Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1907

Itai ie Het iiornalc d Italia meldt dat de moderne Katholieken in Home tégen wie de lautHle encycliek gericht werd een uitgeversznak in Rome in het levin znllenroepen voor internationale modernisti che lltcratnnr Hel allereerst zou een boek worden uitgegeven mot commentaar op de encyclek Tn November o Uecember wordt een consiptorie gebonden OOSTKKKIJK HOMUAUIJK To Kiiriowit in Moravië is by manoeuvres met schi rpe patroneri geschoten waardoor eensergeont en oen korporaal gedood werden terwijl anderen ofiicioren de kogels ora de ooren floten Het bataljon dat de schoten loste en hoofdzakelijk uit Serviërs bestaat werd door andere troepen omsingeld Men vond bjj vier soldaten nog 14 scherpe patronen RUSE ANU In de gevangenis te Odotsa zijn drie bommen en ontplofbare stoffen onder den vloer verborgen gevonden Natuurlijk hadden de gevangenen weer een plan tot ontvluchting beraamd Ken groot aantal personen van de fabriek van den vermoorden Silberstein in Lodz is gearresteerd in verband met den moord De eigenlijke moordenaars zyn jongens van 17 tot 20 jaar Vele fabrikanten verlaten Lodz Turkije Üe Porte wil de metropolieten van Drama Monastir en Grevena die gecompromitteerd zijn door de in Drama in beslag genomen brieven wegens hoogverraad aanklogen Naar verluidt hebben Turkschc soldaten het RnsBiscli Servi8che klooster Dctschani in Sandschak Ipek ontheiligd Makukki Engeland heeft de voorwaarden gesteld door Baisoeli voor de bevrijding van Mnc Lean verworpen Naar men weet vroeg hij o a een losprijs van meer dan een raillioen benoeming tot pascha van Tetoean en Larasch enz Amüiuka In zeven jaar tijd is do zuivere winst van de Standard Oil Company gestegen tot 490 316 934 dollars waarvm 308 35 l 43 l dollars aan dividend is uitgekeerd De vertegenwoordigers van de republieken van Midden Amerika hebben de uitnoodiging van de Vereenigde Staten een vertegenwoordiger 6 zenden naar een conferentie waur men beraadslagen zal over de mogelijkheid van een duurzamen vrede in Midden Amerika aangenomen BINNENLAND STATEN GENEHAAL K K H 8 T B A M E II Vergadering van Donderdag 19 September Geopend te 11 15 uur Voorzitter do beer J E N baron SCHIMMELPBNNINCK VAN DER OYE Adres van Antwoord Aan de orde is de behandeling van het gewijzigd ontwerp adres van antwoord op de Troonrede De algemeene strekking vun het adres wordt zonder beraadslaging ut stemming goedgekeurd Evenzoo worden goedgekeurd de drie eerste zinsneden Op de vierde zinsnede luidende Uw Majesteit kan steeds op onze Jver eu toewijding rekenen ook wanneer wij geroepen zullen worden tot de behandeling van de vele en gewichtige wetsvoorstellen welker indiening door haar aan de Staten Qeneraal wordt toegezegd licht do heer Van Zinoiei Bergmann een amendement toe strekkende om de oorspronkelijke redactie te herstellen en te lezen Uwe Majesteit zal op onze yver en toowgding kunnen rekenen wanneer wy geroepen zullen worden tot de behandeling van de vele en gewichtige wetsvoorstellen welker indiening ons door Haar is toegezegd Hpr wijst er op dut in den bewusten zin mode een tweeledige toezegging wordt gedaan Ie dat K M steeds kan rekenen op onze ijver en toewijding maar dut vraagt H M niet Het zul vaststaan dat wjj steeds van onzeu plicht zullen vervuld zgn om ijver en toewijding te beloonen 2o dat w j die ijver en toewijding zullen botoonen als wiJ geroepen zijn tot do behandeling der toegezegde wetsvoorstellen Dat is een eenvoudige terugslag op de Troonrede Daarom kan dit gedeelte behouden bleven doch moet het woordje ook vervallen De beer Havelaar kan zich hiermede niet vereenigen Ook wat do hoer Van Ziniicq Bergman vraagt is geen terugslag op de Troonrede waar iramora niet van tjver en toewijding wordt gewaagd De heer Van Zionicq Bergmann repliceert dat bel wal aiat deielide woorden ign ala in de Troonrede voorkomen doch dat in de Troonrede uitsluitend de aandacht wordt gevestigd op wetsvoorstellen Iets anderskomt in de Troonrede niet voor Na dupliek van den heer Havelaar zegt de beer Van Nierop dat hii in het midden wil laten of het adres van antwoord een eenvoudige terugslag moet zijn op de Troonrede en het niets meer zou mogen zgn Spr bptwijfelt dit Doch ook hvj stoot zich aan het woordje ook Het maakt den indruk of er toch eiganlgk wel bezwaren bestondeS om gver en toewijning te beloonen lo dit val zal spr dus st mmen voor het amendement De heer Thoott verklaart namens de com missie van reductie dat de meerderheid de voorkeur geeft aan het nu Vüorge8t lde de minderheid door spr gevormd i8 vöór h t amendement De gronden van beide richtingfn zijn die welke door de heeren Havelaar on Van Zinnicq Bergmann zijn ontwikkeld zoodat spr daaraan niets heeft toe te voegen Do heer Van Weideren Rengers vraagt of als het uniendement wordt verworpen dan d oorspronkeluke lezing wordt hersteld De Voorzitter antwoordt dat twee dingen aan de orde zijn wanneer dus een van beide redacties wordt verworpen blijft de andere over Het amendement wordt vervolgens goedgekeurd met 2h tegen 14 stemmen Het geheele adres van antwoord wordt zonder stemming goe Igekourd Het zal aan H M de Koningin worden aangeboden door een commissie be staande uit do leden der commissie van redaclie aan wier hoofd zich de voorzitter zal stellen Adjunct commies ter Uriffle Aan de orde is do benoeming van een ad junctcommies ter griffie in de vacature onlatann door hot eerïol ontslag verleend aan den heer van den Bosch De heer Van den Biesen zegt dat toeu we gisteravond in ons logement kwamen we daar een lijst vonden viip personen van wie spr nog nooit gehoord hail Een van beiden nu of we moeten die benoeming overlaten aan de huishoudelijke commissie of we moeten tijd en gelegenheid hebben ons op de hoogte te stellen van de geschiktheid en bekwaamheid dor sollicitanten Sprek r vraagt dus uitstel De Voorzitter aulwoordt dat deze personen geen onbekenden zi n daar de namen geheel overeenstemmen met dio wolke voorkomen op een Igst welke voor eenige weken is rondgedeeld Do heer Van den Biesen stelt voor de benoeming aan te honden Dit voorstel wordt verworpen met 31 tegen 6 stemmen De vergadering gaat daarna in coniitégeneraal tot de benoeming over Benoemd wordt de heer J A van Lakerveld ad junctcommies bij het departement van flnanciön De vergadering wordt gesloten T U K K It K H M n K H Vergadering van Donderdag 19 September Geopend te 11 uur Voorzitter de heer RÖELL Besloten wordt ook het wetsontwerp nopens do ongevallenverzekering van personen werkzaam in het zeevisschersbedrijf in handen te stellen van do commissie van voorbereiding der verzekeiingBWetten Nog worden een aantal wetsontwerpen toegevoegd aan de lijst van die welke voor het ufdeelingsonderzoek zgn aangewezen Daaronder behox ren in de eerste plaats de Staatsbegrooting on de daarmoe samenhangende wetten elke na de reeds vroeger op de agenda geplaatste zullen worden onderzocht doch in elk geval niet voor Donderdag 26 September Op dien datum zal te 11 uur openbare vergadering zijn ter aanwgzing van de wetsontwerpen die na het sectie onderzoek in openbare behandeling zuUeu worden genomen Tot jVragendag werd weer d Vrijdag 3 uur aangewezen De benoeming van leden der huishoudelijke commissie en van de gemengde commissie voor do stonographie welke op dd gend tond en waarvoor ook slemopnemers worden aangewezen had niet plaats Kamerverkiezing Franeker Gisteren ziJn officieel candidaat gestold voor de vacature Tak de heeren dr A van Raalle vri z dem Dordrecht W P Ö Helsdingon S D A P Arnhem i v d Molen antirev Leeuwarden Kamervacalure Sohiedam De te Vlaardingen gehouden vergadering van de Christen democratische kiesvoreeniging aldaar beeft besloten zich als afdoeling aan te slniten aan de Christen D mocrutisohe partij c stelde tot voorloopig candidaat den heer A P Staalman te Oen Helder De liberale kiesvereeniging te OvertOshie heelt met algemeene stemmen candidaat gesteld den heer J H Versteeg ond burgemeester van Schiedam Deze candidatuur werd gosteld na gehouden overleg met de bastaren dei vrljiinnige kiureieeDigiagen i Schiedam en Vlaardingen en nadat men zich vergewist had dat de heer Versteeg bereid was de candidatuur te aanvaarden zegt de N R Ct De Koningin naar de knnstmanoeuvres H M de Koningin en Z H H de Prins ztin gisterenochtend reeds vroegtijdig per Uellandsche Spoor met den Koninklijken trein van Den Haag naar Umuiden vertrokken de Koningin met het doel om in die havenplaats aan boord te gaan van het oorlogschip NoordBrabant en van daar naar den Hoekvan Holland te varen ti dons de militaire oorlogsoef ningen langs de kust de Piins ten einde mèt de door Hem voorgezeten Slaatscommissie voor hot roddingswezen aldaar eenige inrichtingen te be oeken o a het quarantainestation H M in een geheel wit najaarscostuum met manteltje was vergezeld door twee Hofdames den Staatsraad gep vice admiraal Ten Bosch adjudant i b d kolonel baron Van Toyll van Serooskerken on luit t z Ie klasse jhr Von Mlihien adjudanten Tot het gevolg van den Prins behoorden de gep vice admiraal Ellis s Prinsen adjudant luit t z lo klasse baron Van Asbeck beiden deel uitmakende van do Sta itscommissic voornoemd waarvan de overige leden modo in den extra trein plaats namen om zoodoende gelijktijdig met Z K 11 den Voorzitter in IJmuiden aanwezig te zijn In de bnffetkamer van het Koninklijk salonrijtttig was het ocbtendontbgt gi dekt dat de Vorstelijke Familie met gevolg gedurende den rit gebruikte Na afloop der besprekingen met de commissie begaf de Prins Zich naar A nsterdam tot het bezoeken van do tentoonstelling van Ambachtswerktuigen Zoldzaam fraai weder begunstigde don tocht van Hare Majijsteit langs de kust Eerst om 2 uur vanmiddag kwam de NoordBrabant voor don steiger te Hoek vanHolland waar een talrgko menigte was samengestroomd dio H M luide toejuichte Circa een uur later om 3 uur stapte H M aan land Een groot aantal Hagenaars begaf zich gisteren naar den Hoek van Holland en andere aan du kust gelegen plaatsen in de hoop vandaar iels van de nianoonvres tusschen zee en land te zullen zien öeinengfde Berichten Omtrent het drama te Leiden meldt het L Dbl dat eenige werklieden die zich naar hun arbeid begaven den muu met bebloed aangezieht in het gras vonden zitten het lyk van het meisje uitgestrekt naast zich haar strooien hoed Ing bij haar Zoo bad hij daar den ganschen nacht gezeten Do politie die gewaarschuwd werd deed den dader de handboeidn aan en zoo bleef hiJ daar zitten to kgk voor de toestroomende menigte Na de komst der politie werd de laan voor het nieuwsgierige publiek afgezet Do dader vertelde aan den verslaggover dat hg was gaan wandelen en danrua met het meisje daar gaan zitten Bg zichzelven had hg besloten dat het do laatste maal zou wezen dat zi samen zouden uitgaan maar het meisje had hg hiervan niets gezegd Zgn vrouw die niets van 3gn omgang met het meisje wist had by gezegd hat hij naar een vergadering ging Om gevolg aan zijn besluit te geven had hy in de Vrouwesleeg een kleine revolver met zes patronen gekocht Daar er omstandigheden schenen te bestaan die de intieme verhouding aan t licht zouden brengen en hg dit vreeseiyk zou vinden rgpte bij hem het denkbeeld het meisje van het leven te berooven en daarna zichzelf het leven to benemen Zoo zat hij daar hg zei het zelf gelaten als ware het iets heel gewoons het meisje rustend tegen hem tot by opeens het wapenije met de rechterhand haar tegen den linkerslaap drukte aftrok en haar ineens doodde hg wist ten minste niet beter of bet meisje waa direct dood Weer afgetrokken met den loop in zgn mond zoodat zgn verhemelte en wang ernstig werden geraakt en gekwetst maar niet z66 dat hg er het leven bg inschoot Zes kogeltjes bezat hg één er van doodde het meisje een ander wondde den man nog een ander zat op het wapen toen het gevonden werd Waar de overige zgn gebleven wist S niet magoli k schoot hg ze at zonder te treffen Nadat dr Kortmann van Zotterwoude den dood van het meisje wier stotfelgk overschot men gauw door een zak voor het oog had bedekt had vastgesteld werden de verwondingen van den dader onderzocht door een candidaat arts uit Leiden S beweerde nog terwgl hg bg het Igk zat dat bg zeer veel van het meisje had gehouden en dat bet alleen waa de vrees vaar bet ruchtbaar worden van zgn genegenheid voor haar die hem er toe geleid had de misdaad te bedrgven Voorti raf klaarde hij na eeni dat btj d a nachts best had kunnen wegloopen en dan weer dat hg te versuft was om zich van de plek t i verwgderen Om 11 uur stelde de officier van justitie van hier in h t Boerhaave laboratorinm waarheen het Igk was overgebracht een onderzoek in terwgl de dader ook in bet Ziekenhuis werd ondervraagd De toestand van den dader bleek echter zoo ernstig dat het door de do toren noodig werd geoordeeld dat hg voorloopig daar zal moeten blgven om te worden verpleegd Men meldt uil Haarlem jisterochtend II uur wtit d de nieuwe spoorbrug beproefd Daarvoor reden vier lücomotieven met tenders ieder wegende 7 000 K G daarop nadat eerst de meetworktuigen onder aan de brug waren bevestigd De doorbuigin was niet noeraen iwaard zoodat deze proef geslaagd was Daarna werd met volte kracht over de brug gereden en ook daarbg was de doorbuiging met boven hetgeen geoorloofd was Ook dat deel van het nieuwe etalio dus klaar en de in gebruikneming wordt nu in de volgende week verwacht In verband met verschillende aanvragen tot het bezoeken hunner kweekorg en in de vorige maand ingekomen kwamen de Heeren Groenewegen te De Bilt op het denkbeeld eenige Itiinbouwkuudigen in hoofdzaak hoofden van gemeentebeptantingen hier te lande waaronder die van Amsterdam Arnhem Gouda s Gravenhage Groningen Leeuwarden Maastricht Rotterdam Utrecht enz enz tezamen een 40 lal ruim collectief daartoe uit te noodigen Gisteren werd een deel van dit programma afgewerkt on waren eenigen dozer heeren van 11 uur s morgens lot 7 uur s avonds de gasten van voornoemde firma Na afloop van het bezoek aan do Tuinbouwinrichting werd nog een korte rgtoer gemaakt en o 1 een bezoek gebracht aan de thans hier te lande op het goed van den heer Bosch van Drakesteyn werkende stoomploeg hetgeen vo r de meeste heeren nog nieuw was Het is dan ook zeer merkwaardig te zien hoe deze reozenploeg om beurten door eeu der beide zware locomobielen getrokken de hei doorklieft even gemakkelgk als een giek het water sngdt En als men het gevaarto ziet aankomen dan heeft het in zgn beweging ook veel van een vaartuig op zee daar het alle golvingen van het terrein natouriyk meemaakt De dag werd besloten met een diner in betel Poll waar de heer Bndde de lolk der aanwezigen was om de heeren Groenewegen dank te zeggen voor den aangenamen dag en het vele schoone dat zy gezien hadden Naar wg vernemen zal hel raeerondeel der heeren die ditmaal ambtshalve of wegens byzondere omstandigheden verhinderd waren binnenkort ook een bezoek brengen aan De Bilt Maandagavond had te Eller hnizen Gron een treurig ongeluk plaats Een sloomdorschmachine met toebehooren moest van den eenen naar den anderen landbouwer vervoerd worden De slroo pers werd bestuurd door den arbeider J v d Ploeg De paarden geranklon op een hoek uit het spoor waardoor het zware gevaarte te voel op den kant geraakte en kantelde in een tochtsloot De bestuurder die er up plaats genomen had kwam in het water onder de pers met het noodlottig gevolg dat hij op de plaats dood bleef N Gr 0 Volgens traditioneel gebruik las de Qemeentebode te Alphen N B op Zondag j l bg het uitgaan der hoogmis de puhlicaliën der gemeente voor Er werd o a voorgelezen dat de nonrupsen die de mastboasohen verwoesten zich in talrgko menigte bevonden in de provincie Antwerpen en ook reeds sporadisch in NoordBrabant voorkwamen Ieder die non mpsei dood of levend vond vifTi verzocht daarvan den heer burgemeester konnis te geven Op namiddag van dien dag bevonden zich eenige boeren in eene herborg en spraken over de staking en brandstichting te otwerpen Een boertje die deze gesprekken aanboorde en wien de verontwaardiging op zyn gelaat te lezen stond zeide En bedde gebeurd wat Visser vanmorgen op bet Dorpsbnus voorgelezen het dat ze ook de nonnen uut Antwerpen verbannen hebt en die ze dood of levend in de bossen vindt mot ze bij den Burgemeester inleveren Tilb Ct Te Almelo komt een eenvoudig boert e bg een particulier met het verzoek ot mi n heer asjeblieit voor hem 1 BOO wil bewaren in zgn brandkast Dat moet je bij een kassier brengen man dan kryg je nog interest ook is het antwoord Neen mijnheer daar heb ik ie juist vanr daao gehaald legt onie balteaman k Ver trouwde ie daar niet meer HUn buurman heeft het geld ook teruggehaald en t ergens in den grond gestopt maar daar is t tegenwoordig ook al niet veilig meer want er loopt zooveel vreemd volk bg ons in de buurt Voorloopig werd bet geld in de brandkast gedeponeerd Historisch Nws Een der nieuwste toepassingen van het papiergebruik is zeker het maken van papieren flesschen voor bier melk en andere dranken Deze flesschen hebben groote hygiënische waarde omdat ij na het gebruik worden weggeworpen Daarenboven zgn zg zoo sterk dat een gewicht van 125 KG ze niet zal platdrukken Het papier voor flesschen wordt met paraflne behandeld die het ondoordringbaar maakt en tevens eiken smaak van papier in de vloeistof voorkomt Een bgzonder voordeel van papieren flesschen is haar lichtheid zg wegen niet meer dan de helft der glazen flesschen en zgn daardoor veel gemakkelijker en goedkooper te vervoeren De Papier Zeitung vermeldt dat er in Duitscbland een fabriek is opgericht die 200 000 flesichen per dag levert tegen den prijs van nog geen halven cent per stuk Door proeven bleek dat gesteriliseerde melk in zulke flesschen gedurende v scheidene dagen bacterievrü biytt Stadsnieuws GOODA 20 September 1907 Naar wg van bevoegde zijde vernemen zullen met 1 October do winkeliers in Koloniale waren des avonds behalve des Zaterdags hun winkels sluiten om 9 uur ten einde het personeel vrg te knnnen geven G a s c o n t r f I e 19 September 1907 5 uur namiddag Druk 39 m M Lichtkracht 13 99 Knarsen Warmtegevend alorien Vermogen Oirteren behaalde de agent van politie P Huisman bg het gebonden examen te s Gravenhage het diploma In zeer veel andere gemeenten genieten de agenten vanjpolitie die zulk een diploma behalen daarvoor s jaarlgks eene toelage Wg hopen dat Gouda hierin niet ten achteren zal biyven immers kennis verhoogt bet gehalte der politie on komt do ingezetenen eener gemeente te goede Te Oudewater wilde do 73 jarige weduwe A K terwgl den paardentram passeerde haar kar met groenten opzg draaien waardoor de kar met het achterste gedeelte van den tramwagen in aanraking kwam en tegen een muur werd geduwd waartusschen K bekneld geraakte lu bewusteloozen toestand word zij een nabgzijnde woning binnengebracht en werd spoedig geneeskundige hulp door Dr G A M Thier verleend die constateerde dat K een rib had gebroken en de linkerhand ernstig had verwond Ook de kar werd belangrijk beschadigd Mee meldt uit Ouderkerk a d ijsel TcrwJI gistermiddag naar de kap van een in aanbouw zgnde wisdbontzaagmOIen eenige zwate balken werden opgeheschen voer eene sleepboot tegen een der touwen waarmede de kap vast werd gebonden Het touw knapte en de halve kap stortte omlaag De werklieden onder den molen hadden zich echter nog in veiligheid kunnen stellen zoodat geen persoonigke ongelukken plaats haddeu VliRG4DERIN6 VIN DEN GEMEENTERAAD VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1907 Voorzitter De Burgemeester R L Martens Tegenwoordig de hh van do Velde Nederhorst d Jong Herman Prince van Egk Knuttel Vergeer van Galen Bokhoven van der Ree van Iteraon IJsselstgn Jongenburger Moijlwgk Vingerling en Dercksen Afwezig de heer J van der Torren met kennisgeving Er is één vacature De Voorzitter Ingekomen zyn de gelootsbrieven van het nieuw gekozen lid van den raad de heer C P W Desaing ik stol voor die te stellen in handen eener commissie en en daarin te benoemen de hh van de Velde van Egk en Dercksen en zal de vergadering enigen tgd schoreen voor het onderzoek dezer geloofsbrieven Na heropening deelt de Commissie bij monde van den heer van de Velde mede dat de geloofsbrieven in orde ign bevonden en stelt de commiasie voor de heer Desaing als raadslid toe te laten ala de termijn zal ijn veratreken De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Vootiittar deelt mede dat by Kon besluit van 9 Augustus ia goedgekenrd het raadsbesluit tot vaststelling van een kaaiot liggeld en een bruggeld Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een voorstel van de Commissie voor de stralverordeningen inzendende eene verordening voor de pandjeshuizen Il gedrukt rondgedeeld on wordt ter visie gelegd Een aanbeveling voor concierge voor het gebouw Arti Legi Een voorstel van B en W tot splitsi ig van de eerste klasse van de Haudelscursns Een voorstel van B en W tot onbowoonbaarverklaring van oen woning aan den Groeneweg Het kohier voor schoolgelden op de Burgerscholen Èen voordracht van B en W voor onderwgzer aan School No 2 2 6 zyn gedrukt rondgedeeld en voor beden aan de ordo gesteld 7 Een voorstel van B en W tot hetverleenen van uitzicht op gemeentegrond Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie gelegd 8 Een nader voorstel van P Ooms betreffende bestraling van do Krugerlaan Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie gelogd 9 Een voorstel van B en W tot opheffing van het pontje over de Kattensingel Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie gelegd 10 Een voorstel van B en W tot het verloenen van een voorschot aan den heer A G Boesterd voor het onderzoek van een spoor van Gouda naar Leiden Ter visie 11 Een adres van den heor J M Zuydam verzoekende oervol ontslag als onderwUzor aan school No 2 Wordt eervol verleend tegen 1 October 12 Een adres van J M de Weger en 7 anderen om hel ryden met rgwielen langshet Lombardswatertje te verbinden De Voorzitter Verleden jaar is een gelgk adres ingediend en by do Commissie vour Strafverordeningen in boliandeling geweest toon achtte de Commissie dat nog niet noi di ik stel voor dit tweede adres weder lovoizenden aan de Commissie voor de strafverordeningen Aldus besloten Wordt vervolgd BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K 11 K MAANDAG 2 SEPT Staatsheimiqen PoHTuaiL Oblig 3o Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie tr 2500 3 59 RnsLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 74 74 Colombia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recopis L 100 IV 24 i HypotheekBankm BankmAandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rott erd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelpe Hypb 4 Pandb Otrechtache Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brietbank 4 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 4V 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrietbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scheejnaart Maatêchappijen Pand Holland Guit Stv Mg 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorvegUeningen Italië Oblig Znid Italiaansche Spw IMiJ A 367 PTemieUeninqen Bkuoib Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 DtverHn Hjj tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Burgerlijke Stand BeeuorUk GEBOREN Leendert ouders 8 de Knikker on K Oosterwyk Michiel ondera M van den Berg en M Burger Gerritje ondera K üostrom en G Perdgk OVERLEDEN G Verweij 5 weken GEHUWD C van de Werka en A Smit Alle nog resteerende ZOMEHMAHTELS en COSTUMES worden lot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend AMAYSiS £ £ f fy J tMVS afnfM Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN eu JAPONSTOBTEN met daarbg passende GARNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Tc Acqun Albule Tivoli ttaliP had Dinsdagavond oen ontploffing plaats in oen fabriek van vnurwerkeu Drie personen onder welke een vrouw zgn gedood en vier gewond Dinsdag brak er een brand uit in de mgnen van Kosnkabe by Kolaro Japan die zich uitbreidde over hel geheelo dorp on 100 huizen in do asch legde Bg do pogingen om do mgnen te redden barstte het waterreservoir en hot water stroomde hot dorp binnon Kou dertigtal inwoners waaronder vrouwen en kinderen vielen aan den ramp ten offor Te Almeloo werd verteld dat een man door zgn familie in een hok was opgMi oten en zeer onmenscholgk werd bchandold Uit het onderzoek van de justitie bleek dat het waar was Do mnn was niet moor in staat om te loope en verkeerde in een zeer fleurige toestand door de ondergane behandelingen In het Ziekenhuis te Oldenzaul werd hg opgenomen Dn politierechter te Westminster veroor deelde den Holtand ichcn knoiunan Manrits Maas tot I 360 boete en de ko sten van t Sïoding wegens het rijden met een auto onder riibewii on het niet stoppen op bovel van dé potiilii na een aanri ding met een oab op de Knighlbridge De boete zou minder zgn geweest als de hoer M zicli niet bg verstek had laten veroordoelcn Do stuurder dor auto voerdo aan in da voronderstelling geweest to zgn dat het Hollandsche rgbowijs ook in Engeland gold Predikbeurt bU de Remonstrantaohe Gereformeerde Oemeente alhier Zondag 22 Sopt s morgens 10 imr Ds A C I K REGT Kern Prodikant lo Alkmaar ADVI liTI INTIi N Vmvniging AllVIKXZOilG Afdeding nilOKHENHlJIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Dezo inrichting stelt zich ten dool om oude gebruikte en overtolligo huishondelijko voorwerpon welke ooh zoo veel noodig te ropareeren en hoofdzakciyk aan minge goeden voor goedkoopo prgzen to vorkoopenDe daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de lieutrale Vereoniging 4rmen org lEMPÖTWlflEE feu wiirlt verzucht iip t IKItK te letten BIT H T MiOtZIJN VAN M lUVENSWAAY ZONEN OORINCHEH Deze THKEEN worden algeleferd iu virzegelde pakje van twee en een half en eeii Ned om met vermeWing van Nommer e Prfl voorzien van novenstaan Merk volgens de Wet gedepo Doerd 2icb tot de uitvoo ing van ge eerde orders aanlKtv endo J C BIJL voorheen J BKEEBAAET lü Zenuw en Maa flijder s wordt Bit ovortniging als oen werkelgke bui in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart otdt d t boekje franco per post toege7 onden do tr BLOKPOBL S Bookbftn Za tbomm l OnnaYolgbaar ziin llians door niouw gevonden toepassingen onze lu oUetert getcMMerU i Pot treUe feluture Hognerlê Zy geven kracht en diepte die na jiakcrs niet knnnen boreikon Men ovorluigo zich geen imitatie voor de eeMe te ontvangen Gcill Prgscourant met eon aantal ongevraagde geluigsehriften tfnitü op aanvraag Boxtel HOOALIlii 6 Co Agent voor GOUDA k Fiiiiia A QOANT Kunslh indel Kleiweg bg wien inndellen U bozichtigen zyn iVild cii dcvojicllc Van af heden Pn verder dageigks verach verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poulardon Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Kazanlcn Patrgzoii Snippen Korhoondors Ueevleosch enz enz tegen do moest sterk connnrreeronde prgzen Pankl iar schoongcm takl franco door geheel Nederland Annbovolcnd 7 V TT KL INO Poolier Ooslorslrant IH UOTTKBDAM Telophoon Intere No 2031 i l V t i ir i mn r il 11 ï j i i ui iiS K la iei ti jR t i li i ign tia t Ui Aa i lilia i J Dv Mijjüi lw vonBMHHlIi I it a tt ri b os ui l Ot wwoldo ji si tabtlij i mmi vrn Gebi BvoU mtmk t K iji iafli I T Liuiaei f o ïikol Oï ia i nisl melk gekookt oes ïinff Ubtae gezuudo drank voor da i i fkKU g jbruik een A 3 theelepels van t p i r 7MT een kop Chocolate Ale er kr feti i Jrank biJ gevid ao I irih j sieintH mat water t gebruHen V i r ii bsar bij voonuamat B 1 y thekaro ons öen ilvertegpnwoordigw rost Keóer land Julius iattenlil Kujlorrtam K lr tr Jil 10 SAMOSWI N f Aanbovolcmi Firma Herman 2 oon Een trein vol mol Naaimachines rechtstreeks van de Fabriek wegens do onormo groote voorraad zullen worden verkocht splinter nieuw hoogarm HANDNAAIMAGHINfi nienwsto model met mahoniehouten voet schnitjo zonder gaatje zolfworkendo garenwindor allo apparaten en H jaar garantie van 4 guldon en nu voor don spolprgs van f I4 li0 zogge veertien gulden on f 0 cent roiskostcn met den trein worden bö ledere koop vergoed bg W VERMEULEN Hoogttlrant 7S ItoUprilam Telephoon 52113 Hpeeialü inrichting voor Hoparatie Hot Correspondontschnp van IVnMOUnno Nod Voroonigingter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGKNDIJK DinKzwAdeu Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgdo Verpleegsters on Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn VAN Blommesteins Inkt lis proefonderViniielijk de BESTE i en volkomen ONSCHADELIJK APELD00RN H0ltANI5 1