Goudsche Courant, woensdag 11 september 1907

meene beweging tegen de dictataar In hoeverre zulk een beweging kans van elageu heelt is moeilijk na te gaan Zeker is het dat de houding van Joab Franco vele vrienden en geestverwanten van hem vervreemd heelt al erkent men dat vele zgner raaati regelen foor de verbetering der toestanden in Fortagal zeer te waardeeren zgn Een telegram meldt dat te Vancouver in EngelschColumbiè de Chineeeche en JapanBche wijken vernield zijn omdat de luitenantgouverneur de wet tot wering van Oosterlingen geweigerd had te teekenen Dat wordt een moeilijk geval voor deEngelsche regeering De Canadeesche provincie Colambie had met de laatste telling in 1901 reeds een aanmerkelijke bevolking van Oosterlingen Kr woonden toen 133 600 blanken hallbloeden meegerekend 26 000 Indianen 3300 hallbloeden 16 000 Chineezen 4600 Japanners en 500 negers Sedert zgn er nog vele Chineezen en Japanners aangekomen in den laatsten tijd minder Chineezen omdat er een zwaar hoofdgeld van eiken aankomeling wordt geheven maar in toenemende hoeveelheid Japanners vooral nu men hun den toegang tot de Vereenigde Staten bemoeilgkt Columbiè is van die Oosterlingen niet gediend van Japanners zoo min als van Chineezen en verweert zich met de wet tegen hen Maar nu weigert de luitenantgouverneur vertegenwoordigende het rjksgezag zijn onontbeerlijke medewerking Engeland kan moeilijk zijn Japansche bondgenooten in een zjjner koloniën als ongewenschte vreemdelingen laten behandelen Maar wat zal het knnnen doen wanneer heel het op zijn zellstandigheid zoo pratte Canada zich de zaak van Columbië aantrekt Naoemol de dadei van den moordaanslag op graal Komarolski is van Verona naar Venetië overgebracht en heelt opnieuw een scherp verhoor ondergaan waarin hg echter weinig heelt willen loslaten Wat we van deze moordgescbiedenis lezen is een verward geheel van onderling tegenstrijdige berichten waarnit het moeilijk is wijs te worden Het schijnt dat Kamarolski betrekkingen onderhouden heelt me f een demi demondaire uit Klei een zekere Maria Tarnolska in enkele berichten wordt ze een gravin genoemd en deze beweert dat de moordaanslag de vertwijlelingsdaad van een verzuchtige ia geweest Zjj is Zaterdag uit Kiel naar Venetië gereisd om Komarolski te bezoeken Dadelgk bg baar aankomst werd zg naar deu commissaris van politie gebracht Ze zeide tegen dezen dat hare verloving met Komarolski den Bus Naoemol tot razernij bad gebracht zoodat hü het besluit nam den graaf te doeden Ze was dit te weten gekomen en ziJ gal toen den eergisteren gearresteerden vroegeren advocaat Priloekol die zich valscbelijk Zeiler noemde opdracht met twee geheime agenten naar Venetië te reizen en Naoemof te bewaken hetgeen echter mislukte Het bij Priloekol gevonden geld zou deze van haar hebben gekregen Van andere zgde verzekert men intusschen dat Priloekol wel degelijk medeplichtig is geweest aan den moordaanslag Vooral aanleiding tot dit vermoeden geelt het leit dat hij door een gids biJ de Weensche verzekeringsmaatschappij Anker had laten infermeeren of de premie ook in geval van vermoording door Farijsche Apachen zou uitbetaald worden Het heet n l dat Komarofski van de plannen tot een moordaanslag verwittigd was en dat hij daarop om zgn geliefde in geval van zjjn overlijden niet onbemiddeld achter te laten een levensverzekering gesloten bad bij de genoemde maatschappij Ook heeft men op Friloekof een revolver en een handleiding voor het gebruik van verdoovingsmiddelen gevonden Verder 19 t bewezen dat Priloekol bij het bewaken van Komarofski s woning te 2 uur s nachts een detective liet gaan en dat bg hem eerst te zeven uur terng liet komen in dien tnsscbentgd is de moordaanslag geschied Een verzwarende omstandigheid is voorts een door de politie ontdekt telegram uit Kief van Maria Tarnofski aan Friloekof met de woorden wat ge doet is welgedaan Het laatste doet ook op Maria Tarnofski duistere vermoedens vallen Men vertrouwt haar praatjes bij de politie niet en men helt thans over tot de meening zoo lezen we in een nader bericht omtrent deze duistere affaire dat Maria Tarnofski behalve tot Komarofski in betrekking stond zoowel tot Friloekof als tot Naoemof en dat ziJ de jaloezie van laatstgenoemde wilde benutten om Komarofski te laten vermoorden De verzekeringssom had ze dan willen gebruiken om met Friloekof te knnnen trouwen Maria Tarnofski en Friloekof worden in hechtenis gehouden Omtrent graaf Komarofski lezen we in het eene bericht dat hg vrij goed vooruit gaat in het andere dat hg stervende is Het il In Odeiu de laatite dogen meet dan erg toegegaan Drie dagen achtereen hebben do leden van het Verbond van het Russische Volk gewoed zouder dat de politie tusschon buide trad De teraiirdebeatelling van oen vermoorden politiebeambte die Zondag plaats zon vinden had een paniek veroorzaakt onder de joodsche bevolking daar men al te goed wist dat een dorgèlljko begrafenis gewoonlgk een aanleiding pleegt te worden tot een pogrom De vrees bleek niot ongegrond te zijn OngeInkkigorwDzo viel de begrafenis van dun politiebearnbte samen met een herdenkingsplechtigheid voor een in 1905 bg een pogrom gedooden jood De joden die zich tot het bijwonen van deze pleclitiglieid naar het joodsche kerkhof begeven hadden waren do eersten die als slachtoffers der reactionnairen vielen Laatstgenoemde forceerden de deur van het kerkhof en schoten in het wilde op de joden De doeden en gewonden samen tegen de zeventig werden naar het joodsche ziekenhuis gebracht Doch ook daarop richtten de echte Rassen hnnne schoten De kogels vlogen door de ramen Tegelgkertyd begonnen op bet Tolkoetsiplein uitspattingen van de grofste soort Geen mensch werd daar gespaard Een oude jood van 66 jaar een zekere Hirsch Singelmann werd met knuppels half dood geranseld en toen hg op den grond lag trapten de onverlaten hem op het lichaam Vele andere joden werden met missen gestoken Hot schieten in de straten duurde tot 11 uur s avonds Overal waar de echte Kussen joden tegenkwamen gingen zg hen te Igf Ook werden winkels en woonhuizen geplunderd terwijl op de joden die in do winkels trachtten weg te schuilen geschoten word In het joodsche ziekenhuis werd o a een aantal joden gebracht met brandwonden Een droevigen indruk maakte hot binoendragen van gewonde kinderen vier knapen en een meisje Het schandaligst van alles ia mogelgk nog de werKeloosheid der politie die geen hand beeit uitgestoken om de joden togen de wandaden dor reactionnairen te behoeden Wel werd nu en dan eens voor den schijn een bende echte Russen uiteengejaagd maar het volgende oogenblik liet men ze weer kalm hun gang gaan De commissaris van politie begaf zich wel in het joodsche ziekenhuis om een lijst te laten opmaken van de doeden en de gewonden en om de slachtoffers te zien maar hg deed volstrekt niets om het pogrom te verhinderen De plaatsvervangende stedelijke commandant Nabokol heeft den rabbijn dr AwlBOwitski die zich bij hem kwam beklagen verzocht do joodsche bevolking te 9 meeren en hem gevraagd of hj hem een nauwkeurig verslag wilde sturen van het gebeurde Typeerend dat een overheidspersoon zich tot den rabbijn moet wenden om van het gebeurde op de hoogte te komen I De reden waarom de reactionnairen zoo tegen de joden woeden is dat zoo vele joden aangesloten zgn bg de revolationnaire liewoging en dat is wellicht ook de reden waarom de overheid zoo schandalig haar plicht verzaakt in het beschermen van de joodsche bevolking in Odessa tegen de ergerlijke uitspattingen der echte Bussen Men zal zich wel herinneren dat indortgd de stedelijke commandant Gregoriêf de Begeering verwittigde van do plannen der echte Bussen Hij werd toen bg Stolypin ontboden wien hg verklaarde dat hy zgn ambt onmogelgk kon big yen waarnemen als men het Verbond van het Russische volk niet beteugelde Men liet hem gaan en liet de stad over aan het geweld der reactionnairen die van do hun aldus bedektelijk verleende volmacht oen ruim gebruik hebbou gemaakt Tot opvolger van Gregoriêf is benoemd de kolonel der gendarmerie te Ktëf Nowitski maar deze is nog niot gearriveerd Zoo bigft de stad in do macht der Zwarte Honderd on de bevolking aan de vertwijfeling ten prooi Verspreide Berichten Frankbijk Uit Tenlon wordt aan de Liberie gemeld dat reservisten die het fort Artigues bewaakten een twaalf meter lange Innt ontdekt hebben waarvan een eind onder de deur van een caseraat gelegd was waarin kruit werd bewaard Er wordt een onderzoek ingesteld DuiTSCHLiKD Als de keizer en keizerin in November in Londen komen zal ook de City worden bezocht Er worden reeds maatregelen getroffen voor oen waardige ontvangst Het bezoek zou tusschon 11 en 18 November vallen BCSUND De Petersbnrgscbe correspondent vaa de Tribune vertelt dat do czaar koning Eduard had uitgenoodigd hem een bezoek te brengen te Byarke De koning stond er evenwel op dat zjjn eerste bezoek in de Russische hoofdstad zen warden gebracht De cMir wilde alt vreei root an oanilag daarin niet toestommen zoodat het bezoek voor onbopaalden tgd is uitgesteld Te Moskou heeft zich weer een geval van cholera voorgedaan In vier districten vn Transcaucasië heerscht runderpest Reeds zijn moer dan dan 500 boesten gestorven Eindelijk is de rivier de Windau overstroomd waardoor voor een hall millioen roebel bont is weggespoeld To Moskon is de eerste Joodsche synagoge ingewgd Zg werd reeds in 1892 gebouwd maar kon eerst na afkondiging vfkn do wet op geloofsvrijheid geopend worden Amerika Naar men weet is de petroloumtrust veroordeeld tot 70 millioen gvlden boete wegens het bedingen vap lagere vrachten op de spoorwegen Rapkefeller do ziel van de trust heeft nn ine tegeoring aangesproken voor een schadwocgoeding van 3 dollars wegons tijdverzuw en vergoeding Van reiskosten omdat nj tweemaal als getuige moeten verschijnein I 5 BINNlïïNtANt V RE DESjpON FEIRRNTI E Blijkens het a ficieele cOmtaiuniquè van jongste voltalliKè zitting heelt de president nog voorlezing Tiedaan van Mn schrijven van den heer Stard president jvan den miiiisterijaad van Rêpmflnié ieen scbryven dat vergezeld was van een ontwerp voor een Hoogescholl vittr Internationaal rfcht te sSravonhtgö tV stichten v hn welk ontwerp de President evftieens voorlezing doeU Het ontwerp lis gedeponeerd in de chieven der dbnferontie en de president l rhpht den heer Sturdza namens de Oonfoi ie dank j MEDle tweede commissie vergaderde gister Kliinam met 32 tegeik 9 stemmen een vbor stolBorel an om die artikelen nopens do bdAandeling van nei tralen op vgandelgk gebied te laten vervallen ie de Conferentie in haar algemeone vli gadoring van Zaterdag aan de 2e commissie terugzond 0 heer Nelidoft brabht hMen met eenigo zgner landgen oton oen boz ak aan het Bus senmonument te Bergen N H Hg legde er namens den Tsaar oen lirans neer Blgkens uit Indië ontvangen telegraphisQho berichten zgn a in Atjeh on ondorhoorigheden bij een aanval door een 80 man sterke bende uit Koëloo voormalig Sultans Wakenegebied op eene alt het bivak Sendee uitgerukte patrouille licht gewond de sergeant F Boschma no 62128 2369 b in Celebes en onderhoorigheden bg de vermeesteriog van do versterking Walanderi Taltobo Legira in Mori zwaar gewond de sergeant W A L van der Waerden no 56196 1585 en licht gewond de geniesoldaat B Oost no 56747 Stct Gemeng de Berichten iJit Deventer meldt men Zondag werd door den Deventer Bestuurdersbond een openluchtmeeting belegd op oen stuk weiland nabij deze gemeente waar in optocht met muziek en ontplooide banieren werd hoongetrokken De meeting werd gebonden in samenwerking met de anti Militairisten Vereoniging en de afd Doventei van den Algom Nod Geheelonthouders Bond Als sprekers traden op mr du Quesne van Utrecht over Vakorganisatie en Militairisme B Lansinck van Enschedé over Vakorganisatie en Geheelonthouding en G Bgnders van Amsterdam over Onafhankelgke Vakorganisatie Verschillende Tereonigingon van elders namen aan de betooging deel In verband met de brutale berooving van een kantoorbediende op het Postkantoor te Amsterdam waarbg de dief onder voorgeven een beambte van de postergen te zgn zich meester wist te maken van een aangeteekond stuk inhoudende oen drietal wissels van aanzieniyko bedragen knnnen wg nog het volgende brutale staaltje mededeelen De benadeelde de heer B werd dezer dagen opgebeld door den directeur van het postkantoor die hem vroeg of er iets naders in verband met den diefstal was vernomen of reeds bericht uit Fargs was ontvangen dat de wissels daar gepresenteerd waren of wellicht reeds naar Pargs gotelegrapheerd was om bij aanbieding de wissels niet te voldoen Gaarne zoo voegde de directeur er aan toe zon hg met den heer B een onderhond te zgnen kantore hebben waarom hy bem zgn rgtnig zond waarmede deze naar hot Postkantoor zou worden gereden De hoer B maakte nog bezwaar en verzekerde dat dit laatste onnoodig was daar hg wel even kon komen oploopen maar zwichtte ton slotte voor de vriendelgke woorden van den directeur en beloofde het rgtaig t lallen wacbten 1 nie Doch het rytnig kwam Hiet waarom de beer B don directeur van het postkantoor opbelde met do vraag hoe het er uu oigenIgk mee zat ï Tot zgn verbazing vernam hy toon dat den directeur noch van het onderhond noch van een rytuig iets bekend was en dat hg dus dien middag eenvoudig een gesprok had gevoerd met den dief wien het er om te doen was geweest uit den mond van don heer B zelf te vernemen hoe ver bet reeds mot de door de recherche genomen maatrogeloB stond en of de haven in Parys nog veilig wai om daar de gestolen waar zonder kans op aanhouding aan den man te kunnen brengen Een dezer dagen heeft de dief by oen bankier in de Kalversti aat den kleinste der drie wissels eprosonteerd tgdens afwezigheid van don patroon die zich op de beurs bevond pe bediende zoide eerst zgn patroon over ié zaak te moeten spreken en verzocht den mra s middags teruj te kdmen Intusschen s deze wel zoo wgs zich niet meer te vertfdonen f Een fork staaltje van treinroof wordt uit Mnrdock V S gemeld Dicht bg die plaats is Vrydag I l do oipres trein Van do Rocky Mountains leeggeplonderd door een tj oop bandieten die zich in don trein verborgen hadden en tegen het aanbreken van den dM ndot een mAskor voor t gplaat do passagiers met reyslvers dwongoB hun geld en kostbaarheden w te goven Toon de roo rs tin slag g Ii en hadden oil de train langs ean holling jkdmondo wat minder snel reel iflaakl on zg v in de gelegenheid gebruijci out zich uit dl vooten te raakoujl I III 1 I Te joqrtbuizonjbg Aoeldooiililjrogen Zondagavoid tiyee dkai in ekWahierde Éenie Boldatel twist dejièen trok in dronkenschap zgn mes eq bracM don ander daoiiÉnee een lovens evaariyke Mond toe De damer is onmiddellnk in hlchtniis genomen e i gisteren naar tfrecht ttetrinsporteerd i S Hért hevige 4 I atsheuvel aani Men keldt liit Courant Zondag cirCa 5 uur had hier eH vechtpartg pHaats tusschon do im N en M Damop Laatstgenoemde wor tnet een mes zulke verschrikkelgke wondin toegebracht dat hg direct voorzien weita van do H Sacramenten Hgi ontving eene ernstige wonde aan hot hoofd de pols word afgesneden en ig bekwam oen steek in hot ondoriyt dat de darmen uitpuilden Zijn toestand is hoogst gevaariyk Do dader G N is door de marechaussee gearresteerd Zondagochtend kwam op ca acht vademen water voor den wal te Scheveningen het Engelsche stoomschip Ophir van de Union Castle lyn met passagiers aan boord van welke oen 80 tal in den loop van den voormiddag met barkassen gedreven door electrische beweogkracht in de haven aan land werden gezet Deels bezochten ze Den Haag en gedoeltelgk bleven ze te Scheveningen Het ranke stoomschip trok zeer do aandacht vooral op het Wandelhoofd vanwaar men de stoomboot zeer duidelgk kon waarnomen Verschillende pleizierbootjes van do Scheveningsche visschors zeilden naar do boot toe en de passagiers op die vaartuigen werden in do gelegenheid gesteld het schip te bezichtigen Te Dodewaard is in de kas van den overleden gemeente ontvanger een tekort van f 3800 ontdekt Na aftrek van f 2000 borgstelling en een aanwezige som van f 190 biyft er nog een schade voor de gemeente van ongeveer f 1600 Het echtpaar Goold in Zaterdag van Marseille naar Monte Carlo overgebracht en Zondagmorgen door den rechter van instructie verhoord Vore Goold houdt vol dat zyn vrouw geheel buiten de zaak staat on zQn vrouw bevestigt dit en zegt dat alcohol misbruik hem er toe gebracht heeft De rechter van instructie zeide daarop koeltjes dat zg spoedig uit den mond van getuigen dingen zon hoeren die onloochenbaar bewgzen dat haar laatste beweringen omtrent de toedracht dor feiten met de waarheid in stryd zgn Goold simuleert krankzinnigheid hg zingt in de gevangenis en slaat zich op de borst en slaat allerlei gekkepraat nit Beide beschuldigden hebben den bystand van een aOTOcaat geweigerd De opgravingen v in de Romeinsche villa bg Valkenburg zgn geëindigd sehrgft men aan de N B Ct Behalve de groote hof de vleugels on de lange achterhal werd ook het front blootgesteld Hier vindt men twee fundamentmuren evenwijdig aan elkaar waarschynlgk de resten van oen smal vestibulum Aan de binnenzgde van deze muren loopen evenwijdig eenigo steenbanken die de palen van een afdak hebben gedragen Binnen in den hof vijn op verschillende plaatsen sporen van mestgrond gevonden Merkwaardig mooi vertoont deze villa het type van de Romeinsche hoeve dat ook nog ai n de tegenwoordige Limburgscho boerenhoeven ton grondslag ligt Door het graven van greppels werd uitgemaakt dat er geen verband bestaat tusschen deze villa en de vroeger doorHabets gevondene waarvan thans alleen de zeer mooi gemetselde kelder oen der weinige overblgfselen van goed bewaarden metselbonw in ons land uitgegraven is Men hoopt dat er kans bestaat dat deze kelder open biglt Als merkwaartige vondst zg nog die van een Bomeinscheajjjzeren sleutel vermeld I t Gaan van een honderdtal Rotterdamsche hootwerkers naar Antwerpen was een grap De aanwerver kreeg 10 francs en 4 francs por man honderd mannen lieten zich aanwerven en werden aan boord gebracht om te werken n aar alvorens te beginnen eischten ze 6 francs en toen ze die hadden trokken ze er onmiddellgk uit en gingen 2 francs storten in de weerstandskas der stakers Datheeft 1500 francs gekost aan de patroonsvereeniging Niot lang geleden werden acht pensionaires van hèt fehnis voor meisjes Ie Grief wald in Pruisen wegens muitefö m vej nie ling tot gov angenisstraffen verojjrcleeld Datfleed antoriteiten meer a ndacht aan do inrifchting schonken en toen i leek dat er allervrSemdste toestanden voorkwamen Soms worden de Jmeisjes tot straf een weekijpgesloten en raoeslon ze van ilater en br od leven een andere Itral was t weken lang verbod Bich fo was l en van eenig fij jsvord J iet haif afgosnedenl i iTien meisjes vlachMfenuitdozO verboténngs in ichtifg zes koerMB er jvrgwillig terugett de 4 overigen Merde opgepakt en e i r heen gebraohll I i p8 v lksraeenii ig llidt di4 iet dragen van ollfrtiigii geneeskrachtig zou Werken op oog ziekten l en klierachtigheid jen dat hot een gnnstigd i invloed zon hebboa op het tandoft krggen ii Ie kindtren Deze taeoning heeft zoo M ileschott nooit een schyn van wetenschappelgke bevestigin Égevonden nooik heeft een onbevangen wetenschappelijk waarnemer eenigen invloed van het dragen vaUv oorrihgon kannen constatoereiv Om gomndheidsrodonen behoeven de ondOTS dup geep gaatjes in do ooren der kindoren te doMi prikken Veel moer moeten zij er voorzienig mede zgn Gaatjes in de ooren prik kort is geen werk van bakers noch van goud smeden maar van den chirurg die weet hoe hg zgn handen instrnmenten on het oor moet behandelen om met zekerheid het ontstaan van ottering wondroos doorscheoreu van het lelietje enz to voorkomen Do nieuwe stuiver Te Amsterdam heeft zich naar De Tol meldt het geval voorgedaan dat iemand die voor f 10 nikkelen 5 cent stukken in oen verzegeld pakje bg don betaalmeester haalde meer van deze muntstukken ontving dan waarop hy recht had Toen hy nl thuis ging natellen of hg wel het juiste aantal had gekregen kwam hg tot de ontdekking dat hg 5 stuks had cadeau gekregen 1 Ongetwgfeld zal dit geval in verband staan met het dezer dagen medegedeelde feit dat allo 5 cent stukkon niet dezelfde zwaarte hebben zoodat do persoon in quaestie van de lichte heeft gekregen Misschien zyn er wel meer wien dergelgk gelukje te beurt viel Stadsnieuws GOUDA 10 September 1907 Aan de raadsleden zijn de volgende ingekomen stokken toegezonden Gonda 3 September 1907 Bg Raadsbesluit van 28 Angustus 1906 No 15 werd met introkking van de Verordening van 19 September 1902 betreffende dezelfde aangelegenheid eene Verordening vastgesteld houdende voorschriften omtrent het gebruik binnen de bebouwde kom decor Gemeente van spoorwegen waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd Deze Verordening werd den 30 Augnstus 1906 ter goedkeuring opgezonden doch die goedkenring welke volgens de Wet ilan 9 Juli 1900 Staatsbl No 118 door de Hroon moet worden verleend werd tot dusver niet verkregen Intusschen heeft de Maatsc ppy die den Tramweg Gouda Oudewater ploiteert met ingang van den 7en Augnstus jl baren dienst op die lyn gestaakt zoodat de reden waarom de bedoelde Verordening in het leven werd geroepen is vervallen Door tnsschenkomst van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland wenscht de Minister van Waterstaat thans te vernemen of de Raad daarin wellicht aanleiding ion kunnen vinden die TramTarotdaning In te trekken Nïar onze meening kan op grond van het bovenstaande de door don Ministor gestelde vraag in bevestigendoo zin worden beantwoord Wy hebben mitsdien dj eer U voor te stellen Uw besluit van 28 Augustus 1906 No 15 waarby is vastgesteld de Verordening houdende voorschriften omtrent het gebruik binnen de bebouwde kom dezer Gemeente van spoorwegen waarop nitslnitend met beperkte snelheid wordt vervoerd in te trekken en van die intrekking kennis te doen geven aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland ter mededeeling aan don Minister van Waterstaat Gonba den 3 September 1907 Uit oen vaoi onzontwoge ingesteld onderzoek was ons gebleken dat do woning aan de Raam wgk 0 no 408 een niet waterdicht en in oen vervjiHen toestand vorkeorond dakhad en i at de afvoer van regen en menagewatef onvoldpende wai terwyi de muren nat waren eon gelegonljeid tot verkrggiog van goed diinkwater 6nt irak en de aanwezige ramen en Ikozgnen U een slechten staat verkeerden i i Jl Vermits w verbotorMg van dazen toestand voor e bewo mba iirheid dor woning inoodzakeiyk iontten schreven wgraetover legging van eeii afschrift van het ingewonnen advies der GeZondheid ommissie dd 14 Maart 1907 nq l 14 B l n eigenaar by ons besluit van den 19 M iiart 1907 no 46 aan om do Würting vóór demli Juni 1907 in overeenstemming te brengen iTOt de voorschriften van artt 98 112 fl 2 i6 96 ƒ 49 Il4j79 der Bouw en Woningikrordening in dozo gemeente 1 Aan deze aanschryving heelt de eigenaar goén gevolg gegeven eii naar het scbgnt heelt hy ook g en pl ij daaraan gevolg t3 geven de gest Me termgn is verstreken zonde dat de gevorderde verbet iringan zijn aangebracht en de wonilg verkeeri nog indonzelfdon toestand als tien de aanschrgvlng plaats had zy is naar fibs oordeel ter bewoning ongeschikt i In overeenstemming met het modo bierbij overgelegd advies van die Gezondheidscom missie dd 27 Augnstus lj07 no 65 B hebben wy mitsdien do oer Uwe vergadering voor te stellen bet volgende besluit te nemen De Baad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 3 September 1907 no 89 Overwegende dat Burgemeester en Wethouders van Gojida bg bun besluit van den 19 Maart 1907 no 46 den eigenaar van de woning aan do Raam wyk O no 408 kodastraal bekend gemeente Gouda in Sectie D no 1737 krachtens do artt 14 en 16 der Woningwet hebben aangeschreven eenigo naar linn oordeel noodzakelgke verbeteringen aan te brengen vóór den 1 Juni 1907 doch dat na het vorstryken van don gestelden termyn de gcëischto verbeteringen niet zyn aangebracht en de woning dientengevolge ongeschikt is ter bewoning Gelezen de adviezen van de Gezondheidscommissie dd 14 Maart 1907 no 14 B on 27 Augustus 1907 uo 65 B Gelet op art 18 der Woningwet Heelt besloten de bovenbedoelde woning aan de Baam onbewoonbaar te verklaren met last tot ontruiming daarvan binnen drie maanden te rekenen van don dag waarop de ty l tot voorziening zal zgn verstreken ol het besluit tot onbewoonbaarverklaring zal zgn gehandhaafd De Baad voornoemd Secretaris Voorzitter Hedenmorgen gooide een machinist van oen trein onder Ondewater een sintel weg welke tegen een telegraafpaal aankwam en terugsprong juist tegen een ruit van een bagagewagen waarvoor een remmer zat Deze werd door de glasscherven zoodanig verwond Gisterenavond ton ongeveer hall sH viel een beschonken sjouwer in het water aan do Spoorstraat waaruit hg spoedig werd gered In de Maandagmiddag te Krommenie gehouden algemeene vergadering van den Nederlandschen Kolfbond is tot bestuurslid gekozen Dr F do Boer alhier Benoemd tot directeur der B K Muzïekvoreeniging St Johannes te Vlaardingen den beer J L B de Kogzer te Rotterdam thans organist aldaar Door het Frov Kerkbestuur van NoordHolland is toegelaten tot de Evangeliebediening de heer W Korevaar te Haastrecht Vanwege het provinciaal bestuur van Zuidbolland is gisteren aanbesteed het verrichten van eenig baggorwerk in den Rgn tusschon Bodegraven en Woerden Minste insehrijver was J Verstoep te Gonderak voor t 22 160 385 Staats loterij 4e Klasse Trekking vau Dinsdag 10 Sept No 6494 f 5000 5540 on 9743 ieder f 1500 611 4175 en 15560 ieder f 1000 20146 f 400 9477 f 200 14254 17472 85 17595 14317 17605 14466 20 74 69 83 17710 14535 17863 88 17903 14696 60 14734 18014 78 26 14815 40 69 18287 14902 18318 35 44 70 18420 15084 18506 15224 18612 45 67 52 77 54 18714 15360 41 81 25 15426 68 38 18828 19063 67 69 19179 76 80 15548 19296 66 19355 76 70 15604 19418 11 25 42 72 15797 19523 15808 19625 30 86 46 19710 15900 89 5 19806 55 73 69 75 76 19906 95 37 16129 87 16371 99 16467 20083 16544 20134 59 50 69 20267 16654 20300 79 23 16705 09 83 70 16830 20410 16987 2717065 95 82 20561 17118 83 26 20689 59 20720 84 20838 87 62 17274 67 17344 20971 87 12976 17457 97 65 99 10733 11480 13417 14098 en 14283 ieder f 100 Prgzon van f 65 15 3096 5386 7949 10978 28 3100 93 8034 82 b4 25 5413 70 11040 118 78 78 8110 93 45 3220 79 52 11132 212 44 80 96 40 94 48 91 8200 68 336 3310 6507 15 98 456 11 65 56 11233 89 37 5637 8403 11388 e 6 83 5931 71 11438 Ö5ii 3440 49 8508 47 ui 91 6023 20 94 6 3588 91 22 11511 27 3620 6148 23 24 52 37 77 65 32 84 89 6263 94 11608 893 3 i00 6331 8636 29 1038 3 34 38 11701 48 34 51 8701 99 116b 52 72 53 11836 71 3802 82 882B 11906 76 30 6434 5Ö 12092 127ii 63 38 87 95 1343 140 l 53 8971 12141 3946 6502 80 12209 85 46 74 9021 43 78 87 1671 4037 6704 1872 47 43 9111 12365 73 76 46 51 96 80 89 52 66 124 29 1965 4132 78 92U 87 60 38 89 12 96 66 80 6801 24 12510 77 4211 5 99 95 2058 40 9 93 75 98 2112 63 6912 94J92 12719 13 83 13 95 60 17 4300 23 97 12828 27 4 45 9617 29 68 5 78 20 44 87 4461 86 25 60 2229 81 7029 33 13062 66 4590 47 9609 13113 6 4627 84 63 24 94 68 7112 9740 67 2323 4752 53 60 13211 43 81 83 9825 19 2430 4847 90 90 66 2523 73 7218 9906 13312 48 96 19 60 49 96 4902 89 80 73 2624 65 7308 99 13486 69 97 22 10017 13518 76 5064 7462 64 44 83 76 63 71 80 2723 5107 7511 80 13607 61 33 40 10131 13 2836 80 7632 68 13768 52 99 44 82 13814 77 6236 62 10243 45 97 69 65 53 66 2931 68 67 10307 68 33 74 86 77 13919 77 89 94 10409 14016 3013 98 7785 68 64 14 5364 91 86 14166 28 66 7901 10762 82 48 68 17 10894 14249 61 71 18 10957 5e Klasse Ie Lgst No 13443 m z 13463 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag lo September 1907 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 2de kwal 34 3de kwal 30 cents per half kilo Magere os melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kw 30 ade kw 27 3de kw 23 cent per half kilo Stieren goede aanvoer iste kwal 32 2de kwal 28 3de kwal 24 cent per hall kilo iandel voor alles prijshoudend VERSCHEIDENHEID Zaterdagnacht kregen te Amsterdam op den Overtoom oen vyftiental ongunstige individuen wegens groote luidruchtigheid twist met een agent Een voorbyganger die ter hulp kwam werd door oen der bpiegelruiten van een vleeschhonwerg geworpen Een der ruiten van een sigarenwinkel werd ook ingedrukt Van deze gelegenheid maakte een der vech tonden gebruik om een kistje uit den etalagekast te stelen Twee der individuen worden later met groote moeite gearresteerd en naar het Leidscheplein gebracht Een telegram nit Coahilua Mexico meldt dat er een brand is uitgebroken in de mgnen van Esperanza ten gevolge Tan oen granwvnnrontplofflog Er zyn 27 dooden en tal Tan gevonden BEUES VAN EOTHIEDAM L K H K MAANDAG 2 SEPT StaatsleentnQen PoRTDOAi Oblig 3e Serie fr fi 050 3 59 4 4 3 90 101 977 4 lOOV 4 99 100 100 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnsLAKD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azin Japan Obligation 1899 4 74 74 Colombia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 HypotltukBanktn Aandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrochtsche Hypb 4 Pandb Westlandsche Hypb 4 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 y 100 Pandb Nederl Hyp Fand briefbanfc 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowyzen van Doelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriofbank 44 99 Pandb Hollandscho Hypb 99 Seheepvaart MaatBrhappijen Pand HoUand Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche 367 Spw IMy A Premieleeningen bisLQiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 twl i Dtversen My tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Allo nog rosleeronde ZOMEEMANTELS en COSTUMES worden tot voel verminderde pryzon OPGEBüIMD Hoogachtend M ytj rj if fj4 Yre s ££ lflf fy Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOÏ FEN met daarbij passende GARNEEBINGEN Burgerlijke stand GEBOREN 7 Sopt Johanna ouders F G Scharleman en C Schoonderwoerd 8 Johanna ouders J van der Horst en J van Groningen Cornells Jacobus ouders G Bronkraan on C L Holthuysen 9 Nicolaas Jacobus onders J J van Gorsolen en C Schouten Aart ouders C J van Dam en B M Kreeft OVERLEDEN 7 Sept J P van Es 6 j 8 L van den Berg 2 j 9 m 9 J Q Rademaker 1 m ADVEIiTElNTIi iN Vmeniging ARME ZOIlG Afdecling BnOKKEMHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige buisboudeiyko voorworpen welke ook zoo veel noodig te repareeren on hoofdzakelgk aan mingegoeden voor geedkoope prgzon te verkoopen Do daarop behaalde Winst komt geheel ten goode aan de neutrile Vereoniging drmenmorg Hit Correspondentschap van nrOIOHOJWOS Nod Vereoniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ton huize van Mevronw M HOOGEHDIJK DiK WAOEK Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters eo Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zyn