Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1907

Dutmn My tot Ezpl Laan van Ueerdervoort 1902 Alle nog rosteerende ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend Tsaar Kticolaas bij de ontmoeting te SwinemOnde Koning Edward en zgn keizeriyken neet by de begroeting te Wilhelmsliöho Keiier Franz Josel en don Koning van Engeland te Ischl die wensch rormde den grondslag voor de besprekingen tnsschen de ministers van de verschillende landen op Norderaev en op den Semmering te Ischl en te WilhelmahOhe en was oojc de aanleiding voor de ontmoeting tnsscben koning Edward en minister Clemenceaa te Uarienbad Verspreide Berichten FniirKBUK Zondag is op het slagveld van Fontenoy een gedenksteen onthnld ter nagedachtenis van de 4000 Ieren die daar den Uden Mei 1745 streden aan de zyde der Franschen tegen de Engelschen Het monument is afkomstig van lersche nationalisten DUITSOHLAXD Waarschijnlijk zal de instrnctie die geopend is tegen Max Harden van de Zaknntt niet leiden tot een strafvervolging in verband met Harden s artikelen tegen Ealenbnrg En wel wegens gebrek aan stol Ekssusd De nieawe kruiser Tëméraire van het Dr adnoaght type is Zaterdag met goed gevolg te Devonport te water gelaten Te Bary St Edmunds is bij een tnsschentydsche verkiezing voor het Lagerhuis de conservatie Gniness gekozen met 1631 stemmen tegen 741 op den liberalen tegencandidaat Bg de vorige verkiezing bedroeg de conservatieve meerderheid slechts 434 stemmen In derde lezing nam het Hoogerhuis met algemeene stemmen de Engelsche Landwet aan verschillende amendementen op de bepalingen daarvan zgn aangenomen maar niet ëén van dien aard dat daardoor het ontwerp gevaar loopt geen wet te worden Itaue Te Uontegallo is kardinaal Taliani overleden Bjj het dorp Cadnrso is een wagen waarop vuurwerk vervoerd werd in de lucht gevlogen tengevolge van de ontniolflng van het gevaarlgk goedje Er zgn 4 doeden en 10 gekwetsten Italiaansche bladen maken melding van een aanstaande ontmoeting tnsschen koning Victor Emmannel en koning Ednard van Engeland in de haven van Messina Rdslahd Door de Petersbnrgscbe politie wordenproeven genomen met een stalen kuras inden vorm van een vest waarop Mauserkogels ahtulten Te Bakoe is weer een staking uitgebroken onder de werklieden in het naltabedryi Een groot aantal putten staan stil een paar zgn er door de stakers die loonsverhooging ischen in brand gestoken ABaKXTlXII De Jockey Clnb te Buenos Aires heelt 5 millioen gulden beschikbaar gesteld voor het bouwen van arbeiderswoningen BINNENLAND y BEDE8CON FERENTl E In de gisterenmiddag gehouden byeenkomst van comité A behandelende de verplichte arbitrage heelt generaal Potter Amerika medegedeeld dat de delegatie van de Vereenigde Staten van Noord Amerika nieuwe instructies heelt ontvangen volgens welke haar is toegestaan een vooretel in te dienen ten gunste van verplichte arbitrage Hy deed voorlezing van dat voorstel dat vSiebalve de twee algemeene artikelen waarover reeds gestemd is een Igst van gevallen van verplichte arbitrage bevat nagenoeg geiyk aan de Igst welke voorkomt in de kokende Eugelsche en Portngeesche voor tellen Het comité besloot tot het doen drukken en ronddeelen in een staande deze vergadering op te maken tableau van dit nieuwe Amerikaansche voorstel benevens van alle voorstellen op de verplichte arbitrage betrekking hebbende Da heer de Merey Oosteurgk Hongarye deed voorlezing van een tusschenvoorstel Dit voorstel gelormuleerd vóór de indiening van bovenbedoeld nieuwe Amerikaansche voorstel zal eveneens ingelascht worden in vorenbedoeld tableau De volgende vergadering van dit comité is op Donderdag bepaald Hst Oostenrgksch Hongaarsche bemiddelingsvoorstel gisterenmiddag door den eer stengedelegeerde van Oostenrgk Hongarge den beer De Merey de Kapos Mère ingediend ia Oomiti A dat de aaeitle dtr yerplichte arbitrage behandeld is gegoten in den vorm eener resolutie waarin allereerst wordt gevraagd dat de conlerentie erkenne de toepasselgkheid van het beginsel van verplichte arbitrage voor zekere internationalen verdragen ol gedeelten van verdragen Maar daar het hier vooral een technisch onderwerp geldt en der conferentie zoowel de noodige kennis van de technische bgzonderbeden ah de tgd ontbreken om dit onderwerp naar behooren te regelen wil de resolutie een voorafgaande bgzondere en technische studie door de regeeringcn Deze zonden dan door bemiddeling van de Nederlandscbe regeering binnen een tgdsverloop van ongeveer een jaar elkander den uitslag van dit onderzoek kunnen mededeelen teneinde op dien grondslag tot het vaststellen van definitieve bepalingen te kunnen geraken Woensdagmiddag zal er weer eens vergadering zyn van een der hoofd commissies der Conferentie en wel van commissie III wier taak weliswaar voor het grootste gedeelte althans beëindigd is maar welke thans voor de oplossing van een incidenteel gerezen quaestie staal In een der commissies van onderzoek van deze derde commissie namelgk is de vraag gerezen of de commissie III de bevoegdheid bezit te reglementeeren het recht der onzydigen tot het leggen van mynen Eene strooming in de commissie van onderzoek meent dat dit vraagstuk niet op het algemeene programma der tweede Vredesconferentie voorkomt en de commissie das onbevoegd is tot een dergelgke reglementecring Daartegenover meent een tweede strooming dat waar aan commissie III en meer bepaaldelgk aan hare le subcommissio is toebedeeld het onderzoek van het vraagstuk betreffende het leggen van mgnen in het algemeen zulks in zich sluit bare bevoegdheid om de meerbedoelde reglementeering tot stand te brengen Om deze bevoegdheidsquaestie op te lossen zal na Woensdagmiddag half drie commissie III in plenum vergaderen onder leiding van graaf Tornielli Italië Omtrent den diefstal van a lands kas te Kota Badja seint de correspondent van het Hdbl te Batavia dat als verdacht gearresteerd is Van Daalen broeder van den gouverneur van Atjeh Men meldt alt Den Haag Biykens een alhier uit Nederlandsch Indië ontvangen telegram is Tinoengai in Mori MiddenCelebes vermeesterd en warden daarbg licht gewond een Enropeesche sergeant en twee inlandache militairen terwgl 37 vganden sneuvelden Gemengfde Berichten Men meldt nit Middelharnis Naar aanleiding van een adres van den raad der gemeente Onddorp is in een alhier gehouden vergadering van burgemeesters en secretarissen op het eiland Ooeree en Overflakkee besloten pogingen aan te wenden het daarheen te leiden dat op dit eiland eenige gemeenten zooveel mogelgk middelpunten van combinaties van dorpen worden aangewezen alwaar de loting en inspectie zullen worden gehouden Te Nieuwendgk bg Gorcnm heeft men Zaterdagnamiddag een ruim 80 jarigen arbeider in t veld dood naast zyu zeis gevonden De staking te Antwerpen Welke schade de werkstaking berokkent kan men nagaan als men hoort dat de weerstandskas van de Federation Maritime die 500 000 frs bedraagt nitgepat is en dat het verlies aan arbeidsloonen niet te schatten is Stryd tot het uiterste is nu helaas de leus de Federation heeft er op nieuw 1 000 000 Irs voor over Vandaag zoudon de besturen der socialibtlBche syndicaten te Brussel vergaderen om over de ondersteuning der stakers te spreken De leiders hebben in de meeting van Zaterdagmorgen de mannen aangeraden by de basen die hen willen aannemen zonder de formule der Federation Maritime te teekenen het werk te aanvaarden Op die manier zon zeggen zy het voorwendsel van het lock out verdwynen Al de booten waaraan men werkt zullen geteekend zyn met een witte vlag Van de 5 korporaals die met de huzaren van hel 4e regiment uit Zatphen deserteerden yn er 4 gedegradeerd en naar Deventer verplaatst De 5e is nog altyd zoek vermoedeiyk is hg naar België uitgeweken Op een weiland achter een hofje in de nabyheid van de remise der Staatsspoorstoomtram te s Oravenhage is een zak gevonden waarin een groot aantal zilveren veorwerpoD Een vrouw die een emmer met vuil leegwierp zag zak en inhoud achter een hek liggen en waarschuwde de politie Nader wordt ons gemeld dat de voorwerpen voor een groot gedeelte tafelzilver ook eenige sieraden en zilvergeld gesto len zyn uit een woning aan de Eynstraat waarvan de bewoner afwezig is De dieven zgn vermoedelgk het tuinhek overgeklommcn hebben daarna een stuk ruit uitgesneden waardoor zy de sluiting van de tuindenren konden bereiken en zgn toen bigkbaar op hun gemak aan het werk gegaan want o a is een stevige brandkast geopend Naar wy vernemen is er op t oogenblik een grieven actie gaande onder het personeel der Deventer Katoenmaatschappg te Dovenler Er wordt drnk vergaderd Samenwerking heeft plaats tnsschen den Christelgken textielbond Dnitas wiens voorzitter Verveld aan alle vergaderingen deelneemt en de onafhankelgke textielarbeidersvereeniging Broedertrouw aangesloten bg den onden Deventer Bestnurdersbond De actie bestaat in een verzet tegen vermindering van schadelosstelling voor wachten op grondstoffen en één dag niet werken zonder dat daarvoor vergoeding zou zyn verstrekt I e Av p meldt Een minder aangename verrassing trof gisteren verschillende chaaffears van automobielen en motorfietsen In het Haagsche Bosch werden zg door de rgkapolitie genoodzaakt te stoppen om han rgbewgs te toonen Verscheidenen badden hun kaart niet by zi h waarop dan proces verbaal volgde In Tomasjpol had een twist plaats tnsschen den Joodschen eigenaar van een winkel en boeren die hem een lap goed hadden ontstolen Er ontstond een standje en plotseling klonk in de menigte de roep slaat dood de Joden Toen werd een reeks winkels van Joden vernield en geplunderd Ook werd een aantal Joden schandelgk mishandeld Toen de politie veel te laat aankwam werd ze met een hagel van steenen ontvangen Zy vuurde terstond waardoor twee plunderaars en een Joodsche jongen g dood zyn Na het salva vluchtten de boeren zy namen echter het in do winkels geroofde mede Uit vrees voor herhalingen Van het gebeurde wordt Tomasjpol thans door bereden politie bewaakt Men seint uit Rotterdam Toen op 3 November 1903 de bekende hontzagery kuiperg en hontopslagplaatsen van de firma W van der liUgt en Zoon een prooi der vlammen werden stelde de Oemeente in afwachting van het gereedkomen eeuer geheel nieuwe fabriek door de firma te bouwen aan den Varkenoordschewsg te barer beschikking de vroegere meelfabriek der firma Van der Dossen aan den Westzeedyk met annexen door de stad als zooveel in die bnnrt aangekocht met het oog op de zich daar geleidelgk wgzigende toestanden Achter komen die terreinen nit aan de Schiehaven bg de electrische centrale waarvan de omgeving reeds geheel is opgesp iten in verband met de komende exploitatie van den rechteroever van de rivier Op het te harer beschikking gestelde terrein bouwde de firma een zagerg althans zg maakte de bestaande gebonwen daarvoor gereed terwgl er tevens geheel nieuwe hontloodsen verrezen door brandmuren van de eigenlgke fabriek gescheiden Die tydeiyke installatie dor firma Van der Lugt is gisteravond wederom afgebrand Men tast in het duister hoe het vuur is ontstaan Nog even voor de vlammen geheel achterop het terrein aan de zgde der Schiehaven werden ontdekt in een hontloods had de waker juist zyn ronde gedaan zonder iets van onraad te ontdekken Even later omziende zag hy vlammen die niettegenstaande het door hem gemaakt alarm niet meer te stuiten waren Zy Bloegen over op de stapels duigen en ander hout op het terrein in groot getal aanwezig en tegen deze vuurzee was ook de houtzagerg niet bestand die met alle daarin aanwezige machinerieën tot de grond toe afbrandde Alleen het ketelhuis de knipery en de tydelyke kantoren zyn voor het vnnr door de brandweer iu zoover bewaard dat er nog iets van te zien is Tegen een uur ol tien kleurde de lucht in het Westen der stad zich over een groot oppervlak purper wat er op wees dat een heftige brand moest woeden Men kon eerst denken aan de Electrische Centrale of ander fabrieksgebouw maar gelukkig bleek de ramp niet zulk een groeten omvang te hebben hoewel de firma Van der Lugt zelve er zeer door is gedupeerd Wel ia haar nieuwe fabriek al een groot stuk gevorderd doch volkomen voltooid is zy nog niet zoodat het bedrgi weer tydeiyk zal moeten stilstaan Zooals gezegd de oorzaak van den brand weet men zich niet te verklaren Men denkt aan eu vas buiten komende oorzaak aan gezien het terrein aan de aehterzyde na het ophoogen rond d Schiehaven zeer gemakkelgk bereikbaar is De gloed was zoo fel dat de daarnaast gelegen chemische fabriek der firma Van Beek aan het dak vlam vatte en debrandinstallatie daar aanwezig in werking moest worden gesteld Huisjes aan de Westkousdgk werden ontruimd Vier stoom en een aantal handspniten bekampten het vnnr De opstallen behooren das meerendeels aan de gemeente de machinorieëii en de houtvoorraad uan de firmii Vim der Logt Omtrent assurantie waron nog geen inlichtingen te verkrygen Sterooskopische photografien van Nederlandscbe vogels in Artis De ongunstige weersgesteldheid van dezen zomer heeft op het bezoek in Artis te Arasterdam hoegenaamd geen invloed gehad Trouwens iedereen weet dat de vele gebonwen galery en Musea welke het Genootschap bezit gelegenheid genoeg aanbieden om bg opkomende regenbuitjes niet alleen te schuilen doch telkens iets nieuws te zien wat Ie voren nog niet wa tentoongesteld Zoo is thans het Museum van Nederlandscbe dieren weer met een groot aantal leerryke voorwerpen vermeerderd Men zal zich herinneren dat in het begin van dit jaar aan den Heer P L Steenhuizen praeparateur van het Genootschap met algemeene stemmen der jury de eerste prgs word toegekend voor een inzending van Slereokopische photografiien van Nederlandscbe vogels hunne nestor eieren en jongen als antwoord op eene prgsvraag uitgeschreven door de Firma Vorgtl ader te Leipzig voor de beste verzameling van photo s van in bet wild levende dieren naar en in de natuur genomen Deze kearcoUectie is thans in bovengenoemd Museum in een aautal rotitiestereoskoop bigvend tentoongesteld Wie dus het zeer Intieme vogelleven wenscht te loeren kennen verzuime niet deze eigenaardige verzameling te gaan bezichtigen Zelfs voor de meest ervaren veld ornithologen is hier iets nienws te zien Weinigen toch waren in de gelegenheid om b v den Wulp op zfn nest waar te nemen de pas nit het ei gekomen jongen koesterend of wel den zeer schuwen Griel van welke soort slechts ehkele paren onze duinen bewonen Voor hen die tallooze merkwaardigheden nit het leven der vogels en het zooveel besproken Naardermeer willen bezichtigen is de gelegenheid daartoe ruimschoots geboden De levenswgze van de bekende Fuut met het op het water dryvend nest bg naderend gevaar snel de eieren bedekkend en in het water wegduikead is hier op zeer aanschouwelgke wyze voorgesteld Zeer verdienen de aandacht de photo s der jongen kuikendieven volgens sommigen niet onaardig vergeleken met aatomobielen en die van den jongen koekoek die door zyne pleegoaders wordt gevoederd Een photo eener broedkolonie van den groeten Stern op het eiland Schouwen vertoont ons een honderdtal vogels die gezellig naast elkander zitten te broeden De geheele verzameling bestaat nit ongeveer zestig photo s geeft de meest interessante tafereeltjes uit het leven der gevederde bewoners van onzen Nederlandachen bodem Op een uur afstand van het eiland Vlieland ligt een scheepje de uitlegger der loodsen ter roede geankerd De bemanning neemt van voorbgkomende schepen brieven eq couranten in ontvangst om deze als de Terschellinger postboot voorby stoomt daar aan boord te brengen De postboot geeft weer brieven enz af bestemd voor hier en daar verspreid liggende scholpzaigers ol te verwachten schepen en bir nenvaartuigen De belanghebbenden komen dan van den uitlegger do voor beo bestemde correspondentie alhalen In Bickenbach in Hessen gingen in den nacht van Donderdag op Vrgdag een aantal schnren iu de vlammen op t Bleek dat de brand gesticht was do dader maakte van de verwarring gebruik om op het postkantoor in te breken De vrouw van den directeur die op het gerucht dat de inbreker maakte toeliep werd door hem levensgevaarlgk gewond De dief werd gegrepen Uit Oldebroek meldt men aan de Resb Vrydagavond hoorde een persoon eenig gekreun dat nit een sloot kwam en vond daar een meisje liggen aan handen en voeten gebonden met een prop in den mond Naar ze vertelde was ly door vier jongens aangerand en daar neergelegd Men meldt uit Leiden aan de N R Ct In het drukke Zaterdagavondgewoel op de Haarlemmerstraat ontstond er onder een troep jongelieden een hoogloopende twiat en er vielen klappen aan weerakanteu Er hadden zich twee partgen gevormd van een daarvan acheen de 16 jarige warmoeziersknecht M S wel dt hoofdpersoon Deze leek zich in den slag dapper te hebbeo w ard m toen d wedarparty aL droop zeide de 17 jarige Piet Koppeschaar koopman en venter van beroep ook niet voor een kleintje vervaard Nou je moest ray niet voor gehad hebben Martinne 1 Ën wat danP vroeg Martinus AIb jg me hebban wilt kun je me ook krygen Na dat wilde Piet wel die niet kon denken dat het hem het leven zon kosten Zgn makkers rieden het hem af Wat had je aan die herrie maar het eene woord haalde het andere er uit en stompend en stootend en twistend zakte men gevolgd door een steeds aangroeiende volkamenigte de Haarlemmerstraat af naar de Hooigracht waar het eerst recht tot een treffen kwam Opeens haalt Martinus zgn knipmes te voorschyn opent het en brengt er Pieter een wonde mee toe in de borst Deze zette het nn op een loepen en Martinus die niet vermoedde dat het zoo ernstig was aangekomen liep hem na om de overwinning nog grooter te maken De getroffene zakte echter op een stoep ineen en toen hg werd opgenomen door eenige omstanders vloeide het bloed uit zyn kleeren Onder geleide van een rechercheur en een agent werd de jongen die intusschen bewusteloos was geworden het St F lizabetbgesticht binnengedragen waar dr Kruimel de inmiddels ontboden arts slechts den dood ken constateeren De jongen was in een long getroffen Toen onder de opgewooden menigte het gerucht van den dood van den jongeling van mond tot mond ging kwam er opeens een gedrukte stemming Zulk een treurigen afloop had niemand verwacht De moordenaar begaf zich naar zyn woning in do Groenesteeg waar zgn moeder een weduwe reeds het treurige nieuws met schrik had vernomen Met zgn zwager begaf hg zich naar het politiebureau en meldde er ziQh Is de moordenaar aan Des nachts tusschen een en twee nur kwamen de broeders van den verslagene die thuis hoorden in de Gortestraat aan de woning van den moordenaar om wraak te nemen waarbg de politie ook moest te pas komen Het Igk van den verslagene werd naar het AkademiKh Ziekeohnis vervoerd Zondagvoormiddag heeft de waarnemende commissaris van politie de heer Pronk die het voorloopig onderzoek leidde M S in verhoor genomen en eenige ooggetuigen gehoord S heeft een volledige bekentenis afgelegd De officier van justitie is onmiddellgk met het geval in kennis gesteld Een hevige brand die gisterenavond half elf uitbrak in de fabriek van garens netten en zeildoek aan de Hariogkade te Scheveningen directeur J H Warneke woedde tot vyt unr vanmorgen Het vnnr schgnt ontstaan te zyn in het achtergelegen ma hinegebonw en met Igrooto snelheid overgeslagen naar de nettenpakhuizea Dank zy het oordeelkundig optreden der brandweer bleef de brand beperkt tot het macbinegebonw en de nettenpakhuizen die echter geheel werden verwoest De eigenlgke fabriek bleef gespaard Een 100 tal arbeiders en arbeidsters zullen in den eersten tgd het werk niet kunnen hervatten Nader meldt men Zondagavond toen de vermakelgkheden bgna waren afgeloopen maar daar ter plaatse nog groote drukte heorschte sloegen de vlammen hoog nit de fabriek van garens netten en zeildoek aan de Haringkade direcleur de heer J H Warneke lid van den den gemeenteraad Behalve de brandweer te Scheveningen was wegens het melden van een groeten uitslaauden brand ook het corps te s Qravenhage uitgerukt De vlammen sloegen uit de pakhuizen waar een groote voorraad geoliede vischnetten bestemd ter afievering naarDuitschland geborgen was Het vuur schynt een aanvang te hebben genomen in het machinegebonw en moet toen met groote snelheid naar de netton pakhuizen ign overgeslagen Volgens een andere lozing zon de oorzaak ook gelegen kunnen zyn in het broeien van de opeengestapelde netten Hoe dit zy de brand woedde met zulk een hevigheid dat de waterstralen die door de brandweermannen van de omliggende labrieksgebouwen af in de vndrzeo werden geworpen onmachtig bleken den brand te blusschen Binnen korten tgd was al het bontwerk verwoest en er bleven niets over dan de naakte muren zooveel mogelgk nog opgehouden door de Ijzeren binten Tegen vier nnr a nacbta kon men zeggen dat althans het vuur had uitgewoed maar de brandweer bleef den geheelen nacht de overgebleven smeulende maaaa nat houden De brand breidde zich dank zy de oordeelkundige maatregelen van de brandweer die onder leiding van den commandant jhr Wichers en des le brandmMit r d a h r Vtaser werkte niet buiten het machinegebonw en de nettenpakhuizen uit De eigenlgke nettenfabriek bleef gespaard behoudens waterschade welke ook een groot aantal netten die nog gered konden worden heeft ond r iliiden Nadat het grootste gevaai geweken was ia het fabriekavoik begonnen met een groeten voorraad netten buiten het gebouw te brengen en op de Haringkade neer te leggen waar ook zekerheidshalve een stapel boutdeelen in veiligheid was gebracht afkomstig uit den aangrenzenden bonthandel van den heer Vierling Gebouwen en f abrieks voorraad waren tegen brandschade verzekerd Een lOOtal arbeiders eu arbeidsters in dienst van de fabriek zullen in den eeraten tgd het werk niet kunnen hervatten Tydens den brand waren eenige leden van den gemeenteraad en de hoofdcommiasaris van politie op het terrein aanwezig Ook de directeur van de uitgebrande gebouwen was er heen gesneld Het aan de Haringkado gelegen kantoor met de boeken der onderneming heeft niet geleden Dezen ochtend was de bouwpolitie op het terrein tot het geven der noodige bevelen in verband met den toeatand der staande gebleven muren Zondagavond even voor elf uur waa het bericht van den brand ingekomen aan de Haagsche brandweerkazerne vanwaar onmiddeliyk met groot materiaal werd uitgerukt Tot bg vgven werd gewerkt met 12 stralen 6 op de twee stoomspuiten en 6 op de slangenwagens Toen rukte de atoomspuiten in en om kwartier over zessen ook het andere bluschmateriaal alleen bleef één wagen met de noodige manschappen achter om de pninhoopen nat te houden Ook de brandweercommandant en de eerstebrandmeester waren gisterochtend nog op het terrein van den brand aanwezig PoslerlJeD eo Telegraphic Benoemd 1 Sept tot directeur van het posten tolegraafkantoor te Zevenaar J Eggink Dzn thans in geiyke betrekking te Venray tot directeur van het postkantoor te sHeerenberg de commiee titulair der postergen eu telegrafie H van Gendt te Oss tot brlerengaarder te Kimawerd T Hilverda en te Halsberg J L van Oppen Verplaatst 16 Aug de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse E van der Vegt van Rotterdam tolegraafkantoor naar Horst en J C E E Pranger van Amsterdam telegraatkantoor naar Haarlemmermeer de telefonisten F Megwes van Utrecht nilar Rotterdam C R van Gelder van Amsterdam liaar IJmuiden en A A M Woud van IJmuiden naar Amsterdam 1 Sept de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse A J Schiebergen van Cagk naar Zaandam de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse J A de Priester van AmsterdanT telegraafkantoor naar IJzendgke de verplaatsing van den klerk der postergen en telegrafie 2e klasse L M Deurwaarder van Sneek naar Emmen zal ingaan 26 in plaats van 19 Augustus Tgdeiyk belast met het beheer 1 Sept van bet bypnat en telegraafkantoor Twynstraat te Utrecht de tot commies der telegrafie 2e klasse benoemde directenr van het post en telegraafkantoor te Wateringen W F van den Berkhof Eervol ontslagen op verzoek 1 October de brievengaarder te Wessem A J Corbey Eervol ontslagen wegene lichaamsgebreken 16 Sept de telefoniste K H de Vries te Amsterdam Overleden 12 Aug de brievengaarder te IJsselmoude K van IJperen 18 Aug de commies der telegrafie Ie klasse W R J Hackfoort te Venlo Veemaxkt te Rotterdam Maandag 36 Augustus 1Q07 Vette ossea en koeien goeden aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 2de kwal 34 3de kwal aS cents per half kilo Magere osKn melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kw 39 ade kw 36 3de kw 33 cent per half kilo Stieren goede aanvoer iste Icwal 33 sde kwal 37 3de kwal 33 cent per half kilo üraskalveren red aangevoerd Handel voor alles stug lot iets lagere prijsen Graskalveren hooger in prijs 385 Staats loteriJ 3e Klasse Trekking van Maandag 26 Aug No 5324 f 2000 2250 5876 13582 eu 18822 ieder f400 523 6478 6745 9336 11332 16971 u 10868 i d r i 100 98 3526 103 3605 19 44 71 3704 97 96 249 3896 96 3929 3 M 83 63 95 87 98 450 4001 69 9 661 4119 65 85 62 89 67 4219 707 85 66 4331 87 38 95 41 829 55 97 4412 956 4603 67 4 71 4622 1053 61 91 74 1114 4714 77 50 87 66 1212 84 16 97 51 4834 1460 75 1544 4988 162iJ 5004 51 71 69 72 170Ü 92 2 96 20 5164 23 5247 61 73 67 84 71 5402 83 85 84 5521 1S55 80 1916 5640 34 41 89 60 20 17 77 2137 6783 58 85 80 5886 91 93 2254 5901 2306 3 i1405 60OO 2t 38 66 52 2581 64 2739 78 63 6122 2917 6237 28 50 3274 90 3312 6H46 3453 49 3520 83 Pryzen van f 45 6406 8878 12246 15283 18396 42 9050 56 15361 18411 71 72 91 90 35 73 80 12349 16430 686508 9133 12415 58 18500 30 36 65 15668 83 44 62 83 71 18605 52 9218 12519 82 26 61 44 74 99 43 68 69 12617 15617 18745 97 80 20 56 78 6608 90 35 60 18804 36 9371 68 63 82 6702 9418 12745 74 18901 7 22 90 16701 26 18 46 12874 36 35 6820 9516 12980 86 19032 95 19 95 15818 38 6942 9648 13043 28 61 83 94 53 63 1912999 9733 78 59 41 7037 9989 83 16902 93 7128 10026 13154 16048 19207 42 26 94 67 19303 48 10104 13261 16202 477250 18 13386 5 19573 74 96 13606 8 196657321 10296 14 16341 82 50 10318 23 49 83 42 84 83 19727 92 13621 87 198097467 10488 46 16447 89 73 10606 13707 48 19939 84 64 74 16540 647646 83 13811 64 20080 49 10707 28 16678 87 72 66 73 17001 2010787 97 13931 60 28 7641 10887 33 64 51 74 10981 75 67 8577 11046 89 86 93 7760 11142 14041 88 20222 92 73 62 17142 29 7821 11215 78 43 81 36 37 14139 52 82 7909 38 14210 17233 88 59 46 90 83 92 72 80 96 89 20304 80 87 14300 17372 81 8002 88 9 17419 20444 5 11317 70 17574 64 24 52 83 17607 80 71 62 14541 11 86 77 66 51 17716 205458150 87 14777 30 73 89 11402 14896 91 86 8206 51 14904 17887 91 8429 57 10 17922 20612 44 11542 63 77 21 79 11611 15025 79 20718 89 32 46 18011 33 92 11728 61 18111 74 8555 11860 70 49 83 63 11937 95 84 20839 79 48 15104 86 72 8643 12049 32 18279 20903 78 69 34 82 4987 12121 66 18330 59 8703 48 15237 66 61 8824 60 57 BEÏÏES VAN ROTTEEDAM L Iv H K MAANDAG 6 AUG SlaaUteemngen PoBTüOiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 25Ü0 3 59 RostiHD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUVBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 VU 24V HypotheekBanken Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Paadb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brlefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart JUaattrk appijen Pand Holland Gnll Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvegtemingni Itil Oblig ZuidItaliaanscheSpw my A 367 Premieleeningen bigt ou Loten Stad Antwerpen 1887 8 i 08 Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN eu JAPONSTOFPEN met daarby passende GARNEERINGEN BurgerlUks Stand GEBOREN 24 Aug Idriana Elisabeth ouders G L J den Aantrekker en H D van Dyk 25 Hendrika ouders M Doggenaar en P de Bruin 26 Geertruidi Harla ouders J M Palsgraaf en E van Tuyi Helena Andrina ouders G Bloot en J Reparon OVERLEDEN 24 Aug C G Schweitz 73 j 10 m 26 M van der Pool 17 j 10 m ADVEIlTElNrUOIN Tot myne diepe droefheid overleed heden in den onderdom van 76 jaar myn geliefde Vader de Heer NiGOLMs m m mnmu Weduwnaar van Cathibiba Lïdu P N SWANENBURG Watergraafsmeer 26 Augustus 1907 Middenweg 185 ECHTSCHEIDING DERDE PLAATSING By vonnis der Arrondissements Rechtbank te s Gravenhage van den 22 Mei 1907 is het huweiyk op den vyftienden Maart 1800 vier en negentig te s Gravonhage gesloten tnsschen den heer HENDRIK SCHMIDT CRANS en Mevrouw MARIE CATHERINE GERTRUDE HINZE beiden wonende te sQravenhage ontbonden verklaard door echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden Hetgeen vertiflceert Mr J ADDINK Advocaat en Procureur s Gr vonhage den 27 Augustus 1907 ANKER PAIN EXPELLER TEGEN RHCUMATIEK YlEN VERKOUDHEDEN Ruim 3S jnnn hooa milliouin JICHT CM nHEUMATIEKLUOCaS MET SUCCES eCBRUIKT VEDKRIJGItAR IN FlESSCHEIt VAN 50cb 75cts EN USMIKH Apothekcbs en Drocistcn r Ail lUCHTERi l Rotterdam Te Gouda bg C LUGEH Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze as uUeeert geêchUaertle IPortreilen felmtHre Bognert Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gelll Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigscbritten gralü op aanvraag Boxtel H BOO AEUI a Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn