Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1907

Maandag O September 1007 No 10430 40s e Jaargang fiOlMHE COHANT JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelelMi R M ADVKRTENTIEN worden gepUaUt van 1 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelelM n H St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Ztn en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 2 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Ncminers VIJF CENTEN Onnavolgbaar zi n thans door nienw gevonden toepassingen onze In uUettert geêcMUerde For treilen Petntnre Bogaertê Z geven kracht en diepte die namakers nietknnnen bereiken Hen overtnige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Gein Prijsconrant met een aantal ongevraagde getaigschrllten gratU op aanvraag Boxtel a BOOABBIS Jb Co Agent Toor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bozichtigen ifja Dronkenschap bestaat niet meer Bea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegeEonden Kan ingegtven morden tn Kofie Thee Melk Likeur Abeint Bier Water of in liet vcedeel ronder dat Jut noodig i $ dal de dronkaard er iett van a weet Met COXA POEDKB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POBDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenooto do zniter o de dochter van den veralaalde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zyne redding te danken heeft Het COZA POEDMB heeft het hniselyk gelnk van dnizenden gezinnen hersteld dnizeiden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelnkkig gemaakt en het leven van talloozan met menig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend dep6t te Gonda WOLFF Co Onze depöthonders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAIN5TITUTE tI JSlX d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap 1 aOBOKOOPBTE DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLAIIBIl liJn beslist die der Firma WELDON TUB LADIB3 JOVBNAL f i met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrdo plaat THE ILL DBESSMAKBU met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAB OF CHltU iiBN s EAsaiosa Kindermodes met vale gratis geknipte patronen VllAAOT Vw Hoekhnnileliiiii Proe niiinmern Alle mit kof lel lloll HU oeO l Van olie in deze bladen voorkomende modellen m OKKNIPTEPAÏSONKN met Holl verklaring fr p p tegen ïoornitbetttling van f 0 50 vorkriighaar bij MILLY SIMONS Uen Haag n i Het bciu ooicbadtl uta m c maUelykih romnüdM voor Hmu tn Tooral damca en Kladertchoenwerk I Il de Appretunr Tin C M MtlUr ft t Hill InlIl StrM Men lftti a 4 sp naun en fnbrleksmerk Vertrnteerky fleefee Wleke lentiMlnee erii alae erie4 ome III Mnal leniky Ureeeieae JlnM Qoada Drak van A BBIMKMAN Z SIER OW HÜIS IN DEN WINTER ÜWEN TOIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wü franco door Nederland onze overal bekende Mormal CoUeetie 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 60 voor den tnin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tnin van 250 stnks of eene collectie voor kamer en tnin van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacinthen Talpen Narcissen Crocns Scillas Sneeawklokjes enz Rijk geillnstreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het Hollaadsch en onze vele wenken voor de cnllnnr bevattende groote catalogus in bet Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Ëtabilssement n Huister Duin ÏVoordwUk bU Haariem SANGUINOSE Vinum Saaguinosiim in vacuo Myne dochter is vele Jaren Ijjdende geweest aan bloeOarmtaeae en bleekmneU ziJ heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zg aan bloedarmoede en zennwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zg had het vreeselgk in de beenen en in de rng was bleek en ifednrig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met uwe Sangninose begonnen de verandering ia groot zg eet goed slaapt goed krggt een gezonde klenr in één woord 4e Mangulnete doel voor haar wat nog geen enkelanOer mtdOel gedaan Had U moogt van dit schrijven gebruik maken voot de courant Ik zon het zelve wel in de conrant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 PrUs per flacon f 1 50 6 fl I 8 12 fi f 15 Te GOUDA bij WOLFF en Co Westhaven 198 aeraalogeen Poedervorm is het cenigste helpend middel tegen nioedarmoede Bleekmneht Menummwakle Uoofdpifnen UlapelooiheU Onmachlen fermagerina en Wermtnderlug der Uchaam krachten aematogeen in Pocdervorm I H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen aJIHiJHLB vo den opgelost HAEMATOGBEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige Iai rikanten II v SCIIAIK Co Den Haag Verkrngbaar bn Firma WOLFS Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Vèeratal Qoada A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieuaerkerk ad IJnel N VAN ZE88KN Schoonhoven B t WUK P W v EDE Itudeaater A SCHEER HaasIrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P o SPEK MoercapilU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waildingeveen P A dsüROOT A UI JONOH Oadeumter J P KASTELEIN Polebroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Ab Hf Siroop Het kloo5t raa a Paulo Abdi bestaat niet duê Siroop van geenerlei waarde Qnontbeerlgk is het genot van een BAl INRICBTIl ooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van af f 75 en hooger Beleefd atnbcvelend Me M V LOOU DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 ADVERTMTIM in aUe Couranteii worden aangenomen door het A verleiiU BareaB vu A BHINIUUN A ZOON EENISBEPOTTASTESS ffeii vorilt r n4 €ht np H MKHK te letteu UIT H T MaOWUS YA VI lUVEXSW AAY ZO E QOHINCHEM Deze THEEËN worden afgeUrerd in verzegelde pakjes van t twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer e Prgs voorzien van nevenataan Merk volgen de Wet godepo neerd Zich tot d nitvoenng van geëerde orders aanbev ende J C BIJL voorUeen J BREEBAART Lz rACAol WORMERVEER HOLLAN Hieuw onovenroSen I ft Frof Dr Liobora welbokond lm lïlOW EBACBT UIZSa I WL AUmh ht met Ftbriekimvk IJUp voortdarendef radicale fn lekere genezing Tan Alte mjU j de meest hardnekkige xenuwtiekten ooral ontstaan diror I afdwalingen op jengdigcn leefij 1 J ota e ffenezing van elke zwakte UI € liacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spy a vertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen Fry per eBcli fl 1 fl fi 3 duhlioleflowh 11 O j CentraMDopöt Matth y d VorIo Znltl omn 1 pAti M Oléban Co Rotterdam i Happel s firavenhago llalmmnas do Jod j Czn RotlerUiO W Iff k Cj Oomia n bi alle dra ston ANKER ie TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door milliookii JICHT EN RHEUMATICKl UnERS MET SUCCES GEBRUIKT IVeRKRUOAAII in FL£SSCHtllVA l50cti7Sclsl JM US BU RH tPOTHEKIRS EN DROOISTEnI lr A i iUCHTERi C Rotterdam f Te Gouda bj C LUGEK Apotheker Markt en bjl WOLPF Co Westhaven 198 Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEETER8 Jz Ut op eaeM n lntrUr md BultcDlandsch Overzlchi Renter seint Antwerpen dd fi Sopt Hedenochtend ia het weri op alle schepen hervat met in het geheel 3196 bnitenlandsche werklieden Dezen zgn gehnisvest aan boord van schepen van de Federation maritime De voorzitter van de P II de heer Steinmann heeft een dreigbriel ontvangen De berichtgever van het Ilbld seint 2000 tot 3 X 0 ratten zun aan len arbeid msteren zgn nog Daitechers hirraangakomen Ik sprak heden met de stakingslgder Chapelle die het aantal boot dokwerkers schat op 25 000 Hg zcide dat de Iconen gedrnkt zgn door den toevloed van arbeiders nit de Kempen waardoor stellig 8000 werkzoekenden te veel op de arheidsmakt zgn Daardoor is de gemiddelde werkdanr van ieder slechts twee en halve tot drie werkdagen s weeks Dit laatste werd mg van patroonszgde bevestigd Toegezegd zgn 30 XK francs door den vakbond te Vcrviors SO OOO francs te Antwerpen en 18 000 op de Igsten Gisteravond zgn 100 Kolterdammors gearriveerd onder wie bestnnrders van de vakvoreeniging Heden eischten on vroegen zg drie gnlden per hoofd waarmede zg in de vergadering der stakers verschenen De Rotterdamsche bestnnrder Van den Berg voerde het woord De werkgevers hebben heden langdurig vergaderd zg stelden een circnlaire aan de bnrgerjj vast waarin zg den toestand aiteenzetten In alle kiesdistricten voor den Rgksdag te Berlijn is gisteren verslag gedaan van het internationale sociaal democratische congres te Sinltgart In geen van de zos vergaderingen bleek oprechte voldoening over den loop en de nitkomsten van het congres te heerschen In het tweede district kwam het zelfs tot eon heftige botsing Fischer lid van den Rgksdag viel de redactie van de Vorwarts scherp aan ofschoon hü leider van den boekhandel van de Vorwilrts is Volgens het verslag van de Vorwirts zeide hg Hoe zon het gaan met de partg wanneer onze opvattingen zoo eenvormig waren dat alle verschil van meening onmogelijk was Men mag het niet te ernstig opvatten wanneer sommige partijgenooten en partijbladen o a de Vorwilrts zich als redders van de party voordoen Ér zijn menschen die als er een Inciter brandt al een brand zien woeden en in partijkwesties panselijker dan FEVlLLETOBi ZWERVELIN6EN Naar bet Russisch 16 Ik heb dat gezicht vroeger in Petersburg al eens gezien in de cinb j dat weet ik zeker Wacht maarl Dat is een zeer ongelnkkige geschiedeBis fluisterde Pierre Lefranc toen het officieel gezelschap zich aan den wijn gezet had Het dek was verlaten Orloff s hart trilde nog van dankbaarheid voor den commandant den onverschrokken zeeman Zie je Pierre zeide hg zich afwendend iü knnt misschien vergeten dat je als edelman gebaren bent ik kan dat niet Twee dagen later voer de korvet om het rotsachtige schiereiland in de schaduw der froote vulkanische bergtoppen welker omho ogstggende rook en van tgd tot tjjd verschijnende lichtstralen getuigden van het wee den van het vuur in het inwendige der aarde In Fedor Orlotfs hart brandden nog heviger Tlaopen d wanhoop verteerde hem hy ootvlosd de menachen en trok zich terug in d loabtn kool dl b m toegawtien wu de pans zi n Men moot er in de partg toch eindelgk aan wonnen om ook afwijkende meeningen verdraagzaam te bejegenen Van oen artikel in de Vorwilrts getiteld Sociaaldemocratie en koloniale politiek wil Fischer alleen maar zeggen dat het neerkomt op verminking van de waarheid en maar raak schrg verij Fischer trekt dan nog eens tegen de redactie van de Vorwarta te velde Zij moest hare artikelen voor ze de wereld ingaan heter nalezen Strobel en Wnrm twee redacteurs van de Vorwitrts die in de vergadering aanweiig waren trachten de bonding van hnn blad te verdedigen maar vonden zoo weinig instemming dat de geheele redactie zich nn genoodzaakt ziet de volgende verklaring nit te vaardigen De scherpe terugwijzing die aan de aanvallen van Fischer op do Vorwilrts in de vergadering zelf van den kant van Strobel en Wnrm ten deel viel komt in hot verslag niet dnidelgk genoeg nit Wij willen daarom hier verklaren dat het betoog van Fischer als zon het artikel van de Vorwilrts Sociaaldemocratie en koloniale politiek een verminking van de waarheid en maarraak Bchrijverg zgn een ongegronde bewering isWij zonden haar als laster kenschetsen indien wij geen rekening hielden met de bekende vooringoiionionheid van Fischer in take de redactie van de VorwArta Nn is het woord aan Fischer De hardnekkige gevechten die biJ Casablanca geleverd zijn hebben bewezen dat de Marokkaansche fanatieke stammen nog geenszins van plan zjjn den strijd op te geven en dat zij hnn voornemen om de Franschennit Casablanca te verjagen willen uitvoeren De redacteur van het Journal Lndovic Nandean komt daarom tot het besluit dat Frankrgk zich moet beperken tot de bezetting van Casablanca en die stad door enkele forten on blokhuizen moet beveiligen Aan het oprukken naar het binnenland acht hij te groote gevaren verbonden want de stanimen voor Casablanca zijn sterk genoeg om zulk een expeditie te beletten en hebben zooveel doodsverachting getoond in de geleverde gevechten als zelfs de Japanners niet toonden in don Maodsjoergschen veldtocht zegt Nandean Voegt men daarbij dat de Fransohe troepen wel veel patronen verschieten maar niet veel raken dan kan men zich voorstellen dat de moed der Moeren aanwakkert De correspondent van den Temps zogt in ziJn verhaal over het gevecht van 1 September Ondanks het groote verbruik van De op wraak bedachte vorst Zubow zocht in den avond Lefranc op hg had een werktuig gevonden Wie is die geheimzinnige vreemde heer toch f vroeg de vorst Pierre aarzelde met de slimheid van den Franschman hg wilde Zubow min of meer in zijn macht krijgen Wat wenscht gij te weten vorat zeide hg eindelijk HooryCens jonge vriend 1 Ik heb duizend gouden roehels voor je gereed liggen als jo je geheugen wat opfriacht Jelui schorken zgt toch allen hetzelfde en hoort je kameraden gewooniyk wel nit Laat mg dat geld dan eens zien fluisterde Lefranc terwgl de nachteiyke duisternis het schaamrood op zgne Jndaswangen verborg Weinige minuten later wierp de vorst het geld in de handen van den banneling en spoedig daarna snelde Zubow met fonkelende oogen naar zyne hot terug Ahal Ik heb hemi Nn weet ik welken weg ik moet inslaan Een Orloffl Ik zal zgn rog onder de zweepslagen zien bloeden Mazntoft zal hem aan mg overlaten Die schurkt Ik zal den trots nit zgn brutale oogen verdrgveo hy zal voelen hoe Znbow s hakken xgn mooi gezicht vertrappen Zes dagen later ging de Seevontch in d lehooDa hiveD dar Plovetbui dl door ammunitie geloof ik niet dat de verliezen van den vgand erg groot waren De bekwaamheid onzer inlandscho hulptroepen als schutters is zeer middelmatig Het gevolg Is dat de berichten over de gevechten van 1 en September te Pari s groote ongerustheid hebben gewekt vooral daar de verliezen aan Fransche zijde tamelgk ernstig warenMen wil thans weten hoever de regeering voornemens is te gaan Janrès is niet de eenige die de bezwaren dor Acte van Algecirus inziet Van verschillende zgden worden stemmen vernomen dieeen herziening van die Acte verlangen maarde regeeriug denkt er niet tan daarop in te gaan Ken huoggeplaatst regeeringspersoon zeide tot do redactie van den Petit Parisian Het verdrag ia een band die ons van bedenkeiyke avonturen terug houdt Het geeft onshet recht onze troepen in de bavenii te laten en rechtvaardigt zelfs de urgani ïalie der politie met Fransche troepen als de Marokkanen onbruikbaar blgkon te zgn Het ruimt dus by voorbaat alle bezwaren weg die door anderen gemaakt 20 nden knnnen worden Het geeft den aniluren mogendheden economische waarborgen en dns de zekerheid dat wg niet zullen trachten MarokkoaU üaaia te behaadelen De Temps bevat het antwoord van den Marokkaanschen minister van oorlog Ël Oebbas op de vraag naar het gevaar dat de Enropeesche polilie instractenrs door de Marokkanen vermoord zouden worden Uebbas verklaarde dat hg voor de veiligheid der instructeurs niet kon instaan De Temps verneemt dat naar aanleiding hiervan de verschillende mogendheden bericht ontvingen dat Frankrgk en Spanje waarscbgnlgk genoodzaakt zullen zyn de politietroepen samen te stellen nit soldaten van wie niet te vreezen zal zyn dat zy de instructeurs zullen vermoorden dus nit Fransche en Spaansche troepen Dit werd door de meeste mogendheden goed gevonden zegt de Temps Japan heeft zich gerechtigd geacht een eiland in den Stillen Oceaan in bezit te nemen Welk eiland het is en aan wien het behoort is uit de berichten niet duidelgkDit Japan wordt gemeld dat het een onbewoond eiland is dat Noordeiyk van den 20en breedtegraad ligt en dui tot Japan kan gerekend worden De New York Herald meent dat het het eiland Protos of Pratas is dat ten Zuiden van het Baschi hooge bergen omzoomd is voor anker V6ór ben aan don oever stonden tenten van walviichribben met aangenaaide huiden overtrokken zy waren omgeven door groepen inboorlingen in hnnne lompe pelskleederen tarwyi zware rendieren tusschen menschen en tenten rondliepen Een oponthoud van enkele urea om pelzen en balein in te nemen deed in commandant Linioff den wcnsch opkomen eene schcta van dit eigenaardig tooneel te bezitten op zgn bevel werd Orioft van het noodige gfreedscbap voorzien en deze werkte tot de stoomboot het anker lichtte Geheel in zgn werk verdiept werd Orloff die het oog eens kunstenaars bezat eensklaps het middelpunt van oen he wonderenden kring do commandant Linieff was verrast door de bekwaiimhoid van den banneling en ging na zyne tevredenheid betuigd te hebben naar zgne kajuit Terwgl Orloff de laatste band aan zyne teekening legde rnkte eén ruwe hand plotseling de teekenplank weg vele offlcleren kleurden van schaamte toen vorst Zobow de teekening met een hoonenden lach aan hen overgaL De vent toekent zeer goed misschien is hy een even bekwaam falsaris als moordenaar geweest I Orloff s gelaat word donkerrood toen de joBfit oUeUr b m ichnohtn de Uakeninf kanaal ligt en dns buiten de Japaniok machtssteer gelogen is Maar het Amorlkaansche blad spreekt zeer gereserveerd over de daad van Japan Het wyst slechts op de mogeiykheid dat de inbezitneming in verband kan staan met de onlangs gemelde lapansche vlootplannen Op de begrooting toch is een post uitgetroitken voor oen nieuw eskader dat ten Zuiden van Formosa gestationeerd zou worden Niemand gelooft voor het oogenblik dat de inbezitneming aanleiding lal geven tot internationale complicaties Mochten aonvereine rechten van de Vereenigde Staten zgn geschonden dan zullen daarover diplomatieke onderhandelingen worden aangeknoopt en in Washington gelooft men niet dnt Japan daarover een agressieve handing zal aannemen Hen kenschetst echter het optreden van Japan als een hewys van het streven om in den Stillen Oceaan een rol te spelen Kn dit geeft aanleiding dat het optreden In dt Vereenigde Staten een onaangenamen indrnk maakt De ban van Kroatifi tal eerstdaags ta Boedapest den ministerraad zyn program komen voorleggen Nopens de staatkundige vraagstukken heelt gelgk men weet reeds vroeger overleg plaats gehad Daarom heeft hy thans alleen oeconomlsche kwesties op zyn program geiet die hy aan de goedkeuring van den ministerraad wil onderwerpen Het voornaamste pnnt is natunriyk de spoorwegkwestie Het lal intuaschen zeer de vraag zyn of de Ilongaaraebe ministers thans tyd zullen vinden om zich met deze kwestie bezig te houden daar de Auaglelch zich in de eerste plaats op den voorgrond dringt De ban zal echter In allen gevallp besprekingen hebben met dr Wekerio den minister president en met Kossuth den minister van handel De Petarsbnrgsche correapondenl der Frankfurter Zeiting seint van bevoegde zyde vernomen te hebben dat de totstandkoming van het verdrag met Kngeland lang twgfelachtig is geweest door toedoen van de Duitschgetinde militaire hofkringen die de zuiver militaire kwestie van de neutrale z6ne in Midden Azië als voorwendsel gebruikten om allerlei bezwaren op te werpen Ten slotte zegevierde echter Iswolski s invloed die er op wees dat Knslaod zelfs niet langs dlplomatieken weg by machte was met bet noodige gezag tegenover Japan on Jbina op te treden Dnitschland kon in dit opzicht Kn teruggaf het schip voer jniit de haven uit en Znbow s oogen fonkelden den gekwolden govangone tegen trad Fedor met vaste echredcn op de verschansing van het schip toe en slingerde de teekening in het witte chnim der schepraderen daarna keerde hy zwygend met strak gelaat terng De Tataar sprong op hem toe Hond hoe durf je dat wagen f brulde Znbow woedend Nu is bet genoeg vorst I riep de dekotflcier op ruwen toon Als ik den commandant bericht geef van dit voorval zat dat voor n en my onaangename gevolgen hebben Uw gedrag Is eon man onwaardig De Talaarsehe woesteling verwgderde zich zwögend en do offloier trad op Fedor Orloff toe en zeide Kont ge de teekening niet nogmaals nit uw geheugen maken P Doe nw best daartoe arme man wy allen wenschen het Orloff s oogen werden vochtig en woldra verscheen er een nieuwe schets onder zyne vlugge vingers Wordt v rvol d