Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1907

Trijdag 30 Augustus 907 468 e Jaargang No 10433 ftOÜDSCHE COIRANT j ieuwS en Advertentieblad vokr Gouda en Omstreken Ttleftra N St ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 6 regfel fk 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendin van Advertentiën tot 1 uur des niidd TeletoinlVo SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per I ost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN FEONOLAFMO Ondergeteekenden berichten dat a 8 ZATERDAG 31 AUGUSTUS hunne Kantoren van af 18 uur zullen gesloten sifn Wed Knox en Dortland Hoffmao eo M J Ogler en Co T Goedewaagen en Zonen Dortiand en Co Het ae TOELATinoamXAMBJI begint Maandag den 2en September Aanvang der lessen VBIJDAO 0 SEPTMMBBB a De Directenr Dr 8 S HOOGSTRA Dronkenschap bestaat niet meer Een mooster van bet merkwaardige Cosa poeder wordt gratis toegeEODden Km ingegeven worden in Koffie Thet Melk Likeur Abiint Bier Water of in liet voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van afmeet aet COZA POEDBB beiit de vonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wjjn absint enz bij den dronkaard op te wekken Bet COZA POMDMB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zniter of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan htl zijne redding te danken heeft Het COZA POEDBB heeft het hniseIgk geink van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nnttige leden der maatscbappg herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelnkkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te z n Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkr gbaar in alle apotheken en in het volgend depfit te Gonda WOLFF Co Onze depdthonders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE UÏ S C a Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap WORMERVEER HOLLAN SIEE OW HUIS IN DEN WINTER UWEN TÜIN VOCE DE LENTE IET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wü franco door Nederland onze overal bekende yormal CoUeetiea 30 Hyacinten voor glazen of 10 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten of eene collectie voor den tuin van 250 stnks of eene collectie voor kamer en tuin van 210 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Soeeuwklokjea enz RiJk geillnstreerde prijslijstmet speciScatie onzer collecties in het Hollaadsch en onze vele wenken voor de cnllunr bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinboüw Etabllssement I Huls ter Duin aeihatogeenniPoedervorm is het eenig ste helpend middel tegen ÊOoedarmoede BleeMneM MenHwawaiae HoofOpifutn Hlapeloit heU Onmathtem fermagerlng en FermlHderlng Oer Uehaam kraehlen aematogeen in Poedervorm I H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen nHIL J worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige iabrlkanten H v SCHAIK Co Den Haag Verkrögbaar bü Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veeratal Qoada A BOUMAN Moordruht PINK8E Nieuwerkerk ad IJeiel A N VAN ZES8KN Schoonlmen B t WIJK P W y EDE Oudewater k SCBEER Haaitrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P y d SPEK Moercapelle D y o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN t d HEIJDEN Waddingeveen P A d GROOT A u J0N6H Oudeaater J P KASTELEIN Potebroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCaUWINQ Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterAanc a Paulo Abdy bestaat niet dut Stroop van geenerlet waarde GEBR RIJKEN Ê DE LANGE W ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S Telef 46S7 Hoofilmagatijn Gedempte Binnenrotte 1S4 Tele SS99 9e MagazHn Weet Xieuwland 9 nabij Station Beur MBDREN DE PBONOLA REPAREBREB fsTfiMMEN INRDILBH dagelijks In onze halons te hoiiren FBONOIIST JtaadtéBkoaiBff mat rood latters Xet vooral op do ECHT jQberlahnstein r t oinareuKOfii vieroR ABitoH oBeRUHHswii ffMOt l c lRLA Overal MaatttihappfJ tot ExplotkUte van de VMoHa Bnn Kantoor fwtr eOeiiaaA BoompJe ê éO BotUrdam OnoDtbeerlijkis het genot van MB MCSTINB looals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van af f y en hooger Beleefd aanbevelend M M 7 LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 1 OE GOEDKOOPSTE DE HEEST FRACT18CHEDE MEEST VOLL EDIGE MOBEBLAWEiK zgn beslist die der Firma WELDO IJ TBB LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat XHE ILL DBBSSUAKEB met een gratia geknipt patroon THB BkZAAB OF CHILDBBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge m knipte patronen FBAAOT Vu Boekhandelaar Proefnummera AUe met koaM Holl Bijvoegsel f i I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bS MILLY SIMOJIS Den Haag Onnavolgbaar ziK thans door nieuw gevonden toepassingen onze iN Uet ert geieMUertle FortreUem PHntmreBogaertê ZiJ geren kracht en diepte die namakers niet kunnen ereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Qeïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAEBIb Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellra ta bezichtigen zijn PAIN EXPELLER TEGpN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN 4t Ruim 35 ja r dooii miuioeneh jicht en rheumatiekludcrs met succes gebruikt Verkrijgbaar in fi£sschenvan50c13 75cIs nfUS BU H H Apothekers en Drocbten r All lUCHTERl C ROTTERDAM Te Gouda bj C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 ESNISDEFOTTANTIEi en worilt ver oclit op t II8BK te letten HIT HZT MaOVEUH VAI N lUVENSWAAY ZONEN QOBINCHEK Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van ri twee m i half en een Ned oni met vermelding ran Nommer eu Prgi voorzien ran nevenataan Merk rolgens de Wet gedeponeerd Zich tot de aitroerlng too ge eerde orders aanber ende i C BML Toorheen J BBEEBAART Lz Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Peularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendare Beevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T QVIXBLISQ Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 GoadB Druk van A BKINKHAN k Z KENKISGËVII G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis vaa de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 37en Aug 1907 executoir lil verklaard Het Kohier No 3 der belasting op bedrijtb en andere inkomsten dienst 1907 8 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooten te worden ingediend Gouda den 29 Augustus 1907 De Burgemeester voornoemd C W VAN DE VELDE L B BuUenlaodscb üverzlclil Renter seint uit Londen dd 28 Ang Het Engelsche parlement ia op reces In de troonrede waarmede de zitting gesloten werd sprak de koning zijne voldoening nit over het bezoek van den koning en van de koningin van Denemarken wat niet anders kan zijn dan tot versterking ran de rriendschappeiyke betrekkingen ran de beide landen en orer het bezoek ran den Japanscfaen prins Tushiitii De betrekkingen et de rreemde mogendheden zijn van vriendschappelijken aard Melding wordt gemaakt ran het tnsschen Engeland en Spanje gesloten rerdrag tot handhivring van eikaars belangen in de Midde ndsche Zee en den Atlantischen Oceaan Vertronwen wordt uitgesproken dat de beroadslag iigon van de Vredesconferentie te f Oijirenhage znllen leiden tot het sluiten ran fereenkomsten strekkende om de rampen an den oorlog te rerzacbten en den wereldvrede te rerzekeren Voorts wordt verbetering aangekondigd in het administratief bestuur van Indié waardoor de aanwezigheid van adviaeerende Indische leden in den Bliad ran Indiè wordt verzekerd De koning vertrouwt dat het toekennen van zeUbestnnr aan de bevolking van Oranje rivierkolonie zal leiden tot welvaart en tevredenheid van die bevolking Het overige deel ran de troonrede handelt overbinnenlandsche aangelegenheden V Reuter seint nit Parijs dd 28 Ang De ministerraad vergaderde heden onder leiding van Clemencean en hield zich uitsluitend bezig met de bespreking van den toestand FEVILLETOX ZWERTELINGfiN Naar het Russisch 8 Het was mg onmogelijk Rusland te verlaten wanneer ik den persoonleken dienst bv den troonopvolger opzegde vernietigde ik mijn geheele geslacht mijn toekomst zou totaal weg en rol ran allerlei rerschrikkingen geweest zgn Olga durfde ik niet rerlaten zij was gebonden aan de genoegens der groote stad duizenden oogen sloegen ons gade Mijn brein werd steeds meer rerward ik kon geen pas krggen om Rusland te verlaten en miJn Orloffs gezicht was te veel bekend om aan vluchten te denken ieder grensofficier kende Fedor Orloft Het einde kwam plotseling WiJ hadden alle voorbereidingen tot Olga s vlucht getroffen in het huis van een oud hofmeester mijns vaders was een geheime schuilplaats voor haar ingericht Hg zwoer bg zijne vijftigjarige trouw dat hiJ mgn schat verbergen en met kooplieden nit Archangel die geen reispoa noodig hebben naar de Witte Z e nnden loa tm dur kon Olg gamik in Marokko De ministers bloken op alle punten volkomen eenstemmig Op de talrgke vragen die hem na afloop der zitting gesteld werden antwoordde Clemencean slechts WiJ hebben de Marokkaanscfae qaaestie in baar geheel besproken en blijken daarbg van dezelfde meening te zijn Op de vraag of rersterkingen znllen worden gezonden antwoordde de minister president Wij hebben generaal Drnde meer gegeven dan hij gevraagd heeft Drudc zal alle troepen ontvangen die hiJ noodig zou knnnen hebben om de operaties nit te roeren die hem opgedragen zijn Ciemenceau zegt niets te weten betrellende het gerecht dat Sultan Abd el Azis vermoord zou zijn en evenmin iets te weten over de juiste bedoelingen van Moelay Hafid In Brankrijk weet men niet wat men moet beginnen met zulk een warboel De Petit Parisien vraagt of de regeering de benoeming van Moelay HaSd tot Snltan zal erkennen nadat ziJ Abd el Azis beschermd heeft tegen Boe Hamana en nadat de Acte van Algeoiras de souveroiniteit van den officieelen Sultan heeft erkend Hoe men die vraag ook beantwoordt Frankrijk mag zich niet in een arontaurbegeren waarran het einde niet te voerzien is Do Siècle die reeds meermalen het bewijs levende van de plannen der regeering op de hoogte te zg n rergelijkt de taak die Frankrijk in Marokko te rerrnllen heeft n t de opdracht aan de Pargsche politie om Parijs ran de Apachen te verlossen zonder echter de politiebnreanx te mogen verlaten Die taak is Frankrijk opgelegd door de Acte van Algeoiras de groote dwaasheid van de opdracht komt nu eindelijk volkomen aan den dag Do jongste gebeurtenissen in Marokko geven aanleiding zegt de Siècle om nieuwe voorwaarden te stellen die de Acte van Algeoiras kunnen aanvullen waarom zou Frankrijk van dien toestand geen gebrnik maken P Ook de Soleil bespreekt het denkbeeld van een nieuwe Enropeesche conferentie die Frankrijk onder zekere nauwkeurig te omschrijven voorwaarden de vrije hand zou laten Hoezeer Duitscbland op het oogenblik orertnigd is van de noodzakelijkheid om krachtig en vastberaden op te treden in Marokko een nieuwe conferentie zou een ramp zgn want de verschillen van meening die thans sluimeren zonden dan weer op kelijk weden bereiken en dan zou zij veilig ziJn Doch ik bleef gebonden Het was niet meer dan natuurlijk dat Stephen Orloff in woede ontstak toen ik mij tegen de plannen der Keizerin mgn schitterend huwelijk betreffende rerzette als man ran eer kon ik het fchoone meisje dat zjj roor mij bestemd had niet huwen Toch durfde ik niet spreken De vriendschap van prinsen van koninklgken bloede is noodlottig voor de uitverkorenen Mïn oom beproefde vergeefs mij van de dolle streken terng te houden die mijn eigenigk leven verbergen moesten biJ de grootmoedigste mensch weigerde ten slotte geld te geven voor mijn wilde levenswijze Ik bezat landerijen bosschen mijnen en Igfeigenen ik was de erfgenaam van raijn oom doch slechts Joden waren bereid miJ geld te verschaffen Op het roorhoofd van de koningin mgns harten vertoonde zich de schadnw van naderend onheil de afgewezen Prins beschnldigde haar eindelijk dat zij een medeminnaar begunstigde Elke onzer geheime samenkomsten sloot met een wederzijdschen eed dat zjj naar den ouden Podolski vlnchten en ik haar alle gevaren trotseeronde naar het slot van graaf Oxenstiern te Torefors volgen zon Podolski een oude Fin zou den schat van mgn hart beschermen tot wü elkander koadw ontnotttn nieuw voorschijn treden en daarmede 1 zou de Msitie van Europa tegenover Marokko onherr eliik worden geschaad De Matin zegt terecht Oamhon en BUlow i n het er volkomkn Vtir eens dat het VIM groot belang is dat Marokko niet weet ol vermoedt dat er eenig verschil van meenini kan bestaan tusschen Frankrijk on Dnitscfflind over de Marokkaanache quaestie Daarvah hangt het welslagen van elke ondernemtig in Marokko af Moelay Haflid de halve broeder van den Snltan van Marokko door de vergadering van Vizirs en Oelama s te Marakesj tot Sultan uitgeroepen heeft verklaard die benoeming te aanvaarden en heeft reeds een regeering gevormd Het gerucht wil nu dat de Snltan Abd elAzis in zijn paleis te Fez vermoord zon zijn Maar daarmede is de verwarring in Marokko nog niet verminderd Er z u nog genoeg pretendenten over die de plaats onder den Pajong in het paleis te Fez begeeren In de eerste plaats de Roghi Moelay Mohammed die beweert de broeder van den Snltan Abd el Azis te zijn en die door de stammen in het Westen ran Marokko als Sultan iKordt erkend In Uorakesj is Moelay HaSd tot Sultan nitgerOÏt Do oude Sjeik Ma el Amin die nit de Sahara in het Zuidon ran Marokko zjjn invloed doet gelden predikt daar den Heiligen oorlog tegen de Christenen De pretendent Boe Amana die reeds geruimen tijd zjjne aanspraken op do Sultanswaardigheid handhaaft wordt door de stammen aan de Moelaya erkend En eindelijk nog Baisoeli door de eene partij s roever door de andere als piins en pretendent naar den troon beschouwd wiens gezag in een groot deel van Oost Marokko door de bergstammen wordt orkenp Zjj allen meenen meer en beter dan Abd elAzis in staat te zijn Marokko te besturen en de onafhankelijkheid van dit land te verdedigen tegen do Europeanen die toch bjj de Acte van Algeciras zich rerbonden die onafhankelijkheid te handharen V Het Engelsche Hoogerhnta heeft Maandagarond na de aanneming van de Decoased Wife s Sister Bill getoond dat het niet voornemens is eiken maatregel goed te keuren die het Lagerbnis aannam Het rerwierp bij eerste lezing de Land Valua 0p een noodlottigen avond verliet ik Van Iwan mijn slaaf vergezeld na een stormachtige scène het paleis van oom Stepban om naar de jachtclub te gaan en daar het middernachtelijk uur af te wac ten ten einde aldus de spionnen van den Orootvorst te misleiden Olga s kamenier stond op den uitkijk naar een bijzonder teeken Een laat bezoek was in een hoog noordelijke stad waar de lange nachten in dagen herschapen werden niets ongewoons Ga heen riep Stephen toen ik hem vergeefs om geld smeekte ik wil je dwaasheden niet langer door mijn geld mogelijk maken Zie ik heb daar in dat kabinet honderd duizend roebel Oa trouwen I Ik betaal je schulden maar voor je vrienden aan de speeltafel en voor je dwaze streken geef ik geen kopeke Ik verliet den ouden edelman die van woede beefde Mijn hart brandde van verlangen om Rusland te verlaten mijne lieve Olga naar een of ander vreedzaam oord aan de schoone oevers van Sicilië of naar de bekoorlijke eilanden der Grieksche Zee te brengen waar wij ons konden overgeven aan onze heimelijke liefde en waar zjj voor eeuwig mgne vronw kon zgn Orloff streek met de hand over de oogen alsof bij een hem vervolgend beeld wilde wegvegen Ik kwam in de jachtclub nadat Ik mt a oom naar en bal der ariitocratia tion Bill for Scotland met 118 tegel 31 stemmen Dit besluit heeft groote rerontwaardiging gewekt De Daily News zegt De Lords zetten hun orgie van vernieling voort De wet die zij verwierpen was zoo zacht mogelijk zij wilde alleen bepalen dat de waarde van den grond in Schotland geschat zon worden afgezien van de gebouwen dia er op staan dat dus in de kadasterstaten een nieuwe kolom zon worden opgenomen bevattende de waarde van den grond op het land en in de steden De Lords die eigenaars van den grond zjjn weigerden dit goed te kenren In een redevoering tè Nowcastle on Tyno gehouden op 12 Januari van dit jaar zeide Visconnt Ridley Niet minder dan een derde gedeelte van het geheele grondbezit in het Voreenigde Koninkrijk is in handen van de leden van het Hoogerhuis En dr Manamara ziet daarin den sleutel van de beslissingen door de Lords genomen bg elke landwet die aan het Hoogerhuis wordt voorgelegd Do Lords wenschen niet dat de vaarde van hun land in een officieel stuk door de zorgen der regeering zal worden aangegeven ofiidat die schatting den grondslag zou kunnen worden bg een mogelgken verkoop Hun besluit zegt de Daily News is dus het gevolg van een opzetteljjken tegenstand tegen een maatregel die door alle sociale hervormers van allé partjjan wofdt noodig geoordeeld Zoo worden alle pogingen om werkelijk verbetering aan te brengen door da Lords rerworpeo de onderwjjs wet de wet tegen het uitbrengen van meer dan één stom Plural Votinh Bill de drie landwetten Hoe lang zal het huis der Landslords nog in staat zijn op deze wijze in dit land den weg te versperren voor hervormingen f vraagt dr Macamara De politie te Lissabon heeft bij het zoeken naar de samenzweerders die men verdenkt van plannen tegen het leven van den Koning en minister Franco een bommentabriekje gevonden in bet znidelp deel der stad De politie heeft het vermoeden dat zy met deze vondst op het spoor is gekomen van een tweede samenzwering die tegen den kroonprins gericht zon zijn Als dit bericht even waar is als het bericht over den aanslag op den Koning en minister Franco dan beteekent het niet veel De samenzwering tegen den Koning en minister Franco wordt althans met klem tegengesproken Ja er heeft een ontploffing plaats had zien vertrekken dat er een verschrikkelijk plan nog zonder vasten vorm door mjjn brein zweefde durfde ik mjj zelf niet bekennen Ik kende eiken hoek in het huis waar ik mijn jeugd bad doorgebracht ik wilde daarin terngkeeren zoodra de bedienden zich aan de gebruikelijke slemppartg hadden overgegeven en bet kabinet zou bezwijken voor de kracht van een dolk Waarom zou ik niet geholpen door Iwan mijlen ver weg zgn vóór de morgen aanbrak P Olga kon my volgen Podolski was trouw tot den dood ik wilde haar door Iwan als teekeji van gevaar een ring zenden dien zg my eens gegeven bad Een gewone slede ken mg over do bevroren Newa naar de voorstad brengen waar Podolski paarden roor Olga gereed hield Toen ik de jachtclub rerliet fluisterde Iwan Wg worden gerolgdl Dat was inderdaad het geval donkere gestalten kwamen in een slede snel op ons toe Terwyi ik Iwan beval te wachten naderde ik de club met het voornemen na een kort oponthoud aldaar Iwan met een boodschap tot Olga te zenden en zelf naar het paleis terug te keeren daar zoo ik veilig ziJn Toen ik de deur naderde traden twee vermomde gestalten op mg toe Wordt Tervolgd