Goudsche Courant, woensdag 18 september 1907

No 10438 Woensdag 18 September 1907 46s e Jaargang mimm mum Diieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon IV o M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeletMii Ho 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1J26 franco per JKMt 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN DAÜSOimWIJl Ondergeleekendo geeft by deze beleefd keniiÏR dat zyne Lsssen in het Dansen VfnalH vorige jan ii huif October a s zullen uanvungen iu bet Luhaal Cuoi ordia W tteven Kenige der nieuwste dansen ügn o a lu Revelation Pas de tiiiatre 4 Trois Cecilieu Walzer la Pyrenée enz De lesuren 7 i n voor eerstbeginnenden van O i 7Vj nar voor meergevordordeji van T S i daarna voor Clablessen Leerlingen gelievpn zich aan te meidon bij den Heer P J BELLAAKT V arkenmaikl alhier of bg H KOOPMAN s Gravenhage 87 Boggeveenstraat Dronkenschap bestaat niet meer Ben monster van hel merkwaardige Coza poeder wordt gratis too e zonden Kan ingegeven word in in Kojjie Thee Atelk Likeur A feint Uier Water of in het voedsel zonder dat iet noodiij M dat de dronkaard er iete van a weet Het COZl POEDKU bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wyn absint enz by den dronkaard op te wokken liet COXA l UBOElt wei kt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole do zuster of de dochter van den veri aafde het hem tue kan dienen zonder zyn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan liü zyne redding te danken hoeft Het COXA POBDBK heeft het hniseIck geluk van daizenden gezinnen hersteld daizen len petsenen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappy herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeévenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doeti een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadolyk te jn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkiugliaar in alle apotheken on in het volgend depflt te Gouda WOLh F tJo Onze depölhüuders telken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAISSTITüri rS X Wacht U voor nain uksels Het C oza Poeder is ht eonigo afdoende middel tegen dronkenschap WORMERVEER H0LLAMt 7 Jouda Druk van A BRINKMAN Z liieiiw Leesgezelschap Wj Ê Dames en Heereii die wensehen ieel te nemen aan Wt een Nieuw Leesg ezelscliap binnen en buitenl tijdschvitten worden uit enoodig d daartoe bijeen te komen DINSDAG 17 SEPT s avonds 8 uur Café DAM Kleiweg NftmeuH een voorloopiy Comité dr A VAN IJSENDIÜK Wij zijn het er g eheel over eens da l het nieuwste ets merk der Firma A HILLEN BRANIESr 3n eet Dat die Itrailici einaakt zijn van de lichtste tabakken Dat die llrailiCS zeer zaeht van kwaliteit zijn Dat die IKrailiCS prachtig branden Dat door iedereen mei die llraitlCë een jtrocf moet worden rienoinen Dat die lll ailies alleen verkrijg baar zijn in de Filialen der Firma A HILLF i te Gouda Kleiwei 2 Int Tel 141 8IEH UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiHiief Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wjj franco door Nederland onze over il bekende Xormat Collectlen 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 0 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten of eeno collectie voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Soeeuwklo ijes enz Ruk geilUstreorde pr jsl jst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cnllaur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Klabilsseoient Hulster Duin Noordwijk blJ Haarlem De Wereldberoemde Superior Druiveiiboivsthoniny Kxfïact wordt aanbevolen tegen Borstaandoenjngen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoef t Boistpijn Keelpijn fleeschheid enz 31KLIAKTUK is vetktijgbaar by allo voorname Apothekers en Drogisten in groote ca kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Uuitechland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz iHHLIANTllE werd 9 maal met Gouden ü maal met Eere Medailles bekroond MI LIANTUt in flacons f 0 40 f 0 70 en f HKLIAHTHIS in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten U JV VAN SCHAIK o Koninklyke Stoomfabriek De lIonfnybloetn Den Haag Verkriigbaa by firm WOLt t it Cii Westhaven 198 ionda ÜRBNUKL Gouda K 11 V N IIILU Veerstal U 13 j ou fa A UOUMA jt oorrfrec il P1NK8E NieuuerLrrkadlJsel A N v N ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeica er A SCHEER llaattreeht V W ï EÜE Oudewater K vi Dsa HEMDEN te Reeumjk P v D SPi K Motrcapelle U u STAU Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER IIEUOEH Waddiiigmeen P A ok OUüOT A o JONtiH Oudmater J P KASTELEIN PoUbroekerdam U BIKKER te Dentehop W k tiltliCIIIiWISCi Laat U niet misleiden door 16 I Siraop Het klooster SdiiotttPaulo AbtUI bestaat niet diiD Strooit van gaeneHel waarde EENIBDE70TTMTBES Ileii ÜIT HKT MaO ZIJN TAN M ll VK S VAAY7iO FA OORrNCHEM Deze TUËËSN wordeu algeUrerd iit TerzegeUla lakjeB van v twee ett een half ea een Ned oru met vermelding van Nommer e IPrys voorzien ran nevenataau IMerk voigena de Wet gedepo neerd Zich tot da mtvoeiog van ge eerde orders aanbev eode J G BUL voorlietifl J BREEBAART Lz Onnavolgbaar zgo thans door nieuw gevonden toepassingen onze lu olleeerf getcUMerUii Fortrelteu felutare Hogaertê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kaanen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor ie eekte te ontvangen Geill Prijscourant met eeiiJUantal ongevraagde getuigschriften gratie Op aanvraag Boxtel HOOAI Kïi Jb Co Agent voor 60UDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg b wien modellen te bezichtigen zjjn è DE ni DE Ml f DE Ml DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHEDE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAÖEM ziJn beslist die der Firma WELUO TflE LADIES JOVltXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL DKEHSHAKElt met oen gratis geknipt patroon THE likZAAR Ol CHILD KEN S FASHIONS f Kindermodes met vele gratis ge M knipte patronen VRAAGT Vul Boehhaiidelaai Proet nummers Alle nut kostel Iloll Jtljeoeuiiel NEN f egen A baar Van alle iu deze bladen voorkomende A modellen zijn GEKNIPTE PATHONEN f met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 rerkr gbi bö MILLY SIMONS Den Haag I JS ANKER A J PAIN EXPELLER TEI3EN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN S bö MILLY Ruim 35 jam mor miluodkn iicht cn rheumatiekludcrs met succes 6ebiiuikt VERKRI1GBA R in FLESSCHENVAN50Cfs 7Scls EN L2S Bu H H Apothekers en Droüisten r Ad RlCHTERs C ROTTERDAM Te ÖOLDA biJ C LUGER Apotheker Markt en bö WOLFF Co Westhaven 198 H t Correspondentschap van mo OUOinOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten haize van Mevronw M HOOGENDIJK DiRKZWAOBR Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tjjde Verpleegsters eo Verplegers voor particaliere verpleging bescttikbitar zgo Bekroond Twitoon UUïmSwhoMinMtkMy Hfts ATts ia W nMb roemd Sohoeo AtmMtanr Llparia S tio uu lyn U bMts raidaalca Toor het soDd r moeite ksBrif poeiw r a alle n ui ut seUanra loliovnwerk Verkrysbau tty winkaliun in lehoonwork tiMua s £ op BMUB en fiibrUkunork Acnti W UHmua AniliMi Buileiilaiidsct üverzicbt Reuter seint uit Antwerpen dd l i Sept De Federation maritime heeft de voorstellen verworpen die door do werklieden aangenomen waren en die strekten tot onvoorwaardelöke hervatting van den arbeid en tot benoeming van een gemengde commissie die zal onderzoeken of er aanleiding bestaat aan de havenwerkers die bont en graan behandelen verhooging van loon toe te staan Reuter seint nit Brnssel dd 16 Sept Hedennamiddag werd er een ministerraad gebonden Naar verzekerd wordt zal de heer Habert minister van den arbeid on verwyld een brief richten aan den borgemeester van Antwerpen waarin hg hora de grondslagen aan de hand zal doen voor een akkoord ter oplossing van het geschil Reuter seint nit Tanger dd 16 Sept Men bericht dat de gedelegeerden der Chauyas alle voorwaarden van generaal Drnde hebben aangenomen en mededeelden dat zij naar de stammen zonden terugkeeren en Donderdag wederkomen met de kaïds en de afgevaardigden der stimmen om dan hnnne volledige onderwerping aan te bieden Minister Clemencean heeft aan een verslaggever van de Matin gezegd datAbd elAzis inderdaad van Fes naar Rabat vertrokken is Donderdag is bö op weg gegaan De correspondent van de Kóln Ztg te Tnndzjer meldt hetzelfde j Volgens een Renter telilgirnm Son Moelai Hafld de tegensnltan v i plan zRi den 23sten dezer met een aanhang van Sjj OOO man ook naar Rabat op te breken Na bet vertrek van den Srfltan zgn te Fes Tier regimenten achtergebleven Si Mohammed el Mehdi de jongstefibroer van den Saltan is tot tgdelök regeiW benoemd Hö heeft El Mrani den bevelhebber van El Ksar als raadgever gekregen Abdnl Hadis een endere broer van den Sultan vergezelt hem naar Rabat In verband m t het heerschen van de cholera in Rusland en met het gerucht dat dezeze ziekte zich ook in Hongarge en Roemenie verbreidt heeft do Turksche regeering uitgebreide grensmaatregelen voorgeschreven Een commissie van genoesheercn tot het vaststellen van quarantaine maat FEViLLETOX ZWERYELINGËN Naar het Russisch 23 Zabow heeft een A merikaansche bark in Victoria gekocht Mc Mann zal die halen en ik moet te Kodiak nog een brik bouwen Matotolf vreest vorst Zubow en heeft toegestaan dat ik hem möne diensten wgd Als die brik Alaska verlaat ga ik mee jabeldo Lelranc En Zubow P vroeg OrloII angstig Die wil den winter te Kodiak overblgven Hg gaat na naar Victoria om zgn nieuwe boot uit te rusten En nu vaarwel I Ik moet naar hem toe Zie eens naar de schoone onbekende Zubow heeft een goed oogje op haar en hg ia een verduivelde kerel Waar was je tgdens je verblgf aan wal f vroeg Orloö scherp 0 bg den ouden Sjamaan Zubow en hg zjin bondgenooten En hoe is het met het goudP vroeg Oriofl iu het heengaan Ik lal tot het volgend jaar wachten b d onla Sjamaan Tbom dan Tr j ii lal regelen in de Zwarte Zee is naar Sinope vertrokken Voor invoeren uit Rusland zal een quarantaine termijn van vyf dagen moeten worden in acht genomen De oppositie in den Kaapat hen Wetgovenden Raad hoeft aan de regeoring eens even haar macht doen gevoelen Beide partijen beschikken over evenveel stemmen doch do voorzitter behoort tot progressiston De te behandelen credietwet kon dus slechtst met behulp van den stem van den voorzitter worden aangenomen Toen echter een motie was aangenomen waarin do voorzitter werd nitgenoodigd zyn zetel to verlaten kon het wetsvoorstel geen meerderheid krögen Nadat aldus de onmacht dor regeering was gebleken nam het Huis een motie aan waarin het zjn recht opvordert op oen credietwet te verwerken doch genadig verklaard ditmaal de aanneming van de credietwet niet langer tegen te willen houden In een Zondagavond gehouden vergadering van spoorwegbeambten te Manchester deelde het Parlementslid Bell secretaris van de Vereeniging van Spoorwcgbeambton mode dat de uitvoerende raad had besloten de quaestie van de vraa of een algemeene spoorwegstaking ai of niet zal worden geproclameerd zou worden beslist by stemming door de leden der vereeniging welke stemming de volgende week zou plaats hebben Hg verklaarde dat zulke uiterste maatregelen nooit meer gerechtvaardigd waren dan thans Groote meetings van spoorwegbeambten te Peterborough te Crewe en andere spoorwegcentra stemden enthousiast in met het door den uitvoerenden raad genomen besluit De crisis wordt verhaast door de weigering om verschillende vereenigingen vnn spoorwegbeambten te erkennen bö de plaats hebbende onderhandelingen Men verzoekt een verklaring van de maatschappgen dat deze inderdaad slechts met haar eigen personeel willen ondei handelen De berichten over den Ausgleich luiden weder gunstig Men verzekert dat de Hongaarsche regeering zich bereid heeft verklaard tot de verhooging van het Hongaarscbe quotnm tegen talrgke concessies van Oostenrgkache zode op oeconoraisch en staatsrechtelök gebie l Men denkt algemeen dat de audiënties die de Oostenrgkscbe en de Hongaarsche premier alsmede Kossuth en graaf Zichy bg den Keizer hebben gehad een ik wel achter het geheim komen hif alleen kent het Den volgenden dag berichtte Orioff alles aan Maxutoff Zool Dat is gevaarlgk antwoordde deze bezorgd Ik zal vor t Znbow bewaken want hg heeft beproefd zich in mön familiekring in te dringen Ik wantrouw hem Ik moet zgn rang openlgk erkennen maar ik vrees hem doch mgn huis behoort slechts aan mö Terwgl Orioff do uren telde die nog tot het vertrek der Reindeer verloopen moesten verlustigde vorstZubow zich in de schoonheid van mevrouw Alten Ha e korte koele antwoorden konden de betoovering harer schoone zwarte Magyaren oogen niet nitwisschen de onergdenkende vorst Maxutoff bemerkte daarvan evenwel niets Ik zal dezen zwakken gouverneur wel in mön macht krijgen en hem zgn goudblond wonder ontrooven dat de stem van een engel en do gestalte van een Juno bezit Toen den volgenden morgen het schip vertrok liet Olga Darine zeer tot verbazing harer beschermster haar schoon houfd in de handen rusten tranen verstikten hare stam toen zö eide Bescherm mö tegen dien ruwen Tataar gg hebt zgne blikken gezien Liefdevol de armen om baar slaande zei de gaedbartite Toritio Olga vertrouw op gunstigen invloed hebbon geoefend op den gang van zaken Frans Jozef moet zeer op het tot Etond brengen van een accoord hebben aangedrongen De Neuo Freie Pressc heeft inmiddels haar licht opgestoken bg oen leidend Oostenrgksch staatsman die aan de onderhandelingen deelneemt Wie deze staatsman is zegt liet bliid niet maar het bigkt een autoriteit te zgn Deze ongenoemde man van gezag dan heeft verklaard dat hot lot van den ganschenAusgleich afhangt van de beslissing in debanken quotcnkwestio Hij logde er voortsden nadruk op dat de toestand verbeterdwas door don ernstigen wil die aan beide zijden bestond om tot een vergelgk te komen Al mocht echter onverhoopt geen oplossing bereikt worden ook dan zou er naar zönopinie nog geen gevaar dreigen voor eenpolitieke of oeconomische crisis in Oostenrik Na den eersten militairen bestuurbaren lurbtballon die in Juli kort na de oefeningen met de Patrie te Berlgn beproefd weid heelt thans do Duitsebo majoor Von Parseval enn nieuw Uichtscbip doenbonwen dat vcornainelgk voor verkeoradoeleinden dienon moot Zaterdag zgn de proefnemingen met dezen ballon de Parseval begonnen en bg twee pioeftocbten waarby hg zich tot een hoogte van 2 W meter verhief bleek dat de bestuurbaarheid niets te wensehen overliet De omstandigheden waren evenwel bgzonder gunstig daar er volstrekt geen wind was De totaalindruk van de proefneming zegt het Berliner Tageblatt is dat de bestuurbaarheid van den ballon bg goed weder bewezen is Bö hevigen wind echter zon de tocht niet zoo gunstig verloopen zön daar de geweldige afmetingen van bet luchtscbip den wind te veel vat geven Ook uit het veclvnldig gebruiken van stukken stof en van touwen en draden bIgkt wel dat de vorm nog veel moet veranderen om practisch bruikbaar te zgn ook het schokken van bet schuitje ten gevolge van de bewegingen van den 90 P K motor bleek hinderlijk Niettemin bolooft de opstöging van Zaterdag die o a door den ministor van oorlog Von Einom werd medegemaakt veel voor de toekomst der luchtscheepvaart Het ongeluk aan het Russische Keizer Igko jacht overkomen heeft den Tsaar met zjjn familie niet verhinderd hun reis in de Finsche wateren voort to zetten Do keizerlijke familie is thans nog aan boord van mij uw ISVmt al even rein zgn als hetmöne V De volgende drie weken waren zeker de gelukkigste in Fedor Orlott s leven Vorst Maxutoff erkende weldra zgne bekwaamheid en de bekoorlijko Beatrice de meesteressc van het slot Baranoff ondervond een nienw opwekkend loven in de uren gedurende welke de fljn beschaafde edelman en madame Alten in haar boudoir vertoefden De kleino Irma was den beminnenswaardigcn man reeds van harte toegedaan in dezen kleinen kring word hot droevig verleden nimmer aangeroerd doch Olga Darine a oogon schitterden wanneer Pedor in bedekte termen tot haar hart sprak Gregory Maxutofl s kalm gezegde Ik wensch dat mgn secretoris steeds in het zwart verschgnt ik haat de nniform bedaidde de welwillende permissie dat Orioff de jas die de bannelingen dragen kon afleggen Houd uw regeeringseigendom bg de band voor het geval dat een vreemd of een Russisch oorlogsschip hier binnenloopt zeide Maxutoff vriendelgk Fedor Orioff legde het ter zijde terwöl tranen van dankbaarheid iu zöo blauwe oigen kwamen want btj wist Alexandra maar zul op het ruimere jacht Poolster overgaan dat men nit Kopenhagen ontboden heeft Een Kopenhaagsch blad ontving nit Petersburg het bericht dat de schipbreuk van do Standart niet veroorzaakt zou zgn door eon rots maar door een drgvonde mijn die opzcttelgk daar zon zgn geplaatst Na de ontplolling zou de kapitein zgn schip hebben doen vastloopen om de opvarenden te redden Dil bericht eischt echter wel eenige nadere bevestiging Een commissie van Russische admiraals on booge rochterliiko ambtenaren zal worden aangewezen om de oorzaak van het stranden van de Slandart en de aansprakelgkheid daarvoor vast te stollen Do president van do Franscbo republiek heeft zich aun den bloeddorstigen eisch van een groot deel van hot Franscbe volk niet gestoord on aan Soleillaud die wegens het mishandelen en vermoorden van oen klein meisje ter dood veroordeeld was gratie verleend Te Triest hebben de socialisten Zaterdag groote betoogingen gehouden Duizenden trokken door de stad om te protesteeren tegen de hooge broodprijzen zg sloegen in de kofnehuizen de ramen in en vielen de omnibussen aan Do politie was niet in staat do orde te herstellen In een der café e verdedigden do hozoekera zich met revolverschoten Het artikel der Temps over Pailif rea besluit betreffende Soleillaud is zeer voorzichtig gesteld Het schgut vröwel neutraal Nederlandsche liberalen mogen zich erover verbazen dat een liberale courant uit da republiek die zich vaak vooruit waant niet mot moer stelligheid voor de noodzakelgke afscbafilng bg wet van de doodstraf pleit do Temps vorschnilt zich achter les partisans de la réforme misschien omdat do vele wan on misdaden te Pargs to Marseille en elders bedreven vele menschon op het stuk der doodstraf behoudend schonen te maken De Temps voorziet dat indien de afscbafilng van de doodstraf tot govolg moest hebben dat de moorden toenamen een onverwinbare strooming van de openbare meening weldra het herstel der guillotine vorderen zou Maar hierom vraagt de Temps nog geen handhaving der doodstraf I Zg wil slechts dat de maatschappö de Fransche mautschappg zooals die door apachen ver nu dat bg dit alles aan generaal Dachkoff te danken had deze had een vertronwelgken brief aan vorst Maxntoff gezonden en Orioff jn zgne welwillendheid aanbevolen De morgenwandolingen die hg met Olga op de rotswallen maakte stelden hem in de gelegenheid alles te vernemen f iga bloeide in verrassende schoonheid die zelf Maxntoff s bewondering opwekte het vertrouwen op de toekomst gaf haar een groote gerustheid De volle vrgheid waarin zg met elkander verkoerden scheen hun een genade des Hemes toe Kr kwamen dagen waarop liet vorstolgk paur met hun dochterlje naar boschrgko eilanden voer om liet meisje een boottocht en een wandeling te laten maken dan genoten Olga en Fedor et volle teugen bnn alleen zgn Ik ben gelukkiger dan ik ooit heb durven droomen zeide hij dan wel als zg haar hoofd aan zijn borst leunde Je kont hel slot niet verlaten dal bewös van gevangenKcbap blgft nog over mompelde zg soms Ik heb do gehtele wereld als jg aan mgn zijde bént Hier is mön koninkrgk in je liefhebbend hart gaf hö dan ten antwoord Wordt vervolgd