Goudsche Courant, donderdag 19 september 1907

o 10440 Vrijdag 30 September 1907 40s e Jaargang i i w M iwi9mnnp mmm mum JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken u o TelslMi a A I V K tt T E N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen roote letters vforden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur lis hikIiI TeletMR II M De Uitgave deier Courant geschiedt dagelijks met uitiondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jKist 1 70 Afzonderlijke Nommcrs V IJ F CENTEN ARKT A SO ST II y GOUDA mEBMM AfmmB OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het I oord Urabanlsch Schoen m Laarzenmapzija KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe repiratiCn b aangonioten werk DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PHACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE mopebITajiem zjjn beslist die der Firma WELDOW TUM LADIES JOVUXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THK ILL DUBSSMAKBU met een gratis geknipt patroon THE UAHAAU OF CHILO IIEÜ S FASllIONU ANKER A PAIM EXfELLBir I f KAAOT Vu BoekhamUlaai Prite nammerH i Alle met lumtel Uoll OUvoegnel Van alle iu deze bladen voorkomende modellüi zyn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van U 5U verkrijgbaar bjj MILLY SIMONS Den Haag è bjj MIL BÏEF0T7AKTHEE UIT HBT MaOIïIJN VAN OORINCHEtt Uiize THËËëN würdon atgelerord ill Terxef elde pHkjoa vanofj twee en een half eu etn Ned ont met vermotdiug vau Nommer e PrfJR voorzien van ueveustaaa Merk Tolgens de Wet gedepo neerd Zich tot da uitvoe in vuu eerde orders aanbev euilü J C BIJL voorooen J BREEBAABT Lz Ruim 3S jaar Doen MiuiocmN UCHT EN nHEUMATfEKLUDCnS HET SUCCES SEBHUIKT VCfIKIUIGMAIt IN Fl£SSCHtN N 50d3 7Sc s ptflXS BU H H APOTHEKOa EN DMCBTEN r Ad RKHTERii Rotterdam Te Gouda bj LDliEB Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhavea 198 Wild eh Cievogelle Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Dniven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt banco dooT geheel Nederland Aanbevelend T OÜTXSLISG Foeüet OoBterstraat 18 ROTTEBDAIC Telephoon Inters No 2031 Oooda onzer verbouwde Magazijnen Tevens 6R00TE EXPOSITIE der Noaveaotés m antel$9 Mantel Coslumes Costuine Rokkeii Blouses JaponstoHen enz WERKLD SDCCKS De Wereldberoemde Superior DruiveiiLorsthoning Exlract mMMéMtmm wordt aanbevolen tegen Borstaandoeniugen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpyii Heeschheid enz MELHSTBE is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en geh chten in Nederland Frankrijk Duütcliland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Transvaal ent i 3IELIANT1IE werd I maal met öond en ï maal met Eere Medailles bekroond MKLlAlfraH in flacons f 0 40 l 0 70 en f 1 ANKER UELIAHTHE in doozon tabletten i 0 40 en I 0 70 Kindormodes met vele gratis ge i knipte patrouei Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Co TESEN RHEUMXTIEK EN VERKOOOHEDEN Koninklijke Stoomfabriük Oe Hontngbloem Den Haag Verkruabaar bij Firma WOLFF t Co Westhaven 198 Qoada ORENUEL Gouda K H VAN MILD Veerstal B 120 ou a A BOÜMAN J oordrec i PINKSB Nieumrkerka d IJiel k N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK OmUwa r A SCHEER llaattreclu P W ï EDE Oudewater K va due HEIJDEN te Reeuuijk P v o SPbK MoercapeUe D v o SÏAll Wed J HOLST M KOLKMAN AKïj VAN DER HEIJDEN WarfdinymM P A uK QttOOT A D JONÜH 0 iWo fr J P KASTELEIN FoUbroekerdam D BIKKER te Bentdiop W H CHlJ WI Ci Laat U niet misleiden door ft IÜ S roop Het klooster SaHeta PatUo AI Hi bestaat nist Siroop van geenerlel waarde SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TÜIN VOOR DE LENTE MET Haarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wü franco door Nederland onzeovor il bekende yormalCoUectie 30 Hyacinten voor glazen o 40 voor potten of 50 voor don toin of eone collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 poUen ol eene collectie voor den tni van 250 stnks of eene collectie voor kamer eu tnin van 240 sinks ieder bevattende eene prachtige kenze vanHyacinthen Tulpen Narcissen Orocas Scillas Sneeuwklokjes eni Ri k geillnstreerde prüslijst met specificatie onier collecties in het Hollandseh en onze vele wenken voor de cullnnr bevattende groote catalogns in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco TuinboBW KlablIssenient Huis ter Duin NoordwUk bU Haarlem AFvMTMTiEf in aUe Couranten worden aangfenomen door het Dnik VBD A BRINKUAN Zn Advertcntli Hureaii vao A BKli KMii ZOQM BuKentaDdsch Overzlchl De onderhaodelingoD tusschen generaal Drnde en de stammen die deelnamen aan de lurallen op Casablanca worden voortgezet Cit een telegram van den generaal aan de Franscbe regeeriog blgkt dat hiJ de volgende voorwaarden beeft gesteld Tarbod tot het dragen van wapenen in een omtrek van 12 K M van Casablanca leder die in strgd met dit verbod handelt zal onder verantwoordelpheid der stammen met een boete van 12 Doeros worden gestraft zoo een nienwe tegen de Europeanen gerichte opstand uitbreekt zullen de aanleggers ervan aan den Makhzen ter bestraffing worden uitgeleverd De stammen moeten hunne wapenen bjj generaal Drade inleveren Elke persoon die in het bezit van oorlogscontrabande wordt gevonden zal als krggsgevangene worden behandeld De moordenaars van 30 Jnli en de Kaïd niad Hari Died el Hadjahman die de voornaamste aanleggor van de onlusten in Casa blanca is moeten aan de Franschen worden ailgeleverd ledere stam moet een ggzelaar stellen die uit de invloedrijkste leden van den stam gekozen woidt De afgevaardigden der stammen aan wie generaal Drnde deze Voorwaarden heeft voorgelegd hebben een bedenktijd gevraagd tot Donderdagmiddag om aan baune stam men de voorwaarden te kunnen mededeelen De onderhandelingen tusschen de Oostenrgksche en Hoiigaarsche ministers over den Ansgleich die Maandag hervat werden moesten Dinsdag wegens onoverkomelijke meeningsverscbillen worden afgebroken De Hongaarsche minister president Wekerle werd Dinsdag door den Keizer in audiëntie ontvangen om over den stand dor onderhandelingen mededeeling te doen Wekerle verklaarde aan den Keizer dat de Hongaarsche ministers besloten hadden nog dienzelfden dag naar Boedapest te zullen terngkeeren Na de audiëntie had een vergadering van den ministerraad plaats waaraan Wekerle Andrassy Apponyi en Zichy deelnamen Zoodra deze bijeenkomst gesloten was vertrokken de Hongaarsche ministers met uitzondering van Andrassy en Apponyi die gisteren bg den Keizer op audiëntie ontboden waren Een tijdstip voor de hervatting der onderhandelingen werd niet vastgesteld Volgens berichten uit Weenen werden de FtViLLETOIM ZWERVELIKGEN Nair het Russisch 25 In de laatste vier weken had hij tot na middernacht zjjne lamp gebrand en boeken berichten en Amerikaansche couranten bjjna verslonden zoo was bjj weder een geheel nieuw leven ingegaan Zgn tred werd weer krachtig zijne oogen schitterden weder hij genoot het achterstallige geluk dat ITrt noodlot hem schuldig gebleven was Vijf weken nadat Zubow met de Reindeer vertrokken was lag de krachtige schoener Baranoff gereed Des daags werkten azutoff en zijn secretaris des avonds legde de vorst bezoeken at bg de hoogere offlcieroB die in een anderen vleugel van het slot TorWijf hielden terwjjl Orlofl als getrouw ridder de beide dames gezelschap hield De troepen die de kusten bewaakten hadden flinke officieren die niet begeerden den drem £ el te overschrijden waarachter Beatrice laxitoU all een geliefde koniDgin heerachie de oud biiiehop en zün geeatelüken voon w in MO usgenMia hoii niMt da knk moeiiykhedeo die tot het afbreken der onderhandelingen geleid hebben opnienw veroorzaakt door het verschil van meening over dg Baükfuaestie on de regeling der bijdragen in de gemeenschappelgüe uitgaven Oo tenrijk verlangt als voorwaarde voor de staaterechtelgke en economische concessies die het Hongarjie wil toestaan verhooging van de Hongaarsche bgdrage Quote en verlenging der bankconcessie Hongarije was bereid tot eene verhanging der bijdrage met 1 6 pCt zoodat de Hongaarsche bgdrage tot 36 2 pCt zou worden verhoogd maar in ruil daarvoor eischte Hongarije nieowe conce sies die Oostenrgk meende niet te kunnen inwilligen Daar de Hongaarsche ministers niet in staat waren zonder ile inwilliging van die voorwaarden op de Oostenrgkscbe voorstellen in te g lan werden de onderhandelingen sine die afgebroken Het gesukkel kan nu weer beginnen Reeds gernimen tjjd duren de onderhandelingen zoo voort met horten en stooten zonder dat een resnltaat bereikt wordt En het einde ervan is onder deze omstandigheden nog lang niet te voorzien Heteenige gevolg er van is dat de verbittering aan beide zjjden van de Leitba voortdurend toeneemt en dat de ooafbankelgkheidswenschMi in Hongarije voedsel vinden in de weigering van Oostenrijk om de Hongaarsche eiachen in te willigen De nienwe encycliek is getiteld De modernistarum doctrinis en is gedateerd op 8 September Zjj begint met de woorden Pascendi domiuici gregis Volgens de Tribnna hebben er verscheidene theologen van de congregatie voor de inquisitie aan medegewerkt het gedeelte dat over de tucht handelt zon van den Paus zelf zün Bij de bespreking der encycliek doen de katholieke bladen het belangrijke er van uitkomen dat door dit pauselijk stuk thans een scherpe formuleering is gegeven van bet modernisme dat de aloude kerkleer die ds eeuwen trotseerde ondergeschikt wilde maken aan den waan van een oogenblik Het modernisme zeggen de bladen is daarom in lijnrechte tegenspraak met den geest de leerstellingen en da tucht der Kerk De encycliek neemt stelling tegen het modernisme niet tegen de moderne studiën en ze beveelt daarom de bestudeering aan der positieve theologie Plus X zeggen de katholieke bladen voltooit het werk van Lee XIII De encycliek ligt geheel in de Ijjn van diens ideeën over kerkelijke tucht welke ook in t vervolg de maatstaf zullen zijn Slechts op hooge feestdagen kwamen de slotbewoners naar benediin om de godsdienstplechtigheid bjj te wonen want een kapelaan sprak dagelijks een gebed in de kapel op de rots Het eenige oogenblikkeigke gevaar lag in de plotselinge aankomst van een hooggeplaatst vertegenwoordiger van den Czaar of van vroolijke marine officieren die in beschaving verre boven de officieren der Siberische troepen stonden doch behalvo bil sommige feestelijkheden waarbij de groote zalen in gebrnik genomen werden bleef de genadige vrouwe van Sitka slechts een aanminnig verborgen tooverbeeld voor de ou dergeschikten van haren gemaal Orloffa hart werd geheel gerustgesteld toen de vorstin hem den avond voor zgn vertrek toefluisterde Ik zal uwe Olga beschermen Zy deelt mgn eigenlijk leven en zal door mijne positie tegen alle geweld beveiligd zgn wanneer ik Sitka verlaat gaat zy als mune zuster mede en als ik sterven mocht do stem der schoone vrouw beefde 01ga n alleen zon het te beurt vallen mgn aandenken in Irma s kinderiyk hart levendig ta honden Qre ory heeft m i yn woord daarop gegeven Ia Orloffs oogen rtonden tranen van geluk toen hg zich eerbiedig en dankbaar over Beatrice Uaxntoft s band hoog Den volgendM dag by louondergasg ontving da Ba voor het optreden der kerkelijke overheden Het leidend comité der Oclobristen in Rusland heeft een oproep tot de kiezers gericht Daarin wordt den kadetten en dar arbeiderspartij verweten dat zi door hun heerschappij in de eerste en de tweede Doema de verwarring in den lande vermeerderd hebben en den wetgevenden arbeid gedurende twee jaren onmogoliik hebben gemaakt Wanneer de derde Doema op dezelfde manier mocht samengesteld zgn dan dreigt de volksvertegenwoordiging een ernstig gevaar daar de reactie reeds thans het hoofd heeft opgestoken Verder wordt in het manifest nog gezegd dat van alle partijen alleen do Octobristen op den bodem van Ijot October manifest zjjn blijven staan en zoowel do revolutie als de reactie geweigerd hebben Zoowel in do eerste als in de tweede kurio van Si Petersburg zullen de Octobristen volkomen zelfstandig eptreden Daar de rechterzijde te SI Petersburg slechts over weinig stemmen beschikt zal de strjjd in de hoofdstad hoofdzakelijk tusschen de Octrohisten eu de kadetten gestreden worden Een telegram nit Kaapstad meldt dat ten gevolge van de botsing tusschen den Wetgevenden Raad en de Wetgevende Vergadering vao de Kaapkolonie de ministerpresident Jameson den Oooverneur der Kolonie beeft voorgesteld het Kaapsche Parlement te ontbinden Het besluit tot ontbinding zal heden worden bekend gemaakt Men verwacht dat het nieuwo Parlement op 30 Juni zal bijeenkomen Het Parlement heeft 3 oillioen pond sterling toegestaan voor de uitgaven gedurende dien tijd Deze ontbinding zal waarschijnlijk bet einde van het Kabinet Jamesin beteekenen Toen na den oorlog aan de zoogenaamde Kaapsche rebellen het kiesrecht werd ontdomen vielen de verkiezingen voor het Kaapsche Parlement in 1904 gehouden ten gunste van de Progressisten uit en kon hun leider dr Leander Jameson bekend door zjjn mislukten raid in de Zuidafrikaanscbe Republiek als minister president in de Kaapkolonie optreden Sedert is er in die kolonie heel wat veranderd De disenfranchised Afrikaauders hebben het kiesrecht terug gekregen en kannen weder aan de verkiezingen deelnemen in vele districten zooals in East Londen is een krachtige strooming tegen de progressisten merkbaar En het gevolg van dit rano l het bevel de baai te verlaten de commandant die dit feiteiyk slechts in naam was had de bevelen van den gouverneur ontvangen doch Orioft was de eigeniyke bevelhebber van het schip slechts zyne persooniyke vrgheid was hem ontnomen Ik denk dat mgn plan goed is zei de vorst toen by met Orloff een laatst onderhoud in de bibliotheek had 0e hebt nog een maand mooi weder voor u en myne pelsjagers spionnen en regeeriugsagenten worden paarsgowtM onder de inboorlingen der dorpen van den ouden Sjamaan Tbom verdeeld Zy zullen spoedig de plaats vanwaar het goud komt uitvinden Gedurende den langen winter zal de argwaan der traandriokende inboorlingen inslapen ik heb myn lieden een extra hoeveelheid rum medegegeven om de tongen los te maken want rum brengt hier alle monden aan den praat zoowel in bet palels als in de hut zei de vorst verachtelgk e drankzucht is dd nationale ondeugd de schandvlek die op menigeen onzer braafaten en beiten rust Maxutoff zuchtte hy zelf wat een man van fijnen smaak en zeer matig 0e hebt een menigte handelswaren aan boord maak daarvan rgkeiyk gebrnik Daar ge nog eenige kano s met inlandache bezetting oedeneemt en myne beambten bevel heÜxn kragen aan al uwe wnichen te alles zal waarschijnlijk lijn dat een nieuw Kaapsch parlement een Afrikaander meerderheid zal krijgen Het is dan uit mat da heerliikheid van het mini8terie Jamoson Van do sterkste der Afrikaander groep in bat nieuwe Parlement zal het voornamolgk afhangen wie d r Afrikaander leiders mtt de vorming van een kabinet zal worden belast Men spreekt reeds over de mogelijkheid van een miniaterie Malan de hoofdredacteur van 0n8 Land een der meest geziene leiders van den Afrikaander Bond schijnt werkelgk groote kans te hebben binnenkort de ertenia vao Jameson ta aanvaarden Men weet dat de herzormeude mogendheden een ontwerp tot hervorming der justitie in Macedonië hebben uitgewerkt De Sultan van Turkije vindt dergeliike zaken nooit prettig Hg is liever zel heer eu meester in zijn eigen huil en is op inmenging van andereu niet gesteld H j heelt nu een slim middeltje bedacht om de inmenging der mogendheden overbodig te maken Hii heeft nl zelf eeu hervormingsontwerp voor do justitie in Macedonië uitguwerkt Het merkwaardige van dit ontwerp is dat het wonderwel klopt met bet ontwerp dat de mogendheden hebben voorgesteld De zaak blljlt dus hetztllde maar de vorm verschilt de hervormingen die de mogendheden willen komen er doch zoogenaamd worden ze door den Sultan zelveo en niet door de mogendheden ingevoerd Het door de Porto uitgewerkte ontwerp stelt het volgende voor 1 Benoeming door den Sultan op roordracht van den ninister van justitie van twee inspecteurs van justitie een Christen en een Mahomedaan in denilajelsSaloniki Uskub en Mocastir 2o Opheffing der buitengewone rechtbanken 3o Vermeerdering van het peraoneel bij de rechterlgke macht 4o Een onafhankelijker positie van de voorzitters der hoven van appèl 5o Uitoefening van de functies der vrederechters door de leden der gewone rechtbanken 6o Snelle voltrekking der vonnissen 7o Oprichting van een school tot opleiding van rechterlijke ambtenaren in Saloniki De Porte heeft dit ontwerp den Russische gezant Sinowjet overhandigd en verder aao alle mogendheden toegezonden Verspreide Berichten Frakkruk Dinsdagmiddag is te Isay Iet Monlineanx op een manoenvreveld Sleriot opgeategen gomoet te komen kunt ge geiyktgdig de eilanden onderzoeken en de oevers leoreo kennen Qe hebt volkomen volmacht geld en waren te besteden lot het verkrygen van monsters steen en aarde handel geheel naar uw eigen oordeel van uwe schranderheid hangt nu alles at Ik heb u een moedig trouw en ervaren zeeman medegegeven een onverschrokken luitenant die van onder af gediend heelt het zal hem nimmer in de gedachten komen zelfa ook maar te giaaen hetgeen ge zoekt Maioor Orloff wy moeten succes hebben zie met Argua oogen rondi Het verdrag van den afstand zal stellig in het volgende jaar gesloten worden in tiU wordt de zaak schriftelgk afgehandeld en graat Feraeo heeft my gezegd dat ik in den zomer van 67 door de Amerikanen zal afgelost worden Ik moet het volgende jaar het recht tot exploitatie der gcudhoudende eilanden aanvragen en doen toestaan wanneer gy dan do vindplaats van het goud ontdekt hebt is ons geluk gemaakt en uwe begenadiging zeker Het eenige wat my dan nog te doen overbiyft is de beid pelizendiagen die elk verscheiden millioenen dollars waard zyn naar Rusland te zenden Wordt vervolgd