Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1907

o I044 i Dinsdag 34 September li 07 40ste Janr£ aiig mmm coimot ieuw8 en Advertentiehltêd roor Gouda en Omstreken lelelooii ko At n V K It T K N 1 1 E N worden irepliatsl viin i iels a M IiMilen icdtTc ro i l iiici r 10 IJcnIcn rootc lettei worden l er k iiil naar plaatsruimte Inzending viin Adveitenliën Mil 1 uur des iiinM Tfletoi n De Uifgave dezer Coiiran geschiedt dag elijks met uitzoiidoriiifj an Z i en Fcestdngen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per IKist 1 70 Afzonderlijke No i tis V IJ F C E N T K N r ï f Aardappelen De Majoor Comnid Olflcler te Oonda xal op WOENSDAG 2 OCTOBER 1907 o k de middags ten twaalf nre te zijnen bareele Varkensmarkt onder nadere goodkaaring ran den MibUter van Oorlog In bet openbaar aanheMeden De levering van pl in 450 Hectoliter Aardappelen gedurende het tydvak van 1 November 1H07 toten met ien n Mei lfH 8 ten behoeve vun de soldatenmenages in het garnizoen te Gouda Dt algemeene voorwaarden ran levering van 18 November 1907 Vle atdeeling no 17 R M bl 1035 ijjn tegen vjjt en twintig cent per exemplaar verkrijgbaar bjj de B lrm de Gebroeder VAN CLEEK te I Gravenhage Verdere inlicbtingen betrellende de levering kinnen bjj den Ien Lnitenant Kwartiermeeater bureel Jernialemstraat worden in Oonda 21 September 1907 De Majoor Commd Utflcier voornoemd A L BOONACKER MNSONIESWUS Ondergefeekende geelt bjj deie beleefd kennis dal ijjne Lessen in het Dansen evenala vorige jaren halt October a n znllen aanvangen in het Lokaal Concordia Westhaven Ëenlge der nienwste dansen lijn o a la Revelation Pas de Qaatre k Trois Cecillen Waller la Pyrenée eni Oe lesuren liJn voor eerstbeginnenden van 6 i T l nur voor meergevorderden van 7 i S h daarna voor Glablessen Leerlingen gelieven ilch aan te melden by den Heer P J BELL A ART Varkenmarkt alhier ot bjj H KOOPMAN 87 Roggeveensiraat s Oravenhage Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETERS Jz Ui Of tMM m kurihrmmé Op Ma honiehoaten voet pik splinter nienw hoogarm HANDNAAnAGHINB zeldiaam mooi prachtig afgewerkt met mooie loze kast alle apparaten en H jaar scbriflelyke garantie te koop voor 19 gulden by W VERMEULEUr Hoogatraat 78 Botterdam Teleiioon 5268 Inrichting voor Keparatie en iMViling Reiskosten met spoor of boot worden vergoed Alleenverkoop van de wereldberoemde verbeterde Slaalnaalmachlue GondA Dnk van A BRINKMAN Zi WBÊÊf m Ondergeleebenden allen l V handelaren In Home Thee Koloniale waren en aanverwante artikelen herlchlen hunne clientèle dat zIJ eenparig besloten zijn In het helang van hnii personeel en van heuzeir van af t 0€TOBi il a s hunne winkels behalve Zaterdags s avonds om I EGE UUR te SLUITiJN ZIJ vertrouwen op Uwe welwillende medewerking In deze om zoodoende de werktijd eenigszlus te bekorten en teeke iieu aanbevelend L VAN DER BEEK W B BLOMMENDAAL H L BOUWMEESTER T CREBA8 J C DORLA8 DE GRAAF Co L P HOOÜENDIJK GEBKs KAMPHUIZEN Firma M J KAMPHUIZEN E C VAN DER KLEI G SCHÜTTELAAR k Zn C VAN TONGERLOO P H J VAN WANKUM G WIENTJES Firma de Wed A VAN WIJK WESSANEN LAAN Wormerveer OPttERIOHT irM HOI ll HL MKE FABRIKHBN Voedert nw Vne met de ulvere muriee merk Ster en W I itmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlploma Parüê 1900 Negen Gouden MedaUlee Onontbeeriykls het genot van een BAB mcintie zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Frys van compleete inrichting Bad en prima Geiser van af f 14 en hooger Beleefd aanbevelend M M 7 LOON DUBBELE BUURT B 18 Tolfn 117 SAN6DIN0SE Viiium Sanguinosiim iii vacuo Myne doehter is r le Jar m lydende geweest aan èl e armfe4e en hIeekmmcM ty heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat ly aan bloedarmoede en zenowzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicynei die haar bielpen Zy had het vreeseiyk in de beenen en in de rag as bleek en gednrig moe in Mn woord het meisje was ellendig I Sinds een paar weken ben ik met nwe Sangninose begonnen de verandering is groot zy eet goed slaapt goed krygt een gezonde klenr in èin woord 0e nmmgulmmt 4 H o r hanr mal m 0 § eem enkel im er mtUUsi t 4aam kat U moogt van dit schryven gebrnlk maken voor de courant Ik zoo het ielv wel in da courant willen zetten Den Haag Uej EBINO Koningstraat 311 PrUs per aacon r 1 50 6 II I 8 12 Tl f 15 Te GOU DA by WOLF en Co Westhaven 198 ABVERTENTIM in alle Couranten worden aaiurenomen duor het veneaUe ilareiia vss k BHII KNl i MON Sociëteit Ons Genoegen GOUDA Zondag 22 Sepleiuber I0U7 8 uur lloUenUmsek TsaaeelgeulMkip Zwarte Griel Optreden van de H H BIGOT WAofe MANS D0HHEL8HUIZEN en de Daml DIEHLE LECOMTE etc Pryzen der plaaUen f O SO 1 0 ttO f 0 35 Plaatsbespreking Zondag van 12 3 nnr Leden der Sociëteit gewone redncUe G A B BANTZINGIB Markt A 66 en 67 Ontvangen DE NIEUWSTE N jaare en Winfei Dames Blousen ANKeR PAIN EXPELLEIl TEGEN RHEUMATIEK EN VERKODDHEOEN g Ruim 3S jaar door miluocnin jicht en rheumatiekluocrs met succes bruikt VERKSUCBAta IN Fl£SSCHOIVtN50lt3 75Cls EN US SU H H AfOTHEZEIlS EN DROGISTEN F JU IUCHTERU ROTTERDAM I Te Gouda by 0 LUlJER Apotheker Harkt en by WOLFF k Co Westhaven 198 SAMOSWIJN A € mlU per JIeëek Aanbevelend Firma Hermans Zoon OPRUIMING wegens bet vergevorderd Seizoen in het Schoen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend € SMITS Alle reparation en auiffemeten werk Onnavolgbaar ziin thans door nienw gevonden toepaisiagea onze I mUeverf genskU er e fmrtretlem r iisliir B faertf Zt geven kracht en diepte die namakers nletknnnen bereiken Uen overtnige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gelll Prjjscourant met een aantal obgevrtagde getnigachrilten gratit op aanvraag Boxtel B BOOABBIH Jb Co Agent voor GOüDA Firma A QUANT Kanstbandel Kleiweg bjj wien Bodellan t bezichtigen zyn HM SMi Mtek ll rkM M K Mattalitow ihimU wm Mmcw ni MTWWUMBma nm i nLbmmrt i J Mi AMnMrnaC imr4ta € ÊKS srll 6ëlintr l4 i lr mSf tf uka n tlOiMnmtk v mn M Hr im MMn n mm iii n lMr nM H if iHi l r i irli n i ItuUculandscli Uvcrzichl De vorwachtlng gedurende ie laatste dagen in Frankrijk gekoesterd dat voor asabluncB geleidelijk de toestand van orde on mst zon worden hersteld maakt thans weer plaats voor minder gerasIstoUendo meeningen Sedert een week zeide Cleraenceau geregeld tot de verslaggevers dat alles gued gaat en dat de heelo quaestie ten einde luopt Maar Zaterdag seinde een Parijscbe correspondent dat een ondere stemming beerscht Het blpt dat de stammen in het binnenland niet geneigd zjjn Je vyandelükbeden te staken lój weiischen geen vrede maar zoeken een itonvoerder In plaats dat de micister president zooals gewoonlijk de jonrnaiisten ontving met de verbludende mededeollng Tout va bien zeido bü thans Cela pent durer lougtemps En hg voegde er by dat zoo de v andelijke stammen zich niet spoedig onderwerpen generaal Drnde weder zou oprukken by heeft reeds aanvuiling van zgn oorlogsmateriaal en iiienwe troepen gevraagd die Volgens de mededeeling van Clemencean zgn nitgezonden hetgeen beechonwd wordt als een bevigs dat binnenkort nieuwe gevechten lullen worden geleverd Dat deze berichten naeen week vanbl de verwachtingen in Parijs een ooaangenameu indiuk maken is te begrgpen Met meer kracht nog dan vroeger begint de openbare meening te verlangen dat de mgeoring zich dnideiyk zal uitspreken over den vermoedelijken duur en de kosten der Marokkaansche expeditie en over haar verdere plannen Want met een herinnering aan de Tonkinexpeditie en de kosten daarvan wordt thans de vraag gesteld waarop dit geheele Marokkaansche avontnur ten slotte wel moet uitioopeo V Monley Hafld heeft de beleefdheid gehad aan den berichtgever van de Times te Tanger Ie doen toekomen een afschrift van de brieven die hij aan de vertegenwoordigers van de vorBchiilende mogendheden aldaar zal zenden In die brieven brengt de pretendent eerst in herinnering den vrede en de rnst die eertijds in Marokko heerschten toen de Europeanen daar konden wonen en reizen zonder dat hun ook maar het minste in den weg werd gelegd Na den dood van zjjn vader Mouley Hassan echter maakte die vredige toestand plaats voor anarchie ten FEVILLETOX ZWEBVELINGfiN Naar het Russisch 28 Laat de batteryen bezetten en gebruik desnoods geweld om myn bevel ten uitvoer te brengen bovendien verzoek ik den heeren officieren hier te komei Vorst aldns wendde Maxntoff zich daarop tet den Tataar ik zal Dw schip uit de haven zenden en in den grond laten boren wanneer mg niet bet bewgs voorgelegd wordt dat bet een rechtmatig ingeschreven Russisch schip is Wat den banneling ne 21190 betreft deze is mg door een later bevel van graaf Fersen en op last van den Czaar toegezonden twee maanden na dagteekening van nw document ik weiger dus stellig hem als onder nwe bevelen staande te beschouwen wanneer my dat niet nit een van de eigenhandige onderteekening van Zyne Majesteit voorzien stnk hinkt De onde bisschop knikte en trok Zubow aan de mosw D ofScieren traden het vertrek binnen Dauentagen ui de rronwelijke gevan gevolge van bet gebrek aan regeeringsbeleid van den togenwoordigen heerscber Maar Mouley Hafld bcloüft dat bü den eerbied voor de regeering in het land zul doen herleven dat bij ervoor zal zorgen dat de verhouding tns scbi n zijne onderdanen en de Europeanen weder ocd wordt als van onds on dat veiligheid en tevredenheid opnieuw in het iund zullen beerscbt n Wel erkent bi volkomen overtuigd te zijn van de goede bedoelingen van de mogendheden ma ir toch oiscbt by dut zj strikte neutraliteit zullen belruchten tot gebleken zal zijn aan wii u God de overwinning on de troon zal schenken De brieven zgn gesteld in de bolfelijlsste en vriendscbappclijkhto bewoordingen Ook de Btaninicn van hot Nuordon zullen brieven onivangen van Mouiny llafid Daaiin maant hij ben aan tot rn l en vrcdo in bet belang van den Islam tot bescberniing vaii de handelswegen en waarschuwt by ben vooral voor bet plegen van vijandi lyko handelingen jogena do Europeanen Kn ten slotte verklaart bjj Ie bnpen dal bel bom zal gelukken met succes werkzaam te ziJn in bet belang van den Islam on van zjjn onderdanen De kiesstrljd in Rusland is voor drie dagen otflcieel begonnen De enkele uil8la i fn die van sommige provincies gepubliceerd worden kunnen vooralsnog geen aanleiding geven t voorspellingen Merkwaardig is het dat elke party zich ois de overwinnende beschouwt De oppositie partyen bopefi op do ontevredenheid die door de nieuwe kieswet te voorscbyn geroepen is de tegenparty bouwt op de algemeene kalmte die nu in het land zou heerschen Teekonond is ook dat de Octobristen ditmaal enorgisch aan de verkiezingen zullen deelnemen In de bladen die deze party goedgezind zyn verscheen een oproep aan de kiezers Algemeen houdt men bot echter voor oen font van de leiders der Ortobristen dat zy dezen oproep ook in de ofiicieuse Rossia hebben geplaatst Hun tegenstanders zullen niet nalaten hierop te wyzen ais een bewys van de aanhankelykheid der Octobristen aan de Regeeringspartyon wat op de a s verkiezingen van groeten invloed kan zyn V Zoowel te Weenen als te Budapest houdt het mislnkken der onderhandelingen over den Ansgleich de diplomatieke krin e bezig De qnaestie ven de verbooging jjr gene mevrouw Alten voor u gebracht worden Zubow lachte spottend en wierp zich in Maiutoff s lederen stoel Eensklaps werd de diepe stilte verbroken door bot snikken eener vronw het was Olga aan den arm van Maiutoff Aan hare rechterzyde ging de koninkiyke Beatrice Maxntoff die de sidderende hand der gevangene vasthield Van de battery dreunde oen schot Wat is erf vroeg Moiutoff don binnentredenden secretaris De Baranoff is zooeven binnengeloop n Hoogheid AhI Fedor Orioffl Bericht dadeiyk naar de haven dat hy onmiddeliyk hier gebracht wordt Onmachtig zonk Olga Darine neder terwgl de secretaris het bevel per telephoon overbracht Vorst Maxntoff begon de Tataar opnienw ik meen dat ons onderhond atgeloopen is Ik verwacht dat mevrouw Alten hy sprak den naam op een byzonder ironische wyze nit nog heden bg Zyn Hoogeerwaarde gebracht wordt om volgens myne bevelen werkzaam te zyn Nog een oogenblik vorst Die woorden klonken loo koel dat Znbow verbaasd opzag Nog dat voelde hy wel had hy niet gewonnen de anders loo zachte Uaia Hongaarscho quoten vormde bot groote beletsel om tot overeenstemming tu geraken Hot Oüstenryksche Kabinet is van gevoelen dat de Ooslenrijkscbo Kamer de compronsaties zou verwerpdti welke do Hongaren eischen voor bedoelde verhooging Men zal echter wel genoodzaakt zyn de ondorhundelingi n spoedig lo hervallen daar do buide Kabinetten anders onmogelyk oen bemiddelingsvoorstel zoudon kunnen indienen by de respectievelyko Kamers die in October weder bijeenkomen Indien dit niet mogelyk zou blyken blyft do toest md zooals ze lo d i jarenlang geweest is lil dal betrekkingen tu scboii Oosteuryk on Hongaryo gebaseerd biyvu op bel rcciprociteilsbogrip Vryilagoditend hoeft het sociaal doiiioc aliscb congres lo Ksson ziub mei bet alrobolvraagstuk be ig gehouden Sodortjui en gaan er in do paily stemmoii op om do drnnkbcstryding kiaf htig aan te Likkvii ouk om bel vcrnyt Ie onuenniven dal do pirly er niel aan wil uin dn vele lieiborgiers en koltiebuikhouJera die tol haar bohooren te oulzien Dr Katzoiifclein ia onder do Duitsrlie sociaaldemuctalon een van de voornaamste voorvechters van Uu drankbo lrijding Niot hy echlor inaiir Wui in was aangewezen om aan bet congrea Wurm bielil oen zeer lango rodo die eigenlijk ci ocr een pleidooi was om do drinkgewoonten van do werklieden lo veronlschuldigen iljj vorniaandu echlor ook tot matigheid en diende ten slotte een motie overeonkomsllg de wenschen van do drankbostryders in De rede van Wurm zal als boekje worden gedrukt By de opening van de middagvergadering deelde de voorzitter Singer mede dat een onthouder pariygenoot een bezending ouvervalscbt alcoholvry druivensap aan het congres ten geschenke bad gegeven Smger zeide onder luid gelach d it bet congres hot geschenk opdrinkende boete zon doen voor zyne Alcoholische zonden De molie van Wurm werd met slochls oen stem tegen aangenomen ilel congres bad nu enkel nog vcrscbillendo voorstellen en disciplinaire aangulegunhoden af te handelen Een commissie van negenen had do uitworping van zes partjjgenooten bekrachtigd en hot congres voreenigde zich daarmee Weer in genade aan genomen werden Springe uit Heidelberg Homnn uit Itzehoe en Matz uit Metz Deze laatste had strooibiljetten van tegenstanders rondgedeeld maar in beschonken toestand Nog kwam aan de orde de zaak van Wiesen tofl stond als metaal tegenover hom Kr volgde een diepte stilte slechts verbroken door de snelle ademhaling der beide mannen die daar stonden als twee doodvyandcn gereed om op elkander toe te springen Gy stelt myn geduld op al to harde proef vorst Maxntoff Znbow s stem klonk koel on dreigend Naderende schreden en korte commando s maakten een antwoord van den vorst overbodig Het volgende oogenblik werd de deur geopend en do olllcier der bavonwacht trad salueerend op den vorst toe zeggende Ik breng u gevangene no 21190 Laat hem binnenkomen De officier groette en op zyn wenk trad Fedor Orloff te midden dor verzamelde hoeren Ken bik op tga die nog altyd half onmachtig in een stoel lag en op de vorstin die haar arm om Olga geslage had zoo ook op Maxntoff Zubow don hissc hop en de vele officieren van het garnizoen deed hem dadelijk inzien dat er iets bnitengewoona geschied was en nog geschieden moest ook doch eer hy er oog goed over kon nadenken klonk Maxntoff s stem Fedor Orloff Gy hebt Olg Darine do gevangene van den Czaar tot vronw begeerd zooals nw recht als banneling dat veroorlooft Herhaal voor deze vergadering dat het nw wensch en wil lat thal Deze is do oprichter van een Heriynscho vakvereenigiiig die zich van bet verbond van raiitnalbeworkers beeft nigeacheiden Do nieuwe vakvereeniging mag niel van de Vorwilrls gebruik m ikeii en komt daarvan in hooger beroep by bet congros Hel congres besluit de zaak lol komende jaar aan te liouden wanneer moii in Njurenbnrg zal byeonkomen Vandaag zal het congres gesloten worden V Toekeneiiil voor den legenwoordigen toestand in i erziti is het feit dat de ITIemas Perzlacho priesters diü tul voor korten tijd pogingen dedeii zich mul de Snnniten Ie verstaan en den naam van don Sullan in hot Viydagsgebed nil ipraken nu bet heftigst tegen dezen optreden en hem bceliuldigen de liaiid gehad lo bebbon in de laatste grensincidoiitcii i e Engelscho consul generaal te Taebris ia onderweg naar Krinla om een onderzoek naar den stand van zaken in te stellen Het Perzische minlsterio van bnilonlandacho zaken heeft aan oen eommissie uit het Parlement een memorie overhandigd waarin de EngelschUussiscbe ovorccnkoinst wordt uileengezet De tekst hiervan is door de gezanten van Rusland en Eugeland aan do Perzische regeering mcdegedeolJ Dit beeft er zoor too biigodrngcn by do bevolking den indruk weg te nemen als zouden er plannen bestaan hebben om l erzifi lus choll beide mogendheden to vordeolen Verspreide Berieliteii Dt rrsnii AN Dn laatste berichten omtrent den gezondhoidslocstund vnn don bejaarden groothertog van Baden luiden ieta minder ongunstig de temperatuur is teruggelooiicn tot oven B7 gr maar clo weikzaamhcld van hot hart is onbevredigd Ijnvousgovnar biyit or in ieder geval bestaan Do bloodvorwanten van den vorst zyn ter plaatse Hvivitt Vrydag heeft een consultntlo van genoeiibecren plaats gehad ovor de gezondheid van den koning Dn nensoperalio hoeft oen gnnslig verloop gehad maar wegens hot govaar dat Alfons stof on koude lucht zal inademen gaat hy voorloopig nog niot automobielen Overigens doet de koning weer zyn gewone werk Zaterdag hoopt hy naar de inanoenvres in Oalicil te gaan Daarna gaat hy naar I a Granja en naar Madrid om den illon October naar Weenen en Kngeland te vertrekken Fedor Orloff beefde van ontroering Jn Hoogheid I antwoordde hy met hokkende stem Olga Darine ablus wendde do vorst zich tot do half bownstolooze gy hebt Fedor OrIolI s verklaring gehoord ik vraag a in naam van den zaar of gy er in toestemt de vronw van dien gevangene te worden 7a genadige vorst antwoordde zy en op haro bleeke wangen vertoonde zich eeu donkere blos Open bet hnweiyksreglsler der bannelingon bovnl Mniiloll den necretaris enscbryf in Fedor Orloff gehuwd met Olga Darine Wees zoo goed Hoogeerwaarde en gy kapitein van dienst lo akte als getuigen te ondorteekenon Vorst Znbow bet is de wil van don Czaar gnbnwde bannelingen niet van elkander te scheiden en volgena do wet i Olga Darine Fedor Orioff s vrouw i Zubow verbleekte Dat is om bet oven de vrouw gnat met my mede getrouwd of niet zy staat ORder mÜno bevolen dundcrde hy Do wet verbiedt de scheiding van gehuwde bannelingen lierhaalde Maxutnff kalm 0y hebt gt ljlk Eiicallenlie bevestigde de bisschop Wordt vervolgd