Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1907

46s e Jaargang Zaterdag 21 Septerober 1907 i o 10441 mmsm ooirmt iSieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstrekena lelrfoan X St A D V E R T E N T r E N worden gepl iatsf van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden lierekendnaar plaat ruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiir des inuld TeWoi I o De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per IK 8t 1 70 Aizonderlijke Nonmers VIJF GENTEN Sociëteit Ons G enoegen GO TDA Zondag 12 September 1907 S uur Kotterdamseli Tooneeigezelschip Zwarte Griet Optreden van de H H BIGOT WAGEMANS DOMMELSHUIZEN en de Dames DIEHLE LECOMTK etc Prijzen der plaatsen 1 0 80 t O fiO 10 3S Plaatsbespreking Zondag van 12 3 aar Leden der Sociëteit gewone redactie Ondergeteekcnde geelt by deze buleeld kennis dat zgne Lessen in het Dansen evenals vorige jaren bail October a s tallen aanvangen in het Lokaal Concordia Westhaven Eenige der nieawste dansen zjjn o s la Revelation Pas de Qnatre A Trois Ceeilieii Waller la Pyrenée enz De leearen zgn voor eerstbeginnenden van 6Vi 7 t nnr voor meergevorderden van 7 8 t daarna voor Clublessen Leerlingen gelieven zich aan te melden bil den Heer P J BELLA ART Varkonmarkt alhier o bg H KOOPMAN s GravoDliage DE OOEDKOOPSTE f DE MEEST FRACTISCHE i DE MEEST VOLLEDIGE f 87 RoggeveenBtraat t MO PEBLAjIKM o b list die der Firma ELUOi TU J UCS JOÜUXAL met I alens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TUIC lt L DREaSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAX AA U OJT CHILDHESS FASHIONS Kinderraodes met vele gratis knipte patronen VltAAdT Uw Boekhandelaar Proe numinern § Alle mil koittel UoU Bljoueynel Van alle in deze bladen voorkomende A modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN f met HoU verklaring fr p p tegen M vooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bil MILLY SIMONS Uen Haag § WORMERVEER K Sonda Drak vu A BRINKMAN k Zx 8IEB UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van poatwissel groot fl 3 4S zenden wg franco door Nederland onze over I bekende yormal CoUeett ê 30 Hyacinten voor glazen ol 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten of eene collectie voor den tuia van 250 stoks of eene collectie voor kamer eu tain van 240 sinka ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacintben Talpen Narcissun Crocaai Scillaa SneenwkloVjes enz Kgk geillastreerde prgslgst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cnllnar bevattende groote catalogns in het Duitsch zenden wö desverlangd gratis en franco Toinboüw KtablIssenieDt Huls ter Duin aematogeeii Poedervorm is het eeiiig ste helpend middel tegfen Utoedarm €4m BleekmiteM Xeuutemmakte H ofdpifnen mkVelootheU OnmaelHem fermaaerlaa em rermtnderl g der Uehaamtkraehlen aematogeen in Poedervorm I H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen JHL J worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met fjebruiksaanwijzing f l öO Renige tabrikanien 11 v SCHAiK G Deo Haag Verkrggbwr bg Firma WOLFF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üouda A BOUMAN Moordrecht PINKSË Nieuwerkerk ad IJêttt A N VAN ZESSEN Sehooiilioven B v WIJK P W EDE Ihtdmater A SCHEER Haaatrtcht K VAN DEB HEIJDEN Remwijk P t d SPEK MoereapelU O i o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v o HEIJDEN WcMingnun P A oaGROOT A UB JONOH OudivmUr J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Btntckop WAAaSCHUWlNO Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het k1onster5ane a Paulo AhdH bestaat niet du Slrooi ean rc n H l waarde ECHT op dé Jtttadtaéketiinif met rood Jatters JDberlahnstein OmCCTEUItÓtll VICTORUBROM OBlKlAHtlSTflII GiH mkrmhm c ï Overal Maataehappy tot XlxpMiaUe van de rietoria Bron Kantnor toor NedertanO Boompje éO SoUerdam WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irCft KONINKL IJttK r BRIKHE t Voedert uw Vee met de tuiitere mura e merk Ster en W l nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Dtplomtt Parijs 1900 Segen Oouden MedaUle OnoDtbeerliJkis het genot van een ElMimiCnTINS zooBis SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en rima Geiser van of t ia en booger Beleefd aanbevelend M M V LOON DUBBELE BÜÜRT B 13 I Telfn 117 ADVERTENTIM in alle Couranten worden aangenomen door het A lvertenti4 Biireaii van A BKIf lKNAN ZOON II iiiiwwiim ïWÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBamÊÊÊaÊm I OPRUIMING wegens bet vergevorderd Seizoen in het onl Braban sch Schoen en Laarzennmsazijo KLEIWEG K 30 tegenover de Kleiwegsteag Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Ben monitsr van het merkwaardige Coaa poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven vorden in Kofie nee Melk Likeur Abiini Bier Water o in ket voedsel eonder dat het nocdig ie dat de dronkaard er ieia van a aeet Jlet COZA POEDBlt beiit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bj den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zasler of de dochter van den verslaafde het hen toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken beeft Hel COZA POiSOJBJt heeft het huiselijk geluk van daizenden gezinnen hersteld dnizcD len personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelnkkig gemaakt en het leven van tailoozan met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7gn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depdt te Gouda WOLFF Co Onze depdthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geren geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C02AINSTITl T£ r a n lïia Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap KICDW ODoveriroDeu È Prof Dr Lieber welhoVend m isimw EKAcsr iLzzis Il M m ebt met F bmkliiuik J tob Toortdnrende radicale fn zekere genezing van alle zeUi de meest hardnekkige jMnuu niekten vooral ontstaan door Jl afdwalingen op jengdigenleeftgi i ota e genezing van elke zwakte Bleek mcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spgsvertering Onvermogen Impoteni PoUutione enz Uitvoerige prospectassen rrusper fmh fl 1 1 1 9 3 dubbele SoKh n Cl Oenlrnl Depüti M tth v d Vogt8 Z Uhonimj D püti M Cléban k Co Botterdiiil V liappel s GrarenUage 1 lUtmmaat de Jon 1 Czn Rotter Uai W Iir k 0 1 Gouda n biï alle droiriaten Hea werdt verzocht op t 1 ERK Ie leUen UIT HIT Mieum va l IIAVËNSWAAY ZONEN QOBIMCHEH Deta THEBBN worden afgeleverd in venegelde pakjes van vijj tuM m n half en Ma Ned om met vermelding vao Nommer e Prijs voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wei gedeponeerd Zich tot d uitvoering van geeerde orden aanbav ende J C BUL voorheen J BBSEBAABT Li UuIleDlaDdscb Uverzicbl Het Engelsche Paalementslid Victor Grayson de jonge onstuimige socialist schijnt berouw te bobben over do verzachtende verklaring die hii gegeven beeft van hetgeen by te HuddersSeld over de flesschenwerperij te Belfast gezegd had In een redevoering te Tunstall in Staffordshire zeide hg Dinsdag Als ik de menschon te Belfast had willen zeggen dat zij met gebroken flesschen moesten gooien had ik het in Belfast zelf gezegd Had ik hel gedaan dan zon niemand in Ear pa zich nu zoo trotsch voelen als ik Had ik t gezegd ik zou er geen woord van terugnemen Als soldaten stakers aanvallen is t eenige wat ik betreur dat het volk niets beters heeft dan gebroken flesschen om er mee te gooiec Op dat punt zal ik het publiek mij laten bekladden belasteren en straffen Ik blijf het volk gelronw en zal hot gooien met flesschen en de ergste wreedheden die het in zijn woede bedrijft verdedigen wanneer soldaten op ze instormen om 10 onderworpen te maken Deze taal wekte in de zaal groote opwinding maar ol t alleen instemming is geweest die zich luide openbaarde al was t een vergadering van de Onafhankelijke Arbeiderspartij waarin bij sprak valt te betwijfelen Het Giornale d Italia meldt dat de modernisten te Rome besloten hebben daar in de volgende maand een internationale uitgeversmaatschappij op te richten did het middelpunt zal vormen van de verbreiding van internationale modernistische literatuur De eerste publicatie zou een boek zgn met commentaren op de pas verschenen encycliek dat tegelijk in Italië Frankriik Engeland en Amerika het licht zal zien Een van de leiders der Italiaansche modernisten heeft in een onderhoud met een vertegenwoordiger van genoemd blad verklaard dat de publicaties van modernistische geestelijken zonder het inprimatar der bisachopfon zullen vooitduren Hij verzekerde dat de modernisten zich niet uit het veld inllen laten slaan maar de agitatie krachtig tallen voortzetten echter zonder de Kerk te verlaten Dit laatste zouden zij niet doen daar zij dan bun invloed op het volk zouden verspelen Naar de zegsman van het Glome d Italio mededeelde waren er in Italië ongeveer dertig modernistisoho geestelgken die lelfs zoo ver gingen dat zij den bekenden modernist Murri als oen reactionnair be chouwden FEVILLETOX ZWERYBLINGfiN Naar het Basaisch Dan zal ik de rekeningen der Russische pelacompagnie van het jaar 1799 afsluiten en de militaire posten intrekken de admiraal dar vloot in den Stillen Oceaan zal mgn garnizoen naar Rusland of naar de Amoer overbrengen Hija laatste daad zal hierin baataao de keizerlijke vlag op het slot Baranoff neer te halen En wat wordt er dan van de arme inboorlingen r vroeg Orloff deelnemond Achl Rum en ziekten znllen hetvraagBtnk spoedig oplossen antwoordde Maiutoff trenrig Zij gaaa heen met het groote Alaika dat weldra onder de sterrenbanier Alaska worden al Eb owe RoBaiwhe onderdanen r zeide Orlofl Zy kunneo als xe willen Amerikanen wordei ol wÜ unden ie wanneer zü dat lierer rerUeien met al wat i j hebben naar Basland Sa t MUr noH Orlott iMdtiikenda De Slowo het blad van den vroegeren minister Fjodorof oen gematigd orgaan schrijft naar aanleiding van het ongeval met de Stjandart o n het volgende Men had mogen hopen dat de in de laatste jaren zoo treuiigo annalen der Russische vloot na de harde lessen van don jongsten oorlog na de rampen bg Port Arthur en Tsoesiraa niet weder vevrjjkt zonden worden met nieuwe feiten dio getuigenis uBeggon van misdadige zorgeloosheid van het slordig beheer der marine en de onbekwaamheid der Russische zeelieden Edoch hot lot beschikte het anders en in genoemde annnlon valt thans weder een schier ongeloofelgke gebeurtenis to boeken die alles overtreft wat totdusver op dit gebied aanschouwd is In Russische wateren op twaalf mglon van de haven by klaarlichten dug laten Russische zeelieden het schip waarop zicli Rusland Keizer en do Keizerlgke familie bevinden op een klip loopei Hot spreekt van zelf dut hier do een de schuld op den andor zal werpen De loods zal de otflcieren bescliuldigen de officieren don loods Maar allen hebben schuld Het geheele marine beheer is hier aansprakelijk We hebben hier weer te doen met diozelfdo nalatigheid waardoor de Japansche torpedo s die in don eersten oorlogsnacht de vredig op de roede van Port Arthur sluimerende Russische slngscbopen vernielde hun heilloos werk konden verrichten Wanneer ergens op klaarlichten dag in Russische wateren een Russisch vaartuig op een klip loopt dan kan dat slechts hot gevolg zgn van een gebrek aan de meest elementaire konnis en voorzorgsmaatregelen van volkomen onbekendheid met het vaarwater en het totaal onvoldoende der zeekaarten t Is wellicht niet ten onrechte dat men verzekert dat de Engelschen de reedo van Kroonstad bete kennen dan de Rassischo marineotftcieren Na hot gebeurde bij HangO zou men het graag gaan geloovcn Zal dan werkelijk alles bij het oude blgven Reeds lang dringt de noodzakelijkheid alles van boven tot onder te reorganiseeren na ook deze les niet baton zal en men niet onverwijld de hand slaat aan de meest doortastende hervormingen dan is de toekouibl dor Russische vloot hopeloos Wg doelden gisteren mede dat de onderhandelingen tusschen Oostenrijk en Hongarije over de nieuwe Overeenkomst waren afgebroken zonder dat eenige bepaling gemaakt was voor het weder opvatten van die onderhandelingen De Nene Freie Presso noemt dit het meest ongunstige verschijnsel van den tegenwoordigen toestand welke ernstige verandering dat voor Olga Darine s toekomst zou hebben 0 wat mg betreft mjj geschiede naar Gods wil en het welbehagen van den Czaar zei de gouTerneur eerbiedig een kruis slaande Ik Btrp voor het geluk van mijn vronw van miJn kind gjj voor loven en vrijheid I En voor mg ne lielde voegde Orloff er in ziJn hart aan toe Toen do ion in het westen daalde verliet Fedor Orloff het slot Baranoft in zjjne grijze bannelingenkleeding waarover hy evenwel een pelsjas droeg want het wal vriezend weder een paar gewapende soldaten liepen naast hem onder bevel van een officier Maxntofl had kern bö het verlaten van het slot de hand gedrukt en hem toegefluisterd Ik heb de geheele vertooning maar officieel ingericht omdat ik weet dat do bisschop en zgne geestelijken allicht geheime berichten aan den grooton Metropolitaan zonden kunnen zenden Orloff vertrok met een licht hart want de goedhartige Beatrice Mazntoff had hom in de gelegenheid gesteld van Olga afscheid te nemen In het boudoir der vorstin lag hij ziJBe geliefde voor het laatst in de wonderToUe oogen en drukte hy de beminde vronw aaa zyn hart Sa ba UeTellDgl uikte itl laobt Je Het blad verneemt dat het staken der onderhandelingen het gevolg 1 S n doyweigering der Hongaarscho regeer ing o lrin de verliooging dor IJnoten toe te stemmen zonder daarvoor concessies op economisch un nationaal gebied te verkrijgen ministor Wokerlo betoogde dat hü niet in staat is zulk een voorstel door den Hongaarschcn Rijksraad te doen aniinomen Na deze weigering van de Hongaarache rogeering stond de zaak voor Oostenrgk zoo slecht dat baron Voo Beek onder die omstandigheden do geheele Overeenkomst onmogoliik achtte Ito Neue Froie PrcHsu geeft echter nog niet alle hoop op Het blad deolt mede dat een der Hoiigaarsche inintators verklaard heelt Hoewel wil ht den onvorrichtor zake naar Boodapost toru ifkQt reii beduidt dit niut dat de onderhandelingen goheol en al afgebroken zijn wg zullen zorgen dat de draad niet geheel wordt doorgesneden De Wiener Allg Zig telt tegenover dit Honganrscli tamlpuiit hut Oostonrgkscho Achlci do Ign door baron Von Beek getrokken kun geen Oostenrijkscho regeering tulugwiikon Zoo het niet mogeiyk is Hongarije tot toegeven to bewogen moet de Oostenrijkache regeerint in den Rgksraad oponlgk de gronden uiteenzetten waarom het sluiter van een ovoroonkomst met Hongargc otimogelgk is En de Zeit zegt Huron Von Beek heeft zich beslist tegen do Hongaarscho oischen verklaard on wnt er ook gebnnron mag do Oostenrjjkscho regeering zal do Overeenkomit niet aangaan zonder dat do bank en de iiiutQU qa t03ties geregeld worden Na eeni o aarzelingen hooft de Frausche pers toch besloten in den wedstrgd tusschen Abdel Azis on Moulay Halld voor de eersten don rechtmatigen Sultan parij Ie kiezen De Tcraps zegt Do aankomst van Abd el Azis te Rabat zal ona wairscbijnlljk in staat stellen persoonlijk mot hem to Sproken over hel welzijn van zgn rgk en rechtstreekschen invloed op hem te oefenon voor het herstel der orde Wy zouden zeer naïf moeten zjjn als wü te groote verwachtingen koesterden van den toestand dien wij van hem te verwachten hebhen Abd el Azis heeft te veel bewjjzen van zijn zwakheid gegeven Maar niemand is volkomen onvatbaar voor de lessen der ervaring Als Abd el Azis niet begrijpt dat voor het oogenblik z jn boste helpers zijn moeten wij aan zijn gezond menschenverstand twgfelotf De aankomst van don nieuwen pasja van Tanger op een Franschen kruiser toont dat Marokkaanscho waardigheidsbe neemt mgn hart mede Terwgl Orloff den weg naar de haven volgde stond Olga aan het venster zg bleef bet schip nazien tot do witte zeilen achter het eiland verdwenen Dagen en weken verliepen zonder dat er eenig bericht van Orloff en zone oipeditie inkwam eindelgk bracht een met twintig inboorlingen bemande boot do mededeeling dat de expeditie welvarend was en in ongeveer veertien dagen terugkeeren zou Deze bigde boodschap deed Olga zoo machtig aan dat ziJ in zwym viel Zy is zeker ziek meende Maiatoff terwyi de vorstin do banden barer vriendin wreef Wees toch dapper OIgn uwe edele geliefde zal zgne vryheid terngkrggen en ook aan nwe geheimzinnige gevangenschap zal een eind komen hg zal u naar Rusland terugbrengen tot een leven vol geluk Wat vreest gy danP Niets liefste Beatrice zoo lang ik in uwo nabgheid ben doch myn hart beeft onder bet voorgevoel van een of ander gevaar dat Fedor bedreigt Wannoer gg zgn edel karakter kent zult gij begrgpen dat zyne liefde voor my hem blind gemaakt heeft Maar nu zQt ge toch samen gelnkkig verborgen een vroolüke winter ligt voor n wy moeten in de toekomit zien en op God kloedcrs dio den Saltan volkomon zijn toegodaan geneigd zjjn mot ons snnien te werken Dio samenwerking zon als zg oprecht en duurzaam bloek den toestand zeer voreonvondigcn en wjj wonschen daarom dat zij sterker en hechter moge worden Van andoro rgdo wordt echtor nogstoeds gevreesd dat liet samengaan der Franschen met den door oen groot deel van ziJne onderdanen niet meer erkenden Sultan Abd elAzis slechts kan strekken om den toestand nog ingawikkoldor te maken Door zgn vertrek naar Rabat met het doel zich daar onder Franscho bescherming te plaatsen heeft Abd el Azis zich in de oogen van vele Moeren tot een vasal van Frankrgk verlaagd Nu verklaart de Frausche rcgeoring wel In Ij uropa en in Marokko dat zg door met don Sultan te onderhandelen haar eerbied wil toonen voor do bepalingen van de Acle van Algeciras Maar do vfaag is of het voor Enropa niet beter war als zonder de tasachenkouiat van den schgnlieerscher met de stammen een ovorecnkomft word aangegaan zogt de Frankf Ztg Verspreide Berichten Fkankkuk Kr is weer een brand geweest in da magnzgnon van het arsenaal te Bonion Een nieuwe brandstichtingP DriTBCHLANl Hot internationale mjjnwerkorscongres te Salzburg heelt zich voor 8 nrigen werkdag verklaard In beginsel werd aangenomen eon voorstel om naar middelen to zoeken waardoor zoo noodig eon intornntioiinle staking van mijnwerkers begonnen zou kunnen wor len Voorts een voorstel om do kolenproductio internationaal door den internationalen bond van mijnwerkers to laten regelen EmiEi Aiin De verkiezingen voor het Kaapsche parlement z n vastgesteld op November voor dofl wotgevendon raad en op Fobrn iri voor de wetgevende vergadering Toen het vonnis word aitgesproken tegen den Indischen nationalist Bipin Chandra Pat dio geweigerd had getuigenis af to loggen In de zaak wegons opruiing togen het Kngelscli gezag tegen do Bande Matarnm ging de monigtü in Calcutta hevig tegen do politie te keer terwijl de prciident van liet gerechtshof biJ het verlaten van het gebouw werd nitgefloten en do buklaagd bg zgn vertrek in don celwagen luide toegejuicht werd verlrouwen troostte Beatrice Intusscken was do avond gevallen en het noorderlicht schoot met onregelmatige stralen langs den horizon Zon do roos der liefde onder dal licht kunnen bloeien mompelde Olga droevig terwijl zil naar het venster liep om naar buiten te zien Zie eens riep zg plotseling oon schip en nog wol onder Russischo vlag 1 Op hetzelfde oogenblik stormde Gregory Mdxutoff hoogst opgewonden de kamer in Beatrice er Is een of andere schurkenstreek in aantocht do havontelograaf deelt mg mede dat Sorgias Zobow ii et zgn nieuw schip de Nevsky hier is Volgens door my ontvangen borichten is hy tot vice gouverneur van Kamschatka benoemd cii tot adviseur van graal Fersen daardoor krygt dio ruwe man macht over my De vorstin sprong op on wees zwygond naar de bedroefde vrouw aan het venster doch liet was reeds te laat Toen Maiutolf zich verlegen over zgno uitlating beschaamd verwgderde greep Olga Darine do handen barer beschermvrouw en riep wanhopig Hg komt do Tataarscbo duivel Myk GodI Nn heelt hg macht I Ach ik vrees demi Wordt vervolgd