Goudsche Courant, dinsdag 10 september 1907

iVb 1043Ö Woensdag 11 September 1007 40ste Jaargang mimm coiramt I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleloin o De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Wijnen Vertegenwoordigers fcevrasKd door prima flrraa LorondeBn242Conr8 d Espagne Bordeaux OPRUIMING wogpiis iiet vorgevorderd Seizoen in het Xooril Brabanlscli Schoen m Liiar cnmagaKiJn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C MITS Alle repiratiën en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Ben monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk lAkeur Absint Bier Water oj in hei voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van a weet liet COZl POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat do echtgenoole de zuster o de dochter van den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg Z no redding te danken heelt Het COZA POEDER hoeft het huibeIjjk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenlen personen van schaamte en oneergered en deze personen tot levenslustige ennuttige leden der maatschappij herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaarverlengd i Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeljjk te 7 jn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depOthouders reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE tirrSÏ g r d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Zenuw en llaajflijdors wordt nit overtuiging als een werkelijke htil in den nood het boek anbevolei Na ontvangst van adres per briefkaartworit dit boekje iranco per post toegezonden dour BLOKFOEL S Boelthan Za tbommr 1 SIEE UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wg lr inco door Nederland onze over il bekende Hormal CollectleH 30 Hyacinten voor glazen ol 40 voor polten ol 50 voor den tuin ol eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tuin van 250 stuks ol eene collectie voor kamer en tnin van 240 sinks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpon Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklo ijes enz Kuk goillnatroerde prijslgstrapl specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cullunr bevattende grooto catalogus in het Duitsch zenden wjj desverlangd gratis en Iranco TuiDbouw EtablisscDicDt Huis ter Duin N oordwUk bU Haarlem ij zijn het er g eheel over eens dat het nieuwste merk Jer Firma A HILLEN 33 BRANIES la eet Dat die 5 Brailie § gemaakt zijn van de lichLste tabakken J3at die Bl ailICS zeer zacht van kwaliteit zijn Dat die llraules prachtig branden Dat door iedereen met die HrfllliCS een proef moet worden g enomen Dat die llmilICS alleen verkrijg baar zijn in de Filialen der Firma A HILLEl te Gouda Kleiweg 2 Int Tel 1 4 1 acmalogeeiisPoedei vorm is het oenig ste helpend middel tegen nioedarmoede BleekKucM XeiiHiexicakle Uoofaplfneu Onmachten rermagerliig en t ermtuAertng der UchaamMkraeblen aeiiiatogeeii in Poedervonn I H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen Jl L I worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruik8aanwijzing f 1 50 Eenige fabrikanten H v SCHAIK Co Den Haag VerkrijgUar bj Firma WOLFE Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal iouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJseel A N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudemater A SCHEER Saastrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeawijk P t d SPEK MoercapelU D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingsveen P A deGBOOT A UE JONGH Oudewater J P KASTELBIN Folsbroekerdam D BIKKER Benschop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Ab HJ Siroop Het kloosterSancm Paulo Abdij bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde OnontbeerlSkis het genot van een zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prils van complecte inrichting Bad en prima Geiser van af f 75 en hooger Beleefd ainbevelend M M V LOOF DUBBELE BUURT B 13 Telln m ADVEETENTIEN in auë Couranten worden aang enomen doof het Adverlentio Bareao van A BKiNKNAN dt ZOON EEmBEFOTTANIEEE neii wonlt verzocht op t UËltK te letten UIT HKT MAOiZIJN VAN II lliVK S VAAYZü K GORINCHEM Deze THKEEN würden af M l rerd ill Terzogelde pakjfs vuii v twee en een Jialf en een Ned ons imet vermeldiag van Nommer o PrflB voorzien van nevenstaan Uerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeiing van geeerde orders aanbev ende J G BIJL voorüetïn J BREEBAAET Lz i DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOBEBLAOEM zijn beslist die der Firma WELBOIV TUE LADIES JOVRNAL met minstens diiö gratis geknipte patronen en e n gekleorde plaat TUE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR OP CHILD RES S PASHIOyS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT üw Boekhandelimi Proefnummer Alle met koatel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modelion zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag l$ ïiKïX R PAIN EXPELLER S TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door millioenin jicht en rheümatiekluders met succes gebruikt Verkrijgbaar in FLESscHoiVAii50ds 75cls wfva BIJ H H Apothekers en Drooisteh Ir Ad lUCHTERi C Rotterdam Te Gouda bij C LUiJER Apotheker Markt en bil ailenw onovertrolten Prof Dr Liebers welbekend H ZSKQW KKACaT UIZ Il ï Allnn echt met Faliieluierll Jl tot voortdurende radicale fa lekere genezing van alle zelN de meest hardnekkige xenuv tiekten ooral ontstaan d ior afdwalingen op jeugdigen leefiy 1 lotl e enezing van elke zwakte Bliek £ icht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige proapectnsaen lrij cr ieicli 11 1 il 2 a 3V dubbeleao i h 11 n Onir i I Depot Matth v d Vefto Zaltlioran t pSh M VAéhm k Co RotterJaio r Happol a ftravenliage 1 llatmmaas ile Jonir J Gzn RotlerUa Wlir i Oj ouda D bi alle dros iilen Wild eii Gevogelte Van al heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Dnivon Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de moest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt Irancn door geheel Nederland Aanbevelend T G VTTELINO Poelier Oosterstraat 18 EOTTEBDAMTelephoon Interc No 2031 eonda Druk van A BRINKMAN iZs Voorbereidend Militair Onderriclit Latere aaDineldiag voor den aanstaanden wintercursus De BURGEMEESTER van GODDA brengt U herinnering f Voor deelneming aan den aanataanden wintercnrsns kannen zich alsnog aanmelden a de lotelingen die reeds in hot vorig jaar hebben geloot en in verband met het door hen getrokken nnmmer in aanmerking komen om in het volgend jaar bij de militie te worden ingelijld en b de jongelieden die op 15 Juni vanhet loopend jaar nog niet militieplichtig waren ol op dien datum wel militieplichtig zijnde zich ter zake van nitoelening van ol opleiding tot landbouw handel ol nijverheid enz op vermelden tgd buitenslands ophielden Voor de lotelingen hiervoren onder a genoemd moet de aanmelding geschieden biJ den Olficier met het onderricht belast en wel biJ den aanvang van het eerste oeleningsnnr van den aanstaanden wintercnrsns Voor de jongelieden hiervoren onder b genoemd behoort de aanmelding te geschieden zoo spoedig mogeljjk en rechtstreeks bQ den Inspecteur der Inlanterie te s Gravenhage onder opgaal van het juiste adres van den belanghebbende en van de Gemeente waar hiJ het onderricht wenscht bij te wonen en onder overlegging van de bescheiden waaruit blijkt dat hu tot het doen zijner aangifte voor 16 Juni jl niet was gehouden Jongelieden dezer categorie die reeds in dit jaar moeten loten en van wie alzoo te voorzien is dat zij wellicht slechts gedurende èën Intertijdperk bet onderricht zullen kannen volgen zullen zoo zjj in eene garnizoensplaats wonen ol zich daartoe naar eene nabarige garnizoensplaats wecschen te begeven in de gelegenheid gesteld worden in te balen hetgeen iij door het niet bijwonen van het onderricht in het vorig wihtertgdperk hebben verzuimd Vestigt voorts de aandacht op het navolgende Het onderricht heelt plaats ten minste 4 uren per week het begint 1 October ol zoo spoedig mogelijk daarna en duurt tot einde Januari In de eerste heltt van Januari a s zal voor ben die in aanmerking komen om in het volgend jaar bij de militie te werden FEViLLETOX ZWERVELIN6EN Naar het Bnssisch 17 De vorst had bleeke wangen een zachte glans lag in zgne oogen en zijne voornameterughouding en zichtbare meerderheid verrieden den hooggeplaatsten ambtenaar doch te gelgker tijd sprak er zekere besluiteloosheid uit zgn schoon gelaat Aan zone zgde stond met ernstig gezicht zgne gemalin vorstin Beatrice rgk gekleed in otter envossenbont en een heerlijken kraag van sabelbont Haar schrander gelaat was bleek hare donkere zachte oogen vlogen over de dicht opeengedrongen röen der zeelieden enbleven met een teedere uitdrukking op Orloll rusten Zö kent mgn verstfhrikkelgk verleden dacht Orloll en sloeg de oogen neer Toen hij daarna weder opkeek zag hö een schoon vSljarig meisje aan de hand der vorstin Het waB Fedor Orloll ol hg droomde toen de muzieit begon en zich met de gezongen wordende gebeden vermengde Om den gouver MUgMMïal n liine gamilin TeM m iae ingeiyid gelegenheid worden gegeven tot het verwerven van een bewös van voorgeoelendheid De bewijzen van voorgeoelenheld zjjn drieërlei een bewgs van militaire bekwaamheid een bewös van lichamelyke geoelendheid en een bewös van militaire bekwaamheid èn lichamelijke geoelendheid De lotelingen die een dezer bewözen verwerven worden op hunne aanvrage ingelgld bg het korps en geplaatst in het garnizoen hunner keuze voor zoover zg daartoe geschikt zjjn en dit met de belangen van den dienst is overeen te brengen Bezitters van het in de laatste plaats genoemd bewgs hebben echter in deze den voorrang boven bezitters van een der beide eerstgenoemde bewgzen De houders van een bewgs van militaire bekwaamheid èn lichamelgke geoelendheid hebben bovendien aanspraak om v66r anderen in aanmerking te komen tot inlgving voor kortere oeiening vier maanden Om bö de Indeeling in het volgend jaar op de hiervoren vermelde voorrechten aanspraak te kunnen maken moet het Bewgs van Voorgeoelendheid worden verworven in Januari a s Alle vroeger verworven bewijzen ziJn alsdan van onwaarde Gouda den 10 September 1907 De Burgemeester voornoemd E L MARTENS BuitenlaDdscb Overzicht Reuter seint nit Antwerpen dd 9 Sept Hedenmorgen werd het werk door een klein gedeelte hervat Men verwacht dat morgen de hervatting zich zal uitbreiden voor de werklieden die in het algemeen koopwaren behandelen maar de werklieden die de granen en het hout lossen en de bootwerkers zullen de staking blöven voortzetten Reuter seint uit Pargs dd 9 Sept In den ministerraad is het vraagstuk der schadeloosstellingen besproken Men kwam tot het besluit dat de Marokkaansche regeering aansprakelijk gesteld moet worden voor de moorden en plunderingen en dat de schadeloosstellingen voor de geleden verliezen door een internationale commissie zullen moeten worden vastgesteld Volgens de Norddeutsche Allgemeine Zeitung heelt de Dnitsohe regeering op de zich eene menigte dames en hoeren nit den voornaamsten stand Orloll s oogen zweelden naar den schitterenden kring en een kwellend berouw over de verloren jaren knaagde aan zgn hart doch de herinnering aan de gelukkige uren zijner lielde troostten hem weder Aandachtig volgde hö de plechtigheid daar klonk eensklaps van achter een scherm eene stem zoet als die van een nachtegaal zg verhiel zich en klonk als een klaaglied in biddende melodieën door de groote ruimte hare tonen zuiver als die eener klok boeiden de toehoorders die in ademlooze spanning luisterden De tranen kwamen Orloll in de oogen was dat niet hetzellde wonderbaar schoone geluid dat hem zoo dikwgla eene trilling door de leden veroorzaakt bad toen hg nog gelukkig wasP Ja zeer zeker dat was Olga zone verloren bruid Haar gebed tot den Almachtige vervulde zön hart met een nog nooit te voren ondervonden vrede nu was zö eindelgk in zgne naböheid nu had hg de zekerheid dat zö nog leeide en hg voelde dat hjj haar weer terngvinden zou Ach zoo hö slechts even achter dat scherm mocht zien naar dat bleeke trotsche gezicht door goudblond haar omgeven hg smachtte er naar nog eens in die fiere oogen te staren die hem zoo dikiröis vol teederheid hadden aangezien en wier diepte hem de reine toegeaegonheid ran haar lieMerol memojie van het Fransoho gezantschap van 2 deier betrellende de inrichting van een voerloopig politiecorps dooi EVankrgk en Spanje in verschillende Marokkaansche havens geantwoord dat zg overtuigd is dat deze maatregel slechts een voorloopige is en niet in strgd komt mat ia akfe van Algeciras De Duitsche regeering zegt het antwoord verder is niet van plan aan de actie die Frankrijk ten gevolge van het gebeurde te Casablanca ondernomen heelt moeilgkheden in don weg te leggen doch hoopt dat voorvallen zooals die te Casablanca waardoor aan vreemde kooplieden ernstige schade toegebracht is zich niet zullen herhalen Er zgn bö de beschieting van Casablanca door de Fransche troepen ook verliezen toegebracht aan Europeesche bewoners dier plaatsOnder meer aan drie Duitsche kooplieden Deze hebben zich beklaagd bg de Duitsche regeering zg zgn door den Rgkskanselier von Bulow in audiëntie ontvangen en hebben aangedrongen op toekenning vaa schadeloosstelling door Frankrgk Dit is de grondslag van het internationaal geschil thans tusschen Duitschland en Frankrgk gerezen Enkele Duitsche bladen vooral de zeer conservatieve Kreuzzeitung bespreken dit geschil op onnoodig scherpen toon op voor Frakkrijlt kwetsende wgze Hot Berl Tageblatt meent dat daartoe geen aanleiding bestaat wijl Frankrgk om zich van de welwillendheid van Duitschland te verzekeren de geleden schade wel zal vergoeden Ia den Temps wgdt George Villiers een artikel aan het geval en zegt dat er reeds een precedent bestaat hetwelk Frankrgk den weg aanwgst dien het volgen moet Hg doelt daarmede op de ook reeds in het Tageblatt aangehaalde regeling van de schadevergoeding na de beschieting van Alexandrie in 1882 Die beschieting had plaats onder dezellde omstandigheden als thans het bombardement van Casablanca in Alexandrie leden evenals in Casablaca de bewoners schade door de beschieting en door de plundering der inboorlingen In beide gevallen konden de Europeesche bewoners aanspraak lliaken op schadevergoeding Voor het oogenblik wordt tusschen B rankrgk en de mogendheden onderhandeld over de samenstelling der politietroepen in de havens Na de mededeeling van El Qebbas den Marokkaanschen minister van oorlog dat hö niet kan instaan voor leven en vei hart verraden had Met een zacht kwam hö tot de werkelökheid terug Hg wierp een snellen blik op Zubow een valsche lach een hoonende trek speelde op diens brutaal gezicht De Siberische woiwode fluisterde Philippi juist eenige veelbeteekenende woorden toe en eene tggerachtige uitdrukking lag in zone sombere trekken Orloll huiverde eene triomleerende Sikkering in do oogen van den booswicht verried diens gedachten Ik moet kalm blgven O God geel mg wgsheid en leid mg om harentwil I dacht Orloll terwöl hg zich zeil tot kalmte dwong Indien ik haar slechts éénmaal spreken konl Doch hoe kan ik een bewaakt wordende gevangene hopen hg haar te komen f Hg zag naar den verdorven Fransohman naast hem Ik zal den God der verlatenen vertrouwen maar jou niet armzalige pluincstrgker knechtsche bedelaar I mompelde bö De minuten kropen langzaam voort doch eindelgk eindigde de godsdienstoelening met een opgewekten koorzang De aanwezigen vertrokken elkander hier en daar hartelök begroetende de olficieren maakten eene bniging voor den vorstelöken vertegenwoordiger van den machtigen Czaaiti Vorst Maxntoll dankte glimlachend terwöl de hearen volgens landagebrnik de vorstin de slanke hand kusten OrloU en Lelcanc btonde onopgemerkt ligheid van de Spaansohe en Fransche olflcieren zoo de politietroepen uit Marokkanen worden samengesteld legden Frankrgk en Spanje aan de mogendheden het denkbeeld voor de korpsen nit Fransche on Spaansche soldaten te vormen Hierover wordt nu onderhandeld De Wiener Allgemeine Zeitung zegt Deze regeling is in strgd met de bepalingen der Acte van Algeciras maar komt in zooverre met den geest dier acte overeen dat zg ultaluitend ten doel heelt de orde in Marokko de integriteit van het saltanaat en de open deur voor alle mogendheden te handhaven Door in de havenplaatsen een normalen toestand te scheppen vervullen Frankrgk en Spanje de belangrgkate voorwaarden voor het behoud van de open deur en het is daarom te voorzien dat zg bg geen enkele mogendheid op tegenstand zullen stuiten Wö hebben reeds herhaaldelgk melding gemaakt van het plan der Portugeesche regeering om een regeling te maken betrellende de voorschotten die de kroon ontving uit de schatkist een besluit dat die regeling voorschrijlt is thans verschenen Het wordt in de pers met zeer weinig instemming besproken Verschillende bladen wgzen er op dat de in dat besluit genoemde bedragen onmogelijk juist kunnen zön en dat de flnancieele operaties der vorstelijke lamilie niet alleen onder deze regeering maar reeds veel vroeger plaats hadden Het miuisterieele orgaan Diario illustrado meent dat de bezwaren tegen bet besluit door het parlement moeten worden beoordeeld als dit bgeen komt Alle decreten van den dictator zullen later aan het parlement worden voorgelegd tegelgk met de aanvrage om goadkeuiing der onwettig genomen besluiten Het monarchistische blad Novidades is geschorst doch naai de Diario illustrado meldt niet omdat het dit decreet van den minister president besprak maar wel omdat het dit deed op een wgze die openlgk aanstoot moest geven wgl in die besprekingen onbewezen en ongegronde beschuldigingen werden uitgesproken en de nagedachtenia van de koningen Pedro V en Luiz gelasterd werd Hoewel zooals wiJ onlangs uiteenzetten bij het volk de dictatuur van Joao Franco langzamerhand eenige populariteit verkrggt treden de partgleiders nog steeds krachtig op tegen de regeering Het bovengenoemde decreet wordt nu weer gebruikt om bg het volk propaganda te maken voor een alge op eenigen alstand van den gelukkigen kring voor den laatste scheen het naUwelgks eeno vernedering te zön doch voor Fedor Orloll was het de verloochening zgner natnurlgke rechten Terwöl hg daar stond te peinzen liep het vorstelök kind van do schitterende groep naar de gevangenen door Orloll s schoonheid aangetrokken zeide het kleine meisje schuchter Wilt ge ook niet mgne mama de hand kassen Het geleek de stem eens engels Vorstin Beatrice scheen het te bemerken want met een lichte beweging van het hoold gal zö een slanke gestalte in het zwart gekleed die naast haar stond een teeken na werd het verdwgnen van het kind algemeen opgemerkt en aller oogen richtten zich op den gevangen edelman en de jonge prinses van Aloska Orloll s hart stond biina stil van ontroering toen hem plotseling zgne verloren gelielde naderde en hg zich op zulk een bgzondere wijze tegenover haar geplaatst zag Zij was juist van het koor beneden gekomen en kwam op bevel der vorstin de kleine terughalen Wordt vervolgd