Goudsche Courant, maandag 2 september 1907

i So 10434 Zaterdag 31 Augustus en Maandftg 3 September 1907 40ste Jaargang megmÊÊfmmÊÊfi mmmmmf ftOMCHE COIRAMT Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon No St ADVERTENTIEN worden gepl iaf st van 1 ö reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letfers worden berekend naar plaatsruimte Inzendinnf van Advertentiën tot 1 uur des inidd Teletoi n Ho 89 De Uitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdag en De prijs per drie maande is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ëvöt 8e laatste OHGELBESFELIUQ IS DB Groote of St Janskerk op Zaterdag 31 Augustus 1907 des avonds 7 nnr ter gelegenheid vao den verj ardag sm H M Koningin WiHielmina door den heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking tbd Mevrouw BETSY WILLINÖ CANTER Viool den Haag den Heer J VAN UIJSSELBERG Bariton Schiedam en een ïangkoor van + 70 dames met begeleiding van strijkinstramenten Programma s tevens bewjzen van toegang zjn tegen betaling van S cent verkrijgbaar bjj de Boekhandelaars J vm BENTÜM ZOON en btj den Koster Ondergeteekenden berichten dat a 8 ZATERDAG 31 AUGUSTUS hunne Kantoren van af 12 uur zullen gesloten sijn Wed Knox en Dortland Hoffman en Go H J Ogler en Go T Goedewaagen en Zoneo Dortland en Go AUBAOnmMBSOEOQL De LESSEN aan deze school zullen aanvangen op Maandag den 2 September 1907 des avonds ten B i uur De Directeur B E SPIJKER Az DE OOBDKOOPSTE DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE z jn beslist die der Firma WELDON THM LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAR OF CHILD RBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge é knipte patronen v VRAAOX Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle m et kottel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende A modellen zjjn GEKNIPTE PATRONEN fmet Holl verklaring h p p tegen d vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bu MIIjLY SIMONS Den Haag é y ANKÉR V PAIH EXPELLER S TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN I s Ruim 35 jaar hoor miuioencn jichten rheumatiekluders met succes gebruikt IVeRKWIOBAAR in FLESSCHENV K50cb 75ct5 EN ias BU H H Apothekers en Drooisten r Ad lUCHTER C Rotterdam Te Gouda bö C LOGER Apotheker Uarkt en bü WOLFF Co Wettbaven 198 SPAAR m miVU m GOIDA lo Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat de Zittingen op ZATERDAG 31 AUGUSTUS van 6 tot 7 unr en van 8 tot 10 unr niet zullen gebonden worden 2o dat voor Hnlpbank aSossing en Spaarbank inleg de gelegenheid wordt opengesteld op MAANDAG 2 SEPTEMBER des avonds van 8 tot 10 unr Deze stortingen worden geboekt op de maand Augustus Gouda 29 Augustus 1907 SLEEPDIENST Gouda Rotterdam vice vei sa s s EVELI NA en Z EELAND De ondernemers DE KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA en J A v 1 SLÜIJS berichten hiermede dat zij ingaande VRIJDAG den 30n AV6USTUS a B alle SLEEPLOONEN met 25 vij f en twintig procent hebben verlaagd SANGUINOSE Vinurn SaDguinosum in vacuo Mijne dochter is vele Jaren lijdende geweest aan bloedarmoede en bleeUaucM zij heelt vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zij aan bloedarmoede en zenuwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zij had het vreeselïk in de boenen en in de rug was bleek en gedurig moe in éèn woord bet meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met uwe Sanguinoee begonnen de verandering is groot Zij eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de flanguluote doet voor baar mat nog geen enkel ander middel gedaan had V moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zon het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 PrUs per llacon f 1 50 6 il I 8 12 fl flS Te GOUDA bij WOLF en Co Westhave 198 WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract ÊM MtmE wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UBLIASTHE is verkrïgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DttUtchland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivür Kolonie Tranevaal enx UELIAJfTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIASTHE in Sacons I O éO i 0 70 en t 1 UELIANTHE in doezen tabletten I 0 40 en t 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomlabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 Oouda GRENDEL Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 ffoudo A ÜOVUkü Moordrecht PltiKSE Nieuwerkerkadl hel A N t s ZESSEN ScTwonAoMn B v WIJK Oudtaaicr k SCUEEK Haaêlreckt P W v EDE Oudeioater K viU Dim HEUPEN te Xeeumjk P v d SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AK f VAN DER HEIJDEN Waddingeveen P A ds GROOT A d JONÜH OuiiraKi r J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bentehop WAAIISCHVWIJVe Laat ü niet misleiden door 6 iy S roop Het klooster SanelaPaulo Abdij bestaat niet dtea Siroop vati geenerlei waarde SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende Rnk geïllustreerde prysiyst met speciücatie onzer collecties in het Hollandsenen onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Dmtsoh zendenwij desverlangd gratis en franco V TuiDbouw ËtablIsseoieDt Uutster Duin KoordwUk bU Haarlem OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het Moord Brabanlsch Schoen eo LaarzeomagazIJo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kop Thee Melk Ukeur Absint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig i dat de dronkaard er iets van a weet 4 Uet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap oin tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bü den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ot de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizeclen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nnttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen mot menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depOt te Gouda WOLFF Co Onze depöthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAraSTITUTE tXm ngeZ d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Onnavolgbaar zhn thans dbor nienw gevonden toepassingt onze in olieverf getehilderde Portretten PeintareHogaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen Gelll Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOOAERI6 Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zgn Gouda Dnik van A BBJNKUAN Zk Weg ens den Verjaardag van H M de Koningin veischijnt de GOÜDSCHK COÜUANT morg en niet vcrzlclil iiuUeiiliuiilscli Reuter seint uit Antwerpen dd 29 Aug De Federation Maritime besloot de dokwerkers uit te sluiten zoolang zy niot volledig den arbeid hebben hervat en besloot opnieuw een millioen voor dat doel beschikbaar te stellen Met het oog op do houding der patroons besloten de arbeiders den tegenstand voort te zetten Hedenmorgen hadden vergaderingen plaats De toestand in do haven is rustig Het lyerk wordt door vreemde arbeiders verricht De gendarmerie is versterkt Renter seint uit Petersburg dd 29 Aug Hedennamiddag heeft de krijgsraad het vonnis afgekondigd in het samenzweerdersproces Nikitenko Sinjawski alias Poerkin en Nanmoff werden veroordeeld tot den dood door den strop Van vier andere beschuldigden werden er drie veroordeeld tot 8 jaar dwangarbeid en een tot i jaron Vyf personen werden veroordeeld tot verbanning met verlies van alle voorrechten van hun stand Zes beklaagden werden vrógesproken Renter s Agentschap publiceert opnieuw een telegram uit Teheran ditmaal dd 28 dezer over de toestanden aan do TnrkschPerzische grens Het telegram geeft de volgende lezing van den staat van zaken Do ïurksche troepen hebben zich in de door haar bezette districten blövend geïnstalleerd zg heffen tol van alle goederen welke door die streken vervoerd worden De bonden enstammen in dat gebied worden in bedwang gebonden en de ongeregeldheden in de bnnrt van Oermia hebben opgehouden De Torksche bevelhebber heeft don Rossischen vice consul te Oermia doen weten 1 dat de vluchtelingen die in het consulaat een toevlucht hebben gezocht veilig naar hun dorpen kunnen terugkeeren indien zij de Turksche souvereiniteit erkennen Ook deelde de Turksche bevelhebber aan de plaatselgke Perzische antoriteiten mee dat hiJ geen bevelen had ontvangen om terng te gaan doch FEVILLETOX ZWSRYELINGfiN Naar bet Russisch 9 Do eene fluisterde Graaf alles is bekend de Czarewitch heeft het paiel snoer herkend dat ik bem niet wilde verknopen ik heb hem alles gezegd Do andere man was een geloofsgenoot van den schnrkachtigen juwelier een min wien ik reeds lang groote sommen gelds schuldig was hg verlangde op onbeschaamde wgze zyn geld Pierre toen sloop de duivel in mgn gekweld hart ik ginj zonder een woord te zeggen binnen dronk een glas vurigen brandewgn en reed langzaam naar huif Aan den Italiaanschen bazaar zette ik Iwan af die het noodlottig teeken in de hand hield en begaf mg snel naar het paleis van Stephan Orioff Alles was donker Ik liet den koetsier gaan en trad de poort binnen voor de laatste maal als onschuldig man Mgn bloed bruiste als kokend kwik ik sloop naar myno kamer en greep een revolver en een groot mes Iwan zou aan de Admiraliteitskado met een lede en een vettroawbaar koetaiei wachten dat integendeel nog meer ïnrkscbo troepen in aantocht waren Ze Ki Pasja do Turksche bevelhebber wordt te Oermio verwacht om daar een onderzoek in te stellen naar den toestand De ministerieele crisis is bezworen maar het kabinet heeft groote moeite gehad om de volksopwinding naar aanleiding van den inval der Turken te doen bedaren Het bericht dat Sultan Abd el Azis van Marokko vermoord zou zjjn is nog steeds niet bevestigd Na de vergadering van den Franschon ministerraad werd gistereu aan Glemenceau gevraagd of hij èenig bericht daarvan gekregen had Clemenceau moest daarop ontkennend antwoorden De proclamatie van Moolay Halld tot Saltan te Marakesj wordt in Spanje met grootebezorgdheid gade geslagen De Epoca schrijft De aanwezighcM van twee Sultans zal ongetwgfeld den toestand verwarren Europa kan zich slechts verstaan met don erkenden Sultan Doch als diens aanzien meer en meer wordt verzwakt voornamelgk in de streek die voor vreemdelingen het grootste ibelang heeft wat zal Abd el Azis dan doen en wat zal men van hom kunnen verlangen P Zon als de opstand een beslist vijandig karakter tegen de Europeanen aanneemt de tegenstand van den Makhzen tegen dn wonschen der mogendheden gesterkt worden f En hoe zon men dien tegenstand kunnen overwinnen zonder medo te werken tot den val van den tegenwoordigen Sultan en tot de overwinning van do fanatieke kringen der bevolking De meeste bladen meenen dat Spanje zoo de omstandigheden in Marokko tot den Heiligen oorlog eiden zich duidelijk moet uitspreken over de staatkunde die het wenscht te volgen Door de uitroeping van MoelayHafld tot Sultan toch worden de grondslagen der Acte van Algeciraa aangetast de geheele conferentie berustte op de erkenning der wenschelgkheid om het gezag van den Sultan en de integriteit van het Marokkaansch gebied te handhaven en de opendeur te behouden voor do handelsbelangen van alle mogendheden Wat blglt van dio Acte over vraagt de Heraldo wanneer de souvereiniteit van den Sultan die de Acte onderteekende niet meer bestaat De Spaansche bladen zgn over het geheel met den loop der dingen weinig ingenomen zg vreezen dat Frankrijk ernstiger plannen beraamt en betoogen dat Spanje daaraan niet kan en mag deelnemen De Econo Ik wist dat Olga binnen een uur in Podolski s hnis zon zgn voor het aanbreken van den dag zou zg zich op weg door het sombere noordelgke wond bevinden welks duisternis veiligheid vertchafte Ik lachte stil voor mg heen toen ik do duistere bibliotheek binnensloop waar oom Stephan zgne dagen doorbracht hg had eene bezitting verkocht en ik kende de bundel bankbiljetten waarmede by my kwelde zeer wel Ik was als door den duivel bezeten mot een forschen stoot brak ik bet vermolmde oude mahouiehooten kabinet open en een seconde later was de eifgenaam dor Orlofts een gemeene dief Ach had God mg op het oogenblik toen ik met het pakje banknoten daar stond laten sterven Nadat ik het haastig verborgen had liep ik op de deur toe om het paleis te verlaten door een achterdeur waarvan ik sedert jaren den sleutel had O schrik I Toen ik in bet portaal kwam werd ik door een man ruw aangegrepen Ik sloeg er blindelings op los en hoorde een zwaren val op den grond door bet dik tapgt gedempt een enkele zucht deed mg de vreeselgke waarheid vermoeden ik kende die stem Als een waanzinnige snelde ik naar de achterdeur bereikte de straat en vloog naar de kade Binnen vgf minuten waren wg op de rivier de beangstigde Iwan beantwoorlde müne vragen ileobti mista die er een zeer belangrgk artikel aan wjjdt wijst op de noodlottige flnancieele on economische gevolgen van een Marokkaanschen veldtocht en raadt beslist a in zich van elke deelneming aan zulk een onderneming te onthouden Zoö wordt van alle zijden op de regeering gewerkt ora haar aan te manen bi tijds de gevolgen van hare handelingen in te zien en om te koeren zoolang het nog tgd is De tweede zitting van het tweede Engelscho Parlement onder de rcgeerin van Koning Edward ia gisteren verdaagd tot 16 November Met do gewone plechtigheid werdon do leden van het Lagerhuis uitgcnoodigd door den Gentleman Ushor o the Black Rod admiraal Stephenson om in het Hoogerhuis te komen en de Koninklijke Boodschap to hoeren voorlezen De inhoud dier troonrede bevat een opsomming van liet belangrgkste wat gedurende dit zittingjaar op staatkundig gebied in Engeland is voorgevallen en van de wetten dio door de beide Huizen van het Parlement goedgekeurd en door den Koning bekrachtigd zgn Belangrijk is in de troonrede deze aankondigidg jEakele voorbggaaode moeilgkheden in Inutl hebben m jno regeoring niet ontmoedigd om plannen te ontwerpen voor de verbetering der ndministrntiovo bostnursinricbting Diu plannen zijn u voorgelegd en practischo stappen zgn aireed i gedaan om de aanwezigheid en den raad van Indische leden in den Raad van Indië to verzekeren Dat inlanders zitting zullen krijgen zg bet voorloopig ook slechts als raadgevende leden in den Raad van Indië ia een groote verbetering die zeker kan beschouwd worden als een beweging in de richting van zelfbestuur De toekenning daarvan aan elke kolonie geheel in de Ijjn der Engelsche koloniale politiek liggende moet ten slotte ook wel tot het Indische rijk worden uitgestrekt en niets zal zeker meer geschikt zijn om het gevoel van verantwoordelijkheid by do ontwikkelde Indiërs aan te wakkeren dan het vooruitzicht gele delgk tot autonomie te worden opgeleid Oe toestand in Rusland g eft voortdurend aanleiding tot bezorgdheid Wat men in hof en regooringskringon vreest bljjkt uit de volgende mededeeling De hoop dat de derde Doema een gewil iJet een enkel woord doch mgno zinnen keerdon door do koude lucht terng Ik vernam dat Olga s meisje hem bg haar gebracht had om wier liefde ik mgno hand met bloed bevlekte Ik zal er zyn had zg hem gezegd verder kon ik niets uit den verschrikten man krggen die als een dolle op het paard lossloeg In het bleoke maanlicht zag ik een vlek op myne band hot was bloed Sneller snellorl riep ik geheel ontdaan en wg joegen voort door het sombere woud Ik dronk het vurige vocht uit Iwan s flesch die hg my opdrong mgn hoofd zonk krachteloos in de kussens neer Toen ik ontwaakte werd ik krachtig heen en weder geschud een wacht van politie kozakken een dozgn minnen stond om my heen Mgn paard lag dood in de sneeuw en Iwan werd gebonden door een soldaat met de blanke sabel in de band bewaakt Terwyi ik moeito deed om op de been te li men naderde er een slede waaruit een olScier sprong De vreeselgke waarheid doemde in myn brein op ik was een gevangene Was ik was ik een moordenaar Een politiebeambte beval my de slede te bestggen lerwyi ik dat deed vielen myno oogen op mgn getrouwen Iwan Deze riep haastig Gg zgt verraden genadige heer De kamenier heeft hen op het spoor gebracht de dame is eveneens gevangen genomen Ik hoorde eenige be lig indrument voor de regeering worden zal vermindert met den dag en togelykertgd neemt do ontevredenheid toe tegen den ministerpresident Stolypin wien men allo schuld toeschrgft voor den loop dor gebcnrtenisson Mea verwgt hem gebrek aan energie onbekendheid met den toestand on te sterke liberalistische neigingen Groot is do kans zoo de derde Doema niet uitvalt naar don zin dor holkringen en zoo do revolutionaire redevoei ingon en de onlusten uiet ophouden dat een sterke beweging togen Stolypin beginnen zal de Bond dor Russische Mannen wil niets liever dan dit geheele kabinet ontrnimon De uitslagen der eerste verkiozingen worden nn afgewacht Als de welgezinde elementen dat is de reactionaire fractie der Russische Mannen daarbij niet met groote meerderheid wordt gekozen zal do veldtocht om den val van het kabinet StoIypin te verkrijgen wel spoedig worden geopend En het slot van al deze intriges zal zgn dat dan ook de derde Doema weldra naar hnis zal worden gezonden reeds nu wordt daaibg verzekerd dat de derde Doema ook de laatste Doema zal zijn Aan de stemmen uit do Italiaanschc pers willen we nog die van de Populo Romano toevoegen die een beschouwing wgdt aan de jongste ontmoetingen van TittoBl en von Aebrontfaal Het blad begint met er op te wgzen dat do betrekkingen tnsschen Italië on do Donaumonarchi dank zij het beleid der wederzgdscho regeoringen in den laatston tgd zeer hartelgk zijn geworden De ontmoeting op den Semmering strekte or toe allo misverstanden uit den weg te ruimen vooral in zake den Balkan Deze was het waarover zoowel to Desio als op den Semmering do gesprekken liepen Dat Engeland zich thans heeft aangesloten by het Balkan program van Rusland en Oostenryk Hongarye acht het blad een gelukkig veischynsel Reeds te Des o doelde von Aehronthal aan Tittoni de grondiynen mede van het ontwerp voor de hervorming dor justitie in Macedonië Te Swinemttnde en op Wilhelmshoho werd do overeenstemming tusscheu de inzichten van Dnitschland Rusland on Engeland bevestigd on te Ischl werd de Engelsche staatkunde met die van Oostenrgk Hongarge in volkouion harmonie gebracht Do ontmoeting op den Semmering bezegelde op plechtige wgzo de aansluiting van Italië bg het nieuwe accoord der mogendheden De miuisterieele samenkomsten te Desio en op den SemmoriniC haddon nog een bgzondero beteekenis door weging en toon ik het hoofd orawendde zag ik dat mgn trouwe dienaar op do mit blood bevlekte sneeuw lag het hoofd door een sabelhouw gespleten Vorder weet ik niets meer van hetgeen er gebeurde totdat ik uit myne cel voor het gerecht gesleept werd Op do tafel lag een pakket bankbiljetten do vervloekte schat die het middel zou zgn om Olga naar bot door mg gedroomde paradgs aan do Grieksclie Zee te brengen Ik stond zander iets te zeggen want ik wist niets ik boorde hoe ik tot verlies van illo biirgerlgke rechten en twintig jaar dwangarbeid in Siberië veiuordeeld werd het verinoorden van mdn oom was myn misdaad Uit bot getuigenverhoor vernam ik dat mgn oom pletseling van hot bal ternggekceid was en gedruisch hoerende zgn slaapkam jr vorlaten bad om onderzoek te doen waarna hg door mgne hand neergeveld was bet feit dat ik meende tegenover een bediende gestaan te hebben roddo mg van de doodstraf die volgens do wet op hot doeden van een blocdverwjnt staal Toen my gevraagd werd of ik nog iets te zeggen had zag ik de oogen van den nieuwen adjudant van den Grootvorst op mg gericht Wordt vervolgd