Goudsche Courant, woensdag 4 september 1907

In Saloniki zal een politieschool worden opgericht Het aantal politie agenten zal worden uitgebreid en de positie der politieoffieleren zal behoorlijk worden geregeld Ëen Europeaan tal met de leiding van de politieschool worden belast Berichten uit Konatantinopel noemen als leider den Belgischen majoer Bareau Bey die in Turkschen politiedienst is Verspreide Berichten DniTSOHLlXD I De Oil de Paris heelt 1500G francs ont1 vangen om ter beschikking te stellen van 1 den socialist Hervé als deze een jaar lang in 1 Dnitscbland antimilitairistiscbe propaganda 1 maken wil Ilen schreet onlangs den Duit1 schen keizer een uitlating toe dat hy de veldwinnende anti militaristische denkbeelden I in Frankrijk toejuichte De man die zulk 1 een som voor genoemd doei beschikbaar stelt kan dan ook vurig patriot en overtuigd I militarist wezen Maar het is ook mogelijk dat by gek is ExaELAHD I Binnen veertien dagen zoo meldt de Daily Mail lal bet eerste bestnurbare Incbtscbip van het Engelsche leger opstygen De ballon die den vorm van een worst heett moet lichter zgn dan de Duitsche en B ran che luchtschepen en wordt door petroleummotoren voortbewogen Uinister Burns gaat de parlementaire racantie besteden met t bestndeeren van de sociale wetgeving in Dnitscbland Oeneraal Booth gaat 13 Sept weer een groeten tocht maken door Canada de Ver enigde Staten en Duitscbland op 100 meetings zal hy spreken Spisjb Toen de koning laatst in Bordeaux was werd gezegd dat hy een keelspecialiteit raadpleegde Het biykt nu dat de koning door een dokter nit die plaats geopereerd zal worden van adenoide vegetaties in de neos keelbolte RUSLIXD Is öapon vermoord of niet P Nu weer zegt een Bnssisch journalist den ex priester gezien te hebben zonder baard in Abaztio Hy kwam van een Zwitsersche badplaats BlLUK SuiEX De Franache admiraal Fournier gaat de Grleksche marine nieuw inrichten De sultan zal protesteeren by de hoven van Snropa tegen de indeeling van Turköe op de Haagscbe vredesconterentie by de tweede rangsmogendheden Azii China laat twee kruisers bonwen bg Wieken Haxim in Engeland en denkt over den aanboDW van een twintigtal kanonneerbooten voor de Yang tse Kiang Anxiu Naar verlnidt gaat president Boosevelt na aHoop van ztfn ambtstyd het volgend jaar in de journalUtiek hy zou de leiding op zich nemen van de repnblikeinsche NewYork Tribune BINNENLANDe De Koningin en de Prins die met het oog op de opening der Kamerzitting tegen den 16den naar de residentie komen zyn voornemens Dinsdagnamiddag 17 September de Internationale Landbouw Tentoonstelling in de Malibaan te s Qravenhage te beBoeken De Koningin Moeder die niet de opening der StatenQeneraal zal bywonen is van plan Donderdag 19 September aan evengenoemde tentoonstelling een bezoek te brengen H H stelt lich voor in de volgende week te Amsterdam te bezichtigen de 4 jaarluksche tentoonstelling van schilderyen en de expositie van ambachtswerktuigen aldaar By Kon Besluit is benoemd tot voSriitter van de Eerste Kamer der Staten Qeneraal gedurende de zitting die zal aanvangen op den derden Dinsdag in September 1907 J E N baron Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken lid van die Kamer De Sl Ct bevat een Kon Besluit luidende Art 1 De tegenwoordige zitting van de Statea Q D raat zal orden gesloten ep Zaterdag U September 1907 de 6amiddags te drie aren Art 2 Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken wordt gemachtigd zich op het in art 1 vermelde tydstip te begeven naar de vergadering der Staten Oeneraal ten einde in eena vereenigds vergadering der baUe Ka n de ilttlag in OaMBuan t iliilt a Oemengde Berichten 1 I I Men meldt uit Leiden I Gisterenmorgen is aan de stedeiyke gas fabriek alhier het drie ploegen stelsel inge 1 Toerd Voorloopig zgn er geen meer stokers 1 in dienst genomen zoodat in den korteren 1 tyd meer intensieve arbeid door da werk 1 lieden zal moeten orden verricht 1 Men meldt nit Den Haag Door het ontsporen van een goederen1 agen van de Staatsspoorstoomtram naby 1 het station Scheveningen kon gisteravond 1 het spoor dat daardoor gedurende eenige 1 aren versperd was niet door de andere 1 trams worden bereden 1 De op dezen avond drukke passagiers1 dienst ondervond evenwel geen nocmens 1 aardige vertraging daar voor bet gere1 gelde verkeer van het tweede spoor gebruik werd gemaakt naar de lichting den Haag 1 Uit Sneek meldt men Zaterdagavond zon de locomotief vaneen pas aangekomen goederentrein alhier een paar wagens met vater bestemd voor de machines opschuiven naar de macbineloods Door t trekken aan een verkeerden wissel derailleerden de wagens met t gevolg dat ze dadeiyk onderstboven lagen I De trein naar Stavoren die kwart vó6r I tien t slation Sneek moest verlaten kon pas I half twaalf vertrekken de sneltrein naar I Leeuwarden had een uur oponthoud en miste I daardoor de aansluiting met Groningen De wagens zgn vornield de locomotief bleef I onbeschadigd I Men meldt aan de N R Ct I In den laatsten tgd werden in verschll I lende gemeenten vsn Drenthe van in de velde I loopende paarden de sta rten afgesneden I biykbaar met de bedoeling het haar te I verkoopen In de gemeente Bolde zyn thans I een rondzwervende man en vrouw aange I houden die zich aan dergeiyke feiten hebben I schuldig gemaakt Zg zyn naar de gevan I genis te Assen overgebracht I Prins Borghese en zyn reisgenoot de I joarnallst Barzini de eerstaangekomenen van I de deelnemers aan de antomobieltocht PeI king Pargs zallen een reisbeschryving van I hun belangwekkenden tocht uitgeven Het I boek dat vele platen zal bevatten zal te I Leipzig verscbgnen I De van landverraad verdachte wrg nt I der artillerie ia Koblent beweert dat de I papieren die by den in Herbesthal gearres I teerden zgn gevonden hem ontstolen zgn I De man bg wie ze gevonden waren zon I een redacteur van een blad uit West I Dnitscbland zyn Deze as op bet regi I ments bnreau waar de met het wacht eom I mando belaste sergeant zich na het vertrek I van het regiment bad geïnstalleerd gekomen om den sergeaat te spreken en had toen deze een oogenblik werd weggezonden van de gelegenheid gebruik gemaakt om de by hem gevonden stukken te stelen Het aantal slachtoffers der instorting van de zoldering in het gebouw der Oportosche Noticins terwgl daar een verloting werd gehouden tnsschen een aantal abonné s die een prilsraadsel goed hadden opgelost is nog grooter dan eerst gemeld werd Behalve de 80 gewonden die naar het ziekenhuis werden overgebracht zyn ook zog aar gekwelste raenschen in naburige huizen ingedragen By het transport der doeden moeten zich bgster sombere tooneelen op straat hebben afgespeeld Men schryil uit Oosterbeek Bg het graven van een vgver op de terreinen van de Duno by Oosterbeek heett men fonda i enten gevonden van meer dan een meter dikke maren De overlevering dat hier vroeger een kasteel of klooster heeft gestaiin schynt dus jaist te zgn Het landgoed De Duno ia dezer dagan vergroot door aankoop van de bekende Weslerbouwing De heer Scheffer eigenaar van de Duno moet niet voornemens zgn aan de Westerbouwing een andere bestemming te geven Sluiting zou dan ook een ramp voor Oosterbeek zyn temeer daar ook de Oorsprong dreigt te orden gesloten Gisteravond omstreeks tien uur ia op station de Bilt bet volgende spoorwegongeluk gebeurd dat vrg goed afliep De bunrttrein naar Zeist die om 9 30 uit Utrecht was vertrokken stond te de Bilt stil om verder naar Zeist te vertrekken Een facultatieve goederentrein van de H S M vermoedeiyk gereden door onveilig signaal kwam mat volle vaart op den buurttrein iian Hot station De Bilt zag t gevaar en do chef gaf aan den buurttroin oogenblikkeiyk bevel op te trekken hetgeen dan ook gebeurde Dit kon echter niet verhinderen dat de buffers van de locomotief van dn goadMutrilo itmt la hit Mkra yta den ebtaiiten wagen van den bnnrttrein Door den schok schoof ook de bagagewagen van den bunrttrein gedeeltelgk op de locomotief daarvan In den goederentrein H S M bevond zieh het materieel van den Koninklijken trein dat inwendig nog al schade bekwam Een condacteur van den buurttroin werd licht verwoud De diefstal te Eotaradja Men scbryft van daar aan t N v d D Het bericht dat de broeder van giraal van Daalen als verdacht van het plegen van den diefstal bg s Lands kas te Kotaradja gearresteerd en naar Padang overgebracht is beeft hier in de Indische kolonie groote opschudding veroorzaakt Algemeen heeft men te doen met den kranigen gouverneur van Atjeh die zich deze zaak zeker zeer zal aantrekken Wie is deze broeder Iemand van ien naar van bevoegdezyde erd meegedoeld de familie van dengeneraal al heel weinig pleizier heeft beleefd Reeds op jeugdigen leeftgd moet hgaan zgn omgeving zeer veel last en moeitebezorgd hebben Als militair maakte hgook al geen schitterend figuur Na t totonderofficier gebracht te hebben erd hg om erger te voorkomen uit den dienst gekocht en zocht men voor hem een betrekking in het particuliere Ook dit echter leverde slechte resaltaten op zoodat tenslottezgn broeder de gouvernenr besloot hemmaar bg zich aan huis te nemen Als huisgenoot van den generaal heeft hy dus dendiefstal gepleegd en daar hy nogal eena voor zaken naar Singepote en Penangreisde had hy ruimschoots de gelegenheid het gestolen geld in veiligheid te brengen Men kreeg eerst argwaan toen er een grootaantal bankbiljetten bg een Atjehscbe vrouwte Langsar achterhaald werden en bevonden dat deze vrou in intieme relatie stond totden broederhuisgenoot van den gonvemeur Parsooniyk heeft toen laatstgenoemde zgn 1 broeder verhoord en last gegeven hem te arresteeeen met het bekende gevolg Ook 1 de vrouw ait Langsar is door generaal van I Daalen persoonlgk verhoord I Vermoedelgk zal ongeveer 2 ton van het I gestolen geld achterhaald kannen worden I Zaterdagnamiddag had te Diemen een I automobielongelnk plaats hetwelk betrekkeiyk nogal goed is afgeloopen De auto 1 G 26 eigenaar de beer De Vos van Watergraafsmeer kwam nit de richting van Am 1 sterdam ryden Midden in bet dorp kwam een dochtertje van P De Wild dat couranten rondbracht onverwacht de straat oversteken Om een ongeval te vermyden haalde de chauffeur zoo sterk naar links I nit dat de auto een helling afvloog en onI dersboven viel De 4 inzittenden vielen er I nit maar hebben zich niet ernstig bezeerd I Het meisje werd door een spatbord geraakt I en kwam te vallen Fér brancard werd ze I naar dr Der Kinderen vervoerd en verI bonden Ze bleek een sleutelbeen te hebben I gebroken De auto miste zgn linker voorwiel I en is in het café Pereboom op stal gezet Hbld I Men meldt alt Schiedam I Gistermiddag circa half vgf teisterde een I hoos vergezeld van zware donderslagen en I pla gens deze stad In bet Frankenland I de Oranjestraat de Plantage en den tuin r van den heer C Dirkzwager werden boomen I ontworteld of afgebroken Een rondgeslin I gerde boomtop trof den bekenden ouden Broe I der Wilhelmus die als naar gewoonte in het I Frankenland wandelde aan het hoofd en I wierp hem in de sloot Zyn Igk erd zeer I kort na het ongeval gevonden en naar het Men meldt uit Tilbarg Gistermiddag ontlastte zich boven onze stad een hevig on eder waardoor de telefoon op enkele plaatsen getroffen word zoodat sommige aanslnitingen gestoord werden Ook erden een drietal woningen door het hemolvunr getroffen By zekeren Jansen in de Missionarisstraat erd aan het bovendeel van bet huis aanmerkeiyke schade toegebracht zonder evenwel persooniyke ongelukken te veroorzaken In een tram te Breda zat een fraaiaan gedane dame naast een boertje Toen de wagen een scheikundig laboratorium naderde aarnit ge oonlgk een zeer onaangename geur van z avel aterstof naar buiten k am bracht de dame bg voorbaat een klein Seschje met kristallen aan den neus Spoedig strooomde de leelgke lucht inderdaad de tram binnen De boer keek even rond toen zei hy luid genoeg om door alle passagiers verstaan te orden Juf zou de astabliett de kurk eer opde fleschke illen zetten r B C Da Dalior Graphia stuurt een luchtballon uit die moet trachten loo lang mogeiyk iwtfw4 M blÜTW Hat f Ub la Badtad I klooster aan de Nieu e Haven gebracht te halen Als ballast orden prentbriafkaarten meegenomen De luchtschipper is een Franschman een verslaggever van de Daily Graphie gaat mee Voor eenigen tyd erd gemeld dat het Servische district Posjarewets door een rooverbende onveilig werd gemaakt die de inwoners brandschatte en door tairyke moorden een paniek onder de bevolking teweegbracht Het is thans gelakt deze rooverbende die eerst onvindbaar was daar ze zich telkens wanneer ze vervolgd erd in ontoegankeiyke sehuilhoeken iat terug te trekken onscbadelgk te maken Ze werd in hetdorp Kumane omsingeld Na een gevechtvan vier nur aren de rooverhoofdman eneen tiental der zgnen gesneuveld waarop deanderen die allen gewond waren zichovergaven Onder de bandieten bevond zichook eon vrouwelgke roever die eveneensgevangen genomen is Een felle braad brak Zaterdagavond tegen 7 uur uit op de bovenste verdiepingen van de panden aan de Schoutenstraat te Rotterdum waar zgn geveatigd de menbelmakerg en magazijn van de stoommeubelfabriek der firma A Boels Zoon Het vuur bedreigde een oogenblik zelfs de bezittingen der omwonenden met totale vernieling ant de gloed was in den aanvang geweldig Op de eerste verdieping waar de kleermakery is gevestigd van de firma E Hertzberger Admiraliteltskade en aar een aantal nieuwe machines staan zoomede in bet benedenbuis waar de firma E van Oort Zoon bandelende in fijne houtwaren h ar bergplaatsen heeft is groote waterschade aangericht Stadsnieuws GOUDA 3 September 1907 By enkele Candidaaistelling is tot lid van den Gemeenteraad heden gekozen in de plaats van den heer Donker die bedankt bad de heer C P W Dessing De heer Dessing as gesteld door A C A Hoffman P v d Pol F H Peetere J J Peeters W J van den Bergh H Stravers A Oroos P van Straaten Th de Graaf M C F Kabel J H van Siraaten J L Jaspers D van Dam A J Schrave H A Jaspers Gz J J van Wyngaardenen F H Wildenburg J Rietveld W M van Wingerden G Rietveld N van Vliet D de Beg J Stol yk P B Blazer A Hazenbroek C Jongeneel F Lafeber J Ph Wegenwys W Oskam P A Lafeber G Wientjes L v d Hey T A van Eyk J van Galen H H Kok H J Blazer J A Fennet H J Wetter en B AHenaar Heden middag werd uit de Kattensingel opgevischt het Igk van dei vermisten K Door de politie alhier Is gisteren aangehouden een 30 jarige man die sedert eenige eken uit de erkinrichting te Veenhuizen was ontvlucht Te ver gedreven Oranjeliefde I Eenige eenden die Zaterdag in onze singelgrachten zwommen getooid om den hals met een oranje lintje trachtten zich van dat versiersel Ie ontdoen met het noodlottig gevolg dat van een paar de ondersnavel achter het lint geraakte en niet teruggetrokken kon worden Gisteren waren reeds een tweetal der hongerdfliid gestorven tot schade voor den eigenaar De Hollandsche Maatschappy van Landbouw Afd Gouda en Omstreken zal op Woensdag 4 September 1907 s avonds 7 uur in het CJé Harmonie een Ledenvergadering honden Aan de orde zgn Behandeling van de punten van besohrgvinf voor de 798te Algemeene Vergadering te houden op Woensdag 18 Sept des voormiddags te half elf nur in een derzalen van het Koninkiyke Zool Bot Genootschap te B Gravenhage Benoeming van 2 afgevaardigden Verkiezing van 2 bestuursleden egensperiodiek aftreden van den Hear N Zyderlaan en het bedanken van den Heer j N Both Voorbtel van het Bestnur tot het instellen van een enquête naar het marktwezente Gouda Mededeelingen van het Bestuur Verkoop van niet afgehaalde prjian dor Voorjaara Verloting Wy vestigen de aandacht onzer lezen an lezeressen op de in dit blad voorkomende annonce aarin de uitslag van den tweeden termyn van den Solo edstryd in 1907 ordt bekend gemaakt Zooals daaruit biykt werd deze uitslag gecontroleerd en vastgs tald door NotuU H A H Byvoat te B r chem N B en begint de derde termgn op 11 September 1907 Zaterdag is door de politie alhier aangehouden een Duitscher die te Rotterdam een rgwiel had ontvreemd Gedeputeerde Staten van Zuid Holland behandelden gister een bezwaar van de hoeren C B Lüunemann en J Jongejan leden van den raad der gemeente Boskoop tegen het besluit van den raad dier gemeente tot niettoelating als raadslid van den heer C L J Scbanm alsmede een bezwaar van laatstgenoemde tegen hetzelfde besluit De heer Schaam tot raadslid gekozen as niet toegelaten omdat hg de betrekking van tydelgk leeraar aan de Rgkstnlnbouwwinterschool bekleedde Adressanten nu beriepen er zich op dat de genoemde betrekking niet zou behooren tot het Middelbaar Onderwgs en dat in ieder geval het vak waarin da heer S onderwys geeft de tninbouwarchitectaar niet valt onder het M O Bovendien beriep de heer S zich er op dat hg slechts tydelgk leeraar is Over deze zaak bracht het lid van Gedep Stalen de beer Kemink rapport nit De beslissing van Gedeputeerde Staten volgt later Ebeowijk 2 September Heden hardach de beer F H Bulaens Brack den dag waarop hg voor veertig jaar benoemd erd tot burgemeester dezer gemeente Van de zgde der gemeentenaren en de leden van den raad ontving de jnbilaris huldeblijken GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Augustas 1907 zgn aan het bureau van Politie gedeponeerd Eenige sleutels 1 hoeden speld 1 sleutelketting 1 portemonnaie met geld 1 zakje met geld 1 witte handschoen 1 kruiwagen 1 koper gewicht 1 bril Voorts zgn te bevragen 1 kinderportemonnaie bg L Hoegensteeger Spieringstraat 23 j 1 horloge met ketting bg E B Verkleg Kaam 1 zilveren armband hg C van Groningen 4de Kade 1 portemonnaie met geld bg W Schouten Westhaven 139 1 portemonnaie met geld by C IJsselstegn Kattensingel 118 1 portemonnaie met geld bg Nabuls Karn melkaloot 541a 1 portemonnaie met geld bg A Schouten Karnemelkaloot 375 1 geruiten zak en hinddoek bjj A van Meerten Vroawensteeg 200 1 zilveren dameshorlogeketting bg E van Hattam Lemdnlsteeg 196 2 abonnementskaarten bg J Braystens Karnemelksloot 874 1 armband bij F Trotsenburg Turlsiagel 127a 1 rozenkrans bg K Oroenendaal Verstmansstraat 412 1 parapinie bg H Lugthart Lange Tlondeweg 60 1 bril bU F Goedewaagen Gouwe 22 1 fantaisie broche bg Mevr de Graaf Crabethstraat 285 1 biervaatje bg A IJsselstein Paradys 25 1 lorgnet by G Kramp IJssellaan 743 1 fietspomp by Gonda van Beverninghlaan 1 broche by H A Verbeek Prins Hendrikstraat 406 1 paar hanischoenen bg A A Kattel Lange dwarsstraat 138 1 witte zak by T Woudenberg Heerenstraat 606 1 dameshalsketting bg A Zuidam Gappener teeg 32 1 taseh bg J Manschot Naagerslraat 18 1 broche bg S Z anenveld Markt 130 1 gestreepte sportriem by J A Donker Markt 137 1 horloge met ketting by Ponsioen Klei eg 83 1 rytuigmoer bg A de Ornil Groenen eg 23 1 kinderarmband bg L V d Palm Ridder van Catsveg 191 1 portemonnaie met geld by Wed de Jong Kruidenierstraat 204 1 kinderschoentje by Mej K Houtman Lange Tiendeweg 49 1 oorbelletje by W C Swanink Spoorstraat 23 1 lederen taschje by J J Broer Bockenbergstraat 776 1 vrouwenzak bg G Nederbof Kattensingel 61 1 parapinie by F Leemeyer IJssellaan 756 1 oorknopje bg Hessels Varkenmarkt 239 1 halsketting by Wed Kaptegn Gouwe 19 1 schoudermantel by F T Scharleman Lemdnlsteeg 176 1 sigarenkoker by J Moons Willens 27 1 demi saison by A de Zeeuw Nienwehaven 130a 1 portemonnaie met geld bg M J Spaanderman Kattensingel 149 1 manchetknoop by Van der Pool Snogstraat 928 1 broche by T Anders Kleiwegsteeg 8 1 portemonnaie met geld bg A Alblas Heerenstraat 632 1 portemonnaie bg G Smit Gouwe 14 1 sportriem bg J Klein C K telstraat 639b Gonda 2 September 1907 De Commissaris van Politie W N VAN GARDEREN VItfiUKRING ViNÜ figMEillAAB DINSDAG 3 SEPTEMBER 1907 Voorzitter de Burgemeester De herkozen leden en het nieuw gekozen lid nemen na beëedigd te zyn zitting Tegenwoordig zgn de bh van de Velde NeJerhorst de Jong Herman Prince van 4 r Torren ran Eyk Knuttel Vergaer van Galen Bokhoven van der Ree van Iterson IJsselstgn Jongenburger Muglwgk Vingerling en Dercksen Afwezig de heer Donker De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten tot wgziging der gemeente begrooting en tot verhuur van gerioleerde grond aan W M de Jong Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een voorstel van Curatoren van hetGymnasium om over te gaan tot benoemingvan een tgdelgk leeraar in het Hebreeuwsch Dit voorstel is gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde 2 Een adres van C Citroen verzoekendeeervol ontslag tegen 1 October als leeraaraan de Ambachts avondschool Wordt eervol verleend 3 Een dankbetnlging van de beambtenvan de gasfabriek voor de regeling van bonsalaris Wordt aangenomen voor kennisgeving 4 Een adres van J van der Ham enanderen verzoekende betere verlichting vande P C Bothstraat In handen van B enW ter afdoening Aan de orde De benoeming van een Wethouder Benoemd wordt do heer H J Nederhorst mot 16 stemmen 1 stem was uitgebracht op den heer Dercksen en 1 biljet in blanco De Voorzitter Ik wensch den hoer Nederhorst van harte geluk met het vertrouwen door zgn medeleden in hem gesteld en dit zal zeker zgn in het belang dezer gemeente De heer Nederhorst M de Voorz ik zeg den leden dank voor het in mg gestelde vertrouwen en hoop met den steun die ik van V en de beide wethouders steeds ondervindt deze betrekking te aanvaarden De Voorzitter Het besluit tot liet aannemen dezer betrekking zal zeker zgn in het belang der gemeente Aan de orde De benoeming van vier leden der Commissie voor de Strafverordeningen Benoemd wordt na tweede stemming in de plaats van Dr van Iterson de heer J de Jdng met 11 stemmen In de plaats van den heer Dessing wordt benoemd de heer Jongenburger met 17 st Do heer Jongenburger M de Voorzitter Ik neem deze benoeming tgdetgk aan om later plaats te maken voor den beer Dessing Voor derde lid wordt gekozen de heer Herman altr met 17 st Voor vierde lid wordt gekozen de heer N A van der Ree aftredend met 12 st Aan de orde Do benoeming van twee leden der Commissie van bgstand in het beheer van het gemeente pensioenfonds Benoemd worden de beide aftredende leden de heer Prince met 17 en de heer van der Torren met 15 ai Aan de one De benoeming van drie leden der Commissie van bgstand in het beheer van de gemeente werken Benoemd ordt het aftredend lid Dr van Iterson met 16 stemmen In de Vacature Dessing ordt gekozen de heer Vingerling met 13 stemmen De heer Vingerling Voorloopig zal Ik deze benoeming aannemen in de hoop dat de heer Dessing later zat gekozen orden Tot derde lid wordt gekozen de heer Mngiwgk met 15 stemmen Aan de orde De benoeming van drie leden der Commissie van bgstond in het beheer van de ge meentegasfabriek Benoemd orden de bh Herman en Bokhoven aftredende leden en de heer Muylwgk daar de heer van der Ree voor dit lidmaatschap bedankte uilen met 16 stemmen Aan de orde De benoeming van t ee leden der Commissie tot onderzoek van bezwaren tegen aanslagen in de plaatselgke directe belasting dienst 1907 Benoemd worden de hh IJsselstgn en Muyiwgk beiden met 12 stemmen De Voorzitter Ik stel u voor dal de overige leden van den raad als plaatsvervangers zallen optreden Aan de orde De benoeming van een ouderwyzer aan de Ie Burgerschool voor jongens Uitgebracht worden 18 stemmen waarvan op elk der voorgedragen hoeren 9 stemmen waren uitgebracht Do Voorzitter Volgens art 22 van het Reglement van orde moet er een tweede viye stemming plaats hebben Uitgebracht orden weder 18 stemmen en op elk der voorgedragene weder 9 stemmen De Voorzitter Volgens de 2e alinea van art 22 van het reglement van orde moet het lot uitspraak doen en verzoek ik den heer Herman een briefje uit de bus te nemen De heer Herman baalt daarop den naam van den beer Zuydam uit de bus zoodat deze benoemd is Aan do orde is De benoeming van oenen tgdelgken leeraar in het Hebreeuwsch aan bet Gymnasium Benoemd wordt de heer A KETELLAPI PEK met algemeene stemmen De Voorzitter Ik dank de hoeren zeer voor hnn uitgebreide bemoeiingen Aan de orde De samenstelling der afdeellngen voor het onderzoek der ontwerp gemeentebegrooting voor 1908 In de eerste afdeoling hebben zitting onder voorzitterschap van den Wethouder H J Nederhorst de hh Knuttel Vingerling Dercksen van Egk v d Ree en Jongenburger In ds tweede afdeeling onder voorzitterschap van den Wethouder van de Volde de bh de Jong Vergeer Magiwgk Bokhoven en Usselatgn In de derde afdeeling onder voorzitterschap van den Wethouder van Galen de hh van Iterson Herman v d Torren Donker en Prince Niets meer aan de orde zgnde ordt do vergadering door den voorzitter gesloten BEÏÏRS VAN ROTTERDAM L K H K MAANDAG 5 AUG Staatdeemnfje W PoBTCoii Obllg Ie Serie fr S 060 3 59 2 Obllg 39 Serie tr 2600 3 59 Ru8i AND Iwang I br Obli u gatien 4 dm Aziii Japan Obllgatlen 1899 4 74 CoLDMBii Goconsolidoorde Buitenlandsche Schuld Uecejiis L 100 IV 24 Hypotherk Banktn ï K 90 Aandb idem Idem 4 Pandb Eotlerd Hypb 4 I01 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stcdelgke Hypb 4 99 Pandb Utreohtsche Hyph 4 100 Paédb WeBtlandschc Hypb 4 lOOy Pandb ZoidHoll Byjib 499 Pandb Ie Algem UronlngorSchee paHyjib 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Be yzen van Deelgor Northw Pnc Hyp Bonk l 9 V Pandb Bataafacho Hypb 4 100 Alf Hvpotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hyjib 4 9 Sclmpvaart itaalêdia ipijen Pand Holland Oulf Stv Mg 3 Pandb Nationale Hypb 3 08 Pandb G Hypotheekbank to Amsterdam 4 100 SpoorwegUeningen iTiLiE Obllg ZaidItaliaanscheSpw lMg A 367 PremieUminqen Bkusib Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMERMANTBLS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGEKUIMD Hoogachtend itfüJfSKff£ i K r s jtf fif g Specialiteit in COSTUMES MANTELS BL0U8EN en JAPONSÏOFFEN met daarby patsende GARNEËRINGEN Veem rkt te Rotterdam Dinsdag 3 Septembar 1907 Velte ossen en lioeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 ade kwal 34 311e kwal 30 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Velte kalveren goede aanvoer tste kw 30 ade kw a7 3de kw 23 cent per half kilo Stieren goede aanvoer ijte kwal 3 j jde kwtl a8 3de kwal 34 cent per hall kilo Handel voor alles pnjshoudend I Bnrgarlijka Staud GEBOREN 27 Aug Paul ouders F H Kranenburg en J W Horst 28 Eldert Marinas ouders A I de Mink en A Speksnyder Margaretba Adriana ouders J Swart en M A Bakker 30 Wilhelmina Cornelia ouders T Kors en C van Breukelen Roelof ouders B H Gerbrands en R C van der Pool Johannes Petrus oldtri H W Tan dea BoKb en A K Boer 31 Wilhelmina Olazina onders H van Moerten en P W SImonis 1 Sept Susanna Wilhelmina ouders F Loendersloot en M J Bakker ONDERTROUWD 30 Ang D van der Pool en A Hoegee G Aret en M Schenkel A Binée en A de Hoog J van Elk en P de Jong J Kaptein en Q de Jong ADVKKTEfNTIi J l Hgn barteiyken dank voor de vele bewgzen van belangstelling dezer dagen ontvangen R L MARTENS Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te at uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J kOEHAiV VAK tj No 1 Een goed onderhouden van 6asJ en Waterleiding on vele gemakken voorzien WINEEL ENWOOMIS met ERF en TUIN aan do Lange Tiendeweg te Gouda yk D No 35 kadasterSectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in do Rozendaal te Gouda wgk M nos 6 en 8 kadaster Sectie C nos 1050 1051 en en 1052 to zamen groot 1 Are 08 Centiaren Wyk M no 8 is verhuurd voor f 1 50 inde week de andere perooolen zQn te janvaarden 1 November 1907 No 5 Een goed onderbonden Pakhuis met Bovenwoolng aan de Keizerstraat te Gouda wgk K nos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren Bg de week verhuurd beneden voort 1 3Ö en boven voor 1 2 50 No 0 Een goed ohderhondeu WOONHUIS mot ERF en Tl IN aan do ouwe te Gouda wgk C No 1B4 kadaster Sectie D Nr 135 groot 1 Are 18 Centiaren Te aanvaarden 30 November 1S07 Nos 7 en 8 Twee Huizen en ERVEN In de Vlamingslraat te Gonda wgk O nommers 393 en 394 kadi ster Sectie Nrs 2157 en 2158 groot 84 Centiaren En No 9 Een met ERF en GROND In de Vronwensteog te Gouda wyk H Nr 198 kadaster Sectie B No 1391 groot 54 Centiaren Verhuurd bg do weck voor I 1 66 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór de velling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Klenw verlroflen B Prof r r Ijioburs wülbtikorid m z ivw Ea4 cBT iuzi i Hl Ull a hl nut riilnUinink 1 tot voortdurende radicale 1 11 1 zekere genezing van kils iel de meest hardnekkige xenuutlekten ooral ontataan divir aldwaiingeo op jeugdigen leeiti I Totile K uezing van elke zwakte BInr f acht lionauwdheul ilooldpyn Migraine Hartklopping Maagpgn sleclite pijavertering Oavermogan Impotenz Polintiouo enz Uitvoerige prospectntMn i nji r ir feioh II 1 A 1 8 daMiele Inrli II f 1 l lilrinl Dop6l Malik il Voi to Zaltl B m Il pMt M Jléhan U o Kotlordan I Happel s fïniifenliftKf I I Ulmmaai liu Jon J tn RoUar a n W IS fc Ga oud ra hi alle diOi iltau