Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1907

Maandag 33 September 1907 No 1044a 40ste Jaargang ftOlDSCHE mHANT IMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TclelMI H n ADVERTENTIEN wonlen geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekfnd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ot 1 iitii lc i midil TeMtin De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitiondering van Z C en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per IKwt 1 70 Afaonderlijke Nomir ers V IJ F C E N T E N Sociëteit Ons Genoegen GOUDA Zondag 22 September 1907 8 uur Itollrnlaniscb Toonrelgetehchap Zwarte Griet Optreden van de H H BIUOT WAÖEMANS DOMMELSHUIZEN en de Dames DIEHLE LECOMTE etc Prijzen der plaatsen 1 0 80 1 0 60 t 0 3S Plaatsbespreking Zondag Tan l 2 3 nor Leden der Sociëteit gewone reductie Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van bet merliwaardige Cosa poeder wordt gratia toegelondeu Kan ingeatven worden in Kofie Tia Melk Uhur Aluint Bier Water o in het voefUel zonder dat hel noodig ie dat de dronkaard er iels van a weel liet COZA POEDBH bezit de wonderbare eigenscliap om tegenzin tot liat drinken van sterken drank bier w jD absint enz bjj den dronkaard op te wekken Het COZA PUBDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat do eclitgenoote de zuster ol de dochter van den vernlaafde het hem toe kan dienen zonder zjjn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijno redding te danken beeft Het COZA VOBDBB heeft hot hniselyk geluk van duizenden gezinnen hersteld dulieiden personen van schaamte en oneer gered en dete personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappy herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7 0 Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFB Co Onze depftthonders reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor loan maar geren geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE rnd è r Ttór Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is bet aeuige afdoende middel tegen dronkenschap OPRUIMING wegens bet vergevorderd Seizoen in het IMoord Brabantsch Schoenen LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangoraeton werk Eohte Oude Jeaever Mightcap P HOPPE Verkrijgbaar bij PEETERS Jzi Lit oil cuehei en iurUmnd Uoudi Dndc van A BRINKMAN Zx fflEK UW HUIS IK DEN WINTEB UWEN TUIN VOCE DE LENTE MET Haarloiiiiiier Bloembollen Na ontvangbt van poslwüMil groot fi H 4S zenden wy franco door Nederland oaze Rijk gaillustreerde prüsljjat met specificatie onier collecties in het Hollandscb en onie vele wenken voor d esllaiu bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wi dt sverlangd gratis en Iranco TBliboBW KtabHsseacnt Hulsterl uln Xoordwjlk bjl Uaarlem WERKLD SUCCKS De Wereldberoemde Sup rior Di uivenhorsthoiiing Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijrahoegt Bor8tpü i Keelpyn Heeschheid enz UBLIASTHB is verkrijgbaar bj alle roorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen on gehuchten in Stderland Frankrijk DmlêcUand EngilaHd Amerika Sed lnda Oranje Rivier Kolonie Tranavaal ene UBLlAN tHB werd 9 naai met Uonden 3 maal mot Eere Hedailles bekroond UBLIAKTHB in flacons 1 0 40 1 0 70 en 1 1 MBtlANTHB in doezen tabletten I 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomlabriek 0 Uoiiitighloem Den Haag VorkrügWaat by Firma WOLFP Jt Ca Westhaven 198 Gouda GRENUEL Oouda K H VAN MILÜ Veer t 1 U 12 rto i4i A BOUMAN i ooW Ml PINK8K Nieuwerkerka d IJeet A N v ZESSEN Schoonhoven B r WUK Oudewntrr A 80HEE11 Haailredd P W v EUK OudewaUr K va db HEIJDEN te Reeuwijk P o SPKK Uoereapelle D r D STAlt Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HKUDiti iVaddingeinen P A ua OKOOT A o JONGH Oudewaler J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Beneehop fV t IISCaUWIiVCS Laat U niet misleiden door lM o P Het klooster SanctaPaul AbdU bestaat niet du Siroop van yeenerlei aaarOe HET WAPEN VAN ASTKr M GI ESEL ER Wegens de voortdurende stijging van de prijzen der grondstoffen moeten de verkoopprüzon ingaande op heden iets worden verhoogd om ile 6ekende puike ktBollteiten te kunnen handhaven en wel als volgt HOLLANDSCHE MÉLANGE in pakjes 2 e per pond DEENSCHE Mf LANGE 2 c per anderhalt pond GEWONE MüLANGE 2 c per anderhalf pond DIVERSE KWALITEITEN MARGARINE 2 c per anderhalf pond De prijs der gegarandeerd xulvere Ie kwaliteit Hoomboter in pakjes is thans ïrt c per pond Alles met de bekende prachtige waardevolle eiideaux n H Van at heden leun de inwiASohuK vnn bons toot goM EO büale vooi v jf V gulden nlleen plasti lieWen ten kantore Binnenrotte 36 BOtterdam Voor plaatsen bulfen Rotterdam wordt onmul leUjk postwiseel gezonden na franOO ontvangst pur post Tan O lieele luns met duidelijk adreS 81 Sept 07 ECHT mat rood lettarsé I mt yooraJ op dB jOberlahnslein f OI tteTEUnOtRWeTORMBROH OBlHlAmiSTCIH f A MaaUOmpp tot HxploUaUe van de Fietoiria Bnnt Kanttor voor UreOeilauA Boompf M éO BoUerdam WESSANEN LAAN Wormeryeer OPGERICHT ir A KONIMKL IsfKE rABBIKHBK Voedert uw Vee met de xuivere murwe x it2 tz a i k obi2 ei t merk er en W V uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dtfloma Par 1900 Segen Oouden Medaüle ADVERTMTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleull Bare o vao 1 BHINIUIIN ZOON DANSOmWIJS Ondergeteekende geeft bj deze beleefd kennis dat zijne Lessen in liet Dansen evenalij vorige jaren half October a s zulleu aanvangen in het Lokaal Concordlai Westhaven Eenige der nieuwste dansen zjjn o a la Revelation Pas de Qnatre k Trois Cecilieii Walzer la Pyrenée enz De lesuren zjjn voor eerstbeginnenden van fi i Va Q ifi oer meergevorderden van 8 i Saama voor CInblessen Leerlingen gelieven zich aan te melden bS den Heer P J BELLAART Varkenmarkt alhier of bjj H KOOPMAN 87 Roggeveenstraat s Gravenbage 1 DE OOEDKaOPSTE DE MEEST PEA CTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE M ODEBLAIIEM ziJn beslist aie dei Firma THB LADII S JOVHSAL met minstene Irie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THB ILL DHESSMAKBU met een gratis geknipt patroon THK BXZAAU OF CHILU BEHa FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen yUAAOT üw Boekhandelaal Proefnummem Alle nut koBtel Holl Bfjroegnel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjJn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 5U verkr gbaar I bö MILLY SIMONS Den Haag V Het Uste onieluiltlyluti en e A makltelyluU poctimiddel voor Heena n Tooral dames en Kinderschoenwerk de Appretaar Tin C M Illlntr fc Oa Bsrila Btltk Str 14 Men le U iee op naam en febrlelumerk Vsrkrrihssr ky Sssrse WMsllsrt In hssswsrt alMltns SHr ni 1 rsilAtaltr W bXsasss Aniisa lenw onorerirollen Prof Dr 1 ioburs welbekend I liHQW IBACBT lLIXIS Allna echt nut P brl lum rk tot voortdurende radicale fo tekere genezing van alle zells de meest hardnekkige xenuW tiekten ooral otjtataan doot I afdwalingen op jengdigen leeft J Totale genezing van elke zwakte Blott lndcbt Benaawdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsTertering Onvermogen Impoteni PoUntione enz Otlvoerige prospeotnssen rrjircr e h 1 J 3V dubbele e b n f Centra d UepSt i Matth t d Vogta ZalAooim ürpöts M Olfttn k Co Eotterdam Happel a OriTenliage I Ilalmnaas de Jong J Om BoUerdam W IS k Oo Ooiida n bH alle drogUtea § 5 WORMERVEER UutteDlaiilscli Overzicht D eerste hiiiehteD over de verkiezingen voor de derde Doema luiden niet ongunstig roor de oppositie Zooals mea weet xgn de thans aan den gang zgnde verkiezingen de werkliedenverkiezingen van den eersten graad De arbeiders waartoe ook de plattelandsarbeiders behaoren Jrieien de gedelegeerden die op bun kaart lil kiucollege hebben te kiezen dat iUb de afgevaardigden kiest T Nisjni Njrifgorod werden als gevolmachtigden der arbeiders gekozen 1 sociaaldemocraat 1 kadet 1 lid der uiterste linkerzijde 2 vooruitstreTenden en 1 wilden Ia het gouvernement Moskou werden in het district Wolokolamsk 22 gevolmachtigden der plattelands arbeiders gekozen Daarvan behooren 11 tot de rechterzijde 9 tot de gematigden en 2 tot de linkerzijde In het district Podolsk behooren van de 22 gekozen gevolmachtigden der plattelandsarbeiders 5 tot de party der monarchisten 6 tot de linkerzijde tarwjjl 11 gematigden zijn Laatstgenoemden behooren voor het meetendeel tot de Octobristen Op vijf plaatsen heeft de verkiezing wegens te geringe deelneming niet plaats gehad Bet Raasische blad Rj taj kan enige bijzonderheden mededeelen over den inbond vas de Engelscb Russische overeenkomsten die op 23 September geratificeerd en op 26 September openbaar gemaakt znllen worden Het blad verneemt dat Rusland bij bet verdrag volkomen vrjjbeid van beweging in NoordPerzie Engeland in Znid Perzie be osten Bender Abbas verkrijgt Afghanistan komt geheel onder Engelschen invloed Rusland verbindt zich de diplomatieke betrekkingen tot de regeering van Afghanistan uitsluitend door tusschenkomst van Engeland te znllen onderhouden en doet daarmede afstand van eea zelfstandige vertegenwoordiging in Afghanistan Het verdrag bepaalt dat de sguvereiniteit van den Emir van Afghanistan gehandhaafd zal bljjven Engeland verbindt zich Afghanistan niet te zullen gebruiken als steunpunt voor een actie tegen de Russische bezittingen in HlddenAzie Verder verbinden zich de contracteerende mogendheden in Tibet de sonvereiniteit van China te zullen erkennen en geen vertegenwoordiging of coucesiies in het Tibetaansche gebied te znllen eischen van de Russische en Engelsehe onderdanen zullen slechts de voor religleuse doeleinden naar Tibet trek FÉViLLETOX ZWERVBUNGEN Naar het Rnaaiseh 27 zy wiet BlechU al te goed dat Zubow op een ol andere wyze haar verleden bad nagespoord y begreep de onbeschaamde bedreigin dia uit zlne oogen sprak en Fedor de knlpelooie gevangene zou die niet eveneens onder de yzeren dwingalandy van den nieuwen aabtasaar geraken f Liiit r eens naar iiy zei de vorstin de at n om hara vriendia slaande ik zal er p aandringen dat Znbow zyn intrek by den Miaehop neent dan hebben wy rust en gy ik kumen hem trotseeren Maar Fadarr aUm de Olga Srtfory lal hem tot het nitarste beschern i vertronw op my Zubow moest wel n MaeeUavalli lyo on het vaa twee vrouwan dit daarop voorbereid zyn in lilt te wtonen t ToitUn wu vol vertrouwen doch op Tont Sarfiai Zabow a gelaat lag toch een heODcnda en triomiearende lach toen hy dan Tolfudti iH maadaaMa dat by tt litka iende Boeddhisten worden toegelaten Engeland behoudt zich echter het recht voor enkele dalen in Tibet te bezetten totdat de regeering van Tibet de door Engeland geeischte schadeloosstelling in verband met dé Engehicbe expeditie naar Tibet heeft voldaan Het afbreken d r onderhandelingen tusschen Oostenrijk en Hongarije beheerschl voor het oogenblik den toestand in de Monarchie Naast de pessimistische beweringen der Oostenrijksche bladen die niet inzien op welken grondslag de onderhandelingen kunnen hervat worden en die de Begeering van Oostenrijk aanraden tegenover de Hoogaarsche eischen geenerlei toegevendheid te toonen staan hoopvolle berichten nit Hongarije Minister Apponyi verklaarde gisteren in de byeenkomst der Kossuth party dat de totstandkoming van de Overeenkomst hem verzekerd schynt De eenige moeiiykheid is de Oostenrgksche eisch tot verhooging van het Hongaarscbe aandeel in de gemeenscbappejgke uitgaven Hongarge wil die hoogere lasten wel betalen maar eischt daarvoor compensaties op economisch gebied geiykheid van diplomatieke vertegenwoordiging en andere concessies Over de bank quaestie beataat geen versehil Het zou dwaasheid nijn onder de tegenwoordige omstandigheden aan de stichting van een zellstnndigo Hongaarsche bank te denken Stemt Oostenrgk dua toe in de door Hongarge geBischte concessies dan staat nieti meer de sluiting der Overeenkomst in den weg Graai Apponyi meent dat voor de opening van het parlement op 10 October de zaak tot klaarheid zal worden gebracht de regeering wenscht in het parlement onomwonden mededeelingen te doen en het slagen van de onderhandelingen of bet mislukken ervan met de oorzaken en de gehouden besprekingen in een Blanwboek aan het parlement voor te leggen In een deel der Kossuth partg blglt de ontevreden stemming voortduren De algevaardigde Madarasz die beslist tegen elke Overeenkomst is heelt zyne aanhangers opgeroepen tot een vergitdering op 9 October om over de houding die Hougarye moet aannemen te beraadslagen De beweging onder het landvolk in Apulie duurt voort l3e stakende veldarbeiders beleUfen de arbeidswilligen met geweld op de V4nlen te werken Toen gisteren te Canosa overwinteren zon Olga s hart kromp ineen van schrik De beide volgende weken gingen langzaam voorby angstige gezichten waren steeds om de tafel van vorst Maxntoff vereenigd Ik wenschte dat Orioff veilig terug was 1 Die man Znbow kan hem my mogeiyk ontrukken dat hangt alles van den dag van Znbow s installatie af Zal ik den roem van myn bewind nu nog op het laatst zien verdwynen P Maxntoff waagde het niet zyne vrouw al hetgeen hg vreesde toe te vertrouwen Hy gevoelde dat hy met Zubow in een strgd zon geraken waarvan de afloop zeer twyfelachtig was Eenigszins opgewonden wachtte hy zyn tegenstander al en hy beboelde niet lang op hem te wachten begeleid door den bisschop meldde hy zich aan Ik heb het opperhoold der kerk van Zyne Majesteit medegebracht begon Zdbow opdat Zijn Hoogeerwaarde mede aanhoore hetgeen ik D Ui opdracht ran den Czaar heb mede te deelen Wil Uwe Hoogheid mgn aanstelling als vice gouremenr van Kamaehatka inzien f Ik lal eigenhandig voor de inscbryving zorgen antwoordde MaintoU kalm WiI Dwe Hoogheid my het document tot dat doel toevertroawenr Wal Mkar aaide Znbow op koalan trtom de landeigenaar Massa mot drie zgner zoons en firee boeren naar hot veld wildo gaan were bil door stakers tegengeJiouden üo aangevallenen schoten toen op hun aanvallers en doodden een arbeider doch verscheidenen banner werden zwaar gekwetst De landeigenaren willen nu een eigen weerbaarheidscorps oprichten daar de overheid bigkbaar machteloos is hen te beschermen Hot is toldasver alleen in Bari gelukt een accoord tol stand te brengen tusschen de landeigenaren en de veldarbeiders Niig steeds is tusschen Frankrgk en Spanje geen overeenstemming vorkregen over het gemeenschappelgk optreden aan do Marokkaansche kost Het schijnt lelts dat tusschen de beide regeeringen ernstige verscliillen van meening bestaan ton minste nit Parijs wordt gemeld Terwijl in het ministerie van bnitenlandsche zaken wordt verzekerd dat de onderhandelingen tnischen Spanje en Frankryk ovor de vaststelling van de contingenten voor de Harokkaansche kustplaatsen die in San Sebastian begonnen en na den terugkeer van den gezant Del Hunir te Parys werden voortgezet een gunstig verloop hebbeft verneemt do Eclair dat tussrben de iieide mogendheden ernstige verschillen van meening bestaan Spanje wenscht in Tanger dezellds domineeronderol te spelen als Frankrjjk in Casablanca dos niet alleen den commandant van de politie te benoemen maar ook de leiding te hebben bg mogelijko expedities De Eclair voegt er bg dat dit verschil de eenige oorzaak is van het oponthoud in de uitzending van troepen naar de Marokkaansche havenplaatsen Daitschland en Engeland verzekert het blad houden zich in deze qnaestie volkomen neutraal Wellicht is dit verschil van meening ook een der oorzaken die Frankrgk er toe geleid hebben het plan om de Marokkaansche pclitietroepen samen te stellen uit Fransche en Spaansche soldaten nog eena te overwegen Het is bekend dat de mogendheden deze atwgking van de bepalingen der Acte van Algeciras hebben goedgekeurd Duitschland deed het schriftelgk wgzende op de groote gevaren van deze handelwgze en de hoop uitsprekende dat hst geheele plan een voorloopig karakter zou hebben Dat Spanje een andere opvatting heelt van de taak die het in Marokko moet vervullen dan Frankrgk is reeds lang daide leerenden toon want ik denk mjjne betrekking onmiddeliyk te aanvaarden Wellicht zeil ik binnen een week naar Kodiak ol Petropaulowsk om daar te overwinteren ol mogeiyk keer ik ook terug In elk geval wensch ik echter den van Siberië hierheen gekomen banneling no 24190 aan boord der Nevsky te hebben Tot welk doel vorst P vroeg de gonvernenr generaal beleeld terwijl hg met een Japanschen dolk speelde 0m mó bg de scheepvaart te helpen en om kaarten te vervaardigen En hebt gy nog andere wenschen f ging de gouvernenr generaal minzaam voort Ik moet een bevel van uw eigen band hebben om zoo iets te kunnen toestaan Verder wensch ik ging Zubow met onverholen brntaliteit voort dat da wacht de vronweiyko gevangene die hier onder den naam mevrouw Alten bekend is naar de kerk van St Michael brengt om zyn Hoogeerwaarde den bisschop als ziekenverpleegster in het hospitaal ten dienste te staan Hot spgt my dat ik aan geen uwer eischen voldoen kan vorst antwoordde Gregory MaxutoH nitariyk kalm doch met Ucht bevende atem Zie eens ol gy hierin voldoende zekerheid tot opvolging myner bevelen vindt laida Znbow apotactatig lachende terwyi hy Igk het optreden van majoor Santa Olalla in Casablanca yvas daarvan e n bewya Hetgeen de Eclair thans mededeelt is das ondanks de verklaringen van het Fransche ministerie niet zoo geheel onmogeiyk Verspreide Berichten Frinkbuk Thomson de minister van marine heeft een bespoediging der werkzaamheden aan alle pantserachepen van het Middellandsobe Zeeeskader bevolen De Patrie de Bonvet de Gaulois de Victor Hugo en de Suftren moeten reeds in October zeeklaar zgn Het staat toch niet in verband mat Mirokkor DuiTsonLUD Met ingang van 18 Sept joist vier jaren na zgn bevordering tot kapitein is de Duitscbo kroonprins bevorderd tot majoor Voor een prins naakt hy uiterst langzame bevordering Het mgnwerkerscongres te Salzburg heeft zich uitgesproken voor staataexploitatie der mynen ElfOILlHD Te Portsmouth is bericht gekomen dat met den aanbouw van een nieuw groot slagschip van 19 3U0 ton begonnen lal worden RUSLAKD Zes gevangenen trachtten nit de gevangenis te Oefa te ontvlochten Zy schoten by het luchten een bewaarder neer en gingen toen aan den haal maar weldra zaten hun militairen op de hielen die er vier doodden en een verwondden De zesde ontkwam Een telegram uit Tamborw maakt weer melding van een iianval op een trein waarin twee kassiers zaten Vjtn een hunner werd 21000 van don ander 20 000 roebel gestolen üe roovera ontkwamen na een begeleidenden politieman gewond te heboen AllEBIKl De conferentie voor den vrede in UiddelAmerika zal in de eerste helft van November iu Washington bgeenkomen De geheele kast van Yucatan Mexico is tien myien ver met doode visschen bedekt men denkt dat er een onderzeesche vulkanische uitbarsting heeft plaats gehad AziE Tengevolge van de onthoofding van een een verzegeld coovert op de tatei wierp Hot document was door graal Fersen onderteekend en twee maanilen na diens vertrek uit Sitka te Petropaulowsk opgesteld het verleende vorst Sergius Znbow de hoogste macht in Alaska zouwei als in Kamschatka 0y zult het niet wagen daaraan ongehoorzaam te zyn riep Zubow uit terwgl hy op den nog steeds holteiyken gonvernenr toetrad Wanneer zult gy my de beide gevangenen uitleveren Nooit 1 antwoordde MaxutoH Uwe bavelen zyn monsterachtig Waagt gij het den wil van den Czaar te trotseerenP Qy zendt dat met uw leven kunnen boeten brulde Serglns Zubow woedend Vorst Haxutoll schelde en zette zich glimlachend neder 4 Zend my den dienstdoenden kapitein beval bg den binnentredenden ordonnans Zinneloos van woede greep Znbow naar zyn degen Halt vorst Denk ora n zeil riep Haxutoll daarop zeide hy tot den kapitein die juist binnentrad Draag den havenkapiteia op elk verkeer tasschen het schip Nevsky en den wal te verhinderen Wordt varvolgd