Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1907

gehad 2 AaguBtas te Lissabon in de Santo Antonio d EstrelIa straat maar wat daar b j gemeld werd over twee gedoode en twee gekwetste personen bigkt niet waar te sjjn Evenmin zyn er republikeinen ontdekt op bet schip waat de kroonprins mee naar Afrika gereild is zooals verteld werd NanwelSks is Gregoriël nit Odessa weg of het lieve leventje begint weer Het Verbond van het Kassische volk viert hoogtï op zijn manier I na de hem zoo onsympathieke stadsprelect zjjn ontslag kreeg De mishandeling van menscbeo op den openbaren weg door leden van bet bernchte Verbond zoo lezen we in een bericht nit Odessa beeft weder een aanvang genomen Gewapende reactionnairen omsingelden het hotel St Fetersboarg en eiscbten de nitlevering van den daar logeerenden ambtenaar Tsjoeiko dien zu vroeger al eens een tuchtiging aan don Ijjve hadden toegediend omdat hg het gewaagd bad de politie op de wandaden van het Verbond opmerkzaam te maken Slechts door de bemiddeling van den in bet hotel aanwezigen adjunct van den minister van handel Romanol en eenige officieren is het gelakt het hotel tegen een overrompeling te vrijwaren Er zijn dringende telegrammen aan Stolypin gezonden De opbrengst van de nienwe rijksbelastingen blijkt hoe langer hoe meer beneden de raming te zullen bljjven Alleen de cigarettenbelastingen de zegelbelasting op vrachtbrieven schijnen met een jaarlgkscbe opbrengst van 11 en 14 millioen mk juist geraamd te zijn De bronwbelasting is op 61 7 millioen mk begroot maar beeft in de vier eerste maanden maar 15 1 millioen rak opgeleverd de reiebelasting op ruim 30 milioen mk terwijl de opbrengst over de vier eerste maanden maar 5 7 millioen mk bedroeg Van de rijkssnccessie belastiug valt nog niet veel te zeggen waar chijnlijk zal zij echter evenzeer tegenvallen daar de opbrengst over de vier eerste maanden maar 7 millioen mk tegen een raming van 37 millioen mk voor het heele jaar is geweest Ondanks alle gernststellende verzekeringen nit officieuze bron zal men dus in de eerstvolgende jaren wel niet zonder nieuwe belastingen kunnen uitkomen ♦ De reeds kort vermelde moord op den toerist Munzinger in het kanton Wallis heeft onder de vreemdelingen eroote ontsteltenis gewekt Munzinger was 25 jaar oud Hg was met ziJn kameraad Wermelinger tot La Forclaz meegegaan Daar namen zg afscheid van elkaar omdat Munzinger den Col de Balme over wilde en men besloot elkander weer in Argentières te ontmoeten De horder Michaud schoot Munzinger terwijl deze op den weg over den Col liep met een geweer op 50 M afstands neer De kogel werd achter den rug van Munzinger op hem afgeschoten en drong door tot in het hart Michand nam bet uurwerk de beurs den reiszak enz van zgn slachtoffer mee en verborg het lijk in het bosch Verspreide Berichten Pkanicruk Waarschijnlijk zullen de koning en de koningin van Spanje in het begin van September eenige dagen te Parijs komen doorbrengen Dit bezoek zal een intiem karakter dragen Te Bordeaux heeft een hevige brand een zeer groot magazijn van de Cbantiers et Ateliers de la Gironde verwoest Do brand sloeg over naar een nieuw schip dat zwaar werd besphadigd De materieele schade is aanzienlijk DnlTSCULAKD Officieel wordt de aanwezigheid van Morenga in Kaapkolonie bevestigd Alle beschikbare Ëngolscbe politie troepen zijn uitgezonden om te trachten hem te pakken te krijgen Beloie Op de kermis te Souvrat bij Charleroi hebben vier mannen ruzie gezocht en met messen op wandelaars en dansers losgehakt Negen personen werden gewond van wie vier ernstig De bekkensnijders ziJn gearresteerd y KHQELASD In de weverijen te Montreal in Canada hebben opnieuw 2500 arbeiders het werk gestaakt Zij vragen 10 procent loonsverhooging De wet op de controle der levensmiddelen zal heden in Canada in werkingtreden De controle strekt zich uit over het geheele procédé der vleeschbereiding voor den nitvoer Alle waren moeten voorzien zijn van het rijksstempel mot de woorden Canada approved OoSTEKHIJK HoMaARUE Gemeld wordt dat het koninklijk echtpaar van Spanje 10 September te Weenen verwacht wordt voor een verblgf van drie dagen in die stad De koningin zal vervolgens naar Baden Baden gaan om er een kuur te volgen en koning Alfonso gaat jagen bij den hertog van Alva en aartshertog Frederik RUSLASD Witte heeft de benoeming tot directeur van de Bank voor den buitenlandschen handel aangenomen Te Kherson is op straat een bomaanslag gepleegd tegen den gouverneur der provinciale gevangenis Do gouverneur werd gewond doch niet ernstig De dader is gevat Eén van zgn medeplichtigen werd neergeschoten TnHEIJE Den Perzischen gezant te Konstantinopel is het gelukt de Porte over te halen tot terugroeping der Tarksche troepen van het Perzisch grondgebied Bovendien zal een commissie worden uitgezonden om een onderzoek in te stellen naar de jongste TurkschPerzische incidenten BINNENLAND Gekozen bg enkele candidaatstelling tot lid van de Provinciale Staten in het district Zoetermeer vacatnreVan Nispen de heer W B Van Liefland R K architect te s Gravenhage Gemengde Berichten Ten einde een geregelden treinenloop bgde staatsspoorwegen te verzekeren is bepaald dat de locomotieven die tot heden met eensnelheid van niet meer dan 75 K M mochten rijden nu 90 K M in t uur mogen loopen N R Ct Qisternamiddag om 5 nur ontving de 16jarige kantoorbediende M G Bedeker op het hoofdpostkantoor te Amsterdam een zwaren aangeteekenden brief voor zijn patroon den heer D E Benjamin wonende Prins Hendrikkade 116 aldaar Ren jonge man wist Redeker den brief die zeer veel geld moest inhouden en afkomstig is nit Suriname afhandig te maken en verdween er spoorloos mee De politie heeft reeds een uitgebreid onderzoek ingesteld en door de betrokken firma is naar den afzender van den in Suriname geseind om opgave van den inhoud waardoor natuurlijk het onderzoek vergemakkelijkt wordt Uit Heerlen meldt men Dinsdagnamiddag ongeveer 6 nur had op 20 minuten afstand van ons dorp een vreeselijk antomobielongeluk plaats Mr G advocaat te Crefeld kwam vergezeld van zijn vronw en zoontje van Valkenburg In bet Kunderveld wilde d chauffeur voor een hond nitwijken De in volle vaart zijnde automobiel kwam toen tegen een zwaren boom terecht met het treurig gevolg dat het knaapje er werd uit geslingerd Opgenomen bleek al dadelijk dat het arme kind stervende was De moeder had enkele onbeduidende verwondingen Een van Valkenburg komend rijtuig bracht hen naar t St Josephs hospitaal waar bet kind na enkele oogeublikken den geest gat De dl oef beid der onders is onbesohrgielijk Het voorste gedeelte van de automobiel is geheel verbrijzeld De School van Kunstnijverheid te Haarlem Door de aanzienlijke vergrooting die het gebouw waarin genoemde inrichting gevestigd ondergaan heeft werd het mogelijk de verschillende werkplaatsen voor bet praktisch onderwijs nit te breiden waardoor de directie in staat is gesteld nog meer als tot nog toe plaats had het onderwgs by de praktijk te doen aansluiten In de afdeeling voor metaal bewerking zal in het vervolg niet alleen het slaan bet drijven en eiseleeren op koper zilver enz onderwezen worden doch lie leerlingen die hunne wensch daartoo te kennen geven kunnen eveneens in de grondbeginselen van het graveeren het zetten van staenen en het vormen en gieten van eenvoudige voorwerpen in metaal ondei richt ontvangen Voor de afdeeling houtbewerking werden twee afzonderlijke werkplaatsen ingericht de eene voor de eerste oefening van bet schaven Igmen het maken van houtverbinding en van steekwerk van inlegwerk terwijl het andere bestemd is voor de beeldbouwers in bont hierbij sluiten zich de werkplaatsen voor het boetseeren van ornament en figuur onmiddelijk aan Ook voor de décoratieschilders zgn ruim en goed verlichte lokalen voorhanden terwijl in dien de gelegenheid zich voordoet ook een gechikt lokaal voor het maken van desora in lijmverf ter beschikking kan worden gesteld Ten slotte kan nog worden medegedeeld dat de teekenzalen voor het teekenen van stillevens van pleister voor het teekenen naar levende dieren ais ook voor het stileeren en ontwerpen bijzonder ruim en goed verlicht ziJn zoodat de School zoowel door hare inrichting als door de regeling van hot onderwijs onder de eerste inrichtingen voor toegepaste kunst in ons land kan worden gerangschikt Het leerplan is op aanvrage kosteloos verkrijgbaar biJ den Directeur der School die tevens aan belangstellenden gaarne gegelegenbeid geeft de School in oogenscbonw te nemen Iwonof directeur van de hoofdzakelijk voor politieke misdadigers bestemde gevangenis te Petersburg is Maandag toen hü op weg was naar zi n bureau door een jongen man die zich verdekt bad opgesteld doodgeschoten De moordenaar zag toen hij vervolgd werd nog k ns twee politieagenten te wonden maar werd eindelgk toch overmand Een geneesheer van St Petersburg waste Ostende een bad gaan nemen na in eeneprachtkabien zgne kleederen en zgnejuweelen een prachtig gonden uurwerk met ditoketting te hebben achtergelaten welk nnrwerk biJ in dank voor bewezen diensten eenige jaren te voren ontvangen had van oengrootvorst Verder lagen nog in de kabieneen ring van 1500 frank en een van 1000 frank De geneesheer was slechts sedertweinige minuten in het water wanneer fajj eensklaps een voorgevoel had nit bet waterkwam en ving naar de kabien ijlde Hetwas ongelukkiglijk reeds te laat want eenbehendige schurk had de gelegenheid reedste baat genomen om zich van alles meesterte maken H v Antw De Resh schrijft n Verkeerde huisbaas 1 Het gebeurde op een der kermisdagen in do Singelstraat te Delft Een rondtrekkend koopman in potTood en pnik best schrijfpapier bood zgn waren aan in de gang van esn bovenwoning De bewoonster vaardigde haar telg naar beneden met de wekelijksche huishuur daar ze in den ipotloodman haar huisbaas meende te herkennen hg was ook nog al dikkigi De milde gift werd natuurlijk in dank aanvaard doch toen later de henssche hnisheer kwam bleek de persoons verwisseling De politie tot wie men zich wendde kon weinig hulp of troost verschaffen Op Zondag 8 September heeft in het St Jvsephshnis te utrecht in de Obrechtstraat het jaarlijks Kongres plaats der Organisatie van B K Miliciens Verlofgangers landweerplichtigen en Oud miliciens Het Kongres dat zeer geanimeerd beloofd te zijn vangt aan te 11 uur De afdeelingen zenden hierheen bnn stemgerechtigde afgevaardigden doch het Kongres is toegankelgk voor ieder mi icien of oud milicien en belangstellende t Is te hopen dat dit Kongres onder presidium van den Heer P J J Haazevoet nit Amsterdam en t eere voorzitterschap van den HoogWelEd Heer Fasstoors lid 2e Kamer St Generaal veel vruchten af mag werpen en een tairgk bezoek mag trekken Maandagavond vervoegde zich bij het seinhuis van den waterstand te Hoekvan Hol land een jenge man met verzoek even zgn rgwiel te mogen neerzetten daar hjj eens de pier op wilde Hy kwam niet terug Dinsdagmorgen informeerden een paar heeren of daar ook J K uit de Lier was geweest die per fiets den vorigen avond vertrokken en nog niet was teruggekeerd Het achtergelaten rijwiel werd onmiddelIgk als dat van den vermiste herkend Men vermoedt dat hij in zee geraakt en verdronken is Na terugkeer uit het buitenland van den bewoner van het hnis in de Rgnstraat te s Hage waar in den nacht van Zaterdag op Zondag jl werd ingebroken is geconstateerd dat uit de opengebroken brandkast een bedrag van f 1600 aan bankpapier en eenig zilvergeld is ontvreemd Omtrent de daders tast men nog steeds in het duister Een unicum op het gebied van tuinbonwlectnur is het onlangs verschenen weekblad Buitenleven drnkkerg Linnaeus te Zandpoort Het kost 90 ets per kwartaal alzoo f 3 60 per jaar Maar de abonnés hebben behalve het recht op kostelooze tuinbouwkundige adviezen ook de beschikking over een bedrag van ten minste f 4 per jaar in den vorm van bloemen planten en zaden voor den tuin De artikelen die voor dit doel beschikbaar worden gesteld worden in een wekelgksche opgave aan de lezers medegedeeld Voor deze week kunnen de abonnés ieder beschikken over 150 andijvieplanteD In die nummers van dit blaadje waarmee we kennis maakten slaan zeer lezenswaardige blgkbaar door bekwame hand geschreven artikelen Onder de medewerkers tevens adviseurs ten dienste van de abonnés vinden wg vermeld do heeren K Siderius en J E H Cnnnaeus wier namen op dit gebied een goeden klank hebhen Ook de premie want die krggt men ook nog is geheel in tninbouwstel een kistje mooie zwaardlelies en een werkje over tninbouw Ontevredenheid over de S S Men is in industriekringpu te Eindhoven zeer ontevreden over de plotselinge verbooging der tarieven voor bestelgoederen per Staatsspoor In het eerst was men te zeer verrast wegens het onverwachtsche in wer kingtreden der nieuwe voorwaarden om zich te uiten Nu men echter de geldelijke gevolgen goed voor oogen heeft breekt een storm van verontwaardiging los schrijft men van daar aan het Hbl Volgens het oude tarief werd voor een gewicht van 1 tot 5 kilo respect f 0 15 f 0 20 en f 0 25 geheven onverschillig of dit één of meerdere colli betrof Thans betaalt men hetzelfde doch per colli Boven 5 tot en met 10 kilo betaalde men vroeger f 0 30 en daarboven het toepasselgko bijslagtarief Thans wordt boven 5 15 kilo 1 0 05 extra voor iedere opklimmende 2 kilo geheven Dit bednidt een aanmerkelijk nadeelig verschil hetwelk zóó drnkkend voor den handel en de industrie is dat men allerwege in de weer is de wgze van verzending te veranderen Hoofdzakelijk zal het wel daarheen geleid worden dat men collectieve zendingen aan expediteuren maakt of zich meer op vrachtgoederen expeditie zal toeleggen Ook de stoombootreedergen zien haar vervoer beduidend toenemen daar deze veel goedkooper verzenden Amsterdam 27 Augustus Volgens het weekblad van da Commissiebank te Amsterdam zgn In de week geëindigd 27 Augustus door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Noordelgke Hypotheekbank 20 pCt gestort 100 pCt Sticbtsche Bank Serie B 20 pCt g stort 170 4i pCt Schuldbr Utrecbtsche Voorschotbank 90 5 pCt Oblig Cnltnnr Mij Maron 99è Prof aand Cultuur Mg Maswati 130 Aand Landbouw Mg Temoeloes 144 140 Grint Mij 185 Amsterd Snperfoslaatfabr 95 Eransch Hollandsche Oliefabrieken Calve Delft 105 NederlandschIndische Gas Maatschappg 183 Prof aand Mjj tot exploitatie der Suikerfabriek Badas 70 Aand Mg tot exploitatie der Suikerfabriek jKalihagor 110 Holl Mg tot het maken vanwerken in gewapend betonTweede Serie 145 Amsterdamsche Diamant slijperij Mij 41 5 pCt Oblig Stoomvaart Mjj de Maas 92i Aand Stoomvaart Mg Triton 86 NederlandschWestfaalsche Spoorweg Mg 280 Oester Stoomtram Mg 106 Amstel Hotel Mg 105 Buffet MiJ E Pluribns Dnum 92 Amsterd Zee en Brand As snrantie Mg 160 Mg tot expl van Waterleidingen in Nederland 89 i 5 pCt Oblig Hollandia Hollandsche Fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen 99 Winstaand Kon Paketvaart Mg F 550 4 Pandbr Arnhemsche Hypotheekb voor Nederland 91 i 4 Friesch Gron Hyp kank 961 4 Nederl Hypotheekbank te Veendam 96 4 Winsohoter Hyp h 96 4 pCt Oblig Vereeniging tot christelgke verzorging v krank zinnigen in Nederland 90 89Vi 4 pCt aand in den Eigendom vanRollend Materieel verhuurdaan de NoordBrabantschDnitsche Spoorweg Mij 97 Opr aand Javasche Caltnur Mij F 67 50 Amsterdam 27 Augnstus 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Gelders Credietvereeniging 170 pCt Cnltnu Mtj Batoe Foetih 100 Landbouw Mij Ngoepit 230 HollandChina Handelscnmp 75 Zilver Goud en Diamanthandel v h Hoeker Zn 50 Parperhoedenveem 50 Kon Nederlandsche Beierscb Bierbronworij 50 Fransch Holl Oliefabrieken Calve Delft 105 4 pCt Oblig Haarlemsche Machinefabriek v h Gebrs Figee 77 Aand Haarlemsche Gomwasschorij v h C Beosor Jr 25 Verschure en Co s Algem Binnenl Scheepvaart Mg 20 41 pCt Oblig Exploitatie Maats Scheveningen 70 Aand Vesta Maats van Levensverzekering 20 Algemoene Verzekering Mjj Adjuto 5 Gondsche Waterleiding Mg 13 1 Opr aand Javasche Cnltunr Mjj f 66 AANGEBODEN Aand Nederl Mg v Zekerheids stelling voor ambtenaren en beambten 75 pCt 4 pCt Pandbr Intercommunale Hypotheekbank Bod Aand Nationaal Scheepsverband Bod Landbouw M ïemoeloes 145 Eerste Pref aand Oost Borneo Maatschappij 1 Aand Handelsver Holland 86 Handel en Industrie Maatschappij Curacao 100 Steenkolenhandelsmaatschy vh Jan Veldbuyzen Wzn 14C i l pCt Oblig Haarlemsche Machinefabriek vh Gebr Figoe 82 Aand Hollandsche Mg tot het maken van werken in gewapendbeton 145 Ginnekenscbe Tramweg Mg Bod Bouwgrond Mg Gemeen schappeiyk Belang 25 5 pCt Oblig Mg Gaasterland BodAand Mg tot expl van Brack s Doelen Hotel 53 Mij tot expl der onderne ning Krasnapolsky 121 Idem Idem 120 Maas Hotel 70 Mg tot expl van het Café Restaurant Parkzicht 45 Groninger Waterleiding My 171 Idem Idem 165 Idem Idem Bod 5 pCt Oblig Gemeente s Gravonhage Leening 1873 Bod 4 pCt Oblig Gemeente Gaasterland losbaar in 1908 Bod 4 pCt Oblig Gemeente Woerden Bod 4 Winschoten Bod Opr aand Nederl AmerikaanscheStoomvaart Mg F 240 Opr aand Westersnikerrafinadery Bod Aand Zekerheidsfonds van de Onderl Levensverz van EigenHulp 93 Cert V aand Ver bezit v aand in ZuidAfrikaansche Landmaatscbappgen 95 De Effectenveiling van de Comissiebank te Amsterdam zal gebonden worden op 25 September Stadsnieuws GOUDA 29 Augustus 1907 Aan de raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 24 Augustus 1907 Gedurende den aanstaanden cursus zal het Gymnasinm alhier wederom bezocht worden door leerlingen der 5e en 6e klasse die onderwg s wenschen te ontvangen ook in de Hebreeuwsche taal Naar aanleiding daarvan hebben wg de eer den Heer A Ketellapper op het Gymnasinm geen onbekende by V aantebevelen ter benoeming tot Leeraar in de Hebreeuwsche taal gedurende het schooljaar 1907 1908 Het advies van den Inspecteur der Gymnasia zenden wg ü hiernevens ter inzage Het College van Curatoren bg het Gymnasium te Gouda De F H G VAN ITEBSON President BROUWER Secretaris Aan het Bestuur der gemeente Gouda Wg vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande advertentie van de Spaar en Hnlpbank waarbg wordt aangekondigd dat de beide zittingen niet zullen plaats hebben op Zaterdag maar op Maandag daar op tordag het koninginnefeest wordt gevierd Wy achten het een verbigdend teeken dat men meer en meer den 31n Augustus als een feestdag beschouwt Naar wg vernemen heeft de Gondsche blikwarenfabriek van den heer N A van der Ree 26 jaar bestaan en heeft deze aan velen een goed bestaau verschaft Morgen zal het personeel door genoemden heer worten osthaald In deze tgd van werkstaking en beroering is het een verbigdend teeken dat de harmonie tusscben patroon en gezel op deze fabriek zoo gunstig afsteekt bg menigo andere zaak De raad der gemeente Alkmaar benoemde gister met algemeone stemmen tot leoraar in de Fransche taal aan bet gymnasium aldaar vacatnreFehr den heer C B C Herckenrath te sGravenhage Door de rechtbank te Rotterdam is uitgesproken het faillissement P Sol Jz tninder te Zevenhuizen curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en procnreur alhier Rechter commisaris mr F M C E Koksma te Botterdam Door de Ned Herv Herk te Nionwerkerk aan den IJsel is beroepen do heer H O Eogcam Abbing cand te Middelburg Door de Ned Herv Kerk te Bergambacht 11 beroepen ds J Boss te Ouddorp Z H Het hoofdbestuur dei postergen en tele grafie te s Gravenhage heeft gister o m aanbesteed het byspannen van draden aan de telefoonlgn Arnhem Utrecht Minste inschrgver daarvoor was de heer H Baas te Waddingsveen voor f 4174 385 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Woensdag 28 Aug No 17959 f 1600 11088 en 13894 ieder f 200 6060 6626 6870 en 10035 ieder f 100 Prgzen van f 45 5 3041 6449 9342 12397 152 39 17589 33 46 61 77 12424 55 17602 105 87 6547 85 25 64 17763 17 3106 54 9449 36 89 65 244 18 67 9502 56 15306 95 89 22 6603 27 12513 26 17815 98 36 57 68 84 39 32 301 73 6738 9647 12603 47 73 4 85 55 9714 33 91 18046 47 94 76 30 76 15439 18126 53 3202 6824 39 12706 15546 37425 3302 68 42 66 15632 63 36 75 6976 64 68 47 18220 49 91 7002 9871 12823 15710 38 558 3416 49 9943 12975 29 46 82 3 531 60 10033 88 40 18314 635 75 58 10110 13013 69 61 43 3600 92 49 13116 71 18 20 85 26 7134 57 26 87 18625 732 3705 60 10280 30 92 59 49 22 7238 10365 70 93 97 54 3807 43 83 13266 15877 18706 955 3907 91 10406 91 15924 64 1136 22 7393 19 13413 16089 96 52 42 7408 34 31 16123 18861 1216 69 72 10637 83 43 18902 20 73 91 96 92 78 22 82 4020 7537 10613 13506 90 61 1413 67 7602 15 13678 16 237 77 1662 4136 28 26 13741 16402 99 81 4227 7710 39 46 30 19045 1611 49 61 10769 67 35 19114 50 70 7994 73 95 49 84 57 77 8012 10818 13616 16604 19214 60 4386 92 28 17 20 16 77 97 8129 42 75 35 19369 98 4401 66 84 13905 36 801717 4500 8230 86 6 71 88 39 32 38 10906 44 16740 921803 33 48 24 49 51 19438 60 4612 68 86 14012 73 40 82 82 8347 11030 21 16844 6189 85 60 76 54 46 85 2059 92 77 11213 14188 50 19509 2145 4745 8416 11442 14226 69 26 2233 4805 40 48 28 84 42 43 5012 64 83 42 16912 19664 75 93 72 11638 14363 37 74 2361 5122 81 96 14403 46 19726 2447 83 85 11637 26 91 76 87 5245 8647 11727 76 94 82 99 77 71 54 14501 17014 19822 2507 78 8614 88 21 36 20011 22 5305 47 11826 32 58 23 74 50 8710 43 45 73 20136 82 5538 70 11904 82 77 20223 2637 49 8873 17 14613 17146 40 77 5688 8955 52 30 94 51 2712 5702 75 86 14795 99 20319 82 62 81 12028 14860 17207 38 40 93 9017 43 66 60 47 47 5817 39 60 14999 63 20504 2867 5905 93 12101 15014 70 66 95 52 9197 37 15 17300 20611 2902 6070 9201 54 20 47 96 16 6161 6 65 15106 64 20731 30 65 25 12247 25 81 36 50 95 52 49 42 17446 47 83 6262 85 65 46 17535 20803 3016 6362 93 12393 61 87 20970 17 6403 9324 3e Klasse Trekking van Donderdag 29 Aug No 2951 f 5000 2687 en 6872 ieder f 1000 19717 f 200 12242 1 100 Prgzen van f 45 7068 10068 12634 7179 74 12950 7818 10248 13095 8219 10749 13415 8367 86 1 3616 8412 11103 13800 8581 11383 14325 8659 11699 68 8960 11854 14652 9191 90 14721 9233 11912 14989 9686 12044 15220 9765 12410 32 9814 12565 15424 156 20 51 15814 67 15965 16709 28 16961 17327 17655 178 28 17929 17963 18071 18121 19189 19512 18 51 19609 22 19977 20188 20896 20927 MAEKTBEBIOHTEI Gouda 29 Au Ubtus 1907 GRANEN Bij zeer vaste markl gaan de prglen var bgna alle artikelen steeds hooger Alleen KooUaad lager Tarwe Zeeuwsche 10 75 i 11 15 mindere dito 10 25 a I0 50 Afwijkende J Polder 4 ƒ Rogge Zeeil 8che 6 k 660 Polder 5 75 4 6 Buitenlandsche per 70 kilo a T Gerst Winter 5 50 i 6 Zomer a i Chevaher 6 50 i 7 Buitenl ïoergerst per 70 kilo 4 Han per hectoliter 5 4 5 J5 Per 100 kilo 9 j5 1050 Hennepzaad Buitenlandschc per to Kilo 6 90 4 725 Kanariejaad 15 9 Karwijzaad per 50 Kilo 4 Koolzaad 14 1 14 75 per Hectoliter Erwten Kookerwten 4 BiiitcnKindsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen brmne Booiien 4 ƒ Witte boonen 4 ƒ Paarden booBen a Duiven boonen ƒ 4 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 6 75 4 6 91 Kleine ronde 7 4 7 75 Veemarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens redelijke aanvoer handel vlug 23 T 26 ct per hall K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 18 4 20 ct pet halt K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig o 85 4 125 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel flauw 20 i 25 Lammeren red aanvoer handel flauw 17 4 20 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel matig 8 4 ƒ 10 Graskalveren eenige aanvoer handel beter 35 il 40 t okkalveren 8 4 14 Kaas aangevoerd 92 partijen handel vlugger ie kwal 27 4 29 2dc kwal 24 4 26 Zwa irdere 30 NoordhoUansche ƒ Boter ï 32 stukken van j KG ftandel vlugger Goeboter 1 30 4 1 45 Weiboter i io 4 1 20 VERSCHEIDENHEID In Bremen is dezer dagen een misdrgt gepleegd dat veel overeenkomst heeft met de alscbnwelgke misdaad te Monte Carlo Eergisteren vond men aan het station een kist waarin zicb het hoofd en de ledematen van een man bevonden Ongeveer tegenlgkertijd werd nit de Wezer een Igk opgehaald waaraan hoofd en ledematen ontbraken en bg onderzoek bleek dat het het lyk was van den tuinman Lankan die volgens een werkman met een vrocgeren patroon Pohl twist gehad had De politie deze vingerwgzing volgende kwam tot de wetenschap dat Lagkau in drift door Pohl was doodgeschoten De moordenaar had daarop zgn slachtoffer verminkt de romp in de Wezer geworpen eu de ledematen in een kist verpakt wiaar bet station gezonden Hg heeft zijn misdrgt reeds bekend Volgens den Matin onderhandelen de regeeringen van Italië en Frankrgk gverig over de doorboring van don Mont Blanc Do Franscbe technici zgn bezig het tracó te ontwerpen ifen verwacht dat in bet volgende jaar deze zaak definitief geregeld zal wordoh BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 5 AÖG Staatuleentntjen PoKTuoAL Oblig 3o Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serio fr 2500 3 59 KiJBT AND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Coi diBi Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Becepis L 100 IV 24i HypotheekBanken Aandb idem idem 4 9ÜPandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hyph 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerSoheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brietbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hyph 4 99 Sc teepvaart Maaf r ut pijen Pand Hollaiid Gnif Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorwegUeningen Itaue Oblig Zuid Italiaanscho Spw lMg A 867 Premieleeningen BüLoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l i J tversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 V Alle nog resteerende ZOMEEMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend Af i vr£j s £ fff£i Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbjl passende GABNEERINGEN Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Aug Willem Cornells ouders W C Oei en A Grendel 27 Jacobus ouders A Lexmond en A Blom 28 Hendrika ouders ï Anders en H van Harten OVERLEDEN 27 Ang N Wout wed W J Oosterling 76 j GEHDWD 28 Ang H Wiozer en N Verbnrg R Lakerveld en G Vorschnt Beeuvljk GEBOREN Pioter ouders A van Dgk en J Oostrera Matthgs ouders M Nieburg en M van der Spiegel OVEKLEDEN A V de Liefde huisvrouw van A Oljjleven GEHUWD C A van Santen onJ Stouthart ADVi UTKfVTIi N Vereeniging ARnE ZORO Afdeeling nilOKKEIf HUIS ROZENDAAL HOEK PABADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten dool om onde gebruikte en overtollige huishondelgke voorwerpen welke ook zoo veol noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging 4rmenmorg Wild eii Cüevo ëïteT Van af heden en verder dngolgks vorsch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Kondvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzcn Snippen Korhoenders Reevleoscb enz enz tegen de moest sterk concurreerende prgzen Pnnklnar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T n TTKLlSG Poelier Oostorstraal 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Eolito Oude Jenever Nightcap p Hoppfi Verkrggba ir bg PEEIKUS Fz £ rf op eaehet en kvribrand