Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1907

met een vliegmacbine Hjj verhiel lieh tot een lioojfte van 1 i 20 meter raaar toen by 1 50 meters bad aftrelegd weigerde zgn motor in de Innhtscbippers duikelde omlaag De vliegmachine was geheel vernield en i mana gezicht was één wond en al Erg secuur is het nog niet met zoo n machine zwaarder dan de lacht een reisje te maken Een bestuurbare ballon gaat beter DLIT8CHI i U De liberale pastoor Orandinger lid van den Beierschen landdag ia te Bamberg lastig gevnilen door een Katholieke arbeidersvereeoiging met een kapelaan aan het hoold toen htl eer vereeniging van bosoharbaidors wilde oprichten De politie moest do orde herstellen maar van de vergadering kwam niets terecht Gedurende de manoenvres te Saarbrucken zijn nog een trompetter en een sergeant in hechtenis genomen die in het landverraad van Coblenz betrokken moetnn z n EsoELilTD In November komt bebalre het Duitsche keizeripaar ook het Spaansche koningspaar naar Londen Itilie Toen kardinaal Merry del Val Dinsdag een rötoer maakte te Gastel Qondollo riep een man Weg met Merry del Val 1 De man werd ingerekend Het moet een in zgn bediening geschorst Fransch priester zjjn RUSLAKO De krjjg iraad te Warschau heelt vonnis geveld tegen 2i personen die een trijdorganisatie van de Foolsche socialistenparty gevormd hadden Negen arbeiders werden veroordeeld tot den strop twee tot 8 jaar dwangarbeid Dertien werden er vrjgesproken onder wie een vrouw en een bekende arts De krygsraad zelf droeg de veroordeelden by den gouverneur generaal tot tralverralndering voor 1 MlBOKKO Volgens de Dépêche Marocaine heeft Moelay UaAd honderd rnlters naar SattI gestuurd en naar Mogador om een zending wapenen van 2 millioen waarde in ontvangst te nemen Er zouden ook 12 snelnnrkanonnen by zyn BINNENLAND STATEN GENERAAL KEBSTB NAME II Vergadering van Woensdag 18 Sept Ueopend 11 nre Voorzitter de heer Schimmelpenninck van der Oye De atdeelingen blgken tot voorzitters te hebben gekozen de heeren Reekers Oodin de Beaufort van Zinnicii Bergraann Havelaar en van Velsen tot onder voorzitters de heeren Laan van Waterschoot van der Gracht Breebaart Van Weideren Rengers en Rahuses De commisaio van redactie Toor het antwoord op de Troonrede zal bestaan uit de heeren Scbolten Heerkens Wultjer Thooft en Van Asch van Wgck Tot leden van de hnishoudeiyke commissie worden herkozen de heeren Rengers en Van Zinnicq Bergmann De voorzitter deelt mede dat morgen zal worden overgegaan tol benoeming van een adjunct commies ter griffie als wanneer men om elf uur zal bgeenkomen ter openbare behandeling van het adres van antwoord Inmiddels gaat men in de afeeelingen en wordt de openbare vergadering geschorst tot half drie r w K at n K k s n k h Vergadering van Woensdag 18 Sept Voorzitter de heer Van Alphen De heer Lioftinck doet als lid van de commissie voor de aanbieding van de voordracht aan de Koningin van de benoeming van een president en namens deze commissie verslag va de zending H M heeft de commissie om 10 nar hedenmorgen ontvangen en verklaard dat zü zich zal bezighouden met de benoeming De grifBer doet daarna voorlezing van het Koninkiyk besluit waarby de heer jhr mr Rliell tot voorzitter wordt benoemd De voorzitter de heer Van Alphen spreekt daarop den heer Röell toe De heer Röell neemt daarop plants op de Voorzittersstoel en houdt eene rede die zeer wordt toegejuicht Mededeeling woidt gedaan van een schryvei van den broeder van wyien den heer Tak diens overiyden meldende De brief ia reeds met een brief van rouwbeklag namens de Kamer beantwoord Eveneens wordt de missive voorgelezen Waarmee de heer Van Limbnrg Stirum ontslag neemt als Kamerlid Een aantal wetsontwerpen biykt iogekoman Of roontal du Tssrilttan ordt dat nopens de ongevallenvertekering van personen werkzaam in het zeevaartbedrgf in ha den gesteld van de commissie van voorbereidin voor de Verzekeringswetten Op voorstel des Voorzitters wordt besloten morgen om 11 uur te vergaderen en al idan de leden te benoemen in de huishoudeiyko commissie en de gemengde coram issie voor stenographic Tev jns zal dan de tQd worden bepaald voor het doen van vragen overeonkountig het reglement van orde De Kamer gaat daarna uiteen Onze correspondent te Batai ia seinde ons heden De patrouille de Braconier verloor 9 dezer 7 gesneuvelden 8 gewonden waaronder de Braconit r die licht gewond werd 4 ge snenvoldcn bleven in handen van den vjand N E Ct Tramweg Gouda Schoonhoveo De vryzinnig democratische kiesveroeniging alhier had gisterenavond in do Sociëteit Ons Genoegen een openbare vergadering uitgeschreven waarin als spreker optrad mr M W V Treub lid der Tweede Kamer met bovenstaand onderwerp De vergadering was zeer druk bezocht en werd 0 a bygewoond door de gemeentobosturen van Schoonhoven Arameritol Borgambacht leden van de Kamer van Koophandel van Schoonhown afgevaardigden van het Nutsdepartement te Schoonhoven en ingezetenen van Haastrecht Schoonhoven Stolwyk en Ouderkerk a d IJael De voorzitter de heer J L Belonje opende de vergadering met een kort woord waarin hy de aanleiding tot het byeenroapen dezer vergadering uiteen zette den heer Treub in de gelegenheid te stellen de oorzaken aan te geven die geleid hebben tot verworping van de regeeringsvoorstellen in zake het renteloos voorschot en rentegevende leening ten behoeve van den aanleg van den tramweg GoudaScboonhoven De heer Trenb aan het woord komend merkt allereerst op dat hy hoewel lig in het algemeen er geen voorstander van is wanneer een Kanierlid over bet een of ander onderwerp hot woord in de Kamer voert zoodat tengevolge daarvan de beslissing valt in don een of anderen zin dat Kamerlid nog eens komt vertellen datgene wat hg in het Parlement heeft gezegd voor deze zaak gaarne een uitzondering heeft gemaakt omdat hg begrypt dat ze voor deze geheele streek van byzonder belang moet worden genoemd Spreker wenscht in hoofdtrekken mede te deelen wat aanleiding heeft gegeven tot verwerping van bovenvermelde voorstellen der regeering om dan aan te geven wat naar zgn meening de beste weg zal zgn om zoo spoedig mogelgk tot een bevredigend einde in deze kwestie te komen De geschiedenis van de concessieaanvragen van de verschillende tramwegen in den lande vanaf het optraden van minister Lely nagaande merkt spreker op dat by zich steeds een principieel tegenstander van deze wyze van handelen heen getooml Hy beeft dat eens genoemd het stelsel van stelselmatige stelselloosheid In plaats toch dat vanwege den Staat of de provincie een algemeen plan wordt overwogen welke trarawegwerken stuk voor stuk zullen worden uitgevoerd wordt hier en daar zeer dikwgis willekenrig een greep gedaan naar gelang de een of andere concessionaris van meening is dat uit den aanleg nog wel wat te halen is In ons stelsel van aanleg mist men daardoor alle eenheid Gunstig steekt daarby af de methode die in België te dezen aanzien wordt gevolgd Daar worden de hoofdlgnen uit één gedachte aangelegd en in aansluiting daaraan worden de kleinere Ignen als voedingslgnen voor de hoofdlgnen ontworpen Doch spreker is niet loo n Principiénreiter dat hg den aanleg van de tramlgn Gonda Schoonhoven waar nog het door hem afgekeurde oude yBteem is gevolgd zou hebben tegengewerkt Wat in de Kamer met deze Ign ia geschied heeft niets met het stelsel van aanleg te maken Wat was toch hier het geval f Toen men bezig was met het bouwen van de lyn Gouda Schoonhoven kwamen de technici tot de ontdekking dat de nienwe tramlgn vooral door den slappen bodem waarop de Ign werd aangelegd veel meer zou kosten dan aanvankeiyk daarvoor was begroot Indien nu de regeering eenvoudig had voorgesteld waar deze toestand er na eenmaal was het renteloos voorschot te verhoogen desnoods meer dan een derde te geren dan had de Kamer zeer waarachynlyk na vooraf een waarschuwend woord voor het vervolg te bobben gesproken die verhooging geaccepteerd Haar dit deed de regeering niet Ze stelde voor en hier komt spreker tot de pointe van de zaak aan een Haatschappy waarvan het luidde in de stukken dat ie tengevolge van den tegenslag in den iuleg ran dt Itjo Qonda Sohoonfaorea in Suo cieele moeliykhedec was gekomen behalve een renteloos voorschot een rentegevend voorschot uit de staatskas te verstrekken tor vernieuwing van haar oude Ignen Daartegen ia door spreker govoerd een principieele bestryding en by zal die oppositie bigven voeren telken keer als er weer zulke voorstellen zullen worden gedaan Spreker heeft in do Kamer gezegd dat aanneming van het regeeringsvoorstel een gevaarlgk precedent zon scheppen De staat zon toch hier de taak van een bankier gaan overnemen met de wetenschap dat hy niet zon komen aan de rente van het geleende geld en dat van de voorgespiegelde aflossing niets zon komen Als dit gebeurd was zou morgen de maatschappg A overmorgen de maatschappg B bg de regeering om steun aangeklopt hebben want spreker is van raeening dat deze maatschappg niet de eenige in den lande is die niet zoo financieel sterk staat Het einde zon dan hier niet te overzien zgn Een feit is het dat de maatschappy er niet zal komen wanneer de staat alleen gelden verstrekt tot afbouw van de Ign Er bestaat naar bprekers meen ing hier maar één weg De regeering behoeft zich volstrekt niet te bekommeren om hetgeen er met de maatschappy gebeuren zal Dat kan zg gevoeglgk aan de crediteuren overlaten Het geldt hier een oude concessie heel veel macht om in te grypen bezit de staat hier niet Doch er komt daarin één bepaling voor waarvan met vrucht gebruik kan worden gemaakt Deze bepaling geeft den staat bet recht de Ign af te houwen voor rekening van de maatschappy Dit zal natunrigk heel wat kosten dochhet heeft dit voordeel dat de staat daardooreen zeer groote vordering op de maatschappyzal kragen Er bestaat heel weinig kans dat die afgebouwde Ign door de bestaandemaatschappg zal worden geëxploiteerd wantdoor den afbouw zal haar schuld beduidendgiooter worden D ich dit kan voor denstaat geen reden zyn om de zaak op haarbeloop te laten Tcgelgk met den afbouwkannen er dan onderhandelingen worden aangeknoopt met gegadigden die de exploitatieop zich illen nemen Er dient nietgewachtte worden met het afbouwen tdikt menhet er over eens is wie de ni e Ignexploiteeren zal Spreker raadt derhalve belanghebbenden d w z de gemeentebesturen de inw oners van de by de nienwe lyn betrokken gemeenten aan zich te wenden met het verzoek tot de regeering om gebruik te willen maken van de door spreker genoemde bepaling nit de bestaande concessie Na de panze werd gelegenheid tot debat gegeven De heer J Valk wethouder van publieke werken van Schoonhoven is van meening dat de Maatschappy geen bgzondere tegenspoeden heeft gehad Ze heeft niet meteen draasigen bodem te kampen gehad Ze heeft slechts enkele fouten begaan waaronder deze vooral van heteekenis is dat ze door de Ign te brengen aan de Waaierslnis en niet zooals nu by Stolwgkersluis eenige duizenden guldens bad kunnen besparen De heer Vas Visser had de lyn dan ook wel willen afwerken maar zegt de beer Treub dan had het geld in de zakken der Maatschappy gekomen en dat wilde de Tweede Kamer niet Doch de Staat had maatregelen kunnen nemen dat dit niet geschiedde door eerst dan een gedeelte van het voorschot te betalen als een stuk van den tramweg was afgemaakt Spreker had gedacht dat mr Treub deze vergadering een beteren raad zou hebben gegeven Wg wachten nn al dertig jaar lang op een tramweg Moet het nu nog langer duren F Wend U tot den Staat zegt mr Treub maar spreker is van meening dat de Staat tot bet aftrerken van den weg niet zoo gemakkeiyk zal overgaan Spreker voorspelt dat allen in deze vergadering ouden zoowel i als jongeren het niet meer znllen beleven dat de zoo zeer begeerde tramiyn er komt Overigens is spreker van meening dat de Kamer van Koophandel in deze kwestie buiten haar bevoegdheid is gegaan De heer J A Uilkens burgemeester van Bergambacht en Ammerstol brengt mr Treub hulde voor zyn optreden in deze aangelegenheid W inneer de staat mocht besluiten den tramweg af te werken en de ambtenaren der regeering zouden voor dit doel in deze streek komen dan zouden ze than niet veel meer dan een woesteny vinden De maatschappy tot exploitatie van tramlgnen toch heeft hetgeen reeds van de nieuwe Ign gereed is laten opbreken de rails laten wegvoeren naar de Ign Den Haag Voorburg om te dienen tot verbetering van genoemde Ign Spreker protesteerende tegen dieliandelwyze aangezien de rentelooze voorschotten die de verschillende gemeenten waaronder ook de zyne indertyd voor den aanleg van de tram Gouda Schoonhoven hebben verstrekt niet voor dat doel gegeven zgn vraagt mr Tranb wat daartegen te doen valt f De heer J K P J van Sloten burgemeester van Schoonhoven beklaagt lich er ortr dtt hat gantaantabMtnar van Schosn hoven de regeering er op wgzende dat da gemeente schade Igdt doordat de lyn GoadaScboonhoven niet afgebouwd wordt op een desbetreffende missive tot na toe geen antwoord heeft ontvangen De heer Treub beantwoordde hierna da drie sprekers Aan den heer van Sloten kaa hg niets anders zeggen dan dat het hea verwonderde dat het gemeentebeatuur vah Schoonhoven geen antwoord had bekomen dat was anders de gewoonte niet van de re eering van geen enkele regeering Wanneer inderdaad gebeurd is hetgeen de heer Uilkens heeft medegedeeld n l dat de maatschappg wat voor den nieuwen aanleg bestemd was vervoerd heeft naar de Ign Den HaagVoorhurg tot verbetering van dien weg dan heeft ze zich ongetwyfeld loo al niet naar de letter dan toch in elk geval in strgd gehandeld roet den geest der verleende concessie En dan bestaat er voor de gemeenteoaren nog raaer reden met aanhaling van dat feit zich te wenden tot d regeering met het verzoek de door spreker genoemde bepaling van de concessie in toepassing te brengen Doet de regeering dit dan mag de maatschappg zoo gauw deurwaardersexploit heeft plaats gehad den nieuwen weg niet meer afbouwen De heer Valk is van meening dat de maatschappg niet znlke bgzondere tegenspoeden heelt gehad doch spi eker heelt zich gehouden aan hetgeen daarvan in de officieele stukken van de regeering is gezegd Doch mocht de beer Valk geiyk hebben dan wordt de zaak nog veel erger Dan heeft men te doen met een maatschappg die geen groote rampen heeft getroffen doch die toch niet in staat is de voorwaarden van de concessie gestand te doen En aan zulk een maatschappy zou men dan nog een rentegevend voorschot willen verstrekken f Neen als de Tweede Kamer over de flnancieele bezwaren had heengestapt dan zou de Ign wel zyn afgebouwd doch of de maatschappg in staat zon zyn geweest de nieuwe lyn te exploiteeren dat betwyfelt spreker in hooge mate Nu is de heer Valk van meening dat deze vergadering het niet beleven zal dat de tramlgn Gouda Sehoonhoven er komt Spreker is hiet zbo pessimistisch gestemd Het spreekt wel van zelf dat deze kwestie niet binnen enkele weken haar beslissing zal kirggen De regeering moet nu een anderen weg inslaan en die voorbereiding kost tyd Wanneer het echter onverhoopt biyken mocht dat deze zaak door de regoering verwaarloosd werd doch spreker vertrouwt dat ze dit niet zal doen dat zoa geen enkele regeering doen dan verzekert spreker dat er genoeg oppositiegeest in de huidige Kamer is die daartegen op zou komen De vergadering kan echter gerust zgn Na al hetgeen met den aanleg van de lya GoudaSchoonhoven gebeurd is durft hjj wel zeggen dat de Ign er komen zal En ia de tram er eenmaal dat ze dan geëxploiteerd zal worden door een maatschappy die daartoe ia staat ia applaus De vergadering werd hier ia met dankbataigiug aan mr Treub gesloten Gemeng de Berichten Men meldt oit Leiden Gistermorgen zag een melkventer in een zyiaantje van het Zoogenaamde Zwarte wegje buiten de Koepoort onder Zoeterwoade twee personen liggen een mans en een vroawapersoon De zaak kwam hem verdacht voor en hg waarschuwdt de politie Daar bel geval zich voordeed onder du gemeente Zoeterwoude werd ook de ryksveldwacbter Monna gawaarschawd Toen men op onderzoek uitging bleek dat het meisje een dienstbode ivan prof Kan alhier was doodgeschoten I Ook de jonge man ejn gehawd huisschildei 8 genaamd waa door een schot getroffen Hy leefde echter nog Of het schot levensgevaarlgk is zal nog moeten worden onderzocht De man is naar het raadhuis van Zoeterwonde gevoerd waar de bnrgemeeater dier gemeente de heer van Gilat het voorloopig onderzoek leidt Men vermoedt dat de man het meisje heeft doodgeschoten en daarna het vuurwapen op zich zelf heeft gericht Nader meldt men A S een 22 jarige huisschilder gehuwd en vader van 3 kinderen had verboden betrekkingen aangeknoopt met de 20 jarige E A die hg had learen kennen terwgl hy schilderwerk verrichtte ten huize van prof Kan waar het meisje als dagmeisje in dienst waa Deze betrekkingen hadden reeds een jaar geduurd en er begon iets van uit te lekken Bovendien schenen er omstandigheden te zyn die de ontdekking meer algemeen zou maken Daarover liep de man te nymeren en het plan scheen hy hem te rypen het meisje en zich zelf van het leven te berooven Hjj Jcocht eergisteren een revolver klein kaliber laadde deze met zes scherpe patronen en na zgne vrouw te hebben wysgemaakt dat hy our MI Twgtdariag moMt hMlda k het neisjd en ging er mede in het donkere laantje wandelen De ouders van het meisje die reeds vroeg naar bed waren gegaan haUlen gedacht dat zg even later ook thuisgekomen was en zich ter ruste had begeven Vreeaeiyk waa voor ben de tyding die hea s morgens in de vroegte bereikte Het meisje lag toen de politie ter plaatse kwam uitgestrekt in hst gras met een bloedende wonde aan de linkerslaap waar de hersenen nitpuilden De man had zich in den mond geschoten De aogel zat hem nog in het gehemelte De wonde die door bet bloed dat zyn aangezicht bedekte ook zeer ernstig leek is naar een medicus verzekerde niet levensgevaarlgk De man was echter zeer verantt hy kon niet op zgn boenen staan wat misschien het feit verklaart dat hy den geheelen nacht bg het lyk is gebleven Op dan man werd de revolver gevonden waarop nog een kogel zat en vgf leege hul lea Hy zegt maar één kogel op het meisje te hebben a eschoten en niet te weten wat er met de andere is gebeurd Dit ia echter niet waarschgnigk daar de wonde aan de slaap doet vermoeden dat meer schoten bet slachtoffer getroffen hebben De plek duidt ook nog een worsteling aan Het meisje wiat volgens S niets van z n voornemen af Het lyk is ter schouwing naar het Akademiseb Ziekenhiia vervoerd en de man is na te zyn behandeld naar het raadhuis van Zoeterwoade gebracht Een nader bericht meldt Gisterenmiddag is üe officier van justitie in Leiden gekomen om een persoonigk onderzoek in te stellen De toestand van S werd door de doctoren zoo ernstig geacht dat hy ter verpleging in het ziekenhuia is gebleven De toestand in het graanbedryi in de Rotterdamsche haven is in zoover veranderd dat de vaste ploegen zich by de loSse stakers hebben aangesloten zoodat gisteren nog minder werd gewerkt dan oergisteren Do firma Muller k Co vond hierin aanleiding 150 man van haar vaste ploegen te ont laan De toestand is moeilgk wyi het niet alleen gaat om verhooging van loon maar door dan boycot der fima s die bekend zyn als deelbehhera in de Elevatormaatschappy ook tegen de machines Men hoopt biykbaar op het mindere solidariteitsgevoel der andere patroons voor wie wel gewerkt zal warden als zg loonsverhooging hebben gegeven opdat dezen dan znllen trachten ts profiteeren ten koste van hun confraters Een postbeamhte te Amsterdam heeft een postwissel van 1 60 geïnd door de handtee keniug van den geadresseerde na te maken De zaak kwam uit doordien de geadresseerde reclameerde De beambte is in hechtenis genomen Hen meldt uit Bergen ap Zoom aau het Bbl Na afloop van het galadiner aan de Koningin te Middelburg aangeboden werd doof den ondernemer van het diner eenig tafelzilver vermist Onmiddeliyk werd een ernstig onderzoek ingesteld dat aanvankelgk geen resultaat opleverde Men herinnerde zich echter dat het stafmuziek van het 3e regiment t diner met muziek had opgeluisterd en na afloop aan dezelfde talel eenige gerechten had gebruikt Onmiddellgk werd een onderzoek in die richting ingesteld hetgeen tot het resultaat leidde dat men vernam dat bg een zilverhandelaar te Bergeno Zoom de vermiste voorwerpen te koop waren aangeboden Het onderzoek dat hierop vanwege de militaire autoriteiten is ingesteld leidde tot de arrestatie van een 5 tal muzikanten Een werkman tn Ond Vossemeer die hulp verleende hy het graandorschen is tusscben de machine beklemd geraakt met een root die geheel werd afgerukt waarna het been onder de knie moest worden afgezet Te Cnlemhorg vermaakten eenige jongens zich met vlieger oplaten Het tonwbrakeu de vlieger kwam terecht op een paard dat in een naburige weide liep Steeds meer beangstigd door het vreemde voorwerp op zyn rag sloeg bet op hol en sprong op een afslnithek voorzien vaa prikkeldraad Het dier verwondde zich daarbg zoo ernstig dat htt afgemaakt moest worden Stadsnieuws GODDA 19 September 1907 Aan de raadsleden i n de rolgonde incekonen itikkan toogexondoD Gouda 17 September 1907 Ds pachtsr vu het overistvesr op ds K tt aiia tl r eht Brsrt Sudsn hsstt oni medsgsdeeld dat h wegens onderdom en is verminderde opbrengst van het veer wenscht op te houdau als veerman werkzaam te zgn en derhalve niet meer als pachter in aanmerking wil komen De upbrengat van het veergeld is in de laatste jaren zoozeer verminderd dat hg met den betten wil zoowel t zomers als s winters na aftrek van het pachtgeld op niet meer dan f 4 1 f 5 per week kan rekenen terwyi hg volgens ign contract niim 100 diensturen heelt De vermindering van de opbrengst moet naar het bericht van den Havenmeester worden toegeschreven aan het drukkere scheepvaartverkeer op de Kattensingelgracht waardoor het oponthoud bg het overzetten met het pontje grooter is geworden aan het drukker worden van het verkeer tusscben het spoorwegstation en de stad déér het van Bergen I Izendoorn park en aan het toegenomen gebruik van het rgwiel waardoor minder gebruik wordt gemaakt van het pontje Onder deze omstandigheden komt het ons voor dat eens nieuwe verpachting van het veer geen gewenscht resultaat zal hebben Bovendien verkeert het pontje in zalk een toestand dat vernieuwing daarvan niet lang meer kan uithigven Aangezien de verminderde opbrengst van bet veerguld naar onze meening een bewyi is dat aan de instandhouding van het overletveer geene behoefte meer bestaat kan het veer zonder bezwaar vervallen Wy hebben daarom de eer U in overweging te geven het overietveer op de Kattensingelgracht met ingang van 1 Januari a s op te heffen en de bestaande Verordening op de heffing van het veergeld met dien datum in te trekken Gouda 10 September 1907 Door M van Tok metselaar alhier wordt vergunning gevraagd om in den zggevel van een zgner te verbouwen perceelen aan do Vgverstra t lichtkozynen aantebrangen uitzicht gevende op de gedempte zgl der Gemeente aldaar Tegen de inwilliging van dit verzoek bestaat evenmin bg de Commissie van bystand in het beheer der Gemeentewerken wier advies wy inwonnen als by ons College eenig bezwaar Waarom wy U in overweging geven aan den wenach van den adrsstant te volSoen wy hebben mitsdien de eer U voortestellen aan H van Tok bovengenoemd en zyne rechtverkrygenden tot wederopzeggens toe vergunning te Torleenen tot het hebbeu van drie lichtkoaljnen of ramen waarvan één privaatraampjs in den westelgksn gevel van het perceel kadastraal hekend gemeente Gouda in Sectie C no 404 uitzicht gevende op den gerioleerden grond der Gemeente in Sectie C no 2638 onder voorwaarde dat de ramen of kozyuen zullen zyn of worden ingericht ten genoegen van ons College en dat ter erkenning van de rechten dsr Gemeente aan haar telken jare voor hstssrst in 1907 voor den In November bg vooruitbetaling zal worden voldaan eene retributie van 1 1 Gouda 10 September 1907 Bg nevensgaand schryven van 10 Angnstns jl heeft de aannemer F Oums alhier zich nader tot ons gewend mst het verzoek om in plaats van de by uw besluit van 28 Juni jl bepaalde bgdrage bestaande in de rioleeringskosten van bet bebouwde gedeelte dsr Krugerlaan sn ia eens in ds Gemeentekas te storten som van f 1500 voor het hestraten en rioleeren van gezegd gedeelte dier laan door de Gemeente te mogen voldoen f 2 per M Met terzydestelliug van het contract van 28 Mei 1900 zou alsdan de Krugerlaan voor zoover zg bebouwd it ran atmHnUtMft ovsr hars gehsels brsedte worden bestraat en van eens veUosnds rioleering worden voorzien wy stelden dit schrgven in handen van de Committie van btstand in hst beheer der Gemeentewerken die ons het mede hisrby gevoegde advies deed toekomen Volgens dat advies heeft het door P Ooms aan de Gemeente over te dragen gsdsslts weg eene oppervlakte van ongeveer 937 M loodat in de Gemeentekas in plaats van f 2000 een bedrag van ongeveer f 1874 zoude moeten wordsn gestort zynds 1126 minder dan waarop de bgdrage van Ooms bg bovengenoemd Raadsbesluit werd bepaald De Commissie is van meaning dat dit verschil niet van zoovssl gswisht is dat daarom ds zoo hoog noodigs Tsrbstsriog van de Krugerlaan langer acktsrwsgs bshoeft ts hiyven en geeft in ovsrwsging aan hst Tsrzosk ts voldoen Ook wg zyn van gevoelen dat de wsnsch van den adressant niet strydig is met het algsmssn bslang sn dat daaraan gsvolg kan wordsn gegsvsn Wy hsbbsn mitsdien de esr U voor ts stsllsn Uw bstluit van 28 Juni jl No 18 te wyiigan sn aldus te dosn luidM lo vaa P Oomi es kosislooa sn om nist ia sifsndom bshssr tn adsrhoad orsr ts nemen de Krugerlaan voor nover den thana bebouwd ia en nog niet aan de Gemeente toebehoort namelgk ds psrcselen kadastraal bekend gemeente Gouda in Sectie A Nos 3561 3644 3650 4088 4082 4084 4066 3747 4117 4119 en 3562 water 2o de Krugerlaan voor zoover deze thans babouwd is van gemeentewege te doSn bestraten en rioleeren en den adressant daarin te doen bydragon eene som van f 1874 Gisteravond heropende de firma Bahimann en Co hare geheel nieuw ingerichte on verbeterde magazgnen De beide winkela dia vroeger gescheiden waren zyn nu hg elkander gevoegd tot een groot geboaw dat mot een nieuw modern front niet alleen een sieraad is voor de markt maar voor de geheele stad Da verbouwing is in korten tyd tot stand gekomen door Geb Detsing terwyi de keurige lichtapparaten die een zee van licht verspreiden geleverd zgn door den heer M M van Loon De etalage ziet er zoo keurig uit met allerlei mooie artikelen sierlgk gerangschikt met bloemen en planten dat het niet te verwonderen zal zyn als de firma Bahimann sn Co druk bs zocht wordt Zondag a s wordt hisr in de zaal Kunstmin opgevoerd het bekende tooneelstnk Zwarte Griel dat in den TivoliSchouwburg te Rotterdam vele malen is opgevoerd Ook bier ter stede is het vroeger opgevoerd en ook met veel succes Ue hh Bigot en Wagemans treden daarin op en zgn voor het Gondsche publiek geen onbekenden zoodat Zondag Kunstmin zeer zeker geheel zal zgn uitverkocht Met No 219 der Stct wordt verzonden de slalDten van de vereeniging Schiet Scherm en Gymnastiek Weorbaarhelds vereeniging Immer Vaardig te Boskoop Beroepen by de Ned Herv kerk te Ondswater de heer 1 H K Remme cand te Ryuwgk Z H HARKTBERIGHTBN Oouda IQ September 1907 GRANKN Bij ruimen aanvoer loonen de prijzen weinig verandering Tarwe Zeeuwache 9 50 k io mindere dito 8 75 a o 3S Afwijkende 7é i 8 Polder 7 i S aj Rogge Zecuwjche 6 75 k 7 Polder 6 50 II 6 90 Quitenlandsche r 70 kilo i Oerst Winter 5 50 i 5 8 Zomer a 5 40 i 5 75 Chevalier 6 J5 7 Buitenl voergerst per 70 kilo A Haver per hectoliter 4 k 475 P4r 100 kilo 8 50 k 9 25 Hennepzaad Buit nlandKhe per 50 KUo 6 90 a 7 25 Kartariezaad 7 50 i 9 Karwijzaad pel 50 Kilo i Koolzaad i per Hectoliler Krwten KookerwteO k Buitenlandsche voererwteh per 80 Kilo a Boonen bruine lïoonen a Witte boonen i Paarden boonen i Duiven boonen k Mals per 100 Kilo Bonte Amorikaanache 7 30 it 7 5 Kleine ronde 7 60 4 7 90 Vkïm rkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens re lel aanvoer handel vrijwel 33 i a ct per half K U Biggen voor Engeland redelijke aanvoer handel matig 18 k al ct per half K O Magere Biggen goede aanvoer handel flaauw 0 90 k 1 30 per week Vette Scbapen geen aanvoer handel Lammeren goede aanvoer handel vrijwel so k 24 Nuchtere Kalveren weinig aanvoer handel gewoon 7 i 10 iraakalvereo retiel aanvoer handel daauw ƒ 40 1 60 Pokkalveren geen aanvoer Kaas aangevoerd iss partijen handel vlugger ie kwal 17 a SQ ade kwal 24 k j6 Zwaardere hooger Noordhollanache Boter ia6i stukken van KU Handel vlug Ooeboter 1 40 a 1 50 Weiboter i io 4 1 25 BEÏÏBS YAlif BOTTEHDAM L K a K MAANDAG 2 SEPT StaaUUemntieji PoEToaiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 69 u Oblig 9s Serie fr 2500 3 S9 i gDBMirD Iwang Dombr OUl gatlea 4 96 Azii Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoMMBii Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepit L 100 1 24 H pothat Bantin Aandt idem idem 4 90 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Bottsrd Hypb 8 9V Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb UtrechUche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zoid Holl Hypb 4 9 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brislbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4i 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Uypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypotheekbriefbauk 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scheepvaart Maatêfhappijen Pand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorwtgUtnin e Itii ib Oblig Zuid Italiaansche Spw IMy A 367 PremieUenituffu baLOii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Dnênm My tot Eipl Laan vanMeordervoort 1902 89 Alls nog rsstserends ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend lïai dar Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOKPEN met daarby passende GABNËERINGEN I Burgarlijka Stand GEBOREN 17 Sept Jan ouders J Teekens en A Graafiand 18 Piet oodera H Everliog en J i Scboonderwoerd Jacobus Johannes ouders W den Os eu E Sekerls Jan Pieter ouders L Gontler en N van den Dool OVERLEDEN 17 Sent G de Jong 9 j 10 m 18 8 W vad Buuren 63 j F ds Bruin 56 j GEHUWD 18 Sept J it $ hHk Sn P de Jong N Both en f igbouu 8 H A Pino en P J E va der Horst ADVi iiTr iVrii iN lÉI Heden overleed lot onze innige droefheid onze lieve Echtgenoot en Vader de Heer SAHÜEL WILLEI V N BVUBIN Nu in den ouderdom van 63 jaar Wed A VAN BÜURKN VAN Dantziu M VAN BUUREN D M VAN BUUREN Gouda 18 September 1907 VoUtrekt ttnigt KtwiUgtviug V Heden overleed tot onze innige droefheid onze geliefde Broeder en Behuwdhroeder de heer SAIUIL WILLIM m BUIIRKN M Oouda Wbd H B DEGRAAFF van Birnnaa nntnur I NIHOM S NIHOM TAM BtlURBS 18 September 1907 Heden overleed plotseling te Haarlem onze geliefde Broeder m Zwager de Heer W CilBIfiR FAN NOOTBN N F CAMBIEB VAN NOOTEN A CAMBIER VAN NOOTEN Fbith Gdnda 19 Sept 1907 Baotkm kmnen niet morden atgeitacht HM WM OMdiaMykatt M malüifljrlute roMamUldst voor HMrn tn vooral SafliM sn KJndorscbocnwfrli la da Aprratuu van C M Mllller 4 Ca rjlü op naam ra talwtekaaittk VMrnsiv tfJMm MUMn la nlMawart stfaatma x aaMrul a fMh aarSwaM ankw