Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1907

waarby deza zich verbonden heeft voor de bescherming der Atlantische knat door de Dnitache vloot te zorgen zoolang de AmerikaaoBche vloot in den Stillen Oceaan vertoeft Dat dit bericht volkomen ongegrond is behoeft niet te worden niteengezet Haar de indrnk schijnt zoo groot dat de secretaris van president Roosevelt het noodig heelt geacht een beslitte tegenspraak in de wereld te ataren Het schijnt dat men in Fortngal wat meer begrip begint te krjjgen voor de bedoelingen van het kabinet Joau Franco In een brief nit Lissabon aan de Fol Korr lezen wjj Do regeeriogswerkzaamheid van het Portngeesche kabinet kan als een zeer interessante politieke proefneming worden opgevat waarvan het resultaat van groot belang kan zijn voor den binnenlandschen toestand van het land De regeoring van Portugal toch leed jarenlang aan ernstige gebreken waarvan de oorzaak gezocht moet worden in de tallooze misbruiken die zoo vast geworteld waren dat zü niet meer uit te roeien schenen Hoewel voor Franco de tijd van triomf nog lang niet schijnt te ziJn gekomen kan men toch niet langer ontkennen dat ziJn bestuur getuigt van een groote energie en niet minder groote bekwaamkeld en dat zijn arbeid reeds belangrijke resultaten opleverde De minister president werkt krachtig aan de invoering van oen voor do staats hnishonding zeer noodzakelijk stelsel van spaarzaamheid aan bet opheffen van vele totaal overbodige betrekkingen en van het opeenhoopen van ambten in handen van enkele rsonen en aan het verbeteren van andere gebreken in het openbaar bestuur Het is hem In den tgd van een jaar gelukt het tekort op de staatsbegrooting dat vroeger gemiddeld 36 millioen francs per Jaar bedroeg tot 15 millioen te verminderen Het is slechts de vraag of de middelen door Joao Franco aangewend om deze resultaten te bereiken het schorsen der grondwettige bepalingen het verdagen sine die van de Kamer en het invoeren van een dictatuur wel de juiste z n om aan de door hem beoogde hervormingen de noodige duurzaamheid te geven Verspreide Berichten EVOEUIID Gisteren was het Decemberweer te Londen Men had algemeen de jassen aangetrokken en lelfs hier en daar de kachels aangemaakt Generaal Botha de eerste minister van Transvaal heeft besloten de in het district Pietersbnrg ontdekte tinmijnen door den staat te laten exploiteeren Zoo knnaen tevens de dnizesden werklieden emplooi vinden Itilis Kardinaal Merry del Val is opnieuw lastig gevallen nabij zijn buitenverblijf De bladen raden hem aan naar Rome terug tekeereo daar ziJn tegenwoordigheid te Oastelgandolfo de orde in gevaar brengt Te Venetië is door een Rus eeo moordaanslag gepleegd op een Rnssischen graaf Kamarowsky De graaf was per brief gewaarschuwd dat iemand nit Rusland komen zou om hem te vermoorden maar hy had die waarschuwing in den wind geslagen Rvsun De Birmingham Post meent te weten dat de czaar en de czarina in bet volgend voorjaar naar Engeland zullen komen Ken van de menschen die Dinsdag zgn terechtgesteld wegens de samenzwering tegen den czaar is Zondag in de gevangenis DOg getrouwd met een studente In Nowgorod hebben zich dertien nieuwe gevallen van cholera voorgedaan Er hangt in Finland welks landdag weer is byeengekomen een staatsgreep in de lucht Op groote schaal zgn militaire maatregelen getroffen naar men denkt voor het geval dat de landdag weigeren zon tot de legeruitgaven des ryks by te dragen AmRixi De Amerikaansche vloot maakt haar voorbereidselen tot den kruistocht in den Stillen Oceaan Slechts op vier pantserschepeo zullen de tegenwoordige commandanten gehandhaafd biyven De anderen worden allen door jongere ofllcieren vervangen De New York Sun publiceert een gerucht volgens hetwelk president Roosevelt met keiier Wilhelm zou lyn overeengekomen dat de Duitsche vloot gedurende de af wezigheid der eigen zeemacht de kusten van den Atlantischen Oceaan voor da Vereenigde Staten zou bewaken I BINNENLAND 8T ATEN G EN ER A AL T W K K n B H M im B n Begrooting van curacao Ingediend is het wetsontwerp tot definitieve vaststelling van de koloniale hniehoudelgke begrooting van Cura ao voor l JOS Het wgst aan nitgaven aan een bedrag van f 8 0 9IJ3 terwyi de inkomsten geraamd zgn op f 566 61 5 By vergeiyking met de begrooting voor het loopendo jaar wyzen deze cgfera op een verbuoging van de uitgaven met slechts f öf 6b daarentegen van de middelen met f 37 695 Als gevolg hiervan kan de bydrage uit 8 Ryks scbalkiHt welke voor dit jaar op f 361 427 35 is geraamd op f 32i 288 dus f 37 139 35 lager worden gesteld V REDE8C0N FEBENTI E Oistermiddag zette het comité voor de verplichte arbitrage zyn vergadering voort onder leiding van den heer Bourgeois Nadat graaf Toroielii verklnard bad zich de indiening van zgn voorstrl gister vermeld voor te behouden voor de voltallige commissie ia geval het ruimere voorstel van het comité niet een byna volkomen eenstemmigheid verwierf is laatstbedoeld voorstel in stemming gebracht nadat men nog eeni gestemd had over vroeger behandelde gevallen van verplichte arbitrage Besloten werd alleen die gevallen in het rapport aan de commissie nit te brengen op te nemen die de volstrekte meerderheid hadden verkregen of waarover de stemmen stankten Ër waren er 8 van de eerste soort en 6 van de tweede Daarna werd het geheele gewgzigde art 16c der conventie van 1890 Reglement Paciflque aangenomen met 13 tegen 5 stemmen De voorafgaande artikelen waren eveneens goedgekeurd en er was besloten dat men bovendien art 16 van de conventie van 1H99 zou handhaven Qeueraal Porter beeft voorbehond gemaakt ten aanzien van de pacificatie Het geheele ontwerp is aangenomen met 13 tegen 1 stemmen en 1 onthouding Het comité zal eerst dan weer byeenkomen indien het rapport gereed is dat door baron Qoilianme België zal worden opgemaakt Oistermiddag vergaderde de voltallige commissie II tot voortzetting van de behandeling van het vraagstuk der onzydigen op het grondgebied der oorlogvoereaden Het Franscho voorstel hierop betrekking hebbende is teruggenomen nadat de heer Marschall verklaard had dat Duitschland reeds een 20 tal verdragen gesloten had waarin da toestand der onzgdigen geregeld was en dat hy zich dus niet kon aanslniten by een voorstel dat met de Duitsche verdragen in stryd was De beer Leon Bourgeois trok in dit geval het voorstel in dat geen ander doel had dan om tot eenstemmigheid te komen Daarna trok de heer Harschall zyn voorstel in omdat het niet de noodzakeiyke eenstemmigheid verwierf Van het Ille hoofdstuk bleven dus alleen eenige artikelen over hooldzakelgk die betrekking hebbende op het Lnxemburgsche voorstel het gebruik van aan onzijdigen toebehoorend transportmaterieel Dit voorstel is aangenomen De commissie heeft hiermee haar werkzaamheden beëindigd en de president de heer Beernaert heelt doen uitkomen de beteekeuis van het door bat comité geleverde werk het reglement van 1899 is herzien en uitgebreid in geiyken geest als waarin het tot stand kwam Spr sprak de hoop nit dat het beter zon worden toegepast zelfs tegenover de rassen die men inferieur noemt Voorts heeft men de rechten en verplichtingen der onzydigen gekodificeerd een zaak waaraan meu tot nutoe geen aandacht had gewyd Dit was een gelukkig begin slechts de eerste stap was de moeiiykste Het denkbeeld om in 1914 weer bgeen te komen ontmoet geen ernstige bedenking en men is er ook algemeen voor de voorbereiding der volgende conferentie aan een permanent cotpité op te dragen meldt men aan het Hbl maar gisteravond is verschil gebleken over tweeërlei er is een richting die aan de Nederlandsche regeering wil verzoaken de leden van dat comité aan te wyzen maar het is begrypelgk dat onze Hegeering daarin niet voel zin heelt en er is oen andere richting die het comité door de Conferentie zelve wil doen samenstellen in dien zin dat de landen zullen worden aangewezen die leden in het comité zullen afvaardigen en de meesten van hen die lit wenschen verlangen ook aan het comité zoodanige uitbreiding te geven dat het onderzoek van de op een volgende Conferentie te behandelen onderwerpen zoo volledig mogeiyk zy Verschil beataat er ook over de eigeniyk tMk Tto h t MBiti DattMhlua br heeft te kennen gegeven dat bet den termyu van byeenroeping der volgende Conferentie daarom zeer ruim wenscht omdat het een iangdorig diplomatiek overleg over de te behandelen zaken noodig acht doch meent tevens dat dit overleg laugs het in den Haag te vestigen comité heen moet gaan welks taak dus zuiver administratief zon biyven Aan de regeeringen zyn te dezen aanzien nadere instructies gevraagd Gemeng de Berichten Nu dezer dagen weder meermalen middelen ter herkenning van den schgndood werden ter sprake gebracht deelt een lezer van de N Ct mede welke practische maatregelen op dit gebied reeds meer dan een kwarteeuw te lUttnchen worden genomen De familie van den overledene is wettelgk verplicht het stofteigk overschot 12 uur na den dood te doen overbrengen naar een der gebouwtjes die de begraafplaats omgeven Door een speciale arts worden de doode lichamen geregeld eiken ochtend en avond in deze gebouwtjes die vaak smaakvol met bloemen worden versierd geïnspecteerd Slechts op order van dezen arts mag tot het begraven worden overgegaan Deze maatregelen gelden voor alle bewoners met uitzondering slechts van het Hof en op overtredingen zgn zware boeten gesteld Gisteren is door trein 46bis te Amsterdam ter hoogte van de Korte OverAmsteistraat aldaar een jongen overreden Op den overweg die gesloten was liepen een zestal jongens te spelen De machinist gaf het waarscbnwingsaein doch een der knapen liep na eerst weggeloopen te zgn weer terug De jongen is aan de gevolgen overleden Te Amsterdam geraakte gisterenmiddag te kwart voor vier een jonkman op den Nieuwezgdsch Voorburgwal door het slippen van zyn rgwiel ogder de tram Zoodanig zat hg met zgn flets onder den wagen beklemd dat deze moest worden gelicht Meer dood dan levend werd hg in het hotel Palais Royal binnengedragen waar een beenbreuk en een dubbele schouderfractuur werden geconstateerd Uit Losser wordt ain de Zw Ct gemeld Gisteravond om ongeveer 8 uur ontstond er brand by den landbouwer J ten Berge te Overdinkel alhier De brand greep zoo vlug om zich heen dat van den inboedel bgna niets is gered geworden een hond kat en eenige kippen kwamen in de vlammen om Het vee werd gered Huis en inboedel waren verzekerd Oorzaak van den brand onbekend Men Bchrytt beden uit Beiien aan de Ass Ct Bg t afzenden van dit bericht staan ervyf boerderyen te Klatering in brand De brand is hy den landbouwer R Ngbingh aangekomen Uit Enschedé meldt men Gisterenmiddag had een comité uit de arbeiders van de Onde Wevery der firma Van Heek Co een bespreking met de patroons in hoofdzaak over de volgende punten lo Zaterdagsmiddags om 12 uur de fabriek stopzetten 2o loonsverhooging op enkele soorten goed 3o verlenging van den rusttyd s middags met 25 minuten dus de fabriek in plaats van om één uur te 5 minuten voor twee aanzetten dit met bet oog op de vele arbeiders die ver van de fabriek wonen De flrma heeft beslIA geweigerd den onder lo vermelden eisch in te willigen doch toegezegd de andere punten in overweging te zullen nemen Men meldt van Texel Eiken dag wordt nu op de Pallandt gewerkt Na de 2 schuitjes tin die Vrydag werden opgehaald heeft men tot dusverre niets gevonden Volgens verklaring van den stuurman van de Pallandt die nog in leven is bestond de lading o a nit 2000 schuitjes tin geborgen werden een 700 tal zoodat nog een 1300 stuks aanwezig zonden moeten zgo Blgkt die opgave juist dan ki u de moeite tot opsporing ervan nog zeer leenend worden Men meldt De inbraken in den omtrek van Haarlem zgn nog niet geëindigd Thans weder is ingebroken bg een bloemist te Overveen Daar is alles overhoop gehaald en f 50 ontvreemd Naar uit Berign gemeld wordt is gebleken dat het spoorwegongelnk bg Strausberg aan misdadig opzet te wgten is Over een lengte van 15 meter waren ds laascben en schroevsh dsr ipoontsTan loagsmaakt Man wil dat anarchisten dsn aanslag gepissgd hebben op den trein wgl zg meenden dat zich daarin eenige Russische hoogwaardigheidsbekieeders bevinden zouden Er waren inderdaad in den trein reizigers uit Petersburg doch niet de personen waarop de misdadigers het gemunt hadden Uil de manier waarop het IS gepleegd maakt men op dat het niet door een enkel persoon kan zyn gepleegd daarvoor 18 te veel werk verricht Voorts moeten de daders bekend zgn geweest met spoorweibouw De justitie heeft 2000 Mark uitgeloofd voor aanwgzingen die ertoe kunnen leiden de daders van i en laaghartigen aanslag te arresteeren Het mag een wonder heeten dat het ongeluk geen grooter omvang gekregen heeft daar toch twee wagens de restaurant en een waggon tweede klasse geheel verbrand zyn Slechts 10 personen zyn licht gekw4tst allen te Beriyn of omgeving woonachtig i Gisterenmorgen is te Bergen in Ntiorwegen de beroemde en ook in ons land welbekende Noorsche componist Edv ird Grieg in den ouderdom van 64 jaar overleden Grieg bezocht het conservatormm te Leipzig pu studeerde later te Kopenhagen en n Italië Het eerst werd de aandacht op hem gevestigd door zijn sonaten terwgl later gn Peer CyntSnite zgn naam door heel Eiropa en daarbuiten verbreid heeft Zaterdag zal door de afdcelingen ZuidHolland der Nederlandsche Weerbaarheidsvereeniging een nachtoefening gebonden worden met inkwartiering by Leiderdorp De reserve2i luLtenaut der inf Joh Th Tuyt zal de leiding hebben De oefening zal den volgenden dag gevolgd worden door een militaire wandeling naar den Haag Ue neger die te Rottcrd im den Haarlemscheii worstelaar J V zoo hardhandig beetpakte dat een rugwervel gekraakt werd waardoor de man overleed heeft uit Tilburg waar hjj nn worstelde de wyk genomen naar België Zestien schoolkinderen lieten zich te Winterburg in de Duitsche provincie Rneiniand op een kar van een hoogte afrollen en verloren daarbg de macht over het voertuig De kar sloeg om tegen een hek dat bezweek en plofte in een beek in den afgrond Elf kinderen werden zeer zwaar gewond Brutale berooviug De boerenknecht C Witteveld uit Scbiebroek ontmoette gisterenavond in de Zandstraat te Rotterdam twee bootwerkers die hem aanspraken en meenamen in een open rytuig zooals er zooveel s avonds in die buurt rondryden Snel werd gereden naar de Oude Plantage wair de bootwerkers den boerenjongen plotseling beetpakten zgn horloge afrukten en hem zgn broekzak met portemoonaie waarin f 10 van het lichaam trokken Hierna werd hy uit het rytuig gegooid en met een mee bedreigd indien hy het waagde het rgtnig te volgen De verschrikte knecht heeft toen aan twee agenten omstreeks hallelt het gebeurde medegedeeld met bet gevolg dank zy de gverige nasporingen van de politie der 3e afdeeling om kwart over één uur de daders werden gearresteerd Da agenten Voeten en v d Berge zagen ui in de Lange Warande eenige verdachte kerels in een rytuig rgden Met veel moeite zyn zy er toen in geslaagd deze personen te arresteeren en over te brengen naar het politiebureau Meermansstraat Een der arrestanten wierp onderweg bet geroofde horloge snel weg doch agent Voeten zag het en nam het mee naar het bureau De aangehoudenen die bg de politie als ware bandieten bekend stain zyn H P uit de Kalverstraal en J H uit de Lange Warande heiden bootwerkers Een onbekend persoon zich noemende Mile of Mine oud pi m 38 jaar lang 1 76 M ongeveer haar donker en dito kleine knevel gezonde gelaatskleur vermoedelgk Nederlander gekleed met donker costuum en donker gryze overjas zwarten fantasiehoed wordt verdacht zich onder het bedriegiyk voorgeven van te zgn In stuurman aan boord van een stoomschip waarmede hy dien dag 26 Aug te Amsterdam zon zyn aangekomen te hebben doen verstrekken in een koffiehuis aan het Rembrandtplein te Amsterdam diverse consumptie tot een bedrag van ruim f 50 Hy wordt ook verdacht van diefstal door middel van opensluitiug met een valschen sleutel in een hotel aan datzelfde plein tsn nadeele van een daar logeerende dame van een paar gouden oorknoppen met diamantjes bezet een gouden dames remontoirborloge met witte wyzerplaat Romeinschs cyfers gouden wgzers gladde achterkast waarop zwarte stipjes waaraan bevestigd eene fgne gouden schakelkstting en een gladde gonden hssrsnring mst dlamantsn tMD Ds comminaria ran politie in ds bstrskkelgks seetis ts Arasterdam verzoekt aanhouding en v6orgeleiding van den verdachte en in beslagname der ontvreemde goederen Tevergeefs waarsehnwan ds eigenaars van groote hotels voortdurend geen voorwerpen van waarde in de kamers te laten sommige reizigers zyn onverheterlgk in hnu misplaatst vertrouwen In een der voornaamste hotels te BadenBaden is daardoor nu weer een helangrgke diefstal mogeiyk gemaakt Twee welgekleede schynbaar zeer deftige besren die er logeerden onder Italiaansche namen hebben zich Maandag avond uit de voeten gemaakt met de jnweelen van barones Ephmssi uit Weenen ter waarde van f 55 000 en van f 60000 aan binkpapier die baron Qoldschmidt uit Pargs in zyn kamer had achtergelaten Toch zyn er zelfs nog reizigers die t onbeleefd acht U tegenover het hotelpersoneel hun kamerdeur af te sluiten en den sleutel bg den portier op te hangen wat wel geen aldoenden maar toch eenigen waarborg tegen dieven geeft In een trein van Almeloo naar Zwolle kreeg een eierenkoojiman twist met een medereiziger In zyn drift wierp hy zgn tegenstander een ei naar het hoofd maar zonder hem te raken De laatste nam het gebroken ei op en wierp het den driftigen koopman vlak in t gezicht Met de mand sieren tnsschen hen in openden de twee nu een bombardement en de teere handgranaten spatten naar alie kanten uiteen zoodat ook de medereizigers bon deel daarvan kregsn Juist zou de noodrem in werking worden gsstsld toen het station Nyverdal was bereikt Met een bgna leege mand en erg toegetakelde kieeren stapte de koopman uit De overige reizigers verlieten nu ook de coupé om in een andere ban reis voort te zetten De burgemeester van Franeker zei in de raadsvergadering van Augustus 1906 hy bet besluit tot verbooging van de wedden van burgemeester en secretaris dat hy de verhooging van zyn salaris gedeelteiyk zou aanwenden om het inwendige van het beroemde stadhuis te verfraaien Thans heeft hg de raadzaal van een nieuw ameublement vocrzien 14 leuningstoelen en 1 voorzitterszittel van eikenhout met leder overtrokken een hoefgzervormige eikenhouten tafel met kleed en een vyfarmige gaskroon De heeren Bgisma en Kamstra brachten den burgemeester namens de hurgery dank voor de schenking Bg een vechtparty tnsschen Italiaansche werklieden te Rhsintelden heeft een der woestelingen zyn tegenstander den kin afgebeten en verslonden Nationale en Internationale Tentoonstelling 1 a Sept 1907 a Oravenha e OP HET MALIEVELD Dagverdeeling van de Tentoonstelling Van Maaodag 16 tot en met Zondag 22 September biyveo alle dagen leniooogesteM de inzendingen in de rnbrieaen Zuivel Bgentselt Zaden en Producter Siaatszorg voor den landbouw Nieuwe Vindingen Heideontginning Boschcnituur Grondverbetering Zaetwatervisscherg en Hoefbeslag Daarenboven Maandag 16 Sopt Opening van de Tentoonstelling in tegenwoordigheid van de leden van de Mg en van genoodigden te 12 uur Tenthonstellingvan Paarden Dinsdag 17 Sept Tentoonstelling van Paarden Concours bippique Woensdag 18 Sopt TentoouBtsiling vau Paarden Concours hippique Algemeene vergadering des voorraiddags ts half slf uur in een der zalen van het Kon Zoel Bot Genootschap Donderdag 19 Sept Tentoonstelling van Paarden Concours in vervaardigen van een hostyzer Uitvoering van eenige bewsi ngeu door de Veldartillerie enRgdend Artillerie met vier aangespannen stukken Vrydag 20 Sept Tentoonstelling van Pluimvee en Tamme Konynen Wedstryd in Hoelbssiag üitvosring van eenige bewsginfsii oor de Veldartillerie en Rydende Artillerie met vier aangespannen stukken Ringrydery van paren nit de verschillende provincies in kostuum Voorrgden van Oogstwagena sn van Groentes tesen Ooftwagsns Zatsrdag 21 Sspt Tsnloonstelling van Pluimvee sn Tamms Konynsn Wedstryd in hoefhsslag van militaire hoef meien Uitvoering ras eenige bewsgingsn door jsrsonssl der Veldartillerie en rgdende artillerie met vier aangespannen stukken Ringrgdsry van paren uit ds vsrscbiilende provinciën in kostuum VMRJtdM TU Ooptwigsu SD van QtMa ten SD Ooftwagsns Zondag Sept Tentoonstelling vao Pluimvee en Tamms Konynen Stadsnieuws GOUDA 6 September 1907 De uitslag van het 2e toelatingsexamen tot de R H B S is als volgt Ie klasse 7 candidaten Toegelaten J v d Leeden P Goldberg G van Mniswinkel en C Spaanderman enkele lessen 2e klasse 2 candidaten Toegelaten E Bennink Bolt 3e klasse 5 candidaten Toegelaten A Goldberg 4e klasse 2 candidaten Toegelaten geen 5e klasse 1 candidaat Toegelaten W Schontendorp Op de tentoonstelling van slagersbenoodigdheden ts s Herlogenbosch werd o a bekroond do beer D de Wolff alhier voor touw en papier Zekere vrouw Boot in de Lemdulsteeg alhier is heden namiddag per ongeluk aangereden door een fiets in den Korten Groenendaal terwgl zy werkende was voor den heer C t schgnt nog al erg aangekomen te zgn daar ze per rgtnig werd thuis gebracht en er meer dood dan levend nitzag Bg bet opmaken van dit bericht was wel een dokter geroepen maar nog uiet verschenen Maandagavond ontstond te Nieuwerkork a d IJsel onder een club straatwerkers en eenige melkrgders een hevige twisi waarby de melkrjjder T de B eenige bloedende wonden aan het hoofd bekwam terwgl een der straatwerkers ernstig aan de hand verwond werd De zaak is ter bevoegder plaatse aangegeven Rechtgaken De rechtbank te Rotterdam wees gisteren 0 a de navolgende vonnissen Zi veroordeelde A S 29 jaar sigarenmaker alhier wegens mishandeling tot f 5 subs 5 dagen Hechtenis A F 26 jaar timmerman alhier wegens eenvoudige beleedigiog tot f 25 boete subs 10 dagen hechtenis A v B 29 jaar bootwerker te Gouderak wegens mishandeling tot ti maanden gevangenisstraf en W U 69 jaar scheepstimmerman te Krimpen a d IJsel wegens mishandeling tot f 10 boete sabs 5 dagen hechtenis Amsterdam 3 September 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingon van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg ü de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Nederlandsche Grondbrief hank met opr aand 100 pCt Cuitttur My Kayoe Enak 30 Sumatra Koffie My 12 Gew aand Oost Borneo My f 500 Offerte 5 pCt Obl Goud zilver en Diamanthandel v h Hoeker en Zn 50pCt Aand Trading Company late Perry en Co Offerte Fransch Holl Olielabrieken Cal ve Delft 107ipCt Koninklgke Stoomwevery te Nyverdal Offerte Droogdok Maats Tandjong Priok 158 pCt i pCt Ohlig Tweede Noord Holl Tramweg My 98 Aand Hotel Keizerskroon 60 Nederl Maats van Kunstm Oestert v h C L de Meule Meester en Co 23 Noord Willemskanaal My 40 Bew V Uitgest Schuld Paleis voor Volksvlgk 20 4 pCt Pandbr Groningsche Hypotheekbank voor Nederland 90 4 pCt Ohlig Vereenigin tot Christeiyke verzorging van krankzinnigen in Nederland 90 AANGEBODEN Aand Administratiekantoor van Indische fondwn 80 Gelders Credietvereeniging 170 Nederl Credietvereeniging 40 Pref aand Cultuur Mg Maswati 135 Aand Landbouw My Tsmoeloss 255 U5 Billiton My Twssds Rubriek Bod Amstsrd Weitelgk Eutrepot Bod Verkooplokaal Frascati 140 Stoorabierbrouw t Haantje 110 Holl My tot het maken van werken in gewapend Beton 144 Scheepvaart My Neptunoa 13 Vracbtvaart My Bothnia Bod Ginnekensche Tramweg My Bod Helllagmani Bouw Uy 110 50 Bod Bod Maata tot szploitatis van Brack s Doalsn Hotel Haarlemsche Brandverzekering 10 pt t gestort Ned Ind Brandwaarborg Hy Nederland My van verae 88 kering op het isvsn Assurantis Hy ds Nederlanden van 1845 f 385 Koloniale Zee en Brand Assurantie Hy Bod Groninger Waterleiding Mij 160 pCt Taburgsche 85 4è pCt Ohlig Hollandia Holl Fabr V Melkproducten en Voe dingsoiddeleu Bod BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 2 SEPT StaaUleentngen PoRTBOAL Ohlig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 HusLiKD Iwang Dombr Obligation 4 90 Aaif Japan Ohligatien 1899 4 74 74 CoLDHBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 flgpotheek Bankên Aandh idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 i Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrcchtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Sehtepvaarl MaalteJtappijên Pand HoUand Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 3poorwegteeningen iTiLiE Oblig Zuid Italiaaneche Spw lMy A 367 Prtmieleenvujfn bKLOii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dwerten My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende Z0MEIIMA2TTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend v ifs a fr Af Art s Tffiz Kf Specialiteit in COSTUMES MANTELS BL0U8EN en JAPONSTOFFEN met daarby passende GARNEERINGEN Predlkbeart bf de Remonstrantiobe Oereformearde Qemeente alhier Zondag 8 Sept s morgens lü i nur Ds H VAN ASSENDELFT ADVi iiTEiNrii N Banketbakkerij Gevraagd een flinke BANKETBAKKER dis genegen is daags een paar uren in de beschnitbakkery te werken tegen hoog loon by Wed R VAN ABSHOVEN Kerkstraat Voorburg b d Haag OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in hst iMoord Hrabanlsch Schoen o LaarzenoiagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUs rsparatiSn en asncemetsa werk GEVRAAGD in een Usin nst gaiin mb bekwame nette Dienstbode P G kunnende koken Tegsn boog losn H ol met Nov v g v Adres Mevr C SCHIPPERS Visii U Vlaardingen Schiedamsche weg 93 Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te tit nren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den ts Haaatrseht gsvsatigden Notaris J KOEHA iV ViK No 1 Esn gosd onderhouden van Gasen Waterleiding en vsis gsmakken voorzien WIEEL ENWOOMIS mst ERF sn TUIN aan de Langs Tiendeweg te Gouda wyk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhtiis en Loods in de Rozendaal te Gouda wgk M nos 6 en 8 kadaster Sectie C nos 1050 1051 en en 1052 ts zamen groot 1 Are 68 Cantiaran wyk M no 8 il verhuurd voor f 1 50 in de week de andere percsslsn zyn ts aanvaardsn 1 Novsmber 1907 No 5 Een goed onderhouden Pakhuis mei BoveRwooIng aan de Keizerstraat te Gouda wyk Knos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 58 Centiaren By de week verhuurd beneden roor f 1 86 en boven voor f 2 50 No 6 Een goed onderbonden WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wyk C No 164 kadaster Sectie D Nr 135 groot 1 Are 13 Centlareo Ts aanvaardsn 30 Novsmber 1907 Nos 7 sn 8 Twee Huizen en ERVEN in ds Vlamingstraat ts Goida wyk O nommsrs 393 sn 394 kadaster Sectie Nrs 2157 en 2158 groot 84 Centlaren En No 9 Een roosxIbL cLis oe ERF sn GROND in de Vronwensteeg te Oooda wyk H Nr 198 kadaster Sectie B No 1391 groot 54 Csntiareo Verhuurd by de week voor f l fiB Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v6Ar de veiling vau 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaria KOEMAN voornoemd Vrrerniglng ARMR ZOnG Afdediog linOHHBIIIIUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoodeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodigje repareeren en hooldzakeiyk aan mlngegoeden voor goedkoope pryien te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goeds an ds neulrnle Vsreeniging Armennorg SAMOSWIJN os ee l per JUêck Aanbevelend Firma Herman Zoon B kr n 4 T Btot ni Hkc Aoff UMd W Ub rwMnd 9 o iu Apv UU Up rlD 8fttJn MS i ra d bMUinUd l B ro r iMt lood iiimU kvsHff iMMtar ru Jla M art b unrd MliMavwk VwitryibMt Vf Inkitllun la itaamw rk UOut jvIm Dvocwfn fehn Ui M 4 op MMB va AibiUkLHMrk Mik A iBtl