Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1907

So 10444 Woensdag S5 September 1007 468ie Jaargang jum J i miiii II II l il fiOüMHE COÜMIVT IMeuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TelelM g N AtDe Uitgave d zer Courant g eschiedt dagelyks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jfost 1 70 Afzonderlijke Non mrrs VIJF CENTEN TdelMi n A D V E 11 T E N T I E N worden ffepliatit van 1 reg ls a 50 Centen ie lere reg el meer 10 Centen Oroofe Ieders worden l erpkend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën ot 1 uur des niiilil OPRUIMING wegen het vergevorderd Seizoen in liet ü r l Braban 8cli Schoen o LaarzenDiaj aziJii KLEIWEU E 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevetend C SMITS Alle repArati n en aaaKumetea werk Dronkenschap bestaat niet meer Een moDBter vaa bet merkwaardige Ooza poe der wordt gratis toege ODden JCan inytgevtn worden in Kofie Thee Melk lAkeur Abnni Bier Water of in ftet voedsel zonder dat tel noodig ie dat de dronkaard er ietn van af weet liet COXA POEOKH bezit do wonderbare eigenBcbap oin tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wijn abiint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA PUBDEU werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zotter ol de dochter van den veralaalde het hem toe kan dienen zonder zjjo medeweten en zondor dat het noodig is dat de patient ooit beboelt te weten waaraan by zjjne redding te danken hoeft Het COZA POBDEU heelt het huiselyk geluk van duizenden gezinnen hersteld dititenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappij herKhapen het beelt menig jong persoon op devrcchten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt cii het leven van talloozen met menig jaur verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis atm hen die daartoe aanvraag doen oen bock met dankbetuigingen en een monster Hot poeder wordt gewaarborgd volkomen onaohadeljjk te 7 jn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkr gbaar in alle apotheken en in het volgend depOt te iouda WOLKF Uo Ome depóthonders reikon het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag Toor doen maar geven goen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTEaL amLXü Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige aldoendo middel tegen droukenschap 1 è DE OOKDKOOPSTE DE MEE8T PRACTISCHE DE MBE3T VOLLEDIGE yu beslist die der Firm TUB LAUIBS JOÜUNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THB ILL hBBSaiHAKBK met een gratis geknipt patroon THB BAZAAli Ot CUILU BBS S FASHIONS KindernffiSés met vele gratis geknipte patronen rUAAtlT Vu BoekbautlelaarProe nummern m Alle mr koêtH Holt BkivoegiH i Van alle iu deze bladen voorkomende modellen zun UEKNIPTK PAÏUONKN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrügbaar bS yiJiLY SIMONS Den Haag lUU d i V f w DBiCHENQDIlUE De Parel der Natuurlijke Minerale wateren fl l eriehlen blcrmede bel geëerde pubilek dat de analyse io natura van het DrajRheuqnelle lliueraalwater te bezlchtigeèi is bij den agent voor GOKDA den beer MJ BËL0 JËJr Keizer8traat Hoog achtend De laatschappij I raclieii Quelle SlKIt UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOK DE LENTE MET llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van po stwibhol groot fl zenden wu Ir inco door Nederland onze ovor il bekende XornuU Collectteii 10 Hyacinten voor glazen ol 40 voor potten ol 50 voor den min ol eone collectie voor do kamer van 1 50 stnks voor 45 potten ol eene collectie voor den tui van 250 stnks ol eene collectie voor kamer eü tuin van 240 stuksj ieder bevattende eene prachtige konze van Hyacinthen Tulpen Nnrclasen Crocni Scillas Sneeuwklo ijeg enz K ik geillastreordo pryslust met specificatie onzer collecties in het Hoilandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende grooto catalogus in bet Duitscb zenden wy desverlangd gratis en Irnnco Tuiobouw Ëtabüsseflieot Hulster Duin aeraaloget iisPoedci vonn is het ceiiijfste helpend iiiithlel te eii UloetlarmoeOe nUekuHcM XenutemwaÊite Uoofaptfneii Hlafetooaheia OHmachleH rermagerltig en Vermindering der UchaamMkraehten aeiiiato i eeii in Poedei voriii H H H heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbareTvloeistollen J PL J Ka worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDKUVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATÜUEEN IN POEÜERVOH wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs j ei loos met g ebruikHaanwijzing f 1 50 Kenige labrlkanien H v SGHAIK Co üeu Haag Verkriigbaar bjj Firma WOLFF Cu Westhaveo 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerslal iimda A BÜUMAN Moordrecht I KSE Niemoerkerk ad IJuel A N VAN ZK88KN Schoonhoven U v W1 IK P W v EDE Oadruiater A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeumjk P d SPEK MoercapeUK D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v d HEIJDEN Wadding ve n P A osGROOT A u JONGH OadetmUr J P KASTELEIN PoUhroekerdam D U KKEK Benichop WAARSCHUWING Laat U niet mislpiden door AbdU Stroop i et klonslorSnncM Patilo Abdy bestaat niet du Stroop van geenerlet waard CevensoerzsHering ITlaatscl appil VMUgd I Dordrcebl OvflcricM In 1873 ntamtcDapptiiik Karitaal Pon k n l t 2 000 000 a rukcrd Bedraa ruin do mlltistn Rtaerv ruim Ut iKlülam WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irCft HOMINKMJKK V kBniEHBIf Voedert uw Vee mot do Mirare tnurtee v merk Ster en W I uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere IUplomo Parij 1900 tegen Gouden UedaUles ADVERTMTIM in alle Couranten worden aanffenomen door het 44i ertniitl R rcaii van A B HIiMkWAIV di Um mÊÊÊÊÊKBsemwÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊmÊÊÊmÊmÊÊÊtm Vmeniging ARM RN ZORG Aldeding nHUKHK VHUIS ROZENDAAL HOEK PARA DUS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige liuiahondelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en booldzakelgk aan minge goeden voor goedkoop prijzen te verkoopenDe daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutr de Vereeniging Armennora WORMERVEER leaw oaoteciroBen Prof Dr Liohers wolbokeiul ZSHUV KSACHT llIXS Ull n echt met PibtickimcTk tot voortdurende radicale ni I tekere genezing van ftlle zell4 de meest hardnekkige zenitU tlekte n ooral ontstaan door atdwahugea op jeugdigen leett l l enezing van elke zwakte UPx tüoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjju slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollotione enz Uitvoerige prospectussen Irijii r iCToh II 1 H 3 11 1 i l W ll Wli 11 I I Oiitr i 1 Doput Mattli v il Veijlfl iltirttnm I pSfS M UiSliiin Ju RollcrcUm r llappitl u firavenh i I Hftlininnnii tie Joa J O ii liutlerlftti W Iff k IJ 1 iou la D bil alle Iroiriateu EENirDEPOTMM ff ii worlt V ir iic il it t UKtCK te fi tti ii UIT nsT Mag 2i n van M RAVK SWAAY ZüNK QORIMCaEM Deze THEEËN worden algeleterd in verzegelde pakjes van o twee en een half en un Ned oiu met vermelding van Nommer ei Prjjs voorzien vaii novenstaan Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoe ini van geëerde orders aanbev endo J G BIJL voorheen J HKEEBAART Lz pC SiSiSt TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN PAiS ÈXPËUEII f Ruim 35 jt R doos miluocmcn I JICHT CN RHEUMATlEKLUDCnS MET SUCCES GEBRUIKT I iIlRIRIJGStAR IU FLESSCHUVUl50ch 75c sl I EN 1 25 B1IH H Apothekers en Drocisten IF Ad RlCHTER C Rotterdam Te Gouda by C LüliEK Apotheker Markt en bS WOLFF Co Westhaven 198 v Hel tKttt imMluMjIula n f l sukkelykM roMuüildel VDoi Heaa o vooriu dame en ICliidenelioeawerlt UileApprMuuivanC M mUlar k Ca fJlK S rito Ba lli Str l4 MmIe ejoe4 llO op sum en fabrlckimerk Verkfrikati ly MvM WUtMm In Mka nwark lalaatMaa ♦ aarvM e iM r niw t w a H a Gouda Drak van A BBINKUAN Zs IValloua e llllliie KEN NISGEV ING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUÜA doen te weten dat het Register van Inschrjviug met de Alphabeliscbe Naamlijst van hen die in dit jaar in deze Gemeente voor de Militie zgn iiigeschret en van den 25n September 1907 tot en met den 4n October daaraanvolgende de Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure op de Secretarie benedenlokaal aldeeling Militie der Gemeente voor de belanghebbenden ter lezing is nedergelegd en dat tegen Register en Lyst bezwaar kan worden ingebracht bg den Commissaris der Koningin in deze Provincie door middel van een met de noodige bewgsstukken gestaald verzoekschrift op ongezegeld papier onderteekend door hem ol haar die bet bezwaar inbrengt welk verzoekschrilt vó6r ol op den 4n October 1907 moet worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den 24n September 1907 Burgeneester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaria W KROMHOUT I S BRANDWEER BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat zoo bjj onverhoopt ernstigeu brand het aanwezige personeel der Brandweer niet voldoende mocht bigkeu te igo ter plaatse van den brand drie stoeten op een hoorn zullen gegeven worden ten teeken dat de ingezetenen nitgenoodigd worden hulp te verleenen Gouda 24 September 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT P S Buiteolandscb üverzicbl Renter seint uit Antwerpen dd 23 Sept j De otlcier van justitie heelt een huiszoeking gedaan in de bureelen der Federation Maritime De burgemeeater heelt aan de FEVILLETOX ZWSa SU f6fiN Naar bet Rusaiach 29 Dan is awe zaak hier algaloopen vorst zei Maxnlolt glimlachend Kapitein geleid Zijne Hoogheid voorbj de wachtposten en laat in bet vervol niemand zonder mijn persoonlijk bevel binBenkomen Zubow stiet een geluid uit als het gehnil van een wild dier terw l bjj met een wraakgierige uitdrukking in zgn flikkerende oogt o het vertrek verliet Gregory MaxntoU zonk uitgeput door zj ne overwiBBiDg ijjne juichende vrouw in de armen Diep geroerd dankte OrloU den vorst voor den hem en Olga bewezen groeten dienst Ik kende uwe lielde antwoordde Maxutoll en ik vermoedde wat er gebeuren zou daarom heb ik op mij genomen uw huweljjk net Olga Darine te voltrekken Daarop reikte htj de voiatin den arm en liet de beide bannelingen aan hun geluk ovei Een uur later bevonden Maxntoll en Orloll zich in d werkkamer van den vorst ei weldra kwam t num Zabow la h t Mprek werklieden een voorstel gedaan strekkende tot onverwijlde hervatting van het werk terugzending der buitenlandera binnen B dagen en na 14 dagen verhooging van loon zonder dat de werklieden een overeenkomst hebben te onderteekenen Reuter seint uit Casablanca dd 23 Sept Uit Marakesj wordt bericht dat MouleyIlafld Donderdag is vertrokken met 6000 lanatieke volgelingen en kanonnen in de richting van Shawia een district niet ver van Casablanca Dit is het antwoord op de zending van een deputatie van den stam der Shawia die Monley Hafid om hulp had verzocht legen de Frnnschen Onzeker is het nog ol deze strijdmacht bestemd is om op te trokken tegen de Franschen dan wel tegen Sultan Abd elAzis maar de Shawia s verklaren dat Mouley Hafid tegen generaal Drude moet ngeeren ZQo hij prijs stelt op hunne hulp JU alle berichten blijkt dat de nadering van den Sultan naar Rabat de positie van Mouley Hafld belangrijk heelt verzwakt De onderhandelingen tusschen generaal Drude en de Arabische stammen in Marokko zijn algebroken Van de ell stammen der Ghaujas waren slechts die der Zenata door algevaardigden vertegenwoordigd Generaal Drude heelt daarop den wapenstilstand tot Vrijdagavond verlend Maar zoowel de Figaro als de Matin voorzagen reeds dal de vijandelijkheden hervat zonden worden Boudon voegt aan dit bericht in den Figaro de opmerking toe Hoeveel tjjd hoeveel jaren wellicht zullen wij noodig hebben om de ell stammen der Ghaujas te ouderwer ien waarvan de Zenata slepbta het kleinste gedeelte vormen P De Ivijandelijkheden z n hervatj gisteren is generaal Drude uitgerukt in de richting van SidiIbrahim en heelt daar het kamp der Arabische stammen aanbevallen en verbrand Bijzonderheden over dezen tocht zjjn nog niet bekend In een onderhoud over het hervatten der vijandelijkheden zei de minister president Clemenceau dat den bevelhebber voor Casablanca geen gedragslijn is voorgeschreven Generaal Drude heelt volmacht voorstellen aan te nemen ol te verwerpen hij alleen is verantwoordelijk en hjj bezit het volkomen vertrouwen der regeeriog Clemenceau gelooide dat do stammen die in de onmiddelIQke nabgheid van Casablanca wonen vredelievend zijn maar dat de verder wonende Zou hij niet geprikkeld door z n nederlaag te Petergbnrg alles in het werk stellen om zijne plannen door te zetten vroeg Orloll Ik kan hem gemakkelijk drie maanden vóór z n stelde Haxntoll hem gerust Maar zeg m nu eens Orloll is het geluk u gunstig geweest f Het heelt mtj overweldigd antwoordde Orloll Ik ken nu hel geheim van dan ouden Indiaan hel is mjj gelakt hel goudgebied te vinden op een eiland van tien vierkante Engelsche mjjlen Ik kan honderd vierkante mijlen krijgen lachte Maiutoll als gij maar zekar zyt van het terrein Zonder twijlel antwoordde Fedor en verzocht den vorst al hel geologisch materiaal dat hiJ verzameld had van boord te laten halen Daarin zjjn mjjne bewijzen voegde hij er aan toe Vorst Uaxntirfl schelde en een nar later hijgden de dragers onder den laat der kisten en zakken die met Orloll s ertsmonsters gevuM waren Maxuloll was vol ijver Maak na de schetaleekeoing beval hg Orlirfl Morgen zal ik de aanvraag en de schenkingsoorkonde laten opstellen ik wil geen oogenblik verliezen Hebt gg ouom toot l k zekere bev unP Zle Mli tl ohti rontl ga Orlolttrstieb nog een tnchigiog noodig hebbei V It de laatste vergadering van het congres vau da Duitsche sociaal democratische partij te Essen vroeg Zaterdag de Antwerpenaar Millis steun voor de stakende bootwerkers in ziJn stad Hij deed een beroep op het gemeenschapsgevoel van de Duitschei s beklaagdo zich over de Duitschers die de Antwerpscho bootwerkers vervangen hebben on verzocht dit weer goed te maken door bijdragen uit de kas van de Dditschc vakvereenigingen te schenken Singer antwoordde dat da Belgen zooveel mogelgk steun zonden krijgen De jonge Liebknecht kwam nog eens aan mot zgne eischen om de propaganda onder de jongelingschap beter in te richten én tegen hel militarisme te velde Ie trekken Een voorstel tot uitzending van agitatoren voor de organisatie van de jongelingschap werd aangenomen maar Bebel behoorde tot degenen die er tegen stemden en liet ook door uitroepen blgkeu dat hjj geen vrede had met Liebknechl s verlangens Daarna sprak Liebknecht nog naar aanleiding van twee anti militaristische voorstellen Hg zeide dat het hy de laatste groote mijnwerkersstaking zus ol zoo w iH geweest ol de troepen waren op de werklieden losgelaten Te Essen was men in het gebied van den kanonnenkoning Krnpp Die twee overwegingen moesten het congres bewegen om meer nadruk te leggen op de anti militaristische strekking van de partij Hol eerste voorstel uil Dortmund verlangde dat biJ lichting van rekruten en inspecties strooibiljetten rondgedeeld souden worden Daar had zells Liebknecht bedenkingen legen Maar het tweede voorstel kwam uit Velten hel district van Liebknecht Het wepschte de instelling van een vaste autimiljtaristische commissie Bebel gal weer door uitroepen Ie verstaal dat het booldbestanr geen zin had in dat voorstel Liebknecht trok toen het voorstel in maar sprak de hoop nil dat de besluiten van hel internationale congres tol daden zouden voeren Bebel riep luide bravo en voegde erb Had bet voorstel maar liever beelemaal niet ingediend I Het voorstel uil Dortmnnd werd verworpen Singer sloot het congres met de parij moed in te spreken Zjj koo zeide hiJ noch omvergereden nog omvergebeden worden Tol slot zongen de congsessislen niet looals gewoonlijk de arbeidersmarseillaisa maar den sociaiistenmarsah Anl Sozialiaten Bchliessl die Relh n ten snlwoord Hier is de monding der Tako z j vormt een bocht omgeven door vrjj aleile bergen vau aanmerkelgko hoogte die steeds in een nevel gehuld lyn Ongeveer acht mijlen ten noordwesten verhelt zich uit zee een hoog kaal eiland dat is het geheim vau het slimme onde opperboold Op dat eiland van ongeveer tien vierknule mijlen in omtrek bracht ik drie dagen door ik bestudeerde het nauwkeurig en ontdekte in de gespleten rotsen waaruit hel beslaat lalrgke holen vanwaar beekjes naar zee stroomen Uit die stroompjes heb ik zonder moeite het rijkste gouderts gebaald Gij misleidt my niet f vroer Maxntoll terwijl hy Fedor s arm zenuwachtig vast pakte Noen vorst Bn do Indianen P Zg meenen dat hel goud zich sleehls in hel iwarle oeverzand bevindt doch hetgebeele eiland ia één reusachtige massa goodkwailts HiUioenen dollars liggen daar begraven Het kwarU dat In de spleten en holen ligt heelt mU myn voorraad geleverd Hier is de schels het eiland moet hel door Ayala en Quadra als San Oarlos en door Vau Ooavar als Donglas eiland aangeduide itn Er ii jlachU éin eiland van dat soort doch h t U moaiiyk 1 viqden Volgens berichten uit Weenen heelt de Regeering baar oorspronkelijk plan om den Rjjksraad eerst legen het einde van October bgeen to roepen laten varen en nu besloleu den Ooslenrgkachen Rgksraad te laten bijeenkomen op deniellden dag als do Hougaarscbe Kamer namelgk op 10 October Want de Ooslenrgksche minister president baron Beek wil de verklaringen der reggering over de onderhandelingen lot bet aangaan der nieuwe overeenkomst op denzelldeo dng afleggen als dr Wekerle dit namens de Honguarsche Regeering in de Hongjarscbe Kamer zal doen Geen der beidi regeeringen goluoll ap het oogenbllk dat do overeenkomst zal tol stand komen en als de ondorhandelingen voor 10 October lol geen resultaat hebben geleid zal is de beide parleuenten ven watavoorstel worden ingediend om den thaiM bestaandeu logslaBd voorloopig weder te verlengen t De vooruitzichten dat werkelijk de niaowo overeenkomst nog voor het bijeenkomen vau de Kamerzittingen zal tol stand komen vermiudeien gaandeweg De Voss Ztg verneemt dat de Christelijk sociale partij iu Oostenrijk van wie verwacht werd dat zQ voor de overeenkomst zou stemmen nu lO aan het bewind gekonien ia geen plan heelt on dat te doen Die meening grondt zich op een uiting van den burgomeestor van Weeneii dr Lneger waarin deze verklaarde Er bestaat Ieitel jk geen ovarMnkomat meer Wel hebben da heeren zich over enkele bijkomende aangolageiiheden verslaan maar over do hooldvragon is geen overeenstemming mogelgk In een Overoenkomd die voor Oostenrijk voordeelig weien lou wilden de Hangaren niet toestemmen en een die in hei voordeel Hongarije zou i D wordt door het Ooalenrpache parlemonl niet aangenomen LUvger verklaarde verder dat een Overeenkoiiisl die niet in elk opzicht bevredigend eh gunstig is geen kani heelt te worden aangenomen de christelijke aooialisten de sociaal damocralen en de Tsjechen kunnen hun stam niet geven aan een slechte overaenkomsf Deze verklaring looKl voldoende hoe volkomen de onderhandelingen luaschen Ootttnrijk en Hongarije vastgeloopen zjjn Da verkiezingen voor de Doema zjjn begonnen wel niet op 14 Se itooiber zooala de Oekase van den Tsaar had vastgesteld maar dan toch in de week die daaropi Uw eerste tocht iu hel voorjaar zal dienen om hel onderzoek voort ie zetten en ik ral den schenkbriel laten opmaken voor twintig vierkante myien Maar daar zyn de monsters voegde Maxntoll er aan too toen de ordonnans olficier binnentrad Ik heb maar een enkele kist noodig fluisterde Orloll de andere bob ik siecbts medegebracht om de mensebon Ie misleiden Zy waren alleen Kan ik de vorstin roepen en P De gravinP vroeg Maxotoll glimlachend 3a Terwijl de beide schoon dames toekeken opende Fedor 0 loll e n zwaar val dal hyvan de galery in de liamer had gerold en haalde er een dozgn lederen munilie zakken uit Toen hg den eersten opende schuddeky op de gepoiysto talel een hoop ruwegoudkorrels uit van verschillende groatt met zwart zand en prachtige gouden ichilB Iers vermengd Elk dezer boidels bevat vgl duizend roebel aan goud ik beb zofoveel meegebrachtals ik kon elk strooigfjit elke spleet bergteen schat De dames omarmden elkander terwijl Ma xutoll verrukt uitriep Dat xyn onmeieiyka schatten die ons allen ryk maken 1 Wordt vervolgd