werd dan ook een groot gat geiraven waarvan een pbotographie il geao men juist ten behoeve van het ondenoek door de jnstitie Doordat het gevaarte vroeger ineenzakte dan de bedoeling van de werklieden was is de ramp geschied Vermoedelijk is deze dus te wijten aan het ontbreken van een bouwkundige biJ het gevaarlijk werk Hadden de werklieden het niet meeten op zich nemen Dan zgn ze al heel zwaar door het noodlot gestralt voor hun onvoorzichtigheid 01 had het niet mogen toevertrouwd aan deze eenvouilige mannen f Dat het albreken van zulk een werk gewoonlgk aan bekwame handen wordt toevertronwd ol in elk geval onder beter toezicht geschiedt moet daaraah toegeschreven worden dat de albraak meestal veel waarde heelt en er speciale firma s zijn die zich dan met het albreken onder bepaalde voorwaarden belasten In casn echter hoezeer het kostbare van den bonw van deze zeer tijdelgke muziektempel de aandacht heelt getrokken had de albraak slechts zeer geringe waarde zoodat niet de gewone vaklieden zich als gegadigden voordeden Men meldt ons uit Weesp De veehouder V uit het Qein zou Vrgdag tegen den avond een paar gasten naar het stationrijden Dicht hg Weesp schrikte het paardvoor een hondenkar met het gevolg dat paard en rgtnig in een diepe sloot terecht kwamen De voerman kwam op zijn hooldin de modder te staan en werd bewusteloos in het hotel De Roskam binnengebracht De andere inzittenden kwamen met den schrik en een nat pak vrij Vad De vermiste korporaal Namens den commandeerecden olflcier van het 4e reg huzaren te Zutphen verzoekt de commissaris van politie aldaar opsporing aanhonding en overbrenging naar den naastbgzijnden garnizoenscommandant van Aart van der Kraats 24 jaar korporaal bg de ho itren in garnizoen te Zutphen Hjj is sedert 8 Aug jl nit de kazerne verdwenen met achterlating van zijn militaire kleeding Svtin Hedin de vermaarde Zweedsche reiziger deelt iu een briel aan zgn lamille te Stockholm mee dat het hem geluict is toegang te krijgen tot Sjigatse de heiligste stad van Tibet en dat hg daar de aieuwjaarsleesten heelt bijgewoond waarvan tot dusver geen Enropeaan behalve de Jezu ltenpater Hue getuige mocht zijn De Tasji Lama werd daar als de incarnatie Qods vereerd en priesters als wilde dieren vermomd hielden indrukwekkende vertooningen voor hem Na Moop der plechtigheid gal de Tasji Lama aan den reiziger en zgn metgezellen kostbare herinneringsgeschenken Op den Haarlemmerweg te Amsterdam gebeurde Zaterdagmiddag een treurig onge luk Een onde zwerver verloor midden op straat het bewustzijn juist toen een antemobiel naderde waarin oen Dnitsche dame en heer De onde man kwam onder de auto terecht zonder dat iemand het nog kon ver hinderen Met een gebroken been en ernstige inwendige kneuzingen werd de ongelakkige onmiddellijk in de automobiel naar het zittiogslokaal van den geneeskundigen dienst vervoerd en vervolgens naar het Wilhelminagasthnis waar hj na eenige oogenblikken overleed Naar men ons verzekerde valt den chanllenr geen schuld te wijlen Tel Te Loosduinen zakte gisteravond een julIrouw plotselrag in een wiukeltje ineen en was dood Zij had loges naar den Haag gebracht voelde zich onwel worden en was daarom het winkeltje binnengegaan Een gewichtige uitvinding De heer Bompelman te Zaandam heelt een werktuig saamgesteld dat in staat is elektrische drijlkracht te ontwikkelen zonder hulp van een stoommachine Oedurende 8 dagen liep het toestel uitstekend doch daarna trad eenige verzwakking in Toen de uitvinder overtuigd was dat hg in zijn pogen geslaagd was heelt hg het primitieve werktuig vernietigd en tracht thans steun te krijgen om een nieuw van uitstekend materiaal te vervaardigen HiJ heelt een bezoek aan den minister gebracht om zich van dien steun te verzekeren Vertrouwbare politie Door een bestuurder van een inlichtingsburean te Newyork is in opdracht van den hooldcommissaris van politie aldaar een onderzoek ingesteld naar gevallen van oneerlijkheid en omkoopbaarheid bij de politie in do stadswijk Brooklyn Vaatgeateld is dat de politie per jaar 10 k 15 millioen gulden opstrijkt als betaling voor het oogluikend ongemoeid toelaten van de exploitatie van speelholen en halzen van ontucht Een buitengewoon brutale boevenbende maakt tegenwoordig het Servische district Fosjarewatz onveilig De bende die aangevoerd wordt door een gewezen gendarme heelt in eenige welvarende dorpen een aantal rgke villa s geplunderd en wist te ontkomen toen de gendarmerie haar nazette Politie en gendarmerie doen hun uiterste best om de roevers zoo spoedig mogelgk onschadelgk te maken De agrarische onlusten in Boemeoië Naar uit Boekarest geseind wordt heelt de Koning een besluit geteekeod waarbij kwijtschelding van stral wordt verleend voor misdrgven tijdens de boereoonlnsten begaan Het volk heelt dit besluit dat bg proclamatie bekend gemaakt is met dankbaarheid ontvangen en de Koning is intusschen in populariteit gestegen Tentoonstelling van Oooische Oudheden Gisterenmiddag heelt de tentoonstelling van oudheden uit het Gooi te Naarden bezoek gehad van H M de Koningin Moeder die vergezeld van Ireule Van de Poll jhr van Styrum en jhr De Banitz om 3 uur aldaar op het Kaadhnis door den burgemeester werd ontvangen De menigte buiten juichte H M hartelijk toe Nadat de voorzitter der tentoonstellingscommissie de heer F W Drijver aan H M was voorgesteld werden de hooge gasten door de verschillende zalen rondgeleid waarbg H M veel belangetelling toonde in het oude porselein onde kleederdrachten kerkelijke knust enz In de voorhal van het stadhuis werd de thee gebruikt uit een zeer kostbaar servies Amstel porselein waarna een bezoek gebracht werd aan de Oroote ol St Vitaskerk langen tijd vertoelde H M daar voor het marmeren reliel van Prins Viiiem III Tijdens het hooge bezoek werden op het kerkorgel muzieknummers uitgevoerd Bg Haar vertrek betuigde H M Hare ingenomenheid over hetgeen ziJ gezien had Onder de luide toejuichingen van t publiek vertrok H M en Raar gevolg weder naar Soestdijk Een dramatische scène Eergiaterenmiddag stortte zich een 21 jarig dienstmeisje van den 120 voet beogen toren van een der kerken te Dublin Ze werd natuurlijk Verpletterd Aan dezen zellmoord ging een dramatische scène vooral een pastoor en een politie agent waren het meisje in den toren nagesneld doch haalden haar eerst in toen ze al gereed stond tot den sprong Zoodra de mannen haar naderden dreigde het meisje hen zich omlaag te laten vallen Er speelde zich toen een akelig spel al op eenigen alstand blijvend spraken da mannen haar toe telkens trachtend ds ongelukkige te grgpen Maar zoodra ze naderbg kwamen maakte het meisje de noodlottige beweging Dat duurde zoo drie uur lang De pastoor smeekte haar ten slotte een crucifix van hem aan te nemen Maar ze weigerde dat met de woorden Ik zal je beneden wel nader spreken en sprong van den toren Een dichte menigte woonde op straat het voorval bg De werkstaking die Donderdag uitbrak op de spiegellabriek de Atlas te Amsterdam behoort weer tot het verleden Al demeisjes zijn weer aan het werk gegaan de directie heelt de eischen van loonsverhooging niet ingewilligd Echo Vier visschers uit Zeeland die bij den wal van Bozenburg in een roeiboot aan het visschen waren van mosselzaad wilden naar Maassluis gaan om inkoopen te doen Juist kwam er een sleepboot aan die drie loggers naar Yiaardiogen sleepte Ook zij beslotenzich mee te laten slepen De boot geraakte echter tnsschen den tweeden en derden logger met het ongelukkig gevolg dat zij overvaren werd en alle vier visschers tewater vielen Twee van hen werden gereddoor een vlet die in de nabgheid was de anderen verdronken Eén vau hen was een jonge man van achttien jaar de andere waa gehuwd en vader Bott Uit Nienwesinia meldt men Zaterdagmorgen is door den zalmvisscher L Thiel alhier op de Maas gevischt en hier aangebracht het liJk van een drenkeling gekleed in donkere lange jas en met rijgbottines aan de voeten Op het lyk werd gevonden een zakmesje een zakkammetje en een tabakszakje Naar gissing is het lijk van een veertig jarige Het Igk is gekist en naar de begraalplaats gebracht De heer Queich Engelsch gedelegearda op het Internationale Socialisten congres dat thans te Stattgart bijeen it haalt in een redevoering de Haagsche Vredeseonlerentie Thiels supper een souper van dieven genoemd Daarover door de justitie ondervraagd heelt Qnelch verklaard dat dit een in Ëngelbche socialistenkringen algemeen gebruikte uitdrukking was om de kapitalistische maatschappij aan te duiden en dat hg geen persoonlijke beleediging van de laden der Haagsche Conlerente bedoeld had De regeering van Wnrtembuig heelt daar echter geen genoegen mee genomen en hem laten weten dat hij binnen tien uren het koninkrijk Wurtemburg moest verlaten Bij de opening van het Congres Vrijdagmorgen werd dit door den president Singer meegedeeld die er zijn leedwezen over uitsprak en tegen de uitwijzing protesteerde namens de Dnitsche party en namens het Internationaal Bureau Het is bekend dat krankzinnigen veelal alles inslikken wat in hun bereik komt en in een Fransche vereeniging werden daarvan onlangs weer merkwaardige voorbeelden meegedeeld Een man had allerlei artikelen van metaal en verder stukjes glas en aardewerk ingeslikt en toen hy dientengevolge stierl werden niet minder dan 50 van deze voorwerpen in zgn ingewanden gevonden Een ander had 30 steentjes ingeslikt eu vier vgl lrankstnkken benevens een groot aantal andore kleinere voorwerpen die langs den natuurlgken weg verwgderd werden Een vrouw eindeiyk was bezweken nadat z een honderdtal naalden ingeslikt had Een timmermansknecht die iu dienst van zgn verzekeringsplichtigen werkgever de firma B te Amsterdam een paal moest stellen kou dit niet alleen al Hg vroeg daarom een kameraad die voor zyn eigen patroon den timmerman van k in de buurt aan het werk was hem even te willen helpen De kameraad gal aan het verzoek gehoor doch was zoo ongelnkkig door het uitschieten van den paal zich den linker wgsvinger zoodanig te knellen dat deze brak Het geval werd aan de Rgkaversekeringsbank aangegeven en deze kon niet andera beslissen djn dat de wet haar niet toestand in deze schadeloosstelling te verleenen De Ongevallenwet immers erkent alleen recht op schadeloosstelling van hem die als werkman door een hedrgtsongeval werd getrollen Werkman in den zin der Ongevallenwet nu is slechts degeen die in dienst van een werkgever in diens onderneming tegen loon werkzaam is en vast staat in dit geval dat de kameraad niet werd getrollen in de onderneming van zgn eigen patroon Haar was hg dan nu misschien in dienst van de firma B gekomen f De firma B had haar werkman inderdaad de bevoegdheid gegeven zoo noodig tgdelgk hulp aan te nemen Toegestemd mag dns worden dat de getroUene tgdens het ongeval in dienst werkte van de firma B Maar ontkend moest worden dat hg daardoor werd werkman in den zin der wet omdat hg voor dat oogenblik werken geenerlei loon ontving Hy was zyn kameraad als zoodanig behulpzaam zonder dat hg daarvoor eenige vergoeding wenschte ol kreeg Het gevolg van zgn welwillendheid was derhalve dat de getrollene juist door het lelt dat de diensten gratis werden verleend zgn recht op nitkeering verspeelde De getrollene bracht door beroep in te stellen het geval voor den rechter De uitslag echter was gelgk te voorzien voor hen die in de geheimen der Ongevallenwet zyn doordrongen dat zoowel de raad van beroep te Haarlem als de Centrale Baad de beslissing der Bgksverzekeringsbank bekrachtigden Het geval wyst overigens veer op een nieuwe leemte iu de wet De rees voor tocht is by de meeste menschen groot want tairyk zyn de ervaringen in onze omgeving van door tocht veroorzaakt koudevatten Hoe dikwgls hoort men er niet over spreken en hoeveel last kan men in trams en spoorwegcoupés niet hebben van medereizigers die de raampjes open ol gesloten willen hebben Zells levendige discussies kannen zich er uit ontspinnen tnsschen hen die bang zyn voor tocht en zy die beweren dat wind en Iriaache lucht gezond zgn Dat die discussies nooit tot een reanltaat leiden ligt voor de hand want tocht en wind zgn niet hetzellde Wilt ge het verschil loeren kennen taasohen tocht en wind vraagt een Duitach ingenienr ga dan op een winderigen dag in een vertrek nat aan meerdere wanden ramen heelt Opent ge dan een raam waar de wind op staat dan voelt ge by elke windvlaag kende lucht in de kamer stroomen ge krëgt een gevoel van k de maar niet dat onaangename gevoel dat tocht vereor I zaakt Opent gg daarentegen een raam waarde wind voorbgatrgkt dan zuigt die wind de lacht alt de kamer m d terwtjl i oitga treden lacht vervangen wordt door andere die door kieren en reeten binnenkomt gevoelt dan tocht Door het openen van een deur wordt de tocht nog versterkt Dus bg wind komt de lucht in by tocht gaat de lucht uit de kamer Waarom maakt wind ona zelden liek en waarom ia tocht een gevaar voor onze gezondheid Ds wind trelt ona geheele lichaam minstena de voor ol achtsrzgde Door de koude die de wind verwekt worden de vele bloedvaten die onze huid bevat samengetrokken de huid wordt bloedledig en beschut daardoor de onderlinge organen voor al te groote warmtealgilte De tocht trelt steeds een klein deel van onze huid waardoor het pamentrekken der bloedvatten moeiiyker ol niet plaats heelt en de onderliggende organen dus niet beschut worden Door tocht kan men koude vatten Hoe gezond Iriaache lucht ook ia hoe onachadsiyk wind kan zgn in tocht schuilt een gevaar vooral als men bezweet is Moleschott Stadsnieuws QOUDA 26 Augustus 1907 Voor den gecostumeerden Kinderoptocbt zgn 72 kinderen ingeschreven en 6 sportkarren enkelen daarvan ter opluistering De opleidingsklasse van de gymnastiekvereeniging Hercules zal naar men ons mededeelt met den optooht medegaan De inschrgving voor verschillende volksepelen is zeer groot Voor hen die nog aan den Kinderoptocht hetzg ter opluistering ol om mede te dingen naar de prgzen willen deelnemen bestaat er nog gelegenheid zich op te geven by den heer H Ouderkerk Korte Tiendeweg Uitslag van den Plaataeiyken schietwedatryd gehouden door de Weerbaarheidevereeniging Burgerplicht op 25 Aug j l ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de vereeniging Korpswedstrgd Ie prgs groote Zilveren Medaille van H M de Koningin Veerbaarheidsvereeniging Burgerplicht met 410 p Korpsschutters J P Mul 83 p J J P den Boer 87 p J van Egk 73 p A v Pelt 88 p W Sliedrecht 79 p 2e prys groote Zilveren Medaille van H M de Koningin Moeder met 401 p de Aid Qottda van Volksweerbaarheid Korpsachutters H van Vliet 76 p W J Gyzeny 81 p j C A Qroenendal 77 p J L Hulleman l1 p f A J Vermeulen 90 p 3e prys groote Zilveren Medaille van Z K H de Prins der Nederlanden 3e Bat 4e Reg Inl 382 p Korpsschutters Serg Maj Ackermann 73 p Serg Maj Mnllaart li p Serg Kroon 76 p Korp Visser 79 p Korp Fourier Postume 80 p Personeel Korpsachutters Ie prgs A J Vermeulen 90 n 2e A V Pelt 88 p 3e T v Gent 88 p 4e J J P den Boer 87 p j 5e J P Mul 83 p Personeele baan leden Ie prys A V Pelt 89 p 2e H v Vliet 87 p 3e M Lakerveld 84 p 4e N D öraveategn 83 p 5e A J Vermenlen 82 p j 6e W Sliedrecht 82 p 7e J L Hulleman 82 p 8e J P Mul 81 p 9e E J Sliedrecht 81 p 10e J 3 P den Boer 79 p 11e J M de Weger 78 p 12e W J Gyzeny 78 p 13e C A Groenendal 78 p 14e A van Beedt Dortland 77 p i 15e H Gyzeny 76 p 16e J van Os 75 p i 17e J van Eyk 74 p 18e P Brake 73 p Vrge baan 3 achota Ie pr J P Mul 56 p 2e W J Borst 66 p Be J J P den Boer 55 p 4e A J Mnllaart 55 p 5e J de Jong 56 p 6o T van Gent 55 p 78 H van Vliet 56 p i 8e J van Eyk 64 p Vrye baan 6 schots Ie pr J P Mul 87 p 2e A van Pelt 86 p 38 H van Vliet 81 p 4e A van Reedt Dortland 67 p 6e J Smit 60 p Medailles voor de twee hoogste schatters op de 3 en 5 schotsbaan Ie pnJB J P Mul met 56 en 87 p 2e pr A van Pelt met 53 en 86 p Eerewadatryd Ie prys J P Mul 89 p 2e J J P den Boor 86 p 3e A v Pelt 83 p 4e H T VUst 81 p 5e J van Eyk 71 p AUes op Bchyi Hoorn telling 3 20 Vrge baan Cylinder lo prija H V Vliet 59 p 28 J P Mul 67 p 38 J T E8k 57 p 4e A v Pelt 57 p i 5e J J P den Boer 57 p 6e A i l S L e D Veratoep65p 8e E J Sliedrecht b p Gelukabaan naar bet beate schot Ie pr J van Ejk 2e J P Mul Ditilag rtn i giiteren gehonden Tolki en onderlinge Zwemwedstryd uitgeschreven door de Gondsche Zwemclub 1 Borst ol zgdezwemmèn 30 M Ie Prgs J L Gravestein in 33Vi sec 2e J Zgleman 33 s sec j 3e H Schouten 35 sec 2 Borst ol ydezwemmen 60 M Ie Prys Jac Samaom 53V sec 2e M van Westrieneri 64 sec j 3e H H Verheel 66 sec 3 Rugzwemmen 30 M Ie Prys M Woerlee 34 sec en na loting 2e W Verhart en 3e Zgleman beiden in 35 sec 4 Borst ol zydezwemmen 30 M voorabonués der Zweminrichting beneden 16 jaar Ie Prgs J vau Dantzig 34 sec 2e iV H P Smit 34 sec 3e A v d Wint 37 sec 6 Rugzwemmen 60 M Ie Prgs M v Westrienen 28 sec 2d H H Varhoel 28V 3e H Bakker NiemeSer 28 sec 6 Borst ol zydezwemmen 60 M lo Prys M Woerlee 1 min 12 sec 2e A Blanken 1 min 12 i 3e E Oduiré 1 min 13 7 Hinderniszwemmen a Vrye deelname W Grander buiten mededinging 1 min 13 sec Ie prys Zgleman 1 min 17 sec 2e E Oduiré 1 min 17 sec 3e A Blanken 1 min 17 sec b voor abonnés der inrichting Prgs W H P Smit 1 min 13 sec 8 Popdiviken diepte 2 26 Mater Ie Prgs H H Verkoel 33 sec 2b S H Smit 37 sec Ds waterpolowedstrgd kon wegens niet opkomen der Leidsche Zwemcinb niet doorgaan Na afloop van den wedstrgd werden de prgzen bestaande uit zilveren en bronzen medailles en traaie kunstvoorwerpen door den Voorzitter der Zwemcinb den heer J Kortenoever met eene kernachtige rede aan de winners uitgereikt Gisteren werd door de Postduivenvereeniging de Zwaluw een wedvlucht gehouden vanuit Zutphen alstand 99 K M met oude en jonge duiven die om 7 30 in vrgheid werden gelaten Door de volgende heeren werden de prgzen behaald Ie Prgs G L Hammer 9 u 10 m 51 s 2e W Jansen 9 n 16 m 56 s 3e T Willemse 9 u 18 m 47 s 4e Jobs Aret 9 u 23 m 31 s 5e C M Holthugzen 9 n 40 m 30 s 6e J Raveategn 9 n 42 m 31 s 7e J Bojawal 9 u 51 m 40 s Zaterdag 24 Angnstus hield de aid Gouda e 0 van den Bond van Nederlandsche Onderwgzers een huishoudeiyke vergadering waarin o m werd vastgesteld het reglemect voor den cursus tot opleiding van hooldonderwyzer en hooldonderwyzeres De oprichting van dezen cursus is bet gevolg van een raadsbesluit om den reeds eenige jaren bestaanden gemeentelgken cursns met hetzellde doel op te hellen Dat toch wel degeiyk hier te Gouda een dergeiyke instelling noodig is blgkt voldoende uit het leit dat zich reeds 21 deelnemers aanmeldden De lessen worden evenals vroeger gegeven in t gebouw van de B U B S te beginnen 4 September Als leeraren zjn er aan verbonden de heeren Heg van den Bosch de Vos en German uit Gouda en de heer Cocheret uit Rotterdam Verder kwam nog aan de orde een nitnoodiging tot deelname aan de betooging voor Algemeen Kiesrecht Het groote meerderheid werd besloten aan dit verzoek niet te voldoen Tot 2e aecretaria werd benoemd de heer C H Breedgk By het toelatingsexamen aan de Rykstninbouwwinterscbool te Boskoop op 24 Augustus zya geslaagd J S Lümnemann M V t Hol Boskoop Boumai s Gravenzande Bakker Dellt Pannevis Alfen Koning Veenhuizen Doorenbos Capella a d IJssel Visser Nnmansdorp Micbelsen Bussum Hoogedoorn Maarssen Weykman Breskens Struik en Kooiman te Rotterdam Krabbe Hengelo Sleeswijk Visser Rgsoord Vnigte Hilversum 8 S Lintsnga Hidwolda Zaterdag slaagde te s Gravenhage voor het examen Fransch I o den heer A D Baert te Boskoop Voor de betrekking van agent van politie te Schoonhoven hebben zich reeds 34 sollicitanten aangemeld Daar thana by de wet verboden is dat vrouwen in de ateenlabrieken de steenen opschieten ia door de firma Lans te Capelle a d IJsel een kraan gemaakt De ateenen worden met paard en wagen onder de kraan gereden waarna de wagen met teen met een ataaldraad over achyven door ea paard nur boren wordt getrokken Het toestel is zeer practisch en heelt natnurlgk veel bekyks BEÏÏES VAN EOTTERDAM T K H K MAANDAG 5 AUG aattleentngen PoETouiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 8e Serie Ir 2500 3 59 RnSLiSD Iwaug Dombr Obli gatieu 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLDmiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis B 100 1 24 Bypotliak Bankm Aandb idem idem 4 9i Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deslger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaari MaaUrhappijen Pand Holland Gull Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpooTweglemingen Italib Oblig Zuid Italiaansche Sp lMij A 367 PremieUeningen bKLOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dtverun Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle oog resteorende ZOMEEMAl TELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPGERUIMD Hoogachtend f 4 Y s J f f ffgf iirijrs vf£A Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Dr Simpson die deel uitmaakte van de 9ommia8ie belast met het nemen van maatregelen tegen de pest in Britsch Indië is in de stad Poena geweest en beschryit zjjn ervaringen Nooit in zgn leven scbrglt hg zulke hartverscheurende tooneelen van nood wanhoop en verwoesting gezien te hebben De stad Poona was als een nitgestorveu plaats In de straten heerschte doodelgke stilte In enkele was zells geen enkel bewoner te zien Het eenige geluid dat wg hoorden toen wy door de straten gingen was dat van het voorbgtrekken van een begralenisstoet ol het gehnil dat weerklonk nit de huizen waar pas weder een sterlgeval had plaats gehad Ik weet niet zegt de schryver verder ol men zich de ernstigs politieke en sociale gevelgen van deze met de pest verbonden verwoesting wel dnideiyk genoeg voor oogen stelt Het is niet alleen de quaestie van zoo en zooveel iterlgevallen maar tevens van ziekte Igden en wanhoop en de verliezen die daarmede gspaard gaan wskksn een ontevredenheid die een regeeriog al geelt zg zich nog zooveel moeite voor het welzgn van de bewoners van den staat haast niet in staat is uit den weg te ruimen Veemarkt te Rotterdam Maandag 36 Augustus 1907 Vette ossen en koeien goeden aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 2de kwal 34 3de kwal 99 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer late kw 38 ade kw 35 3de kw cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kw a6 ide kw 25 3de kw 22 cent per half K G Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee vette kalveren prijshoudend schapen en lammeren iets lager in prys varkens traag tot lagere prijzen Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Ooederan Oehoaden door Notaris MontQn Een Woonhais met Ërt en Taiatje aao de Boomgaard straat BB No 35 kooper H J Verhey voor 540 Porceelen 1 2 eo 3 zgn opgehoudea advektei tii n Heden overleed te Wcrnigerode a Harz onze Moeder en Grootmoeder Mevr de Wed ROSiUE GEITEL KOCH in den ouderdom van 77 jaar Dr A C GEITEL en Kinderen Gouda 26 Augustus 07 Bezoeken kunnen niet wordtn a yetvacht Volstrekt eenige kennisgeving Openbare Yerkoopin TE GOUDA op MAANDAG a SEPTEMBER 1907 e morgens te elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J ROEHA N No 1 Een goed onderhouden van Oasen Waterleiding en vele gemakken voorzien WINKEL EN WOONnmS met ERF en TUIN aan de Lange Tiende weg te Gouda wyk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nes 2 3 en 4 Een Werkplaats Fakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda wyk M nes 6 en 8 kadaster Sectie C nes 1050 1051 en en 1052 te zamen groot 1 Are 68 Centiaren Wgk M no 8 ia verhuurd voor 1 1 50 in de week de andere perceelen zgn te aanvaarden 1 November 1907 No 6 Een goed onderhouden Pakhuis met Bovenwoolng aan de Keizerstraat te Gouda wgk K nos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren Bg de week verhuurd beneden voor 11 35 en boven voor 1 2 50 No 6 Een goed onderhouden WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wgk C No 164 kadaster Sectie D Nr 135 groot 1 Are 13 Centiaren Te aanvaarden 30 November 1907 Nos 7 en 8 Twee Huizen en ERVEN in de Vlamingstrant te Gouda wgk O nommers 393 en 394 kadaster Sectie Nrs 2167 en 2158 groot 84 Centiaren En No 9 Een met ERF en GROND in de Vrouwensteeg te Gouda wgk H Nr 198 kadaster Sectie B No 1391 groot 54 Centiaren Verhuurd by de week voor I 1 65 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze In olleeerf geicMMerde Portrelleu PelutureBogaert Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuigs zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschrilten gratie op aanvraag Boxtel B BOOAKBra Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel KIsiwsg hij wien modellen te bezichtigen z jn