Goudsche Courant, donderdag 12 september 1907

l o 10434 Vrijdag 13 September 1907 40s e Jaargang De prijzen van m mm mium ISieuwS en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken BË SDORrCACAOenCHOCOLADE zijn tengevolge van de duurte der grondstoffen van af heden MET W VERHOOab jjm Telefoon o 7 A D V E R T E N T I E N worden gepLiatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending Van Advertenliën tol 1 uur des inid l Telefoi n So 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zie en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iraneo per jost 1 70 Afzonderlijke Nomir crs VIJF CENT RN Wij zijn het er g eheel over eens dat het nieuwste 0 ets merk der Firma A HILLEN BRANIES Dat die j BraMiCS g emaakt zijn van de lichtste tabakken Dat die BmilleS zeer zacht van kwaliteit zijn Dat die Braillé § prachtige branden Dat door iedereen met die Braille § een proef moet worden genomen Dat die Branle § alleen verkrijg baar zijn in de Filialen der Firma A HILLED te Gouda uleiweg 2 Int T el 141 acinalogeen Poedervorm is het eenigfste helpend middel tegen nUtedarmoeAe nieekmucM Zeiittio ioaicfe Uoofdptfnen SlkpetootheM I Onmaehteu rermagerlng en FermtHdertug der Uchaamtkraehten aematogeen in Poedervorin De Notaris H OBOESMNDAAL te GOUDA is ïoornemons op MAANDAG 16 SEPTEMBER 1907 des voormiddags 11 uar in het HOtel de Zalh aan de Marlet aldaar in eene zitting in het openbaar te verkoopen Het goed onderhonden en zeer logeable ingericht HEËRENHUiS met grooten tnin en achterhnis daarin met brug over het Waterschap nitkoraende aan de Peperstraat aan de Westhaven wijk B No 165 te Gouda in de onmiddellijke nabijheid van het Post en Telegraifkantoor kad Sectie D Noa 1673 en 1674 groot 3 Aren 30 Centiaren met soustertein waarin eetkamer keuken badkamer wijnkelder bergplaats en marmeren gang 1ste Btage 2 groote kamers alcool en marmeren gang Zde Btage 2 voorkamers alcoo en 2 achterkamers Voorts zolder met 2 kamertjes Het hni ia voorzien van gas en waterleiding marmeren schoorsteenmantels open ondeikenhouten trap vele vaste kasten en verdere gerielelijkheden Aanvaarding b j de betaling der kooppenningen op 1 Nouember 1907 o vroeger Te beMtehtigen 3 werkdagen v66r den verkoop van 2 4 nur en op den dag der verkooping van 9 11 nur mits vooral belet vragende Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris Vertegenwoordigers gevraagd door prima firma Lorendeau 242 Conrs d Espagne Bordeaux WyneQ 1 i I DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE zijn beslist dio der Firma WELDOil TUE LADIBS JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL DBESSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BKZAAU OF CBILÜ BEN S FASHIONS Kindermodes mot vele gratis geknipte patronen TItAAOT üiv Uoekhnndelaar Proe nummerH f Alle mit koHtel lloll UlJi oegHeK f i t Van alle m deze bladen voorkomcndii j modellen zijn GEKNIPTE PATRONKN met Holl verklaring Ir p p tegen 4 vooruitbetaling van I U 50 verkrilgbiiiir bii MILLY SIMONS üen Haag k tf v H l ooKlMdtlymtt B I 1 nukkelykite poitimlddefl voor Hteren ca vooral damei en Kiodertohoenwark 1 de Appretuur van C M MUIIarfcCt Ö IjFi Iirlll BealliStr 14 Men lette foeJ ÜLt op naam en fabrlekamerk Vcrkrvikear ky Hnrm Wlekttltri bi HMflewirt lalaeltrlke neriVr eif rkil OmIkyi irJli Gouda Druk van A BRINKMAN Z Ï heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistolfen worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzmg f 1 50 Eenige labrikanien H S v SCHAIK Co üeo Haag VerkTygbaar bij Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSB Nmwerkerk ad IJsseUk fi VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudeuiater A SCHEER Jlaaetrechl K VAN DBB HEIJDEN Reeumjk P v SPEK Moereapelle D v n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ISN v a HEIJDEN Waddingiveen P A ds GROOT A UB JONGH Oudeuiater J P KASTELEIN Poltbroekerdam D BIKKER Beimhop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het klonsterSancfa Paulo Abdij beataal met dus Stroop van geener lei waarde Onontbeerlijk is het genot van BAl INltlOEIINO zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleele inrichting Bad en prima Geiser van al f 75 en booger Beleeld aanbevelend M M V LOOU DUBBELE BUURT B 13 Telto 117 Dronkenschap bestaat niet meer lEea monster van bét merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie Thee Melk Likeur Abeint Bier Water of in hel voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van ajxeeet net COZA POMDEB bezit de wonderbare eigenschap OU tegenzin tot het drinken van sterken draak bier wijn absint enz bü den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zaster o de dochter van den verslaatde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Het COZA POEDEB heeft bet hniseliJk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelp te ijo Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit ain hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt V direct naar Londen COZAINSTITUTE £a l ï i e a Wacht U voor uamaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap J ANKER nl TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN t £ 1 s Ruim JA R door miluocnck JICHT RHEUMATIEKLUDERS MET SUCCES GEBRUIKT VtRKmiOB R IN FIESSCH£HV N 50 15 75 Cls a f IJS BUH H Hpothekers en droobten F Ad lUCHTER C Rottebmm Te Gouda b C LUu u Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Zenuw en llaatflijders wordt ait overtniging als een werkelijke hnl in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per bneikaartwordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOBL S Bookhan Zaltbommrl INBICHIINGBN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROOR2AVEN BURGEMEESTER en WEÏHOUDKRS vaij GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen tï weten Dal zij vergunning hebben verleend aan het Bestuur der GoudBche Cooper itieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Ons Voordeel en zijne rechtverkrijgenden tot het uitbreiden der bakkerij door bijplaatsing van een gasmotor van 4 P K in het perceel aan de Raam wijk O No 417 Kadastraal bekend s ctie D No 2315 GGUDA Ien ia September 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uuitenlandscti Overzicbl Uit Tanger wordt aan de Kuln Ztg gemeld dat Moulay Hafld aan den deken van het corps diplomatique te Tanger oen schrijven beeft gezonden waarin hü de gronden uiteenzet met den wensch der stammen de snltanswaardigheid te aanvaarden De Sultan Abd el Azis zoo zegt MoolayHa d heeft gehandeld tegen het bel ing van zijn volk en dat van de Europeanen door niet niet krachtige hand de anarchie te onderdrukken en de B ranschen niet onmiddellijk volledige voldoening te geven Maar tegelijk protesteert Monlay Hafld t gen het overijlde optreden dor Franschen in Casablanca dat dnizenden onscbnidige slachtoffers heeft geëischt Hij deelt aan den deken mede Int Mobammedel Torres door hem belast is om in zgn naam verder met het corps diplomatique te onderhandelen Monlay Hafld heeft zich eveneens gewend tot de Haagscbe Conferentie mot een schrtj ven waarin hij protesteert tegen het met alle begrippen van hot volkenrecht strijdende optreden van Frankrijk in Casablanca voornamelijk tegen de beschieting der stad Het Fetersburgsche Telegraafagentschap meldt dat het keizerlijk jacht Standard gisterenmiddag te i uur 30 bij Horsii niet ver van Hangii legen een onderzeescho rots stiet De reddingstoomboot uit Reval is op de plaats van bet ongeval aangekomen verder bevinden zich daar ter plaatse de 7 torpedobooten die het jacht Standart begeleiden FÊiViLLETOX ZWSRVELINGEN Naar het Russisch 19 Ah Ik zal je weldra bezoeken wellicht is het zóó heter Fedor huichelde Lefranc vriendschappelijk Men zal mij in de eerstvolgende dagen aan boord noodig hebben Veel geluk kameraad I Door eene vloot vreemde kano s vloog de kleine boot van het oorlogsschip naar den oever de in de bontste kleuren geschilderde vaartuigen waren bezet mat opgewonden inboorlingen die met de roeiriemen in de lucht zwaaiden het was een woelig tooneel Spring er uit gevangenel zei de hem bewakende soldaat op ruwen toon zoodra de kiel der boot over het zand van den oever knarste Wacht even soldaat beval een jong zeeotflcier Ge kunt met eenige inboorlingr U boven komen en zorgen dat deze zaken hier hg wees op Orloff s bagage in de wachtkamer worden afgeleverd Ik zal den evangene zelf naar vorst Uaxutoff brengen n mg e n lohrllteiyke TerklarlDf raa tjn 4 Tsaar Nikolaas en de keizerlijke familie zijn aan boord van de Standart gebleven Het te Munchen vergaderende internationale vredescongres heeft gisteren prof Qnidde tot voorzitter gekozen Gisterenmiddag werd de eerste algemeeno vergadering gehouden De heer Neulvillo gaf verslag over de Haagscho conferentie waarvan de uitkomsten naar zijne meening dikwijls onderschat werden Het is echter niet to ontkennen dat zg zich meer bezig houdt met het reglementeeren dan met het verhoeden van den oorlog Gaston Moch zeide dat hot beschaven van den oorlog een onding was De Haagscbe conferentie heeft niets voor de ontwapening kunnen doen Het zal daar pas toe komen wanneer de volken inzien dat zij de wapens niet meer noodig hebben Heiiberg kwam warm op voor het standpunt dat Duitscbland op de Haagsche conferentie ten aanzien van de behandeling der onzijdigen beeft ingenomen Als het internationale prijsgerecbtsbof or is hebben de onzijdige staten zekere rochten tngenover de oorlogvoerenden gekregen Lafontaino vond de voornaamste uitkomst van de conferentie dat de uit haar gevormde commissies een va te instelling schenen te zullen worden ondanks alle verzet tegen een internationaal parlement Kmile Arnaud stelde voor aan de Haagscbe conferentie een brief te richten om haar de wenscbon der vredesraanncn kenbaar te maken Volgens de nadere bijzond rheden welke we thans in de bladen over Maria von Tarnofski lezen is ie toch werkelijk een Russische gravin Het gouvernement Orel zoo lezen we teldo onder zijn meest bekende adellijke families de hoeren van Tarnofski Eeq jaar of tien geleden huwde de heer von Tarnofski gravin Maria Nikolajewna O Bnrik Reeds dadelftk toonde zg allerlei neigingen tot verkwisting en lichtzinnigheid Het kwam zelfs zoover dat baar echtgenoot het was in 1903 een barer minnaren doodschoot De Russische bladen stonden toen vol van allerlei schandaal geschiedenissen waarin de gravin von Tarnofski de hoofdrol speelde Het liep eindelijk uit op een echtscheiding Hoewel volgens Russisch recht een tweede huwelijk aan gescheiden vrouwen verboden is is de uitzondering regel geworden en het komt dikwijls voor dat gescheiden vrouwen een tweede of derde huwelijk aangaan De gravin von Tarnofski nam toen zjj haar echt inlevering doen geven De jonge officier en Oriofl stegen de groote trap op en de laatste liet zgn oog over de betooverende schoonheid van den archipel van Sitka zweven die zich aan zijne voeten uitstrekte Hij durfde nauwelijks ademhalen toen z n voet den drempel van het slot Baranoff overschreed hetzelfde dak dekte nn hen beiden hem en zjjne lang verloren geliefde Men beval hem in de wachtkamer te blijven weldra kwam zijn geleider evenwel terug Kom mede zei de ofScier op goedigen toon tot hem De vorst wil u zien eer zijne gasten komen Orloff s hart bonsde toen hij de mime vertrekken van het groote gebouw doorschreed en den middenvleugel binnentrad waarin de kamer van dej vorst zich bevond Door de getraliede vensters zag bij de schildwachten op de lange door zuilen gedragen galerijen op en neer gaan Zgn geleider volgende kwam hg in een groote werkkamer welker vensters een heerlgken blik op de Sitka sont veroorloofden De kan er was rijk met banieren de beeltenissen van den Keizer en de Keizerin en met zeldzame jachttropeeën versierd lessenaars tafels en stoelen stonden in het rond Nauwelijks had htj den tijd gehad om in de kuiM rond ts zien oi er verd een deur genoot verliet haar eonig kind met zich mede en graaf von Tarnofski weet nog op t oogfenblik niet waar zich zijn kind bevlidt De Verdediging barer belangen vertroowdo Maria von Tarnofski aan den advocaat Priloekol toe en van dien tgd dateeren hun vertrouwelijke betrekkingen Toen de Ras Naoemof die den aanslag volvoerde Zaterdag gevankelijk te Venetië word binnengebracht werd zgn komst door een dichte menigte opgewacht Naoemof was oen gebroken man Hg zag doodsbleek en sloei do oogen naar den grond Telkens barstte hy in tranen uit Men heeft nog een in t B ransch gestold telegram van Naoemof aan gr ivin Tarnofski te Kief gevonden van den volgenden inhoud Ik weet dat gij voor mg geen liefde gevoelt en ik ben besloten uw hnwelgk met Komarofaki te verhinderen hot moge kosten wat het wil Niets zal mü daarvan ternghondcn Ik weet de woning van uw geliefde on ik ga er hoon Ik vervloek hem Hoewel nu de schuldigon tbans achter slot zitten zoo schrijft ons onze Weonscho oorrespondent mag raon toch nieuwsgierig zgn wat Lun lot zal wezen want zjj ziJn Russen zoodat als er gestraft moeten worden dit waarschgnlijk wel door do Russische rechtbank zal geschieden Intusschon is bet hoofd der spenrders niet weinig trotscli op be verkregen resultaat en bli tegenover he pnbliek zoo o goed flgunr te slaan Zooals bil de meeste groote ambtelg ke licbamen hier te lande heeft ook de politie oen persbureau dat telkenmale aan de kranten meedeelt hoe zij bet heeft aangelegd om de misdadigers te pakken te krggen en tot bekentenis te bewegen Daardoor maakt zij tegenover het publiek een goed ligoor welk publiek tevens eoo blik krggt in het gedoo der politie en soms daardoor crimineele romans te lezen krggt die aan de vindingrijkheid vun Conan Doyle alle eer zouden aandoen Men weet reeds dat de sociaal democraten te Boedapest besloten hebhen den lOen Üc tober een algemeene betoöging op touw te zetten voor algemeen stemrecht De Nepszava het orgaan dor sociaaldemocraten maakt thans reeds een oproep aan het Hongaarsche volk openbaar waarin de regeering heftig wordt aangevallen De coalitie wordt bier de vijand des volks genoemd Het clericalisme breidt zich steeds uit en de macht der agrariërs wordt immer grooter Tegenover die wassende macht moet de arbeiderspartij door een algemeene staking stelling nemen Op den lOen October geopend en de slanke aristocratische vorst Maxatolf in een gemakkelijk zeeottergewaad gekleed trad binnen Zgn oog rustte vriendelijk op Orloff s gestalte op diens schoon kalm gelaat zooals hjj daar met de hand tot den militairen groet opgeheven stond te wachten Ah ja de gevangene Orloff I zei de gou verneurgeneraal zichtbaar verlegen terwgl hii den groet beantwoordde Ga zitten I Hebt ge de papieren gereed vaandrig f De officier reikte de stukken over Maxntotf krabbelde zijn naam en gaf ze den officier terug die zich met een militairen groet verwgderde Spreekt ge eenig Eskimo dialect vroeg do vorst Neen Hoogheid ik ben slechts in de Amoer districtcn geweest gaf Orloff ten antwoord Maar ge hebt kennis van hergwerken en weet goud te vinden f Ik heb een tweejarigen cnrsus bij de miJDwerk academie gevolgd en daarna vier jaren practisch in Siberia gewerkt Go schroeft het rapport voor generaal Dachkoff waarvan men mij een afschrift toegezonden heeft f Orloff boog Goedl Maak het a hier zoo gemakkelijk mogelijk Ge kunt deze kaarten en teeke den dag der opening van hel parlement moet alle arbeid in bet land rusten en de arbeiders moeten allerwege door betoogingen hun wensch te kennen even Den lOen October zegt het manifest begint een verbitterde strgd opdat het program der regeering en de in de troonredo gedane beloften werkelgkheid mogen worden Drgft het volk niet tot de revolutie zoo besluit bet stuk zich lot de regeering wendend kom uwe beloften na l eve de revolulionnaire sociaaldemocratie Het Fransche plan om de Marokkaansche polilielroepen zij het ook slechts voorloopig saam te stellen uit Fransche en Spaansche soldaten stuit niet alleen op bezwaren van Duitscha zgde maar vindt ook in Frankrijk zelf geen onverdoeldon bgval In den Figaro komt een artikel voor van den nationalistischen afgevaardigde Boni do Castollane die de voor en nadeelen van dit plan voor Frankrgk overweegt Voordeel ziet hii or niet veel in wel nadeel Hg komt tot deze conclusie Men zegge nu niet dat de bijzondere belangen van Frankrijk deze onvruchtbare offers van bloed en geld eischen Het werkelgke en dringende belang van het land bestaat hierin dat het geen gevaar loopt in den Atlas een leger vast te leggen dat aan do Fransche grens behoort Spanje en Frankrijk moeten gladweg de govaarlgke rol afwgzen die hen tot gendarme i van Europa maakt Slechts én oplossing is mogelijk Als er een politiemacht moet zgn voor de bescherming der nitlanders in de Marokkaansche havens dan moeten alle mogendheden zonder uitzondering bun aandeel dragen in de kosten en de gevaren Dit is geheel in overeenstemming met hetgeen voor en tgdens de conferentie van Algeciras in den Siècle werd gezegd door den ond minister de Lacessan Ook Duitscbland stelde op die conferentie voor dat de mogendheden deel zonden hebben aan de oprichting der politiekorpsen ningen van de kust doorzien Wellicht heb ik u later noodig voor het oogenhlik heb ik een tijdlang andere bezigheden Hij schelde Een bediende trad binnen Iwan zorg dit deze man een goed ontbgt krggt hiJ zal hier blgven Is het oude hoofd Thora erP De soldaat beantwoordde de vraag bevestigend Ik denk dat ik u nog zal noodig hebben nadat mijn audiëntie afgeloopen is Ik wacht de bevelen van Uwe Hoogheid De vorst kni te welwillend en verliet de kamer Iwan volgde hem Orloff maakte van ziJn eenzaamheid gebrnik om de omgi ving eens op te nemen Ik kan van bier niet ontsnappen dacht hij Drie waakzame posten elk een half pistoolschot van elkander verwgderd aan eiken hoek een schildwacht en bovendien deze steile rotsen Nu ik verlang ook niet te vluchten ik heb slechts den woiitcb eindelijk mjjn Olga weer te zien Hg word in zjjn overpeinzingen gestoord door het getrappel van kindervoelen inet een vroolgken lach stormde de kleine prinses Irma de kamer binnen en liep rechtstreeka op Orloff toe Wordt vervolgd