Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1907

i o 10430 Maandag 16 September 1907 40s e Jaargang mimm courant MeuwS en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken e Telctoi n No SS De Uitgave dezeï Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per I o8t 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Telefosn iln 89 ADVKRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel raeeV 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd H H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen JHL Ji worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eunige fabrikanten 11 v SGHAIK d Co Den Haag Verkrögbaar bg Firma WOLPF Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MlLü Veerstal iiouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieumrkerk ad IJseel ti VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudewater A SCHEER Haaetreeht K VAN DBB HEIJDEN Reeuwijk P y d SPEK MoercapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN Waddingeveen P A di GROOT A DS JONGH Oudewater J P KASTELBIN PoUbroekerdam D BIKKER Beneehop WAARSCUUWINO Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het klooslerfianc a Paulo Abdij bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde DE MAJOOa INTENDAKT bg de Ie Divisie Infanterie zal op VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1907 des middags te 3 nre ten zgnen bnreele in de Militaire bakkerg Breedstraat No 106 te s Oravenhage onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog aanbesteden De levering van het noodig e LIGSTROO voor elk van de garnizoenen te s Gravenhage Haarlem Leiden Delft en Gouda voor het tijdvak van 1 November 1907 tot en met 31 October 1908 De voorwaarden liggen ter lezing op bet bureel van bet Garniioens nachtlegermagazil n te Gouda Jeruzalemstraat op alle werkdagen van 9 12 uur v m en an 1 3 nar n m OPRUIMING wegens bet vergevorderd Seizoen in het i ooril Krabaii 8cli Sebueii m LaarzenmauiazIJii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstceg Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van bet merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kün ingegeven worden in Kofie Thee Melk Likeur Abtint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iele van af weet Het COZA POEDEK bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POBDEll werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de ecbtgenoote de zatter of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan bg zgne redding te danken heeft Bet COZA POBUEB heeft bet hniseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het beeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en bet leven van talloozan met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan beo die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depótbouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZA mSTITÜT£ 11 SïnXa Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Wild en Gevogelle Van af heden en verder dagelgks verscb verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleescli enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTTELISO VoeWor Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telepboon Interc No 2031 Gouda Dmk van A BRINKMAN Zi Cl RSUS IK MMMl D AMSKCNST Ondergeteekendü bericht dat hij MAANDAG 16 SEPTEMBER zitting zal houden voor het insi hrgven van Leerlingen en bespreken van Olnb lessen in de Sociëteit de Héniiie van If tot i uur JT DE LAMGE Leeraar in het Dansen Lid van het Ned I ansonderwlJiier Genooti chap Wij zijn het er g eheel over eens dat het nieuwste ï s ets merk der Firma A HILLEN BRANIESr Ixe etDat die RrailleS gemaakt zijn van de lichtste tabakken Dat die llrailieS zeer zaeht van kwaliteit zijn Dat die Rrailles prachtig branden Dat door iedereen met die ItrailICS een proef moet worden genomen Dat die f Bl anl68 alleen verkrijgbaar zijn in de Filialen der Firma A HILLED te Gouda Kleiweg Int Tel 141 acnialogecii Poedcrvorin is het eenigste helpend middel tegen nioeüarmoede Hleekmuehl Menuwmieakte Hoofdittfneu 1 Stapelnotlieia OumacMeu Ê ermagerlitg en fermtuderlug Ier Uekaamtlcmchten iï$n Patent H Stollen kt uil mi aitli nr nani rdiHtni Der rrone Brfolg Mn tuiêtn PatentH auUe trmnien M Mea nrmUmtim werthloeen Nachnhmungen i t i e HêK kaufi M$r unun eteta aelvtrfen H SteUmt mr na uM JIrtet adêe Ie tohlm Eleeettuiélimtm k M titer PlêttI fr mMoiIMm tuttMifi M SS VvMMm M enwn aM n k W tam HUtC imnMn Warnung aematogeen in Poedervorm WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT 17M KOÜII1HL KB FABHIEHBM Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk W r en W V uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Sere mploma Parij 1900 Degen Gouden MedaUlet Vmcniging ARVIK ZORG Atdec ling BHOKKEMHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOüDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ooie zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan ininge goeden voor goedkoope prjjzen te verkoopenDe daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutr ile Vereeniging Armenxorg ANKER A PAINEXPELLER TEGEN RHEUMATIEK S EN VERKOODHEDEN J ANKERV Ruim 35 jaar door millioencn jicht en iiheumatiekluder5 met succes sebruikt VCRkRUGBAAR IN FLESSCHENV N50cl3 7Sclsi ufus BU H H Apothekers en Drogisten F Ail lUCllTERi C Rotterdam Te GouBi bg U LUGJiK Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 DE nOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE OE MEEST VOLL EDIGE iiopi bi 8 k zijn beslikt die dor ITirma WELDO l TUE LADIES JOU RN AL met minstens drie gratia geknipte patronen en een geklemde plant TUE ILL ÜBESSMAKEli met een gratis geknipt patroon THE BkZAAR OP CU l Lit BESS PASBIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAGT Vw Boekhandelaar Proef nummers Alle mrt kostel Holt BiJvoegHel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag i 9 Chocolade WORMERVEER Holland Kleaw onovertroOen I I Prof Dr LieborB welbekend H ISIVV EBACBT UIXBS I n IMltta echt met Fabriekunerk IJmt tot TOMtdarende radicale ea sekere genezing van iiUe zelt de meest hardnekkige xenuw ttiekten ooral ontstaan dtwr afdwalingen op jeugdigen leeftgi ota e enesing van elke zwakte Bl iel zdcht Benaawdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgti slechte Bpösrartering Onrermogen ïmpotenz ollatione ens Uitvoerige proBpeotnflsen n Jol er ewh fl 1 fl fl 8 dubbele flosch fl C j Oenf m l Dep3t Matth d Vegto Zaltbomm j D pölT M Ciaan k Co Eotterdam F Happel B Gra enhage lUlmmans de Jonr i Gzd BotttrU ii Wdff It Cj Gouda rn bH alle droviiten BuUenlandsch Overzlchl De Temps zegt dat te Tanger de indruk te weeg gebracht door de verbranding van het kamp te Taddert zeer groot is en dat offlcieele kringen na nog twee of drie znike expedities het einde van het verzet verwachten De Temps corresdondent te Casablanca echter waarschuwt ervoor deze overwinning als iets definitiefs te beschoawen De oorzaak zoekende van het sncces zegt bg dat ziJ gelijk hebben die altgd beweerden dat de Moorscbe stammen overmoedig worden als de vijand verdedigend optreedt maar geïmpressionneerd door een beslisten aanval op een bepaald pont Generaal Drnde spreekt telegraphiscb het gerncht tegen als zon hij zonder vast plan Taddert hebben aangevallen Men deelt mede dat de Cbaonias aan generaal Drnde boodschappers hebben gezonden om dezen mede te deelen dat zg zich onderwerpen De generaal stond een wapenstilstand toe tot hedenmiddag Wanneer alles geloopen is zooals men verwachtte is de Lnsltania bet grootste schip van de wereld vanochtend omstreeks 7 nnr te Now Yerk aangekomen Gisteren maakte men te New York de laatste toeberoidseleti om baar trtomtantelük binnm te halen Een vloot van riviervaartnigen sleepbooten en pleizierstoombooten zou haar van Sandy Hook naar de haven begeleidden Als da Lusitania het beeld van de Vrijheid langs kwam zonden alle mistborens loeien tal van kanonnen afgeschoten en vlaggen ontplooid worden O a werd er een reusachtige vlag met het opschrift welkom klaar gehouden op het gebouw van Singer Let hoogste huis in Manhattan De algemeeue geestdrift die de Amerikaansche pers ellenlange artikelen over de Lusitania in de pen geeft wordt eenigszins getemperd door de erkenning dat de Amerikaansche scheepsbouwers ten achteren zijn en er in de Yereenigde Staten geen enkele werf is groot genoeg om een dergelijk schip te boawen Maar zelfs als de Amerikanen zulk een schip konden bouwen zou het met gelgke ondersteuning als de Engelsche schepen van staatswege ontvangen geen voordeel aan de reeders opleveren Heel erg ingenomen met het Fransche optreden in Marokko is men in Duitschland niet al is de Dnitsche regeering ook meegaande genoeg zooals uit haar autwoord op de Eransche voorstellen blgkt FEViLLETOK ZWSRVEL1N6£N Naar het Enssisch 21 Toen bij later opgewonden door champagne den pelskoning Philippi naar de schoone zangeres vroeg antwoordde deze driftig Eiaat de primadonna naar de maan loopen die is speelgoed voor later Voorloopig moeten wij vorst Maxatoff zand in de oogen strooien De vorst zat intusschen in zgne werkkamer en lichtte Orloff in omtrent het oude opperhoofd der Aleoeten Thom die inrgke pelzen gebald op een rustbank lag zonder van het onderbond der beide mannen ook slechts een enkel woord te verstaan HiJ was büna blind zgn booge gestalte scheen door onderdom gebogen en zgn mahonieklenrig gelaat vertoonde diepe groeven Enkele vlokken grijs haar vielen om zijne slapen en zijne knokkige handen omklemden een grof gesneden afgodsbeeld Hij was een intrigant en SU evenals Orloff gevangene van den Ciaar Van Victoria tot kaap Barrow was hï bikend en gtrrMid In i i onitulmig De Voss Ztg zegt naar aanleiding van door haar ontvangen berichten uit Tanger Men kan het den Franschen niet al te kwalijk nemen dat zij pogen Marokko geheel voor zich in bezit te nemen nu ig naar het schijnt voor die plannen de stilzwggende instemming van geheel Europa hebben verkregen Maar wat de niet Franschen te wachten hebben als men Frankrgk zijn gang laat gaan daarvan krggt men in Tanger reeds een voorproefje Beeds nn wordt gepoogd op alle mogelgke wijzen den Dnitscben handel te benadeelen en worden voorschriften op de verscheping uitgevaardigd waarvan men vroeger nooit hoorde Wellicht zal Frankrgk volkomen gelijkheid vaa alle natiën in Marbkko afkondigen maar tegelgk voor alle goederen van niet Fransche afkomst zulke moeilgkheden maken dat eiken vreemden invoer onmogelgk wordt jemaakt Hat persoonigk optreden van enkele Franschen is in hoogen graad aanmatigend en unverdragelgk juist zooals voor het keizerlijk bezoek aan Tanger en geeft daardoor aanleiding tot onaangename wrgvingen Dit zg n natnarlijk de Jingo s de betere elementen zgn daarvan nitgezonderd Maar als men nagaat dat de gemoederen zeer opgewonden ziJn en dat voornamelijk de inboorlingen een ontzettenden haat toonen tegen al wat Fransch is dan moet men vreezen dat de minste botsing ernstige gevolgen kair hebben De stemming onder de DaitscherE is zeer gedrukt men merkt dat zij zeer verbitterd zg n over de houding der Duttsche regeeriog in de Marokkaansche quaestie Berichten uit Budapest melden dat eindelijk de onderhandelingen over de Overeenkomst tusschen Oostenrijk en Hougarge ten einde zgn gevoerd en dat de ontwerpen daarvoor gereed gekomen zijn zoodat zjj aan de wetgevende machten der beide deelen van de monarchie kunnen worden overgelegd Dit bericht is een verrassing Want in de laatste dagen was de klove tusschen de belde landen grooter en grooter geworden en vooral voor de regeling der bijdragen iu de gemeenschappelgke uitgaven en der bankiiuaestie waren onoverkomelijke bezwaren gerezen Oostenrijk heeft echter toegegeven aan de Hongaarsche wenschen en de quotenregeling en de bankqaaestie gescheiden van de overeenkomst Daardoor is in de commissie voor de overeenkomst wel eenstemmigheid verkregen maar het is de vraag of die ook zal worden verkregen in de parlementen jeugd had hij kano s elk met vijftig zgner wilden bemand naar de monding der Ynkonrivier gevoerd ook kende by de sombere Noordelijke Ijszee en hg bewaarde nog de gouden Britsche gninjes waarmede hij v66r v ftig ja en beloond was geworden omdat hy alleen het fort Selkirk bereikte om een gewichtige boodschap daarheen te brengen Sluw wreed en verstandig was hij tegen den zorgeloozen vorst Maxntoff ruimschoots opgewassen Ik weet werkelgk niet wat ik met dien ouden schurk moet aanvangen klaagde Maxutoft Ik kan anders niet nit hem krggen dan dat het eiland hetwelk wg zoeken na vijf dagen roeien te bereiken is Hi beeft mg een paar korrels goud gegeven en zegt dat zgne jonge onderdanen nog veel meer kunnen leveren doch iets naders omtrent de plaats waar het gevonden wordt wil hg niet zeggen Wat verlangt hg dan vorst vroeg Orloff H j verlangt van mij zekere privilegiën en concessies voor zgn stam die ik hem zonder toestemming van den Czaar niet geven kan Ik kan hem met den dood dreigen doch bij zal liever met zgn geheim sterven ik wil het n niet verhelen majoor Orloff ik heb nve hnlp noodig Fedor haalde diep adem HÜ waa zeer der beide landen Door de geschilpnnten eenvoudig onbeslist te laten en daarvoor een latere regeling in uitzicht te stellen worden de moeilijkheden wel verschoven maar niet opgelost En het is ondenkbaar dat de Oostenrgksche Rijksraad de overeenkomst zal goedkeuren waarin de bank en de quotenquaeaties niet geregeld worden Hougarge wil toestemmen in de verhooging van zgn bijdragen in de gemeenschappelgke uitgaven wanneer Oostenrg k zich bereid verklaart in ruil daarvoor de invoering van het Hongaanch als commandotaal in bet Hongaarsche leger toe te staan Keizer Franz Josef heelt reeds vroeger verklaard hierin nooit te zullen toestemmen zoadat de Overeenkomst ondanks do goedkeuring door de beide Commissien nog lang niet pretecl is en tegenstand ontmoeten zal zoowel bg de parlementen als bjj de kroon Het einde der onderhandelingen wordt dan het begin der moeilgkheden I De Bnssische militaire deputatie die te Sofia de onthulling is komen bgwonen van het gedcnkteeken voor den ïsaar bevrgder is daar buitengewoon vriendelijk ontvangen De politie heeft echter oen beraamde sym pathiebetooging van eenige handelslichamen verlioden uit vrees dat zich elementen van onrust onder 40 betoogers zouden mengen Eenige Macedonische voreenigingen hebben grootvorst Wladimir Aleiandrowitsj een memorie overhandigd over den toestand in Macedonië De Bulgaarsche bladen bevatten allerlei nitlatingen van de Russische generaals waarin do nadruk gelegd wordt op de hartelgke vriendschapsbetrekkingen die tegenwoordig tusschen Rusland en Bolgarije bestaan Een Bulgaarsch generaal moet echter aan een feestmaal gezegd hebben dat de Bulgaren wenschten dat Macedonië Bulgaarsch werd en Konstantinopel niet Russisch maar Slavisch Of dit laatste den Russen aangenaam in de ooren zal hebben geklonken betwijfelen we Het Christelgk Schoolblad hier sprekende voor het Schoolfonds voor Zuid Afrika zegt ten aanzien van het Christelijk nationale onderwgs ginds Onze gedragslijn moei er op g ericbt zgn dat lo de in Transoranje bestaande C N scholen zoo lang gesteund worden totdat in 1908 het Parlement en de nieuwe regeering te Bloemfontein de regeling der schoolzaak ter band nemen 2o dat de overtocht van Hollandsche on getroffen Ik weet welke wetenschappelgke kennis ge bezit ging Maxutoff voort Ik wilde voor myne vrouw en voor mgn kind een vorateiyk vermogen verwerven en zon mgne dochter den titel van Prinses van Alaska willen achterlaten Ik kan uw vreeselgken toestand verzachten Orloff Hetgeen wy trachten te ontdekken moet evenwel ons geheim biyven want zoo het bekend werd zon het land eene bezitting dor Kroon worden krgg ik evenwel een keizerlgk patent daarvoor dan komt den Czaar slechts een tienle gedeelte toe Ik kan aan den wensch van het oude opperhoofd niet voldoen doch zgn stam wel middelen van bestaan en rgke geschenken geven zelfs een voorraad Russisch goud kan ik hun schenken De ware reden waarom ik zyne vorderingen niet kan inwilligen is dat dit land binnen één of twee jaar een nienwen beer zal hebbeo Graaf Fersen nam bet geheime bericht mede dat den verkoop van het land aan Amerika aanraadt Gortschakoff en Seward hebben slechts bet einde van den Amerikaanscheu burgeroorlog afgewacht om de geheime overeenkomet rechtsgeldig te maken geene macht zou Alaska in een oorlog tegen Engeland kunnen verdedigen Ik zal u hier in huis een vertrek aanwyzen en ge zult in mgne kamer een ichryttafel hebben Ik vraag slechts uwe derwyzers met voldoende kennis van het Engelsch naar Zoid Afrika bevorderd worde Voor hen is er thans plaats Niet de regeoring roept hen maar schoolbesturen doen het Zoo vraagt ons de schoOI cemmissie op Losberg distr Potchefstroom een gehuwd onderwgzer Ned Herv salaris 220 pd st liefst zeer spoedig die te Bronkhorstsprnit een ongehuwd otiderwijzer ook Ned Herv salaris 150 pd at en die te Bethal eveneens een ongehuwd onderwijzer tegen 15U pd st De Russische minister van binnenlandsche zaken Iswolski bevindt zich op het oogonblik te K irlsbad Hjj hooft de welwillendheid gehad een redacteur van de Neue Freie Presse te ontvangen en dezen zgn meening te zeggen over den toestand in Europa Na eenige modedeelingen over de Macedonische quaestie en de overeenkomst met Engeland waarin niets nieuws gezegd werd zeide de Russische minister Ik heb de wereld nog nooit in znlk een volkomen vreedzaam aspect gezien als thans De samenkomsten tusschen monarchen en staatslieden waren van de grootste beteekenis voor bet behoud en de bevestiging van den vrede Daarmede wil ik volstrekt niet zeggen dat in den laatsten tgd eenig kri gsgevaar gedreigd heeft Juist de volkomen vriendschappelijke bedoelingen allerwegen maakten het mogelijk dat deze samenkomsten echte vredesfeesten konden worden gehouden Minister Iswolski sprak met groote ingenomenheid over de goede betrekkingen tusschen Rusland en Dnltscbland en over het verbond met Frankryk dat de onveranderlijke grondslag voor de buiteiilandsche staatkunde van Rusland uitmaakt en kwam toen op de gebeurtenissen in Marokko Hy meende dat wellicht plaatselgko complicaties kunnen ontstaan in Marokko maar hoewel hij goen voorspellingen wil doen schgnt het hem zeker dat Frankrgk geenszins de taalt zal overschryden die de Akte van Algeciras het opdroeg eu dat de mogendheden het volste vertrouwen hebbeu in de door Frankrgk aanvaarde missie die uitsluitend het werk der beschaving dient Moeilgkheden in Marokko ontstaande znllon geen complicaties in Europa ten gevolge hebben De zekerheid waarmede ik dit zeg is een bewgs voor de vredelievende bedoelingen der mogendheden hulp den dienst van een man van eer Den sluwen ouden Indiaan zal ik overhalen my ertsproeven van bet onbekende gondeiland te brengen wellicht gelukt het ons daardoor dat eiland te octdekken Ik zou u ook met de inboorlingen kunnen uitzenden gelukt de ontdekking u dan zal ik uwe gratie bewerken Alles hangt er evenwel van af dat ge mg trouw bigft en belooft geen poging tot ontvluchten te wagen Ik zal u behandelen als een mgner ambtenaren Wilt gg mg trouw beloven Ik zwoer het u hg het graf mgner moeder I Dan majoor Orloff zeide MaxntoII verlicht zal ik u den ouden Thom overlaten Hg was het opperhoofd van Al ak Shak bet groote land in zgne taal hg heeft vgf en zestig vulkanen geiyktijdig zien werken en zgn vader streed tegen kapitein Cook Nu is hy het ongekroonde hoofd van vgltig duizend wilden Hg aanbidt den gehelmzinnigen god Van den vgttig mglen groeten gletscher en raadpleegt de geesten der borrelende bronnen van Gurelei Wg moeten hem verschalken Hg is even schrander als wraakgierig en zgne onderdanen zgn precies hetzelfde Wordt vervolgd