Goudsche Courant, dinsdag 10 september 1907

Vo 10431 Dinsdag 10 8eptebber 1907 40ste Jaargang mimm mmm MeuwS en Advertentieblad twor Gouda en Omstreken Telelot n fo 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzonderipg van De prijs per drie maani post 1 70 i Telefoon No SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Sn ii sêhr en Feestdagen is 1 26 franco per IJF CENTEN I De Notaris U OBOBNByDAAL te ÖOUDA is voornemens op MAANDAG 16 SEPTEMBER 1907 des voormiddags 11 uur in het Hotel m Zalm aan de Markt aldaar in eene zitting in het openbaar te verknopen Het goed onderhouden en zeer logeable ingericht HEERENHUIS met groeten tuin en achterhuis daarin met brug over het Waterschap uitkomende aan de Peperstraat aan de Westhaven vgk B No 165 te Oouda in de onmiddellgke nabyheid van bet Post en Telegraalkantoor kad Sectie D Nos 1673 en 1674 groot 3 Aren 30 Centiaren met sonsterrein vaarin eetkamer keuken badkamer wgnkelder bergplaats en marmeren gang late moge 2 groote kamers alcool en marmeren gang 9de Etage 2 voorkamers alcoot en 2 achterkamers Voorts zolder met 2 kamertjes Het huil is voorzien van gas en waterleiding marmeren schoorsteenmantels open oudeikenhouten trap vele vasts kasten en verdere gerielelSkheden Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 1 November 1907 of vroeger Te bexicMigen 3 werkdagen vóór den verkoop van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur mits vooral belet vragende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris BERICHT De veilingen op Donderdagen 12 en 19 September 1907 der Bouwmanswoning ie den OoatpoUter onder OOXTIiA gaan niet door Notaris ÖROENENDAAL OPENBARE Vrijwillige Verkooping eener Bouwmaiiswoiiiiig ca met Wei en Hooiland gedeeltelijk bgzonder geschikt voor Boom kweekerij en Tningrond aan den Loetweg onder HAZERSWOÜDE De Notaris H GBOMSByDAAL te Oowda is voornemens op Donderdag 26 September 1907 bij inzet en op Donderdag 3 October 1907 bS afslag telkens des voormiddags 11 uur in het Hotel de Zalm aan de Markt tej Gouda in het openbaar te veilen en verkoopen DE KAPITALE genaamd BHALHAM in den polder Sielveld onder Hageratvoude met stalling voor 40 koeien schuren hooiberg getimmerten erl en tuin benevens uitmuntend WEI en HOOILAND samen greil 28 Hectaren 83 Aren 44 centiarei Verhuurd de landerijen tot 1 Januari 1911 en de Bonwmantwoning en crl tot 1 Mei 1911 Alles nader omschreven in notitiën welke tijdig verkrijgbaar zijn ten kantore van den notaris QROENENDAAL voornoemd waar de eigendorasbewüzen en hauroontract ter inzage liggun en bij wien evenals ten kantore van de notarissen KEMPERS en EVENBLIJ Regnliersgracht B2 te Amsterdam en bii den Heer J v KOOÏEN Jr te Montloort nadere inlichtingen en veilingboekjes zün te bekomen fl Het UM 0Mch leIyü e n a ik mUüMlykite roeumlddd TOOt Htein in vooral dftan en Klndeneboenwerk U ite Appntau nn C M WHIM fc C rlli Intk Slr 14 Men IMte 0 4 op num en febrickimcrk iftryilnr tj Hune Wutniin ta nknnerii MlwiUrtH e f eH Hlk r reeaieM JInihMi Nationale en Internationale Landbouw Tentoonstelling Ilollandsche MaatschappU van Landbouw van MAANDAG 16 SiEPTEMBER tot eil met ZOUPA G gg SE PTEMBER ENTREEPRIJZEN s Maandag tot en met Vrijdag f 1 per dag Zaterdag 50 cent Zondag 35 cent TRIBUNE doorloopende kaarten f 5 persoonlijk Dagkaarten volgens den prgs van den dag Een biljet waarop de indeeling der Tentoonstelling over de verschillende dagen is aangegeven is op aanvrage verkrijgbaar aan het Bureau Malieveld Den Haag Voor inzenders is aan het Bureau van de Tentoonstelling een kaart voor hen en hunne bedienden te verkrijgen voor de dagen gedurende welke hunne inzending op het terrein is Solo Wedstrijd LAATSTE TERMIJN MET EEN HOOFDPRIJS VAN GDlDliN begint I SEPTEMBER Inlichtingen in elk pakje SOLO Mïtrgarine Overal verkrijgbaar Fijnste kwaliteit 145 et p pond 22 et p half pond WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT MM KOHIMKl WKE FABRIEKEN Voedert uw Fee met de xuivere murw e merk Ster en W t uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Di ploma Parlja 1900 Sege Gouden MedaiUea Onontbeorlijkis het genot van MD MGEIINQ zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van al f 75 en hooger Beleefd aanbevelend M M V LOOÏÏ DUBBELE BDURT B 13 Telfn 117 ADVMTMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van BKINKMiN ZOON Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te at uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN rani Qasvoerzien VA No 1 Een goed onderhouden van Oasen Waterleiding en vele gemakken i WMEL EHWOONE met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Gouda wijk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gonda wijk M nos 6 en 8 kadaster Sectie C nos 1050 1051 en en 1052 te zamen groot 1 Are 68 Cenliaijen Wijk M no 8 is verhuurd voor i 1 59 in de wieek de andere perceelen zijn te tanvaardfen 1 November 1907 1 No 5 Een goed onderhoull n 1 Pakhuis mei BoveQ éoolog aan de Keizerstraat te Gond i wp K nosj 128 en f28a kadaster SectiE D no 2380 groot 58 Centiaren By de week verhilnrd beneden voor 11 35 en boven voor 1 2 50 ï No 6 Een goed opderhoifden i WOONHUIS met ERF en TUIN aap de Gduwe te G uda wijk C No 164 kadaSteV Sectie D Nr 13 groot 1 Are 18 Centiagsn Te aanvaartlen 30 N ember 1907 j TwSee Hh Nos 7 en izen en ERVEN iii de Vlamingstraat te Gouda wijk O nommirs 393 en 394 kadaster Sectie Nrs 2167 en 158 groot 84 Centiaren EnJJo 9 Ëon met ERF en GROND in de Vrouwensteeg te Gouda wijk H Nr 198 kadaster Sectie B No 1391 groot 54 Centiaren Verhuurd bij de week voor l 1 65 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd NOTARIS N F Cambier van Nooten TE GOUDA zal op WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1907 v m It nur in het hotel DE ZALM aan de Markt aldaar in het openbaar verkoopen No 1 Een onlangs vernieuwd ruim ingericht WIPJKELHIIS met alzonderlöke BOVENWONING aan den Langen Tiendeweg wi k D nos 80 en 80a te Gouda groot 1 Are 96 Centiaren Het pand bevat beneden ruime Winkel met Opstand twee Kamers en Keuken verder TUIN met daarachter gelegen PAKHUIS Het Bovenhuis bevat vier Kamers Keuken en groeten Zolder met Dienstbodenkamer En nos 2 tot 4 Drie goed onderhouden Woonhuizen aan de Baanstraat te Gouda wijk L nos 86 86 en 87 Per week verhuurd elk voor I 1 60 De perceelen ziJn te aanvaarden op den betsaldag der kooppenningen zijnde 10 October 1907 en te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den verkoopdag van 9 tot 12 en 2 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris Gonda Druk van K BRINKMAN Zr Aizondej lijke Nommerri J m Bultenlandsch OvcrztcbH Routur seint ifit Tanger dd 7 SeiJ Volgens een telegram uit Casablani 6 d zer ijn do ijillitaire operaties ojigfl tpt morgcnmiildig 12 nur op verzol con ï Arnbiiich hfiold die om oen wal stand verzocht ken einde de gron voqr een overeeiikomst vast te stellj i o diivma Mbe tot e giti fora j I f dei ie Födibtioji era tei Antwerpm Mlo IA 25 000 fkancs imm Aken tv ng kken twe l ümM Icll Pdnisisïhe Mlftter Vin otfderwijs ISbtt de aihool bntoritalMBlaangeschrevBn de pferlireMing van beshtótteljjlte zie kton zoi mogelijk tegen t jiljian Na keurlg op do zindelijj h6i ar n gè t DekJ lokalen moeten Ke t twe fefaiaaKitd j geveegd wekelühsIMeemaal w Mden mhilAi en Is zj ledig fi in worden jgela lit y De privaten moeten zoo noodig worden ftitsmet Een groote schoonmaak ook van de plaats moet driemaal in het jaar plaats hebben Het djinkwater moet van tijd tot tijd bacteriologisch worden onderzocht Kindoren of udcrw zers i die aan besmettelijke ziekten iijden ook hoofdzeer kinkhoest waterpokken Iterend trachoom tebercolose met bacillenliondend spntnra bof en lyssa I de op menschen overgebrachte hondsdoldüeid mogen de school niet bezoeken evenmin personen die van de meer gevaarlgke ziekten worden verdacht De politie moet de te harer kennis kiemende ziektegevallen aan de schoolhoofden pgoven Ook hoisgenooten van lijders mogen jiiet ter school komen en de onderwijzers imoeten zooveel mogelgk zorg dragen dat de schoolgaande kinderen niet met de uitgeslotenen op straat spelen Aan de begrafenis Tan een kameraad of onderwijzer die aan en besmettelijke ziekte is gestorven mogen 4e leerlingen niet deelnemen De toepassing van voorbehoedmiddelen inenting serumInspaiting keelspoelen moet waar dit noodig ie warden bevorderd Lijders aan niet etterend trachoom moeten op school zooveel mogelijk afgezonderd worden gehouden Spuwen op den grond moet worden tegengegaan Komt in het schoolgebonw een geval van besmett iyke ziekte voor dan moet het terstond worden gesloten Men is er met behulp van den gevonden schroefsleutel die gediend beeft voor het losmaken van de spoorstaven in geslaagd FEUILLETON ZW5RVELING6N Naar het Russisch 16 IV Toen Fodor Orloll ontwaakte op den dag naar welken hg reeds zoo lang met geheel aijn hart had veriangd begaf hg zich zoo snel mogelijk aan dek Daar in de heerlgke bocht onder den met sneeuw gevniden krater der Mount Edgecumbe lag de ver vooruitspringende kaap met het groote slot dat trotsch do hutten der inbooriingen beheerschte ie om de sombere zee verspreid lagen Hoog op de rots boven Baranoft s geweldige veste sprak het blauw en witte St Andreaskruia van de groote macht wier ijzeren hand zich over duizenden mglen Siberische woestengen uitstrekt Donkere massa s sombere kale boomen hingen als het ware aan de klippen van het slot ter rechterzijde onder de beschermende kanonnen van den burcht verhieven zich de torens der groote kruisvormige Griekscbe kerk in de fijne blauwe lucht leni De iitel yerdSgi en d kobpér vlrlji eetwaren ihieslar te StranSbe is herkend al die Volgwis io Jés l was de man ïtniscl en sleepte tïijnvei T J 1 U U Van werd ei van een bank ito z n lp eerst nfeti ontdekken maar een beschrijving in han den te krögen van den man die het spoorwegongeluk biJ Strausberg veroorzaakt moet hebben Woensdag 2a Auguttns tegen den aijond kwam een onbekende in een smidse tajStransberg Hij beweerdsti chauffeur te zjjn lZgn automobiel stond ibniten het dorp en liij Mi voor het uitvoeren van hersKJillingen een schroefsleutel noodi Hg verzoWht er een voor hom te maken njet en ttening van drie vingers bresl en Ier leng e van ongeveer 60 cM meed met 75 pi betaald it het dqrp nanogeenige te hebben In de smederS gevonden schroefsleutel velkQ daar gemaajct is ing Van de smidsgezellen n del 23 en 25 jaar oud e voè hem b het gaan H U I l Eden trein waren hutzki directeur lergen Men had rakhooj kunnen istiijpn last a I 4e $ iss i fc d ertëen v i fin tjl geven om alles nig oens goei ilior te zoeken Volgens het Kiatst bericht heeft men bij het tweede onderzoek overbjijlselen ge1 volden die van een verkoold lijk afkomstig waren Eerst goud en zilverstukken knoopen mot den naam van een Koningsbergsche firma en eindelijk een stuk van een schedeldak Het staat dus vast dat Kratschntzki levend verbrand is in de coapé waarin hü geheel alleen zat Hg is de eenige doode onder de slachtoffers van den t oinaaublag Het is dnideliik dat de Regeering in Berlijn eveneens met groote belangstelling de loop der gebeurtenissen volgt De verzekering door de Fransche regeering gegeven dat de bepalingen der Acte van Algeciras stipt zullen worden nageleefd hebben een goeden indruk gemaakt en voorloopig schjjnt Duitschland zich daarmede tevreden te zullen stellen zonder te vragen welke uitlegging Frankrijk aan die bepalingen geeft Maar er is een punt dat de Dnitsche regeering ernstig bezig houdt en dat is de eisch tot schadeloosstelling die door Dnitsche kooplieden te Casablanca govestigd is ingesteld zij beweren door het Fransche bombardement aanzienlijke verliezen te hebben geleden en roepen de hulp der Dnitsche rereering in Zaterdag heeft de minister Von Tschirsky drie dier kooplieden in gehoor ontvangen en hun verzoekschrift in ontvangst genomen Het Bert Tageblatt verwacht dat Frankrijk nu het op dit oogenblik groote behoefte Het was juist een kerkelijke feestdag toen de klokken hare plechtige tonen lieten weerklinken geraakte Fedor Orloft in een weemoedige stemming want hg had geen deel aan Oods gezegenden vrede geen stem in zijn binnenste fluisterde van de liefde eens Verlossers De scheepsbooten werden weldra neergelaten en de bootsman riep de manschappen bijeen om aan land te gaan en de godsdienstplechtigheid bij te wonen Met bedroefd hart zag Orloft toe ook bemerkte hy de vreemde Eskimo s die zich in hunne voortreffelijke kano s naar do wonderschoone monding der Indianenrivier spoedden De verheugde manschappen snelden wild dooreen naar de booten Fedor ontroerde toen hy eensklaps het commando hoorde AlIe man aan wal voor de kerkparadel De bannelingen moeten ook aan wal het is een wettelgke feestdag bromde de kwartiermeester Toen do officieren en manschappen in de boot waren werden de beide gevangenen bg de gewone zeelieden geplaatst Fedor s hart klopte hevig toen zg over de doorzichtige golven heenvoeren Hier in deze bocht hadden Fransche Spaansche en Engelsche ontdekkers twee eeuwen lang naar de verborgen gouden schatten gezocht Met scherper blik dan da bageerlge Spanjaarden verstandiger heeft aan de goede stemming in Europa de benadeelden door het bombardement vap Casablanca royaal zal schadeloos stollen eh onnoodige ergernis en ontstemming zal weten te vermijden Frankrijk wil evenals Engeland in 1882 in Egypte deed Marokko aansprakelijk ollen voor alle nadeelen die tldens de Marokkaansche gebeurtenissen aan Europeanen zjjn toegebracht Het Tageblatt kan dat nie verstandig vinden goede betrekkingen tusschien de beide groote landen zijn slechts mogellk als de rechten en belangen van hunne onderdanen wederzijdsch worden geëerbiedigd En c ar Frankrijk bij de finaloi regeling van de Marokkaansche tiuaestie o welwillende medewerking van Duitschland rekedt moet het die ntet vooraf onmogelijk raak door formeele bezwaren tegen een gcrecht aardigden eisch li r Het wordt er in Odessa niet beter op De dappere laden van het Verbond van het Russische volk gaan voort met hun zonderlinge propaganda van de daad welke taktiek de rustige burgerij danig mag ontgelden Niemand voelt zich meer veilig in de stad Moorden on overvallen zijn aan da orde van den dag Volgens de jongste berichten is de toestand in de laatste dagen nog verergerd Vooral togen do joden woeden de reactionnakf u De stodolgke commandant Ularojef heelt in de bladen oen oproep gepubliceerd waarin liij allen aanmaant de orde te bewaren en eiken rustveratoorder met strenge straffen bedreigt maar het nut er van is nihil Zoo is het gezag der overheid reeds gedaald Als de berichtgevers ons goed inlichten dan kan de politie hare handen allerminst in onschuld wasschen Ze doet wel hier en daar wat om de allerergste uitspattingen tegen te gaan maar over t geheel genomen doet ze een oogje toe Op die manier komt er natuurlijk nooit een eind aan Als de politie half heult met de moordlustige reactionnairen dan kunnen de rustige burgers bun testament wel maken V Even gewichtig als do belangstelling voor wat in Fez en Marakesj gebeurt is die voor de gebeurtenissen van Pargs en Berlijn Duitschland dat voor de conferentie van Algeciras een onverzoenlgke houding tegenover Frankrijk aannam en zich verzette tegen elke Fransche actie waardoor de status qno zon kunnen worden verstoord poogt thans Frankrijk alle raogeljjke faciliteiten te vorloenen en zoo Frankrijk de expeditie aanvaardt kan het zeker zg n van de instemming van geheel Europa dan de ongelukkige Franschen beter onderzoekend dan de dwaze Engelschen of de goudzoekende Rassen had John Jacob Astor hier in het jaar 1810 zijne vlag op zgn handelsBchip trotsch in de lucht laten wapperen hier in de Sitka sont was het waar de vlaggen van Engeland Rusland en de Vereenigde Staten elkander ontmoeten by hel streven naar uitbreiding van grondgebied Toen Orlofl het strand van Sitka betrad viel zgn blik op de groote kronkelende trap die naar het dreigende slot voerde op den weg naar de kerk zag hg fladderende vronwenkieederen zich langzaam voortbewegen het groote kruisvormige gcibonw met zgno houten torens verhief zijne grauwgroene daken en gouden krhisen statig in het herlstachtig licht Orloff sloeg de oogen neder toen de be manning der Seevontch voorbg de rgk gekleede beambten en door een dubbele ry nieuwsgierige vreemdelingen de kerk binnentrok Vorst Sergius Zubow stond rood van den wgn aan de deur te praten mot eenige hooge ambtenaren die met schitterende ordeteekenen versierd waren Orloff ving in hot voorbggaan een somberen blik van Zabow op zgn hart stond bgna stil toen hy de woorden hoorde Wel Maxutoff zullen wy heden uw verborgen zangvogel te hoeren Maar in Frankrijk zijn de meeningen zeer verdeeld De 6il Bias een regeeringaorgaan schrijft onder het opschrift C est la gnerre dat het dwaasheid wezen zon den erqst der gebeurtenissen in Marokko te verf bloemen Frankrijk wordt zonder dat hot zelfs geraadpleegd ia in een dar moeilijkste en ernstigste internationale verwikkelingen geworpen Het kan thans zgn troepen niet terugtrekken zonder zijn prestige als groote mogendheid op het spe te zetten en voor het herstel van orde en rust in Marokko zQn minstens 100 000 man noodig Het blad wijst er op dat Ctemencean twintig jaar geleden geen woorden genoeg had om de houding van Ferry af te keuren die den veldtocht in Tonkin begon zonder goedkeuring van het Parlement Eu wat doet Clemenceau thans f Ook dit blad dringt er evenals Jaurésen il anderen op aan dat het Parlement onmiddellijk zal worden bijeengeroepen om over de houding in deze moeiolijke uaestie een besluit te nemen Frankrijk acht het noodig eindelijk in de Marokkaansche qnaestie beslissende stappen te ondernemen Het toonde dit door de vraag aan El Gebbas den moorschen minister van oorlog over de waarborgen die deze kon geven voor de veiligheid van de Fransche en Spaansche offlcieren die als instrncleurs der politie zouden optreden Na het ontwijkende weinig hoop gevende antwoord van El Gebbas ia het duideljjk dat de regeering te Parijs iets andera moot doen De Fransche minister Pichon heeft aan de belanghebbende mogendheden mededeeling laten doen van de plannen die hij in overleg met de Spaansche regeering voornemens ia uit ie voeren Over de uitbreiding van de voorgenomen erpeditie en het aantal daarvoor benoodigde manschappen zg n nog geen ofdcieele mededeelittgen gedaan Een diplomaat in Tanger heeft volgens Parijsche berichten de troepenmacht voor de beveiliging der havens op 64 000 è 100 000 man geschat Moge dit cgier wat hoog geraamd zijn het is zeker dat een aanzienigke legermacht noodig is Verspreide Berichten FEiHKRUK De muiterij vo bet 53ste linieregiment die gedurende de wgnbonwerisis gemuit hebben en op eigen houtje naar ïarbes vertrokken zijn voor straf naar noordelgke garnizoens overgeplaatst krggenF Of houdt gg dien slechts voor uw eigen genoegen f De mis begon Orioff zonk op do knieën terwgl hg bad klonk de stem van den Slavonischen geeatelgke met een diep basgelnid een koor van knapenstemmen antwoordde Orloff kon nanwelgks den door zuilen gedragen dom zien de groote zilveren luchters de heeriyke schilderijen van welke de Verlosser veelbelovend en de heilige Moagd vol liefde nederblikten zgno oogen waren door droefheid verduisterd Voor het met jnweelen versierde altaar met zgno geopende gondbronzen deuren die de beeltenissen der heiligen in zniver zilver droegen baden de priesters met luider stem tot den troon der genade Daarna vernam men eenig gedruisch de ongelukkige edelman sloeg de oogen op want de gouverneur generaal was met de zgnen binnengekomen en het ruisclien der vrouwenkleederen over den gladden wit cederhonten vloer drong tot hem door De aristocraten schikten zich op rgen in het schip der kerk en Orloff monsterde met kloppend hart de gezichten der aanwezigen Vorst Gregory Maxutoff erkende hy dadelgk Wordt vervolgd