Goudsche Courant, donderdag 19 september 1907

i o 10430 Donderdag 19 September 1007 40s e Jaargang mmm rnium iMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoi n No M De Uitgave dezer Courant g eschiedt dageFijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefaoa Sn St A D V E U T E N r I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dos midd OPRUIMING wegens het vergevorderd Seiioen in het INoonl Urabantsch Schoen m LaarzeDmagazIJu KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstceg Aanbevelend C SMITS Alle rei aratiën en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Eaa monater van hel merkwaardige Coza poeder wordt gratis toeiezonden Kan ingegeven worden iw Ko e Tfiee Melk ZAkeur Abtint Bier Water of in liet voedsel zonder dat liet noodig ie dat de dronkaard er iets van a weet Het COZA POEDER bezit do wonderbare eigenschap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wijn absint enz b den dronkaard op te wekken Het COZA POEOER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zniter of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten on zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan bg zjjne redding te danken heeft Het COXA POEDER heeft het huiselijk geluk van dnizenden gezinnen hersteld dnizeclen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen ongchadeliik te Tin Oorrospoodentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLKF Co Onze depóthonders reiken het attestenboek gratis uit aan ben die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZA INSTITUTE in ï i a Wacht U voor namaaksels Hot Coza Poeder h het eenige afdoende middel tegen dronkenschap DE GOEDKOOPSTE DE IttEEST PKACTISCHE 4 DE MEJEST VOLLEDIGE MODKBLAOEM zijn beslist die det Firma WELUON TUE LADIES JOVRSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TUE BAZAAR OF CBILD RES S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen TRAAOI Vtv Boekhandelaar Proe nummem Alle mH kastel Holl BIJvoegiiel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p tegen Toornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en üfaajrlijders wordt ttit overtuiging als een werkelijke bul in den nood bet boek I5a etca g e 7 er aanbevolen Na ontvaügBt van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per poat toegeionden dour BLOKPOBL S Boekhan Zaïtbommrl SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wij franco door Nederland onze over il bekende yormal CoUectteii 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 sinks voor 45 potten uf eene collectie voor den taia van 250 stnks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuk ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tuljifn Narciseen Crocus Seillas 8neenwklo jes enz Rgk geilinstreorde prgalijst met specificatie onzer collecties in het Hollandscb en onze vele wenken voor de ruHuur bevattende groots catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Ktabllssemcnt Huis ter Dutn NoordwUk bij Haarlem SANGOINOSE Vinuiii Sanguinosiim in vacuo Mgne dochter is véle Jaren ligdende geweest am bloedarmoede en bleekmueht zjj heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat ziJ aan bloedarmoede en zenuwzwakte leed maar vorder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zg had h t v eselijk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik mot uwe Sanguinose begonnen de verandering is groot Zg eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de Mangulnoêe doel eoor haar mat nog geeu enkel ander middel gedaan liad U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 PrUs per flacon f 1 50 O fl I 8 12 fl f 15 Te GOU DA by WOLFJb en Co Westhaven 198 aemalogeen Poedervorm is het t enigfste helpend iniiUlt l tegen llloedar moede nieekmucM Xeuuwmmakte Uoofdplfnen ülapelooiheld Oumaehlen rermagerlug en f ermtnderlug tier llchaamtkrachlen acmalogeen in Poedcrvorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM is het praeperaal wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 60 Ëenige iabrlkaoten H i v SCUAIK Co Dea Haag Verkrijgbaar bg Firma WOLPF Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Voerstal Goudo A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nientoerterk ad JJeiel N VAN ZESSEN Sclwonlwven B v WIJK P W v EDE Oadmater A SOHEEB Haattrecht K VAN DEB HEIJDEN Keenmik P v o SPEK MoercapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v n HEIJDEN Waddingeveen P A o GROOT A DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Poltbroekerdam D BIKKEK Bentdiop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSrtncfa Paulo Abdij bestaat niet dua Siroop van f eenerlei waarde itmk Oer ffro Be Krfotg tm uFflUHQ Patent H Sioa m tmioiit M Mast M uhlttivtan werlftto en iachahmung n i 4 bM Hui liêiifê h r uimtê t tels acharfen H SloU0n aar na um direct ixhr In toMun Eiunhuvilungut erna vtiê§r lêktt wl $ nêbêititthaail êmithinit lm SS Pr iêUatBn umë lEougni tnO $ md frw m ii u Patent H Stollen am WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ire KOflllliKL MKE FABRIKHEN Voedert uw Vee met de uuivere tnuriv mefk Wer en W ti uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Partjt 1900 Segen GmAen Medaille EENISDEFOT TAN THEE aeu wordt verzocht op t 5EKK te letten DIT HST MaGIZIJM TAK UAVK SVVAAY ZüNE aORINCHEM Deze THEEËN worden alKel ford Ml verzegelde pakjes van tvjee en een half en een Ned ont met vermelding van Nomuer e jPriJ voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zieh tot de nitvoe infr van ge eerde orders aanbev ende J C BIJL ïoomeen J BREEBAART Lz Klenw onovertroOen Prof Dr Liebers Wöibükyntl IiIOT KSACHÏ BLIZI 1 AUwn eoht met Kkbridcunerk Plicht tot vourtdarende radicale ii ïekere genezing van alle selh de meest hardnekkige Menuiftiiektea ooral oatataan door afdwalingea op jeugdigen leeft y t Keuezing van elke zwakte Blot Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsrertering Onrermogen Inipotenz Pollutione enz UiiToerige proBpectussen lijtfcr reach a fl t fl 3 iIublialdflüRcb 11 r Onin l Depot Matth v d Voi to Znltliamm i putT M Cl4ban Co Rottorilain 1 Happel s Gravenliage iïalQimEns de Jong J Geii Rotlarla n Wclff fc üo Gouda rn bü alle droióataa I Wormerveer K Onnavolgbaar zjin thans door nieuw gevonden toepassingen onze l olieverf getcMIderdc Portretleu FelntmreUogaerI ZiJ geven kracht en diepte die nauiakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Qelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOGAERIti Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien oodellen ta bezichtigen zijn ANKER ö rPAIN EXPELLEIt TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN RdlM 35 JAAR nooa MILUOaaK JICHT EN RHEUMATICKLUDERS MET SUCCES EBRUIKT VeRKRIJCUAR in FtESSCHtNVAtl50d3 75ctS EN LZ5 au aH Aputhekers en Drocbten F JU IUCHTERii Rotterdam Te Gouda bü C LÜGEH Apotheker Markt en bij WOLFF ft Co Westhaven 198 Gouda Dmk ran A BHINEUAN ft Zx Uuiteolandscb Overzicht Kenter seint uit Tokio dd 17 Sept Veertig man vau de bemanning van het Japansc e slagschip Kashima zgn gedood of gewond door de ontploffing van een 12 inch granaat in bet kanon na een schietoefening bij Kure in den namiddag van 9 September jl Onder de gettotfenen behooren een luitenant twee kadetten en een stafofficier De ontploffing had plaats biJ de poging ora ein granaat uit het kanon te verwijderen Kt n groot aantal omstanders werd ontzettend gekwetst het schip is ernstig beschadigd Op het slagschip Koshima zijn tengevolge van de ontploffing gedood vi f officieren en twec en twintig man Twee officieren en zes mau werden ernstig en een even groot aantal officieren en manschappen licht gewond Naar het schijnt is het ongeluk niet veroorzaakt door de ontploffing van eon granaat muur doordat buskruit ontbrandde ten gevolge van het uitstroomen vau hitte gassen uit het kanon toen dit geopend werd om opnieuw geladen te worden Het uitwendige van het slagschip is niet beschadigd Uit Washington wordt gemeld dat volgens daar verspreid wordende berichten president Roosevelt voornemens is ter rechtvaardiging van zgn anti trust politiek tegen de daarop gerichte aaovalien zich opnieuw candidaat te laten stellen voor het presidentschap der Vereenigde Staten Wel beeft de president vroeger verklaard een nieuwe benoeming niet te begeeren maar bij gevoelt thans de behoefte de beschuldigingen van zjjne vijanden te weerleggen en een votum van vertrouwen van bet volk der Vereenigde Staten te vragen Daarom wenscht hg zich candidaat te stellen voor een derden termijn Wij deelen dit bericht van den berichtgever van bet Berl Tageblatt te Washington mede met de toevoeging dat het zeker bevestiging behoeft na de besliste verklaringen herhaaldelijk door president Roosevelt over zijne plannen afgelegd Het lid van den Beierschen landdag pastoor Orandinger die lot de liberale partg behoort heeft te Bamberg waar hjj zich bevond om een afdeeling op te richten van den Beierschen bond van staatsboscbarbei ders moeilijke oogenblikken doorleefd Gedurende de bijeenkomst werd bet lokaal door de katholieke arbeidersvereeniging onder FtViLLETON ZWERVELIN6EN Naar het Russisch 24 De voorbereidselon tot de geheime reis hielden Maxntoff zoowel met het oude opperhoofd als met de uitrusting van een oud schoenerschip bezig Orloff s verborgen hand leidde alles want hij was nu Mazutoff s grootste stenn naar Orloff s berekening moest het gebied waar het goud gevonden werd liggen tnsschen Sitka Mount Fairweather de Taka en fort Wrangel Ik wenschte wel dat ge voor vorst Znhow s terugkeer vertrokken waart zei do gouverneur Hij is te hoog in rang om hem openlijk uil mijn bereik te verbannen doch ik wantronw en vrees hem door een geheim agent is mg medegedeeld dat hg zich met graat Fersen dagen lang in de hoofdstad van Kamscfaatka heeft opgehouden Onder dit gesprek wandelden de beide mannen de galerg langs vanwaar men het uitlicht had op de Sitka baai Waartoe Zabow nog meer ichepen noodig liMlt begrllp Ik niet hQ bedt TOlitrekt leiding van een kapelaan aangevallen en belegerd De bijeenkomst moest gesloten worden on de deelnemers trokken door de stad naar een ander lokaal Maar ook hier vervolgden hen hunne aanvallers en ten slotte moest de politie er aan te pas komen om de orde te herstellen Do jongste gebeurtenissen in Marokko hebben in Frankrijk een goeden indruk gemaakt Het verzoek der Chanjas om verlengingvan den wapenstilstand de hoop dat ook deandere stammen gunstig voor den vredekunnen worden gestemd het bericht datAbd elAzis de reis naar Rabat heeft aanvaard en dat Monlay Hafld in Marakesjgebleven is waar bij zich nog al kalm houdt worden in Parijs aangezien als zoovelebewijzen dat de rust in Marokko weldrahersteld zal zgn Daardoor begint men den indiolPAe krggen dat ïVonkrgk weldra meester van den toestand zal zgn en in verband daarmede worpen besprekingen geopend over hetgeen Frankrijk te doen staat wanneer do strafexpeditie geëindigd zal zijn en de zending van troepen voor de inrichting der voorloopige politiemacht in de havensteden kan beginnen De regeering wil dit met de uiterste voorzichtigheid doen zg begrijpt welk een zware verantwoordelijkheid B rankrjjk daardoor aanvaardt wijl het ontschepen van troepen onvoorziene gebeurtenissen ten gevolge zou kunnen hebben En daarom wil ziJ eenige zekerheid hebben over de plannen der mogendheden voornamelgk over die van Duitschland Want de niededeeling van de plannen voor de inrichting der politiekorpsen is gelijktijdig mondeling door de Franschp gezanten aan alle mogendheden overgebracht Slechts Duitschland wenschte een schriftelijke mededeeling en heeft daarop schriftelijk geantwoord Dit beteekent naar do Temps uiteenzet volstrekt niet dat Duitschland zich tegen die plannen verzetten zal Integendeel de Daitsche regeering en de meerderheid van het Duitsche volk beschouwen de ontwikkeling van de Marokkaanscbe qnaestie met kalme gernstheid Geheel Frankrgk ia er van overtuigd zegt de Echo de Paris dat de keizer niets liever wenscht dan met Frankrijk in vrede te leven En over de oorlogzuchtige stemming der Duitsche regeering die voor een paar jaar in Frankrijk algemeen gevreesd werd wordt thans niet meer gesproken geen reden om steeds in de Beringzee rond te dwalen Mazutoff wist niet dat de looze Sergius Zubow reeds door graaf Fersen van den aanstaanden afstand van Alaska gehoord had en dat de verdorven graaf Fersen de sluwe Philippi en de hebzuchtige Zuboav er reeds van droomden de groote kudden robben der Komandoski en Robben eilanden in hun bezit te krijgen Geen wolkje lag op zijn voorhoofd toen hij aan een bocht van din weg de bekoorlgke mevrouw Alten en Irma aan bare zgde ontdekte Vindt ge haar schoon vroeg de gouver neur eensklaps ZiJ is een heerlijke vrouw zeide Orloff terwgl er zich een verraderlijke blos op zijn bleeke wangen vertoonde Het is vreemd dat Ik nimmer naar baar verleden gevraagd heb mompelde Maxntoff terwijl bij Orloff wiens hart onstuimig klopte geheel vergat Ib zy is mevrouw Alten van hare vrijheid beroofd P vroeg Orloff op weifelenden toon Zö is een geheimzinnige gevangene antwoordde de gouverneur Toen wjj ons vier jaren geleden bü m a terugkeer biorheen te Sebaatopol uitrustten ontving mijne vrouw volmacht om voor ons Terblgl alhier vier guchlkt bsDneliiigen alt te zoeken die be De door de Osservatoro Romano gepubliceerde encycliek over hot modernisme stelt vast dat het modernisme thans een ernstig gevaar voor de Kerk is geworden en dal het een der eerste plichten van den Paus is maatregelen te nomen tegen dat gevaar De encycliek gaat dan het modernisme in al zgn geleidingen na en onderzoekt zijn verschillende lichtingen in de filosofie de theologie het geloof de geschiedenis de kritiek OU do hervormingsbewegingen Er wordt stelling genomen tege het radicalisme dat do grondslagen van do kerkelijke leerstellingen hiërarchie en lucht ondermgnt Het modernisme is een samenvatting van alle kettergen en moet noodwendig leiden tot het loochenen van een God Teugelloozo eerzucht zelfzucht onkunde geringschalting der ware katholieke wetenschap en der voorgeschreven katholieke leer zgn hetgeéa het modernisme onder oen aanzienlijk deel der katholieken zelfi onder dan clerus gezaaid heeft De Paus herinnert dan aan de maatregelen die Leo XIII ter beitrgding van dergelijke dwalingen genomen hoeft en bepaalt bet vol gende lo Het onderwijs in de scholastieke filosofie en theologie aa allo seminaria en allo katholieke universiteiten waar collego wordt gegeven in positieve theologie moet in oprecht katholieken geest worden gegeven 2o Da muderntsteo moeten verwgderd worden uit het besturend on onderwg zend personeel van de seminaria rn do katholieke universiteiten 3o De bisschoppen moeten er voor zorg dragen dat do clerus zoowei als de geloovigen verre worden gebonden van de modernistische pers 4o In elke diocees moet een college van censuur worden opgericht tot het onderzoeken van katholieke publicaties Voorts wordt het verbod van Leo XIII bevestigd waarbg der geesteijjkbeid verboden weid zonder verlof van den bisschop tijdschriften te redigeeren Op de geestelijke medewerkers van tijdschriften moet toezicht worden gehouden 5o Het is den geestelijken behondens in zeer zeldzame uitzonderingsgevallen verboden congressen te houden Vorder worden voorzieningen getroffen voor de oprichting van oen raad van toezicht in elke diocees die waken moet tegen de verbreiding van moderne dwalingen waarover de bisschoppen den Paus verslag moeten uitbrengen Als het Parlement gesloten is gaan do ministers in den lande redevoeringen houden om het wnrk van de afgeloopen zitting te overzien en de kiezers duidelijk te maüen stemd waren cm naar SiberiS gedeporteerd te worden door een of andere geheime vrouwelghe vrijmelselarij had de vrouw van den bevelvoerenden generaal van mevrouw Alten gehoord die daar op bevel van het civiel kabinet in eenzame gevangenschap smachtte IJlt merkwaardige bjjgeloovige vereering noemde Maxntoff nimmer den naam van den Czaar wanneer hü iriet Orloff sprak Zoo verzocht ik dan namens mgne vrouw mevrouw Alton te mogen medenemen zjj werd mij toevertronwd als een persoonig k pand van het civiel kabinet en moest als staatsgevangene beschouwd worden er word mg niets medegedeeld omtrent hetgeen zjj misdaan had noch omtrent haar vonnis doch ik moest steeds bet oog op haar houden terwijl zjj slechts aan de bevelen van den Keizerlijken kabinetssecretaris onderworpen zou zijn Verder werd mg nog de vertrouwelijke raededeeliog gedaan dat er volstrekt niets tegen haar uitgevoerd mocht worden en dat mijn eenige plicht hierin bestond hare vlucht te verhinderen en alle verkeer harerzijds met vreemdelingen te beletten Mgne vrouw heeft haar lief gekregen en voor ons eenig kind is zg als een zuster zonder haar zou ons leven hier zeer eentonig geweest zijn Omtrent haar verleden heb ik evenwel nog nieti te weten kunnen komen z spreekt dat de regeering niet stil gezeten heeft Onlangs spoorden liberale bladen de Engelsche ministers aan om zich vooral dit jaar op die nuttige taak van stemming te maken toe te leggen aangezien de unionisten door hard te schreeuwen den indruk trachten te wekken dat de liberalen zoo weinig uitrichten Zaterdag heeft minister Haldane in oen rodevoering het gehad over de nieuwe legerindeoling die in de afgeloopen zitting van bet Parlement haar beslag heeft gekregen De minister weidde o a uit over do graafschapsvereenigingeu dia het territoriale leger in vredestijd zullen besturen behalve in de dagen dat de manschappen oefeningen houden pn zij onder den bevelvoerenden officier staan De Times drukt in een hoofdartikel over Haldane s rede evenals do minister zelf de hoop uit dat het Engelsche volk gehoor zal geven aan den oproep om bü het territoriale leger het leger dat Engeland zeil verdedigen moet dienst te nemen Het is hot eenige middel zoo geeft het blad te verstaan om te voorkomen dat de algemeene dienstplicht wordt ingevoerd Er zjjn nu 800 gendarmen te Antwerpen Do burgemeester ging gisteren al s morgens om zeven unr rond om te zien hoe do toestand was Van Willen is Kunnen werden papiertjes rondgedeeld om tot algemeene staking op te wekkon De hoor Corly heeft den geheelen ochtend onderhandeld met de Federation Hg was goedgoloovig gestemd volgens de Etoile Dat do Federation geweigerd heeft zou volgens hetzelfde blad op de Beurs een tres péniblo impression gemaakt hebben De hoer Corty zon de onderhandelingen met de werklieden voortzetten op den grondslag eener hervatting van do werkzaamheden op de oude voorwaarden De metaalwerkers hebben besloten te staken Do Hongaarscbe bladen hebben het druk over do houding door Bjiirnsterne Björnson aangenomen tegenover graaf Apponyi Bjflrnson had n l aan dr Quidde den voorzitter van hot internationale vredescongres te Manchen geschreven dat hg niet op het congres zou komen daar hg dan mogelgk kans liep Apponyi te ontmoeten En die ontmoeting wenschte h j te vermijden daar Apponyi behoorde tot die vredesapostelen die in bun eigen land onderdrukkingsmaatregelen te baat nemen en rustig toekgken als anderen worden vervolgd Als b v graaf Apponyi do Hongaarscbe ministor van onderwgs die een gemakkelijk verschillende talen is volkomen op do hoogte van schoone kunsten en wetenschappen en haar karakter is rein als eene ontluikende roos Somtijds heb ik wel eens gedacht dat mijne vrouw meer weet dan ik toch heb ik bij dat bekoorlijk wezen nimmer tranen of eenige aandoening bemerkt Maxntoff zag peinzend naar Olga s in de verte fladderend kleed Ziet ge Orloff zjj zon een paleis sieren Maor nu moeten wg aan bet werk gaan Dienzelfden avond in het schemerour vertelde Olga Darine haren beminde hoé trouw Beatrice Maxutofl haar geheim bewaard had Orloff was vrooljjk gestemd voornamelijk omdat hg zich nn weer in een goeden kring kon bewegen het gemis daarvan had hij in zijne gevangenschap meer gevoeld dan dat van zjjn verloren vermogen ïjj had biJ nimmer ketenen gedragen zijn werk had dat steeds verhinderd doch hji was op ruwe wijze met verdorven menschen in aanraking gekomen Vier jaren zijner jeugd waren als in gestadige duisternis voorbijgegaan bet was hem nu te moede alsof hy op een geheel ander wezen terugzag op een bleeke hopelooze schaduw een wandelenden geest Wordt vervolgd