Goudsche Courant, donderdag 29 augustus 1907

t o 10432 Donderdag 29 Augustus 1907 46ste Jaargang ll JlLUJt UL 1 J LJl I I iu i jj 60UBSCHE COURANT I ieuw8 en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletom No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande i is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN Telefoan N ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ü ls Ontslagen Aangoaien de Heer L H Vervenne door mü als Filiaalhouder van mgn Filiaal Korte Grocnendaal 4 Gouda is OyXSLAGEN mogen volstrekt geen betalingen meer aan hem gedaan worden daar na 26 AUGUSTUS 1907 de betalingen aan VERVENNE als ongeldig beschouv d zullen worden W VERMEULEN HOOGSTRAAT 78 ROTTERDAM Telephoon 5263 Prangais Italien üne dame diplomée donnerait des lemons de eonoerêaUon et Utteratare dans ces deux langnos Adresse Numero 334 ft Messieurs BLANKWAAEDT et SCHOONHOVEN Librairea la Hnye DE OOEDKOOP8TE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLL EDIGE ilOPEBLAI Ël ¥ zijn beslist die der Firma WCLDOH TBB LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THJB ILL DBESSMAKBK met een gratis geknipt patroon TUE BkZAAB OIi CBILD BBS S FASBIOSS Kindermodes met vele gratis ge é knipte patronen VBAAQT üw Boekhanilelaar f Proe nummera m Alle met koêtel Holl Bijvoegsel 9 I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATBONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar I bij MILLY SIMONS Den Haag WORMERVEER HOLLAMÖf meBEFOTTASTIEE Heil wordt verzocht op t WERK te letten UIT H T MaOIZIJN ViS M UAVENSWAAY ZONE QOBINCHEH Deze THKËËN worden ai gelererd in verzegelde pakjes van t tM e 1 1 half en een Ned om tmel vermelding van Nommer e Pry voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedepo ueerd Zich tot d uitvoe in van ge eerde orders aanbev ende J C BUL voorheen J BKEEBAAET Lz Gouda Dnik van A BRINKMAN Zn SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET tlaarleinnier Bloembollen Na ontvangst van postwisaol groot jl 3 46 zenden wji franco door Nederland onze overal bekondo Normal CollectleH 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den min of oeno collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tuin v in 250 stuks of eene collectie voor kamer en tuin viin 240 stuk s ieder bevattende eeno prachtige keuze vim Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklo tji s enz Kgk goillustreordo prijslijstmel specificatie onzer collecties in hel Hollandarh en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Duitsch zonden wiJ desverlangd gratis en franco Taiobouw Etablissenienl Huis Ier Duin SANGUINOSE Vinum Sanguinosiim in vaeuo Mijne dochter is vele Jaren lijdende geweest ann bloedarmoede en hteekmncht zg heeft vele doctoren geraadpleegd allen zoidon haar dat zg aan bloedarmoede eu zenuwzwakte leed maar verder kwam hot niet en geen medicijnen die haar hielpen Zg had h t vreeselgk in de beenen en in de mg was bleek on gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met uwe Sanguinose begonnen de verandering is groot Zg eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de Sangutuote doet voor haar weaf uog geen enkel ander middel gedaan had U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zon het zelve wel in do courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 PrUs per lacon fl SO 6 11 I 8 12 f f 15 Te GOD DA bij WOLFI en Co Westhaven 198 WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoemngen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASXBB is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grooto en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuiUchlandj Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Tranevaat enz UBLIANTBE werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTBE in flacons f O M t 0 70 en f 1 UELIANTBB in doezen tabletten f 0 40 en t 0 70 Benige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Boningbloem Den Haag Verkrygbaar bg Firma WOLEF Co Westhaven 198 Bouda GRENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 12C Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerka dJJiel A N v s ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaaier A SCHEER Haaitrechl P W v EDE Oudewaier K van due HEIJDEN te Meeuwijk l v d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARfT VAN DER ammmWaddingtveen P A uk GROOT A o JONGH Oudewaier J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Benichop WAAItSCHUfVlifO Laat U niet misleiden door 6cïy roop Het klooster SanctaPaulo AbdU bestaat niet dus Stroop van geenerlel teaarde GEBR RIJKEN ê DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Buofdmagaxifn Gedempte Binnenrotte 154 Xelef 2899 Sle Magaxijn West Nteutcland 9 nabij Station Bear Telef 4657 INRUILEN STEMMEN VERHUREN REFAREEREN DE PHONOLA dtti eiyks In ouze ülalons t houren fnOMDLAPlANO HISNON PMOIIST AIVEETMTIM in aiïe Couranten worden aang enomen door het Adwertentle Burean vaD A BHINKNAN di ZOON Pijnlijk moet het zijn als men te veel betaalt TE KOOP aangeboden het nieuwste model HANDNAAIHAGHINfi splinter nieuw mot kokertje van f 57 50 en nu voor den spotprijs van 2 gulden hg W VERMEULEN Boogatraat 78 Rotterdam Telephoon 5263 Inrichting voor Reparatie Filialen Gouda Korte Groenendaal 4 Dordrecht Voorstraat 267 Dronkenschap bestaat niet meer Eea moDster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in liet voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van afweet Het COZ4 POEDER bezit de wonderbare eigen schap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bi den dronkaard op te wekken Bet COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zjjn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeit te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Bet COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizeolen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een book met dankbetuigingen en een monster Hot poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te zijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgond depot te Gouda WOLFF Co Onze depóthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZA INSTITUT£ L e ïï lïnX Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap mieaw onovertroKen Frof Dr Liabers welbekend B 2S 1 W ESACHT ltIZI3 AUeen echt met FAbriekimerk J tot voortdurende radicale pn zekere genezing van lle zeU de meeat hardnekkige xenuW xiekten ooxa l ontstaan d or aldwalingea op jeugdigen leeftgi jota e ijenezing van elke zwakte Bloei iücht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectaaseu Irij for leioli a 1 11 i fl 8 Vu dubbelefloich 11 C OentradDepSt Matth v d Vogle Zaltbomm D pöli M Cléban k Co aotterdam F Happel VGraTCnhage lUltDmaua de Jong J Ctn Eotlar Uni W Iff k Co Rouda n bi alle drogiateu OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen io het IMoord Brabaolsch Schoen en LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe repiratiën en aangemeten werk Uulteulaodscb Overzicht Reuter seint uit Antwerpen dd 27 Aug In een geheime zitting hebben de stakers aan de haven besloten een einde te maken aan de algemeene staking Alle arbeiders zullen morgen weder aan het werk gaan behalve de graanlossers en de bontwerkers die reeds voor eenige weken begonnen te staken De berichtgever van het Hbl zendt een telegram van denzelfden inhoud waaraan hjj nog toevoegt dat de stakers de afgedwongen verklaring zullen onderteekenen Benter seint uit Londen dd 27 Aug Daar het Lagerhuis de meeste amendementen door het Hoogerhuis op de Engelsche Landwet ingediend heeft wrworpen en het Hoogerhnis niet verder op de aanneming dezer amendementen heeft aangedrongen is de wet feitelijk aangenomen in don vorm waarin zij door het Lagerhuis was goedgekeurd Ook heeft het Hoogerhuis de patentwet en een aantal minder belangrgke wetsontwerpen aangenomen Nadat het wetsontwerp betreffende do lerscho uitgezette pachters herhaaldelijk heen en weder was gezonden tosschen het Hoogeren het Lagerhuis kwam men tot overeenstemming en werd de wet eindelgk aangenomen De regeering acht de waarde van de wet belangrijk verminderd door de concessies die zy genoodzaakt was te doen om de aanneming te verzekeren Het Hoogerhuis besloot zijn wetgevenden arbeid in deze zitting door in alle lezingen het ontwerp op de Transvsalsche leening aan te nemen In ongeveer volkomen gelijke bewoordingen hebben de beide offlcieele organen in Doitschland en Frankrijk de Nordd AUg Zeilang en een nota van Havas het resultaat medegedeeld van de besprekingen die op Norderney gehouden zgn tnsschen den Ejjkskanselier Von Bülow en den Franschen gezant Cambon Zg konden zoo luidt de offlcieele raededeeling hunne overeenstemming eu hun vertronwen in de uitstekende betrekkingen tnsschen Frankrijk en Dnitschland constateeren Het is nog niet zoo lang geleden dat de betrekkingen tnsschen Doitschland en Frankrijk tot ernstige bezorgdheid aanleiding g V6 Maar het verlangen naar vrede FEVILLETOX ZWER fiLIN6£N Naar het Russisch 7 Het was mg of mijn geheele ziel in de hare opging mgn hart klopte niet meer in mpe borst doch in haren boezem en haar Moed deed mij tot in myn binnenste trillen 0 t 18 Russische liefde Die liefde maakte iJ half waanzinnig zelfs nn kan ik nog niet verdragen haar naam te hoeren uitspreken M Czaretvitch was het die mg in haren rag bracht eerst was ik slechts desatel t van den beogen heer Mijne lippen pn door dwang gesloten ik waagde het lil dinger van den vurigen kei tlken aanbidder op te treden mijn geheele Wrdore loopbaan ja zelfs de veiligheid myner nilie hing van mgn zwggen al Oom Ste I m fotsch geslacht elde zgn paleis voor de samenleving open Mkel om mgnentwil want zgn eenig kind Jne nicht Wera vertoefde nog voor de ogen dor wereld verborgen in het Catha HMiustitunt Ik had niemand om mj goe n rud te geran n btwierde lorgroldlg dat niet alleen door de leidende staatslieden maar ook door do openbare meening in beide landen wordt gekoesterd heeft veel tot verbetering der betrekkingen bijgedragen En thans ii de toestuud reeds zoo dat in beide landen met voldoening op de gunstige ontwikkeling van die betrekkingen kan worden gewezen Het onderhoud op Norderney dat over alle punten der algemeene staatkunde liep en voornamelijk de Marokkaansche quaestie gold heeft die verbetering duideli k in het licht gesteld En al zal het onderhond tnsschen de beide staatslieden niet geleid hebben tot een vaste afspraak voor de te volgen politiek door do bespreking werd de goede wil getoond die beide landen bezielt om vriendschnppoliik vreedzaam en hoffelijk met elkander samen te werken tot het voorkomen van botsingen on tot het regelen van moeilijkheden Een aantal Engelsche ministers bobben Zondag redevoeringen gehouden die hoofdzakelijk blgk gaven van het vaste plan der regeering in den naderenden herfst krachtig den strgd op te nemen tegen het Hoo gerhuis Winston Churéliill somde in eene redevoering 10 Cheadlo Hulme bij iftanchester de wetsvoorstellen op die het Hoogerhuis verworpen had un dio nn opnieuw aan het Lagerhuis zullen worden voorgelegd de behandeling zal toonen welke wenschen het volk heeft En do minister verwacht dat het volk zich duidelijk en krachtig zal uitspreken voor een democratische regeering en tegen de overmacht van de Fairs De minister Asquith hield oen redevoering te Corshsm hg Bath en zotte daarin op scherpe wijze het conflict uiteen Hij wees er op dat de groote politieke quaestie is of het volk zal toestaan dat de leider van een kleine minderheid in het Lagerhuis met behulp der Lords de wettelijke maatregelen door bet Lagerhuis aangenomen kan doen verminken of verwerpen In don zelfden geest spraken minister Haldanc in Pertshire eu minister Birrel in Bristol Allen meenden dut de wgze waarop het Hoogerhuis optreedt in strijd is met den gezonden constitutioiieelen geest en dat een democratische regeering er onmogelgk door wordt gemaakt V Het Engelsche Hoogerhuis heeft gisteren do derde lezing van de Deceased Wife s Sister Bill ten einde gebracht en die wet met 98 tegen 54 stemmen aangenomen mgn geheim want ik durfde mgn keizerlgken heer niet openlgk verdringen doch wy beminden elkander onze oogen verrieden dat maar al te spoedig Voor haar gaapte de donkere afgrond van don ondergang indien zg den toorn van den Prins opwekte en toch het kostelgk uur der wederzijdsche bekentenis moest komen en het kwam Ik gevoelde mg als in een aardsch paradgs v erplaatst want ik werd bomind door eene vrouw die den hartstocht van den groeten Czarewitch had opgewekt Buiten ons wist slechts hare getrouwe kamenier van onze geheime samenkomsten van de gelukkige uren als de groote witte sterren boven de Newastonden zelfs in de wildernis heb ik ieder uur van dat genot nog eenmaal doorleefd Ik was gedwongen te huichelen Myne persoonlijke plichten bonden mij lederen dag aan de zijde van den Grootvorst wiens liefde tot dolheid aangroeide één onvoorzichtig gefluisterd woord en ik zon naar de mgnen van Baikal gezonden worden om in ketenen te vergaan Orattez Ie Rnsse dat weet je wel ik durfde niet openiyk by haar komen want dan zon zg wel het slachtoffer van een of andere geheimzinnige gebeurtenis kunnen worden Orioff s lippen vertrokken zieb tot een hoonenden lach En toch het noodlot bleef niet nit de onkelende oogen en de ichoonbtld mSner Toen de comité beraadslaging geëindigd was deed de oppositie nog een poging om de eindbeslssing uit te stellen Lord Balfour of Burleigh stelde hjj wijze van protest voor de derde lezing te bepalen op 26 November dus een uitstel van drie maanden Namens de regeering stelde Lord Tweedmouth voor onmiddellijk tot de derde lezing over te gaan Dit laatste geschiedde de derde lezing werd gebonden De verwachting echter dat de wet zonder stemming zou worden goedgekeurd werd niet bewaarheid Hoewel hot dadoiyk vaststond dat de voorstanders in de meerderheid waren toch verlangden de tegenstanders een stemming Bg de voorgaande stemmingen hadden 237 leden van het Huis hnn oordeel uitgesproken daarvan waren 144 voor het ontwerp en 93 waaronder de bisschoppen tegen Er was dus reeds eene meerderheid van 51 stemmen geweest Bij de eindstemming bleek de meerderheid 44 stemmen te zp 64 pairs stemden nog eens tegen het ontwerp V Over het onlangs gemolde ontslag van den prefect van Odessa generaal Gregoriëf vinden we thans eenige bijzonderheden die een eigenaardig licht werpen op het gebeurde De plaatseltike organisatie der Zwarte HondDEdtud Grogoriüf herhaaldeljik bij Stolypin beschuldigd dat hg het beleid van den premier vijandig gezind was De generaal werd daarop naar St Petersburg ontboden alwaar hg een onderhoud had met Stolypin Gregoriëf deelde bjj die gelegenheid den premier medo dat Odessa in een toestand van anarchie verkeerde en dat het geheel in de macht was van het Verbond van bet Russische volk De inwoners werden geterroriseerd Dagelgks hadden er aanslagen plaats met doodeiyken afloop Herhaaldelijk had Gregoriëf al het mogelijke moeten doen om pogroms te voorkomen die door bet Verbond van liet Russische volk georganiseerd waren Door den voortdnrenden toestand van paniek waarin de inwoners van Odessa verkeerden was de handel verlamd en werd de industrie met den ondergang bedreigd Kortom er was maar één middel om aan den onhoadbaren toestand een eind te maken maatregelen tegen het Verbond van het Russische volk Als die niet genomen werden zou het den generaal onmogelijk zgn langer zgn functies te bleven waarnemen Stolypin hoorde de verklaringen van generaal Gregorièf aan en verklaarde zich bereid het ontslag van Gregoriëf te aanvaarden geliefde door ingehouden hartstocht dagelgks grootar wordende verwekten de gverzncht van don keizeriyken aanbidder Als man van eer zocht ik zyn vertrouwen op geeoerlei wyze te winnen doch ik huiverde voor het onheil dat boven de engel hing die myn geheele wereld uitmaakte ZiJ leefde in volslagen onwetendheid omtrent de duistere geheimen der groote Russische kringen zg wist niets van de ontzettende geschiedenis der ouderaardsohe cellen van het Newa eiland niets van de slacht offers die aan de muren gesmeed in waanzinnigen angst om barmhartigheid riepen totdat de gzige vloed hen duim voor duim verslond ledere windvlaag die langs het eenzame strand trekt bevat den laatsten snik van een onschuldig vermoorde uit de donkere vensterspleet van een dier cellen heb ik den zakdoek eoner vrouw zien fladderen als laatst vaarwel aan haren geliefde om wiens schavot ik mgne grenadiers had opgesteld Orioff s voorhoofd gloeide door de hevigheid waarmede het bloed door zgne aderen stroomde Zoo geschiedde mgn misdaad eindigde hg fluisterend om myne Olga te redden Lefrano ontroerde toen hy dien naam hoorde Dag en nacht heb Ik plannen gesmeed Ziehier nu weer eens een gebeurtenis die het meer door ons besproken gemis aan vastheid in het optreden der regoering o frappante wijze doet uitkomen Nog niet lang geleden was het de premier die zeer eigenmachtig optrad tegen de delegatie uit het bestuur van het Verbond van het Russische volk welke haar opwachting aan den Tsaar wilde komen maken Door Stolypin s optreden ia daar toen niets van gekomen Stolypin durft durft de reactionnairon dus aan was de indruk dien men toen kreeg Eu thans is het dezelfde Stolypin die geen vin durft te verroeren tegen datzelfde Verbond van het Russische volk dat eenige weken geledoor hem werd gemassregelt Een meer typeerend staaltje van de inconsequentie ia de gedragslgn der Üussische regeering en van het onzekere en weifelende van haar gansche beleid kan moeielgk gegeven worden V De premier Stnrdza heeft zich in een Interview te Weenen over Macedonië uitgelaten Hg achtte het onbillgk als men zich kwaad maakte over het langzame tempo waarmee de hervormingen in hun werk gingen Men moest bedenken hoe veel er te hervormen viel en met hoeveel bezwaren men hier al niet te kampen had Het was een taak die veel geduld vergde De betrokken mogendheden streefden er thans ernstig naar betere toestanden in het leven te roepen en dit moest gewaardeerd worden Overigens legde Sturdza den nadruk op de geljjke rechten die den verschillenden stammen dus ook den Koetsowallachen in Macedonië toekwamen en hjj veroordeelde ten strengste allen steun die van buiten af aan de Macedonische revolutionairen werd gegeven V De Chineesche legatie te Parjjs Iaat bekend maken dat de berichten uit Peking over een ongeneesli ke ziekte van de KeizerlnWednwe totaal nit de lucht gegrepen zijn De vorstin geniet een nitstekende gezondheid Wg geven bovenstaand bericht enkel volledigheidshalve doch hechten er niet veel waarde aan Men vergete niet dat de Kei zerinWeduwe reeds een oude vrouw is Zg werd geboren don 17en November 1834 De oude vorstin in wier banden naar men weet de feiteiyke regeeringsmacht berust beoogt met de voorgenomen mutaties in ds kringen der hooggeplaatste civiele en militaire ambtenaren vooral een sterking van de macht der centrale regeering De bejaarde dame acht dit noodzakelgk om bet ging Orloff voort Ik kon het hoofd van mgn geslacht niet in mgn vertrouwen nemen dat waagde ik niet voor den trouwen ouden Stephau Orloff was de wil van den Keizer wet Ik had geen broeder geen vriend om mgn overweldigenden hartstocht te verborgen stortte ik mg in allerlei uitspattingen Toen verdiende ik den naam van dolle Orloff doch ik leefde slechts in Olga s liefde en was als betooverd Dag aan dag zag ik ons noodlot naderen verbanning scheiding verdriet gevangenis ja zelfs den dood door zelfmoord want in den grond van mgn hart vreesde ik de spionnen van den Grootvorst ik hoofde ook om Olga a wille wier gestadige afwgzing den Prins slechts nog meer deed ontvlammen Ik was een blinde dwaas om niet te bedenken i at de toekomstige heerscher over negentig millioen onderdanen juist de vrouw wenschte te bezitten die zyn koninklijka wil niet vermocht te doen buigen De ontdekking van mgn geheim had ik aan het toeval overgelaten Ik deed mgne geliefde op bedekte wi o vorstelgke geschenken toekomen het verschafte mi een bgzonder genot wanneer ik haar voorhoofd haar schoenen hals met mgn eigen juweden versierd zag torwjl de kostbare gaven van den Grootïor t in een kast lagen Wordt Terrolgd