Goudsche Courant, donderdag 5 september 1907

Donderdag 5 September 1907 IVO I04S7 40ste Jaargang VereenlglDg ARMENZORfi Afdecling BnOKKEIIHUIS EOZENDAAL HOEK PABADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repaieeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prjjzen te verkoopeo De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neulrile Tereeniging Armenimrg ftOlMlHE COÜMNT I ieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefos Ho At A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a M Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettere wotden berekend naar plaat niimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeletMn No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per K 8t 1 70 Afzonderlijket NpiTimer8 VIJF CENTEN 100 gulden srsir a uoscn 100 gulden gewonnen door Oito BraakaMi Noordcrwea St Anna Parochle 100 gulden gcwonnendoOr N leMefrcl ilantV A JBeyer3ehoofdBtraatMeppel Op vertoek van des pritawinner © rdl zi n naam niel gepubliceerd 100 gulden gewonnen door W Saiidcfa aan de brug te LangeraarBem ter Aar 100 gufden Konnen door J kaHiaa K 100 gulden gewonnen door J Wellen berkclaan Echt L 100 gulden gewonnen door A Kneil Chriatlann de Wetstr IB Rotterdam 100 gulden gewonnen door R van Brenkf len de Ktefa dulvcnvoordcnBtr 7 Rollerdam lOÖ gulden gewonnen door Wed Q Lang n berg Konintislaan BK Ltrectll 100 gulden gewotmen door H Vollaard stenepad 130 Oud Belerland Ekihte Oude Jenerer Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PEETERS Jz ut Of feini n huriifud Hrt Correspondentschap Tan iVaSaKOiWOS Ned Vereeniging tai barorderiiig van Verpleegsters en Verplegers is gsTostigd ten bnise Tan MeTionw M HOOÖENDIJK DiBKWiaiB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters eo Verplegers particnliere rerpleging beschikbaar OoBda Druk ran A BKINKliANAZii J DE LANGE DANSLEEEAAR Lid van htt Nederlandêch Dtmtonderwijtera Otnotêehap U Kamptn bericht hiermede dat zjjn CUB8US in bovengensemds Takken prima October in de Sociëteit De Bennie zal aanvangen Aanmelding kan dagelijks bS den kastelein Tan bovengenoemde sociëteit geschieden Urwyi de zitting voor het bespreken van iMrlIngen nader zal worden bekend gemaakt DE Q0BDK00P8TB DE HEEST FBAOTiaOHEDE MBBBT VOLLEDIGE MODEBLAPEM lyn beslist die der Firma WELDON THB LADXBS JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TBX ILL DBESamAKBB met een gratis geknipt patroon THB BKZAAB OW CHILD BBB a VASaiONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen TBAAOT Uw Boekhandelaar JProefnumtners AU mtt koiM SM B voegtél Van alle in deze bladen voorkomende modellen zön GEKNIPTE PATBONEN met HoU verklaring Ir p p tegen voornitbetaliog van 10 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag Dronkenschap bestaat niet meer sn moDiter van bet msrkwaardlge Coas poeder wordt gratlB toegelonden Kan ingegwtn worden in Koffie Jiee Melk Liktur Abtint Bier WaUr of i n het wedtel zonder dat het noodig i dat de dronkaard er iete van af met et COZA POBDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken lïrank bier wfn absint eni bij dan dronkaard op te wekken Htt COZA POBDBB werkt zoo onopgemerkt en nk r dat de echtgenoote de znster o de dochter van den varslaaide het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten n zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft t weten waaraan hjj zijne redding te danken heeft Bet COZA POBDBB heeft bet hiiselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizesden personen van schaamte en oneer gered en deze personen totlevenslnstige en nnttige leden der maatschappij herschapen het heeft meuig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelikkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institant waardoor dit ongeSvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te zin Correspondentie in alle talen der werStd Het echte Goza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gonda WOLFF Co Onze depdthoaders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geren geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTimE JfJi M X d Wacht V voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap a MkkdjrkMroMoMMToocHMrM m Tooril duHt n KliidtfMhocBwifli 4P UiliApBn iiitTue MII r4 a vssfsü ii vias ütsss y trMi lHtM M abnbttipMi SIEE ÜW HDIS IN DEN WINTER UWEN TüIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 48 zenden wiJ franco door Nederland onze overal bekende yormal CoUeetiei 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tain of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 46 potten of eene collectie voor den tnin van 250 stuks of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz Rijk geillnstreerde prgslgst met specitcatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco TDlDbouw EtablissemeDt Halster DDio NoordwUk bU Haarlem Oe derde termijn met een hoofdprijs van 5000 gulden vangt I September 1907 aan wonnen door Wed Votderstr a Bosch 100 gulden 100 gulden OMonntn door W ZwgrHcU Oerirdtctiolicnitr 44 Rotterdim 100 gulden gewonnen door N N ic Huft klant M C v d Spek en O Schreura Ie Hmc Op verioek vm den prlttviimer ordl jn naam niet fleirabllceerd 100 gulden M 9niienduor H F WHIeknMt artlevtnttr 15 Rotlerdaio 100 gulden 1000 gulder y gewonnen H Hokke V vljfhuizerwejj 24 Haarlemmermeer V H W 500 gulden I V gewonnen door A Blom boomstraal 9 Dordrecht M MargariDe £j ji Margarine Z O gulden gewonnen door H J NIeuWstralen Jozefstr 203 Rotterdam 250 gulden gewonnen door P de Lange kromhout 5 Dordrecht 100 gulden 100 gulden jiewonncn door 1 Krrulen WCekcratTaat 711 L eeuWard 100 gulden inwonnen door N N ie Breda klant Van De Kort VM Pelt Veemarkt Bredk Op verzoek van den prljawinner wordt zijn naaninfet gepubliceerd lAA mil lan up venoe van Ufn im l 100 gulden wonnen door W Vaa Daar jCAAA Boeken In prachtband OUwv vfinners Voor tciantfsicllendei Ant Jurgens Margarincfnbrlrkcn Aldus na controle vabti ihttld liy Htte v prachtband waarvan de namen der nden len Kantore Van 0 ken Oss er Inzage liggen Aldus na controle vabti ihttld liy ntte verteden voor den Notaris iulaweuh h 4U Hiiflrlemmermeer 100 gulden uGWonnen door Wvd J H an DMni yaacUtrö05 VeTp aidl H K H ByVoct Ie Btrchem Au udtus 1907 WERELD SLGCËS De Wereldberoemde Superior Druiventorsthoning Extraet wordt aanberolen tegen Borstaandoemngen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz M BLIASIBB is verlirggbaar bfj alle voorname Apothelrers en Drogisten in groote en Icleine steden dorpeo en gehnchten in Nederland Frankrijk DuiteeUand Engeland AmerUca Ned Indil Oranje Rivier Kolonie TVwutnal u MBLIANTBB werd O maal met Oond en 3 maal met Gere Uedaillea bekroond UBLIASIBB in flacons l 0 40 t 0 70 en t 1 UBLIAVTBB in dooien tabletten i 0 40 en i 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Toor ijjn Koninklijke Stooraiahriek De Honingbloem Den Haag Verkrngbaar bg Firma WOLPI £ Co Weatharen 198 Oouda GRENUEL Oouda S B VAN MILD Veerstal B 126 Gouda A BOUMAN Uoordreeht PlUKSR Meumrkerka dJJe L A N i v ZESSBN Schoonhoven B t WIJK Oudewaler A SGBEEB BaoêtredU P W T BOE OudtwUer K iLH on HEIJDEN te Rtatrnk P t d SPEK MoeroapeUe D r D STAB Wed J BOLST M KOLKMAN kW VAN DBB BBUDKN Waddingeveen V A ua GROOT A o JONGB OuiuMUr J P KASTELBIN PoUkroek dam O BIKKBB te Benechtp WAAMiMSHDWIWCI Laat U niet misleiden door AbdH lUroop Het klooster aanelaPauto Abav beiUat nUt Out Siroop van gomarUi MMutrO KEMlIlSGEVINiQ BURGEMEE8TÊK en WETHOUDERS Tan Goada brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad heeft benoemd tot Leden van de Commissie belast met liet ontwerpen en het herzien der plaatsPlgkeverordeniogen tegen welker overtreding stral is bedreigd de Hf eren F HERMAN Fz 1 N A VAN DER REE J DE JONG en R ü JONGENBORGER tot Leden van de Commissie van bgstind in liet beheer der Gemeente gaslabriek de Heereii F HERMAN Fz W BOKHOVEN en P D MÜIJLWIJK tot Leden van de Commissie van bijstand in bet beheer van bet Gemeentepensioen londs de Heeren G PRINCE en J H VAN DER TORREN tot Leden van de Commissie van bijstand in het beheer van Gemeentewerken de Heeten Dr F H G VAN IXERSON P D MÜIJLWIJK en A VINGEBLING Oonda 1 September 1907 Borgemeester en Wethonders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis lo dat de Gemeenteraad in zgne vergadering van den 3n September j l tot Wetbonder heelt herbenoemd den Heer H J NEDERHORST 2o dat de Wethonders ieder die hen over aangelegenheden tot hunnen werkkring behoorendo wenscbt te spreken daartoe op bet Raadhuis in de gelegenheid zullen stellen de Heer H J NEDERHORST Wethouder belast met de zaken betreffende de Fabricage en het Bouw en Woningtoezicht des Dinsdags s morgens tusschen 9 en Ui nnr de Heer C W VAN DE VELDE Wethouder belast met de zaken betreUende den Burgerlijken Stand en de Bevolking des Woensdags s morgens tnsscben 11 en 12 nnr de Heer J VAN GALEN Wethouder belast met de zaken betreffende de Financien de Gasfabriek en het Armwezen des Dinsdags s morgens tusschen 11 en 12 nur Gouda 4TSeptember 1907 Bnrgemeester en Wethonders voornoemd H L MARTENS g De SecreUfls BROüWEE FEVtLLETOX ZWBRYELINGfiN Naar het Russisch 12 Twee dagen later voerde de snelstvarende stoomboot op de Amoer graaf Fersen en diens gevolg van de Nikolajewsklandings brug weg Kanongebulder wilde krggsmnziek en het hoera geroep der soldaten begeleidden het scheidden van den keizerlijken gezant die Pierre Lelranc zorgeloos aan het werk cag terwyi hg den kapitein der korvet eigenhandig zgne verzegelde bevelen overreikte Verleen dien scheepshouwmeester alle hulp die hg noodig heeft generaal zeide Fersen by het afscheid nemen tot Dachkofl Behandel den kerel goed hg betaalt den Keizer slechts een klein gedeelte van vele dnizenden gestolen roebels terug Zgne voornaamste ondeugden lyn evenwel die eens edelmana schoone vrouwen en de roulette Ik lal uw aristocratischen moordenaar mijn otteiael journaal laten honden tot Nerschinak wanneer hg voor m j een eren flink rapport namiUlt ab h ron i gtduo hMlt wil REdW HSGE VIlG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter openbare kennis dat de op den 3 September 1907 bö hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de benoeming van een lid van den Gemeenteraad op Ie Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zgn nedergelegd daf afschriften daarvan zgu aangeplakt aan den Korten Groenendaal bij de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld GOUDA den i September 1907 De Borgemeester voornoemd r l martens KEl NI8GËVI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gonda Gezien Artikel 182 der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat bet uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente in 1906 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van Een Gulden öOUdX den i September 1907 Burgemeester en Wethonders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BEOUWER m jii II I I I Bultenlaodscb Overzicbt Reuter seint nit Antwerpen 3 Sept De oi gewondenheid neemt toe De politie die beslist onmachtig is de wanordelijkheden tegen te gaan ia telkens genoodzaakt met de revolvers te schieten De oproeping der burgerwacht wordt ieder oogenblik verwacht De politie staat aan voortdurende aanvallen bloot een agent werd doodolijk getroffen doordat liem een stuk steeu naar het hoofd werd geworpen een groot aantal balen katoen werd in brand geschoten Er hebben voortdurend botsingen plaats tusschen de stakers waarbij dan de politie genoodzaakt is gebruik te maken van de wapenen De burgerwacht zal worden bijeengeroepen Samenscholingen van meer dan 5 personen tullen verboden worden De toestand wordt erger de burgerwacht heeft samenscholingen verboden De byzondere korpsen der burgerwacht zjjn opgeroepen ik hem wel een paar honderd roebel gunnen om in den drank vergetelheid voor de herinnering aan zgn bloedige misdaad te vinden Toen de boot de breede rnischende rivier opvoer Z g Fedor naar den oever van den machtigen stroom en voelde een sterke begeerte in zich opkomen om het geweer van een der soldaten te grgpen Fersen s hoofd te verpletteren en zich dan in den vloed te werpen doch hy hield zich in Gedurende drie weken waarin hu ooopbondeiyk brutaliteiten ondervond bewaakte hem zgn schutsengel Olga Darine die hem rteeds in zyne droomen verscheen Intnsschen kreeg de wakkere Lelranc reeds zekeren invloed op generaal Dachkofl die door de bekwaamheid van den begaafden man verrast was Lefranc bad Orioff by het afscheid toegefluisterd Ik zal den ouden Dachkofl wel zien te winnen denk aan den Amerikaanschen walvischvaarder on aan de vrgheidl Oriofl was getroffen door de goedheid van den ouden generaal toen hg bemerkte dat hy niet meer met de andere bannelingen op het epen dek hehoelde te slapen De kapitein der stoomboot wees hem een kleine ziudeiyke matrozenhut terwyi hy zeide 0p bevel Tan den generaal en daarin vond ürloti MD bsDdel ptUg wadeD d nUrutliig Di opstootjes duurden voort tot den avoud ieder oogenblik werden karren aangevallen door de in troepen rondtrekkende stakers De itoiitie moest telkens charges maken te zes inr had er een plaats door 40 agenten met ide blanke sabel waarop een paniek volgée B trommelslag wordt de burgerwacht opgeroepen Wfvcens toenemende ordeverstoringen is dezej avond ook de hulp der gendarmen gevran d on de gansche burgerwacht opgeroepta In Dnitschland beginnen nn en dan stemmen op te gaan die vragen wat Frankrijke plannen in Marokko wel zijn f Toen in 190 do overeenkomst tusschen Engeland en Frankrgk bekend werd stoven de Dnitsche diplomaten op Duitscbland kon niet toestaan dat Frankrijk zich in Marokko nestelde meenden ztj Duitscbland heeft ook belangen in Marokko en laat zich niet maar zoo op zgde schuiven Donkere wolk trokken samen en een onweder scheed op til te zijn En on zet Frankrijk zich vast in Oudja in Casablanca ontscheept het groote troepenmassa s Alles met een vredelievende bedoelijlg die wonderwel op een verovering begint te gelijken De Fransche bladen raellKii lelfa dat alle Marokkaansche havens tegen 15 September een garnizoen zullen hebben een Fransch garnizoen wei te verstaan En daar in Europa geen diplomatieke protesten tegen Frankrijks optreden worden geuit kan Frankrijk doen wat het wil De Vos8 Ztg vraagt of dit nu het reinltaat van de conferentie van Algeciras is f De Fransche verzekering dat de acte van Algeciras stipt zal worden nageleefd heeft net zooveel waarde als die dat aan generaal Drnde geen versterkingen zouden worden gezonden Als er eerst genoog Fransche troepen in Marokko zjjn zullen de Fransche staatslieden wellicht schouderophalend verklaren dat zij tegen hun wil gedwongen zijn een uitgebreider actie te ondernemen Een vriJ ernstig vergrijp tegen de krijgstucbt dat eenige dagen geleden gepleegd is door een korporaal te Saint Dié in het departement van de Vogesen is een geschikte aanleiding voor bezadigde bladen om weer e ns te wijzen op den bedenkelgken geest onder de openbare onderwijzers De korpo van een reiziger en de verdere benoodigdboden volgens landsgebruik Intnsschen voer de lichte boot steeds verder zg snelde voorbg de wilde schoonheid der oevers van Mantsjeerye voorbg het fort en de nederzetting onder steile klippen die met oude Tartarengraven bedekt waren dan de bocht om langs de vyandige Cbineesche oevers vanwaar een nimmer verdoovend vuur de bezetting dikwyis vorbitterde Hoe koel wreed en doortrapt graaf Fersen ook was bovTonderde hg toch in stilte Orloff s werk diens fijn trotscb voorkomen en diens handig pareeren van elke beleediging het zwggen van den man die het noodlot in handen gevallen was had hem geheel verbaasd Ge kunt aan generaal Dachkoff zeggen dat ge de voortreffeiykste schurk zyt dien ik ken zeide Fersen by het afscheid Uier t ign vgihonderd roebel voor u Orlotf dacht aan Olga en glimlachte zgn eerste opwelling toen graaf Fersen hem de banknoten toeschoof was werkelgk ze den tiran in het gezicht te slingeren doch zyn goede engel waarschuwde hem nog te rechter tgd er voor den rug van een Orioff niet bloot te stellen aan de knoetalagen vaneen gevangenissergeant Ik ben geheel zonder middelen ovariHde hü toen by op het dek dar umgkM raal kreeg do opdracht naar het station te gaan om daar de vlag van het regiment in ontvangst te nemen an zeide toen hardop ik spuw op de vlag 01 liever hij zeide niet hardop ik spuw op de vlag maar hjj gebruikte een veel onfatsoenlijker nitdrnkkiug zoo onfatsoenlijk dat hiadon welke hun kolommen smetteloos houden dezelvo vermijden te noemen en blgvan praten over het ergerlijke van de nitdrukking ik spuw op de vlag Hier is aanleiding om te spreken van het woord van den korporaal van Saint Dié zooals men spreekt van bot woord van Cambronne Maar die vlagspuwende korporaal van SaintDié dan ia buiten dienst openbaar onderwijzer van zgn vak en nu vragen bezorgde ouders wat er van hun kinderen wolden moet als zij ter school mOeten gaan bij onderwijzers die zich niet schamen in het openbaar zul c een onfatsoenlijke uitdrukking te gebruiken als ik spuw op de vlag Het Journal des Débats haalt een heele reeks van voorbeelden aan van onderwijzers die in het openbaar hun verachting voor leger en vaderland uitdrukken De jongere onderwijzers z jn door verkeerde blaadjes bedorven en de andere durven niet openljjk dien verdertelgken geest bestrgden Thans nu het te iaat is wordt ook de pers van de vonruitstrevende partgen ongerust De Anrore neemt met droefheid waar dat juist onder de onderwijiers de opvoeders der jengd het antipatriotisme veld wint Do Débats verwgt do Anrore dat deze zulke taal niet verkondigd heeft in de dagen dat ieder die het gevaar inzag van de verbreiding der onvaderlandsche denkbeelden voor reactionair nationalist on ciericaal werd uitgekreten De oordeelen der Engelsche pers over de tusschen Rusland en Engeland gesloten overeenkomsten ziJn ditmaal zeer merkwaardig De conservatieve bladen beschouwen die als een vredeswerk by uitnemendheid hoewel zg den inbond er van niet kennen de liberale bladen meenen dat oen overeenkomst met Rusland tljnns niet wonschelgk is daar zy de Russische volksbeweging dreigt te belemmeren De Daily News acht het niet voreenighaar met een democratischen regeeringsvorro dat de minister van buitenlandsche zaken zonder het parlement te raadplegen een verdrag met een vreemde mogeodoeid aangaat Het blad wenscbt d it uit het Parlement een byzondeie permanente commissie voor buitenlandsche zaken zal worden aangewezen die onder geheimhonding met den rende boot zal on dezo vgf tukjes vnilgroen papier belcekenen een macht indien ik Sitka bereiken mocbl zon deze boleudlgende gift van den tiran my don weg naar Olga Darine kunnen banen Den dag na zyne terugkomst bracht een bereden kozak hem bet bevel zich oumiddellgk naar hot hoofdkwartier te begeven Hg wist niets van Fersen s bevelen en zag dus vol bezordheid de Soevontch tot vertrek gereed in de haven liggen Zou het hem roogelgk zyn Lefran nog te ten Haastig trad by de kamer van den gennroal binnen en zyn eerste blik viel op Lefranc die met den adjudant aan een tafel zat to werken De generaal beantwoordde Orloff s eerbiedigen groet zwggend en groep tnon naar een voor hem liggend papier dit inziende zeide ly No 211901 Oe zyt by dit schryvon onder de bevolen gesteld van Zgne Excellentie den gouverneorgenera il van Alaska vorst Haxutoft tegen den avond zult ge op de korvet gebracht worden die morgenochtend Torlrokt Adjudant Bron ky zal n voorzien van alles wat go voor de reis noodig hebt Ge wordt mede gewaarschuwd elke poging tot ontvluchten na te laten die zon met den dood gestraft worden Wordt vervolgd