Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1907

i W tensdag 4 Sk mber 1007 j o 1042e 408te Jaargang MeuwS en Adveétentiehlad voor Gouda en Omstreken TelelMi No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zoii en Feestdagen De prijs per drie maande 1 is 1 25 franco per Iiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJFCENTENj TcMmi Ne 81 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Verloren een Juweelen Broclie Zondag 1 September gaande van Markt door Wgdstraat Lage Gonwe tot over brng Tartmarkt verder Hooge Gonwe naar Kattenaingel door Wioterdgk tot ingang v IJzendoornapark De vinder die dezelve terugbrengt aan barcan dezer Courant zal eene goede belooning ontvangen Aaageboden voor b jna de helft van de waarde een beilist Iste klas Heerenrijwiel met freewheel twee remmen gezondbeidsheidszadel en carbidlantaarn De garantie dnnrt nog tot 28 Mei 1908 Br worden ingewac it voor 16 Sept a s letter 6 Bnrean dezer VereeDigiDg ARNËNZOIRG Atdecling BHOHHBIIHUIS EOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten deel om onde gebruikte en overtollige hnlBhondelgke voorwerpen teelke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armetumrg Dronkenschap bestaat niet meer n monater van het merkwaardige Coza poeder wordt gratlB toegeEonden Kan ingegeven worden in Koffi Thee Melk Ukeur Abnnt Bier Water of in Itet voedeel tonder dat het noodig ie dat de dronkaard erietavan af weet Uet COZA POMDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wi n absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POBDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de cchtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaalde het hem toe kan dienen zonder ztjn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoett te weten waaraan hg zjjne redding te danken heelt Bet COZA POEDBB heelt het hnieelyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappy herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkr gbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depOthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige aldoende middel tegen dronkenschap Zenuw en Maatjflijders wordt ait overtuiging als een werkelgke hal in den nood het boek aanbevolen Na ontvasgit van adieaper briefkaartwor t d t boekje franco per post toegesonden door BLOKPOBL S Boekhan ZaïtbommM eonda Druk van A BRINKMAN dtZs SLEEPDIENST Gouda Rotterdam viceversa s s EVELI NA en Z EELAND De ondernemers DE KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA en J A V D SLIIUS berichten hiermede dat zg ingaande V BIJ DAG den 30n AVGUSTVS a ê alle 8LEEPL00NEN met 251 v1jf en twintig proce it liel t eii verlaagd SIEE UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi S 4S zenden wg franco door Nederland onze overal bekende yormal CoUeetie 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer vanlBO stuks voor 45 potten ol eene collectie voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamer eu tnin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillaa Sneeuwklokjes enz Rgk geilinstreerde prgslgstmet specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wg desverlangd gratis en franco TuiDbouw Ëtabltssement HulsterDula SANGUINOSE Vinum Sanguinosiim in vacuo Mijne dochter is vele Jaren Igdende geweest aan bloedarmoede en bleekmueM ztj beeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zg aan bloedarmoede en zenuwzwakto leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zij had het vreeseliik in de beenen en in de mg was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig 1 Sinds een paar weken ben ik met uwe Sangninose begonnen de verandering is groot Zg eet goed slaapt goed krijgt een gezonde klenr in één woord de HaugHlnoêe ioet voor haar wat nog geen enkel auder Middel gedaan A ad U moogt van dit schrijven gebrnik maken voor de cosrant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Den Haag Mej EBIKG Koningstraat 311 Prils per flacon f 1 50 6 fl 8 12 fl f 15 Te GOUDA by WOLFt en Co Westhaven 198 aeraalogeeniiPoedervorm is het eenigste helpend middel tegen Hloedarmoede BleekmueM ZeWMicaricakle Hoofdpifnen élapelooakeld Ommaekten Vertnagerlng en Werminderlng der Uekaamtkrachten acmatogeen in Poedervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen 1 H H heeft een aangename flK JH worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praepernat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrikaoten U v SGBAIK Co Den Haag Verkrngbaar bg Firma WOLFF éb Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstel Gouda A BOOMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad Umi A N VAN ZESSItN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Ihuiewater A SCHEER Haoêtrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v o SPEK MoereapeUe D v o STAR Wed J HOLST M f OLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingeveen P A mGROOT A UB JONGH Ouiewater J P KASTELEIN Folebroekerdam D BIKKER Bentchop WAARSCHUWING Laat U met misleiden door Abdij Siroop Het kloosterAaneta Paulo Abdij bestaat niet dua Siroop van geenerM teaarde Cfoensoerzekeritid lllaatscbaDDii gd H DomrMM OM ricl In l$73 maatKlMipvcliik Kavttaal vott li ii i 2 000 000 MfStlMMI BMIraa rubf M OniMik IM r rwa Ut MllHMib aOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE 1I1EE3T VOLLEDIGE MOPEBLAIIEilf zgo beslist die der Firma WELDOil THB LADIB3 JOÜBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DBBSaUAKEB met een gratis geknipt patroon TBB BkZAAB OP CBILD BBS S PASBIOSS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen FBAAOX Vw Boekhandelaar Proefnummers É AUe met koêtel Boll Bijvoegsel è Van alle in deze bladen voorkomende A modellen zgn GEKNIPTE PATKONEN fmet Holl verklaring fr p p tegen É vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag f f PAIN EXPEtllll TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 3S ja r door miuiocncn jichttn rheumatiekluders met succes gebbuikt IVCRKRUCStAR IN FLESSCHtH VAN 50 cl3 7 C s 1 Ier MS tu H H Apothekers en drocisten I IF Ail RlCHTERi Rotterdam Te Gouda bg C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 ÊËMPÓrram Men wontt verzocht op t HEaK te letten ÜIT HBT M lUVENSWAAY ZONEN GORINCHSM Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes ran v tvee en een half eu een iVtd om met Termelding ran Nommer er Iprga voorzien van nevenstaan Merk volgenB de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoenn van ge eerde orders aanbev ende J G BUL voortieen J BREEBAART Lz NicBw onovertroffen Prof Dr Liebera wolbekend ISlOW KSACBf ILIXSa CAUmh Mbt met Plbndumerk tot voortdnrende radicale en lekere genezing van alle zelh de meeat hardnekkige xenuui stekten vooral ontstaan diioi afdwalingen op jeugdigen leeftgl ïotnlo 0neiing van elke zwakte Bloei lidcht Benaawdheid Bootdpgn I Migraine Hartklopping Maagpgn Isleehto pgsteriering Onvermogen llmpoteni Pollntione enS UitIvjOerige prospectussen Irnjaror feMh 1 11 87 dubbele ïewh I 11 61 I OenlniM Dapdt Msttk v d Vegto Zaltbomni 1 I ü püüi M Olébaa ii Co Botterdam F Happelf s GraTenhage HalmmaDa de Jong 3 Cen RotterUm W liF fc Co Roada D bil aUe droi tea Echte Oade Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bS PEETEES Jz Lil V Bultenlaodscb Overziclil Bonter seint nit Antwerpen 2 Sept Krachtens het gisteren door het stakingscomité nitgegeven bevel hebben de kolen en korendragera en de arbeiders op de ertsschepen bet werk nedergelegd Hedenochtend hadden vechtpartijen plaats tnsscheo stakers en Vlaamsche arbeiders die aan het verk wilden gaan De stakers drongen de graanpakhnizen binnen namen van de wagens de wielen at en vernielden het gereedschap De stakers wierpen met steenen naar een stoomschip dat door Engelschen gelost werd Overal werden de Engelsche werklieden door de stakers op de vincht gejaagd Een kraan toebehoorende aan de firma Steinmann welker chel voorzitter is van de Federation Maritime werd in de Schelde geworpen De heer Steinmann riep de bescherming der politie in De commissaris antwoordde echter dat de politie niet sterk genoeg is waarop beide heeren lich tot de regeering wendden met het verioek het leger en de burgerwacht ter hnip te eenden Ér heerseht groote opgewondenheid De aanslagen op de vrijheid van den arbeid en de aanvallen met revolvers op Engelsche arbeiders die zich naar het werk begeven ol daarvan terugkeeren nemen too Do politie agenten die de Engelschen begeleidden beantwoorddao die aanvallen met revolverschoten waarop de aanvallera op ds vlucht gingen 600 Dnitsche werklieden zijn daareven aangekomen De stakers zijn minder kalm De opstootjes terraden de heerscheode gistbig De patroons vragen oproeping der burgerwacht V f Benter seint nit Teheran dat Atabek Aiam Zaterdagavond bij het verlaten van het parlementsgebouw doodgeschoten is De Daily Mail heeft vernomen dat Atabek Azam door vjjt kogels getroffen is en dat hiJ op de plaats dood neerviel Ook een soldaat is doodgeschoten en een lid van de vergadering heeft een schot in het been gekregen Een der moordenaars heeft zelfmoord gepleegd een tweede is gevangen genomen de anderen ijR tvincht Atabek Azam wiens volle naam luidt Mirza AU Asgar Kbao Amin es Sultan Atabek Azam was groot vitier van den sjah Hjj was een der krachtigste voorstanders van de hervorming van Perzit De hooge waardigheid die Atabek Azam FEViLLETOX ZWERYEUNGEN Naar bet Russisch 11 Haar hoe krggen we je daarheen P Je zult met Fersen de Amour opgaan Hy is een wreed tiran pas op hem niet te prikkelen want dat beteekent den dood Dat schgut zoo stemde Orioff toe Maar hg haat mg imia misschien kent hy de oude geschiedente Ik kan niet hopen zyn gunst te winnen Wees dan voortdurend op je hoede en wat onze geheime plannen aangaat Fedor het volgende V6or twee jaar moeat een Amerikaansche walvischvaardar Kodiak aandoen om een zieken natrooB aan wal te brengen Ik lag met hem in het hospitaal dank zg ign kennis van het Engelsch konden wy ongestoord met elkander praten Die Alex Uc Hann li door ijjne ongewone bekwaamheid onbetulbaar hykeni elke bocht in de Noordeiyke IJixae en apraakt alle diabeten die daar voorkoaen Twas jam lang keelt hy bi Kamsehatka vertoefd hy kent Mk tik gahalm tu dm pata n irowhu bekleedde had hg ontvangen in 1898 maar hij had die tot heden niet onafgebroken bekleed In September 1904 was hg vervangen door prins Ain ecf Daoeleh Atabek Azam heeft toen een groote reis door Europa gemaakt Het is pas twee maanden geleden dat h hersteld ik in zün waardigheid van grootvizier Deze gebeurtenis vatte men algemeen op als ekn teeken dat de sjah beslist in de richting van hervormingen vilde sturen Vermoedelijk Is nienwerwetsche de groot vizier met z ju begrippen het slachtoffer geweest van een j öiitieke samenswering Het reactionnatre orgaan de Roeskoje Zzamjs lijdt aan geldgebrek Het blad werd tot dusver gratis verzonden en de redactie verklaart dat die igratis verspreiding noodig is waar zooveel invloeden aan den gang zijn om den Staat nit zgn voegen te lichten Edoch aan die gratisverspreiding zjn kosten verbonden en die kosten kan men niet meer bestrijden £ en poos lang hebben de leden van het boskuur van het Verbond van het Russische Volk nit eigen middelen gesteand maar hg gpbrek aan contanten moest deze steun worden gestaakt Als er geen hulp van andere 2gde komt zal nu de gratisverspreiding van Ihet blad moeten gestaakt worden De redactie doet daarom een laatite beroep op de liefoadigheld van reactionnairen die iets voiir de goede zaak over hebben V Het Westlaalsehe bergsiadje Teeklenbnrg maakte Zaterdag SOO jaar van Prutsen deel uit De Keizer wis met den Kroonprins en de prinses Eitel Kreaerik en Oskar nit Munster overgekomen om van de feesten getuige te zijn In antwoW op een toespraak van des landraad hield de Keizer een rede over de noodzakelijkhein om eendrachtig te biyveo De keizerlgfie banier zeide hij is weer in de Dnitsche landen opgericht en de Qermaansche adelaa 1 zweeft over het rijk zjjne vleugelen uitspreidende n hem roepen de Germanen Sub umbra alarum tuarum protege nes Beschetm ons onder de schadnw vaa uwe vlettge s De Keizer besloot met een heildronk voo de stad Tecklenburg en den wensch dat net hem mogelijk zou zijn den vrede te biy n haodl aven In Oostenrijk la geiyk liien weet het algemeen stemrochi ingevoerd In Hongarije daarentegen nog niet I e kwestie van de al of niet invoeriog van het algemeene del en weet zaken te doen met de vrieudschappeiyk gezinde doch sluwe Siberische knststammen die zyn jaarlgksch bezoek afwachten Wy werden zeer intiem daar ik hem goede diensten bewezen heb Ik had steeds het doel vi or oogen myne vryheid te herkrygen ik zag Mc Manu s slimheid en gedachtig aan het spreekwoord als de eene hand de andere wascht e iz stemde ik toe OU hem van dienM te zyn Na een wedstifjd in slimheid beloofde hy my te zullen helpen om te iintvlnchten Ieder jaar in Maart v Iaat zyn schip hy voert er nu zelf een + San Francisco en keert in October daarheUn terug Hy wil my helpen om Calif omip te bereiken als wederdienst moet ik de Eskimo tammen de robben benen otterjagers en de bewoners van het binnenland van Tdkon gadeslaan en te weten lien te komen vabwaar zy hun goud halen He Mann heeft odtdekt dkt de inboorlingen van Alaska tan lioorden van Sitka om de CUcagotfeilandenJ en aan de Takou rivier groote hoeveelheden gon4korrels bezitten welker waarde syi niet kebnan By geheime bezoeken heeft He Mann het stofgoud van die inboorlingen gbrnlld tegen rum en daarby aaozieniyke winst gemaakt Om de oorlogsBoheym U Sitka aC 4e BaariMhe ambtenaren ta vangyden geeft He Haan de aigenaari T B lts mUp Ma rutd Kodtak t U n stemrecht in Hongsriie is irf den laatsten tVd druk besproken 07 teg standers ervan brengen vooral het argument te horde dat het In Oostenrijk slecht voldaan heeft en men bet daar vrjj wel als een mislukte proef kan beschouwen daar de parlementaire toestanden er geen zier beter door geworden zjjn Ook de troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand zou zich nu over deze kwestie hebben nitgelaten Tenminste het orgaan der Hongaarsche coalitie de Magyrorsag publiceert eenige oitlatingen van den aartshertog die het van een van diens vertrouwden zon vernomen hebben De troonopvolger moet dan als zjjn meening te kennen hebben gegeven dat na de in Oostenrgk opgedane ondervindingen de invoering van het algemeene stemrecht in Hongarije een gevaarlijke laak is Mocht de openbare meening lich er echter voor verklaren dan zou hij Frans Ferdinand de zaak in geen geval willen tegenwerken De berichten uit Tanger luiden weder zeer verontrustend een gedeelte der daar wonende Earopeanen hebben vrouwen en kinderen aan boord van een schip gebracht en naar Algeciras in Spanje doen vertrekken In den loop der week zullen nog andere families dit voorbeeld volgen Dit is een v r teeken VelUeht staat het in verband met de berichten over het oprukken van Moorsche rnitei beDden naar de bavenplaatsen wat ernstige ongerustheid doet ontstaan Want het vastberaden optreden van de Moorsche troepen bjj de gevechten met de Franschen voor Casablanca toont dat zy niet voornemens zgn hun prooi spoedig los te laten De Fransche regeering die de noodzakelijkheid inziet geoeraalj Drude wat meer vttheid van beweging te laten heeft besloten hem nog een aantal versterkiogstroepen te zenden en hem toe te staan bet veld zijner operaties nit te breiden Zjj voegde daarbg echter de besliste opdracht geen expeditie te ondernemeu naar het binnenland van Marokko In het hem gezonden telegram wordt generaal Drude gemachtigd alle maatregelen te nemen om de veiligheid in Casablanca te waarborgen op snelle en afdoende wyze de stammen te verdryven die Csiablanca aanvallen en desnoods een paar dagmarschen van die plaats het terrein van vijanden te zuiveren Om die opdracht te kunnen uitvoeren stelt de regeering ter beschikking van generaal Drude alle troepen die by meent noodig te hebben met artillerie en ammunitie De beide bataljons tiraillenrs die generaal Drude verleden week vroeg om goederen in te nemen De rum ontvangt by van de omgekochte beambten aldaar die hy met Amerikaansch goudgeld betaalt en hy neemt ook hunne gestolen pelzen die zy in het geheim aan de Russische schatkist ontvreemden tot goede pryien aan Hg heelt beloofd mjj het volgeode jaar te bevrgden als ik de bron van het stofgoud kan opsporen ik zie die inboorlingen Teder jaar maanden lang en heb hun vertrouwen gewonnen lioewel zy zeer slim zyn lietranc vulde zyn glas Ik zal kort zyn Uc Mann is een mengsel van zeeman vrek handelsman en roover Ik weet dat hy de inboorlingen van een dorp aan Piover Bay zich dood liet drinken aan vergiftigde mm die hy als geschenk voor hen had meegebracht en daarna hun geheelen voorraad ivoor roofde Ik vrees dien ruwen menscb en daarom heb ik hem bedragen hg kent mgn invloed op de inboorlingeg van Alaska en ik heb bovendien nog overdreven want by is myn eenige hoop hg kan ons later misschien beiden redden Wanneer ik nu ja overtocht naar Kodiak bewerkstelligen kon zouden wy hem kunnen voorspiegelen dat wy de plaats waar het goud gevonden wordt ontdekt hebben ik vermoed dat het een klein vulkanisch eiland is Het volgende jaar moeten wg dan met ham vliicUeD hy aal aaturiyk naar Oall zullen heden en Woensdag in Casablanca aankomen In den loop dezer week zal zyn troepenmacht met inbegrip van het Spaansche detachement 7000 man bedragen Men schat het aantal Uooreo die zich tegenover hem bevinden op ÖOOO 4 6000 man De onderhandelingen over de EugelsohBnssische overeenkomst die langer geduurd hebben dan men verwachtte zgn elndelgk atgeloopen Zaterdag had te Petersburg de onderteekening der acte plaats De publicatie van den tekst zal eerst plaats hebben na de ultwiBselIng der acten van ratiScatie Volgens de berichten nit Petersburg bepalen de overeenkomsten zich tot regeling der grensinaestie in Azië De hangende iiuaesties tuBsehen Rusland en Engeland over Oost Europa voornameiyk wat de Bosporus betreft zyn in de overeenkomst niet opgenomer en znllen wellicht het onderwerp vormen latere onderhandelingen Dit is ongeveer de inhoud van het officieele bericht dat de Russische regeering na de onderteekening liet verspreiden De Times deelt nog mede dat de openbaarmaking van den tekst eerst zal plaats hebben nadat aan alle belanghebbendemogendheden een afschrift van de gesloten overeenkomst zal zgn toegezonden Dit la niet alleen een daad van internationale hof telgkheid maar geschiedt ook om de mogendheden te overtuigen dat de overeenkomst uitsluitend de belangen van de beide onderteekenaars regelt zonder op eenige wgze tegen een der andere mogeudhedeir gericht te zyn De Tnrksche regeeiAng heeft de begrooting voor Macedonië voor het jaar 1907 door de flnancioele agenten der mogendheden opgemaakt eindeiyk g dgeksurd met nitzondering van de posten voor de verbetering der tractementen van een aantal staatsambtenaren Hierdoor kunnen de maatregelen worden uitgevoerd die de generaal inspecleur der politie reeds verleden jaar voor de organisatie van het politiecorps heeft voorgesteld en die door de civiele agenten zyu goedgekeurd De Porte heeft die maatregelen tegelgk met de begrooting bekrachtigd en daarbg een eigenaardig Tnrksch besluit genomen Om den schyn te vermgdeo dat die reorganisatie alleen voor Macedonië geldt en ouder den druk der mogendheden wordt ingevoerd is een iradé uitgevaardigd waarby de reorganisatie van de geheele Turksche politie in denzelfden geest wordt bevolei fornië terugkeeren om met zgno patroons te beraadslagen zyn wg maar eenmaal te San Francisco dan zijn wij vrij en kunnen zelfs hem desnoods weerstand bieden Ik zal er eens over denken zei Orioff peinzend Van hier zon ik wellicht naar Korea of Mantsjoerye kunnen vluchten Dat is zool Maar in de wondeo hier huiz de reusachtige tggers der Amoerdis tricten je hebt geen hnip geen voedsel geen geld geen wapenen je zult stellig als zoovele duizenden wier beenderen door de wolven in bet boach worden afgeknaagd te gronde gaan Het is byoa onmogelgk zoo iets te doen en dan Fedor als je Ul a te Sitka is zou je haar wellicht kunnen helpen De kleine prinses van Alaska kan misschien je beiden wel redden zeide Lefranc met gladde tong Orioff sprong op Ik volg je tot in den dood I wy moeten ons lot saaen verbinden I Om Oiga s wit III Hit geschetter der trompetten dat het geheele garnizoen alarifserde tot het houden eener groote revue voor graaf Persen wekte ook Orioif en Leiranc Wordt vervolgd