Goudsche Courant, maandag 16 september 1907

iVo 10437 Dinsdag 17 September 1907 40s e Jaargang ftouDSCHE mium Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DE JONG S CACAO kost van af 15 September 1907 Merk Reclame in vierkante bussen Mto 1 K ƒ 3 00 2 K G 1 60 4 K ur 9 00 io K 6 37 2 De tabletten De Jong Clioeolaad worden niet in prijs verhoogd doch het gewicht daarvan ongeveer 20X vermmderd de prijzen van de overige artilcelen De Jloiig § Chocolaad worden 20 25 verhoogd Koninklijke Cacao en Chocolaadfabrieken DE ERVE H DE JONG Wormerveer Merk Superior in ronde bussen Mto K G ƒ 1 80 4 Ja iUi jj iÖÖ KG 50 TcletiH n Na 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonwiers VIJF CENTEN Telefoon 9I St A D V E II T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur iIcs miilil CAMPBELL GASMOÏOR i l paard nog bijna nieuw door aanschaffing van Electr kracht ÏB R OVERNAME AANGEBODEN Te zien bil A SALlI Zn Hofwijckstraiit 20 den Haag 2 minuten van at het Huil Spoorstation ÜKSliS IK jlOPERAË P AMSKllKST Ondergeleekende bericht dat ha M A A N D A G 16 S E P T E M B E R zitting zal tioudeii voor het ins hrijven van Leerlingen en bespreken van Olub lessen in de Sociëteit de n K fini j DR LAiiee Leeraar in het Dansen Zid van het lf l Daniondervnünert Qenw êehap EAD INRIOHTINe zooala SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van at f 74 en hooger Beleefd a inbevelend M M V LOOU DUBBELE BUUET B 13 Telfn 117 worden aangenomen door het Advcrlenile Burean van i BKINÜNiN ZOON Qondi Druk Tan A BBINKUANAZx De Notaris J J A MOIMTIJN TE dOUUA is voornemens om op MAANDAG 7 OCTOBER 1907 svoorm 11 onr in het café HARMONIE a d Markt aldaar pabliek te veilen en te verkoopen Perc 1 Een pand met erl Bcbnar en plaatsje ziiode KofGehuis waarin verguonlng a d Wilbelminastraat te Gouda M no 208 voorzien van gas en waterleiding Perc 2 Eeu 1 inhelliul § gediend hebbende voor Slagerij roet Slachthuis erl en grond en gang of poort daarnevens a d Nieuwe Haven N no 210 te Oonda Perc 3 6 Dm huisjes iet enen co grond in cene gang achter de Nienwe Haven achter perceel 2 N nos 208 207 en 206 Perc 6 Een pand met erf en tuin zijnde koffleiitiis waarin vergunning a d Wacbtelstraat te öooda P no 170 voorzien vau gi s en waterleiding Pee 7 13 Zeven Wooihnizen mei schnurljes ERVEN en GROND alle voorzien van waterleiding in de Haerenstraat te Gouda P nos 494 495 496 500 688 684 eu 685 Perc 14 Een iiuis en erl in de Vlaraingstraat te Gouda O no 400 Perc 16 en 16 Twee hoizen met erven en STOKJE GROND a h Plantsoen achter de Nienwe Haven en met eene gang uitkomende in de Vronwevesteateeg te Gouda N nos 234 en 235 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen vóór de verknoping van 10 3 uur on s morgens v66r de veiling Breeder bj biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van JVotoriKMOJVT JJir aan den Kleiweg E no 21 te Gouda Een trein vol met Naaimachines rechtstreeks van de Fabriek wegens de enorme groote voorraad zullen worden verkocht splinter nieuw hoogarm nieuwste model met mahoniehouten voet Bchnllje zonder gaatjes zeHwerkende garenwinder alle apparaten en 8 jaar garantie van 45 golden en nu voor den spotprös van f 14 50 zegge veertien gulden en 50 ent reiskosten met den trein worden bj iedere koop vergoed bij W VERMEULEN Hoogstraat 78 Hotterdam Telephoon 5263 Speciale inrichting voor Reparatie SAMOSWIJN 05 ceHt er fleaeh Aanbevelend Réunie van 1 tot ft uur Firma Horman L 2oon I I OPENBARE Vrijwillige Verkooping eener Bouwmanswonlngca met Wei en Kooiland gedeeltelijk bijzonder geschikt voor Boomkweekerii en ïuingrond aan den Loetwegonder HAZERSWOUDE De Notaris H GBOBSESDAAL te Gouda is voornemens op Donderdag 30 Septetitber 1907 bij inzet en op Donderdag 3 October 1907 bij afslag telkens des voormiddags 11 uur in hot HOtel de Zalm aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en verkoopen IE flAPITALE BOüWUMilNB genaamd BHALHAM in den polder Bietveld onder Ha er u oude met stalling voor 40 koeien schuren hooiberg getimmerten erf en tnin benevens uitmuntend WEI en HOOILAND samen graal ïi Hectaren 83 Aren 44 centiaren Verhuurd de landerijen tot 1 Januari 1911 en de Bouwmanswoning en erf tot 1 Mei 1911 Alles nader omschreven in notitiön welke tijdig verkrijgbaar zijn ten kantore van den notaris GROllNENDAAL voornoemd waar de eigendomsbewijzen en huurcontract ter inzage liggen en biJ wien evenals ten kantor van dö notarissen KEMPERS en EVENBLI I Regolierkgracht 32 te Amsterdam en bij don Heer J v KOOTEN Ja to Montlüort nadero inlichtingen en veilingboi kjes z b te biikomen l ieiiw Leesgezelschap g Zij die wenschen deel te nemen aan een Nieuw ÜP Leesgezelschap binnen en buitenl tijdschriften worden uitgenoodigd daartoe bijeen te komen DINSDAG 17 SEPT s avonds 8 uur Café DAM Kleiweg üamenê een vooHoopig Comité dr A VAN IJSENDIJK Nationale en Internationale Landbouw Tentoonstelling llollandsche Maatschappij van Landöouw van MAANDAG 16 ICPTEAIBCII tol en wel ZO f PA G g SE PTEMBEB ENTREEPRIJZEN Maandag tot en met Vrijdag f 1 per dag Zaterdag 50 cent Zondag 25 cent TUIBÜNE doorloopende kaarten f 5 persoonlgk Dagkaarten volgens den prfls van den dag Een biljet waarop do indeeling der Tentoonstelling over de verschillende dagen is aangegeven is op aanvrage verkrijgbaar aan bet Bureau Malieveld Den Haag Voor inzenders is aan het Bureau van de Tentoonstelling een kaart voor hen en hunne bedienden te verkregen voor de dagen gedu rende welke hunne inzending op het terrein is ABVERTENTIffl in alle Couranten Onontbeeriykis het genot van i Hultvnlandsctt Overzicbl Men seint uit Parijs dd 14 Septomber Het wegtrekken naar het binnenland van alle om Casablanca gelegerde Marokkanen en hnn hernieuwd verzoek om wapenstilstand doet sommige dagbladen juichen over gebroken verzet De correspondent van den Figaro waarschuwt daarentegen voor te spoedige geTustheid men meene niet zegt h j dat de campagne is afgeloopen De telegrimmen uit verschillende kustplaatsen doen zien dat de bevolking uiterst verdeeld is tnsschen de twee sultans wanneer zoo seint men uit Mazngan die stemming van verdeeldheid door een gelgklijdig vertrek der twee sultans naar do heilige plaatsen werd opgezweept tot fantieke twisten konden Europeanen daar wel eens het slachtoffer van worden De zomervacantie van den Duitsehen Rpsdag is een goede gelegenheid geweest voor bet maken van politieke combinaties Von Bfllow heeft die vacantio grootendeels op Norderney doorgebracht en heeft daar achtereenvolgens de meest bekende leiders der verschillende partijen bij zich ontvangen om over do politieke combinaties te spreken De vrijconservatieve afgevaardigde öamp de antisemitische Liebermann von Sonnenberg de nationaal liberale leider Bassermann de vrijzinnigen Schmidt Elberfeld ea K mpt de leider der Zuiddnitsche volkspartij Von Payer en de liberale afgevaardigde Scbrader zijn achtereenvolgens do gasten van den kanselier geweest en hebben met hem gesproken over de mogelijkheid en wenschelijkheid van een conservatief liberale blokpartij een combinatie die tegen het centrnm en de sociaal democraten gericht moet zi n In conservatieve kringen schijnt men echter door die conferenties op Norderney niet erg bevredigd Ie zijn en de liberale leiders hebben de ervaring opgedaan dat hunne verwachtingen van de blok politiek niet veel kans van verwezenlijking hebben En het gevolg daarvan is dat de beide partyen op wier steun de Rijkskanselier rekende vgandig tegenover elkander staan De conservatieve leiders hebben den kanselier te verstaan gegeven dat zij niet willen bloeden ten vöordeele der liberalen tot kleine concessies zijn zjj bereid om de politiek van den kanselier te steunen doch daarbij ineet het bljjven ftVÊLLETOK ZWSRVfiUNGfiN Kaar het Rnssisch Wg leven in gestadige vrees voor hem dit is de rrden waarom ik myne vrouw en myn kind steeds in het slot hond ik vertrouw slechts onze wachten onze goede artillerie Welnu majoor de Seevontch zal weldra weder in zee steken zoolang zij hier is zal ik mg weinig met n kunnen bemoeien daarna kan ik u als faipilielid beschouwen De gouverneur schelde Terzoek den dienstdoenden officier eenige soldaten te zenden om het oude opperhoofd weg te brengen beval Maxntotf Wil bovendien mevronw Alten uitnoodigen hier te komen De ordonnans vertrok Te gelgker tgd dreunde er gen scbot van de battery Er komt een schip binnen zeide MaintoÜ als antwoord op Orloffs vragenden blik Binnen vgf minnten verneem ik zyn noam en zijne nationaliteit door middel der haventtltgraai DU ijiart mtj de moeite den Wij hebben reeds een paar malen gelegenheid gehad te wijzen op het verschil in bonding en optreden van Franschen en Spanjaarden in Marokko Een karakteristiek staaltje daarvan vonden wij in een brief uit Tanger aan de Frankf Ztg Bij wijze van voorbereiding voor de vorming van de politiecorpsen die do Akte van Algeciras voorschroft was men in Tanger begonnen met eenige jonge Moeren waarvan de geschiktsten later als Moeknddemin onderofficier of Kaïd kapitein bg de politietroepon moeten dienst doen onderricht te geven I it was opgedragen aan den Franschen majoor Mangin en zgn adjudant Maar de gebeurtenissen te Casablanca noodzaakten deze officieren daarheen te vertrekken en do instructie werd nn opgedragen aan den Spaanschon majoor Olalla Een Arabier die voor Kaïd bjj de politie studeert deelde den correspondent mede hoe verschillend de indruk was door de beide majoors gemaakt Waar de Fransche officier als heer en meester als een soort veroveraar optrad en telkens hot onafhankelijkheidsgevoel van zijn leerlingen kwetste daar begon majoi r Olalla aldus Is Sevilla een der mooie sleden van mijn vaderland staat een beroemde turen uit den ouden tyd die GIralda heet en veol gelijkt op de minaret van Kntubiia te Marakesj Die toren te Sevilla en vele andere bouwwerken waarop de Spanjaarden trotsch zijn hebben nwe voorouders gebouwd toen zg met ons in één land woonden jNechna dom wahid wiJ zijn van één bloed I Wij zijn niet gekomen om in uw land den baas te spelen maar om n te helpen Ofdat rust en orde in uw land komen zal is het noodig n te leeren hoe gij uit mensohen van uw volk een goede politie kunt vormen Zulke woorden die berekend zgn op het prikkelen van een gazonden eerzncht en die van een goede opvatting der besluilon van de Akte vnn Algeci as blijk geven werken meer uit bij de Moeren da T het hooghartige optreden der Franschen De Zireedsche pers behandelt de houding van Noorwegen in do neutraliteitsqnaestie op weinig vriendeluken toon zjj verwijt vooral de znsternatie zich aan de bescherming der Unie te hebben onttrokken en na de gnnst van de groote mogendheden te zoeken Die Zwecdsche opvatting zot in Noorwegen kwaad bloed Het bekende blad nit Christiania AJtonposlen bevat een artikel heuvel af te dalen om het zelf te gaan zien voegde by er lachend aan too Orioff sprong op en nam een militaire houding aan toen Olg Darine het vertrok binn6nlc wftin Wat beveelt Uwe Hoogheid vroeg zy met neergeslagen oogen Mevrouw Alten dit is myn nieuwe secretaris majoor Orioff over wien wg reeds gesproken hebben Ik wenschte dat gg hem zilt leeren kennen daar hy den geheelen winter hier blglt Wees zoo goed de ordonnansenkamer voor hem in te richten voorloopig kunnen zyne maaltyden hem daar toegediend worden Later zullen wg wel zien wat er verder te doen valt Het doet mg genoegen met majoor Orioff konnis te maken antwoordde mevronw Alten met bevende lippen en nimmer was bet Orioff zoo moeilgk gevallen om zyne lelfbeheersching te bewaren als op dit oogenblik Hg knste vol eerbied met brandende lippen de hand der dame die zoo kond wa s als gs Het binnenkomen van een luitenant maakte een einde aan het angstvol oogenblik De Amerikaansche walvischvaarder Reindeer om proviand in tonomen en schade te doen herstellen Zeg den havenkapitein dat Ik hem wensch te ipreken Uevroaw Alten ge loidt ma waarm de quaestie van het Noorwee sch standpunt wordt beschouwd Daarin zegt het blad Ook na do scheiding is het oorlogsgevaar op het schiereiland niet toegenomen Do chauvinistische partij in Zweden heeft zoowel in de onrnstige dagen van 1895 een gewapend optreden tegen Noorwegen gewenscht als in het scheldingsjaar 1905 en wellicht thans nog de regeering en het verstandiger deel van het Zweedscho volk hebben aan dien wensoh nooit gehoor willen geven Maar de vraag is of hot steeds zoo blijven zal f Dat do groote mogendheden in verband met hun eigen belangen hun aandacht vestigen op de toestanden op het Scandinavische schiereiland is alleen te vorklaren door de weinig vriendschappelijke houding van Zweden tegenover Noorwegen Zoodra Zweden toont dat het zich schikken wil in de toestanden die door de gebeurtenissen van 1905 geleidelijk ziji ontstaan en tegenover Noorwegen een vriendschappelijke houding aanneemt zullen de groote mogendheden gerostgesteld zgn en zich niet bezorgd maken over de gevolgen van de internationale positie die op het schiereiland is ontstaan üit hetgeen het blad vorder mededeelt blgkt dan dat Noorwegen do nentraalverklaring door de mogendheden wenschl maar met één vgorbohond nameljjk Két reoht van Nooripogen om Zweden te hnljt te komen zoo dit land door een derde mogendheid wordt aangevallen Wont in Noorwegen heerscht vóór alles de gedachte dat hoe groot de verwijdering ook moge zgn tuiseben beide riiken het verschijnen van een vreemden vijand in een der beide landen de beide volken moet noodzaken tot samengaan Het artikel besloit dan met de vermaning aan Zweden om een vriendschappeiyker houding aan te nemen tegenover het Noorweegaehe volk en met de verzekering dat Noorwegen gee i vuriger wenicii kent dan in vrede vriendschap en eendracht saam te loven met don Zweedschcn ftaat Ds positie die Aftonposten ionaemt geeft aan dit firtikel van het blad een bijzondere waarde De correspondent van de Ktiln Ztg te Tandzjer zegt dat de laatste aanval van generaal Drodo op het kamp van Taddert tot doel had nog voor bet invallen van het slechte jaargetijde den vgand een indruk van de meerderheid der Fransclien te geven Drude zou tegen andere kampen dergelijke aanvallen in den zin hebben Dit is in overeenstemming met wat do joor Orioff diens kamer wel knnnen wgzen en den bedienden opdragen zgne zaken uit te pakken Overigens majoor ingeval go iets wenschen mocht kan myn hnismeester u dat bezorgen Ik zal wel s hellen als ik n noodig heb Toen de beide minnenden de aangewezen kamer bereikt hadden fluisterde Olga bevend van geluk Slechts een weinig zelfbeheersching tot de korvet vertrekt dan zal vorstin Beatrice alles vernemen haar edel hart knnnen wg vertrouwen Er verliep een week in ongestoord geluk in welke Orioff door mevronw Alten ook aan de bekooriyke vorstin Maxutoft was voorgesteld geworden Als de korvet in zee steekt moeten wg een familiekring vormen majoor Ik moet u verzoeken onze tafel op te vroolgkcn want myne Irma heeft werkeiyk in u een speelmakker gevonden Op den avond voor de afvaart der korvet wendde vorst Maiutoff zich tot Orioff Ik moet u nogmaals aan boord zenden natnurlyk onder geleide opdat ge de scheepskaarten kant inzien het is bepaald noodzakeiyk dat men officieel uwe positie begrgpt Ach er lyn al te veel spionnen en vorschende oogen Mincbien ziet ge Lsfrsnc nog wees verstandig men zal u slechts een uur aan boord laten Temps ah de opvatting van goede kenners van Marokko weergeeft Deze zeggen dat generaal Drude nu om de rust voorgoed te herstellen tot aan de kasbah sterkte van Medioena 18 KM van Casablanca moet oprukken en daarna Darber Resjid B6 KM van Casablanca moet innemen Dit laatste pnnt is de sleutel voor alle verbindingen en het bezit er van zal alle verder verzet breken De eonige vraag is of Drude sterk genoeg Is om zich zoover van zyn basis te wagen Het Journal des Débats botoogt ook dat met de inneming van Taddert het work nog lang niet gedaan is Het doel van de verdere krijgsverriohtingen moot zyn de stammen om Onaablanoa been loo hard te treffen dat zy beroid zgn den Franschen als hulptroepen tegen de opstandelingen nit het binnenland te dienen of althans inlichtingen te verstrekken Men weet dat genoraal Drude de afgezanten van de Sjaoeia s vanmiddag terugverwacht met de boodschap dat zg zich willen onderwerpen Als zg dan niet ternggekeerdzgn zullen de vyandelgkheden hernieuwd worden Bovendien is afgesproken dat dieafgezanten vergezeld moeten zgn door vertegenwoordigers van de Doesjalla s die ook mee hebben gedaan aan do aanvallen op de Franschen v De Kaapscbe Wetgevende Raad doet gelyk de Kaapsche correspondent van de N K Ct in zyn laattlen brief in t uitzicht had gesteld dat wel gebeuren kon Do stemmen van voor en tegenstanders van da regeering wegen er tegen elkaar op 11 tegen 11 By een poging om da regeering te licljton gaf echter de voorzitter zgn beslissende stem voor de regeering Zoodra het Huis echter zoogenaamd in comité gtiat ter behandeling van een wetsontwerp in zyn artikelen verlaat de gewone voorzitter M laal en een der andere leden wordt voorzitter die dan weer alleen by staking vnn stemmen een stem uitbrengt En die voorrltter in comité is een lid van de regeeringspartg De verhouding is onder die omslandlgbeden dus 11 togen en 10 voor de regeèring Vrydag nu stelde Logan voor de bogrooting niet in behandeling te nemen Dat werd met 11 tegen 10 stemmen aangenomen Zaterdag stelde Jamesom in den Wetgevenden Raad weer voor de begrooting in comité te behand ler Dit werd met de beslissende stem van den voorzitter aangenomen Maar In comité werd het voorstel om de begrooting niet in behandeling te nemenopnienw met 11 tegen 10 stemmen aangenomen Toen Orioff naar het schip gebracht werd ontwaarde bg dat vorst Zubow Anton Philippi en Lefranc in een boot waarin verschillende Indiancnhoofden en een robust uitziende Amerikaansche zeeman zaten naar de korvet terugkeerden Verrast zag Orioff op en in de onmiddeliyke nabyheid ontdekte hy den Amerikaanschen walvischvaarder aan elke zgdu van het schip hingen acbt prachtige booten als gemaakt om op bet schuim der golven te dansen en elastisch genoeg om de stormen der zee van Ochotak te trotseeren Na een half nnr nam Orioff afscheid van commandant Linieff Vindt ge niet dat Maxutoff een best mensch is f begon Linieff hnrtelgk Hy zweeg eeasklaps want met spiedende oogen keek vorst Sergius door de geopende deur naar binnen Ga beent Uod zegene n Ga spoedig heen om nwa zelfs will zei de eeriyke soldaat Fedor Orioff zocht Lefranc op Ah it heb van je geluk gehoord zei de laatste spottend Ik moet meevaren en te Kodiak biyven doch Me M nn is hier hy was de mai In onze boot Ik kom ook nog aan de benrt Wordt vervolgd f