Goudsche Courant, woensdag 18 september 1907

ontrust wordt niet ontwapend sta Uuyanastellen dos verzekert zg heeren moordenaars zicb voor als een land om een plezierreisje heen te maken Het zou dus wellicht wenschelp zgn het vervoer naar de galeien te vervangen door celstraf voortdurende celstraf schrgtt de Temps gelgk die wordt toegepast in Italië en België Én vooral zon er daadwerkelijk gestreefd moeten worden om bet aantal misdaden te doen verminderen door het leven der burgers beter te beschermen Inderdaad is dit wel bQ ben die van verre toezien de telkens teragkeerende overpeinzing bg zeer vele apachen daden hoe is dit misdrijf kunnen gepleegd worden in een stad met voldoende politietoezicht f Hel onvoldoende van dit toezicht is een onvoldoend maar pakkend argument voor de tegenstanders van afscbafUug der doodstraf in B rankrgk Verscheidene bladen schrgft nog de Temps hadden berifbl dat vandaag een bende huismoeders werksters en koopvrouwen uit de wgk van Saint Maur op hetSt Amhrosius plein en den Voltaire boulevard bijeenkomen zon en langs de groote boulevards optrekken naar het VendOme plein om voor bet ministerie van justitie te betoogen tegen de gratie Een duizend menschen hebben we inderdaad voor de SintAmbrosius kerk bijeen gezien Ze schenen meer uit nieuwsgierigheid gekomen dan uit de behoefte om te betoogen Twee menschen die niet wilden doorloopen zijn gevangen genomen en weer vrijgelaten Davos ia in den nacht van Vrijdag op Zaterdag in groote opschudding gebracht door vier of vgf bomontploffingen Zg waren gericht tegen buizen waarin kleermakersgezellen die niet aan een staking wilden meedoen verblijf hielden Twee werklieden zijn gewond en op enkele plaatsen is vrjj wat schade aangericht De politie heeft 12 leiders van de staking o w zeven Duitschers en vier Oostenrpers in hechtenis genomen Ken van de Duitschers Nennkirch uit Brandenburg is een bekend anarchist Verspreide Berichten Fkankkuk In een steenkolenmijn to Merlenbach in Lotharingen had Zaterdag een hevige ontploffing plaats die aan 5 mguwerkers het leven kostte Bovendien zgn 3 arbeiders levensgevaarigk gewond DüITSCHLUiU Dominee Stage de eerste predikant van de kerk van het Heilige Kruis te Berlgn is gisteren op hot oogenblik dat hg den kansel wilde bestijgen om tot zijne gemeente zijn alsctaeidspreek te richten in elkaar gezakt en gestorven Naar verluidt zou keizer Frans Jozef zich tot den paus hebben gewend om nietigverklaring van het huwelijk van den koning van Saksen te verkrggen De koning zon ieuwe trouwplannen hebben Van andere zgde wordt dan ook gemeld dat men gravin Montignoso gaarne vergiffenis schenken zal aan het Saksische hof indien zü wat minder over lich doet jtrtk n en zich tegen de huwelijksplannen des konings niet verzet Het voorloopig resultaat van de verkiezingen voor den Saksischen landdag is dat de conservatieven in de tweede kamer 54 in plaats van 48 de nationaal liberalen 29 in plaats van 23 de vrijzinnigen in plaats van 3 zetels zullen bezetten Ëen vader te Ipswich die geen werk had ging paddeiistoeien zoeken Zaterdag at het geheele gezin ei van met het gevolg dat de moeder en drie kinderen van 13 5 en 3 jaar aan vergiftiging zijn gestorven De man zelf en oen meisje liggen nog gevaarlgk ziek Italik Naar verwacht wordt zal vandaag de encycliek tegen liet Modernisme verschijnen Rusland Volgent de Uetsch hebben alle wegens deelneming aan de progroms iii het najaar van 1905 veroordeelde personen gratie gekregin zooals dat door den Bond van het wure Bussiscbe volk was gevraagd In Moskon zgn 4 nieuwe gevallen van cholera voorgekomen Amuuika Sedert 27 Mei hebben zicli te San Francisco 24 gevallen van pest voorgedaan waarvan 23 met doodelijkcn afloop Do Amerikaan sche vloot zal voir haar toclit naar den Grooten Oceaan 2Ö3 0 X ton kolen noodig hebben De Jnpansche bedienden op de schepen worden van lieverlodu door Amerikaansche vervangen Naar aan de Tribune uit Vancouver gMtind wordt liJB negentien peraonen dis men verdenkt een werkzaam aandeel te hebben genomen aan de geweldenarijen tegen de Japanders en Jhineezen naar een rechtbank verwezen Door de regearing van Canada is een commissaris met uitgebreide volmachten naar Vancouver gezonden Hü moet de qnaestie van de instrooming van Aziaten bestudeeren en mag als bem dat noodig voorkomt Aziaten zonder middelen van bestaan of die als lïstige Ansljlnder kunnen beschouwd worden nitwgten BINNENLAND H M de Koningin heeft heden de zitting der SlatenGeneraal geopend met de volgende Troonrede M ne Hoeren Ik waardeer het ook thans Dwe Zitting in persoon te kunnen openen Uwe vereenigde Vergadering vindt dittnaal niet in de Grnlelgke Zaleu plaats ten einde sloürnis te vermijden in den loop der beraadslagingen van do Tweede Vrcdesconlerentie Den gewichtigen arbeid dier Conferentie volg Ik met onverdeelde belangstelling voor haar elslagen koester Ik de beste wenschen In menig opziclit stemt de algemeene toestand van het land en van de koloniën tot dankbare tevredenheid Ook dit jaar kan op het voortduren der meest vriendschappelijke betrekkingen met de buitenlandscbe Mogendheden worden gewezen Ondanks den koelen zomer zijn de uitkomsten van den landbouw over het geheel vrij gunstig die van den tninbonw in de belangrijkste tuinbouwstreken beter dan in jaren het geval was Voor de veuhouderg zijn de vooruitzichten minder gunstig geworden ten gevolge van het uitbreken van het monden klauwzeer onder het rundvee De meeste lakken van nijverheid en handel doorleefden een tgdvak van groote bedrijvigheid De scbeepvaartbeweging in de Nederlaridsche havens blgft toenemen Met uitzondering der algemeene vrachtvaart geeft het scheepvaartbedrijf bevredigende uitkomsten De organisatie van het inlandsch credietwezen begint op Java hare gnnstige uitwerking op het economisch weerstandsvermogen der bevolking te doen gevoelen Zee en landmacht zoowel in het moederland als in do koloniën vervullen hare taak met ijver on toewijding Omtrent de burgerlijke ambtenaren kan in denzelfden zin worden getuigd Voorstellen tot het brengen van veranderingen in het Ille en in het IVe Hoofdstuk van de Grondwet zullen U eerlang bereiken De voorgenomen herziening van ons zeerecht is zoover gevorderd dat een wetsontwerp tot wijziging van het grootste deel van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel en van daarmede samenhangende bepalingen in andore wetboeken weldra mag worden te gemoet gezien Ook zal u spoedig worden aangeboden een voorstel houdende veranderingen in bet burgerrechtelijk deel der Kinderwetten alsmede eene voordracht tot wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie welke de gelegenheid zal openen enkele der in verband met de ontworpen administatieve rechtspraak aanhangige voorstellen zonder verwgl af te doen Ten behoeve der instelling van een Sijksontsmettingsdienst zal Uwe medewerking worden ingeroepen Voorstellen zullen U bereiken tot betere voorziening in de eischen der kustverdediging Ontwerpen tot nadere wijziging der Milttiewet en tot aanvulling en wgziging van eenige bepalingen der Landweerwet zijn in voorbereiding Eene voordracht betreffende den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en iudijking en droogmaking van de Wieringermeer zal weldra aan Uw ooi deel worden onderworpen Voorstellen tot uitvoering van werken ter opheffing van de bezwaren die de scheepvaart op de Waal biJ lage waterstanden ondervindt zijn in overweging De toegezegde wetsontwerpen betreffende de arbeidersverzekeringen ter voorkoming van scheepsrampen zullen U spoedig worden aangeboden de verder op het gebied der socinie wetgeving aangekondigde ontworpen zijn in gevorderden staat van voorbereiding Eene wijziging der Hinderwet is ontworpen strekkende onder meer om die wet beter dienstbaar te maken aan de bestrijding van waterverontreiniging en om het toezicht op hare uitvoering te verbeteren Ontwerpen tot invoering eener algemeene keuring van vieesch en tot het brengen van eenige wijzigingen in de wet op het vt eartsenilkundig Staatatoezicht en de veeartsenijkundige politie zullen U bereiken Met ernst wordt er naar gestreefd de veriterking van bet NaderlMdiuh gezag tg verschillende deelen van den Oost Indischen Archipel ten bate van de bevolking dierstreken te doen komen 1 Wetsontwerpen zgn in voorbereiding strekkende om de bepalingen betreffende de kustvaart in Nederiandscli Indië te verruimen en tot vaststelling der kenmorken van het Nederlandsch onderdaanschap van hen die uit Nederlandsch Indië herkomsiig zgn Binnenkort zullen U voorstellen bereiken tot regeling van de wgze van beheer en verantwoording van de geldmiddelen der koloniën Suriname en Cnrai ao Moge Uw gewichtige arbeid onder Gods zegen strekken ten nutte des volks Ik verklaar de gewone zitting der SlatenGeneraal te zijn geopend V REDE8C0NFERENTT E De voltallige zitting der Vredescouferentie welke Woersdag a s verwacht werd zal dien dag niet plaats hehben Heden middag te 3 uur zal een voltallige bijeenkomst gehouden worden van € ommisv sie III mot de volgende agenda bebandelin7 van het rapport van den heer Streit Gri kenland over de ontwerp regSling ten aanzien van het plaatsen van zelfwerkende contactmijnen Stemming over dat ontwerp Gemeng de Berichten Een ernstig ongeluk vond Zaterdagavond omstreeks 7 uur op de spoorlijn te Nnenen Tongelre bij Eindhoven plaats Ter hoogte van wachtpost 43 kropen twee meisjes onder de atsluitboomen van den overweg door juist toen van de eene zjjde de personentrein uit Eindhoven naderde en uit de andere richting een goederentrein van Helmond in aantocht was De goederentrein reed de meisjes aan met het gevolg dat het S jarig dochtertje van den heer E van den Nieuwen hof uit Nnenen gedood werd en het andere meisje ongeveer 40 meter werd weggeslingerd en in de spoorsloot terecht kwam Zg bekwam kneuzingen aan een been en kwam er verder wonderwel tameljjk goed af De schuld lag geheol bg de kinderen daar de hoomen behoorlijk gesloten waren Men schrijft uit Beverwijk Zaterdagavond tusschen 6 en 9 uur werd ingebroken bij den heer Duiker in den Wg kormeerpolder zonder dat iets werd ontvreemd In den nacht van Zaterdag op Zondag te ongeveer 3 uur werd weder ingebroken ditmaal bij den heer Admiraal handelaar in goud en zilverwerken wonende aan de Breestraat alhier De dieven want waarBcbgniyk waren er twee hadden de voordeur met een balk vastgemaakt en vervolgens met een blok hout een zijruit van een der etalagekasten ingestooten De ei enaar die op het gerucht kwam toeioopen kon de voordeur niet openen en moest dus achterom dooi de poort naar de straat komen Inmid dels namen de dieven 16 horloges mede 3 gouden 7 zilveren en 5 nikkelen en maakten zi b uit de voelen Tot nu toe is geen spoor van hen gevonden Men meldt nit Leiden Het vaandel van het 4de regiment infanterie is op geheimzinnige wgze verdwenen Het bleek toen men Zaterdagmiddag alhier uit het kamp van Zeist thuis kwam van den stok gescheurd Daar het in het kamp voortdurend door een schildwacht wordt bewaakt moet deze onachtzaam zgn geweest of medeplichtig aan het feit Zeer waarschijnlijk heeft men hier te doen met een wraakneming over zware diensten of een uiting van antimilitairisme Er wordt door autoriteiten een zoor streng onderzoek ingesteld dat tot heden nog tot geen resultaat leidde Heden moet het 4de regiment tegenwoordig zijn bg de opening der Staten Generaal Hoe men dit zal doen zonder het vaandel is nog niet uitgemaakt In militaire kringen vooral Wordt het feit zeer ernstig opgenomen Uit Den Haag meldt men In de derde klasse wachtkamer van bot HollandscheSpoorstation alhier heeft in den nacht van Zaterdag op Zondag een geval van mishandeling met doodelgken afloop plaats gehad Twee personen een los werkman aan het station en een groentelosser hebben twist gekregen en de los werkman heelt daarbij den ander een klap met een stok gegeven tengevolge waarvan deze kort daarop overleed Omtrent de bijzonderheden van dit misdrijf kan worden meegedeeld dat de verslagene den dader moet hebben gesard toen deze zich op een der banken in de wachtkamer te slapen wilde leggen De dader daarop in drift ontstoken heeft een bezem gegrepen en met den stoel daarvan den ander een schijnbaar onbeteekenend wondje aan het hoofd toegebracht Na de wonde te hebben uitgekasBchen hoeft deze laatste ziuh even eni te lUpeo gelegd In de waohtktmer Toen men hem wilde wekken bleek hij overleden De dader een mau van 45 jaar is naar het Huis van bewaring overgebracht Het l jk van den verslagene is ter gerechtelijke schouwing naar Leiden vervoerd Omtrent een Zondagnacht gepleegden diefstal van I 125 ten huize van een bewoner der Bilderdykkade te Amsterdam verneemt bet Hbld het volgende Terwijl man en vrouw met hun dochter een uitvoering in Bellevue bijwoonden is op zeer geheimzinnige wijze een kistje met f 125 aan contanten weggenomen Alvorens naar de uitvoering te gaan had de vrouw een spaarduitje b jeengobracht voor winterinkoopen in verzekerde bewaring willen brengen Daartoe had zü het kistje aan haar dochter ter band gesteld dia een verdieping hooger woont Het kistje werd in hot bed gestopt waar zeker niemand naar den schat zou komen zoeken Na middernacht terugkeerend werd door de moeder bet kistje opgevraagd De dochter begaf zich daarop naar haar woning doch bevbnd dat het kisijo met inhoud verdwenen was Van sporen van braak of het zich met geweld toegang verschaffen tot de woning was niets Ie ontdekken zoodat er niet anders overbleef dan aan de politie over te laten dit raadselachtig geval op te lossen De heer Otto Muller te s Qravenhage verzoekt mede te deelen dat hij zich streng onthouden zal te antwoorden op de vele onware en lasterlgke verhalen die omtrent t geval met mej Hirschmann dezer dagen in de iers de ronde doen of zullen doen Hij is overtuigd dat bet gerechtelijk onderzoek naar de handelingen van de heeren Van Bentheim van den Berg en Van der Chgs met hun handlangers de waarheid aan het licht zal doon komen en vertrouwt dientengevolge eindelijk verlost te zullen worden nit een voor hem en de zgnen reeds sedert lang onhoudbaren toestand Juffrouw H wonende in de Benthaizerstraat te Rotterdam zag gistermorgen twee mannen uit haar woning komen die zij even tevoren verliet Haar man die te huis was had niet niets bemerkt Door zijn vrouw gewaarschuwd liep hy do straat op en een van de beide vluchtelingen na In de Wilgenstraat haalde hg hem in doch werd tegen de straat geslagen De vluchteling die een voorsprong gekregen had liep in de richting van den Zwaanshals en vervolgens de Wolstraat in naar de Looldakstraat waar hjj in pand no 52 verdween wat door W F H die hem steeds bleef volgen werd gezien Met de hulp van een agent van politie kwam men binnen en hoorde daar van de vrouw die open deed dat de vluchteling hear een rijksdaalder had gegeven als zg hem een schuilplaats verleende Deze vluchteling had het huis inmiddels weer aan de achterzijde verlaten was door den tuin en over een heining gevlucht en wederom in de Wolstraat gekomeu waar hg ten slotte gegrepen is Het is de slagersknecht L G B wonende op den Binnenweg In zijn bezit zgn acht valsche sleutels gevonden Hg is op het politiebureau in de Lange Torenstraat opgesloten Terwijl hg den dief achtervolgde had W F H opgemerkt dat door dezen in de Vijlenkappersstraat iets waa weggeworpen Dit bleek een gouden horloge te zgn den heer W F H toebehoorende uit zijn woning gestolen en door een bewoner van den Velhoek gevonden De medeplichtige van den dief wordt opgespoord Men meldt uit Enschedé aan het Vad In het naburig Qesnerbrug had Zaterdagavond een brutale moordaanslag plaats Terwijl de dochter van den arbeider Haarma wonende aan de grens zich te bed wilde begeven werd van al den weg door een ruit een revolverschot op haar gelost en drong dé kogel het meisje in de borst De vermoedelgke dader zekere F een berucht individu heeft de wijk naar Duitschland genomen Hoewel de wonde zeer ernstig is bestaat er gelukkig geen levensgevaar voer het meisje Twee bejaarde heeren de 65 jarige E Ditler wonende te Knocke s Mer in België en zgn 64 jarige broeder Tb Ditler wonende te Leicester in Engeland zouden samen een reisje gaan maken langs den Ryn Zaterdagavond 11 uur zonden zg zich daartoe aan boord begeven van de salonboot Rotterdam der Nederl Stoorabootrederg liggende aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam Vermoedelgk door de duisternis had bg het aan boord gaan de oudste bet ongeluk van de loopplank in het water te vallen Hy verdween onmiddellgk in de diepte en verdronk Gernimen tyd werd te vergeels naar zyn Igk geriacht Men schrglt uit het diatrict Zevenbergen aan het Oentr het volgende wurbt door dit blad de naam van den candidaat als niets ter zake doende is vervangen door Te Made stond op den stemdag voor het café tegenover het raadhuis eene groote ton met jenever De ton droeg tot opschrift Van voor de kiezers op ledere kiezer die op stemde kon zich naar hartelust met het verkwikkende vocht laven Commentaar overbodigi Als dat waar is dan is inderdaad commentaar overbodig zegt het blad maar moet toch voor den goeden naam van district provincie en partg worden gehoopt dat tegen zulke praktgken afdoende maatregelen zullen worden genomen Zondagochtend kwam bg Canaan New Hampshire tussclien Quebec on Boston een mat pleiziorreizigers dichtbezette eiprestrein in botsing met een goederentrein Beide locomotieven vielen van den dgk al oen goedereuwagen schoof in den eersten persooenftageu en deze werd in den tweeden gedrakt Er werden voor zoover men kan gigMB 20 personen gedood en 40 moer of nilder ernstig gekwetst jjv is i L Een militaire trein die het 3e bataillon van het HSste regiment dat aan de kcizersmanoeavres had deelgenomen naar hot garnizoen zon terugbrengen ontspoorde bg Üet verlaten van het station Bebra in Hessen Zes wagens vielen om waarbg een sergeant de borstkas werd ingedrukt zoodat hg weldra overleed Een majoor kroeg een slag van een paard waardoor by ernstig werd gewond Een andere officier kreeg een bedenkelgke hoofdwond en een remmer werd eveneens zwaar gnwond Lgst der geschenken gedurende do maand Augustus ontvangen door het Kouinkiyk Zoijlogisch Genootschap Natura Artis Magistra Amsterdam Voor de Diergaarde 1 Java aap v d heer W van Linden Tol te Haarlem 1 jonge bruine Beer v d heer E B van Doesbnrgb te Itiga 1 jong Java aapje v d heer P van Belknm te Wageningen een Wou ou Hy lobates leuciscns on een Karet schildpad Chelow imbrita van den heer G Botje te Amsterdam een zwartstaart Boom Stekelvarken en een Hardlooper Ortalida motmot 1 V d heer A B Ngboer te Edam 1 jonge Javaansche vischotter van mevr K GaljemaVerheulDrescher te Cheribon een Egel v d heer B A Jansen te s Bosch twee jonge wezels v d beer A P Houtzager te Amersfoort oen Egel met 4 jongen van den Stationohef te Steenwgk een Eekhoorn v d heer A B van Veinden te Almelo 1 bruine Kuikendief circus aeruginosns v d heer J Wansing to Nieuwkoop een jonge Casnaris V d heer J Stobbe te Baarn drie Kerkuilen V d heer J Deglen te Akersloot een bgter conurns pcrtinax v d heer W Gibius te Amsterdam vier jonge patrgzen v mejnflr Wed C Verheel te Kwakel twoe smalsnavel Wigstaart Parkieten van mej A B H Giethoorn te Amsterdam een Amazone Chrysotis mazonica en een Geelvoorhoold Amazone chr ochrocepbata van mevr de Bas te Amsterdam een Zilvermeeuw v d heer H S de Vries te Hoorn 4 Alpen Salamanders Molgo alpestris U gevlekte Salamanders 17 Levendbarende Hagedissen en 1 Zandhagedis alle van den heer A C Wertheim te Hilversum 1 Grasslang van den heer Délunnay te Amsterdam een idem van den heer H G Claus te Amsterdam een idem van den heer Joh Lout te Watergraalsmeer een zoetwaterschiidpad van den heer J M Borren te Diepenheim een idem van den heer F G K Wegeman te Amsterdam een idem van den heer M Jessuruu te Amsterdam 1 idem van den heer G Rosberger te Amsterdam 4 Heikikkers 2 Knoflookscbildpadden en 3 Watersalamanders van den heer J B Knake te Amsterdam 1 Zandhagedis van den jongenh P J Prins te Amsterdam 1 Boa Constrictor 2 Waterslangetjes 1 Amphisbaena alba Ibijara en 1 Sabacarra van den heer D Bolten e Paramaribo een gehoorde Leguaan van den heer Alex Vital te Jaemal een grieksche landschildpad van den heer F J Koek te Amsterdam Voor het Zoölogisch Mnsenm 1 Vogelnest met ei alk van Tjilatjap van den heer G F Klinkert te Amiterdam eenige O In sche vliuders en 2 Wandelende bladen van C W Jacobs te Weltevreden een Wespennest voor het Museum Fauna Neerlandica van den heer J M Borren te Diepenheim Stadsnieuws GOUDA 17 September 1907 De toestand van den 9jarigen G de J dte gisteren uit de brug aan de Nieuwe Haven viel is naar omstandigheden vrg wel öisterenmiddag zgn 3 dertien jarige jonïens de ouderiyke woning ontloopen De politie stelt een onderzoek in De heer A Lotman onderwyzer aan de Lhr school alhier is als zoodanig benoemd te Ngkerk o d Veluwe Ged Staten van Zuid Holland hebben gehandhaald het besluit van den raad der gemeente Boskoop strekkende om den heer C J L Schaum tgdelgk leeraar aan de KOkstninbouwwinterschool te Boskoop niet ah Raadslid toe te laten daarbg o a overwegende dat de Rgkstuinbouwwinterschool voornoemd is een landbouwschool evenals do andore landbouwscholen vallende onder de wet houdende regeling van het middelbaar onderwgs Uit Haastrecht meldt men ons Het eerste elltal van Olympia heelt jl Zondag in de Bildtsche seriewedstrgdcn hel Utrechtsche Kampong verslagen met 1 0 Hierdoor a neelt hetzelldo elftal a s Zondag in de demi finale tegen Linaeus Amsterdam en bg eventueel winnen tegen D O S B Amsterdam Postkantoor te Gouda Lgst van do aan dit kantoor en do daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende do Ie helft der maand September niet zgn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestomming Briefkatirt Binnenland C V Euyven Hooranstraat Brieven Buitenland G de Druyn Miilheim F W do Hertogti Riverstreet New Jersie Nota Aan de afzenders wordt aanbcr volen bon naam en adros op do stukken te vermelden opdat deze bg onbcstelbnarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telcgraafkantoor M C HENNEQüIN PoslcrUen en Telegraphic Benoemd 16 Sept tot directeur vun bet post en telcgraafkantoor te Deldcn J Bakker te Eibergen P Hallerman te Nunspeet mejuffrouw C G Haentjens Dekker te Overveen F van Twisk en te Wassenaar J C Kramer allen thans directeur van het postkantoor ter plaatse lot directeur van het post en telcgraafkantoor te Krommenie de directeur van hut postkantoor te Egmond aan Zee M W van Bommel tot builongenwoon goëmployeeido bg do Kgksolegraalkantoor te s Gravenhage W de Vries tol brievengaardcr te den Ham Utrecht de postbode W Eenkers te Hoogland te Helpmau A Bos 1 October tol directeur van het postkantoor te Abcoude ö Holtman thans in gclgkc betrekking te Markelo tot brievengaarster te Wessem mejullrouw F P M H Corbeg 16 October tot diroctenr van bet post en telegraalkantoor te Nieuwe Pekela de com mieetituiair der postergen en telegrafie A Oldenbnrger te Emmen Bevorderd 1 Sept tot eerste klerk bg het Hooldbestuur de tweede klerken J G Pater en W J Aninga Geplaatst 2 Sept te Arnhem postkantoor de commies der postergen en telegrafie 4a klasse D G Hartgerink en teSchiedam postkantoor de commies derposteryen en telegrafie 4q klasse L K Arkema waren met militieverlof Verplaatst 28 Aug de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse D J Stoelt van Amsterdam telcgraafkantoor naar Groeulo 29 Aug de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse G Sjollema van Amsterdam telegraalkantoor naar Bloemendaal 1 Sopt de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse M P van der Kloot van Rotterdam telegraalkantoor naar Delft telegraafkantoor en A C P van der Wobdo van Amsterdam telegraalkantoor naar Dirksland 3 Sopt de klerk der postergen on telegrafie 2e klasse J J de Kloet van Amsterdam telegraalkantoor naar Viymcn 6 Sept de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse 1 H M Hegnen van Zaltbommel naar Roermond 16 Sept de commies der posteryen en telegrafie 2e klasse J C Fchr van Winschoten naar Amsterdam telegraalkantoor 1 October de commies titulair der postergen en telegrafie P van Tol van s Gravenhag 3 bgposten telegraalkantoor 1ste van den Boschstraat naar Baarn de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse W A J M van Loon van s Qra ivenhage bgposten telegraafkantoor Prins s Hendrikplein naar Oss ij de klerken der poiterjjen en telegrafie Se I kla sse J M Kuiler van ilphen naar sGra venhage bgposten telegraafkantoor Prins Heg drikpleiu en J F van de Ven van Ondp Tonge naar Alphen Eirvol ontslagen op verzoek wegens lichaamsgebroken 16 Sept de commies der postergen 2o klasse i Hocfer te Amsterdam iOctobor do hoofdcommies der postergen LM Snellen van Volloihoven te s Gravenhage ontslagen 2 Sept de directeur van hal post en tolegraafkanloor te Willemstad m vin den Tempel BEÏÏRS VAN EOTTERÜAM L K H K MAANDAG 2 SEPT PoiiTöQAL Oblig 3e Serie fr 3 59 050 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Kosi AHD Iwang Dombr Obli l i ti ai 4 96 74 AziB Inpan Obiigatien 1S99 4 74 Columbia Öeeonsolideordc Bui tenlandscho Schuld Recepis L 100 iv 24 llxjyinlhah nanlttn Aandb idem idoni 4 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stodelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ic Algom Groninger SchceiisHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp k Pand bricfbank 4 99 Pandb Nod Scheepa Hyiib 4i 101 Bewjj en van Deolgor Nortliw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Kataaleche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 41 90 Pandb lloiinndaeho Hypb 99 35 Sc teepvaart Maatsfhapfiijen P ind Holland Gnll Stv Mg Panijb Nationale Hypb 3 98 Pnniib Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorweglfeniitgni ïfk m Oblig Znid Italiaanscbe Spw IMy A 367 Premi el een iutfm bKi oiE liOtfii Stjid AiilWHrpen 1837 2 02 Mli tot Kxpl Laan van Meerdervoorl 1902 89 Alle nog rosteeronde ZOMEHMANTELS en CO STUMES worden tot vee l verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend M vrs s ITnj £fy i Mr i jy£ y Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en lAPONSTiOFFEN met daarbg passende GARNRERINGEN Burgert Ij ke Stand GEBOREN 13 Sept Elizabeth Gerarda Jacoba onders G Brenkman en C Kisman 14 Jacobus onders 1 Nionwenhnizeu enM Z lndgk Wiggert onders 0 Krugsheer on G Mathol Willem Pieter ondersG J Kraayeveld en F W Groeneveld Jan ouders J van Houten en E Eeparon 15 Leentje ouders K C Ottevanger enA Zeverboom Mattheus Pieter Cornelis ouders 0 Groenendaal en T van Rysdam 16 Petronella oud B do Mink en L Knor 17 Jacobus Adrianns ouders J A van der Valk en M M van Vlaardingcn Gcrrit onders K J Revet on N Steenhouwer OVERLEDEN 13 Sept J Brnönel 19 j C J van Velzen 2 d 14 H NieuwenhuHen wed v H Raaphorst H Vogk 74 j 15 J Kastelein 85 j Voor de bewgzen van doclneming ontvangen by bet overlgden van mgn Broeder betnig ik mgn hartclgken dank OOHNs VAN VEEN Goad 17 Sept 1907 Hot Correspondentschap van VO IOC 0 1ffOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huizo van Mevrouw M HOOGENDIJK Dirkzwager Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters f o Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn Eohto Oude Jeoever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETERS Jz Ut éf cat tt in kwrithand Wild e Gevoji elle Van af heden en verder dagelgks vorsch vorkrögbaiir Braadknikons Soepkippen Dnivon Poulardon Kapooncn gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzon Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz togen du meest stork concurroerendi prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend f G UTTBLJya Poelier Oostorstraat 18 ROTTERDAM Tolcphoon Interc No 2031 Vereeniging ARHË ZORG Aldeding UnOHHENHlIIS EOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oudn gebruikte en overtollige huishoudeiyke voorwerpen toelke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan iningo goeden voor goedkoopo pryzen te verkoopenl e daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan do neu t e Vereeniging 4rmentorg Een trein vol mot Naaimachines rechtstreeks van de Fabriek wegens de enorme groote voorraad zullen worden verkocht splinter nieuw hoogarm BANDNAAIMAGHINfi nieuwste model met mahoniehouten voel schuitje zonder gaatjes zelfwerkende gnrenwinder nlle apparaten en 8 jaar garantie van 45 gulden en nu voor den spolprgs van f 14 S0 zegge veertien gulden en 50 cent reiskosten mot den trein worden bg iedere koop vergoed hy W VEEMEULEIT IlnogHtrnnt 7S HoUeriiatn Telophoon 52C3 Speciale inrichting voor Reparatie Wik jjiü j i iKoht rikMi OttCatt fi iril u n ira m j it l l en u v ij iDliioiamgtn lo d i handoi gekj iMii n dai am niuu im uitvinder Dr Miohault vurrairdigl p de beste lauL ljinos m I e wereldberoHiide MabUciu jii eiit vun Oebr StoUw roJt t Ksnlen slsche Bikcl Cacao n vierkanten buHsen iWe hikel Carau s ntt molk gekookt 1 oca3 t u f mMM gBsunHe Jr nk voor da ifOiijksot gebruik oon 1 2 ht l i vaa I t i asder vuur oon kop f b KioUte Al j K iT9C3kr bHgo drsnk lii geval a tlwrrhcfl sieoiits met wat 1 te gïbninen Vw injgbaar by ae ocrrjwuit B T ikp tfaek3rs Bi iri Ifo k i pnBjbniije t 1 80 R 0 90 4 Xib I Oer Mlv rtegienwoordV r ro KaïMr1O and Julius Mattenkltdt ninterdain Kcilverstrttt 103 A Hel beite onachadelykate n ge jpn makkelykste poetsmlddel voor Heeren nmt en vooral dames en Klndenchoenwerk Haf de Appretuur van C M MtllBr t C VSK trlH B lHK 8lr 14 Men lette joei tlitv Qp naam en fabrlekimerk Vartryitaaf Ir Haeraa Winhallm la Hbaaawark lataatarlaa araaaryaaaai fltawaar Oaiial 1 lafaaBiaaa AralM