Goudsche Courant, maandag 23 september 1907

aan daza vóór den 1 Mei d a v te doen 1 voorzien van een privaat on van eene gelegenheid ter verkryging van goed driikwater een en ander volgens de bepalingen 1 der Bouw en Woningverordening Uit die datum heb ik algeleid dat een maand te voren die persoon was gewaarschuwd terwgl het sehryven van de gczondheids Comraiisio 1 was van 17 Juni De heer Vingcriing Ik sta verbaasd o erhet gesprokene van den hoer van den h ervan Iterson Ik vind het heel goed dat B en W zoo gehandeld hebben ik bjn er i ietvoor dat er met de Franscho vlag maar 1 doorheen wordt geslagen maar dat ookrekening wordt gehouden inct de omstandig 1 heden 1 Het voorstel van deu heer van Iter on wo dt niet ondersteund zoodot het niet in behandeling kan komen Het preadvies van B on W wordt in stemming gebracht en aangenomen mot 15 stemmen De hoer van Iterson stemde te en en de heer Herman bleol bulten stemming 1 Aan de orde 5 De voorstellen tot onbowoonbaarvor 1 klaring der woningen Wyk O No 408 en Wgk L No 155 Wordt zonder hooldcljjke stemming goedgekeurd Aan de orde 1 Het voorstel tot intrekking der bg bes uit van 28 Augustus 1906 vastgestelde Tramverordening De heer Knuttel M do Voorzitter ik wilde vragen of dit ook betrokking kan bobben op een oventueolo paardentrara ol I staat die daar buiten De Voorzitter Het is uitsluitend voor de I stoomtram I Zonder hooldelgke stemming wordt het I voorstel van B on W goedgekeurd I Aan do orde I Het voorstel tot splitsing der laagste klasse I van den Haiidelscursus I De hoer Vingerling Ik heb geen be waar I togen het voorstel zeil maar ik loes hier I dat I 40 per lesuur al worden uitbetaald I en wat verder voor 5 lesuren I 250 en I daar deze cursus het Keliedo jaar dnnrt I zou ik er voor zgn I 50 per lesuur to I bepalen I Do Voorzitter Deze bedragen zgn vastI gelegd in een verordening die door don I Minister zgn goedgekeurd I Het voorstel wordt zonder hüoldeiyke I stemming goedgekeurd I Aan de orJe I Hel voorstel om voor éfn jaar het ondcrI zoek van melk op te dragen aan don apotheker E Grendel alhier I De heer Knuttel M de Voorzitter ik zon I wel een vraag willen stollen en wel deze is I daar ook bg begrepen een bacterologisch I onderzoek I De Voorzitter Do bedoeling is alleen dat I een scheikundig onderzoek zal plaats hebben I Do beer Knuttel Ik betreur het dat I dat er niet onder begrepen is ik hoop dat I na dit jaar B on W mot een ontwerp zulI len komen om een bacterologisch onderzoek I daaraan te verbinden I De Voorzitter Door do belanghebbenden I is gevraagd een onderzoek naar de samenI stelling van de melk een bacterologisch I onderzoek zal waarschgnlgk zeer veel geld I kosten Deze proel wordt alleen voorgesteld I om te onderzooken hoedanig de melk hier I vervalscht wordt I De beer Knuttel Ik ben eenigszins be I vreesd dat deze poging weinig zal opleveren I en dat do resultaten vaudat onderzoek zeer I gering zullen zgn I De Voorzitter B en W zullen met de meeste ernst onderzoeken ol bet ook mogeiyk zalzyn een bacterologisch ondcr ock te doen plaats hebben De heer van Iterson Ik zal my houden aan het advies van do gezondheids oommissic die dit ontraadt was de gezondheidscom missie er voor dan zon ik gaarne er voor stemmen Het voorstel wordt daarop in stemming gebracht en aangenomen met 16 stemmen De heer van Itersop stemde tegen In besloten zitting vvorden behandeld Do verzoeken om ontheffing van schoolgeld op do Burgoracholen Het Ie Suppletoir Kohier der plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1907 Het Kohier der Schoolgelden op de Burgerscholen Na heropening wordt medegedeeld dat ontheffing van schoolgeld is verleend aan C Jongeneel en C Manschot Het Ie suppletoir kohier en het kohier van schoolgeld worden daarop vastgesteld Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzltt r gesloten Amsterdam 17 September 1907 Als nieuw ingekomen wg igingen stxA vraag en aanbod in het weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende londsen GEVRAAGD Aand Nationale Credietbank 100 pCt ü pOt SchBldbak NederUadtehe iaggen 1 kantoorbediende 2 werksters 2ol 4 dagen in de week 1 dienstbode Gevraagd 1 net kindermeisje 1 winkel hallwas schoenmaker 2 voor RECLAME j Dronkenschap bestaat niet meer M i E a moDiter van be k merktvaardige Coza poe I T L der wordt gratl toa e i pQML zonden 3 Kan intjfgeven worden v fÊÊÊA Kolie Thee Melk lAkeur W WHL Atmnt Bier Water of in lie 1 H k methei zonder dat hei nooilüj 1 f A IH dronkaard er iete vat I wAj n lilt COX POEIHSB v W bezit do wonderbare eigen f fcchap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wiJn absint enz bi den droakaard op te wekken Het CUXA POEOISIl werkt zoo onopgemerkt en zeker dat do echtgenoot de zniter uf de dochter van den verslaafde iiot hem toe kan dienon zonder ijn medeweten en zonder I dat hot noodig is dat de pati nt ooit behoeft te weten waaraan hiJ zgne redding te danken heeft Het COXA VOEIiER heelt het huiselijk geluk van duizenden gezinnon hersteld I dttizenien personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der roaatsohappg herschapen I het heelt menig jong persoon op den rechten I weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talluozen met menig jaar I verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard I poeder verspreid wordt zendt gratis aan I hen die daartoe aanvraag doen een boek I met dankbetuigingch en een monster Het I poeder wordt gewaarborgd volkommi on chadelgk te ijn Correspondentie in alle I tulen der wereld Het echte Joza poeder is veikrjjgbaar in alle apotheken on in het volgend depOt te Gouda WOLFF Co I Onze depólhouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag I voor rtoen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct I naar Londen COZAraSTITüT£ r d TaXd I Wacht U voor uamuaksels I Het Coia Poeder is het eeolge aldoende I middel tegen dronkenschap hediende 1 graalwerk Geplaatst taamfaeden 2 arbeiders voor lichte werk Khiiipk a d IJsei 19 Sept Door de vryzinnig democratische kiesvereoniging alhier is tot candid aat voor den gemeenteraad gesteld de heer H Noordegraal ïz Jiutsvsno Zondagavond j l wandelde v I schoenmaker alhier met zgn meisje huis waarts Nabg den Uitweg werd bg lastig gevallen door een achttal opgeschoten knapen zonder dat daartoe eenige aanleiding bestond evenwel bekwam v D een paar gevoelige ïlappen ol stompen Naar wg vernemen is de laak in handen der politie Het is voorzeker te wenschen dat de bedryvers dezer lalle daad voorbeeldig worden gestraft OüiiEWATEB 19 Sept Door tusschenkomst van Burgemeester en Wethouders is door do Maatsdiappg tot Exploitatie van St Spoorwegen toestemming verkregen dat de reizigers die van plaitsbcwyzen voorzien zgn naar Amsterdam gebruik kunnen maken van den trein w jlkc s morgens 8 16 naar Gouda vertrekt en verder met den sneltrein vat 8 33 uit Gouda naar Amsterdam zonder bgbetaling mits men te Gouda het perron niet verlaat VSR iABKRIN6ViNDI Nei MEENTËR44D 1 VRIJDAG 20 SKl TEMUKR 19U7 Vervolg Aan de orde De benoeming van een concierge van he gebouw Arti Logi 1 Uitgebracht worden op S H van der Kraats 4 W B Blommendaai 5 en G v d Dungen 8 stemmen Do Voorzitter Daar geen der voorgedrn I genen de volstrekte meerderheid heelt moe 1 een tweede vrge stemming plaats hebben 1 Uitgebracht worden op S 11 v d Kraats 1 3 Blommendaai 5 en G v d Dungen 9 stemmen zoodat benoemd is G van den 1 Dungen I Aan dd orde 1 De benoeming van een onderwgzer aan 1 do school V g 1 0 No 2 1 Benoemd wordt de beer R Oosterling me 15 stemmen 2 stemmen waren in blanco I Aan de orde 1 De begrootingen voor 1908 van 1 a de gesubsidieerde instellingen vanweldadigheid 1 b de Bank van Leening c de Volksgaarkeuken en hot Hollmansgeaticht Worden zonder hoofdelgke stemming goed gekeurd By de behandeling van de bogrooting voo bet Burgerlgk Armbestuur vroeg de beo Jongenburger door wie de aisistentamanuen sis benoemd zou worden De Voorzitter deelde hierop mede dat in bet Reglement voor bet Burgeriyk Armbestuur de benoeming niet voorkwam maar dat deze benoeming zou geschieden door gemeld Armbestuur De heer Jongenburger deelde daarop mede later te znllen voorstellen een wgziging van gemelde verordening Aan do orde De begrooting voor 1908 van het gemeente pensioenlonds Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om niet over te gaan tot onbewoonbaarvorklaring der woning Wgk K De beer van Itorson M de Voorzitter ik acht my verplicht een woord van waardooring te spreken voor de gezondheidscommissie voor hun houding in deze daarbg steekt schril al de bonding van B en W Nadat de gezondheids cummissie deze zaak aan B en W had opgegeven was het plicht geweest dal B en W daarop aan den raad hadden voorgesteld deze woning onbewoonbaar te verklaren en niet zoo n langen tormgn te laten verloopen De Voorzitter Ik wensch den heer van Itorson te vragen ol van hem een voorstel is te wachten om deze woniu onbewoonbaar te verklaren De heer van Iterson Ik zal dit voorstel doen om dat de gezondheidscommissie zoo welwillend is en zoo voor bet hoold wordt gestoaten De heer Nederhorst Ik wil den heer van erion hierop antwoorden en kan medededen dat B en W het een maand hebben laten loopen en consideratie hebben gebrnikt omdat dat niet andera kon daar gewacht Doest worden op een derde Wg moeten ook rekening houden met omstandigheden De heer van Iterson Ik lees bier Op advies van de Gezondheids Commissle schromen wg den 12 Februari II o a den eigenaar ar woBing Katiatatrut wyk K No 164 Gemengde Berichten omtrent het geval te Uenekamp waarmede de justitie zich bemoeid heelt wederrechtelijke vrglieidsberooving meldt Tubantia Hot slachtoffer K wos sedert bijknns 2 jaar opgesloten in een vuil en vunzig hok Zijn bed bestond enkel uit stroo en een bedzak ol overtrek Geheel ontkleed behalve een hemd aan lag hij daar in een hoek hjj droeg oen langen witten baard Zijne natnurlijko behoeften vonden in betzelfde hol plant hij droeg de sporen van een vordierlgkt on verwaarloosd loven Het kleine raampje waar eenigszins hot daglicht kon doorbreken was met planken dichtgespijkerd Toen door de politie met een brandende lantaarn genoemde K uit zijn schuilplaats word gehaald om hem te contronleeren bleek hjj verwilderd en vol met zweren te zitten In China is onlangs groote beroering gobraoht door een vlugschrift nog wel in dichtmaat in Kanton versprjald ter verdediging van het recht der meisjes een man barer eigen keuze tot eobtgenoot te nemen Overoud is nl in het riJk der mandarijnen het gebruik dat een huwelijk moet tot stand komeö door bemiddeling van een tnscchenpersoon De North China Daily News verhaalt dat do oude keizerin weduwe woedend werd toen haar dien aanval op de onde zeden ter core kwam en bevel gat niet alleen den schrijver en den drukker maar ook eiken leier v in dat schandelijk pamflet met stokslagen te straiten Het kwaad had zich echter reeds verspreid Ook te Swatou was het doorgedrongen zoodat een der mandaftjnon zich verplicht achtte er tegen te waarschuwen in een proclamatie waarin hij zich op Frankrijk beriep En wel in deze bewoordingen Het land dat meer dan alia andere op i n vrijheid prjjs stelt is Frankrp En toch worden de bttwelgken aldaar door de ouders der jongelieden tot stand gebracht niet door deie zelven Ons Chineezen ta sinds jaren geleerd dat de bescliikkingen die door de ouders met behulp van een middelaar worden getrollen geëerbiedigd moeten worden Een verandering in dit oude gebruik ton enkel onheil tot gevolg hebbon Sommigen zullen allicht gelooven dat het in China verschijnend blad het meer op de I Franscben dan op de Chineezen gemunt heelt I onderwyzerM die Toornitetrevende denkbeelden aan den dag had gelegd zijn alle vrouwen an do Chineesche provincie Tscbao King eer begonnen baar voeten te omzwachtelen uit vree dat wanneer zg met onverminkte voeten rondloopen zy voor revolationnairen znllen worden aangezien I Verteld te Utrecht 1 Een inwoner van Utrecht vertelt hier vrg I on openhartig hoe hü beterschap heeft be I komen van een bedroevende hnidziekte De inwoncTH van Gouda die een geneosmiddc 1 zoeken voir aambeien prikkelende haidnit xlag ol eenige andere huidziekte zullen het 1 de moeite waard vi iden om van den goode raad van hun bnnrman nut te trekken De heer T J Meouwsen l iel Heinstraat I 25 te Utrecht deelt ons mede Jaren lang ben ik geplaagd geweest door droge aam 1 beien die mt zeer veel last bezorgden vanwege do hevige jeofcing en stekende pgn 1 Het was soms zoo erg dat ik niet stil o nljn stoel kon biyven zitten doch ook b het loepen was het zeer hinderlgk Bnitendien had ik steeds een hevige jenking op het middengedeelte van mijn lichaam Van allee had ik er reeds voor aangewend doch wat ik ook probeerde niets was er wat me zells bet minste hielp en op mijn leven en zeventigjarigen leeltgd verwachtte Ik niet dat ik ooit weer van deze hinderlyke kwaal verlost zou worden Toen men m j ten laatste opme kzaam uiuakte op Foster s Zall wat een bU uitstek goed mid del tegen mijn ziekte zon zgn ontbood ik dadeiyk een doosje Ik begon bet te gebruiken en ik was boven de wolken van vrengde toen ik reeds dadelijk verlost werd van de ellendige jenking En nadat ik de bebandeliig gedurende veertien dagen bad voortgezet was ik geheel en al van de lastige kwaal bevrgd Ik lou wel iedereen die met oen dergelijke onaangename ziekte aangedaan is dit prachtig geneesmiddel willen aanbevolen Ik ondergcteekende vorklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elko wijze die U goeddunkt Zie toe dat gij de échte Foster s Zall bekomt dezollde soort die de Heer Meenwsen gehad heelt Ze is te Uooda verkrijgbaar bij de Heeron Wolll Co Westhaven 198 ïoezending geschiedt Iranco na ontvangst van poswissel 1 I 1 75 voor één o I 10 voor zes doozen BINNENLAND De correspondent van de N B Ct seinde gisteren Flores eiacht veel van onze troepen wegens terreinbezwaren Talrijke evacuaties hadden plaate 31 Angnstus werd opgerukt naar Keo en Rokka 8 September naar Wolowio Vooral aan de grens van bet Rokka gebied werd ernstige tegenstand ondervonden Een poging tot overrompeling van den trein werd algeslag n 114 vijanden werden gedood alsmede 15 paarden 56 geweren buitgemaakt De ai ti rev kiesverceniging Nederlan 1 en Oranje te Schiedam besloot gisteravond do candidatuur van jhr De Geer krachtig te steunen biJ de centrale anti rov kiesver eeniging Do K K Kiesvereoniging Hecht Plich en Orde nam de candldatnnt van jhr D tieor over De laatstgehouden algemeene vergadering I der Nationale Organisatie van Accountants gehouden te liottordam in het Hotel Ooomans heelt het examenprogramma zooals het door do commissie was voorgesteld na kleine wijziging goedgekeurd en benoemde tot examinatoren voor hot examon dat bij voldoende deelneming in do eertto helft der maand November zal gehouden worden de Hoeren A C F Krull Accountant en Leeraar te Botterdam voor Noderlandsch en Dnitsch H C P Ulrka Directeur der Bizondero Handelsschool te Amsterdam voor Fransch C J Voortnmn Leeruar aan de Openbare Handelsschool te Amsterdam voor Kiigelsch V do Vries Gzn Accountant to Haarlem voor HuntGrediet en Bankwezen Mr J Öondeket Advocaat en Accountant to Amsterdam voor Staathuishoudkunde en Hecht A van der Kar en U Smits Accountants te Amsterdam rn Haarlem voor Accouulancy terwijl de heer E A Zwaaneveld te Oonda als Plaatsvanger voor het laatstgenoemde vak lal optreden In verschillende bladen zal een nadere eproeping in de maanden September en October worden geplaatst Het Secretariaat is gevestigd Heemraadtingel O Z SU Rotterdam iMi ilfii lil II I ini Te Heerenberg isn een zevental graan I bergen toebeboorendo aan den vorst van I Hohenzollcrn Sigmaringen door brand ver niold Vermoedelijk zgn ziJ door spelende 1 kinderen aangestoken 1 De rassenhaat tusschen Serviërs on Mag 1 yaren heelt by de jongste manocvres o t Hongarge tot oen betrenrcnswaardig voorval 1 aanleiding gegeven Bij de slotmanoenvres 1 van het Xlle legerkorps zyn vele schoten 1 met scherp gelost waardoor twee soldat n 1 gedood werden I De leider van de oeieoing liet terstond 1 ophouden met vuren waarna bleek dat de I scherpe schoten alkomstig waren van e o bataljon Honveds uit Ksseg Vele koge s I waren den olficieren om de ooren gevlogen 1 Terstond weid aan de olScieren van dat I bataljon dat voornamolgk uit ServicSra be 1 staat opgedragen een onderzoek in te stellen I hetgeen evenwel niets opleverde Nu we d j I het bataljon door nndere troepen iugesloten 1 I de manschappen lioold voor hoüld door ol 1 I Scieren onderzocht en men vond bji vi r 1 I soldaten te zamen veertien scherpe patronen 1 I Deze vier soldaten worden gevangen geno 1 I men lorwgl een gestreng onderzoek zal I 1 worden ingesteld I I Thans twee jaren nadat do raisdryv n 1 I gepjeegd zyn is door den krggsraad te Riga 1 I vonnis uitgesproken tegen de BS Lettlsche I revointioniiaircn die in den herlst van 1905 I een reeks van misdaden begonnen ambtenar n I en militairen vermoordden predikanten en I grondeigenaars verdreven en kasteelen plun I derden en in brand staken Vgl der beschui I digden hadden zich door de vlocht aan de I vervolging weten te onttrekken van de 1 anderen werden 22 ter dood veroordeeld I drie tot dwangarbeid voor levenslang een I voor 20 jaren een voor 8 en 13 voor 3 I jaren zes werden naar Siberië gezonden en I 12 vrggesproken I Door de directie der S S is bepaald dat I aan personeel dat gedurende ten minste 6 I maanden onalgebroken in vasten dienst is I aan wegwachteressen die gedurende 18 raaanI den onalgebroken in dienst zgn zoomede aan het hulppersoneel dat op 31 December 1890 in dienst was op dien datum den leeltgd van 35 jaar had overschreden en met liet oog op de deswege verplichte bgatorling in hot Pensioenlonds niet in staat was tot het vaste personeel toe te treden bg getrouwe plichtsbetrachting veilol met behond van volle bezoldiging toegekend wordt en wel per tgdvak van een jaar aanvangende op door den directeur generaal te bepalen datum aan de hoold en eerstaanwezendambtenaren gedurende 21 dagen het overige personeel gedurende U dagen voor zoover het niet en gedurende 7 dagen voor zoover het wel valt in de termen van een wetteIgke regeling der dienst en rusttijden en in byzoudere omstandigheden zooveel langer als de directeur generaal zal bepalen Aan het personeel in vyten dienst wor t iter vervulling van militieplicht ol diens 1 plicht by de landweer voor den duur daar I van verlof zonder bezoldiging verleend 1 Omtrent den diefstal van talelzilver na 1 afloop van het diner te Middelburg door do II Staten van Zeeland aan de Koningin en d n jPrins aangeboden meldt do M Ct 1 Toen het diner was algeloopeo de gaston 1I zich verwyderd hadden en ook de bedienden 1I een oogenblik alwozig waren zgn eenige 1 I leden van het muziekkorps die op de tribune 1 I haddeu gespeeld de eetzaal biunen gegaan 1I en hebben zich ongevraagd ongewoigerd e II goed gedaan aan de gerechten die op de 1I tulel waren achtergebleven I I De wgn die was overgebleven werd zoo I I veel mogelgk uitgedronken en al het fij e 1 I snikerwerk waarvan uit denaard der zaak weinig gebruikt was voor goeden buit verklaard I Toen dit ta laat werd opgemerkt zgn I de ongenoode galton verwyderd I Intnsschen schijnen eenige der muzikanten I toen ook de vermiste zilveren voorwerp n I zich te hebben toegeëigend I Om zich te wreken op zgn vrouw die hem I heelt verlaten en toen hy telkens dreigend I bg haar terugkwam zells op hem heelt go I schoten daad waarvoor zy is vrggespro I ken heelt een groenteventer te Parys zyn I twee jongetjes van negen en zeven jaar I verdronken Hg was eerst nog eens lekker I met hen gaan eten en heeft hen toen plots I in het water gednwd Zeil is hy daarna by I de politie gaan bekennen I Een berucht heer had een gedachte week I van airt kening met de justitie De Haarlemsche Rechtbank bad hem wegens inbraak te Aalsmeer tot een gevangenisstral verooidecld do Rechtbank te Groningen had hom veroordeeld en gister vüroordoeliio de msterdamsche Rechtbank hem wegens dielstal van een brandkast op 28 Mei jl uit ecu perceel aan de Oudescbans te Amsterdam tot 2 jaar gavangeniutral Qaiykt itral kreeg itjn mada plicbtige Tegen beiden had het O M 4 jaar geëischt H de eerstbedoelde mag nog spreken van bollen Immeni terwyi het O f op tl de r tegen hem 1 jaar en daarna nog eenc 6 maanden had geéiseht alt verdacht in een rywielzaakje werd hg althans daarvan vrygesproken Naar het Dov Dgbl verneemt ia bj het stakingscomité te Deventer bericht ingekomen uit Ooorie waarheen door de directie der katoenlabriek scheerhoomen waren gezonden dat die aldaar niet zullen worden algoweven dooi de wevers volgens een in vergadering met algemeene stemmen genomen besluit waarvan ze bun werkgever mededeeüng hebben gedaan De directie tracht nu ook te Leiden te laten werken waaromtrent byzonderhedcn nog niet bekend zgn Vrydagavond zgn door do directie een aantal blauwververs ontslagen das niet uitgesloten Een winkelier in sigaren ta Dordrecht verkocht gisteravond aan een hem onbekenden Ëngelschman oon kistje sig iren en had de onvoorzichtigheid daarvoor in betaling aan te nemen een banknoot van 10 iollar van een Znid Amerikaansche republiek waurvan hg den kooper I 21 in Hollandsch geld terug gal Toen hy hedenmorgen dat bankbiljet by een bankier wilde inwisselen kwam hy tot de onaangoname gewaarwording dat het niet meer gangbaar en dus waardeloos was Te Madrid brak door onbekende uorzaak brand uit op een houtwerl Het vuur verspreidde zj i met groote snelheid en tastte ook de omliggende huizen aan waarvan er 12 vernield zgn terwgl 20 menschon werden gewond Te Neunkirchen naby Trier ontstond een delect aan een electrischen tramwagen die een berghelling opreed waardoor de wagen terugroldo en in botsing kwam mot een trainrytnig dat er kort achter rood Hierbg kwamen 2 vrouwen on een knaap om het leven terwgl verscheidene passagiers gewoud werden Te New York ia hericht ontvangen dat by een schipbreuk in Bristolbaai staat Alaska 300 Chineezen verdronken zgn Het biyjt te New York nog gedacht worm Woensdag zgn in de stad 3 raonsoben door de hitte bezweken De jongeman die te Amsterdam als de vormoedelgke inktwerper word aangehouden is gebleken niet aan die lafle misdryven scbnldig te zyn Gelukkig voor den jongen maar overigens jammer want de dader loopt dus nog rond als oen voortdurend gevaar voor de dames Te Gastel bjj Roosendaal heelt H v T een berucht persoon zonder eenige aanleiding op vrouw B die met haar kindje in een weiile bg haar woning was een revolverschot gelost hetwelk evenwel miste De echtgenoot der vrouw die het schot gehoord had wilde den aanrander te Igl die daarop het hazonpad koos De marechaussees te Oudouboscb zyn er echter in geslaagd don dader aan te honden In een der kazernes heelt men zich Woensdagmorgen verslapen zoo wordt aan t Nieuws gemeld Ér zou om 4 nnr reveille zyn maar toen do olficieren om 5 uur aankwamen lag de heele troep nog in rust Het uitrukken dat op hall G bepaald was geschiedde nu eerst om 7 uur Laat ons hopen dat de v and tot zoolang gewacht zal hebben I zegt bet blad Stadsnieuws GOUDA 21 September 1907 Naar wgVas welingelichte zgde vernamen heelt Mr M M Schim van der Looll besloten wegens drukke werkzaamheden zgn eervol ontslag te vragen als schoolopziener in het arrondissement Oonda Vrjdag 4 October a s zal in de Sint Janskerk de bekende concertzangeres Moj Tilly Koenen alt een concert geven met medewerking van den hoer Lonia Robert organist te Haarlem Door de Rechtbank te Rotterdam is gisteren bet laillissement nitgesproken van J P Wieldurs colporteur Karnemelksloot 532 alhier Tot urator ia benoemd mr H U Schim van der Loell PLAATSELIJKE ARBEIDSBEURS Aangeboden 2 winkelbedienden 1 reizigar i toor liobta warkuimbadaD 1 loop Tiend Maatschappg 95 Aand Cultuur Maatschappy 0oe nocg Boeiend 125 Cultnur Mg Kali Tello 30 Pref aand Cultuur Mj Lawoo Ollerte Padang Cultnur My Aand Preanger Landbouw Mg 175 pCt Tabak Mg Raboeng Ollerte Ramoenia Cultuur Mg 2 0 pCt Sumatra Kolflo iiy l i Koelei K ploratie My 20 1 4V Ohli Onderl Phormaceulische Groothandel I 00 Jü Aand Koninklgko Nedorlandwho 1 Beierschbiorbrouworg 50 Fran sch Uollaiidacho Oliola1 briekön alve Dellt 107Vi 1 Flessohonlabriek Delft Otlorte My tot expl der suiketond I Sentancn Lor Brangkul en Dinoyo Offerte Hollandsche Mg tot het ma1 ken van werken in gewapend 1 Beton Ilaarlomscho Gomwasschery 1 v h C C C S Rooser Jr 25pCI Stcar kaarscnlabr Gouda 183 5pCt 0hlig 100 101 Gew aand Geld Stoomtruraw Mg 70 Aand Ned Indische Tramweg My Ofterto 1 Soloscho Tramweg Mg l raraweg My Zulphcn Emmerik 0üp i Nationaal Grondbezit Ollerte Koloniale Zee en Braud As1 surantie Mg üOpCt 1 Groninger Waterleiding My 174 I ld ld ld 175 Concertgebouw 1 aandeel 20 I Opr aand Juvasche Jultuur My I 75 Ncdorl My tot het ver1 lichten vnn Mgnbonwkundigo I Werken I 325 u iud NedcrI Mg tol liet ver1 I lichten van Mgnbouwkundige 1 werken Offerte 1 Winstaniid Suikerfabriek Poerwo1 kerto Ollerto I Opr and Landbouw Maatschappg I Uongga F C5 I I Bew V Deelgi r Voruouigde AineI kaanifche fondsen Kerkhoven 1 I Co CS Ollerte I Winblbew Mg tot expl der suikerfabriek Waroe F 80 I 4 pCI Oblig Veroeniging totChrisI telgko vorzürging van krank inI niger in Nederland 88 pCt AANGEBODEN I Aand Commanditaire Vennootschap van Capel o Co 12 pCt I Ocdietvereeniging Bod I Algemeene Nedorlandsche I Hypotheokhriolbnnk I My voor Hypothecair Crodiet I in Nederland I Nederlandsch Zuid Alrik I Hypotheekbank Sorie A I Gew aand Kina Cultuur Mg I Jinohona Aand Cultuur My Petjangailn 150 pCt CulluurMg Pondok Gedeh Bod I Tabak Mg Paya Mabar Prei aand Cnltnnr My Tologo Redjo Bod Aand Cnltunr My Sitiardja Bod pCt Oblig Cult My Wonolan llod Prei aand Petroleum Mg Hombang Serie A 50pCt I Idem Idem Idem Idem Idem Idem 40 I Aand Commanditiiiro Vennootschap I Verccnigd Mgnbozit Dorde Serie O Handelsvereen v h Reiis Co 75 Stoombiorbronwory t Haantje 110 4 pCt oblig Fiat Lux Nudorl MlJ tot oipl V Finantieelo enIndnstrieole Ondorn Bod Prei aand My tot bereiding van Koolteerproducten Bod Aand My tot verhuring van Schni ton Bo l + pet Obliiï Eloctr Spoorweg My Bod s Iravenhaagsche My totVerzekering tegen branp onZeegevaar 110 Groninger Waterleiding My 150 Opr aand Javasche Culluua Mg f 80 Opr aand Algemeene Nedorlandsche Hypolheokbriclbaii k Bod Amsterdam ITSoptomber 1907 Volgens het Weekblad van üo Commissiebaak te Amsterdam zgn in do we k geëindigd 17 September door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder cou rante londsen Aand Ned My van Zekerheidhstelling voor ambtenaren en beambten I 800 waarop I 100 is gestort 75 pCt Cert V aand Twentsche Bankver eeniging B W Blgdenstein Co 130 Aand Wissel en Ellectenbnnk te Rotterdam Eerste Serie 105 Cultuur My Koli Tello 35 Btpenkolenhandelsmaats v h Jap Veldhngzen Wzn 148 120 110 146 84 I 100 540 880 52 6 80 2025 95pCt Amsterd Chininelabriok a Gravenhaagsche My terVerzekering togen brand onZeegevaar 10 p l gestort Groninger Waterleiding My Tilburgsche Opr aand Mg tol exploitatie dor Suikeifabriok Kalibagor Winslaand Kon I jkelvaart Mg Opr aand Maat i Nederland tot expl van onroerende goederen itew V Ueelger Nederlandt ch Indische Landbouw Mg Opr aand Singkep Tin My Winstbew My tot exploitatie der Huikorlabriek Waroe Parts do Foudnteur Suez Kanaal I 41 pCt Pandbr Intercommunale Hypotheekbank 4 pCI Oblig Veroeniging tot Chriiteiyko verzorging van krankzinnigen in Nederland I 100 90 VERSCHEIDENHEID Te Reims word een l4 jarlg meisje door de clootrisohe tram overreden en 30 meter meegesleurd zo overleed eenige uren later aan de gevolgen doch vói ir haar dood vroeg ze do pleogzuster die haar verzorgde ol deze naar den briel wilde laten zoeken dien zg bg hot ongeval in den band had en voor hnnr vader naar het postkantoor moest brengen BEUES M EOTTERDAM L K H KMAANDAG 2 SEPT SUmtêhtmnqtn 59V 96 PoRTuaAi Oblig 3o Serie fr 050 3 59 i Oblig 3o Sorie Ir 2500 3 RuBr A i n Iwang Dombr Obligation 4 uu Azm Japan Obligation 1899 4 74V MCoi i MHtn Geronsolideerdo Bui aiv tenlandsche Schuld Recepia L 100 1 4 M 4 101 3 97 4V 100 4 99 w 4 UK llypoiheek nank nAandb idoni idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedoiyke Hypb Pandb Ulrerbtscho HypbPandb WeBtlandsche Hypb 4 lOO Pandb Znid Holl Hypb 4H9 Pandb Ie Algem GroningerHchocpsHypb VI KM Pundb Ncderl Hyii k Pand brielbank 4 99 i ij j II 1 1 Allo nog restocrendc ZOMEHMAHTELS en CO STUMK S worden tot voel vormlndorde prgzen OPGEHIIIMD Hoogachtend MfiA ms l l ffy m fs ifrrfjv Spcciolitoil in COSTUMES MANTELS BLOUSEN on JAPONS ÏOFFKN mot daaibj passendo GARNEKH1n n B u r g e r r Ijlt sl a n dGKBOR JN 18 Sopt Pietornolla Hubortn ouders W Broer on C Waltz 20 Adrianns Eustnchius ondors J Knrsbergnn en A tl van Loon ONDERTROUWD 20 Hept J O Ratten en J Ekelmans D van Josterum en L Bupke ATiWötÏTO TIION V De Hoer en MnvronwMr KRANENBURG HoKST betttfgen hun hartcigkon dank voor de blgken vnn belangstelling by do geboorte van hun Zoon ondervonden Kraamvisites worden bg voorkeur algowachl Maandaggen Dinsdag a s s middags van 3 4 ii uur KOSTELOOS by vonnis dor Arrondiasomcnts Rccbtbank te Rotterdam van den 20 September 1907 is J P Wl ELDERS colporteur wonende to Gouda in ttaat van fnUlUiiement vorklaaWen zulks met benoeming van den KA Hoer Mr K W BREVET tothcchtorCoinmissaris en van den ondergeteekende tot curator Do Crirator Mr M M SCHIM VAN DER LOBFF Gouda 21 September 1907