Goudsche Courant, maandag 16 september 1907

Verslag nit Rotterdam Foster s Ragpjn Nieren Pillen geneien en pjjnlijken rag rheamalische p jn zwelling der ledematen onzuiver bloed dnizeligbeid slapeloosheid onregeknatigen hartslag en werken den scbadelgl n invloed tegen van thee bier en spiritnalifin De Heer Oroeneweg gepensioneerd rijksambtenaar Veemarkt 14 te Rotterdam deelt ons mede Oedorende de laatste zes maanden heb ik veel aan de nieren geleden Onophondeljlk bad ik daardoor hevige pp iii den rag en lendenen te doorstaan Deze was mji op mgn twee eu tachligjarigen leeftijd zeer hinderlijk zoowel bö het loopen als het zitten en zells dnrfde ik me s nachts niet in miJn bed omkeeren nit vrees dat de pijn nog erger werd Do urine liet veeltijds bezinksel na en ik was alles behalve op mijn gemak wat men zal begrijpen wanneer men miju leeftijd in aanmerking wil nemen toen ik mij op deze wijze al minder en minder begon te gevoelen Foster s Rugpijn Nieren Pillen werd mij gezegd is het middel om van ean dergelpe ziekte te worden afgeholpen Ik bestelde een doosje dat ik geregeld begon in te nemen en hoe groot was miJn verwondering toen ik door het gebruik van slechts één enkel doosje een groote verlichting ondervond De piJn was bjjna totaal genezen ik voel me veel frisscher en opgewekter en met vertrouwen zal ik dit weldoend geneesmiddel recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het pnbliek te maken op elke wijze die U goeddnnkt Let er op dat gij de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen bekomt elke échte doos voert den naam voluit benevens de bandteekening van James Foster Zy zijn te Oonda verkrijgbaar by de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvan 9t van postwissel F 1 76 voor één of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Fbamkbuk De gratiecommissie die den president der republiek van advies dienen zal ter zake van begenadiging van den ter dood veroordeelden kindermoordenaar Soleilland heeft Donderdag vergaderd maar er is niets uitgelekt omtrent hetgeen er besproken is DUITSCHLIND Nb weer een tegenspraak van hel gerucht dat de eX kroonprinses van Saksen hertrouwen Ifaat met den pianist Toselli De musicus zelf spreekt het tegen Men zal nu maar moeten afwachten tot het slnitec van het hnweiyk wereldkundig wordt 1 Volgens het Nene rageblatt van Weenen zullen keizer Wilhelm en koning Alfons elkander einde September ontmoeten op het landgoed van aartshertog Frederik van Hongarye OOSTKHSUK HOKaABUE Er is te Trente weer een Italiaanscho officier onder beschuldiging van spionnage gearresteerd De kefeer heeft Donderdag een unriang gesproken met de Hongaarsche ministers Wekerie en Kossuth Natnnriyk heeft het gesprek geloopen over de onderhandelingen over het vergeiyk die begonnen zgn en over welker resultaat men niet optimistisch gestemd is Sy cavalerie manoeuvres by de Servische grens zgn Donderdag een aantal nieuwsgierigen onder den voet gereden by een aanval Velen zQn ernstig gekwetst RUSLAKD In Saratow 8 in Zarizyn 13 in Nowgorod 10 en in Jaroslaw 1 cholerageval nieuw gemeld Nog niet zoo boel lang geleden was er sprake van dat Rasland de beide oorlogshavens aan de Oostzee Libaa on Dunamttnde belangrök zou veVsterken Maar nn is bevel afgekomen de beide vestingen te ontmantelen 1 Men vermoedt nu dat dit een gevolg is van de vredelievende verzekeringen van Duitschland s keizer by de laatste samenkomst met den czaar te Swinemttnde rouKijK Er Is in Engeland een syndicaat gevormd om de Tnrksche vloot die in den slag bg Navarino zonk boven te brengen voorzoover dat mogelijk is De Uriokscho regeeringgat reeds concessie Men schat de waardevan hetgeen er op den bodem der zee ligt opT ton l CUIKA Telegrammen uit Limchow molden dat de keizerlgke troepen een treffen hadden met de opstandelingen en dat de laatsten o i de vlucht sloegen nadst zg meer dan 110 doeden verloren hadden 20 Opstandelingen werden gevangengenomen Da overheden zorgen voor de bescherming der lendeline n in Limchow en Fakkol RECLAME Dronkenschap bestaat niet meer c Een moDStar van het L merkwaardige Coza poe Ij der wordt gratis toageCJSti zonden Kan ingegeven worde in ÊÊÊA Koffie Thee Melk Likeur J W WSX Miini Bier Water of in het JmJUS zonder dat het noodig I I HB ü dat de dronkaard er ieU van wAfTl Het COZA POEDER i bezit de wonderbare eigen schap om tegenzin tot het s drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken H COZA POEDEH werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te dankeu beeft Het COZA POEDER heeft het hniselyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen totlevenslnstige en nuttige leden der maatschappg herschapen bet heeft menig jong persoon op den retjhten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en bet leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7gn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZA INSTITÜTE rna r lXa Wacht U voor uamaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Het £ on bezosk aan Zeeland Gisteren viel aan de gemeenten Zierikzee en Goes de eer van het Kon bezoek te beurt Om 8 uur werd van het Qouvernementshotel in de Abdg naar Veere gereden alwaar HH MM werden begroet door den burgemeester waarna naar het raadhuis werd gereden alwaar de gemeenteraad byeen was Het korte oponthoud op dit aloude raadhuis werd benut door het Kon echtpaar om den bekenden beker van Maiimiliaan van Bourgondié le bezichtigen Hierna begaven HH MM zich naar de gereedliggende stoomboot Westerschelde van den provincialen stoomboptdienst om daarmede naar Zype te stoomen Aan boord werden HH MM ontvangen door de leden van Qed Staten en werd toen numiddeliyk de Kon vlag met Kon standaard in top geheschen De Westerscbelde het nieuwste scbip van den prov stoombootdienst was eenvoudig docb netjes versierd Het eerste klasse nietrooksalon was voor bet Kon echtpaar gereserveerd en het le klasse rooksalon voor het gevolg De Westerschelde zette van Veere onmiddellgk koers naar het Zgpe en werd by het uitvaren in do Zandkreek gelegenheid gegeven tot het aanschouwen der vloot revue Na aankomst aan bet Zype werd na begroeting door enkele autoriteiten de reis naar Zierikzee vervolgd met een extra tram van de Rotterdamsche Tramweg Mg Op de dorpen die gepasseerd werden werd even stilgehouden en hadden HH MM de meest hartelgke hnldebetuigingen in ontvangst te nemen Te Zierikzee was de feestviering reads des morgens om halfacht begonnen met klekgelui terwyi van halfnegen tot halftien het carillon werd bespeeld afgewisseld door koraalmuziek op den Groeten Toren Het Koniiklgk echtpaar dat te 12 25 te Zierikzee aankwam werd aan het tramstation opgewacht door den burgemeester en na verwelkoming werd H M vanweg de gemeente een bouquet aangeboden door jongejuffrouw F W Vermeys dochter van den burgemeester Geëscorteerd door de eerewacht werd hierna gereden naar het raadhuis Tgdens den rit werd aan het Korenplein een wolkomitlied geiongen door enkele gemengde zangvereenigingen en een mannenkoor onder leiding van den heer J H Letzer Op hel Kerkplein werd wederom een welkomstlied gezongen thans door ongeveer 300 meisjes leerlingen van openbare en bgzondere scholen By de aankomst ten stadhuize werd wederom een bouquet aangeboden thans door den jongeheer J Mwolenbnrgh Na do gebruikelgk voorstelling van de raadsleden en de verschillende gasten werd daar aan HH MM een ioj anur aangeboden waarby tal villi gerioudigden aan iteii Na afloop vaii bet dejeuner werd eerde gehoniien vv uirna vervolgeoF door een groot gedeelte der stad werd gereden voor den terugkeer naar liet station Overal door de itad waar het kolossaal druk was het heele land van Schouwen was naar Zierikzee gekomen werden de Vorstelgke bezoekers luid toegejuicht en de geestdrift was buitengewoon üe geheel in feeatdos gestoken stad leende zich hg uitstek tot een opgewekte prettige stemming Van Zierikzee werd weder via Zgpe naar t Catsche Veer gevaren thans met Goes als doel van het bezoek Bg aankomst aan het Catsche Veer werd na verwelkoming dadelgk naar Goes gereden en werd het Vorstelgk echtpaar begeleid door een eerewacht Te ongeveer 5 uur werden de hooge bezoekers op het Stadhuis ontvangen en werd daar door de drie Goescbe mnziekgezelscbappen bet oude Wilhelmus en het Mecklenbnrgsche volkslied uitgevoerd terwgl op de trappen van bet stadhuis door eenige jonge dames aan H M een bloemenhulde werd gebracht Tgdens het verblgf van H M op bet stadhuis werd op de Groote Markt een voorstelling gegeven van een fragment uit een opschote van Jacoba van Beieren in 1428 Daarna werd een rytoer door de versierde straten der slad gemaakt en de geestdrift die voor het Vorstelgk paar aan den dog werd gelegd was onbeschrijtelgk De gemeente is geheel in feestdos De bewoners der verschillende straten hebben als het ware een wedstrijd gehouden wie wel de mooiste versiering zou hebben De Kerkstraat hoofdalraat der gemeente is vooral netges door de indrukwekkende eerepoort bg den ingang aan de Groote Markt geplaatst De poort geeft ons een kykje op OudGoes Tusschen al die feestversieringen met kwistige hand aangebracht beweegt zich een menscbenmassa zoo groot dat het wel schynt of geheel Znid Beveland hierheen is gekomen De Zuid Bevelandsche boerinnen in hun schilderactitige kleederdracht brengen teekening in dit menschengewoel het blgkt ook dat de feeststemming er reeds in zit en de noodige muziekkorpsen zorgen daar bovendien voor De burgemeester van Goes de heer 1 E De Koning Koog hield na aankomst van het Koninklgk echtptar op het raadhuis een toespraak De aankomst te Goes was ongeveer 20 minnten later dan was bepaald 0 i de Groote Markt waar een mensebenzee dicht stond opeengepakt werden de Vorstelgke personen zoo spontaan toegejuicht dat de Koningin dadelgk na aankomst op het stadhuis op de pui verscheen met den Prins De Koningin knikte naar alle zgden de menigte minzaam toe en ook de Prins beantwoordde de toejuichingen Na het oponthoud op het Raadhuis werd een rytoer door de stad gemaakt en daarna naar Middelburg per extra trein teruggekeerd Bg aankomst aan het station te Middelburg stond aan de Loskade de kinderoptocht opgesteld een nummer zoo schoon dat het wel iets nit de sprookjeswereld geleek Het Vorstelgk echtpaar nam met groote belangstelling kennis van dit werkelgk pakkend nummer Daarna werd naar het Gonvernementshotel gereden en te 8 nren naar het stadhuis voor den maaltyd door den Gemeenteraad aangeboden Aan den maaltyd werd door den burgemeester een toespraak gehouden Des avonds baadde de stad in een zee van licht en de menscbenmassa die zich allerwegen bewoog was zoo enorm groot dat men groote moeite bad er doorheen te komen Tegen 10 uur werd door het Vorsteiyk Echtpaar nog een groote rjloer door de stad gemaakt Gemengde Berichten Op de gemeentebegrooting te Rotterdam voor het jaar 1908 is een subsidie van f 900O beschikbaar gesteld tot ingtandhoading der voormalige schuttergmutiekkorpsen Een apotheker te Amsterdam die twee patiënten van medicyn had te voorzien een ouden heer en een kindje die beiden gelg luldende namen hebben verwisselde de poeders zoodat bet kindje de medicgn van den ouden heer te lUkken kreeg en omgekeerd Toevallig was deze medicyn hoewel niet gevaarlgk een middel dat den patiënt na het gebruik een blauwe tint geeft zoedat de ouders toen het wichtje de poeders geslikt had niet anders dachten of bet was vergiftigd Onmiddellgk snelden zy met de zieke naar de polikliniek van een zeer bekend professor dio het patientje behandelde en ouders gerust kon stellen met de mededesling dat het niemendal was en de vergissing geen kwade gevolgen zou hebben De ouders misschien denkend aan Appingcdam hebben zich bg de justitie beklaagd züodiit oen rechtzaak misschien het gevolg zal zijii van deze onwillekenrige vergissing Tel Men meldt nit Enschedé Door het in botsing komen van ecu rangeerende goederentrein op het emplacement van het station van den Staatsspoorweg alhier met een reeds afgestooten wagen die terug was geloopen geraakte de 26 jarige ongehuwde ladingmeester 7 G Stein tusschen de wagons met bet noodlottig gevolg dat zgn rechterschouder brak en het schouderbeen in de long drong Hg werd vervoerd naar het ziekenbnis waar hg onmiddellgk overleden is Een wagon ontspoorde en werd gedeeltelgk vernield De treinenloop werd daardoor niet belemmerd Gisterenmiddag vervoegde zich ten kantore van den directeur der Utrecbtsche tram een dame die een bedrag van f 125 beschikbaar stelde ter nitdeeling onder bet personeel der maatschappg morgen na afloop van den dienst de geefster die haar naam geheim wilde houden voegde er aan toe dat zg dit geld wenschte te geven als een biyk van waardeering van de beleefdheid die zy steeds van de trambeambten had ondervonden Zgn onze inlichtingen juist dan worden er door eenige invloedrgke stadgenooten pogingen aangewend om gelden voor het personeel bgeen te krggen en zyn er tot dat doel circulaires verspreid U D Donderdagavond is te Kortonhoof door onbekende oorzaak een boerderytje van zekeren B afgebrand Behalve een gedeelte van den boedel kwamen een aantal biggen in de vlammen om Door een gelukkig toeval is Donderdagmorgen op de spoorlgo Enskirehen Duren een ongeluk voorkomen De machinist van een stampvollen passagleratrein merkte op dat de locomotief hevig schokte en bracht baar nog tydig tot staan Bg onderzoek bleek dat de rails over een tamelgken afstand waren losgemaakt terwgl er een stuk rail uitgenomen was Of men hier weer met een misdadigen aanslag te doen heeft is nog niet vastgesteld Er zyn weder valsche bankbiljetten in omloop meldt het N v N Het zgn bankbiljetten van f 40 die uitstekend moeten zyn nagemaakt wat kleur zoowel als papier en druk betreft zy zyn genummerd MZ 943 en een der grootste bankinstellingen te Amsterdam heeft een paar dier valsche biljetten in betaling ontvangen doch eerst te laat bemerkt dat ze waardeloos papier bad gekregen De politie is met de zaak in kennis gesteld en de recherche moet zoijt men reeds eenig spoor gevonden hebben dat wellicht leidt tot de ontdekking der valsche munters Men kent het verhaal van den wachtpost in den tuin van het Tsarenpaleis die eenmaal tot bewaking van een bgzondere bloem daar was ingesteld en een goede eeuw later nog geregeld bezet werd toen reeds sedert jaren geen mensch meer wist waarom In Rusland biyft alles by het oude In Sipetschk een plaatsje in den Kaukakus is voor de vermoording van Tsaar Alexander II in 1881 een bgeenkomst van revolutionairen gehouden en sedert dien tyd wordt daar iedereen die er aankomt in de hotels door de politie verhoord en zgn papieren doorsnuffeld Het gezantschap van Salvador te Pargs deelt mede dat de gezanten van MiddenAmerika die Washington geaccrediteerd zgn Maandag a s het protocol zullen teekenen waarin handhaving van den vrede wordt verzekerd Donderdagavond ontstond door hooibroei brand by J de Brny te Leeuwen De groote landbouwerswoning met gevulde hooischuur ging geheel in vlammon op Eenige varkens verbrandden Alles waa verzekerd By Qravesend aan de Theems is er verleden week Donderdag in de rivier drgvende geTonden het Igk van een man dien een paar getuigen voor bet hof van den Coroner voor een Hollander en eeu zeeman bielden vermoedelgk meer dan een matroos misschien de kapitein Tan een NederUndich lohlp Het Igk wordt aldus beschreven Ongeveer 45 jaar end 1 70 M lang mager noch dik brnlne knevel De kleeding bestond uiteen blauw serge pak gestreept keper overhemd flanellen ondergoed grgze sokken zwarte Balmoral ryglaarzen blauwen wit gestippelde zakdoek om den hals gewonden In de ukken twee witte zakdoeken met blauwen rand een metalen horloge dat op 12 25 stilstond een knipmes een Ëngelsch shillingen twee zes stuiversstnkken Het Igk was in verren staat van ontbinding Te Siersleben bg Hallo hebben jonge mynwerkers een flesch met calciumcorbide en water te midden van een troepje spelende kinderen gegooid Er volgde een ontploffing waardoor tien kinderen gewond werden Te 8 Gravenhage kunnen op 1 Januari 1908 ongeveer 50 agenten van politie 3e kl worden aangesteld Aan deze betrekking is verbonden een aanvankelgke bezoldiging van f 12 per week welke na 2 jaren dienst tot f 12 50 wordt verhoogd Bovendien heeft er bg het politiekorps hg gebleken geschiktheid na het ontstaan van vacatures een regelmatige opklimming in rang plaats gepaard gaande met verhooging van de bezoldiging tot een maximum van f 14 50 per week voor agenten van pol le kl en f 18 voor den Brig le kl Het personeel geniet vrge genees en heelkundige hulp vrye unilormkleeding schoeisel en heeft recht op pensioen ook voor wednwen en weezen Voor dit laatste moet worden gestort als minimum 5 pet van de bezoldiging na aftrek van f 200 en vermeerderd met het bedrag dat voor kleeding etc wordt berekend Eerst na proeftgd van één jaar kan bg gebleken geschiktheid defenitieve aanstelling volgen Vereiscbten zyn leeftgd 23 k 30 jaren gezond en krachtig gestel lengte minstens 1 70 M onbesproken gedrag voldoende biyken dat met vrncht de lagere school doorloopen is Tot aanbeveling kan strekken politiedienst diploma van het examen van den Alg Ned Politiebond militaire dienst in eenigen graad Schriftelgke aanmelding tot 15 Oct 1907 overkomst zonder daartoe opgeroepen te zgn niet gewenscht Zg die niet aan de eiscben voldoen behoeven niet mede te dingen Men m ldt nit Deventer Gisternacht zyn in de gracht alhier geiyk by onderzoek biykt moet alleen aan een ongeluk gedacht worden te water geraakt een meisje en een jongeman die juist gisteren in den ondertrouw waren opgenomen Het meisje werd tengevolge van het alarm maken van een schildwacht die een noodkreet gehoord bad spoedig uit het water gehaald doch bleek reeds overleden Gisterochtend werd het Igk van haar bruidegom opgedregd Een liefdesdrama Een sensationeel geval heeft zich te sHage afgespeeld Otto M de talentvolle harpist van het Philharmonisch Orkest ontvin Woensdag van den heer B v d B civiel ingenieur wonende aan de Frederik Hendriklaan 4 een briefje houdende verzoek dien avond te zynent te komen ter bespreking van het geven van muziekonderwgs M ging naar het opgegeven adres waar hg den bewoner diens huisknecht verder een zekeren v d Ch koopman en eindeIgk een familielid van den hnisknecht den agent van politie le kl de H die iu burfferkleeding was aantrof Binnengetreden werd den mnsicos door B T d B een verklaring ter teekening voorgelegd inhondende dat hg M jaren geleden met de schilderes Sophie H in de Scbeveningsche dninen een volgens haar schilderes compromitteerende ontmoeting zou bebbec gehad M weigerde deze verklaring te teekenen ondanks bedreiging en zelfs mishandeling DMrna zei B v d B nn de familie M te zullen laten komen om mede kennis te nemen van den inhoud der verklaring En inderdaad telefoneerde v d B toen de moeder of schoonmoeder van den mnsicus haar verzoekende mét de vrouw van M naar de Frederik Hendriklaaa te komen Er volgde een weigering en een verzoek om zelf met M te spreken Dit werd M toegestaan die nu telefonisch vroeg onmidöeliyk zyn zwager te zenden V d B begreep dat er toen gevaar voor ontdekking dreigde en in zyn vrees dat M s zwager politie zou meebrengen telefoneerde hy zelf om politie opgevende dat iemand wederrecbtelgk zyn woning was binnengedrongen Daarop verscheen inderdaad de politie bevrgdde den artist en deze gat toen een omstandig verhaal van het gebeurde zooals dat hiervoren is meegedeeld Daaruit bleek nog dat tydena ean en ander zich atiptelde ook nog in de woning waa verschenen een broeder van de schilderes H V d B door de politie geboord moet naar wy vernemen verklaard hebben dat hy zich aangetrokken gevoelt tot de taak op te komen voor de rechten van ben die naar zyn meening door anderen verongelgkt worden Z6ó is hy de tchrgver van een kortelings verschenen brochure over de geruchtmakende zaak welke zich indertgd bg Ngmegen heeft afgespeeld op een villa waar een meisje zou zgn opgesloten en mishandeld Hem was nn onlangs ter oore gekomen het geval M H en bg meende voor het recht van de laatste te moeten opkomen Vandaar dat hg dit zaakje op touw zette terwyi het zgn voornemen was gelgk bg moet hebben verklaard ook by den minister van Justitie op andiëntie te gaan om de belangen van de schilderes die door M zonden zgn geschaad te l epleiten De schilderes zelf achtervolgde M sedert jaren overal waar deze zich bevond op straat in de tram zelfs te Petersburg waarheen M indertgd ging om te musiseeren Zg heeft het ook reeds vaak de vrouw van den musicus lastig gemaakt o a verleden jaar tegen het einde van bet seizoen op den strandbonlevard te Schevoningen Zg ging op een bankje naast mevrouw M zitten en beleedigde haar Mevrouw M bad inmiddels reeds do halp der politie ingeroepen tegen welke de schilderes zich toen nog al verzette Later beklaagde zg zich over bet optreden der politie maar baar is toen te verstaan gegeven dat zy zich voortaan behooriyk zou hebben te gedragen wilde zy niet in raoeilgkheden komen Tenslotte vernamen we nog dat mej H het abonnement in het Knrhaus was opgezegd Uitsluitend op een dagkaart kan zg daar toegang krggen Tengevolge van den ongeregelden toestand die er sedert 3 4 4 jaren heerscht zgn le Lodz de onmogelgkste woningtoestanden ontstaan doordat niettegenstaande het accres der bevolking geen enkele aannemer huizen durft laten zetten De bouwmaterialen zgn ontzaglgk in prys gestegen en het werkvolk wil slechts op dagloon arbeiden wat vaak aanleiding geeft tot conflicten met staking als gevolg De huren van alle buizen zgn niettegenstaande vele families Lodz verlaten hebben met 40 procent verhoogd De huiseigenaars beleven daar over t algemeen weinig pleizler van want herhaaldelgk krggen zg dreigbrieven thuis vermoedelgk van huurders wien de huur verhoogd of opgezegd was Reeds 9 4 10 huiseigenaren zgn doodgasclioten De groote industrieelen zgn van plannen zich te gaan vestiged in Breslau Beriyn of Dresden Brandstichting Men meldt aan het Vad Na den brand elke Dinsdagnacht op ürk gewoed heeft zgn sterke vermoedens gerezen tegen H Van Urk aldaar die een dag te voren de nu verbrande woning had ontrnimd Na een I ingdurig onderzoek door de politie heeft hy aan den burgemeester bekend den brand te bobben geslicht waarom hg gisteren tor beschikking van do jnatitie te Alkmaar gesteld is Stadsnieuws GOUDA 14 September 1907 Aan de raadsleden zgn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 10 September 1907 De Gezondheids Coramissie heeft bg hanr schrgven van 26 Augnstn jl No 61 B waarvan een uittreksel in afschrift hierbg is gevoegd onze aandacht gevestigd op den toestand waarin de woning WjjkL No 155 aan den Groeneweg verkeert De woning bestaat uit één kamer waarin tevens wordt geslapen hoeft een zeer onvoldoende hoogte n l 1 97 M geen borstwering terwyi de zolder wordt gebruikt als slaapvertrek De Commissie is van meening dat het perceel onbewoonbaar is en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht zoodat het onbewoonbaar behoort te worden verklaard Dit het van onzentwege ingestelde onderzoek is ons gebleken dat de toestand zóó is als door de Gezondheids Commissie wordt opgegeven Ons met bare zienswyze vereenigende hebben wg de eer Uwe vergadering voor te stellen bet volgende besluit te nemen De Raad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 10 September 1907 No 93 Overwegende dat de woning Wgk L No 155 kadastraal bekend gemeente Gonda in Sectie C No 2875 staande aan den Groeneweg ter bewoning ongeschikt is en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat kan worden gebracht Qeleiao het adviea vu de Qezondheida Commissie dd 26 Augustus 1907 No 61 B Gezien Art 18 der Woningwet Heeft besloten De bovenbedoelde woning Wgk L No 155 onbewoonbaar te verklaren met last tot ontruiming dtervan binnen drie maanden te rekenen van den dag waarop de tgd tot voorziening zal zgn verstreken of het besluit tot onbowoonbaarverklaring zal zgn gehandhaafd Gouda 10 September 1907 Ter voldoening aan het bepaalde bg artikel 264 der Gemeentewet hebben wg de eer den Raad ter vaststelling aan te bieden het primitief Kohier van aanalagen bedoeld in artikel 1 der Verordening op de invordering van schoolgeld op de Burgerscholen der gemeente Toen hedenmiddag de woning van de 62jarige Helena Nienwenhuizen aan de Aaltjebaksteeg alhier nog gesloten bleef en men van haar niets vernam Vermoedde men dat haar eeu ongeluk was overkomen Nadat door een Smid de deur in t bgzgn der familie waa opengeatoken vond men haar levenloos op de vloer naaat de stoel liggen üe inmiddels ontboden geneeiheer Dr Montngne constateerde als vermoedeiyke oorzaak van den dood een beroerte Aan den heer J H de Wilde alhier ia opgedragen het maken van oen Magazgn met Maalinrichting Kantoor Twee Woonhuizen niot Paardenstal voor de Znidholl Provinciale Boorenvereenigingen te VenrLeidsobeiidom voor een som van f 32972 Wg vestigen de aandacht op de advertentie van do Maatschappg tot Nnt van t Algemeen waarby yordt bericht dat weder gelegenheid is zich in te laten schrgven tla lezer van de volksbibliothoek door genoemde departement opgericht De Commissie voor genoemde bibliotheek heeft weder een groot aantal boeken aangeschaft en daaronder zgn ook werken die practische wenken bevatten voor timmerlieden smeden enz Ongetwgfcld zullen yelon gebruik maken zich als lezers op te geven daar deze bibliotheek kan wedgveren met de beate bibliotheken in ons land Men verzoekt ons moda to deolen dat de onderstandcommissie van Armenzorg a s Maandagmiddag om 2 uur vergadert in ArtiLegi wy vestigen de aandacht onzer lezers op de nchterslaande advertentie vnn den hoer J de Lange waarin genoemde heer bericht dat hg Maandag 16 September zitting zal houden voor liet inschrgven van leerlingen en bespreken van cinb lessen in de sociëteit de Réunie van 12 tot 5 nur Door het bestuur van de veilingrereeoiging Gonda en Omstreken die met toeatemming voir Burgm en Weth aan de groentenmarkt de Hontmanigracht alhier geregeld driemaal per week afslag van nlle soorten groenten fruit en aardappelen houdt is met bet oog op het naderend seizoen en de steeds korter wordende dagen woardoor het aan groentenverbouwera onmegeiyk wordt s morgens vroeg ter veiling aanwezig te zgn besloten met ingang van Maandag a s voortaan de veiling te houden dea middags aanvangende te drie uur op Maandag Woensdag en Vrgdag van elke week Onze vroegere stadgenoot de heer H Enno van Gelder ingenieur te Rotterdam heeft wegens zgn benoeming tot directeur der Kweekschool voor machinisten te Amsterdam tegen 1 October e k zgn ontslag aangevraagd als secretaris der gezondheidscommissie Bg den uitgever L J Veen le Amsterdam verscheen zoo pas Leo Smeder van de hand van den lieer Henri van Wermaskorken een zoon van de zoo algemeen en gunstig bekende schrgfster Mevr S M C von WormeskerkenJunius Johanna van Woude als een vervolg van het door Mevr van Wermesiforken uitgegeven bock Hollandsch binnenhuisje I e heer Veen heeft aan do uitgave veel zorg gewgd keurige duidelgke druk op flink zwaar papier terwgl de omslog in een licht gele tint gehouden ia met zwarte teekening en letters terwgl verder een fotogr afie van don jeugdigen auteur is opgenomen Naar het ons voorkomt is Leo Smeder een boeiend boek onmiskenbaar met talent geschreven Mogen er hier en daar voor een critisch oog minder goede gedeelten in voorkomen we zonden haast zeggen welk antenr heelt ze niet Toch nemen ze hot goede niet weg Delezing van Leo Smeder is wel aan te raden PLAATSELIJKE ARBEIDSBEURS Aangeboden 2 Winkelbedienden 1 loopjongen 1 leerjing timmerman 8 pakhuisknecbts 2 veer zware werkzaamheden 2 voor lichte woikzaamheden 2 voor winkelbediende of reizi ger 1 werkster 1 dienstbode Gevraagd 1 Net kindermeisje hen 16 jaar 1 halfwas schoenmaker 1 loopjongen 1 smidsknecht Geplaatst een NiBUWERBRiio 12 Sept Dinsdag 11 werd de Christeiyko School alhier bezocht door den districts schoolopziener In verband met dit bezoek zullen er zooveel verbeteringen aan de school gemaakt moeten worden dat het bestuur wol tot den honw van een nieuwe school zal moeten overgaan Alle nog resteerende ZOMERMAHTELS en COSTUMES worden tot voel verminderde prgzcn OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en lAPONSTOFFEN mot daarby passende GARNEERINGEN Burgerlijke Stand GEBOREN 11 Sept Johannes onders J Slugter en 1 Vermaas Hillegonda ouders J M Prinsenberg en A O Sevenhoven 12 Margaretha Hillegonda onders H Bosman en S C Serton 13 Maria Hendrika ouders D den Haag on A Zeilenrgcb Adrianns ouders A Perdgk en G Steenbergen 14 Elisabeth Johanna Maria ouders J Lorjó en H W van Pntleii OVERLEDEN 11 Sept M M Kielliger 6 m C Nienwveld buisvr van A de Grugl 35 j 13 A Zeltenrgck huisvr V D den Haag 32 j ONDERTROUWD 13 Sept H von Dgk te Waddinxveen eu M van der Starre G N de Jong en C S de Marre ADVEIiTI f rii iN V wy betuigen onzen harteiyken dank 4 dezer ontvangen H VAN VLAARDINGEN D M VAN VLAARDINGENBoaki s Telephoonnet Grouda Aang eslotcn onder tel no 132 Ditectiekeet in aanbouw zynd Van Iterson Ziekenhuis Krugerlaan SS 175 Gebrs J 7 ROELOF8 Reeders Sleepdienst Bogen 140 NaatschappU Tot i ut van t Alf eiDeeo üe Bibliotheek is weer GEOPEND Boeken zyn te verkrggen VRIJDAGSAVONDS van 10 uur in bet lokaal Gonwe C 202 Ruim 35 ja noofi millioenen JICHT EN RHEUMATIEKLUOCRS MET SUCCES GEBHUIKT VeRKKIIGBAAR in FLESSCHINVAN50d3 75l tsl t ft3Stu H H Apothekers en Drogisten 1 F Ad RlCHTERtiC Rotteroam I Markt en bU WOLFF Co Westhaven 198 rtsK v Het beiU onichadelyktt en c JÊ makkclykite poetamlddel yoor H ern IfjPI CD vooral damei en Klnderachoenwerk n la de Appretuur van C M MUIItr Cft JP BBflln BButh Str 14 Men lette ont Müci op naam en fabrleltimerk VHIryifesar ky Hmn WiRhaFltri tit ishHMwtrk lalaiitariMt erataryMMi a iiir i D t ty W t r4imHfl Aritt M DE COMMISSIE