Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1907

Wild en Gevojcelle Van af heden en vordur dagelgks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoendcrs Roevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrroerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTTatlNG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telepboon Interc No 2081 Spscialit t in COSTUMES MANTELS BLOUSEN sn JAPONSTOFPEN met daarbö passende GARNBEBINGEN ADVEllTENTIi J RVBMW Het ministerie van marine begint met den bODw van twee pantser chepen van 25 500 ton elk koHten M millioen roebel Rik cbip zal 1000 man aan boord hebben Ken groot aantal priester van de ortbo doxe kerk die zgn algezet om politieke redenen zjin voornemens een nienwe godsdienstige gemeenscbap te stichten Zooals gemeld werd eenige dagen geleden te Lodz de algemeen geachte directenr eener wever de heer Silberstein door z jn arbeiders vermoord Donderdag werd na plotseling de abriek omsingeld door een sterke militaire macht en werden alle arbeiders en arbeidsters ten getale van HOO gevangengenomen en voorloopig in kazernes opgesloten Ambuika De telegraflstenstaking in de Unia en een deel van Canada is geëindigd nadat beide parttjen zich bereid hebben verklaard een cheldsrechterlöke regeling van het geschil ts aanvaarden In San Francisco is t aantal pestgevallen geklommen tot 36 waarvan 20 doodelijk zijn verloopen 20 verdachten zijn in observatie Bjj drie firma s zgn door het marine bestunr van de Vereen Staten v pedovernielers besteld tot een bedrag van 3 065 000 dollar Zy jkrygen tnrbinemacbines Naar gebleken is bezit Rockefeller een vierde van alle nandeelen der Petrolcamirniit Geineng de Berichten Twee smidsknechts te Haarlem gingen met de driewielige automobiel van de firma Dyserink die in de smederij gestald werd een toertje maken zonder verlot gevraagd te hebben Op de Kleverlaan te Overveen kwam de ante in volle vaart tegen een Ijzeren bek aan waardoor beiden uit de auto werden geslingerd en de een de becnen brak In een rijtuig ia hy naar het Uasthuis vervoerd Daarby biyft het natnurlgk niet De man krygt nn geen uitkeeriug volgens de Ongevallenwet en proces verbaal Is tegen hem opgemaakt wegens rgden zonder rybewgs Men meldt uit s Gravenhage In den algeloopen nacht is in een logement aan de Korie Houtstraat alhier gearresteerd P J J B vroeger assuradeur te Schevenlagen laatsteiyk in het buitenland verbiyi houdende De aangehoudene indertyd vervolgd we S ena heling van ellecten woidt thans veracht van valschheid in geschrilte Hy is naar het Huis van bewaring overgebracht Ëen dezer dagen k am s avonds te 7 uur ongeveer een bewoner van de Zwanestraat te QroniDgen in zyn aan de andere zyde van hatSoephuisstraatje gelegen werkplaats waar hy tot zgn groote ontsteltenis een zeldzame wanorde vond blijkbaar veroorzaakt door inbrekers De lessenaar was opengebroken en een gulden daaruit weggenomeD Ouder de tatel nit stak een kindarlaars Doch wie schetst de verbazing van djn eigenaar toen hy bevond dat in die laars een jongenivoet stak en dat een kind zich onder de talel verborgen hield t rwgl eeu tweede jongen in een hoekje zat Beide knapen waren op het bouwterrein van het agentschap der Ueldersche Credietvereeniging aan de Vischmarkt binnengeslopen badden zich vervolgens toegang verschaft tot het achterpurceel van een winkel waar zy een doos met knypertjes wegnamen De knypertjes hadden zi verdeeld en daarna badden zy hnn tocht voortgezet Zoo hadden zy den lessenaar opengebroken De eene jongen had er een gulden uitgenomen die hn door een gat in zyn zak weder had verloren De andere knaap had niets durven nemen Toen was de eigenaar gekomen en had ze aan de politie overgeleverd De jongens waren 10 jaar oud Ëenigen tyd geleden hebben een paar oudere knapen aan het Stationsplein in den nacht ia de kiosk ingebroken Toen ze binnen waren hebben ze het beste wat er te vinden was o a een groote parlg chocolade meegenomen Waarschyiilgk werden ook deze jeugdige inbrekers in hun werk gestoord Na onderzoek had de politie ze heel gauw in handen Voor de rechtbank zyn ze tot 4 mianden tuchtschool veroorifeeld Omtrent deu brand in de Lehrterstrasse te Beriyn vinden wy nog vermeld dat da brandweer met veel moeite rog ló personen uit het brandende purceel gered beeft Kerst werd een kind uit de 4de verdieping op het reddingszeil geworpen en onmiddellgk daarna sprong de moeder het na beide waren gered Drie jongens van de vierde verdieping werden nog ip bet laatite oogenbllk in vei ligheid gebracht hnn broertje echter kwam in de vlammen om Tgdens den brand heerschte een onbeschryfelgke paniek in de omgeving van het huis dat in een zeer dicht bevolkte buurt stond De dreigende spoorwegstakhig in Kngeland Uit Londen wordt gemeld dat de vereeniging van spoorwegmachinisten en stokers die 16 000 leden telt zich hg de staking der andere spoorwegbeambten zal aanrluilen indien 75 percent van deze laatsten zich voor een algemeene staking verklaren Men meldt van den Hoek van Holland Een bgzondere vangst deed gisteren oen van onze inwoners die op de Noorderpier aan hot visschen was In plaats van een makreel ol pittermaa ving hg nl een jonge haai Hel beest was omstreeks een halve meter lang Men heeft het in het leven kinnen houden en zal het hoogstwaarschyniyk naar de Diergaarde te Rotterdam zenden De ontzettende brandgevaarlijkheid van een der huizen aan de Marnixstraat te Amsterdam die schoon ze er van buiten royaal genoeg uitdien van binnen even hokkerig en met menschrn vul gestopt zijn als die in oudere meer erkend gevaarlijke stadsgedeelten die brandgevaarlijkheid reeds eonige jaren geleden en nog weer later gedemonstreed door branden die menschrnlevens kostten is gisteravond opnieuw en op ontzettende wgze bewezen Drie mannen twee vrouwen en twee kinderen beboorende tot drie verschillende gezinnen zyn gisteravond by een brand ontstaan Hl het perceel 275 Marnixstrant bgde Raampoort eerst gestikt daarna verbrand Hbl In een advertentie werd in Maart jL te Amsterdam een melksalon voor f 1500 te koop aangeboden Die zaak was heette t in die advertentie geschikt voor twee dames Ken Ueldeischman weduwnaar met dochter schreef er op en stelde de vraag of do affaire ook geschikt was voor vader en dochter Zeer geschikt was het antwoord van den man aan wien de brieven gericht moebten worden De weduwnaar en zyn dochter gingendaarop 10 Maart naar Amsterdam en de man met wicn ze in briefwisseling hadden gestaan bracht ze Nieuwendgk 160 waar ze voorgesteld werden aan de 61 jarige Ealonhoudster Natuurlgk konden in den salon dienvol volk zat geen zaken gedaan worden en daarom ontving de juffrouw de gegadigden boven Daar deed ze volgens den weduwnaar een schitterend verslag van de prachtige zaak die ze van de hand wou doen de ontvangsten waren tusschen f 70 en f 80 per week en en na aftrek van alle onkosten verdienden ze f 20 vry geld Zg kon techter niet langer volhouden haar krachten bad ze overschat Voor den weduwnaaren zyn dochter zou t zonder hulp ook te druk wezen als ze niet nog een meid indezaak namen zouden ze t niet af kunnen enz De Oeiderschman door de mooie voorspiegelingen lekker geworden gelgk hg t noemde stortte bij voorbaat f 25 onder verplichting vier dagen later f 75 te geven Toen hg dat geld kwam betalen zat de salon weer aardig vol menschen Nog een paar malen kwam hy en telkens trof iig er veel publiek maar toen hy eens onverdacht verscheen de andere koeren wist men dat bg kwam zaten er slechts drie of vier bezoekers De salonbondster zei toen 0 meneer tis Vrgdag en Vrydags is het nooit zee drnk De weduwnaar gelijk hyzelf getuigde dom in die zaken gi oofde dit en nam de zaak in Mei over voa den gevraagden prgs Reeds heeft hg er I 900 op afbetaald maar hg is allesbehalve gesticht over de overname Met de klii dizl is iet treurig gesteld de eerste weel ontving hy f 43 en de ontvangsten zgu noolt boven de f 50 geweest behalve in den laatsten tyd nu hg er ys hy is gaan verkoopen Als hy van s morgens 6 tot s nacht l2 uur met zyn dochter in de weer ia verditnt hy 2 60 per week De 61 jarige gewezen salonhoudster stond Vriidag terecht wegens oplichting Z ontkende natuuriyk al de listige kunstgrepen ook dat het drukke bezoek toonoelvertooning was geweest En het einde was het O M op grond dat de voorspiegeling van f 20 vry geld niet bewezen wal vryspraak vorderde Sidderaal in t Aquaritim te Amsterdam Reeds zyn eenige jaren verloopen sedert een Sidderaal Öymnotns electricus de bekende electrische visch van Zuid AiAerika was tentoongesteld Het transport van Sgriname naar Amsterdam stuitte tefkens op groote moeilgkheden welke ten smte door de uitstekende zorgen van den heer van der Est gezagvoerder van t S S Prins deiNederlanden van den Kon West Indiscben Uailditiut warden overwoooan Ze ali bekend bewoont de Sidderaal de zoete wateren van Tropifch Zuid Het dier bevindt zicb in do kieini aal van het Aquarium in een afzonderlgk bassin waarv an het water dag en nacht op een gemiddelde temperatuur van 20 C wordt gehouden In een tweede bassin zwemt een tweede electrische vischsoort de Hiddermeerval Ualapterurns electricus van Tropisch Afrika Een ontzettende marteling heeft de weduwe van een vermogend landbonwer te Algan ondergaan Ze werd door een koe in haar stal in een hoek opgedrongen en langzaam doodgedrukt De doodstrgd moet een ganseben nacht geduurd hebben Een sneltrein van Omaha naar Denver in den Amerikaanschen staat Nebraska is door bandieten geplunderd De trein had bg nacht het station Murdoch gepasseerd en reed door het Hotsgebergte toen kort voor bet aanbreken van den dag een 12 tal mannin die tot dusverre vreedzame passagiers schenen plotseling opsprongen revolvers voor den dag haalden en den reizigers bevolen de handen omhoog te houden De dreigende revolvers deden elke gedachte aan tegenweer uitsluiten en de bandieten gingen van coupé tot coupé waar zg de reizigers uit hun slaap deden opschrikken en hun alles ontnamen wit zg aan waarde bg zich hadden Een conducteur die zich verzetten wilde werd neergeschoten Toen de treid bg het oprgden Van een helling langzaam reed sprongen de roevers er uit en verdwenen in de wildernis Men meldt uit Leiden Zaterdagmorgen werd onder een overgroote toevloed van menschen op de begraafplaats aan de voormalige Heerenpoort het vermoorde meisje E A ter aarde besteld Onder do aanwezigen werd ook opgemerkt prof dr Kan bg wien het meisje diende Vier kransen dekten de kist Ds Donma Oereformeerd predikant alhier tot wiens leerlingen het meisje behoorde hield een treffende toespraak die diepe ont roerin teweeg bracht Een broeder van de verslagene dankte voor de laatste eer Naar wg vernemen ia de moordenaar S Vrgdag weer geopereerd doch de kogel is nog niet verwgderd Zgn toestand is dezelfde N R Ct öit Amsterdam meldt men aan de N R Ct Het politierapport meldt dat Vrgdagmorgen door de politie drie mannen zgn aangehouden die zich door overklimming toegang hadden verschaft tot den Parkschouwburg vermoedeiyk net het doel diefstal te plegen Dit vermoedeiyk klinkt grappig als men weet dal de ruïne nu al sinds jaar en dag geregeld haast schreven wg methodisch door groote en kleine dieven wordt leeggeroofd en afgebroken Het geduld van den deurwaarder der plaatselgke belastingen te Zaandam en van zgn helpers is Zaterdagmiddag op een zware proef gesteld Toen zg nl te 2 uur bg den glazenwasscher R aanklopten om diens inboedel executoriaal te verkoopen bleek dat deze alle voorwerpen aan vloer en muur had bevestigd Alles zat muurvast zoodat slechts met groote moeite de verschillende voorwerpen los te krggen waren Natuuriyk ging dit ten koste van de voorwerpen zelf die poolen of planken verloren of op verschillende plaatsen gaten vertoonden Het geval lokte veel bekgks en menige leuke opmerking werd vernomen Toen alles was losgerukt ving de verkoop aan welke slechts eenige guldens op bracht De belastingschuld van ruim f 4 was present maar de onkosten werden niet gedekt Sedert eenigen tgd staken te Pargs de chaufleurs en timmerlieden Onder bet onophoudelgk werken der agenten van de Algemeene Arbeidersfederatie groeit de arbeidersbeweging hoe langer hoe meer aan en wordt de opgewondenheid hoe langer hoe grooter Men voorziet een nienwe staking van kellners en limonadejosgeus Eenige dagen geleden werd te Lodz de algemeen geachte directeur eener wevery de heer Silbersteiu door zyn arbeiders vermoord Donderdag werd nu plotseling de fabriak omiingald door tp iUrke militairs macht en werden alle arbeiders en arbeidsters ten getale van 900 gevangen genomen eii voorloopig 10 kazernes opgesloten Uit Mexico wordt geseind dat bg Eucarnacion in hot zuiden der republiek een express en een goederentrein in botsing zgn gekomen De overblgfaels van de vermorzelde wagens zgn in brand gornakl en 111 t gehi el moeten 32 personen gedood zün Het aantal gewonden is groot Volgens de laiHste berichten over het spoorwegongelu bg Encarnacion werden er 63 personen gedood en 43 gewond waarvan velen zeer ernstig Do machinist van den goederentrein is in hechtenis genomen De aanleg van den elektrischen spoorweg op den Mont Blanc is tot het station Mout Lachat gereed Van het beginpunt der Ign at te Le Fayet is een horizontale afstand van 10 7 KM en een hoogteverschil van 1520 M overwonnen dus een hoogte van 2100 M bereikt Voor het nog te maken gedeelte dat zich tot de Aiguille du Cjoüter uitstrekt is nog een afstand van 7 8 KU en een hoogteverschil van 720 M te overwinnen Op dit laatste gedeelte komen veel grootere moeiiykheden voor dan op het eerste vele steile hellingen en scherpe bochten en er moeten een aantal tunnels worden gemaakt die samen een lengte van 3130 M hebben Het eerste gedeelte der Ign tot Mont Lachat zal eerlang voor het reizigerverkeer worden gereed gemaakt Men hoopt do heele Ign binnen twee jaren in exploitatie te hebben Maar het Zcitschrift des Vereins deutscher Ingenieure acht dit geheel onmogelgk Vergelgkt men den voortgang van den aanleg van den Jungfrouspoorseg hiermee dan zon de aanleg van de Mont Blancspoor met minitons de dubbele snelheid moeten geschieden hetgeen niet is aan te nemen Vrgdagmiddag heeft een ontploffing plaats gehad in een fabriek van springstoffen te Linderhiihe Een gebouw vloog in do lucht terwgl de andere zwaar beschadigd worden De slag was zoo hevig dat te Keulen dat op een half aur afstands ligt verscheidene ruiten zgn gesprongen Uit den muur van de kerk te Linderhiihe zgn door de drukking der lucht eenige steenen gerokt Gelukkig had de ontploffing juist tgdens t schaftunr plaats zoodat er geen menschen hg omgekomen zgn Men meldt aan de N R Ct Eenige landbouwers in Oostelgk ZeeuTsch Vlaanderen hebben dit jaar een goed geslaagde proef genomen met het uitzaaien van een nieuwe soort zaaihaver nit Saksen afkomstig ec strubes haver genaamd Het gewas is stgf en grof opgegroeid en heeft stroo egeven viin de voor haver bgzonder groote lengte van ongeveer 2 meter Bovendien waren de aren goed gevuld mot een zwaren korrel Hat voornemen moet bestaan er het volgende jaar meer van uit te zaaien PoslerUeo en Telegraphic Benoemd 16 Sept tot bureelambtenaar der posteryen en telegrafie te Qroningen bureel Ingenieur B C Hacquébard 16 October tot directeur van het post en telegraalkantoor te Tiel H Honwink thans in geiyke betrekking te Dokkum Verplaatst 12 Sept de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse H J Schouten van VIgmen naar Rotterdam telegraalkantoor 16 Sept d klerken der postergen en telegrafie le klasse P Dykema van Assen naar NienwePekela en H J Sparreboom van NienwePekela naar Assen 1 October de adspirant commiezen der posteryen en telegrafie H Koens van Utrecht postkantoor J Beyer T Langerhorst en A van Zuiden allen van Amsterdam postkantoor J Poel van Haarlem postkantoor V B Kelder van Delft postkantoor C L van Qondriaan van Zutphen postkantoor G J Pierik van Eindhoven postkantoor H Geitenbeek van s Gravenhage postkantoor C van Meeawen van Rotterdam telegraafkantoor E H Poelman van Zwolle postkantoor E P T van Ryen van Maastricht postkantoor C A Wouterlaod van Doesburg van Middelburg telegraafkantoor A B Bosman van Nymegen telegraafkantoor J T J M Theunissen van Roosendaal telegraafkantoor I van Wingaarde en J M Blote beiden van Amsterdam telegraafkantoor T J H Venverloo S I Langendyk en H I Crnyft allen van s Gravenhage telegraafkantoor en G Jellema van Leeuwarden telegraafkantoor allen naar Rotterdam postkantoor en M C Dykgraaf van Leeuwarden postkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse B van der Snoek van Amsterdam telegraafkantoor naar Oads Tong Ingetrokken de verplaatsing van de telefoniste VV Lemei van Rotterdam naar Aasterdam Tgdelgk belast met het beheer 16 Sept van bet bgpost en telegraafkantoor Sl Pieter le Maastricht de commies der posteryen en telegrafie 3e klasse P C C Engelbregt werkzaam aan het telegraafkantoor aldaar Kervel ontslagen op verzoek 16 Sept de klerk der poatergea en telegrafie 2e klasse g B de Boer te Lekkerkerk Overleden 7 Sept de brievengaarder te ffierdum A Post m Stadsnieuws GOUDA 23 September 1907 Het Rotterdamsch TooneelEnsemble onder directie van den heer T P C Bigot voerde gisterenavond voor een tamelgk goed bezette zaal op het bekende Melo drnma van Rosier Faassen Zwarte Griet D t verschillende rollen waren in goede handen vooral de rol van do Pastoor en Jm de Kreijter werden zeer verdienstelgk opgevoerd Vrouw de Zwart en Jozef haar zoon hebben ook het hunne bggedragen om hetstuk tot zgn recht te doen komen Naar men ons mededeelt zal op 3 November gegeven worden Kaat Mossel met nieuw decor en orebest De Schielvereeniging Koningin Wilhelmina hield gisteren op het terrein aan den Rotterdamschen dgk een schietwedstrgd die door goed weder begunstigd uitmuntend slaagde De nitslag is aldus Personeele Baan i4haximum 60 p 1ste prgs H van Vliet met 53 p 2de D Versloep 50 p 3de J van Ginneken met 50 p 4de L Bisschop met 50 p 5de Wakkermans 45 p 6de P J Schlosser met 41 p 7de P C W Begeer 40 p 8e J van Oye met 39 p Vrge Baan met 3 schots maximum 36 p 1ste prys A van Tgn met 35 p 2de prys J L Hnlleman met 34 p 3de D Verstoep met 34 p 4de J Olmen met 34 p 6de N D Gravesteyn met 34 p Cylinder Baan 1ste prys A J Vermeulen met 56 p 2de G Molenaar met 64 p 3do A den Boer 54 p Eere Wedstryd 3 schots N D Qtavesteyn met 84 p Zaterdagavond vergaderde de vereeniging Providentia in het café Schaakbord Het verslag van bet 3e kwartaal klonk veel bevredigender dan dat van het voorgaande kwaitaal Het aantal zieken was dan ook veel geringer Toch werd nog bgna f 600 It tgekeerd en sluit de reken ag met een nadeelig saldo van t 27 60 De totsiie ontvangsten bedroegen f 900 15 de uitgaven f 927 15 Het kapitaal der vereeniging ging iets vooruit doordat de reservekai sterker werd en bedraagt thans f 1139 79 Het ledental bedroeg hy t einde van t 3e kwartaal 485 De kas van den pennicgmeester werd nagezien en in orde bevonden Het voorstel van het bestuur om een ver f ilichting in t leven te roepen tot bet wekeyks inleveren van en ziekenbriefje door trekkende leden werd verworpen Den tweeden Zaterdag van elke maand houdt het bestuur zitting tot het aannemen van nienwe leden s avonds om half negen in het café Schaakbord Gisteren speelde het eente elftal van Olympia in de demi finale van de Bildtsche seriewedstrgden tegen Linaens nit Amsterdam Toen time werd gefioten was de stand 1 1 zoodat ds apesltyd verlengd werd en Linaens na 2V uur spelens van Olympia won met 2 1 Laatstgenoemde club heeft nn de derde medaille gewonnen Te Boskoop was Vrydagavond aangekomen een aangeteekende brief van da Nederlandscbe Bank met een bedrag van 10 mille aan bankpapier n door één der postbeambten gesloten in de brandkast ten postkantore s Morgens echter wae het stuk verdwenen De brief was bestemd voor het agentschap van de Ned Bank te Boskoop 385 Staats loterij 5e Klasse Trekking vau Maandag 23 Sept No 6281 1 1500 1967 9276 en 12146 ieder 1 1000 18742 f 400 4892 t 200 429 1427 40 21 5286 6207 7787 13846 17567 en 20924 ieder f 100 Pryien van f 70 254 4409 7496 10851 1368 5774 18309 638 84 7626 10917 ISSJWr 99 18459 881 4683 64 11164 18926 15894 18666 981 4775 7910 11234 40 15903 18656 1154 4865 97 11490 14128 16042 18712 80 4935 8001 11570 14205 49 70 1287 74 50 11768 33 16166 91 1453 96 8257 12058 14326 16289 18871 66 5292 90 12119 14452 16409 18973 77 9466 8529 40 14665 16742 19174 1863 5809 8740 12602 14763 16839 19221 95 22 9101 25 14829 16959 19448 1950 5912 79 77 16119 17047 19537 71 6187 9674 12763 64 17191 19644 2207 6205 9774 12912 90 17280 19893 45 7 9877 13044 15204 17378 19943 2472 6311 9908 79 15308 17681 20034 2 20 664910262 81 84 17711 20447 35 6836 10i02 91 15418 17917 90 2898 6921 39 13181 15544 18130 20765 0 M 7129 10664 13222 15003 71 20825 3285 744910709 74 54 88 20948 3385 60 10802 13376 15764 18284 92 ► 3634 VERSCHEIDENHEID Men meldt aan de N R Ct In t land van Altena valt de oogst der late aardappelen waarvan het delven nu in vollen gang is over t algemeen tegen De uitkomst is bevredigend doch op vele plaatsen is de ziekte erg in t gewas zoodat t wel gebeurt dat eenderde door de ziekte bedorven is De handel in fruit is gedurende d laatste dagen levendig met vaste pryzen Hen besteedt voor handperen i k f4 fijner qnaliteit f4 k f6 stootperen f 3 jt f 4 zoete appelen f 3 il f 4 zure appelen tik f 6 alles per H L BEUES VM EOTTERDAM L K H KMAANDAG 2 SEPT Staatêleentntten PoKTBQiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RDSLiHD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLDMBii Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi Hypottietk Banken Hypottietk BankenAandb idem idem 4 9C Pandb Rotterd Hypb 4 101 =t Pandb = Rotterd Hypb 3 97 Pondb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb le Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp A Pand hriefbank 4 99 Pandb Ned SohsepsHyph 4V 101 Bewgzen van Deelger Northw Pnc Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekhriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Schtepvaart MaaUrhappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98V Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorweglteningtn Itilik Oblig ZnidItaliaanscheSpw IMg A 367 Premielteninqtn bKLaiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 DiVerten Ug tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 f Alle nog resteerende ZOMEHMAITTELS VAN BlOMMESTEIN S INKT ONSCHADELIJK en COSTUMES worden tot voel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend MSONIESWIJS Ondergeteekende geeft by deze beleefd kennis dat zgne Lessen in het Dansen evenals vorige jaren balt October a s zullen aanvangen in het Lokaal CoDCordia Weslbaven Eenige der nienwats dansen yn o a la Revelation Pas de juatre k Trois Cecilieii Walzer la Pyrenée enz De lesuren atfn voor eerstbeginnsnden van 6 i 7 uur voor meergevorderden van 7 8 daarna voor CInblosaen Leerlingen gelieven zich aan te melden by den Heer P J BELLAART Varkenmarkt alhier of by H KOOPMAN 87 Roggevesnatraat s Oravenbage Het Correspondentachap van ATOMOKOJWOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGKNDIJK DiaiiwiMR Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters ro Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zyn Aardappelen De Majoor Commd Officier te Gouda zal op AVOENSDAG 2 OCTOBER 1907 e k des middags ten twaalf ure te zgnen bnreele Varkensmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanhesleden De levering van l in 450 Hectoliter Aardappelen gedurende het tydvak van 1 November 1907 tot en met den 31 Mei 1908 ten behoeve van de soldatenmenages in het gaimizoen te loiula De algemeene voorwaarden van levering van 13 November 1907 Vle aWeeling no 17 R M hl 1025 zyn tegen vgf en twinlUf cent per exemplaar verkrygbaar by de Firma de Gebroeders VAN CLEEF te s Gravenhage Verdere inlichtingen betreffende de levering kinnen by den len Luitenant Kwartiermeester bureel Jeruzalemstraat worden in Gouda 21 September 1907 Ds Majoor Commd Officier voornoemd A L BOONACKER Op Mat honiehouten voet pik splinter nieaw hoogarm Eobte Oude Jenevar Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEUTERS Jz HANDNAAIIAGHINB zeldzaam mooi prachtig afgewerkt mot mooie luxe kaat alle apparaten en 8 jaar schrlfteIgke garantie te koop voor 19 gulden by W VERMEULEN Hoogêlraat TS Rotterdam Telepboon 5263 Inrichting voor Reparatie en inrulling £ eiuAel t kurktrtnd Reiskosten met spoor o boot wordenvergoed V Alleenverkoop Vran da wereldberoemde verbeterde Slaaluajnlinaclilne Zenuw en Maafflijders voidt nit overtaiging als een werkelijke hul iu dan nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adrai per briefkaart wytdt d t boekje iraaeo par poet toegeioudel oor BLOKPOEL B loolcluio Ka tbommol SANGUINOSE Viiium SaDj uiiiosiiiii in vacuo Myie dochter is eele Jarem lydends geweest aan U0êilarm e4e en bleekmmeU zy heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zy aan bloedarmoede en zenuwzwakte leed maar verder kwam hot niet en geen medicynen die haar bielpen Zy bad h t vresseiyk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig 1 Sinds een paar weken ben ik met uwe Sangoinose begonnen de verandaring is groobvZiJ et goed slaapt goed krygt een gezande kleur in één woord de HamffHimote doet eoar kaar mal nog geen enkel ander middel gedaan had U moogt van dit schryven gebruik maken voor da conrant Ik zoo het zelve wel in de conrant willen zetten Hej EBING Den Haag Koningatraat 811 PrlJs per flacon f 1 50 G fl I 8 12 fi r 15 Te GOU DA by WOLFF en Co We sthaveii lOH