Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1907

So 104S8 Vrydag e September 19Q7 40ste Jaargang fioiiMHE mmm i teuw8 en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Ttktna S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feesttlagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jKwt 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teirfnii H A D V E R T E N T I E N worden Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd VrreeDiglng ARMENZORG Aldeiling BIIOKHBNHVKI EOZENDAAb HOEK PARA DIJS GOUDA Deze Inricbting stelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige hnishoudeljjke Toorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren ei booldzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Artnennorg Dronkenschap bestaat niet meer Ben monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toe ecoDden Kan ingrgtven worden in KogU Thte Melk lAktur Alêint Hier Water of in lift vofdeel zonder dat het noodig u dat de dronkaard er ietê van a Keet liet COZA POEDBlt bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot hetdrinken van sterken drank bier wjjn absint enz bö den dronkaard op te wekken Bet COZA POE O Eli werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zniter of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Het COZA POEtiKR heeft het hniselijk geluk van duizenden gezinnon hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onBchadelp te zyn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en Id het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depOtbonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proovon Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAIN5TITUTE 1 i2 r SÏ Xd Wacht U voor namnakBel Het Coca Poeder is het oonige afdoende middel tegen dronkenschap DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACyriSCHE DE MEEST VOLLEDIQE MODEBI AIIEl zijn beslist die der B rma WELDON THE LADXSa JOVBJiAL met minstens drie gratis geknipte patronen en oen gekleurde plaat TUE IlL DRESSMAKER met een gratia geknipt patroon THE BKZAAR Ol CHILDRBSa PASHIONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen VRAAGT Vw BÖekhantiëi i Proefnummern Alle met kottel Holt Bljvoegnel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn EKNIPTE PATHONEN I met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 5Ü verkrijgbaar I bij MILLY SIMONS Den Haag W Wi Correspondentschap va nJ IO iOmOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGëNDIJK Dikkzwaobb Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar iHn SIER UW HUIS ra DEN WINTER ÜWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot ft HAS zenden wij franco door Nederland onze Kyk geillnstreerde prijslijstmet specifitatie onzer collecties in bet Hoilandscb en onze vele wenken voor de cnltnur bevattende groote catalogus in het Doitsch zenden wiJ desverlangd gratis en franco Tülnbüuw Ktablisseinent iluislerüulo acmalogeensPoedervorm is het cenig ste helpenil middel tegen IHoeüar moede Hteekmiieht XeHuwmuakl Hoor pilnen Mfapelootheia OumaehleH I ermagerlnii en yermlutterluu der Uchaam$kracktrn n aeiiiato eeii in Poedervorin H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen JI L JHJ worden opgelost IlAEMATOöEEN IN POEDERVORM is het praeperaal wat U spoedig geneest HAEMATOOEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs i er doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Kfiiigc labrlkanien II v 8CIUIK di Go Deo Haag Vwkrüwbaar bjj Kirma WOLFf Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Voerslal iiouda A BOUMAN Moordrecht P1NK8E Nieuiverkerk ad lJ el A N VAN ZESHEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE hdewater A SCHEER Haaetrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeomjk P v d 8PBK Moercapelle D v n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddingeveen P A dbGBOOT A I JONGH Oudemater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEB BenK hop WAARSCHUWING Laat U niet minlclden door Abdij Siroop Het kloosterartnctn Paulo Abdij bestaat niet du Strooi van geenerlH waarde SANGUINOSE Vinum Sanguinosnm in vacuo Mijne dochter is vele Jamt lijdende geweest aan bloedarmoede en bleekmueU vi heelt vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zij aan bloedarmoede en zennwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zy had het vreeselijk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met awe Saaguinose begonnen de verandering in groot Zij eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de Hangnlmote doet voor haar mat nog gee enkel ander middel gedaan Aad U moogt van dit scbrjjvon gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 3U PrUs per Bacon f 1 50 O 11 I 8 12 fl f 15 Te GOU DA bij WOLF en Co Westhaven 108 Cevensverzeherind IHaatscbappij w a vwtifl l U DerdrccW OMcrlebt In 1673 maat chapp liiii Kapitaal HMktnd i l eoo 0 0 DcrMktrd Bedrad ruim 0 iniltto n Rcccrvc mlw Ui milliain Beza aaie o Txre a elicatesse DE JONG wm OHOOOLAT AUX NOIX a 30 Cents per tablet EBMDEFOTTANTHEE Keu VIT HBT MaOIZUM tam ÜOHIHCHEM Deze THEEËN worden fg le rerd iu verzegelde pakjes van liM ni 1 half eu een Ned oiu met vermelding van Nommer e PriJ vodrxien van nevenataon iMerk volgens de Wet gedepo neerd A Zich tot U nitvoeang van g eerde ordera aanbev eode J G BIJL voorneen J BREEBAART Lz PAIN EXPELLEil TEGEN RHCUMATIEK EN VERKOUDHEDEN v Ruim 35 jaar nooa milliocncn JICHTEN uheumatiekluders MET SUCCES GEBdUIKT VERKRIJGBIAII in FL£SSCHtNV N50ds nctsl EN U5 BU RH ApOTHCKERS en DmciSIEN r Ail RiCHTERi C RonEROAN Te Gouda bg C LQlJEB Apothekrir Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 mieuw onoverlroHei Trof Dr Liebers wolbekend KIVV XBACHT ILIZia Ullno idit met Fibriikinurk tot voortdurende radicale pn zekere genezing van alle zelU de meest hardnekkige xenut Hekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeogdigenleeftijj ota e ifeneiing van elke zwakte BI i Il acht Benauwdheid HooldpBn ligraine Hartklopping Maagpgn slechte spgavertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen l nhror üesoh 1 1 fl 9 fl 8 dubbele Inrli 11 C OentrailDepdl Mutth i Vegto Zaltbomra D poll M Cléban k Co Kotterdam 1 Happel a Gravenhage I HalmmaDfl de Jong J Gza Rotlar Um W Iff k Cj fiouda n bn alle dros istea Wild eii Gevoj elte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korboenders Reevieescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTTELISG VoisWa Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETEB8 Jz L t 09 emeM n hiriinaui SAMOSWIJN 9S cent per Jleteh Aanbevelend Firma Herman Zoon Htl IMW ouduUvuk Sf d maklulvkitaroMniiiiliMvoiiiHMnil 1 vooral damea en Klndenehoeiiverk la tt kfpimii van C lilll fc lsrll I alli r l4 MBilemto lin y op naam en fabriekamefk Vertrjrikair fe Hterea Manen la ea M art alaft riw ieS ie Ttle ef el ewl r t Ne a n e öond Dnik vtn A BRINKMAN 4 Zn këi wi8Ge vi g Inrichtingen welke gevaar bCHADs of HINDER KUNNUN VKROORZAKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA üeiien art 8 der HINDERWET Doen tï weten Dat zi vergunning hebben verleend aan I H Braat en zijne rechtverkrrgenden tot het uitbreiden van zijne oliefabriek door vervanging vae dcD bestaanden etoomketel door een andere in het perceel onder de Boompjes wijk P No 271 Kadantraal bekend sectie E No 846 3 W Idenburg en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten van eene katkblusscherij in het petceel aan de Kleiwegateeg wijk N No 306 Kadastraal bekend sectie B No 1639 GOUDA den 5 September 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteolandscb Overzicbt Reuter seint n t Antwerpen dd i Sept De niinister van handel en nijverheid is te Antwerpen aangekomen en heelt een langdurig onderbond gehad met den burgemeester Men houdt het er voor dat de miiHïter en de bufgemoester hebhen getracht schikkingen te treilen ton einde morgen den weg te banen voor een verzoening üp do Cockerill kade werden de Engelschen die met de Harnich boot aankwamen aangevallen Politie en burgerwacht kwamen tusschenbeide en herstelden de orde De Métropole deelt mede dat de minister van den arbeid na het onderhond met den burgemeester de overtuiging uitsprak dat de onderhandelingen tot het gewenschte resultaat zonden leiden De arbeiders zonden het werk hervatten tegeiffS fre per dag en diarna zon de quaostie van de verhoogiog orden behandeld Er is een hevige brand uitgebroken iu de houtbavens de brand wordt toegeschreven aan kwaadwilligheid De burgerwacht en een leger van brandweermannen zijn ter plaatse De brand dunrt nog voort een geheel regiment geniesoldaten is ter plaatse er worden kuilen gegraven om uitbreiding van den brand te verhinderen Hot brandende gedeelte wordt geschat op 20 000 knh M Veertien pakhuizen zijn aigebrand De schade wordt geraamd op 400 000 Ircs fK VlLLETOI ZWSR £LIN6£N Naar het Russisch 13 Ik deel u dit mede op bevel van Zgne Eicellentie graaf Fersen den keizerlgken wspecteur der gevangenissen leder Orioff maakte zwijgend eene buiging ving daarbg een vluchtigen blik op nit Ijelranc s oogen die hem met vreugde verTulde Een nieuw leven doemde voor hem P de snelvarende stoomboot zou hem ver gvoeren over de stormachtige zee van Ocholsk en zyn gevangenisleven achter hem Men terwgl hy bet rgke betooverendedal Mf Amoer verliet lokte hem van de andere mo der gzige onbekende zee het licht van piga Darine s oogen tot geheim geluk tot etendige hoop Toen hy daar stond te wachten zeide jeueraal Dachkoff Orioff ge neemt een goede reputatie nit nw gevangenisleven mede P reis zult ge dezen man böstaan in de zorg Wor het kroongoed hg Lefranc zal nom wyt uwe plichten onderrichten van hem 1 K ook Totl b trett n4e Aluktkanntn Als maatregel van voorzichtigheid is bevolen dat infanterie detacliementen met bet handhaven der orde belast zullen zijn aan het verst aigelegen gedeelte der havens Het spoorwegongeluk bö Strausberg is aan misdadig opzet te wijten Over een lengte vat vijftien meter waren de lasschen on do schroeven der spoorstaven losgemaakt Het gerucht gaal dat de aanbliig gepleegd is door anarchisten die vermoedden dat in den trein een Russische hoogwaardighoidsbekleeder zou reizen Inderdaad waren in den trein reizigers uit Petersburg Het misdrijf kan niet gopleogd zijn door oen enkel persoon daarvoor moet te veel werk worden verricht De daders moeten bekend zijn geweest met spoorwegbouw De eetwagen en twee andere waggons zjjn verbrand De eetwagen en oen waggon tweede klasse daarachter zijn geheel verbrand Te verwonderen is bii den omvang van het ongeluk dat niemand zwaar is gewond Allo gekwetsten zijn in den omtrek van Berlijn woonachtig De Jnstitie heeft oen belooning van 2000 mark uitgeloofd vot aanwijzingen die ertoe kunnen lolden de daders Ie vinden De toestand in Marokko is nog steeds zeer ingewikkeld en er zyn nog geen verschijnselon merkbaar dio op oen verandering wijzen Do strijd tussohen de beide sultans neemt toe in heftighei d De tegen sultan MonlayHaSd is thans te Marakesj waar hü voornemens is voorloopig te bljjven Engelsche bladen melden dat ziJn populariteit toeneemt De meeste stammen in het zuiden sluiten zich by Monlay Hafld aan in de knstplaat sen is de erkenning uog niet algemeen behalve bij enkele Kaids Maar dit wil nog niet zeggen dat UonlayHafld reeds de meerderheid van de bevolking op zijn hand heeft al doet hg er zijn best voor Hjj stelde een groot aantal gevangenen in vrijheid en in de plaatsen waar hij de macht in handen heeft legt hij belastingen op aan de rijken en schaft hy de drukkende lasten at waardoor hy de bevolking voor zich inneemt Toch meldt de Times correspondent dat in een byeenkorast van vele voorname stammen besloten is MoulayHafid niet te erkennen voordat het bericht van den dood van Sultan Abd el Azis ontvangen is De Times correspondent meldt dat brieven zijo ontvangen van den Kaid faclean leeren Go znlt uwe hnl niet vorl iten tot ge by zonsondergang op het schip gebracht znlt worden Hierl De oude generaol reikte hem minzaam een pakje over Toen de Seevoutch de grenzen der delta overschreed en de oever van Siberië voor aliyd aan Orloff a blikken onttrokken werd kwamen hem de tranen in de oogen Hy onderzocht den kleinen bundel doze bevatte een met goud gevulde beurs maar de weinige woorden van de band des generaals die hy daarbg vond waren hem nog meer waard dan de welkome schat Het geheel was verborgen in verscheidene pakjes van Dachkoff s beste sigaren Het briefje bevatte de woorden Ik heb te uwen behoeve eenige regels aan Maintoff geschreven wellicht knnt ge zyne gunst verwerven Houd goeden moed ik Heb nw vader gekend en hooggeacht Pierre Lefranc bad door de hem opgedragen taak vrgentoegangtotde kaortenknmer daardoor waren de vereenigde kameraden in de gelegenheid ieder vrg uur te besteden tot het onderzoeken der kaart van den noordeIgken Stillen Oceaan om den weg naar de vryheid te vinden Het was midden September toep de Seevontch zich van de gevaariyke ondiepe plaatsen der Tartaarache zeeëngte verwgderde De reis bereidde Orioff eene teleurstelling Pierre Lefranc kroop Toor d hoogore oflcioren ea vleide hra ny heeft veel te verduren gehad maar wordt nu beter behandeld en is guedsmoeds Rai oeli s macht zoo meldt de Kaid neemt voortdurend toe alle borgstammen kiezen zyn zgde Zea strijden nu in Marokko drie personen om tie hoogste macht De berichten uil h es over den moord van eenige invloedryke staatsmannen aanvaarden wg niet zonder voerbehoud Nog kort geleden is oen sonsatiebericbt van dien aard niet waar gebleken Met berichten uit de plaatsen die niet aan do kust liggen is voorzichtigheid gepast Dat wil niet zeggen dat wy ons een geringe voorstelling moeten maken van den staat van verwarring waarin het binnenland verkeert De verwarring is zoo groot dat daar alles uit voort scliynt te komen De tioltan is haast nergens meer zeker van Niet de Europeoscho mogendheden zgn op t oogonblik de vyanden van zyn rogoering vooral niet do mdgendboden maar voor zgn eigen onderdanen heeft by het meest te vreezeo De sultan heeft brieven verzonden aan Moeilai HaUd en aan de machtige kaids van Mogador en Saffi Kaid Aissa beo Omar te Saffi is tot dubverre trouw gebleven en kaid Anüoes te Mogador is onzeker Deze beide havens zijn voor den iJnltan van het hoogste belang vooral om de inkmiStcti dor douane Do brief aan Mooiai Hadd wUst er op dat de 8nltan moeite doet zgn broeder te bewegen de aanspraken op don troon te laten vallen In olk geval is er geon reden om aan Ie nemen dat Abdel Azis afstand zal dogo van den troon Hoewel de inbond der tusachen Engoland eu Rusland gesloten overeenkomst nog niot bekend is worden daarover in de Engelsche bladen allerlei mededeelingeu gedaan wier juistheid eerst later zal kunnen biyken Hel is oiet de eerste maal dal tussohen Rusland en Engeland overeenkomsten worden gesloten betreffende de sfeer van invloed der beide landen in MiddenAziö maar steeds ontstonden daarover misverstanden die veelal veroorzaakt werden doordat de Russen steeds verder naar bet buiden drongen Vooral de regeling in Perzili moest tot heel wat moeilykheden aanleiding geven De Russische invloed in Perzië is geregeld in omvang toegenomen en Engeland heeft met beslistheid verklaard dat het zyn politie in ZnidPereie niet kon opgeven Nu komt in de Times de afgevaardigde Lynch mededeelen dat de invhed der beide landen in Perziü aldus is geregeld als Dit deed Oriuff onaangenaam aan Zgne grootmoeder is zeker oen eenvoudige marketentster geweest dacht Eedor vol bitterheid terwgl hy zwggend zyn matrozenportie zwart brood thee zonder suiker en koolsoep verorberde De Seevontch snelde intusschen de kanocnon vastgelegd on de schietgaten gesloten naar het noorden waar scharen walvisschen in de snelle stroomingen wentelen voorbg de schoffelvormjge kaap Lopatka Wy varen naar Petropanlowsk om vorst Zubow op te nemen zei de spraakzame Eranschman toon de beide lotgenooten zich eens op het commando dek bevonden Wie is die Zubow P vroeg Orioff Een ryk Siberisch edelman zei Leflanc half wilde half hoveling die sedert langen tijd groote specnIatielianJel in pelzen langs de noordkust drgft Hif en zgn Petersburger agent Anton Philippt maken nu hunne jaarIgksche inspectie reis Het valt hem gemakkelgk zyn wil in alles door te dryven hy is enorm ryk een paar duizend gouden roebels die by by het spel aan een beambte verliest een paar dozyn manden champagne en een kist havana s aan een commandant brengen hem waar hy wil Hy koopt om raa t koopt en vleit en beroemdt zich op een half dozyn hem goedgezinde personen uit Tomik n eeniga ruwe Ta eb0Dd n Een Engeland s sfeer van invloed wordt aangewezen Seistan en het gebied langs de grenzen van Afghanistan en nelodchistan do llussisohe omvat Khoressan met Mescheds waar thans oen Engelsche resident is Uhilan Hasenderan de provincie Aserbeidschau en het gebied ten zuiden daarvan Het overige deel van Perziö met de Perzische Golf en het Karun dal wordt neutraal verklaard iedere mogendheid heeft de vryheid daar voor zyn invloed te arbeiden Zulk een regeling zou niet in ovoreenHtemmiug zyn met de tot nog toe gevolgde Kugelscho politiek want het vaatktallen van een neutrale One in Znid Porziö zou overeenkomen met het opgeven door Engeland van zyn daar guvestlgden invloed Er is geen reden waarom Engeland thans aan Rusland znlk een concessie zou doen In aansluiting mot berichten over Duitsche plannen in Perziü wordt uit Berign aan den Hatin gemeld Alle bU do Perzische qaaestie belang hebbende mogendheden welen dat Duitachland in Perzii nooit naar politieken invloed beeft gestreefd Reeds geruimen tyd ia de Duitsche vlag niet in de Perzische Oolf vertoond en dat waa opietteiyk door de Dait Bche regeering bevolen omdat zy niet wenschte tydens de ondorhandolingan tusschen Rusland on Engeland daar op te treden lluit cblands conomisohe belangen in Perzifi ontwikkelen zich gestadig en znllon door de nieuwe overeenkamst niet worden geschaad Doch een politieke rol wil Dnitscfaland in Perzili niet spelen Een vertegenwoordiger der St Potersburger Zeitung heeft een onderhoud gehad met den bekenden kadetten leider Hesien waaraan we hier een en andar ontleeneo Op t oogenblik zeide Hessen is er nog kans dat er een Doema komt met een constitutioneel gezinde meerderheid Naar alle waarachynlijkheid zulleo de conitllutloneelen van verschillende scbakeering in de derde Doema vertegenwoordigd r u en zal hun de taak worden opgelegd de staatsmachine weder op gang te brengen Met znlk een Doema waarin de gematigde elementen den doorslag zoudon geven zal do regeering beter kunnen samenwerken dan met de eerste eu de tweede Van de laatste kan gezegd worden dat zü gelet op de onmogelukheid van samenwerking met de regeerijg langer geduld Is dan de eerste In de belde Dooma s hebben do mannen van de uiterste linkerzgde veel kwaad gedaan aan de goedo zaak In de Circassisch moordenaar on een Turkestansch dweper waren zyne eenige vrienden toen hij voor twee jaar naar Kodiask kwam le kent hem du zeide Orioff wantrou wig Iets iu Lefranc s beschryving doed hem huiveren het geleek eon voorgevoel God geve dat ik niet In zyn macht val dacht Fedor üekleedt hy een of ander openbaar ambtV vorschte hy angstig Neon behalve do zooveel ninecnro titel waarop alle hooggeplaatste Russen aanspraak schynen te hebben gal Lefranc zacht ten ontwoord Ik heb niet direct met hem te doen gehad maar toen Mc Mann ziek in het hospitaal lag had deze verschillende ongeoorloofde polsen rnmzakcn met hem ik heb daai by als hun vertrouwde tolk gcfungrerd Hg is een weost raensch Kan ik myn lol werkeiyk aan Lefranc toevertrouwen mompelde Orioff loon de boot de hearlgku bocht van Avotscha binnenliep Zgne govaugenacliap is niet meer van langen duur wanneer hy ooit karakter bezeten heeft dan is hy nu toch zoo diep gezonken dat hy nog slechts een choimlooper by de over hem gestelden is Hy hei lt ook nooit en maalschappelgkon tand Ie verliezen gehad gevoelt h i er zich niet wel by wanneer ay om die verdorven ambtenaren ronddraait f Wordt varvoljd