Goudsche Courant, dinsdag 10 september 1907

Hakowroad te Londen voor 16 000 en een goudsmid in Oxfordstreet voor f 20 000 aan koi tbaarhoden ontstolen en in geen van politie trots den nog eenig spoor dezb gevallen heeft de gvdrigsten nasporingen Het jonge qglpaardje onlangs geboren in dl Dierentuin te Varys en door een gelioele stal vol geiten in het leven gebonden tot na too heelt den laatsten adem uitgeblazen DuiTSCniAND Ook b j een schipper van een nit Rusland gekomen houtvlot op den Weichsel is op DnitscU gebied cholera geconstateerd Dernbnrg de minister van koloniën zal van zün Afrikaansche reis 10 November zijn ternggekeerd De vervolging van het Hottentottenhoold Morenga in Zuidwest Alrika is voorloopig opgegeven Enobland Bg nachtelijke manoeuvres te Wiltshire zgn de treincolonnes geheel in do war geloopen zoodat de oefeningen tot den volgenden dag nitgesteld moesten worden De Morning Post vraagt welke verschrikkelijke wanorde in het ernstige geval van een vijandelijke landing te wachten zon zjjn als znike dingen nn reeds voorkomen by manoeuvres waarbij slechts 20 000 man betrokken ziJn Oo Parijscbe politie heeft dezer dagen de politie te Mariënbad gewaarschuwd dat er een gevaarlijlie anarchist n ar die plaats gereisd was Koning Ednard ib doarom bijzonder bewaakt geworden Vrijdag is te Aberdeen het eerste huwelijk voltrokken tusschen een man en de zustervan zijn overleden vrouw De ambtenaarwist nog op zijn best dat de wet aangenomen was j Het congres der vakvereenigingen te Bath heeft geprotesteerd tegen de concurrentie die het Leger des Heils den werklieden aandoet door zgn werkverschaffing De werkloozen werken biJ het Leger tegen veel te lage loonen heet het Botha heeft het plan om tinmgnen in staatsexplotatie te nemen moeten opgeven Hg zal nu waars hgnli k 600 werklieden naar Nieuw Znid Wales sturen Op een boot die Chineezen van de mijnen naur China terngbracht is tengevolge van dobbelpartijen hevig gevochten er zijn drie dooden en vele gewonden Ahekika Ëen tiende van het Panama kanaal is nu voltooid Behalve de 50 millioen dollars aan de republiek Panama en de Kanaal maatschappij betaald is er nu uitgegeven 80 millioen dollars Er werken thans 30 000 man aan het kanaal De stakende telegrafisten trachten zooveel mogelijk buiten het vak een emplooi te vinden Velen gelukt het bg de spoorwegen geplaatst te worden wat de kansen op welslagen van do beweging daadwerkelijk verhoogt De staking is dan ook nog niet in omvang afgenomen BINNENLAND Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem ontving ten geschenke van de Nederlandsche Regeering een BaKneesche Kris een bijzonder fraai exemplaar met diamanten en edelsteenen versierd gouden handvat en gedammoseerd lemmet De heer E A von Saher directeur van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd door den Koning van Pruisen Keizer van Duitschland benoemd tot Ridder in de Kroonenorde 3e klasse De derde herhalingsoefening De Milicien het orgaan van den Miliciensbond vermeldt het volgende schrijven door den Minister van Oorlog verzonden aan de inspecteurs der wapens Het is Uhoogedelgestrenge bekend dat in de laatste jaren in den lande een strooming ontstaan ia welke zeer sterk gekant is tegen het in stand houden van de derde herhalingsoefening der militie Reeds meer dan eens is daaraan uiting gegeven bg de behandeling in deStaten 6eneraol van de Oorlogsbegrooting en al is tot nn toe in de Volksvertegenwoordiging steeds een meerderheid gevonden die het behoud der derde herhalingsoefening noodzakelijk acht zoo is bet te voorzien dat men bij de behandeling van volgende begrootingen van verschillende zjjden op het vervallen dier oefening zal bigven aandringen Ten einde nu een op goede grondslagen gevestigd oordeel omtrent deze aangelegenheid te kunnen uitspreken komt het mg noodig voor door een onbevongen onderzoek gegevens te verkrijgen die buiten twijfel stellen of de derde herhalingsoefening in verband met de billi ke eischen van gcoofendheid al dan niet onontbeerlgk is en voor zooveol deze vraag bevestigend beantwoord wordt hoelang die oefening zal moeten duren opdat aau het daarmede beoogde doel voldaan wordt doch ook niet uur dan dat In verband daarmede heb ik de eer n 1 te verzoeken dit jaar bijzondere aandacht te wjjden aan do lichting die ten derden male voor de herhalingsoefeningen onder de wapenen komt en daarbij a te gaan hoe het is gesteld met den graad der geoefendheid der lichting biJ haar opkomst en by haar vertrek of en zoo ja waarom die opkomst bepaaldelijk ononlbeorlijk is te achten c q met welken maiimum duur van ver blijf onder de wapenen 7al kunnen worden volstaan opdat voldaan worde aan billijke eischen ten opzichte van de geoefendheid te stellen Na afloop der herhalingsoefening zal ik omtrent het vorenstaande gaarne rapport van u tegemoet zien Gemeng de Berichten Men meldt uit Woerden Zaterdagmorgen is uit de gracht het Ijjk j opgehaald van de schildersknecht D K alhier die Woensdagavond van den laatsten trein van Oudewater komende vermoedelijk door de duisternis misleid te water is geraakt Francois do bouvor van Wellman s Inchtbol heeft gezegd dat hjj Wellman niet zal vergezellen daar hü geen vertrouwen heeft in do onderneming Wellman is namelgk van plin het verlies aan gas in de hoogere luchtlagen door inpomping van verwarmde lucht met behulp van een kleinen motor aan te vullen en Francois vindt dat bijster gevaarlijk omdat de motor miai 18 dM van den luohtbol vvwjjderd is Er is dus groot gevaar voor een ontploffing Zulk een ontploffing is voorgekomen op een Braziliaansch Inchtschip waar de motor 25 dM van den bol af was Qp het platteland in P4 sen is groot gebrek aan onderwijzers een gevolg van de meer dan karige bezoldiging en zoodra een beter gesalarieeid baantje open komt wordt natnnrlgk druk gesolliciteerd In Pommeren heeft men er ilu wat op gevonden om de onderwijzers langer te kunnen honden Zoolang zij nog geen 5 jaren in een betrekking zgn hebben zij voor het sollicitecrèn verlof noodig van de autoriteiten Aan de Hembrng had Zaterdagmiddag een ongeluk plaats dat gelukkig nog al goed afliep In het sasgebouwtje van do v nrwerkerg waar de slaghoedjes met sas gevuld worden had toen de 16 jarig6 Jaspers bezig was de slaghoedjes van een raam te storten een ontploffing plaats van sas met het gevolg dat de jongen die voorover stond ernstige brandwonden kreeg aan hot gelaat en de handen Gelukkig bleven de oogen gespaard zoodat hy met zgn vader die eveneens aan de artillerieinrichtingen werkt zelf naar zyn woning te Amsterdam kon gaau Cornelia v W vrouw van Baltus T te Hoek van Holland die leverancier is van de boter voor het garnizoen op het pantserfort aldaar gaf in plaats van boter aan den soldaat die deze kwtTi halen margarine zonder dat zulks op een of andere wgze was kenbaar gemaakt Het O M bö het kantongerecht te Schiedam heelt nu voor vrouw T f 100 boete of 1 maand hechtenis geiischt De wevers en hulpen van de Deventer Katoenmaatschappij zgn gister in staking gegaan Do directie heeft daarop do 41 vronwen in de fabriek werkzaam nitgesloten De stakinguitsluiting omvat 183 personen waaronder 130 wevers De eischen zgn handhaving van hot oude warJitgeld vergoeding van gedwongen verzuim en van de verzuimde dagen gedurende de staking In Mei werd te Breslan een schoenmaker gearresteerd verdacht van anarchistische I propaganda gemaakt te hebben Op het politieburean weigerde hg zich te laten fotografeeren en verzette zich heftig toen men hem op een stoel vastbond om den fotograaf gelegenheid te geven hem te vereeuwigen Van anarchistisch projagoeren werd hg later vrggesproken maar het verweer bij het fotografeeren kostte hem 10 dagen gevangenisstraf wegens verzet tegen de overheid Men meldt van Texel Het werken op de Pallandt wordt eiken dag bg gunstig weer doorgezet Na de twee schuitjes tin zgn nog op verschillende dagen opgehaald 4 en 1 achuitje Hoewel de vondst nog niet groot is hoopt men binnenkort toch meerdere stukken tin op te halen men vermoedt althans dat men nu is genaderd tot de eigenlgke tinstapelplaata Het znigen door den schepzuiger De Hoop gaat te t lutii omdat het 6lie le gaico met eea kleilaag is gevald dis slechts daar wordt opgezogen waar de zuiger op geplaatst is Daar ter plaatse wordt dan oon ronde gang gezogen Toch vordert men echter on men geeft den moed niet op Rustige betrekkingen In de eerste 6 maanden van dit jaar zgn 30 ambtenaren van de Transkanliadscha spoorwegen uit den weg geruimd de steeds onvindbare moordenaars moeten waarschgnlyk gezocht worden onder de menschen die door oen moord een vacature schiepen Voortaan zullen vacante plaatsen bezet worden door menschen uit Europeesch Rusland Men schrijft nit Zeeuwsch Vlaanderen Door de staking te Antwerpen lyden hier vele personen aanzienigke schade De handel in mosselen garnalen en krabben met Antwerpen i als het ware geheel gestaakt terwgl de visschers die rechtstreeks naar Antwerpen varen groote moeilgkheden ondervinden bg den verkoop hunner waar Winkeliers en landbouwers die geregeld naar de Antwerpsche markten trekken bigven thuis te meer wijl de voerlui uit vrees voor aanvallen op vrachtwagens door de stakers niet meer durven rgden Naar het U D verneemt heeft het onderzoek naar de werkelgke oorzaak van het spoorwegongelnk dat Zondagavond 1 1 aan het station de Bilt voorviel Vrgdag plaats gehad Daags na het ongeval is gemeld dal de machinist van den goederentrein de verklaring aflegde dat het peilglas op de locomotief was gesprongen en hem door den ontsnappenden stoom hot uitzicht over de baan was verhinderd Bg het officieele onderzoek is de machinist op deze verklaring teruggekomen en heeft hg erkend dat het peilglas niet is gebroken doch dat hg minder oplettend was geweest en niet de noodige aandacht had besteed aan de seinlichtenlangs den weg Hg is met zijn trein door drie onveilige signalen gereden on heeft zelfs de drie roodo sinitlichtön van den lokaal trein niet bemerkt De man was deq vorigen nacht met een trein naar Rotterdamgereden Het mag aldus vernam het blad verder een wonder worden genoetad dat het ongeval nog zoo goed is afgeloopen Wel is waar had de machinist vun den lokaaltrein doordien hem met schreeuwen werd beduid dat hg zyn trein in beweging moest brengen eenigen gang daarin wpten te brengen en werd daardoor de eerste schok eenigermate in kracht verminderd Veel heeft dit echter toch nog niet mogen baten want door het schuiven van de locomotief van den goederentrein op do kap van den achtersten wagen van den lokaaltrein werd de koppeling van de Westinghouserei i verbroken en de lokaaltrein daardoor we r tot stilstand gebracht Gelukkig is het èeheele complex in voorwaarts schuivende beweging gebleven doordat geen enkele wagen van beide treinen uit het afoor gelicht werd zelfs de achterste wielen van de goederentrein locomotief bleven op de rails zoo ook de wielen van den laatsten wagon van den lokaaltrein Wos ook maar één paar wielen van het spoor gegaan dan waren de gevolgen van veel ernstiger aard geweest dan toch zonden de wagens in elkander geschoven zgn en zonder eenigen twgfel menschenievens zgn betreurd Dat alles op de rails bleef staan is een wonder waaraan de goede afloop van thans is te danken In den goederentrein der Hollandsche Spoor bevond zich het s ldVrgtuig van H M de Koningin dat door de botsing nog al ernstig is beschadigd o a is het eetservies dat zich in de kasten bevond gebroken De wagen zal dan ook geen dienst knnnen doen bij het aanstaande koninklijk bezoek aan Zeeland In een hospitaal te Chicago is een man gestorveu aan een gebroken hals door het trekken van een kies veroorzaakt De kies zat zoo vast dat de tandmeester opder het trekken den halswervel van den man brak Ontsteld over hetgeen hg gedaan had bracht hg zgn ongelukkigen patient zelf naar het hospitaal maar leze was niet meer te redden Door een bergstorting werd het donanenhnis op den Jnncol in 4e Sierra de Cordilleras Chili verwoest In het huis bovenden zich 50 menschen die allen omgekomen zgn In do Ettgelsche landstreek Great Wyrley werd herhaaldelgk vee in de weide gedood op de meest wreedaardige wgze De verdenking van deze gruwelen viel op een jongen advocaat Edalji genaamd een Hindoe die ofschoon bg alle schuld ontkende tot 7 jaren dwangarbeid werd veroordeeld Er kwamen later omstandigheden voor die aan zgn schuld deden twgfelen en Edalji kreeg gratie op grond van dien twgfel Hiermede was hg echter niet tevreden maar de pogingen die hg aanwendde om revisie van zyn vonnis te verkrygen toaldeii Zoolang h j gerangen waa werden er geen beesten meer in de welde gedood maar nauw was hjj in vrgheid of men vond weer paarden en ossen met het lichaam opengesneden Echter ditmaal kan Edalji da eohuldlge niet zgn want hg vertoeft te Londen zoodat thans de beste speurders vae Scotland Yard naar Great Wyrley zgn vertrokken om dan waren schuldige op te sporen wiens aanhouding alleen de onschuld van Edalji kan vaststellen Op de Tentoonstelling van Reclamemiddelen te Goes is da flrmi A J Polak puddingfabrikant te Groningen voor hare wgze van verpakken bekroond met de hoogste en eenige onderscheiding daarvoor bo schikbaar gesteld zgnde een bronzen medaille De jury wier motieven ter beoordeeling openbaar gemaakt zgn verklaart dat een reclamemiddel hetwelk niet veronachtzaamd mag worden en door den verkooper nimmer mag worden voorbggezien de wgze van verpakken is Daarvoor komt in de eerste plaats in aanmerking de flrma A J Polak aan dewelke de eenige bekrooning daarvoor dus is toegekend De 24 jarige E B oudfourier bg het Ie reg inf thans eenige maanden zonder betrekking en te Rotterdam vertoevend was bg n zwager aldaar werkzaam Woensdagmorgen kreeg hg hevige kiospgn waarom hg een der hnisgenooten verzocht hem een dosis morphine te halen Hg nam de morphine in s morgens te twaalf unr s middags werd hg geheel blauw s avonds om tien uur is hg overleden niettegenstaande vier doktoren al het mogelgke deden om hem te redden Vrijdag is het lijk door de justitie in beslag genomen tor gerechtelgk onderzoek Vermoed wordt d it do hoeveelhfid niurphino door den apotheker toegediend to zwaar was Een geweldige consternatie werd Vrgdagavond in do hutskamer van den signrenhandelaar Piet Morct te Rotterdam veroorzaakt Een revolvorkogol verbrgzelde plotseling de etalagekast en vloog de huiskamer binnen welke met bgna alle hnisgenooten die rond de tafel zaten was gevuld Wonder boven wonder werd niemand gewond De justitie heeft dea g inschen nacht eeu nit obieid onderzoek ingesteld Zaterdagmorgen vroeg is haar gebleken met baldadigheid te doen te hebben daar in een der tramrails een platgercden huls van een zwaar kaliber revolverpatroon gevonden werd VarmoodeIgk is deze daar door baldadige jongens nedergulegd De materieelc schade is eer groot Men meldt uit Schiedam Door de politie is Vrgdagnacht in den stoommolen de West een begin van brand ontdekt Het gerucht spreekt van kwaadwilligheid Op niet onaardige wgze heeft een Parjjich schildergenhandelaar reclame weten te maken voor een schilderg Hg had in Bordeaux van een aanzienlijke familie een beslist echt doek gekocht oor 10 000 francs Toen het doek geleverd was begon hg een proces bewerend dat hem een onechte schilderg was gezonden De verkoopers waren niet weinig verbaasd Bg het proces bleek uit het oordeel van deskundigen natuurlgk de echtheid en de belangstelling nn voor het doek gewekt was zoo groot dat de liefhebbers er om vochten en het doek 80 000 francs opbracht Men meldt uit Rotterdam Tegen den ütrechtschen kwakzalver R H Haverbroek is door den commissarii in de derde afdeeling proces verbaal opgemaakt wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskuude Deze man had zekere juffrouw H in de Plantagestraat welke juffrouw Igdende aan borstkanker was in en uitwendige middeltjes toegediend waardoor deze juffrouw zeer ernstig ziek werd In verband met de vermoedelgke brandstichting aan den Waaldgk te Rotterdam en de arrestatie van den spuitgast W H meldt men ons dat de politie den man wegens gebrek aan bewgs op vrge voeten beeft gesteld doch dat een stuk met petroleum overgoten half verbrand hout in beslag is genomen El schynt hier dns wel degelgk aan brandstichting gedacht te moeten worden Een geheimzinnige ontvoering houdt op dit oogenblik de Brnsselschs justitie bezig Den 23 Augustus werd een 14 jarige schoenmakersjongen die bg zgn moeder in de rue du Damier woont op straat terwgl hg naar zgn werk op de Place des Martyres ging door een heer aangesproken zoo vertelt hg althans die hem meelokte naar een rgtuig hem dwong in te stappen en met hem wegreed waarheen weet hy niet want da portieren waren gesloten Na anderhall uur gereden te hebben dwong de heer hem een geïllustreerde briefkaart met den Leeuw T8D Waterloo er op aan itja moeder te schryven waarin hg haar meedeelde dat hg nooit zou terugkomen Vervolgens reed het rytuig met den jongen en zyn ontvoerder naar een kasteel dat door een hek was omringd Hier bracht men hem in een kamer waar nog 3 jongens waren die weenden en om hun ouders riepen De schoenmakersjongen begon luid om hulp te schreeuwen waarna men hem afranselde en op water en brood zette ma r hg ging voort met schreeuwen en den volgenden dag bracht men hom weer in een gesloten rgtuig naar Brussel terug Daar vertelde hg zgn wedervaren aan de politie die er eerst niet veel van geloofde maar op het lichaam van den knaap werden inderdaad de sporen van de ondergane mishandeling waargenomen en nu gal men hem met een inspecteur mee om in den omtrek der stad te zoeken naar het kasteel waar hg gevangen geweest was Na eenige dagen vruchteloos alle alleenstaande villa s en kasteelen bezocht te hebben wees de knaap een kasteel aan dat op het grondgebied van het arrondissement Leuven gelegen is De politie deed daar een inval en vond inderdaad den plaatselgken toestand geheel overeenkomstig do beschrgvingen van den knaap De zaak is thans in handen van de justitie te Leuven die het onderzoek onder de grootste geheimhouding verder leidt Gisteravond braüdde te Helmond een deel der dekenlabriek der flrma P de Wit af De brand ontstond in de ruwerg De schade is aanzienlgk zeer kostbare machines zgn vernield Een zestigtal werklieden zgn tgdelgk werkloos Verzekering dekt de schade Te Bergen N B is gepasseerden nacht de meelmolen met woonhuis van den heer A de Jonge tot den grond afgebrand Niets kon gered worden Alles is verzekerd Oorzaak onbekend To Leeuwen L is Vrgdagavond de hoeve met schuur en stal van den landbouwer J Maas tot den grond afgebrand Drie varkens en een geit kwamen in de vlammen om Verzekering de£t de schade Tel Posterüen en Telegraphic Benoemd 1 Sept tot schrijver hg denposten telegraafdienst Zwolle bureel Ingenieur A de Ngs Verplaatst 27 Aug de tgdelgke klerk der postergen en telegrafle J H Heespelink van Amsterdam telegraafkantoor naar Coevorden 1 Sept de klerken der postergen en telegrafle 2e klasse W van Üge van Steenwgk naar Hengelo W M Adama van Scheltema van Amsterdam telegraafkantoor naar Steenwyk H W Krnzinga van Edam naar Boskoop onder intrekking van zijne verplaatsing naar Enkhuizen en J Drgver van Boskoop naar Enkhuizen de brievengaarder A van Schepen van Vlodrop naar Nienwebrng 16 Sept de telefoniste A M Knegber van Haarlem naar Amsterdam 1 October de klerken der posteryen en telegrafle 2e klasse C W Frngt van Hertog van Doorn naar Rotterdam telegraafkantoor en H Millaard van Rotterdam telegraafkantoor naar Doorn Eervol ontslagen op verzoek 16 Nov de directeur van bet telegraafkantoor te Eindhoven J F Schluseo Stadsnieuws GOUDA 9 September 1907 Gistermorgen geraakte een fletsrgder in het water der Haven doordien hy door eenige Rotterdammers werd aangereden die zich snel verwijderden Hg werd spoedig op het droge gehaald en later werd de fiets opgevischt Naar de N Ct bericht circuleert erbg de bewoners der Naaierstraat en van da Markt wier panden uitloopen tot aan t water der Naaierstraat een adres ter ondorteekening waarin bg don raad wordt aangedrongen op demping van het water loopende door genoemde straat G N Aangenomen het beroep biJ de Gereformeerde kerk A te Schoonhoven door ds A André te Spgk Den 16 September hoopt do heer A van der Spiegel zgn 25 jarig jubilé te vieren als hoofd der school te Reeuwgk Rechtzaken Voor de Haarlemsche Rechtbank stond terecht de machinist W J K Richter zich noemende Walther terzake van een 4 tal inbraken waarvan twee in Leiden en twee in Bloemendaal Men herinnert zich dat de jacht op dezen nit het arreatantenhok te OverTeen ostinap ten inbreker zooveel belangstelling wekte om de brntaliteit van de uitbraak en de hardnekkigheid van zgn pogingen om zyn vervolgers te verschalken Uit de stukken blgkt dat beklaagde in 1904 op 28 Sopt te Alkmaar tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld op 29 November ontvluchtte Beklaagde desgevraagd ontkent dat hg Richter is hy is vóór dezen nooit in Holland geweest zegt hg De getuigen mr A A Chopius ambtenaar van het O M de rgksveldwachter E Van Broekhuizon en de cipier J W Gosker allen uit Alkmaar verklaren allen beklaagde in 1904 te Alkmaar te hebben gezien maar beklaagde die ook te Haarlem in de instructie heeft bekend Richter te zgn antwoordt nu met een lakoniek Nicht móglich Hg is ertoe gekomen zichzelf Richter te noemen nadat hy diens levensbgzondorheden uit een politieregister had vernomen Dit zou dan te Bloemendaaal geschied zyn onder pressie van den inspecteur Daarentegen worden de inbraken to Bloemendaal bg de getuigen Knottenbelt en Roosen erkend Beklaagde bekende eveneens de hem ten laste gelegde inbraken te Leiden bg de heeren Reyst en Van Leersum Hy hield echter hardnekkig vol niet te zyn de Richter voor wien men hem houdt hoewel hg niet kon verklaren hoe hg dan aan Richters levensbgzonderheden kwam Uit het verdere getuigenverhoor bleek nog dat de beklaagde aan den inspecteur van politie Koker de verklaring heeft afgelegd Richter te zgn Het O M achtte het gelukkig dat deze man een gevaarlgk internationaal raisda diger door de activiteit der Haarlemsche en Bloemendaalsche politie kon worden onschadeiyk gemaakt Hg achte het ttjn laste gelegde voldoende bewezen en eischt 6 jaren gevangenisstraf 385 StaatB loterij 4e Klasse Trekking van Maandag 9 Sopt No 13087 f 26 000 6902 f 1000 6567 en 8868 ieder 1 400 2238 en 18159 ieder f 200 J 4292 12643 19582 en 20960 ieder f 100 Prgzen van f 65 9 2681 5774 8806 11456 14514 17456 74 2722 5824 15 61 43 17626 75 76 37 55 67 46 32 80 2819 56 84 99 75 95 88 41 66 8962 11547 14639 17779 94 61 5904 9045 65 14743 1781Q 110 63 6 77 94 69 17928 38 66 35 9106 11609 92 83 C9 2907 55 72 17 14800 90 72 52 6001 9210 23 21 18051 330 63 16 27 11746 67 68 434 66 42 9323 57 14901 95 59 81 67 48 72 8 18155 544 3007 6184 64 11857 82 97 650 44 85 9450 11943 16102 18303 88 81 6252 56 63 15206 32 738 95 98 58 83 33 52 833 3154 6300 67 12023 47 18447 75 49 26 88 46 74 89 924 64 47 9561 74 15354 18547 46 3294 99 99 12107 83 18606 64 3523 6418 9671 12276 85 36 72 3669 22 81 12451 94 63 86 3780 25 9720 12511 15457 18748 1032 3808 6511 49 37 61 18810 1103 17 67 9822 48 87 21 27 83 6623 32 78 15506 37 38 3925 38 97 12652 26 69 39 40 62 9946 87 28 72 1211 41 6717 90 12709 49 88 37 51 72 10000 20 61 18939 48 72 94 10132 88 15616 19083 95 4063 6943 40 94 27 19119 1322 4187 44 60 12817 16796 56 1403 4261 60 88 12909 98 63 5 4318 7094 10296 43 15827 86 30 20 7161 10313 13000 15917 19277 50 79 7297 44 69 59 19318 1556 87 7328 66 13149 16006 83 73 96 80 10414 13245 16 19408 1609 4434 7431 56 62 33 28 13 62 43 79 94 68 55 23 97 47 84 13313 74 89 48 4518 70 10500 17 16141 19571 59 22 7599 10 13420 51 19648 64 26 7627 43 43 82 87 1722 4606 93 69 61 16298 19732 42 4719 7744 93 13525 16328 50 60 56 7813 10636 60 67 19879 74 4843 14 37 13624 16400 82 1822 4900 86 44 36 31 99 28 91 7965 59 13744 16607 19936 66 93 8016 90 69 23 55 1919 5066 54 10721 83 32 20016 42 86 8120 22 13810 73 20194 52 5140 65 55 87 16605 20257 2036 86 98 10800 13943 16764 20361 2146 5211 8311 1 51 16834 20443 82 13 16 36 93 53 20519 2226 41 34 10936 14036 16941 59 92 91 8566 89 41 60 87 2308 5333 8611 52 14219 66 20748 67 63 15 11038 68 17117 49 2401 84 18 52 14363 83 20846 81 5435 21 60 64 88 20906 2544 5528 8705 11150 14410 92 13 51 5627 39 97 33 17236 86 2616 71 49 11260 41 67 96 66 98 76 11307 73 94 8648 71 5761 99 70 14508 17370 8679 BEÏÏRS IhÉ ROTTERDAM L K H K MAANDAG 2 EPT SiaalttheninQen PoBTüoAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RoBi Ai D Iwang Dorabr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepis IV 24 L 100 9Ü Hyfothetl Bankm Aandb idem idem Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3Vj 97 Pandb Standaard Hypb 4Vi lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger SchoepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzon van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 Hypolheekbriefbank 44 Pandb Hollandsche Hypb 35 Scheepv aart Maatacliappijen Pand Hollaud Gulf Stv MJ Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegkeninffen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 Premieleeninqm Bkloik Loten Stad Antwerpen 1 1887 2 02 Divfraen Mg tot Expl Laan van Moerdervoort 1902 £ 1 Alle nog resteerende 20MEIIMANTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend ng Afyi r IS j fff £fy 1 J a ffflf Specialiteit in C9STÜMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Vrgdagnacht 12è unr werd te Schiedam door de politie brand ontdekt op de eerste verdieping van den stoomkoreumolen De West aan de Weatvest Bg onderzoek bleek dat een hoop zakken lagen te branden en dat tnsschen die zakken een halve flesch petroleum en een flesch benzine lag üaruit bleek dat de brand opzettelgk is gesticht Elke aanwgzing omtrent den dader ontbreekt AlLen de zakken zgn gedeeltelgk verbrand De Engelsche jnweolendieven hebben een buitengewoon vruchtbaar seizoen beleefd in de laatste 3 maanden toch zgn naar schatting dor politie niet minder dan voor 3 millioen gttlden aan edelgesteenten dezen kanstenaars van het breekgzer tot buit gevallen Bovenaan staat de diefstal van de diamanten der Patrick orde uit het kasteel te Dublin die alleen f 600 000 waard waren en waarvan de daders nog niet zgn opgespoord ondanks de belooning van f 12 Ó00 die daarvoor uitgeloofd is Zelfs de scherpzinnigheid van Conan Doyle die hier zelf op uitgetrokken is heeft tot dusverre nog niet tot het minste resultaat geleid Ook zoekt de politie nog vruchteloos naar de juweelen van lady Bnchon die uit den salonwagen van den hertog van Sunderland in den Schotschen sneltrein zgn geroofd De dame en de spoorwegdirectie hebben elk een prgs op hot terugvinden van het gestelene gesteld maar tevergeefs Een juwelier te Richmond verden voor f 26 000 een op den Afkoop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen No A VEILING 9 SEPTEMBER 1907 gbhouden door Notaris J KOEMAN te Haastrecht 1 Een Winkel en Woonhuis aan de Lange Tiondowog te Gouda wgk D No 35 e 1 No 2 3 en 4 Een Werkplaats Pakbiis en Loods in de Bozendaal te Gouda lyk M Nos 6 en 8 kooper W Oskam Gouda voor f 62 S5 5 Ëen Pakhuis met Bovenwoning aan Kdzerstraat te Gouda wgk K nos 1 8 en 128a kooper I Cats te Gouda vtor f 2225 No c C Nof k No 6 Een Woonhuis met Erf en Tuina in de Gouwe wgk C No 164 k Mej C W de Jong voor f 3860 7 en 9 Twee Huizen en Erven in de lamingstraat wök O Nos 393 en 394 A Nederhof voor I 170 9 Een Woonhuis met Erf en Grond ill de Vrouwensteeg wgk H No 198 k H Simmers voor I 960 DVEIITENTIEN V reeniglng ARM Afdeüing OnOKKENHUIlS ROteENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA oude De goke ipeze inrichting stelt zich ten doel om gebruikte en overtollige hnishoudelgke vodrworpen Bélke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan ininge goqden voor goedkoope prgzen te verknopen daarop behaaldo Winst komt geheel ten aan de neutrale Vereeniging Ar mknxorg Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze I olieverf getehUderAe Portretten PetutareBogaert Zij geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften i ra j p nvraag Boxtel H BOQA fklS Agent voor GOUDA Firma A Q JANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn SAMOSWIJN 0J cent per Jieêch Aanbevelend Firma Herman Zoon Hot Correspondentschap van VOMOMOJHrOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGKNDIJK DiHKzwAOEii Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tijde Verpleegsters eo Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn Eohte Oude Jenever I M Nightcap p HOPPE IpCHTwIl Verkrögbnar bö PEKTEIIS Jz Let op eaehet en kurtbrand Het beate onichadelylute en § mtkkelylut poelemlddd voor Heereaen vooral da nes en KinderschoenwerkIs de Appretuur van C M MUIIir It Ca Berlin Beuth Str 14 Men lette goed ÜLL op naam en fabrieksmerk Verkryikaar ky Haar Wliikallvri In okOMWM k ftlliitfriiR HMvMMi ev Beoaratt Bipal ky W 8araMaMa ArNh M