Goudsche Courant, donderdag 12 september 1907

zonden zjl niet geneigd zgn tot nienve verzekering van bont te Antwerpen De sobfl scbatten zij op 4 i 5 millioen Iraoos Het grootste gevaar voor vronwen Iemand Dit Qonda vertelt Let verbaal van baar ziekte en genezing Mejnflronw F Rietveld Vlamingstraat O 402 te öonda deelt ons mede Reeds sedert vijf jaren leed ik aan een vlUmende pijn in den rag die zijn oorzaak vond in een ziekte der nieren De pijn was zpo hevig dat ik daardoor langzamerband beeiemnal krom was gaan loopen ik had ook veel last van waterzncbt en m jn voeten en enkels waren steeds opgezwollen zoodat ik zells geen schoenen meer kon dragen en altijd gedwongen was op pantoKels te loopon Ik had oen ptjniyke onvoldoende waterloozing on de nrine was steeds troebel en met veel bezinksel Ik bad zeer weinig eetlust en mijn slaap was zeer onrnstig terwijl ik erg geplaagd werd door dnizelingea die door rillingen gevolgd werden Ik was zeer mismoedig en wist niet wat ik moest beginnen toen een mijner kennissen myn aandacht vestigde op Foster s Bngpiin Nieren Pillen Ik nam ze in en het doet mij zeer veel genoegen U te knnnen melden dat de nitslag boven alle verwachting was Reeds van at den derden dag gevoelde ik een groote verlichtio en na bet gebrnik van één enkele doos kende ik mg zeil niet meer de pgn was zoo goed als weg evenals bet water nit de voeten en nit dankbaarheid zal ik steeds gaarne dit prachtig geneesmiddel aan eventneele lijders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig ü het publiek te maken op elke wijze die O goeddunkt Foster s Rngpijn Nieren Pillen zjjn de pillen die U zullen genezen laat Ü niet overhalen iets anders te probeeren ZiJ zun te Gonda verkrijgbaar bj de Heeren WoHf en Co Westhaven 198 Toezanding geschiedt franco na ontvangst van postwissel f 1 75 voor één of f 10 voor zes doozen Verspreide Berichten DüITSOHr AND Over de mogelijkheid van herziening van het procesHan zal door het rijksgerechtshof 12 Oct worden beslist Weer ziJn op een nit Haq arg uit Santos binnengekomen schip pestverdachte ratten gevonden Naar bet heet begeeft gravin Montignoso de vroegere kroonprinses van Saksen zich hedej naar Londen om te hertronwen met den 26jarigen Florentijnschen zanger Toselli Sr hebben zich in Znidwest Afrika weer 42 volgelingen van het opstandelingenhoofd Morenga onderworpen Spahje Dokter Monre uit Bordeaux is naarHendaye gegaan waar hij vermoedelijk koning Allons van Spanje aan adenoïdo vegetaties in den nous opereeren zal Koningin Victoria is hevig verschrikt op een autotocht van San Sebastian naar Bilbao doordien zich plotseling een os dwars voor de auto plaatste De chantfenr stopte onmiddelijk zoodat de koningin er met den schrik afkwam maar de aato was door het snelle remmen beschadigd OOBTKKBHK HoirQABUl Dr pokken heerschen zoo hevig in Weonen dat zich Zaterdag 24 632 personen hebben laten vaccineeren De politie heeft openbare samenkomsten en processies verboden Te Frachatitz hebben Dnltschers en Tsjechen weer eens gebakkeleid Vier personen werden gekwetst twee Duitschers door de bajonetten van de militairen die de orde kwamen herstellen Rusland Reusachtig is naast het aantal moorden en plunderingen het aantal brandstichtingen in Rusland Alleen in een dorp van Woronesch zgn dezer dagen 130 huizen in de asch gelegd In een dorp van Kienw 60 huizen in een ander 30 Ook worden vele houten spoorwegbrnggen in brand gestoken AziB Te Tokio heeft een conferentie plaats gebod tusschen de ministers en markies Ito Daarna beeft men officieel verklaard dat Japan in het geschil met China over de Koreaanscho grens niet zon toegeven Ëen sterke Japansche troepenafdeeling is onderweg naar het betwiste gebied om dit te bezetten Naar uit Sjanghai wordt geseind hebben er weder ernstige ongeregeldheden plaats gehad in de Chineesche provincie Kwantoeng De opstandelingen hebben reeds een stad ingenomen aldaar de ambtenaren om het leven gebracht en thans belegeren zy de stad Kintsjan De overheid heeft de zendelingen lo de diatrioten Klnti ia n nottsjwang ga raden een schuilplaats te zoeken in de ryksgebouwon waar zg door militairen beschermd zullen worden Klanken uit Schoonhoven CXVI Gekker dag dan 3 September jl hob ik oog niet beleeld Verbeeld u Daar heb ik me in den zxmren rouu gestoken en begeef my naar de woning van Jan Valk Senior bel aan word binnengelaten anticliambreer een poosje m iar niet langer dan met de waardigheiii van mgn persoon overeenkomt en daar vorschünt Jan Bazuin met öfflig rouwgtizicht in de ontvangkamer Het mmoer dat reeds tot in de wachtkamer tot mö was doorgedrongen verstomt op het verschgnen van mgn persoon als het graf Allen zitten als aan den grond genageld Piet Sonsbeek Kees Willenswaard Ds Steinhardt Coflradi de Grngter deze liet zgn glas van alteragle vallen kortom een heele staf van vrienden in politieken zin altgdj zie ik daar vergaderd om Piet Greup en Jan Valk te ftlicitiiren met bun herbenoeming als Wethouder van Schoonhoven U begrypt wat een uitwerking mgn ronwgedaante daar op het vroolgke troepje had Ik treed op den gastheer toe en spreek met holle grafstem Gtcondoleerd vrienden Onthntst stottert Jan Waar waarnJedP Met onverstoorbare kalmte hervat ik GeI condoleerd met uw herbenoeming tot Wethouder 11 Ik ben geschokt tot in mgn grondvesten over den uitslag die mg zoo pas ter oore is gekomen Ik kon het naawelgks gelooven Geen van beiden bg eerste atemI ming gekozen f En gg vriend Piet had den I heer Niekerk vlak op de hielen en kwaamt I met hem in herstemming Direct dacht ik I aan twee jaar geleden toen gy met de vrien den afgesproken waart om Niekerk tot Wethouder te kiezen en gg te onzaliger ure ort voor de stemming van besluit veranderdot I en Jan Valk door uw toedoen gekozen werd I En thans stond Niekerk n naar het Wethondersleven Eu in dien worstelstrgd op leven en dood laten u nog drie vrienden in den steek die bg eerste stemming op Schreuder en Willenswaard stemden hebben nu nut gestemd en lieten jou zoo staan Vij stemmen van de tien medeleden Het is dunnetjes ik condoleer u Piet En gy vriend Jan Wethouder van Publieke Werken en Onderwys hebt hét nog treuriger laten liggen of liever het baantje uit de goot I opgeraapt Over u beeft o noodlot het lot I de lourij beslist Ook hier kwam het jongste I verleden my voor den geest Hebt gf als calvinist niet uw instemming en medewer I king verleend aan de verloting voor het Room I sche school Trek nu als goed Calvinist maar I zelf de conclusie En het bedroevendst van I al is nog dat gy bg loting kwaamt te staan I tegenover uw boezemvriend van wien g8 toch I zooveel houdt tegenover Schreuder En by I tweede stemming nog minder stemmen dan I Schreuder I Vox populi voi Dei Gg zgt beiden verI oordeeld Alleen het toeval heeft n gered I En dan toch dat baantje aannemen f Ach I ach wat heb ik my in uw karakter vergist I Ik bad van u verwacht dat onder dien I gryzen schedel nog zooveel fierheid zon I wonen dat gy met dien Franschen Koning I zoudt hebben uitgeroepen Tont est perdu I fort l honneur Nu hebt gy uw eer ook nog I te grabbel gegooid Ik condoleer u Als kleine I kinderen grabbelt ge naar het stukje speelI goed dat men u voorhoudt I Greup wordt oud klonk het eenmaal in I de raadzaal Maar van u had ik een andere I bonding verwacht Jan Hoe sputterdet gg I in 1905 bg uw herbenoeming tot lid van de I Gascommissie In de zitting van 14 Juli I 1906 werdt gg en Schreuder herkozen met I vijf stemmen terwyi de heer Niekerk acU I stemmen verkreeg En het was bg deze I gelegenheid dat gg volg nderwys de fiere I manen schuddet I Ik gevoel my feitelgk door de gemeente gekrenkt Waar wg met ons volk hart in I t belang der gemeente zQu werkzaam geweest I en niets onbeproefd hebben gelaten om te I slagen waarvan B en W en de anderen I meer of minder overtuigd zullen zgn daar I biykt nu bg de aftreding aan den vooravond I van het groote werk dat voor die comdiissie I te doen staat nu er gestemd moet worden I over die leden dat men zóó weinig met den I arbeid van die leden op heeft dat moo de I heeren Schrender en Valk niet de pré wil I geven dat is de zaak I Toen waart ge mg sympathiek Jan al I was uw besluit niet in overeenstemming met I deze fiere taal I I Nu is de kaakslag nog harder aangekonSn I en deemoedig buigt gy het hoofd en stamelt I dank n voor het ver tron wes I I Ik condoleer n Ik maakte een diepe buiging wees I het glas dat men mg bood verontwaardigd I af maakte rechtsomkeert en liet de ver I blufte menigte achter I Dan is het in Gouda anders gegaan Jan I Lees I Au la orda i De benoeming van een Wethouder Benoemd wordt de heer H J Nederhorst met 16 stemmen 1 stem was uitgebracht op den beer Dercksen en 1 biljet in blanco De Voorzitter Ik wensch den heer Nederhorst van harte gelnk met het vertronwen door zyn medeleden in hem gesteld en dit zal zeker zyn in het belang dezer gemeente De heer Nederhorst M de Voorz ik zeg den leden dank voor het in mg gestelde vertrouwen en hoop met den steun die ik van U on de beide wethouders steeds ondervindt deze betrekking te aanvaarden De Voorzitter Het beslnit tot het aannemen dezer betrokking zal zeker zgn in het belang der gemeente Hoe dat komt f Omdat deze man geen partyganger is in den eleehten zin van het woord omdat zgn daden niet bebeerscht worden door do vraag Hoe zal ik den burgemeester het beste dwarsbooraen f Wie wind zaait zal storm oogsten En nU als tegenhanger van boereneenvoud of koppii beid het volgende voorval üit Putte N Br wordt aan het Dgbl V Nbr gemeld Op Vrgdag j l werden de loden van den Raad onzer gemeente wederom opgeroepen tot het benoemen van twee wethouders Wederom verlangde geen lid voor deze fnnctie in aanmerking te komen zoodat bg stemming alle biljetten wederom blanco waren De raadsleden verzochten den voorzitter hen niet meer ter vergadering op te roepen wanneer de vergadering uitsluitend belegd zon zyn tot het benoemen van twee wethouders wgl da gezindheid der raadsleden wat aangaat het bekleeden van het ambt van wethouder genoegzaam bekend is en zg hun tgd beter knnnen besteden Jan O Piet o PietI Wat een verdriet I Loten mag ik niet I Hoe hond ik nn mgn baantje f Het kost mg menig traantje Altyd in ttilte in een hoek Op etraal houd ik mg kloek Piet Zeg Jan hoe heb ik t nou fJij bent toch vreeslgk flauw Jg neemt het aan voor mij En om de drijverij Ik vind het ook wel naar Maar och bedenk zes jaar Naar hartelust te plagen Zoo stikem donder jagen t Verlengt mgn levensdagen Ik neem het aan Jg neemt het aan En stort geen enkle traan JAN BAZUIN Gemengde Berichten Een landbouwer te Oudenbosch die Zaterdag een jong paard dresseerde heeft van het dier een zoodanigen slag tegen den buik gekregen dat de man binnen een kwartier aan de gevolgen is overleden lu de Engelsche pers komen eenige mededeelingen voor omtrent een oorspronkelgke Nederlandsche familie te Londen Een juffrouw Dewis zal namelgk in het hnweiyk treden met een zoon van den heer Duveeec het hoofd der vermaarde antiquairsfirma De heer H J Dnveen behoorde lezen we tot een aantal jonge Hollandsche Joden die te zamen hun geboorteland verlieten Hg toog naar Huil waar by zyn beroep van smid eenigen tyd aitoefend 7 maar spoedig bleek het dat hy hooger op de maat schappelgke ladder zon siygen Hy kwam te Londen en werd ten slotte deelgenoot in een jnwelierszaak Onderwyi deed hy alle mogeiyke moeite om zichzelf op te voeden en alle byzonderheden van zgn nienw vak aan te leeren Ten slotte namen de zaken zoozeer in bloei toe dat hy met zyn broeder de zaak in de Bondstreet kon vestigen welke thans zoo heinde en verre vermaard is Onlangs nog betaalde hy meer dan een millioen pond skrling voor de verzameling van wglen den heer Rudof Kann te Parys De bruid voornoemd is een dochter van den heer Lewis die in vereeniging met den heer Marks zich te Kimberley in de diamantmgnen een hooge plaats wist te verwerven President Èrnger wordi genoemd als een groot vriend van den heer Mark en moet de firma wel genegen geweest zgn Toen de koloniale reserve gisterochtendmet volle muziek het kamp te Hoenderlooverliet liepen eenige jongens van het doorgangshuis aldaar met de mnziek meê Enkelen werden ternggehaald maar 5 zyngevlucht Geld Uit Roermond meldt men Een 600 Hambnrgsohe dokworkors op reis n iar Antwerpen kwamen hier Zondagavond in dronken loeatand en veroorzaakten op de parroM ras kat ititlon groote opiobnd ng Het ververschingswagentje van den stationsrestauratenr wisten zg tot op den bodem leeg te plunderen zonder dat zy daarin verhinderd konden worden Den 7en Juni werd te Melbourne Bernard Baner lid van de firma Banei en Sbanmer in diamanten op zgn kantoor vermoord gevonden Een groot aantal diamanten en briljanten alsmede een smaragd werden gestolen Op het vatten van den moordenaar is £ 1000 beloooing gesteld en de firma looft naar t schgnt een derde Tan de waarde van het gestolen goed uit voor wie bet haar terugbezorgt Men vermoedt dat de moordenaar dien men kent zal trachten de edelgesteenten te Amsterdam tevernoopen In allen gevalle houdt men hot er voor dat hg zich nu in Europa ophoudt Men meldt uit Noordwyk Gisterenmiddag is het zeilbootje dat met een drietal dames en een jongetje tot een pleiziertochtje was uitgevaren omgeslagen I Gelukkig la dn roeiboot lor bewaking van de baders te water en slaagde men er in dank zy de vrg rnstige zee spoedig allen te redden Thans bericht men dat Mikkclsen en zjn twee toïhtgenooten der EngelschAmorikaan sche poolexpedltio nadat zg de Ouchess ol B dford verlatnq hadden hun tocht over het ys volbracht hebbon en heelhuids teruggekeerd zgn De tgding over het omkomen dezer poolvaarders was dus onjuist Op 41 Augustus jl werd nit een badkoets aan het strand te Scheveningen ontvreemd een damesportemonnnie waarin eenig Duilscli goudgeld en een tiengniden stuk Daar tot nn toe van deze vermissing geen aangifte werd gedaan en de portemonnaie met een gedeelte van den inhoud thans in het bezit der politie is wordt de onbekende eigenares verzocht zich te willen aanmelden by den commissaris van politie te Scheveningen Zaterdag avond werd op den straatweg van Laren naar Naarden een fietsrgder door drie persoenen aangebonden en van zgn rgwiel beroofd By Gooische Boer deelde hg mee wat hem overkomen was de zoon des huizes en een der kelners ginj en er dadelgk per fiets op uit en riepen de hulp in vaujde politie te Laren Vergezeld van een veldwachter zetten zy nu de opsporing voort in de kamp waar de dieven door de wacht gepakt waren toen ly trachtten ook daar bun slag te slaan Te Györ Heng is gisteren een groote stoommalery waarin 900 arbeiders werkten totaal nitgebrand Het vuur dat beneden ontstond greep zoo ongelooflgk snel om zich heen dat het geheele reusachtige gebouw met vele verdiepingen weldra in lichte laaie stond Onder de werklieden ontstond een ontzettende paniek de meesten sprongen uit de verschillende verdiepingen naar beneden in de reddingzeilen sommige vielen op straat en werden ernstig gekwetst terwyi in het gedrang velen gewond werden Man weet reeds zeker dat een lOtal arbeiders in de vlammen zyn omgekomen een groot aantal wordt echter nog vermist Eenigen tgd geleden hebben afgevaardigden van een organisatie van politieambtenaren te Amsterdam tot driemaal toe tevergeefs getracht namens die organisatie door den hoofdcommissaris in gehoor te worden ontvangen Ten slotte heeft men zich met voorbggaan van den onmiddeliyken chef tot den burgemeester den beer Van Leeuwen gewend die de afgevaardigden wél in gehoor ontving Gisteren werden op het terrein by in aanbouw zynde villa s te Ede een 200 kilo s lood vermist Wanneer deze diefstal plaats heeft gehad is nog niet nitgemaakt Het vermoeden bestaat dat de hoeveelheid niet in één nacht maar in meerdere is weggehaald Van de dieven geen spoor De beurs te Odessa is wegens het jongste pogrom nog steeds gesloten daar de kooplieden geen vertronwen stellen in het tegenwoordige stadsbestuur Verlangend zien zy dan ook de komst tegemoet van den nieuwen gouvernenr der stad Nowitzki Nog steeds worden door den bond van echt Russische mannen proclamaties verspreid waarin by aanspoort tot gewelddadigheden tegen de Joden Verder heeft dit verachteiyke genootschap de joden de verplichting opgelegd dat zy die hun leven en eigendom liefhebben moeten bgeen komen in de synagoge met hunne rabbgnen daar openiyk den vloek uitspreken over alle revolntionnairen en de Joodsehe intellectneelen het streven naar geiyke rechten opgeven en een bond oprichten tot onbepaf kte handhaving der antocratie ran den Ttaar In het goovernement Kazan is een leverantieschandaal ontdekt Het Zemstwo bestuur heeft voor een millioen roebel koren besteld by een lan edelman Kasambok Het koren was voor de hongerlgdenden bestemd Aan Kasembek werd een voorschot van 300 000 roebel gegeven Hg leverde het koren dat bü ontvangst oneetbaar bleek een verrotte verschimmelde massa Het ministerie van BinnJnlandsche Zaken procedeert nn tegen het Zemstwübestunr Te Zaandam weerklonk gisternacht te 4 nnr brandgeroep Bg onderzoek bleek het funr te woeden in een bergplaats van brandstolfen aan de Heerengracht toebehooronde aan C Koppen handelaar in brandstoffen Het vuur greep snel om zich heen en verwoestte bovendien een perceel verdeeld in twee woningen bewoond door Koppen zelf en de wed W Van Dongen alsmede de werkplaats van J Adams en een paar kleine schuren Ook de belendende gebouwen bewoond door mej wed J Dekkers en den heer P Stoffels brandden voor een groot deel nit Verzekeriifg dekt de schade Een hond die in do brandstoffenbergplaats logies had maakte het eerst brandgerucht Het beest kon echter niet gered worden en kwam in de vlammen om Van de zoovolon in den lande bekende Operette voor Jongens en Meisjes van 12 18 jaar De Wondkoningin van Mart Schuil zal bg de firma Foetisch Frères te Lausanne en Parys eene Fransche vertaling verschgoen In 1899 verscheen eene Duitsche vertaling van dit werk by de firma C F W Siegel te Leipzig in 1905 eene Engelsche onder den titel the Sylvan Queen bg de firma Bayley en Ferguson te Londen en Glasgow De Nederlandsche uitgave werd bezorgd door de firma A Land Ezn te Harlingen In de Chineesche provincie Kwantoeng hebben weder ernstige ong sregeidheden plaats gehad Waarschgnlgk zgn ze nog een nawerking van het oproer in Pakhai De opstandelingen waartegen de plaatseiyke overheid machteloos staat hebben reeds een stad ingenomen de ambtenaren vermoord en belegeren nu van daaruit de naburige stad Kintsjan De Kwantoengsche autoriteiten hebben de zendelingen in de districten Kintsjan en Nioetswang aangeraden zich in de rgksgebouwen in veiligheid te brengen waar zg door te zenden troepen beschermd zullen worden Stadsnieuws GOUDA 11 September 1907 Naar wg vernemen is de toestand van den remmer die gisteren op zoo zonderlinge wgze werd gekwetst tamelgk bevredigend Zgn toestand moet niet levensgevaarlgk yn daar hg geen herschenschmlding heeft gekregen maar een schedelbrenk MooRDBEOHT Dc afd Moordrecht 6 o der Hollandsche Maatschappg van Landbouw hield de vorige week een ledenvergadering in het Stations koffiehuis Tot afgevaardigden naar de Algemeene Vergadering te s Gravenhage werd gekozen de heer J C Ketel en tot plaatsvervanger den heer W den Toom De aftredende bestuursleden de heeren IJ J de Jong en J C Ketel werden met algemeene stemmen herkozen en aanvaarden de benoeming Een lid dezer afd vroeg of het niet tyd was om voorbereidende werkzaamheden te doen voor het 10 jarig bestaan der Afd als wanneer er b v een tentoonstelling zon kannen zgn Het 10 jarig bestaan zon echter plaats kannen hebben in het jaar 1909 dos nog tyd genoeg Nadat de gewone verloting had plaats gebad werd de vergadering door den voorlittor gesloten SoHooNHOVBï Vrgdag 6 Sept maakten de hoogste klassen der school ie soort haat jaatiyksch schoolreisje Een groep ging naar Dordt om op een wandeling door en om de stad de kennis uit te breiden en de wetenswaardigheden te bezichtigen Een andere groep toog naar Rotterdam om te genieten in de Diergaarde en in het museum Boymans de vreemde dingen uit andere werelddeelen te aanschouwen voor zoover een vluchtige blik dat toelaat Des avonds by aankomst der boot Johan lelde het Fanfarecorps T A V E N U Directeur Ed van Wageningen zich aan het hoofd der kinderschaar en maakte een muzikale wandeling door de stad Dit was in overeenstemming met de kermislol die er in de straten heerschte en die honderden op de been bracht Nu konden de kleinen voorzoover de vermoeidheid dit toeliet nog wat genieten van truinolaa en andara TarmakeigkliedeD 385 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Woensdag 11 Sept No 8859 f 2000 2013 f 400 718 en 16083 ieder f 200 7199 9796 10779 12245 17083 en 20414 ieder f 100 16 3010 1 76 30 84 57 127 3105 51 70 227 71 29 83 35 3361 77 3423 80 3577 1 311 81 76 3679 86 3712 403 15 10 63 83 91 540 3902 685 10 703 92 14 4032 21 35 57 81 90 84 858 4107 61 10 63 42 73 4311 87 4427 921 42 33 43 58 50 1013 62 22 4506 66 29 1120 4614 88 95 1227 m W 99 n 4817 1318v 35 83 4917 84 5094 1449 5104 84 16 1630 5202 1732 5334 65 72 95 5422 1884 60 1967 72 72 5610 2063 44 2103 5721 11 48 70 97 79 5827 2300 51 53 5989 64 99 2408 6108 93 6280 2694 6335 2711 6406 2801 21 10 43 30 87 87 6536 88 63 290G 6628 85 30 Pryzen van f 65 6650 9651 12846 15646 18568 78 9718 55 79 1862781 19 72 82 48 6701 22 13001 16713 18708 9 9838 58 23 81 60 54 84 55 18806 79 70 13104 16875 73 6804 79 62 81 18958 38 9956 66 15912 78 6967 58 71 20 81 96 10020 82 16062 19006 7099 30 88 81 26 7164 39 13244 96 89 75 47 71 16101 19104 97 10139 76 79 87227 76 13316 88 32 36 10232 22 16209 48 7313 67 40 52 72 40 10310 41 74 97 45 48 65 16342 19294 83 57 13423 52 97 7401 10560 88 58 19328 7556 99 13516 16406 38 68 10606 55 7 58 7619 23 66 34 77 63 45 77 44 89 7780 80 13669 99 19405 7808 10803 13745 16552 34 12 22 13834 83 41 25 85 67 92 43 59 10911 90 16691 19528 7937 94 96 16747 57 8041 97 13904 16903 58 8149 11022 8 29 66 74 11125 27 30 97 86 39 48 82 19623 8247 53 73 90 36 53 11266 14006 17022 66 72 11385 51 17157 69 8305 11400 52 72 19713 19 18 14160 17297 20 61 78 14208 17354 19852 93 11626 11 71 86 8484 28 73 17420 20068 87 43 14341 40 858510 67 44 62 93 18 11630 54 67 20100 80 51 82 17540 27 8625 55 14421 47 40 82 11724 68 58 60 8762 79 14509 90 80 97 11866 60 17638 20201 8817 12006 14617 67 46 43 12156 66 94 69 67 12278 77 17792 68 8910 82 86 17805 20310 27 12344 14702 76 2890 56 14 84 86 9019 71 53 17904 20441 28 80 75 46 88 53 12412 14827 18063 92 9113 80 49 82 20514 22 12520 56 18260 26 9215 50 14930 71 84 48 12602 61 18337 90 51 56 15202 42 20641 84 70 41 43 49 9359 12731 15484 79 20832 9465 67 15578 82 66 9621 12827 16625 18557 20947 Volgens het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 10 September door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Geldersche Credietvoreenig 170 pCt Snrinaamsche Bank 109 Tabak My Paya Mabar 67 Pref aand Cnltunr Mg Seboroh 85 Aand Petroleum Mg Rembang Serie A 40 Nieuwe aand My tot ezpl der Vereenigde Gondplacers Concessies Gros 17j Aand Koetei Exploratie Mg 17 Grint Maatachappy 185 4è pet Oblig Onderhnge Pbarma ceutische Groothandel 90 Aand Steenkolenhandels My v h Jan Veldhuyzen Wzn 146 Koninkiyke Nederlandsche Beierscb Bierbrouwery 50 Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v li Wed J Bekkers Zn 80 Hollandsche Mg t h maken V werken in gewap Beton 144 Haarlemsche Qomwasschery v h C C G Reeser Jr 25 Handel en Industrie maat schappy Cnracao 100 Betnwsche Stoomtramw Mg 67 64 Bouwgrond My Gemeen Bchappelgk Belang 26 Nederl Bouw Mg te Amsterd t 200 Assurantie Mg tegen brand obade an op bet leven da Nederlanden van 1845 f 380 Groninger Waterl Mg 150 pCt 4J pCt Oblig Hollandia Hollandsche fabriek van Melkproducten en Voedingsmiddelen 99 2 pCtvlOblig Stads3ohouwbur 5 my 60 SlpCf Oblig Gem Borgen op Zoom 85 Opr aand Java Bosch Eipl Mg f 59 60 Javasche Cnlt My f 67 50 76 Winstaand Koninkiyke Paketvaart Maatachappy 525 Opr aand Nederlandsch Amerik Stoomvaart Maatschappg 225 aand Singken Tin Mg 46 Scrips Koninkiyke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen lOpCt Bew ï Deelger Vereenigde Amerik fondsen Kerkhoven Co ie Ser 60 Scries Port Arthur Townsite Com 60 pCt LotonjConoertgebonw f 5 BEURS VAU EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 2 SEPT Staataleemnoen PoETOQAi Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3o Serie fr 2500 3 59 RDSi tHD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 Colombia Geconsolideerde BnitenVandsche Schuld Rocepis L 100 1 241 1 Hypotheek Banken Aandfi idem idem 4 95 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pand Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandt Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid HoU Hypb 4 J9 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bfewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Seheepvaart Vaaitehafipijen PandHolland Gulf Stv Mg 85 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Itaiih Oblig ZuidItaliaanscheSpw IMg A 387 Fremieleeninqen BniiOiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dwereen Mg tot Expl Laan vanMaerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend ri 4 vrf s ffl i if vz zWiv Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFPEN mot daarby passende GARNEERINGEN AflOQp der Openbare Verkooplng vaiK Onroerende Ooederen VEILING 11 SEPTEMBBR 1907 gehouden door Notaris N F CAMBIER VAN NOOTEN te Gouda Perceel 1 Huis en Erf nan den Langen Tieadeweg te Gonda wgk D no 30 en 30a koepor de heer C Teekens te Gonda voor f 8400 Pero a Huis en Erf aan de Baanstraat te Gouda wgk L no 85 koopor de heer J J Teeuwen aldaar voor f 665 Perc 3 Huis en Erf als voren wgk L no 86 keeper de heer A de Brnyn teGouda voor 1 675 en Perc 4 Huis en Erf als voren wgk L no 87 kooper de heer C Jaake te Gouda voor f 750 ADVKIlTEiNTIi N V Heden overleed te Bussum in den ouderdom van 44 jaar onze hartelyk geliefde Broeder en Behnwdbroeder de Heer eERLOFCAREL VAN DER KEMP Echtgenoot van T C Kroon J C VAN DOORNVAK DER Kemp Jhr Mr W Th C VAN DOORN s Gravenhage 9 Sept 1907 OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het IMoord Brabanlsch Scboenen LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Veïcenlglng ARNË ZOaG Afdeeling DUOKKENHUIgl ROZENDA L HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoudelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopenDe daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Ari en org Onnavolgbtlar zyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn oUeeert geacMMerAe Portretten PelutureHogaertê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuigo zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geul Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel a BOQAERIli £ Co Agent voor GOUDA Firma A QtJANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen ta bezichtigen zgn EEPBEFOTTMTBEE Veil wordt verzocbt op t IHGBK te leCteu UIT nvt Magizun vam l IIAVKNSWAAY ZO K aORINCHEH Doze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van v twee en een half en een Ned one mot rermelding van Nommer er Prgs voorzien van nevenstaan Merk volgeus de Wet gedeponeerd Zich tot d uitvoe ing van geëerde order aanbev ende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz