Goudsche Courant, woensdag 11 september 1907

1 0 10433 Donderdag IS September 1007 40ste Jaargang mmm mium JMieuws en Adrertentieblad t Oor Gouda en Omstreken Teletom o S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z7n en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ho Sf ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte g Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DORTLAND Ci Westhaven 187 vragen een Kantoorbediende van ongeveer 15 jaar Aanmelding bg eigenhandig geschreven brie ÉÊMPÖmsm Heil wnrdt ver oclit op t MEUK te letten OIT H T MaOWIJN TA M lUVENSWAAY ZONEN OOBINCHEU Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vtjr twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer e Prfls voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot d aitvoerin van geeerde orders aanbev ende J C BIJL voorheen J BEBEBAAKT Lï Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PE ETERS Jz let op caeM en inrkiraHA Onnavolgbaar zjjn thans door nieaw gevonden toepassingen onze fn olieverf getchilOerde Portreilen PeintureBogaertê zy geveo kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de ecAle te ontvangen GeïU Prysconrant met een aantal ongevraagde getnigscbrilten gratia op aanvraag Boxtel H BOGAESlb Jt Co Agent Toor GOUDA Firma A QUANT Knnsthandel Kleiweg bg wien modellen t bezichtigen zgn DE GOEDKOOPSTE ê DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE f MODEBL A WEU i lön beslist die der Firma WELDON i TBJE LADIBS JOVBSAL f met minstens drie gratis geknipte t patronen en een gekleurde plaat IHS ILL DUBSSMAKBB f met een gratis geknipt patroon THE BXZAAB OF CBILD BESS FASBlOSa f Kindermodes met vele gratis gem knipte patronen VBAAGI üu BoekhanOelaar f Proetnummera m AUe met koatel Boll Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn ÖEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag 9 OPRUIMING wegeos liet vergevorderd Seizoen in het Noord llraliaiilscli Schoen b Laafzenniasazijii KLiavVEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatlën en aangemeten werk Gouda fuk van A BRINKMAN Z SIER ÜW HWS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiHiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wg franco door Nederland onze overal bekende yormal CoUeettea i 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnka voor 45 potten of eene collectie voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz Rgk geillnstreerde prysiyst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en on e vele wenken voor de caltnur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wö desverlangd gratis en franco Tuinbouw EtabilssemeDt Huis ter Duin NoordwUk bU Haarlem SANGUINOSE Vinum Sanguinosiim in vacuo Mgne dochter is vele Jaren Igdende geweest aan Moedarmoede en bleekiitteht zij heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zy aan bloedarmoede en zennwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicgnen die haar hielpen Zg had het vreeselgk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig 1 Sinds een paar weken ben ik met uwe Sanguinose begonnen de verandering is groot Zg eet goed slaapt goed krygt een gezonde kleur in één woord de Sanguinose doet voor haar wat nog geen enkel ander middel gedaan bad U moogt van dit schrgvon gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 PrUs per flacon f 1 50 6 fl 8 U fl f 15 Te GOUDA bij WOLF en Co Westhaven 198 WERELD SUCCE8 De Wereldberoemde Superior Druivenbyrsthoningr Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoemngen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASTBE is verkrygbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitschland Engeland Amerika Ned IndiS Oranje Rivier Kolonie Trantvaal enz M ELIASTBE werd 9 maal met öond en 3 maal met Eere Medailles bekroond UBLIASTHB in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 UELIAVTHS in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklgke Stoomfabriek De Hontngbloem Den Haag Verkrygbaar bg firma WOLFE Co Westhaven 198 Gouda GRENUEL Gouda K H VAN MILD Veerstal B 126 ffOB to A BOÜMAN Moordrecht VmK Nieuaerkerka dlJiel A N v k ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaaler A SCHEER Haattredtt P W ï EDE Oudewater K van Dza HEIJDEN te Reeuwük P v d SPEK UoercapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN ITaddinymen P A ui GROOT A d JONOH Omfoioafer J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benidiop WAAnSCHUfViJVCI Laat U niet misleiden door I 8iroop Het klooster SanetaPttulo AbdiJ bestaat niet dus Siroop van geenerlet waarde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT WM HOIflI KL WKE FABHIKKEN Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk Ster en W Li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IMploma Parij 1900 Segen Gouden Medalllea Onontbeeriyk is het genot van eea zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prys van compleete inrichting Bad en prima Geiser van at f 15 en hooger Beleefd aanbevelend M M V LOOF DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Wild eii Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versoh verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerendo prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G 17 TTBLIJ G Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegeEonden Kan ingegeven worden in Kofie Thee Melk Likeur Aheint Bier Water of in Jiet voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete van af weet Uet COZA POBDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote do zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medew eten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgqe redding te danken heeft Het COZA POEDBH heeft het hniselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en is het volgend depot te Gouda t WOLFF Co Onze depSthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZA IN5TITÜTEaL nTriu Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap r Wormerveer É Zenuw en Maaylijders wordt uit overtniging als een werkelgke hul in den nood het boek X3aaca g e T7 er aanbevolen Na ontvangst van adreaper briefkaartworit dit boekje iranoo par post toegezonden door BLO POEL S BoeUian Za tbonimpl Het iaU oiiKhadelyltrte en Jf makkelykite poeumlddel voor Haerel Iv9l eovooritl dames en Klnderachoenwerki Itttl l deApiirettiurTuiC H IIIII rfcC K l Hla l l Str l4 M ileftecod liUSf op num en fabrlekmerk Verkryibur ky HefrM wtekMIfri In HhoMWark tÊiuttrtM liü BuUenlaDdscb Overzicht Kenter seint uit Antwerpen dd 10 Sept Op een vergadering zeije hedenmorgen een der socialistische leiders dat hy tegen Zondag de oplossing van de crisis verwachtte en dat dit de overwinning der dokwerkers zou zgn Alles ia rustig Door een der groote makelaars is een bemiddelingsvoorstel gedaan op de volgende grondslagen de loonen worden mol 50 centimes daags vermeerderd do werklieden verbinden zich gedurende den tgd van een jaar niet op verdere verhooging aan to dringen ook verbinden zg zich geen verhooging van 50 pCt voor het overwerk te blgven vragen Naar bet schynt zgn do werklieden het voorstel welgezind het blgft echter de vraag of de Federation het zal willen aannemen Het Dnitsche antwoord op du Fransche raededeeling betreffende de plannen voorde inrichting der politietroepen i i Marokko is gisteren bekend geworden en door de Nordd Allg Zeitnng gepubliceerd Uit dat antwoord blgkt dat de Duitscbe regeerlng tegenover de Fransche wenschen geen beslist afwgzenfe heading aanneemt maar tevens dat zg tegen die wenschen haar eigenaardige bezwaren heeft Dnitschland verwacht dat de plannen van ï rankrgk en Spanje van voorloopigen aard zullen zgn en niet in strgd zullen komen met de bepalingen der Akte van Algeciras En de Dnitsche regeering vreest dat de instelling van vreemde politiekorpsen onder de tegenwoordige omstandigheden een aanval der bergstamhen op de steden zon uitlokken en ernstig gevaar voor leven en bezittingen der Europeanen zon knnnen doen bestaan temeer als die maatregel niet onder bescherming van beslist voldoende militaire krachten wordt ondernomen Dit voorbehoud was trouwens reeds gemaakt in de Fransche mededeeling die van een voorloopige politieregeling sprak met het doel de orde te handhaven en de vorming van de in de Akte van Algeciras voorgestelde Marokkaansche politietroepen te vergemakkeiyken Het Berliner Tageblatt verneemt dat de Amerikaansche minister van oorlog William Taft die zich heden in Seattle aan de kust van den Stillen Oceaan aan boord FEViLLET01 ZWSRYELIN6EN Naar het Russisch 18 zy trad op don man toe die om harentwil gewaagd had den toorn van den Czaar te trotseeren binnen enkele seconden was Olga aan zgne zgde zy boog zich over de eigenzinnige kleine fee en zeide Irma je moet met mö medegaan en meteen ontmoetten hare oogen die van haren geliefde in een blik van oneindige teederheid die Orloff s hart met een zoet gevoel doortintelde daarna wendde hg zich af Ruwe commando s klonken en brachten Orioff weder tot de werkeiykheid terug de zeelieden marcheerden naar hun schip Toen Fedor achter de colonne voortschreed fluisterde Lefranc Welk een schoonheid 1 Heb je haar gezien f Gezien WieP mompelde Orioff als in Mn droom Lefranc haalde do Behouders op Orthodoie dwaas zeide hg voor zich heen Hg gaapt de geschilderde heiligen aan en veriiiimt durbtl ntai dia bekoorlpe dame te van het stoomschip Minnesota begeeft om een reis om de wereld te maken op 29 Nov te Beriyn zal aankomen en eenige dagen daar zal vertoeven Taft is een der belangrykste en populairste Amerikaansche staatslieden wiens naam herhaaldelgk genoemd is als candidaat voor het presidentschap der Vereenigde Staten Hot doel van zyn reis is zich op de hoogte te stellen van administratieve indastrieele in commercieele toestanden Hg zal bovendien pogen zegt bet Tageblatt gedurende zgn verblgl te Berlijn mede te werken tot het oplossen van vele hangende quaesties in de eerste plaats tot vervanging van het voorloopig handelstractaat tusschen Dnitschland en de Vereenigde Staten door een definitief tractaat De regeering det Vereenigde Staten is voornemens zoo de onderhandelingen hot gewenschte verloop hebben ia den aanstaanden winter een wetsvoorstel tot regeling der handelsbetrekkingen met Dnitschland bg het Congres ite Washington in to dienen ♦ ♦ Over den toestand in Marokko en vooral over de verhouding tusschen Monlayllafid en Abd el Azis geeft de te Tanger vorschgnende Dépêche Marocaino eenige beschouwingen waaraan hot volgende ontleend is Terwgl Monlay Hafld door den loop der gebeurtenissen genoodzaakt wordt steun te zoeken by de elementen in Marokko die vyandig staan tegenover alle vreemdelingen wordt Abd el Azis genoopt steun bg Frankrgk te zoeken Hg moet het optreden der Pranschen te Casablanca goedkeuren zich neerleggen bg de Fransche plannen voor de inrichting der politiekorpsen en zal naar men in Frankrgk meent na zgn aankomst te Rabat zich onder Fraukryka bescherming plaatsen dan zal Frankrgk den rechtmatlgen Sultan steunen tegenover den pretendent MonlayHafld De poging der Franschen de zending van wapenen van Mazagan naar Marakesj voor Monlay Hafid te beletten toont dat Frankrgk de zaak ook zoo opvat Oe beide Snltans verlaten dezer dagen hun woonplaatsen in Fez en Marakesj om naar Rabat te vertrekken In Moorsche kringen verwacht men dat Moulay Halid het eerst in Rabat zal aankomen yoor de bescherming van den sultan Add el Azis zyn uit Tanger kanonnen en een detachement Askari s naar Rabat gezonden Zoowel de Depêche Marocaine als de Courrier dl Maroc betoogen dat de tegenwoordige toestand onhoudbaar is Het eerste blad meent dat de Fransche plannen tot bezetting der havenplaatsen het gevolg zullen hebben dat het binnenland van Marokko Toen zy aan da deur kwamen was Orioff onbemerkt getuige van een samenspraak tusschen vorst Maxntoff en zyn vgand Sergins Znhow Dat is de schurk die slanke zei do ruwe stem van den Tataar Ah zoo Ik zal hem morgen aan land yten komen antwoordde vorst Maxutoff s vermoeide stem Bg deze woorden herltofd de hoop in Orloff s hart wellicht zou hy haar nu wederzien Höe gelukkig gevoelde hg zien Haar lief gezicht droeg nog geheel den stempel van vrede en schoonheid het trenrig lot dat haar getroffen had had nog geene voren in haar schoon gelaat knnnen trekken God zg dank dacht Orioff De edele vorstin is de beschermengel mgncr arme lieveling geweest de kleine prinses heeft haar gered God zegene het kind Het slot Baranoff lag in diepe duisternis slechts het geschreeuw der zeevogels die langs de rotsen vlogen of het geroep der schildwachten verbrak de stilte van den nacht De poorten der palissaden verschansing waren gesloten en in do kazematten van bet wachthnis bewaakten twee compagniefin uitgelezen troepen het geweldige gebouw waarin gouverneur Maxutoff s echtgenoote en ztjne kleine erigeoaoe vreedzaam volkomen wordt gesloten De Courrier meent dat de vreemde regeeringen een voortdurende scheiding van het binnenland en de havens en de daaruit voortkomende verlamining van den handel niet zullen kunnen dolden Het blad stelt daarom een oplossing voor die neerkomt op de verovering van Marokko door den Makhzen met de hulp van Frankrgk en Spanje Maar deze oplossing zullen de mogendheden wel evenmin verlangen Toen Priloekof gisteren de tgding hoorde van het overlgden van graaf Komarolski bleek hg zeer ontdaan bg had eenigen tgd noodig om tot zich zelf te komen Na een halt uur logde hg een volledige bekentenis af I B vermoording van graaf Komarofski was het resultaat geweest van een komplot dat door Maria Tarnofski beraamd was en waarby Naoeroof het blinde werktuig was geweest Het was Maria Tarnofski te doen om do premie van 500 000 francs en zg spiegelde Priloekof voor dat zg met hem zou trouwen Priloekof was met het plan zeer ingenomen maar had niet den moed gehad het zelf te xolvoeren Toen liet Maria Tarnofski den Rus Naoemof te Weenen ko men on wist op arglistige wgze diens gverznoht gaande te maken door hem wgs te maken dat het alleen Komarofski was die haar ll6fde voor Naoemol in den weg stond Naoemof nam toen op zich don moordauuslag te volvoeren Naoemof heeft bekend den moord inderdaad uit baat tegen Komarofski begaan te hebben dien hg voor den boven hem verkoren minnaar van Maria Tarnofski hield Hg zegt niet te weten dat hg het werktuig van de hebzacbt van anderen geweest is De confrontatie van Maria ïarofaki en Priloekof was zeer dramatisch Op de vraag of zg Priloekof kende monsterde zg hem een oogenblik en zeide toen kalm ja Toen Priloekof zgn verklaringen herhaalde zeide zg ge liegt I In den loop van den middag heeft Maria Tarnofski gisteren na een sclierp verhoor erkend dat een komplot tot bet vermoorden van Komarofski bestaan heeft en dat zg er van geweten heeft maar zy geett Priloekof de schuld Hg was de hoofdasniegger beweert ze haar aandeel in het komplot beperkte zich tot het overhalen van Komarolski om een levensverzekering te sluiten De rechter van instructie heeft do correspondentie van Komarofski doorzocht on daarin bewgzen gevonden die do ontdekking der politie bevestigen Het blgkt achteraf dat de kamenier Elise sluimerden Den volgenden morgen acht uur waren de officieren der Seevontch druk bezig groot toilet te maken want drf gouverneurgeneraal zou zyue gasten komen begroeten de Seevontch verwachtte het bezoek van vorst Maxutoff Eer de brave commandant Linieff zgne kajuit verliet zond hy om Fedor Orioff die in een zeer onrustige stemming verkeerde zg bevonden zich alleen in de hut en Linieff die juist de morgenrapporten ontvan gen had dronk zgne thee Ga zi ten rloff zeide hg goedig Ik heb bevel geRregen n onder bewnking aan land naar het slot Baranoff Ie zenden vóór het oogenblik zult ge vorst Maxutoff als wetenschappelgk medewerker toegevoegd worden Dat zal veel beter voor n zgn dan het gewone gevangeuisleven en ik hoop dat het u gelukken zal door wezenlgke verdienste uw straftfld te verkorten Ik wensch n van harte geluk Dan moet ik u ook nog bedanken voor de schoone teekening Ik zaln dadelgk met een jol aan land laten brengen zoek uwe zaken bgeen Hier dit kan u wellicht nnttig zgn De statige zeeman hield hem terwyi zgn gebruind gezicht kleurde een rolletje goudstukken voor Wgs dit niet af arme vriend het kan u misschien nog eens uit den nood helpen ik heb een lakket Peteribnrger conranten en eenige I Perrier in het plan ingewgd is geweest De onlusten te Vancouver in Canadeesch Colnmbie hebben den heelon nacht van Zaterdag op Zondag doorgeduurd en hebben zich Zondagavond herhaald Uet blgkt dat de Japanners zich vinnig verdedigd hebben Op een oogenblik stormden zynit hun haizen en vielen met stokken gebroken flesschen en messen het gepeupel aan en joegen ze de straat uit Verscheiden van de blanken zyn er gewond De Chmeozen en Japanners zgn oerspronkelgk in Columbiè gebracht door tuinders mgneigenaars enz die behoefte aan arbeidskrachten hadden De Oosterlingen bleken uitmuntende werklieden en vroegen minder looit dan blanken Maar toon het aantal Chineezen sterk toenam in de provincie vreesde men dat bet een land van Chineezen zou woorden en om dat te beletten werd bet hoofdgold voor eiken Chinees die binnenkwam drie jaren geleden van 20 pd st tot 100 pd st verhoogd Dat hield den stroom wol eenigszins tegen maar niet geheel In Mei landden er nog 66 Chineezen De Japanners kon men als boudgenooten niet zoo zwaar belasten Wel hielp de Japansche regeering mee ban uittocht naar Columbiè te beperken maar doA een tgd op Honoloeloe dat Amerikaansch is te blijven ontdoken de Japanners het toezicht hunner regeering ïn do eerste zeven maanden van het jaar zgn er 4000 Japanners in t land gekomen De weigering van den luitenantgouvernet r om de wet tot wering van de Oosterlingen te bekrachtigen dagteekent reeds van April Vanochtend zoo de doodgeschoten schipper Michiels te Antwerpen begraven worden de Schippersbond ou voor do begrafenis zorgen men verwachtte een toeloop zoo groot dat de burgerwacht en do zes regimenten infanterie onder de wapenen zouden komen om ongeregeldheden te beletten Gisteren was het kalm in de haven op 68 schepen werd met 2942 man van buiten gewerkt De Federation Maritime had van buiten de stad vele aanvragen om werk ontvangen mits de arbeid beschermd kon worden Er zgn nu vierhonderd gendarmen te Antwerpen van welke er honderd bereden zyn De assuradeurs hebben vergaderd ze zouden tot het besluit zyn gekomen dat de assarantiemaatschappgen de schadeloosstellingen niet te betalen hebben daar de brand in tgd van opstand ontstaan is en overigens andere kleinigheden voor u in de boot laten brengen Fedor Orioff was door de edele goedheid van Linieff diep geroerd en het onverwacht geluk dat hg nu in de nabgheid van zyue verloren geliefde zou zyn brak zyn trotsch hart Hy wischte en traan uit het oog en zeide met gebroken stem Ik dank n commandant ik zal nwgoud aannemen God zegene n Hg deed een schrede vooruit en beiden toogovondo aan een plotselinge opwelling raakten zg elkanders banden aan Uw toestand doet mg leed Orioff God weetjt oeveel Doch Maxutoff is een goedekerM hg zal u wel eenigszins in overeenstemming met uw gebo erte on bekwaamheden behandelen Ga nu been en hoed n voor Zubow ♦ Orioff vertrok Ik zal aan land gebracht worden Pierre zeide hy koel toen by zgn zaken byeeuzocht en don Franachman daarby gewaar werd Hg vermoedde niet dat commandant Linieff uit den seheepsvoorraad een volledige uitrudting in de boot had doen leggen zoodat den volg nden dag nog slechts het zwarts bannelingenmerk hem aan het droevig verleden herinnerde Wordt vervolgd