Goudsche Courant, donderdag 19 september 1907

Bchaamtelooze onderdrukker der Slowaken ia zuo achreel BjSrnson op het congrea moclit verBchjjnen ala de vertegenwoordiger van zün volk en ik waa er ook dan zon ik geen raat hebben voor hy uit de zaal verwijderd waa Het i nogal begrljpelgk dat de Hongaaractae pera naar aanleiding van zulk een uitlating vuur vat tegen den man die het waagt in zulke minder zachte bewoordingen de zaak der niet Magyaren te bepleiten Apponyi zeil achrijlt in de Peater Lloyd dat Bjdrnson hoewel ongetwyield een groot dichter aome prant over dingen waarvan hg niet het minste verstand heelt en dat hg aldua bet recht verbenrt om au aérienx te worden genomen Het laatste zal or wel niet toe strekken om Bjnroaon milder te atemmen Men zal zich wellicht herinneren dat Björnsteroe BjSrnaon ook eenige weken geleden in de Donan monarcbie van zich liet spreken doordat hg in een Oostenrgksch blad de houding der Polen tegenover de Boetbeneu in Oalicië gispte w Met zeldzame mildheid gaat de koning ran Siam die op het oogenblik te Hombnrg verbiyi houdt zgn verjaardag vieren die op den 21en dezer maand valt Het leeat zal drie dagen duren Op den eersten dag wordt aan een drietal balletten die in den Knurtuin worden opgeslagen aan alle inwoners van Hombnrg vrg bier geschonken Beter nog hebben het de Kunrgasten die per persoon een liesch Moet Chardon White Star een fleach witten w n en een liesch roeden w n kunnen ontvangen waarvoor hun bons zullen worden verstrekt Verder wordt nog een avondmaal aangericht voor ongeveer 6ÜQ personen waartue ook zUn uitgenoodigd de Berlgnscho kooplieden met welke het Siameeache hol gedurende zijne aanwezigheid in Berign betrekkingen beett onderhouden Ten slotte wordt een groot vuurwerk en een verlichting op touw gezet en heelt de milde koning 25 G0O mark beschikbaar gesteld om onder de armen te worden verdeeld Naar uit Kez gemeld wordt zgn na bet vertrek van aulan Abd ol Azis vier regimenten in die plaats achtergebleven De tot regent nangestelde jongste broeder van den Sultan Sidi Mohammed el Mehdi heelt als raadanan den gouverneur van Elkaar El MeranI naast zich gekregen Een andere broeder van den Soltan Abd el Mahdia ia met dezen naar Rabat vertrokken Het resultaat van de besprekingen tusschen een zestal der gorlogvoorende stammen in het gebied derOeladhari is dat zg voorloopig niet meer aan de actie tegen do Franseben zullen deelnemen maar dat zg zich nog niet openigk zullen onderwerpen omdat zg de wraak der lanatieke Mzabs vreezen Het Fransche Kamerlid admiraal Bienaimè die plan heelt om in de Kamer over het optreden der Franschen te Casablanca te interpelleeren heelt zich thans naar die plaats begeven en is door admiraal Pliilibert en generaal Drude in staat gesteld zich nauwkeurig op de hoogte te atollen van de maatregelen die te land en te zee genomen zyn Verspreide Berichten DurrsCHLAND De klachten wegena laster door ülga Molitor tegen een aantal bladen ingediend zyn ontvankeiyk verklaard De mannen die de politie als verdacht van medeplichtigheid aan den treinaanslag te Htrauaberg in hechtenia had genomen achgnen toch niet de daders te zyn Een ervan is weer vrygelaten en gisteren ia de b looning op het vatten van de dadera van aOOO tot 5000 mk verhoogd ËSOILAID De keizer van Dnitscblaad zal in November te Ijonden koning Hakon van Noorwegen en zgn gemalin de jongste dochter des Bngelachen konings aantreflen Volgens de uitkomsten van het laatste jaar krygt elk Engelschman ook al ligt hy nog in de wieg door elkaar 6é brieven en 19 postkaarten per jaar Italië Een van de zwarte schapen der Katholieke kerk pastoor MurrI de man van de Chris tendemocraten in Italië heelt zyn volledige onderwerping ann den paus in geestoiyk en politiek opzicht aangeboden jboord van den pantserkruiser Horo hebben bg Spezzia voorbereidende Ifoeleniugen plaats gehad met de zware nnen van 481 m H zeef tegen den zin tan enkele marine autoriteiten die een Pslechten afloop hadden voorspeld Er waren dan ook reeds maatregelen genomen voor het val het noodlg mocht zyn da bemanning te redden Zoover kwam het echter gelukkig niiit maar wel heelt het schip veel geleden in de buurt van de kanonnen zag het er zella uit alsol er een outplolling had plaata gebad zoodat het acbip waarachgniyk buiten dienst zal worden gesteld ZWITSBBLAKD Volgens een nader bericht uit Davoa in gebleken dat er in het geheel acht bommen tegen kleermakeritpatroons en gezellen zgn geslingerd enkele door open ramen andere bniten op straat De atollelgke schade is vrg groot POETUOAL Volgens ambteiyke berichten nit Portngepsch West Arika is tuaschen de Portngeesche troepen en de Cuamataa een hevig gevecht geleverd De Fortngeezen bleven overwinnaars maar hadden groote verliezen Rdslahu Het ia na do strenge bevelen van den nieuwen stadapretect eenige dagen kalm gebleven in Odeasa maar by de begralenis van een vermoorden politie olflcier ia er toch weer druk geschoten waardoor véle personen gekwetst zyn Er worden vele huiszoekingen gedaan en tal van Joden gearresteerd In een der vooraleden van Lodz zgn in enkele uren vermoord vyi vrouwen twee jonge meisjes en drie mannen De vrouwenlyken werden verminkt Sedert het begin van het jaar zyn Riazan op weg naar SiberiS meer dan een hall inillioen landverhnizera gepasseerd AllKRlKA In verband met de aanvallen aangaande de anti trustparty chrglt men Roosevelt het voornemen toe zich voor de derde maal candidant te laten stellen voor het presidentschap Het bericht vereischt zeker nadere bevestiging I De Vancouvorianen hebben genoegen genomen met de landing der 900 Hindoes nadat ban gebleken was dat de geeltjes goed in hun geld zaten 1 Echte Amerikanen I Weer een bericht nit Gouda Foster s Rngpyn Nieren Pillen verlichten en heelen in bun grootscb werk en de vermoeide nierweelaela z j lossen het gekristalliseerd urinezuur op en houden het lichaam vry vnu niergilten die ziekten teweeg brengen Mejutlronw H van Waas Baanstriwt L 94 te Gouda meldt ons Het ia thans reeds acht jaren dat ik opgescheept ben met een vigmende pgn onder de schouderbladen die menigmaal over den geheelen rug ging en mg zeer veel last veroorzaakte by mgn dageiyksche bezigheden Het was mj byna onmogeiyk geworden te bukken en di pgn die ik te doorstaan bad wanneer Ik my wilde oprichten was gewoon verschrikkeiyk Zulta s nachts liet de pgn mg niet met rust en raoeat ik het menigmaal uitschreeuwen zoo hevig was deze Ik atond s morgens vermoeid en lusteloos op en het was voor my werkelgk een atral mgn werk weer op te vatten Nu en dan had ik last van opgezwollen voeten en met myn eetlust was bet treurig gesteld ik bad veel zweetingen die door plotselinge huiveringen gevolgd werden alaol het koorts was Daar ik reeds zoo lang aan deze ziekte geleden had dacht ik dat deze ongeneeselgk zou zgn en dit maakte my zeer melancholiek Tot myn geluk maakte ilc echter kennis met Fosters s Rugpyn Nieren Pillen dadeiyk na het gebruik hiervan bekwam ik verlichting en nog voor ik een enkel doosje geledigd had was er een algebeele verandering in myn toestand gekomen Ik ben thans veel flinker en sterker en van de vroegere pyn bemerk ik zoo goed als niets meer Met vertrouwen kan ik dit voorlrellelgk geneesmiddel dan ook aan nierIgders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar ia en machtig U bet pnbliek te maken op elke wyze die V goeddunkt Spreek langzaam en duideiyk wanneec gy Foster s Rngpyn Nieren Pillen koopt dan zal er geen vergiaaiog plaata hebben Zy zyn te Gouda verkrijgbaar bg da Hoeren Wolli Co Weathiven 198 Toezending geachiedt ranco na ontvangst van poatwiasel k F 1 75 voor één ol V 10 voor zee doezen i El nken uit Sclioonli07ea CXVII Zwaar nog geapeeehd ook by die onverkwikkelgke Wetbonderaverkiezing Orenp en Valk allebei moeiten ze hun hart nilstorten Eerst Greup dia thuis al eens matig zyn gedachten had laten gaan wat hy by een herbenoeming wel doen en zeggen zou En zoo waar het leek wel een van buiten geleerd lesje want dat spreekt nog wel van een nmirmdé benoeming hm Als mendru maal over moet stemmen dan is de ur van I baantje er al lang al Overigens had Greup itcu moiimm waarom hy het baantje van Wathoadw ion tuncBu 1 Hy wilde diegenen die hem hun vertrouwen schonken niet telmutellen Maar ik geloot dat ze door uw aannomen zeer teleurgeateld zgn Zaagt gy in die vgf stemmen maar vüf geen vingerwözinif voeldet gg in dat ariémTal stemmen geen zachten drang om te bedanken heer Greup f Ach ja dan ia uw verkiezing een Ommissie van weerskanten Je moet anders wel naar zoo n baantje snakken om dat allea langs je konwe kleeren te laten alzakken Maar gelet op uw karaktereigenschappen kunnen wg ons voorstellen dat gy buiten dat baantje niet meer kunt en dat ge 2e lost en kracht voelt om na die lange reeks van dienatjaren Greup apreekt van lange diemtjaren alsol ze vroeger meer dan 36d dagen telden maar dat zullen we maar op rekening van zijn hoogen leeftijd ttellen nog eonigen tgd met zyn beste weten en bedoelingen werkzaam te zgn Wel zeker ala maar eena flink van je al Stent gesproken is hall gewonnen Hóórt gg hft Schreuder Greup is nog niet oud Hy is nog best tot besturen in staat zyn geheugen ia nog heel Irisch zyn bedoelingen zgn altgd van onschuldigen aard on bg zgn besluiten geven enkel de belangen der gemeente den doorslag nooit laat hy zich leiden door persooniyke sym ol antipathie En zoo zal Schoonhoven tot 1911 bestuurd worden door de vaato hand dea heeren Grenp Veelbeteekenend liet de voorzitter dan ook op deze speech volgen Dat hebben de heeren dtu gehoord Het speechen zat dien dag in de lucht De heer Valk was ermee begonnen By zgn installatie gevoelde hg behoelte zgn hart te luchten over den wind van ontevredenheid die over Schoonhoven waait over de bemoeizucht een zekere het is nooit naar deo zin een zekere afmaherij Wat een zwaarmoedig heid spreekt uit deze woorden ol een zwaarwichtigheid Moeten wy deze ontboezeming opvatten in din zin dat die geeat O Wethouder van Publieke werken tegenstaat omdat g liever gevleid bcHrooptikt wordt dm op uw leilen gewezen Geldt dit een persoonIgke klacht Men moet wel tot de conclusie komen van ja want wat er volgt is de vrucht van een grondig f onderzoek dat tot resultaat had 11c ben de rechte man op do rechte plaata Laat de wespen maar aan deze acboone vrucht een sappige perzik f knagen Die ontevredenheid die bemoeizucht die almakerg zg laten mg koud ik bewandel den goeden weg En op die wandeling is de wet mgn giili myn geweten Ja dat geweten is altgd iets persooniyks de een heelt een ruim de ander een nauwgezet geweten en ol die gids nn en dan eena niet verlaten is moet gy zeil maar eens ernstig onderzoeken Gy weet het dus burgers van Schoonhoven en gg vooral kiezers die den heer Valk alvaardigden klachten laten hem koud zgn hem een doorn in t oog bovendien De klagers worden gerangsehikf onder de wespen Klaag dus niet over hooge hooldelgken omalag en zgn treurige wyze van aanslag Klaag niet over duur gaa en water Klaag niet over de dure bedrgven die door conceaaie van den hala gekeerd konden zyn Klaag niet over tonnengeld over treurige acbooltoestanden over tram ellende zwem badmisère over kinderarbeid kindervoeding belasting progressie apeelterrein tirannie in den nijveren bgenatal van Valk is dit allea contrabande en wordt verzonden naar het weapenneat van Jan Bazuin c s En zoo gelouterd en gezniverd ging hg de Wethouderabenoeming tegemoet Wat een tegenslag I Hy was kapot glad gebroken Hy zou het in beraad honden Maar ach met beraden van 2 X 24 uur was het beroerde geval toch ook niet goed te maken Hg zon een paar minaten later maar aannemen andera liep de boel in de war met het verkiezen van de commissie voor de bedryven Eu toen dat punt aan de orde kwam stelde niemand anders dan Valk voor om die commissie op te doeken Want het Dagaiyksch Bestuur m a w Greup en burgemeester waren bg den bouw der nieuwe gaalabriek met legio klachten gekomen En daar kan onze vriend niet tegen t Dna Greup en de burgemeeater ook al verwezen naar het weapenneat van Jan Bazuin Wat zal Greup daar een schik hebben Maar apropoa hoe kon je de verkiezing dier commiaaie gebruiken ala argument om dat baantje van Wethonder aan te nemen waar gy blgkens de verbazing van Schreuder toch zwanger gingt van het plan om die commissie op te doeken P Een gelegenheida o verlegenheidiargument een str ohalm Och och kondt ge voor geen jaartje bniten dit baantje f Tot 1908 dua het volgende jaar weer altreden Waa het niet waardiger geweest om uw onmisbaarheid ala Wethouder te toonen door uw baantje voor een jaar aan een ander over te doen Maar gy vreesdet evenzeer ala ik dat men a dan stilletjes zou laten rusten Neen haasje eer en heeracbzucht zyn de drglveeren die u dat baantje zoo nit de goot doen oprapen En ala Niekerk daar op wyat dan moet de groote Man yn woede koelen door te uggtD dat Nlak tk ook aatr dat buntjt dwong en dat hy daarvoor de raadaleden afliep om bg ben in de gonst te komen En jy bent zeker op je stoel biyven zitten hè Wie stemt er tegen zgn beginsel vó6r de kermiaP Doen dat mannen van karakter en beginael Het ia erg dunnetjea met je vriend Moedig zilt ge ala ge naar ambtenaren kunt trappen Vermakelgk was ook de discussie over de trsm Wat stonden ValkSchrender daar scherp tegenover elkander I Wat moeten we by den beer Trenb doen F Mg mankeert het misschien aan een goed gezond verstand ü word dan ook al wat ouder enz O amice het ia voor een bnitenstaander toch zoo duidelgk dat bg jon allea draait om eigen ik dat hoogmoedige Schipperahart Moet dat zoo weer de zes lieve jaren doorgaan dat de belangen van Schoonhoven veratikt worden onder een borg van onbennllige kibbelpartgen P Ondeugend was het intusschen van Grenp dat hg de geschiedenis van dia adressen van do Kamer van Koophandel en deTramcommiaaid rappeleerde om Schreuder Ie laten voelen dat by toch ook de wgaheid niet in pacht heelt En Valk ziet nu licht in die duiatere zaak der Tram Nou hoor je zegt het Treub maar recht op dea manat ala je naar Gouda gaat Ja vrienden ge krggt ons Dagelgkach beatuur bg leven en welzgn op bezoek in Gouda op 18 Sept a s Zg zyn door den raad algevaardigd om uit den heer Treub nog meer te persen dan hg op die vergadering zeggen zal Greup heelt de duimschroeven al opgezocht Die vergadering belooft belangrgk te worden JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN GENEllAAL T W K K Ê K H M n K H Vergadering van Dinsdag 17 Sept Geopend 3 ure Tydeiyk voorzitter de heer van Alphen als oudste in jaren De tgdeiyke voorzitter opent de vergadering en houdt de volgende rede Myne Heeren Door leeltgd nogmaals geroepen als tydeIgk voorzitter de werkzaamheden onzer Kamer bg den aanvang van een nieuw zittingsjaar in te leiden heb ik de eer uit naam der Kamer myne medeleden daarin welkom te heeten Twee onzer traden sedert den aanvang der vorige zitting ala nieuwe leden op Zg vervingen een lid dat reeda by de opening deed verslaan dat wy zgne welsprekende atem niet meer zouden hoeren en een ander die deer cumulatie van betrekkingen zicb genoopt vond tot altreden Wg houden hen in goede gedachtenis evenzeer ala de beide anderen wier open plaatsen nog niet vervuld zgn Een dezer kundig en aangenaam in den omgang ontviel ons helaas door plotseling overlgden en de tweede bizonder vertrouwd met Indische toestanden dien wg wegena ziekte reeda geruimen tgd niet onder ons zagen vond tot ons leedwezen zyn gezondheidstoestand niet verbeterd en kondigde zeer onlangs zgn ontslag aan Geen verandering ontstond in de gelukkige omstandigheid dat onze geëerbiedigde en gelietde Koningin ons gespaard bleel voor de heropening van de zitting der Staten Generaal in dezen ochtend Moge tot voldoening van Hare Majesteit die Hare taak met zooveel waardigheid en toewyding vervalt en tot heil van land en volk onze arbeid atrekken en worde de zegen van God den Heere daartoe ona niet onthouden Ik verklaar de vergadering te zgn geopend Applana l Staatabegrooting 190 8 T De miniater van financiën de heer De Meeater legt daartoe gemachtigd door Hi U oe Koningin de Staatsbegoooting voor 1908 aan de Kamer over zoomede de Nota betrellende den flnancieelen toestand Nominatie Voorzitter Aan de orde is het opmaken der nominatie voor de benoeming van een voorzitter der Kamer voor het aangevangen zittingsjaar Tot leden van het bureau voor de stemopneming orden benoemd de heeren Lieltinck van Veen v Vnoren en Limburg Eerste candidaat Eerste stemming Uitgebracht zfln 93 stammen waarvan op den heer Bëell 72 op den heer van Alphen 3 op den heer Kolkman 2 stemmen op de heeren v Dedem en De Beanlort ieder 1 atem Blanco 14 Zoodat tot eerste candidaat ia gekozen de heer Rdell Tweede candidaat Eerste stemming Uitgebracht 93 stemmen waarvan 40 op den heer Kolkman en 45 op deo hear Borgasios Blanco 3 stamman D overig umiBM i o mdMid xosdat Mn tWMdt Try stemmlog moat plaata hebben Daarbg worden uitgebracht 94 stemmen aarvan 47 op den heer Kolkman 2 blanco 1 Tan onwaarde toodat de heer Goeman Borgeaius is gekozen tot tweeden candidaat Derde candidaat Eerste stemming tTitgebracht worden 91 stommen waarvan 80 op den heer Kolkman De overige atemmen zyn verdeeld De heer Kolkman ia alzoo tot derden candidaat gekozen Do nominatie z il H M da Koningin aangeboden worden door de commissie van atemopueming aangevuld met de hoeren de Klerk Aits Duymaer van Twiet van den Bergh Rotterdam en don tgdeiyken voorzitter De Voorzitter deelt mede dat de aldeelingen tot voorzitters hebbon gekozen de heeren Kolkman Lely Lieltinck de Beanlort en Heemskerk en tot ondorvoorzittera da heeren van Alphen Lohman van 6go Boa en v Vlgmen Regeling van werkzaamheden Do Voorzitter stelt voor morgen 1 uur ta beginnen met het aldeelingsonderzoek der Indische begrooting enz on do twee WestIndische begrootingen De beer Van Kol stelt voor de beide WOstIndiacbe begrootingen van do aldeelingsagenda at te voeren omdat de tyd tot studie ontbroken heelt Do heer Lohman acht dit niet noodig De arbeid kan zoo geregold worden dat er tgd voor studie ovorblglt Het voorstel des voorzitters wordt daarna aangenomen on de vergadering tot nadere byeenroe ing verdaagd Gemengde Berichten Hen meldt uit Doesburg Een eigenaardige quaestie doet zich thana hier voor Eenigen tgd geleden werd door de gemeente het besluit genomen dat voortaan geen twee schepen naast elkander de achipbrug mochten paaaeeren Deze verordening trad Maandag in werking Zy achynt echter niet zeer gewaardeerd te worden door de Doesburgscbe schippers althans Maandag wilden weer eenigen ala vanouds met hun schepen paaseorsn Men weigerde de vaartuigen achter elkaar te plaateen Het gevolg is dat thans van weerazgdon van do acbipbrng tal van acbepon liggen te wachten zoodat ds vaart op de IJael leiteiyk gealoten is Er waa gisterochtend iets byzondei a te zien op de mirkt te Alkmaar dat algemeen de aandacht trok en waarom velen harteiyk hebben gelachen Men zag n I een boerinnetje dat een vet varken ter markt bracht in een kinderwagen I Om te voorkomen dat het beeat zich nit zgn zonderlinge poaitie zon bevrgden was er netjes gaas over gespannen Waarschynigk is hst vooral aan dit eigenaardig vervoermiddel te danken dat het varken zoo vlug van de hand ging De verkoopster reed het zeil naar de Waag tot groot vermaak an allen die hot zagen Genoot do paardentram Maandag te Utrecht hy haar laatste rilten groote belangstelling van de zgde van het publiek een clubje studenten gal in de Nobelstraat eveneens van zyn belangstelling biyk De laatate wagen naderde on hierop hadden de jongelui het gemunt In een ommezien was de tram hestorad en uit de rails gelicht met de bedoeling om naar de sociëteit aan t Janskerkhol te worden overgebracht Voor rouw decor was gezorgd in den vorm van e n somber zwart vlaggedoek D doodenmarsch werd op de tram uitgevoerd Eenigen zaten reeds boven op de imperiaal toen de politie kwam en het snoods plan in duigen wierp Onder geleide van een politieagent is de laatate tramwagen daarop netjes naar de remise aan het maliebaanstation overgebracht Het geheels bedrgt is thans stop gezet en de paarden wachten mstig den dag al waarop ly onder den hamer zullen wordengebracht j p Gisteravond omstreeks halfnegen heeft het wsder een treurige rol gespeeld in een te kwader ure ontstanen twiat tusschsn twee vroegere vrienden den 39 jarigen K W J HaremaoB wonende op het Roeland en W Van den Borg op de Mnidsrgracht heiden te Amsterdam po berichten over de oorzaak van den twist loepen aiteni Volgens sommigen ving hy aan met een woordonstryd over honden andoren beweran dat ook hier weder net cherchoz la femme gslden moot Hoe dit zy zeker li dat op straat de twiat ï i i P 8 Mnidergracht by de plotseling een dolk 01 dolkmss in elk geval een zeer scherp voorwerp to voonchyn haalde en daarmede Havemann een steek in de rochtorboihalft toabraeht Het wapen drong door Haveaann s kleederon doorboorde den borstwand on raakte de long loodat een srniUga inwendige verUoadiof ostilond Na in een naburige aatomobielgarage t lifn binnengedragen waar hem de eerste geneesknndige hulp werd verleend werd het slachtoffer naar het Ned Israélietisch Ziekenhuis op de Nieuwe Keizeragracht overgebracht waar zgn verwonding werd bevonden levenagevaarlgk te zgn en zyn toeatand hoogst ernstig werd geacht De man was echter voldoende by kennis om bg het voorloopig verhoor hem eerst afgenomen door den inspecteur J H Quanjer en den waarnemenden commissaris in de 2e sectie den heer A Kammer later ook door den officier van justitie mr Baart de la Faille de hem gestelde vragen te beantwoorden De dader wist na den moordaanslag te hebben gepleegd te ontkomen door op een de Middenlaan paaseerende wagen van lyu 9 te springen Stadsnieuws GOUDA 18 September 1907 VERGADERINGVA denGEMEENTERA AD op Vrgdag 20 Sept 1907 dea namiddags half twee nor Aan de orde 1 De benoeming van B een concierge van het gebouw Arti Legi b oen onderwgzer aan do school v g I o No 2 2 De begrootingen voor 1908 van a de gesubsidieerde inateliingen van weldadigheid b ds Bank van Leening c de Volksgaarkeuken en bet Holl managesticht De begrooting voor 1908 van het ge meenteponsioenlonds Het voorstel om niet over te gaan tot onbewoonbaarvorklaringder woning Wyk K No 164 De voorstellen tot onbowoonbaarverkiaring der woningen Wgk O No 408 enWgk L No 155 Het voorstel tot intrekking der bg besluit van 28 Augustus 1906 vastgestelde Tramverordoning Het voorstel tot splitsing dor laagste klaaae van den Haudelacuraua Het vooratol om voor één jaar het onderzoek van melk op te dragen aan dun apotheker E Grendel alhier De verzoeken om onthelflng van achoolgeld op de Burgeracholen Het Ie Suppletoir Kohier der pleataelyko directo belasting naar het inkomen dienat 1907 Het Kohier der Schoolgelden op de Bnrgerachoien Aan de raadaleden zgn de volgende ingekomen atukken toegezonden Gonda den 12 September 1907 In uwe Vergadering van 16 Anguatua jl werd bealoten onze Commisae nit te noodigen ten aanzien van de zoogenaamde huizen van verkoop met recht van wederinkoop bepalingen te ontwerpen in den geest als ook reeds in andere gemeenten zgn vastgesteld Aan dis uitnoodiging voldoende hebbei wy de esr ü hierbg een Ontwel p Verordentó tot wyziging der Algemeene Politfbveroraening voor deze gemeente ter vaststelling aan te bieden De Ontwerp Verordening luidt aldus ONÏWEBPVERORDKNINÖ tot wgziging der Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gonda Eenig Artikel In de Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gonda vastgeateld den 1 Juni 1906 en algekondigd den 22 dier maand worden de volgende wgzigingen aangebracht I Tuaschen de afdeelingen IV en V van Hoofdstuk V wordt oAie nieuwe Afdeeling IVa gevoegd met het opschrift Van de banken van leening en de huizon van verkoop met recht van wederinkoop bevattende de volgende nieuwe artikelen Art 144a Ieder die seoe bank van leening of een huis van verkoop met recht van wederinkoop opricht verplaatst of overneemt is verplicht daarvan alvorens zyn bedrgf uit te oefenen achriltelgk kennis te geven aan den Burgemeester met nanwkeurige opgaaf van de plaata waar de inrichting wordtof is gevestigd van de tarieven der gevorderde rente berekend per dag per week en per maand van de termynsn binnen welke de inloasing of de wedaiïnkoop moet plaats hebben van de termynen binnen welke na den dag waarop de schuld opvordorbaar is de goederen tegen betaling van het verschuldigde en na den verkoop der beleende goederen de opbrengst na aftrekvan hoofdsom en rente alsnog ter beschikking der beleeners biyven of en zoo ja by welke maatachappy de voorwerpen tan bate der inbrengers zyn rtmksrd Tan alle andere voorwaarden welke aan de overeenkomsten van beleening of van verkoop met recht v in wederinlioop ala regel verbonden zyn van de uren waarop de inrichting voorhet publiek geopend en gealoten wordt Art i44 De in hot vorig artikel vermelde opgaven moeten bg de uitoefening van bet bedrgl stipt worden in acht genomen en mogen zonder voorafgaande kenniageving aan den Burgemeeater niet worden gewyzigd of teriyde gesteld Deze opgaven worden door den ondernemer openigk bekend gemaakt in de in ds gemeente verschgnende dagbladen Tö6r den aanvang van het bedrgl en voorla in de maand Januari van elk jaar Zg moeten dnidelgk leeabaar aangeplakt ol opgehangen zyn in de lokalen der inrichting waar goederen ter beleening ol ton verkoop met recht van wederinkoop worden aangenomen alamede aan de buitenzyde van eiken toegang tot de inrichting Art 144c Ieder ondernemer van eene bank van leening ol van een huia van verkoop met recht van wederinkoop ia verplicht een register waarvan de bladen doorloopend genummerd zgn aan te leggen en naawkenrig bg te houden waarin elke beleening ol verkoop onder een alzonderlgk volgnnmraer in regelmatige volgorde wordt opgateekeod met vermelding van naam on woonplaata van den heleenerol verkooper aard en omachryving van het beleende ol verkochte voorwerp het bedrag van de geleende ol betaalde aom den bedongen interest den termgn van inloaaing ol wederinkoop elke inlosaing of wederinkoop zeil Hg is verplicht dit rei ister voordat het in gebruik wordt genomen aan den Burgemeester ter waarmerking op te zenden ten alle tyde aan de politie ter inzage te geven en binnen de eerste acht dagen van elke maand aan het bureau van den Commissaris van politie te vertuunen ol te doen vertoonen opdat het door dezen voor gezien worde geteekend Art Hid Van elke beleening ol van eiken verkoop met recht van wedorinkoop moet door ol van woge den ondernemer een ondertoekend en gedagteekond bewga in den vorm van een nittrcksei uit het in het vurig artikel vermelde register aan den beleener of verkooper algegeven worden Art 144 Het bepaalde in artikel 144 ia 0 j de ondernemers van eene bestaande bank van loening ol van een bestaand huis van verkoop met recht van wederinkoop van toepassing Art 144 Het ia verboden a goederen in onderpand ol koop aan te nemen uit handen van een minderjarige beneden den leeltgd van negentien jaren van een bescbonkeoe ol van een persoon die blgk geeft van gekrenkte geestvermogens ij de beleende ol verkochte goederen tecag te geven aan een anderen persoon dan atii hem die deze goederen heelt heleend At verkocht lenzy het in artikel 144 2 ver melde bewga op wettige wyze aan een ander is overgedragen ot ten deel gevallen c de in artikelen 144i vermelde bewyzen in beleening te nemen Art 144 De bepalingen der artikelen 144a tot en met 144 zyn mede van toepassing op de bestaande banken van leening en huizen van verkoop met recht van wederinkoop met uitzondering van de Bank van Leening der gemeente De ondernemers der bestaande banken van leening en bnizen van verkoop met recht van wederinkoop zgn verplicht binnen eene maand na het inwerkingtreden der Verordening waarby dit artikel is vastgesteld aan Bnrgemeester en Wethouders de achritteiyko opgaal te doen vermeld in artikel 144a en deze openigk bekend te maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 144i Aan artikel 200 wordt toegevoegd 12o de directeur van de Bank van Leening der gemeente voor zoover betreft Aldeelihg IVa van Hooldatnk V Aan artikel 201 wordt toegevoegd h de politie on de directeur van de Bank van Leening dor gemeente ten allen tyde dus ook luaschon zonsonder en zonsopgang tot do gebouwen en ruimten bestemd tot ol in gebruik als bank van leening ol buis van verkoop met recht van wederinkoop ten einde te waken tegen do overtreding van de bepalingen van Aldeeling IVa van Hooldstok V IV In artikel 202 worden in de zinsnede aanvangende met de woorden met geldboete van ten hoogste vyi en twintig golden ol hechtenia van ten hoogste zes dagen tusachon da nummers 144 en 145 evoegd de nummers 144a IHb 144e 144 f 44 144 on 144 Ter benoeming van een onderwijzer aan de School voor g I o No 2 dezer gemeente ter voorziening in de vacature welke zal ontstaan door het aan den heei J M Znydam wegens zyne benoeming tot Onderwyzer aan d Is Bargsrsehool voor Jongans te verleenen eervol ontslag hebben wg de eer in overlog met den hoer ArrondissementsSchoolopziener na ingewonnen berieht van het Hoold der betrokken School voor te dragen I den hoer R OOSTERLING te Gouda II F H REEBEEN III H KLEUN Overeenkomstig het bepai lde by art 29 der Wet op het Lager Onderwys leggen wy het advies van den Schoolopziener en het bericht van het Hoold der School hierbg over Hen verzoekt ons mee te deelen dat op de gisterenavond gehouden bgeenkomst hot aangekondigde Leesgezeiacbap is opgericht onder den naam van Leesgezelschap Gouda en tot bestuur is gekozen Mevrouw Ed Douwes Dekker en de Hoeren Cambier van Nooteu en van IJsendyk Nog een beperkt aantal liefhebbers kan zich hg een der bestunraleden voor hot lidmaatschap aanmelden Op de Nationale en Internationale Landbouwtentoooatelling te s Qravenhage werd in de rubriek kaaa aldeeling zuivel do gouden medaille toegekend aan 0 Breedgk te Waddingaveen O Goebel te Bodegraven Keus en Co en F Middelbeek alhier Door do Rotterdamsche rechtbank werd behandeld de zaak tegen P H 39 jaar kermisreiziger te Ngmegen die op 1 Augnstus zich in beschonken toestand had verzet tegen den agent van politie C do Koster alhier die hem van don openbaren weg wilde verwyderen Eiscb een maand gevangenisstrat By Kon besl van 16 dezer ia benoemd tot notaris binnen het arrondiasement Utrecht tor atandplaats de gemeente Woerden jhr P J van Winter candidaat notaristo Utrecht Do heer D Oocheret hoold der Waalsche Oiaconieachooi te Rotterdam is door het Fransche gouvernement benoemd tot 01flcier d iuitrnetion publique RssuwijK 16 Sept Oe begroeting voor het dienstjaar 1908 ia in ontvangaten en uitgaven geraamd op 1 20121 58 Aan deze begrooting zyn do volgende poaten der nitgaven ontleend Onderwgs 789 5 hooldal omslag f 5200 bureau en personeel onderhoud f 4067 80 armwezen f 2070 openbare werken f 1750 ronte en aflossing f 1500 08 openbare veiligheid en brandweer 1 1265 kosten vac beheer en onderhoud van bezittingen f 227 03 Vi gezondheidspolitio f I87 9Ö pensioenen f 100 Vermoedoiyk in den nacht van Zaterdag op Zondag is van den landbonwer G Janmaat alhier oen kistje ontvreemd waarin een 8 X galden aan bankpapier benevens een bowys van inschryving van 1000 gulden op de spaarbank en eenige qnitantiën beiastingbiljetten eigendomabewyzeu enz De politie doet onderzoek Sporen van inbraak waren niet aanwezig Alle nog reateerende ZOMEEMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prüzen OPGERUIMD Hoogachtend iïaiidr Specialiteit in COSTUMES MANTELS BL0U8EN on JAPONSTOFFEN met diiarby paaaendo GARNEERINGEN ADVi iiTENria iN Alenw onovsrtrolleii I I Fror t r f iohori welbekimil I ISICir EBACBr llIZIS AUmu Mbt met Pibrlokinarli tot TOortJureade rwlicaln tn teken geaeziug van ftUe lolh de Dieest hardnekkige 0 1 uU giekten ooral ontstaan d or afdwalingen op iengdigt n tmf ijj t e Kenexing van elke zwakte UI th Kticht t enaawdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Masgpjjn slechte jtpasvertering Onvernic ea Impotenu PoUutione enz UilToerige proipectaueo Trip f or f ewk fl 1 fl I fl S j dubbuloflaiich fl f OnlrailDepdt M ttb v d VoRte Z Uli mpi j Ü pOli M Cl ftti k Go Hott rdam V Happelf VGrafenbagu t HilmiDsot fltt JoDf J Oed Kutiar an Wriff fc Co oudii D bH alle drcN it a