Goudsche Courant, maandag 2 september 1907

de warme biyken ran sympathie die Tittoni en hiermede Italië van de zfjde derbevolking ten deel vielen Die sympatbiebetnigingen zoo boslait de I opnlo Eomano waren een uiting van vriendschapsgevoelens die aan deze zpe der Alpen zeker niet onbeantwoord zallen blgven Ook de Popaio Romano is das thans zeer met de Donan monarchie ingenomen Zy heeft wel eeni artikelen in een anderen geest geschreven maar welk der Italiaansche binden die thans de loltrompet van OosteurgkHongarge steken heelt dat niet godaan t Ia een alleszins merkwaardige ommekeer in de stemming jegens elkander welke we in Italié zoowel als in Oosteurijk Hongarye kunnen waarnemen Ze doet bepaald weldadig aan vergeleken bg de scherpe batelgkheden en grievende zeUs verdachtmakende artikelen die we vroeger in de Italiaansche pers aan het adres der Donan monarchie en omgekeerd gewend waren V Een poosje geleden deden allerlei geruchten de tonde over ergeriyke wreedheden die door Turksche soldaten bedreven zonden zyn jegens de bewoners van fiervische dorpen in Macedonië De Politische Correspondenz heelt nu uit Saloniki een volkomen logenstralflng van de geruchten in kwestie ontvangen Het volgende is geschied In de eerste helft dezer maand kwamen by de bnrgeriyke agenten klachten in van de dorpsoudsten van verscheidene Servische dorpen in Macedonië volgens welke de inwoners dier dorpen aan allerlei gruwzame mishandelingen van de zijde der Turken hadden biootgestaan Ër werd zelfs een reeks van personen met name genoemd die gezegde mishandelingen ondergaan zouden hebben De bnrgeriyke agenten maakten werk van de zaak en stuurden er een commissie van onderzoek op nit Wat bleek toen Dat de beschuldigingen tegen de Turksche soldaten ingebracht ten eenenmale ongegrond waren Toen de aanklagers in de engte gedreven waren wisten zy niets anders meer te zeggen dan dat de soldaten hen by huiszoekingen naar wapenen met martelingen be dreigd hadden t Is niet erg alim van de Serviërs dergeiyk loos alarm te maken en de waarheid aldus te verdraaien want als nu morgen de Turksche soldaten wel wreedheden begaan en d Serviërs komen weer klagen hebben ze natnuriyk kans by do bnrgeriyke agenten niet geheel onverdiend geen gehoor tekrygen En dat is jammer voor de goedezaak Want dat de Turksche soldaten nuen dan wreedheden begaan is een feit Belangryk nleaws De echte Foster s Engpyn Nieren Pillen geven de zieke nieren juist de hulp die ze noodig hebben zy voeren uit het lichaam alle vloeibare vergiften die eiwitverlies waterzucht itoornissen van de urine graveel rhenmatiek steen heupjicht zenuwachtigheid slapeloosheid en neerslachtigheid teweeg brengen en zy nentraliseeren de verkeerde nitwerking van thee bier en spiritualiën De heer Q Feddema wonende te Vinkeveen deelt ons mede Het is thans reeds rier jaren dat ik aangedaan was met een nierkwaal onophondeiyk had ik pyn in de idden en in de rug menigmaal werd ik gekweld door steken Myn enkels en polsen waren dikwyis opgezwollen ik had eveneens veel hinder van rheumatiek s nachts sliep ik onrustig en wanneer ik opstond gevoelde ik my meestal zeer afgemat en lusteloos Het kwam menigmaal voor dat de urine met een branderig gevoel kwam en deze was immer troebel Tusschenbeide werd myn ziekte zoo erg dat het mg niot mogelgk was het minste werk te doen en ofschoon iT dikwyis hiervoor onder behandeling geweest was kwam ik hiermede niets verder Het gebruik van Uw pillen bracht echter dadelyk een groote verandering in mgn toestand en na don vyfden dag bekwam ik veel verlichting ik verloor veel zanderig bezinksel en thans gevoel ik my veel sterker en kan ik van de pyn haast niets meer waarnemen Dit erkenteiykheid zal ik gaarne de eigenschappen van uw geneesmiddel aan eventueele lyders kenbaar maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig ü het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Spreek langzaam en duideiyk wanneer gg Foster s Rngpyn Nieren Pillen koopt danzal er geen vergissing plaats hebben Zyzyn te Gouda verkrygb ar by de Hoeren Wolff en Co Westhaven 198 Toezendinggeschiedt franco na ontvangst van postwisael k t 1 75 voor één of f 10 voor zes doozen Verspreide Berichten Fbankbmk Het Kamerlid Chastenet die voor bet departement Uironde zitting heeft zal den minister van openbare werken interpelleeren over het spoorwegongelnk by Contras OU iMt bagno Uarooi in Cayeiiae lyn Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSËN en JAPONSTOFFEN met daarbij ptiianda GABMESSINaEN drie gevangenen ontsnapt Zy werden achternagezet Eén werd gedood een andere gewond en de derde gevat In bet gevecht dat ontstond zyn twee politieambtenaren gedood De Fransche regeering is voornemeos strenKe mnatregelen te nemen tegen het gebruik van opium in Indo China Zoo zallen ambtenaren die zich aan opiam gebruik biyven schuldig maken niet in aanmerking komen voor promotie DUITSCIILANB Er loopen geruchten dat de koning van taksen trouwplannen heeft Het heet dat keizer Willielm binnenkort een bezoek zal brengen aan Boekarest De keizer is bg een inspectie over do vereeiiigiogen van oudgedienden te Hannover van zgn paard gevallen doordat he dier onverwachts steigerde en hem afwierp Z M kwam er zondur kleerscheuren af Ekoelakd De admiraliteit heeft gelast dat alle oorlogsvaartulgen die met toestellen voor draadlooze telegrafie zyn toegerust vooitaao dagelgks de weersgesteldheid langs de Eogelsche kusten moeten seinen naar het observatorium te Oreenwich Portugal Aan boord van den kruiser Vasco de Gama heelt een gasontpiofftng plaats gehad Een aantal matrozen werden gewond De schade is vry gering Rusland 0 i het landgoed van vorst Scherometierd naby Moskou zgn 25 geladen bommen en een opslagplaats van dynamiet ontdekt Woensdagnacht zgn te Simferopol zes personen ter dood gebracht Op weg naar het schavot zongen zy de Marseillaise Masokko Olficieei wordt medegedeeld dat de militaire operaties om Mac Lean te bevrgdeo zgn mislukt De Britsche gezant te Tanger zal thans direct met Raisoeli gatn onderhandelen over de uitlevering van Mac Lean AXEKIKA Het heet dut president Roosevelt voornemens is aan het Congres machtiging te vragen tot aanzieniyke uitbreiding van de vloot RECLAME Dronkenschap bestaat niet meer moi Eea monster van bet K L merkwaardige Coza poe TB der wordt gratia toege lgJBI i zonden 5 Kan inaegevgn worden tn ÊÊÊÊSk Koffie Tüee Melk Likeur JwlM L Bier Water of in het i T H a voedsel zonder dat het noodig W ÊBk dronkaard erieta van Aj n Uet COZA POEDBB gt bezit de wonderbare eigen f schap om tegenzin tot het M drinken van sterken drank bier wQn absint enz by den dronkaard op te wekken Bei COZA POEOEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zyn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hy zgne redding te danken heeft Bet COZA POBDBB heelt bet huiselyk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nuttige loden der maatschappy herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institont waardoor dit ongeëvenaardpoeder verspreid wordt zendt gratis aanhen die daartoe aanvraag doen een boekmet dankbetuigingen en een monster Hetpoeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te ryn Correspondentie in alletalen der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en ia het volgend depdt te Gouda WOLFF Co Onze depóthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenigo afdoende niddel tegao drookenichap BINNENLAND De correspondent van de Tel te Kota Radja seint dd 28 Aug Bg een aanval met blanke wapens op een patrouille werden licht gewond kapitein Winter en een mindere De vyand had 9 dooden De minister van binnenlandsche zaken overwegende dat ten gevolge van betoverIgden van den heer P L Tak eene verkiezing moet plaats hebben van een lid van de Tweede Kamer der Staten Oeneraal in het kiesdistrict Franeker gelet op de artikelen 130 131 133 en 13i dor Kieswet lieeft goedgevonden te bepalen dat die verkiezing zal plaats hebben op Donderdag 19 September e k de stemming zoo noodig op Woensdag 2 October e k en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 15 October e k Stct Gemengde Berichten Zondagavond werd te Holt Blerick zekereö korporaal bg het 2e reg huzaren onverhoeds aangevallen en schandalig mishandeld verscheidene messteken werden hem toegebracht ten gevolge waarvan veel bloedverliesplaats had Hy moest ter verpleging in hetmilitair hospitaal worden opgenomen Doorde marechaussee en gemeentepolitie werdeen onderzoek ingesteld met het gevolg dat 3 belhamels als de verdachte personen werden aangehouden on gevankelnk naar Veniowerden getransporteerd om nader met dejustitie al te rekenen V N De burgemeester van Apeldoorn verzoekt de opsporingen aanhouding van P B Joppe 43 jaar ongehuwd teekenaar Onder valsche naamsopgaven beeft hg onder vertoon van een brief waarin melding wordt gemaakt dat hem een postwissel zou worden gezonden verschillende bedragen aan geld ontvangen zeggende dit den volgendon dag terug te zullen geven hetgeen niet is geschied Het vermoeden bestaat dat hg ook in andere plaatsen zich aan dergeiyko praktijken heelt schuldig gemaakt De desertie te Zutphen Verschillende maatregelen die door den Zutphenschen ritmeester waren genomen zgn naar men aan de Resbd meldt in verband met de onlangs plaats gehad hebbende desertie van huzaren thans weder afgeschaft bv de manoeavres en het afzadelen geschiedt weer als voorheen Na den akademiebrand te Oroningem waardoor de ryke verzamelingen voor de zoologische wetenschap aan de universiteit geheel verloren gegaan zgn wordt er groote moeite gedaan om nieuwe verzamelingen te verkrygen Te dien einde heeft prof van Bemmelen met zyn amannensis den heer van Egmond een viertien dagen op de Noordzee gekruist waarbg men een mooie collectie zeedieren machtig is geworden Oorlog in vrede By de oeleningen der Eogelsche cavaleriein het kamp te Ramsbury werd Zaterdagmet zooveel vuur geoelend dat twee regimenten een regiment lanciers en een regimet huzaren van de garde met elkanderin botsing kwamen Een aantal ruiters werden van het paard geworpen een dezer overleed aan de bekomen wonden By het verhoorvoor den Coroeer verklaarde een der lanciers dat hun regiment in galop was op Weathercock hill toen plotseling de huzaren van degarde in hun linkeriank vielen Het wasoomogeiyk elkaar te ontloopen de paardenliepen op elkaar in en vele ruiters sloegentegen den grond Het was niet mogeiykeenig bevel te verstaan daar de beide regimenten met donderend gejuilA op elkaarinreden By deze oeleningen werd de oorlogstoestand wel wat al te natnnriyk voorgesteld I Men meldt uit Harlingen Gisterenmorgen werd nit Zoidelgke stadsgracht alhier het lyk opgehaald van een 5 2 jarige weduwe die in den nacht heimelgk het koethttis waarin zg door het R K armbestuur besteed was had verlaten zy werd pi m 10 maanden verpleegd In het krankzinnigengesticht te Franeker en werd daaruit in afgeloopen voorjaar outslagen als niet gevaariyk waarna gezegd armbestuur haar weer onder zyn hoede nam Gisteren heeft vorst Ferdinand van Bulgarye zgn twintigjarig rogeeringsjnbiloum gevierd Er zgn groote voorfiereidingen getroffen voor een leesteiyke herdenking en dnizenden landlieden zyn reeds in lange eitratrelaen te Sofia aangekomen De vorst heeft 3 millioen francs geaehouken voor een sanatorium voor loDgiydari Het plan van do Turksche regeering om een commissie naar Sofia te zenden ter gelegenheid van het regeerings jubileum schgnt te zgn opgegeven Te Nashville in Tennessee in Amerik i natuurlgk is Maandag do 101 jarige John Bundren met de byna honderdjarige Rose Mc liuiro de liefde zgner jengd in hpt huwelgk getreden Een groote menigte jnichte hot oude jonge paar toe Men meldt uit Enschedé Door de directie der Enschedesche Machinefabriek is gisteren aan de hoofdbesturen der Nationale Vakbonden bericht dat zg niet geneigd is tot het doen van meerdere concessies Can reeds door haar zgn gedaan Omtrent het instellen van een scheidsgerecht wenscht ze met hare arbeiders van gedachten te wisselen In de Woensdagavond gehouden vergadering van de arbeiders der fabriek is besloten dat de reeds bestaande commissie nit de arbeiders gisteren eene cooforentie met de directie zal aanvragen teneinde daarover te spreken Men meldt uit Haarlem Gisternacht is er nu weer ingebroken te Vogelenzang by den caléhondor Lucas Daar zgn ontvreemd twee rywielon een som geld een genden horloge enz Hier loopen thans een 30tal personen rond die vooral s avonds en s nachts bgzondere politiebescherming genieten Als zg na het vallen van den avond een voet op straat zetten loopt er dadelgk een agent achter hen aan en zg vinden dat zoo weinig gezellig dat zy ban wandelingen maar liever uitstrekken buiten da stad Dit wordt in verband gebracht met de braken de laatste dagen te Schoten en te Santpoort thans weder te Vogelenzang gepleegd Men meldt nit Vlaardingen De bekende anarchistische marktpnpa gaudist E Kloosterman zon Woensdagavond in het lokaal Excelsior aan de Oosthavenkade alhier optreden om zooals hy zich oitdrukte eeo tipje op te lichten omtrent de zeden in het panselgk paleis De wekeiyksche redevoeringen die hg gewoon was over het katholicisme te honden hadden menig aanhanger van dien godsdienst in bet harnas gejaagd en toen de spreker nauweiyks een tien minuten aan het woord was klonk er reeds van verschillende kanten onparlementaire protesten Spreker en enkele toehoorders werden al heftiger totdat men eindolgk handgemeen werd waarbg menige gevoelige tik moet uitgedeeld zgn De commissaris van politie liet daarop de zaal ontruimen waarna Kloos orman omstuwd door honderden menschen een goed heenkomen naar het stationsgebouw zoclit Men schrglt uit Haarlem aan de N R Ct De officier van justitie de rechtercom mlssaris en de gritflr zgn Woensdag naar Marken geweest om alsnog een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van den brand die daar voor een paar jaar woedde en waarby 10 hnizen werden vernield By een twist was een der daaraan deelnemenden brandstichter gescholden Vandair het onderzoek Men meldt nit Rgswgk Woensdagavond werd alhier op den straatweg gevonden een onbekend gebleven jongmensch badende in zyu bloed en bewusteloos Door het breken van den vork van zgn rgwiei was hg gevallen waarbg zgn onderkaak was gekwetst Per brancard werd hynaar het ziekenhuis te s Gravenhage vervoerd Automobielgevaar Naar aanleiding van het ongeluk aan het Scheveningsche Kanaal en de daarna van verschillende zyden gemaakte opmerkingen omtrent de snelle vaart van automobielen wordt aan het N v d D uit Den Haag medegedeeld dat reeds voor eenige jaren de heer J W H Uytenbogaart ingenieur aldaar een toestel beeft uitgevonden om aangebracht achter op een automobiel te verhinderen dat de bestuurder kan rgden met eene grootere snelheid dan geoorloofd is Aan dat toestel is een kleine arm met roede schyf welke de snelheid bepaalt is deze naar boven gericht dan is het slechts mogeiyk langzaam te rgden byvoorbeeld in de kom eener gemeente naar onderen gericht kan eerst de maximaal toegestane snelheid bereikt worden Beide tempo s zouden wettelgk kunnen worden vastgesteld ledere politie agent kan dus daardoor een rechtsstreeksche controle uitoefenen Om tegen misbruik verzekerd te zgn is verder een ronde ruit aangebracht waarachter zoodra de snelheid overschreden wordt een roode schgf te voorschyn komt des avonds verlicht en tevens een alarmsein gevende Elke snelheidsovertreding wordt buitendien binnen in het toestel opgeteekend dit loa du geplombeerd moeten itjn an oadtr polittetoetleht staan denooda doormaaodeIgksche controle en by overtreding intrekking van het rybewys Dat het toestel nog niet in den handel is gebracht vindt zoo meldt men verder zyn oorzaak hierin dat de automobilist er absoluut geen belang by heeft zich een dergeiyk toestel aan te schaffen Alleen door wettelgke regeling en wettelgke controle is de vervaardiging mogelgk Ook zou dan door de grootere hoeveelheden de prgs zóó laag gesteld kunnen worden dat het toestel ook voor motorrywielan toe te passen zon zgn N V d D Do uieuwe badgelegenheid te Koog trekt niettegenstaande het ongunstig weer reeds heel wat gasten Het strandhotel was meermalen te klein zoodat men onderdak bg andere moest vragen Ejloopt een gerucht dat twee Duitsche doktoren voor het volgende seizoen een hotel met honderd kamers zullen laten bgbouwen Spelenderwya geraakte gisteren een handkar waarop 1 kinderen gezeten waren in bet water der Looyersgracht te Amsterdam zy werden allen gered Twee werden naar t gasthuis twee naar de ouderlgke woning gebiecht In de Friesche wouden vermenigvuldigen de kongnen buitengewoon zoodat men met recht van een kongnenplaag kan spreken aar aan de veldvrnchten veel schade wordt berokkend Ook aan jonge boompjes knagen zy waardoor deze zeer in bun groei worden belemmerd Als men langs de openbare wegen wandelt ziet men vooral bg avond tal van konynen op de bermen om van het gras te vreten Zoodra zg onraad bemerken verdwynen ze in de bosschen Vooral onder de boschrgke dorpen Beetsterzwaag Haulc en Oodekerkoop ziet men ze menigvuldig Stadsnieuivs GOUDA 30 Augustus 1907 VERGADERINGVAN denGEMEENTERA AD op Dinsdag 3 Sept 1907 des namiddags twee uur Aan de orde De benoeming van een Wethouder De benoeming van 1 vier leden der Commissie voor de Stralverordeningen b twee leden der Commissie van bystand in het beheer van het gemeentepensioenfonds c drie leden der Commissie van byBtand in het beheer van de gemeentewerken d drie leden der Oommissie van bystand in bet beheer van de gemeentegasfabriek e twee leden der Commissie tot onderzoek van bezwaren tegen aanslagenin de plaatselgke directe belasting dienst 1907 3 De benoeming van een ouderwgzer aande Ie Burgerschool voor jongens 1 De benoemiug van oenen tydelgken leeraar in het Hebreenwsch aan bet Gymnasium 5 De samenstelling der afdeelingen voor het onderzoek der ontwerpgemeente begrooting voor 1908 Zondag a a herdenkt de heer R L Hartens burgemeester dezer gemeente den dag waarop hy toot H M de Koningin voor 12i jaar tot dit ambt werd benoemd De raadsleden zullen Maandagmorgen in een buitengewone zitting van den gemeenteraad ZEAchtbare complimenteeren In het Bloemendaal is gisteren een driejarig kind van Vergeer te water geraakt en jammeriyk verdronken Hedenmorgen ten half elf uur trad het personeel van den heer N A van der Ree in do door hen versierde werkplaats en haalde daarop den patroon en zyn familie van diens huis Toen de familie gezeten was nam de oudste knecht F Gregorowitsch het woord en dankte den patroon voor al hetgeen hy en zyn gezin voor hen allen was geweest hy hoopte dat ook het gouden feest onder gunstige omstandigheden zou worden gevierd vooral drukte hy er op dat de geest tuaschen patroon en knecht hier zeer nitstekend was en bood namens allen een zilver souvenir aan Da heer van der Ree dankte daarop in harteiyke woorden het personeel voor het prachtige cadeau en hoopte dat zy allen nog lang in iyn zaak zonden werkzaam biyvan en noodigde hen allen uit heden zijn gast te lyn Door den heer M M van Loon wordt geëtaleerd een nieuw soort gasgloeilichtbrander genaamd Qraetzin licSt dat door hen faduraada li tu laU li abru4 an lat nauwkeurig Is nagegaan waarom hy het gerust dnrlt aanbevelen Het nieuw ingerichte magazyn van den haer Werning op de markt ia daarmede voorzien zoodat ieder zich des avonds van de dengelgkheid kan overtuigen Onzen stadgenoot de heer W Zuydam litt docts is door ZExc de miniater van Binnenlandsche Zaken voorloopig opgedragen een gedeelte van het gesohiedenis onderwgs aan de R H S te Wageaingen Vanwege de Koninkl Stearinekaarsenfabriek Gouda zal morgenavond een geillumineerde motorschnit gelegd worden in de Bleekerssingel tegenover t Kazerneplein De onderstands commissie van Armenzorg zal Maandagmiddag 2 Sept te 2 uur vergaderen in het gebouw Arti Legie Plaatseiyke Arbeidsbeurs Aangeboden 3 Loopknechts 2 Winkelbedienden 1 Kok 1 Reiziger 1 Jongen 15 jaar in de leer 2 Timmergezellen 1 hallwas Smidskneohts 1 voor graafwerk of steendrager 2 Pakhnisknechts 2 voor lichte werkzaamheden 1 Loopjongen Gevraagd 1 net Kindermeisje ben 16 jaar 1 halfwas Schoenmaker 1 Loopjongen 2 Winkelbedienden ben 16 jaar 2 Loopjongens ben 16 jaar Bg Kon Besl is aan J G van Mierop op zyn verzoek met ingang van 15 September eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Krimpen a d Lek onder dankbetuiging voor de langdurige door hem in die betrekking bewezen diensten SoloWc l § triJd Wy vestigen beleefd do aandacht onzer lezers op achterstaande annouce waarin gemeld wordt dat in de eerste dagen der volgende week de officieele uitslag van den Solo wedstryd zal worden bekend gemaakt Door omstandigheden zgn wy echter in de gelegenheid reeds den uitslag op te nemen welke luidt als volgt De prys van f 1000 werd gewonnen door H Hokke vyfhuizerweg Haarlemmermeer De prys van f 500 werd gewonnen door A Blom Boomstraatweg 3 Dordrecht De twee pryzen van f 250 werden respectieveiyk gewonnen door H J Nieuwstraten Jozelstraat Rotterdam on P de Lange Kromhout 5 Dordrecht De overige pryzen van f 100 elk werden gewonnen door R van Brenkelen De Kleyn Duivenvoorderstr 73 Rotterdam A Knegt Christiaan de Wetstraat 18 Rotterdam H Vollaard Stenepad 130 OudBeierland Wed G Langenberg Koningslaan 58 Utrecht Wed J H van Doorn IJsselstraat 503 Veli Geld J Welters Berkelaan Echt J Xreulen Bleekerstraat 241 Leeuwarden y Melman Kaiserstraat B Leiden Willem v Duuren Kruisweg h h 40 Haarlemmermeer Willem Sanders Langeraar aan de brug J Schepman Rockussenstraat 173 IMn Haag Otto Braaksma Noórderweg St Anna Parochie Wed Chamboii Volderstfaat Den Bosch H F Wilebrands SaftleVenstraat 13 Rotterdam W Zwartveld Gerardscholtenstraat 44 Rotterdam K Bolhuis Ged Kattendiep 30 Groningen H Wiggers Noord Esmarke 5 B 62 Glanerbrug VERSCBEIDENHEID Met de noorderzon vertrokken Te s Gravenhage is op 19 dezer spoorloos verdwenen D A de Bnyter geb te Arnhem 7 December 1868 boekhouder Hy wordt verdacht in den laatsten tyd op verachillende tydstippen gelden te hebben verduisterd tot een bedrag van f 560 ten nadeele van den pachter van de Witte Sociëteit aan het Plein aldaar by wien hy als boekhouder werkzaam was De Commissaris van Politie der 2eafdeeling te s Gravenhage verzoekt aanhouding en voorgeleiding van dezen verdachte of bericht omtrent de vinding van zgn Igk De mogelgkhoid is nameiyk niet uitgesloten dat hg zich van het leven heeft beroofd Alle uog resteerende ZOMEEMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend Predikbeurt bU de Remonitrantiohe Qereformeerde Qemeente alhier Zondag 1 Sept s morgens lO t uur Ds H VAN ASS ENDELFT ADVKRTElNri iN De NoUris B OBOBNBXDAAL te GOUDA is voornemens op MAANDAG 16 SEPTEMBER 1907 des voormiddags U nur in het HJtel m Zalv aan de Harkt aldaar in eene zitting in het openbaar te verkoopen Het goed onderhouden en zeer logeable ingericht HEERENHUIS met grooten tuin en achterhuis daarin met brug ever het Waterschap uitkomende aan de Peperstraat aan de Westhaven wyk B No 165 te Gouda in de onmiddellgke nabyheid van het Post en Telegraafkantoor kad Sectie D Nos 1673 en 1674 groot a Aren 30 Centiaren met sonsterrain waarin eetkamer keuken badkamer wyukelder bergplaats en marmeren gang Itte Btage 2 groote kamers alcoot en marmeren gang ÜAe Btage 2 voorkamers alcoof en 2 achterkamera Voorts zolder met beschoten kap en 2 kamertjesj Het hni is voorzien van gas en waterleiding marmeren schoorsteenmantels open ond eikenhoulen trap vele vaste kasten en verdere gerielelgkheden AnnvaarMng bg de betaling der kooppenningen op Noeemher 1907 o vroeger Ie be teMlgen 3 werkdagen vóór den verkoop van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur mits vooraf belet vragende Nadere iulichtiugen ten kantore van genoemden Notaris OPENBARE Vrijwillige Verkooping eener Bouwmanswomngca met Wei en Hooila d gedeelteiyk byzonder geschikt voor Boom kweekery en Tuingrond aan den Loetwegonder HAZER8W0UDE Do Notaris B OBOENBSDAAL te Oouda ia voornemens op Donderdag HO September 1907 by inzet en op Donderdag 3 October 1907 by afslag telkens des voormiddaga 11 uur in hot Hotel de Zalm aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en verkoopen DB KAPITAEii BOÜWMSWONINB genaamd BHALHAM in den polder Bietveld onder BoMereuMmde met stalling voor 40 koeien schuren hooiberg getimmerten erf en tuin benevens uitmuntend WEI en HOOILAND samen gmt 28 Beclam S3 Aret U ceaüaren Verhanrd de landeryen tot 1 Januari 1911 en de Bouwmanswoniog en erf tot 1 Mei 1911 Alia otdar omschreveu in notitien welka tydig verkrygbaar lyn ten kantore van den notaris OROENENDAAL voomoamd waar de eigendomsbewyzen en huurcontract ter inzage liggen en by wieu evenals ten kantore van de notarissen KEUPERS en EVENBLIJ Beguliersgracbt 32 te Amaterdam en by den Heer J v KOOTEN Ir te Moutfoort nadere inlichtingen en veilingboekjes lyn ta bekomen Teleplioomiet Gouda Aan resloten onder tel no 28 Naamlooze Vennootschap Houthandel en Stoomhontzagery DE HOOP v h H J Nederhorst Directenr H DE WIT Stolwykeralnia H 17 Openbare Vrijwilligfe Verkoopingf De Notaris B OSOBSSSDAAL te Souda ia voornemeua op DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1907 by inzet en op DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1907 by afslag talkena dea voormiddaga 11 nur in het hdtel de ZALU aan de markt te Gouda in het openbaar te veilen en te verkoopen De Bouwmanswoning in den Ooatpolder onder Gouda aan den Hoordrechtscheo Tiendeweg get T So S met stalling voor 24 koeien nieuwe schuren tea roeden hooiberg verder getimmerten erf en tuin benevens diverse perceelan nitmuntend Wei en Hooiland aameol $ rm t ts BeeUtrem M Jr a 9 CmUlurem Verhanrd de landeryen tot 1 November 1908 en de Bouwmanawoning en erf tot 1 Het 1909 Alles nader omschreven in notitien welke tydig verkrygbaar zyn ten kantore van Notaria GBOENENDAAL voornoemd PAIN EXKLLEIl TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 15 JAAR dook MiiuoaiiK JICHT CN RHCUMATIEKLUDCKS MET SUCns OIBRUIKT VCRKMICIAAR t FtlSSCHIN VAN 50 cl3 7S ds E US Hl H H tFOTHUtM CN DROCSTEN r Ad lUCHTERl KRoTTEiU AM Te Gouda bS C LüGEB Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 I TbeYwU School of English I r r rolwiuiemtu I Aanvang der nieuwe ouraus a mor 1 gens en s avonds privaat en klaslessen Do dir Mr al EVE Lend is te spreken Ottudag 9 September van a morgens 9 12 en van 2 8 uur 240 Eleekensinjiel Qouda PROEFLES GRATIS Prospectus op aanvraag te bekomen DE aOBDKOOFBTB DE HEEST PRA CT1SCHB DE MEEST VOLLE DIGE MOPEBLABEll lyn beslist die der Firma WELDON TBB LADISa JOCBJfAL met minstens drie gratis gekuipte patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBESaUAKBU met een gratia geknipt patroon TBB BkZAAB OV CBILD BBWa jPASBioya Kindermodea met vele gratia geknipte patronen FBAAOT Vw Boekhandelaar Proe nummere Alle met kottel BoU Byeoegeel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrygbaar uy MILLV SIMONS Den Haag Het Corraspondentschap van JVOMOHOJWOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDUKDisKZWAoaa Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters ro Verplegers voor particnliera verpleging baaohikbaar fSn