Goudsche Courant, woensdag 25 september 1907

volfd Zoo heel naaw neemt men het in j Kaslaad niet met keizerlijke oekases In die week dan hadden de verkieiincen I plaats voor d kiesmannen want de verkieiinten voor de Doema zgn thans niet meer direct doch Ketiapl De boeren kozen als kiesmannen 1218 gematigden 7U aanhangers der rechterzijde 208 der linkerzijde en 211 wier klenr onbekend is De werklieden koien 196 gematigde kiesmannen 122 aanhangers der linkerzgde 3 1 der rechterzijde en twee klenrloozen De kleine grondbezitters kozen 2iH gematigden B2 leden der rechterzijde en 119 kiesmannen wier klenr onbekend is In 12 gemeenten konden de verkiezingen niet doorgaan omdat geen der kiezers opgekomen was Over de samenstelling der Doeraa is ook nadat deze cyiers btkend zijn nog niet veel te voorspellen Want de gebeele kiesregeling Is zoo ingewikkeld en de wi ze van samenstelling der kiescollegiën zoo zonderling dat men eerst na de uitspraak der kiesmannen eenig denkbeeld zal kunnen krijgen van de greepeering der partijen in de Doema Inmiddels wordt gemeld dat vóAr het samenkomen van de nienwe Doema geen wijzigingen in het kabinet zoilen komen alle geruchten over het altreden van ministers zijn ongegrond De ledon van het ks blnetStolypin hebben een aantal wetsontwerpen gereed gemaakt die zij aan de Rijksdoama wenschen voor te leggen Wijzigingen in de samenstelling van het kabinet kunnen eerst overwogen worden als het karakter der nieuwe Doema bekend is De berichten nit Peteisburg zeggen dat de positie van het kabinetStolypin nog steeds zeer vast is en dat dit wel voorloopig zoo zal blijven ten minste zoolang Stolypin zich Uijtt voegen naar de wenschen der holpart ij en van den Bond van hot Russische volk Over t geheel genomen is de toestand in Apnlle verbeterd Te Hanterimo in Ooile is het Zaterdag iotusschen tot ernstige ongeregeldheden gekomen Ueer dan zeven duizend landarbeiders drongen met geweld op de velden van een der groote grondeigenaren verdeelden ze onder elkaar en begonnen dadelijk met de bewerking van den grond De politie was er bij maar moest michteloos toezien Volgens ambtelijke berichten wordt met het herstellingswerk aan de Htjandart die gelijk men weet vlot gemaakt is goede vordiiringen gemaakt Men denkt dat het jacht binnenkort weer in orde zal stjn Uit nadere berichten blijkt dat de klip waarop de Stjandart liep op de nieuwste kaart van den marine stal wel staat aangageven Op de Stjandart gebrnikte men echter oude kaarten waarop de klip nog niet was aangeduid De meervermelde loods Bomkwist moetgoed geadviseerd hebben maar men sloeglijn raadgevingen in den wind Zoo had h$o a den raad gegeven de Stjandart door schepen van grooter diepgang te laten vooralgaan maar men deed het niet Verder had Bomkwist die eigenlijk de plek heelemanl had willen vermijden geraden zeer langzaam te varen doch ook deze raad werd in den wind geslagen t Wegens de gevaren die een staking van telegraalbeambten in gewichtige tijden voor Amerika mee kan brengen heelt de regeering onderzocht ol en welke voorzorgimaatregelen er genomen kunnen worden Het voornemen bestaat nu de draadlooze telegraüe in het bereik van leger en marine scoveei mogelijk uit te breiden opdat dit stelsel ter vervanging der landtelegraaflynen kan dienen Talrijke militaire stations voor draadlooze telegrafie zullen in het land opgericht worden ook troepentransporten zallen bewegelijke stations krijgen Verspreide Berichten DuiT8UUL ID Hot gaat erg slecht met den oiden groothertog van Raden De patiënt slaapt veel lijn hart werkt onvoldoende tiraal Ze pelln gast voorbereidende proeven nemen om met ijjn luchtschip van Frledrichshaven naar Berlijn te stevenen Nu gaan de luchtschepen al uitkomen op de lange baant Knuki ixu Jameson de eerste minister van de Kaapkolonie spreekt beslist togen dat hy roornemons is al te treden Haar als de verkiezingen eens werkeiyk ten nadeele van de progressieven nitvalienf Itjllie In Apnlifi duren de agraiische onlusten nog vooit Te Canossa had een nieuwe botsing tnsschen boeren en politie plaats en te Santorumo maakten de opstandelingen lieb mtoatet van 16 000 heeUren land OosnnUK Hoiaiiui De Zelt vertelt dal de Oostenrijkiche rngeoring bereids rekening houdt met de mogeiykheid dat de onderhandelingen over het vergeiyk usschen beide deelen der monar chia geheel en al zullen aigebraken worden Rvsuan Door de boeren xïn tot hadan 121H kiesmannen gekozen van wie 670 aanhangers der rechterzyde en 20H der linkerz da door de arbeiders 196 kiesmannen van wie 122 llnkschen en 36 rechtschen door de kleine grondbezitters 204 kiesmannen van wie M rechtschen De rest is wat politieke kleur aangaat onbekend In een arbeiderswgk van Petersburg heelt men een bergplaats ontdekt van bommen en vergillen blauwznur rattenkruit strychnine enz Te Warschau ontdekte men eeii geheime drukkerg der PooUche socialisten met wapens er in natnnriyk Amkhixi By het proces tegen de Standard Oil Trnirt is verder gebleken dat sedert 1862 een winst is gemaakt v n 900 millioan dollar In het dienstjaar 1905 1906 zyn er 4t ö7 menschen op de Amerikaansche spoorwegen gedood van wie 3807 employés Orwond 65 667 onder wie 55 224 employés BINNENLAND Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben alwyzcnd beschikt op het verzoek van het geraeontobestunr van Leiderdorp om dun weg loopende van het Zyihek onder de gemeente Leiderdorp tot aan het Achtergat onder de gemeente Alkemade voor alle motorrgtuigen op meer dan twee wielen gesloten te verklaren Geinenjfde Berichten Men meldt uit Amsterdam Ken verschrikkelgko ramp zooals er hier tor stede gelukkig in jaren niet is voorgekomen had gisternacht plaats in eon buis aan de Marnizstraat by de RaampoorI en verspreidde gistermorgen toen de stad ontwaakte en de droeve tydiog van mond tot mond ging schrik en ontsteltehis in alle kringen Zeven menschen nl vier mannen een vrouw en tweu kinderen bewoners van pnrceel Marnixstraat 275 zyn nl een prooi der vlammen geworden terwyi een onde man zwaar gewond ie De brand ontstond te ruim hall één op de achterwoning der eerste verdieping waar de letterzetter L Kust met vrouw en drie kinderen huisde Rust had het nachtlichtje op da beddeplaok gezet het viel er al in het kapokbed en deed dit oogenblikkelgk ontvlammen De man wendde nog eene zenuwachtige er haastige poging aan om de vlammen te dooven terwyi zyn vrouw gillend naar de kinderen liep om hen v66r alles in veiligheid te stellen Maar het mocht Rust niet gelnkken de eeds lel brandende kapok te dooven en terwyi zy door hun brandgeschreeuw de andere bewoners van het hnif trachtten te waarschuwen reuden ly de trap at en snelden ze door de haastig geopende straaldenr naar buiten Zy waren gered I Intucschen speelden zich in do pas door hen verlaten woning verschrikkeiyke tooneelen al waarvan twee heeren genaamd J J Roelols en W H Doesburg de gelnigon waren Beiden hadden in den Stadsschouwburg de voorstelling bygewoond van OadHeidelberg en stonden nu voor de woning van den laatste Marnixstraat 271 nog even te rraten Zoodra Rust met zgn gezin naar buiten waren gekomen alarmeerde Doesburg de brandweer terwgl Hoelola de Irap opvloog om ta zien ol er nog te blusschen waF Haar de vlammen hadden zich reeds volkomen meester gemaakt van het terrein Uit de achter woning van Kust loeiden zy aan en kronkelden omhoog gezogen door de trapportalen die bg branden als schoorsteenan werken zich op naar de volgende verdiepingen De menschen daar begrepen in welk gevaar zy verkeerden al was er dan ook op de bovenverdieping ean brandgang waarvan zy tan slotte hoopten te kunnen gebruik maken Een akelig angstgeschreeuw vervulde het huis en klonk boven het geknetter der vlammen uit Vaders en moeders liepen alt wild heen en weer met hunne kinderen ol trachtten nog iets van hu nft have an goed te redden Koalots redde nog een kind dat door een der vaders naar beneden werd gebracht De rook was toen al verstikkend Sommige bewoners vielen als bedwelmd neer andareo snelden naar boven om althans oog het laven te radden Ëlndeiyk brandde bet geheale gebouw Als een vurige oven stond h t in den donkeren nacht Binnen was alles stil geworden men dacht dat de mansofaen zich gered hadden De brandweer werkte met volle kracht en gal water uit tal van stralen zoodat uien om hall twee I dM brud baai wu en het garau gawakan maande Haar by bat doorzoeken van het huis werd op da bovenste verdieping in de I brandgang die redding zou breni en een 1 hoop verschrikkeiyk verminkte Igken van fmenschen gevonden zes in getal torwyi er bovendien nog een werd gevonden drie hoog1 achter 1 Hot waren Ie de 24 jarige bakkersknecht A de Soet en dians jonge echtgonoote m I de Soet en hnnne beide kinderen één van 1 jaar an ééH van 5 maanden 2e de 1 72jarige jnllrouw J M Balke en haar 45jarlge zoon 1 H Balke diomantsiyper I De oud vader C H Balke n man van 1 72 jaren ligt mot ernstige brandwanden in 1 het Wilhelminagasthuis Sn do 33 jarige sigarenmaker H Smit wiens vrouw met twee kinderen gelukkig aan den dood ont1 komen zgs 1 Oelnkkig bestaat de zekerheid dal al deze 1 ongelnkkigen door den rook reeds het be I wastzyn had len verloren v66r de vlammen hen bereikten De verkojldo overblylselen 1 werden i brancards en Igkenmanden naar I hat gasthuis gebracht 1 De binssching van den brand geschiedde I onder leiding van den commandant der 1 brandweer den heer J Meier terwgl de waarnemend hooldcommissaris van politie de heer K M Dusse de Barenne persoonlgk 1 de politiemacht aanvoerde die de orde hand haalde Nader meldt men Omtrent de oorzaak van de ramp vernamen wj nog de volgende bgzonderheden verschil lend van de eerste berichten De brand ontstond naar reeds hierboven werd mee gedeeld by L Rust bewoner der eerste verdieping een werkeloos typograal Zyn gezin bestaat nit vrouw en drie kinderen respectievelgk van 9 8 en 2 jaar De twee oudsten sliepen te zamen in het voorvertrek het jongste in de alcool hg de ouders Rust had Zondagavond eene dienstbode zuster zyner vrouw op bezoek gehad en deze was to ongeveer hall twaall heengegaan Vrouw Ru9t begat zich toen te bed terwyi de man zeil nog wat opbleet om de courant te lezen Daarna nam hy naar gewoonte de brandende petroleumlarop in e hand om muggen te vangen Bg hi t bed der kinderen gekomen wilde hg een dezer dat zich bloot gewoeld had wat beter toedekken Het kind maakte echter plotseling in den slaap een onwillekeurige beweging en sloeg de lamp uit z jn hand Dadelgk vatten de bedgordynen en het beddegoed vla i Do kindoren verkeerden in groot gevaar doch Rnst hoewel hevig verschrikt had oog de tegenwoordigheid van geest om zyn kinderen terstond uit bet bed te trekken en om hulp te roepen Tevens poogde hg de bedgordynen al trekken en wierp hg een emmer water over de vlammen Noch zyne pogingen noch die van een paar voorbggaogers mochten echter wat baten Rust moest met zgn gezin en de helpers ijlings vluchten Het bonten trapportaal de nieuwe Bouwverordening spreekt van eene brandvrge atscheiding tusschen woning en trapportalen maar in de onde huizen bestaat nog altgd de gevaariyke toestand was spoedig doorgebrand en toen was er niets meer te redden De brandweer die een post heelt op de Rozengracht hg de Nassaukade dus dicht by het brandende perceel was evenals de politie het politieposthuisRuampoort bevindt zich in de Marnixstraat vlak by perceel 275 oogenblikkelgk ter plaatse msar niemand kon meer naar boven Verbgsterend snel klom do vlammenzee naar boven en in de ontzaggelgke hitte en den zwaren rook waarmede de zolderverdieping spoedig gevold was kwamen allen om in het gezicht van de haven Atgrgseiyk moet het schouwspel zyn geweest dat de ongelnkkigen van allerlei leeltfd en beiderlei kunne boden Denude Palke is op onverklaarbare wyze gered zyn zoon lag op de kniein voor de branddeur de moeder niet ver daar vandaan Rust werd I gevonden in de woning van Palke zich be I vindend op de zolderverdieping I Omtrent de verzekering is nog weinig I bekend Ken bewoner van de eerste ver I dieping J L Qeerkens verliest door den I brand al zyn have en goed I Het uitgebrande huis werd gisteren geïnspecteerd door den heer Tellegen directeur I van het bouw en woningtoezicht Ie Am I Sterdam Op den Jatharynesingel te Utrecht ontI snapte Zaterdag een koe aan haar geleider I Van alle kanten opgejaagd en bestookt vlnchtI te het dier de Nicolaas Beetstraat in Hier I zag het zich den pas algesneden door het I rangeerterrein van de S S Ken oogenbiik I aarzelde het toen sprong het over de atschelI ding heen en op de spooriynen waar het niet zoo snel maar voort kon en gegrepen I werd Op een kantoor te Rotterdam werd op I 300 salaris ean jongste bediende gevr tagd Onder de vele sollicitanten was een gepensiooneerd olleier der cavalerie Toen da ohel den solUoitaitt op dan Mrd der ba trekking wees welk wark gedaan moest worden en hoe de te benoemen persoon zich te beschouwen had als ondergeschikte van het heele personeel handhaatde hy toch zgn sollicitatie en verzocht beleeld voor de benosming in aanmerking te komen Donderdagmiddag werd uit een woning aan de Spoorwegstraat te Arnhem door kinderen om hulp geroepen By een onderzoek bleken er drie kinderen aanwezig te yn van 5 4 en 2 jaar oud die door vader en moeder verlaten waren Door bemiddeling van hot birgeriyk armbeslunr zyn de kleinen onder dak gebracht Farys wemelt van ratten en het gemeentebestuur is thans op het Inmineoze denkbeeld gekomen van dezen nood een deugd te maken De jacht op ratten werd doodeenvoudig verpacht aan iemand die voor deze iielbebberö een uanziunlgk sommelja over had De man nu heelt op zyn beurt een heel leger rattenvangers in dienst genomen Overal in de stad ziet men vallen dair levead gevangen ratten t moest in tel zgn De dieren worden naar Engeland geëiporteerd waar men te gobrnikl om de honden op de jacht naar veldratlen al te richten Mond en klauwzeer De heer O Daams plaatsv distr veearts te Baarn chryit In de eerste dagen van September deed in verscheiden bladen een bericht uit Baarn de ronde als zon door oen zekeren Daatselaar aldaar een sernm tegen mond en klauwzeer zgn uitgevonden waardoor hg de daarmee behandelde runderen onvatbair maakte voor de genoemde ziekte Eenige dagen later plaatste ik in t S v d D een aanvulling van bedoeld bericht hetwelk ook door vele bladen ia overgenomen Ik heb my toen bepaald tot opmerkingen over doch niet tot een bestrgding van het geheimmiddel omdat dit destgds alloen kon geschieden op wetenschappelgke gronden iets wat toch bg het groote publiek geen ingang vindt en wachtte kalm den tyd at waerop aldoendo bewgzen geleverd waren boeveel het middel waard was Die tgd is nu gekomen De ziekte heelt zich in den Eemnesser polder snel nltgobreid In dien polder graasden hier en daar koppels door D behandelde runderen en zonder onderscheid zgn zoowel onvatbaar gemaakte als andere rnnderen door monden klauwzeer aangetast Een nauwkenrlg onderzoek van door D behandelde rnnderen is door mg ingesteld ook heb ik van zieke behandelde koppels de eigenaars gesproken üe camen liggen bg mg voor belanghebbenden ter inzage Op grond van dit onderzoek is mg o a gebleken van een koppel van 9 runderen waarvan 1 reeds ziek zgn de overige 8 door D behandeld doch deze zgn allen zonder onderscheid ziek geworden de ziekte verliep gawoon alsof er niets gebeurd was koppel ifan U runderen door D behandeld ziek geworden eerste ziektegeval 3 dagen na de behandeling koppel van 11 rnnderen door D behandeld ziek geworden eerste ziektegeval 5 dagen na de behandeling kpppel van 9 rnnderen de eigenaar had 5 laten behandelen 4 niet naar hy verklaarde als proet de behandelde juist t eerst ziek geworden acht dagen na d behandeling koppel van 10 runderen ook door D behandeld ziek geworden eerste ziektegeval 14 dagen na de behandeling I Bovendien heb ik nog vele koppels geI zien waaronder de ziekte voorkwam en I waarby de koeien het litteeken van de b3I handeling nog vertoonden Den eigenaar I van die koppels heb ik niet gesproken I Hit verschillende plaatsen Veesp MuiI den s Ornvenland Oroenekan MaarteneI dyb Oonda v6rnam ik dat ook aldaar door I D behandelde runderen ziek geworden zgn I Er zyn dus voldoende aldoende bewgzen I dat de behandeling geen waarde heelt en I nu is myn doel de veehouders té waarI schuwen niet alleen tegen geldelgk nadeel I doch ook tegen het gevaar dat aan de beI handeling verbonden is I Ik zal mgn persooniyk oordeel voor my I houden doch alleen even weergeven wat I een eenvoudige boerenvrouw er over zei I Dat D oorspronkelgk overtuigd was dat I zyn middel aldoendo was en daarom vale I koeien er mede behandelde hierop kon zg I geen aanmerking maken zy zelve had de I hare ook laten behandelen dat hg nu echI ter er nog mee voortging terwyi aldoende I was bewezen dat het middel niets waard 1 was dit Ik zal maar niet neerschryveo I wat zy daarvan zei J Een onmerkiag nog van myn kant aan de I politie Er bestaat nog een Wet van 8 Juli I 1874 Stbl 98 I Tarwyi eerst Vere 3oold de schuld van I den moord op Emma Lavin geheel op lieh nam daarna erkende dat sf n vrouw althans by de daad teganveordij was geweest werpt hy nu een zeer groot deel van de schuld op haar Het slachtoUer had tien wonden Vere iooid beweert haar er slechts twee te hebben toegebracht De vrouw van Qoold ontkent alles behalve dat zg met het slachloller een glas likeur had gebrnikt voor dat haar man de daad gepleegd had Te Milaan zal in de tweede hellt der maand April 1908 een wereldcongre i van mnslci gehouden worden Kr is een comité gevormd bestaande nit Callignani directeur van liet Cunservatorlum Boito Giordano Puccini Rlcordl en Sonzogno Aan de voornaamste muziekinstellingen van binnenen boUenland zgn circulaires verzonden met uitnoodiging tot het vormen van speciale comité s Tydens het congres zol het Conservatorium met medewerking van de overige muziekinstellingen te Uilaan in een reeks concerten en opvoeringen een beeld geven van zyn gesshledenls van al de stichtinrtot op heden Het D van N Br meldt De Arrondissement Rechtbank te Breda deed in haar zitting van 10 September jl uitspraak in hooger beroep in zake de Nationale Werkgevers Verzekeringsbank logen Ongevallen te Utrecht thans in liquidatie sontra do Kon Llzergieterj de firma W v d Schoot te Tliborg By vonnis van den kantonrechter te Tilburg op 11 Juni 11 06 werden de veryekerlngsvoorwaardcn van bovengonoemden Bank als zgode dezelve onwettig vastgesteld niet bindend verklaard De Arrondlasements Rechtbank bevestigde deze uitspraak In alle deelen en hiermede is den aandeel en obligatiehonders alle hoop ontnomen eenlg noemenswaardig deel der door hen geslorlo golden pl m 1200 000 terng te ontvangen In de Prov N Br Cl schrgit de heer J B Orotendorst stafmuzikant te Bergen opZoom In verschillende dagbladen werd deze week gewag gemaakt vau een dleiatal van Koninkigk talelzilver welke plaats had in Middelburg na afloop van het Statendinor uani ebod iii aan H H de Koningin by gelegenheid van haar bezoek aan de provincie Zeeland Er werd in die verschillende berichten gezegd dat vyi statmuzikanten van hot 3e regiment inlanterle te Bergen op Zoom in arrest waren gesteld na afloop van het onderzoek dat door de militairen antoriteiten ten gevolge van dezen diefstal ingesteld was Vergun my M de Redacteur even te doen opmerken dat het geheele bericht sterk overdreven is en wy ons voor den goeden naam van den stal van het 3e verplicht achten om daartegen op te komen In de eerste plaats was het geen Koninkiyk talelzilver dat vermist werd doch eenige voor het diner gehuurde verzilverde lepels vorken en messen nog geen tien stuks te zamen Verder zyn geen vyt statmuzikanten in arrest gesteld doch één stalmnzikant en één geërapioyeerde welke verdacht worden van nit baldadigheid groote baldadigheid voorzeker zich die voorwerpen welke slechts een luttel bedrag aan geldswaarde vertegen woordigen toegeëindlgd te hebben Door de feestvreugde en het vrieAdeiyk onthaal een weinig opgewonden hebben zg een daad gepleegd welke zy wanneer zg in normalen toestand verkeerden zich niet in t hoold gebaald zonden hebben en welke dan ook o 1 niet als diefstal beschouwd moet worden doch als verregaanden moedwil waarvoor zg voorzeker door den angst en het beronw dat zg er over voelen al genoeg gestraft zyn By de Zondag te Medemblik gehouden wlelorwedstryden zgn naar het Hdbl meldt twea meisjes overreden Een der kinderen een dochtertje van den stationschei Schollee nit Voorst te Medemblik logeerende werd eniitig aan het hoofd gewond men vreest voor haar leven Men achrfilt uit IJmniden d d 20 Sept Gisterenmiddag bracht ik een bezoek aan den kop van de Zuid pier om daar te ob serveeren da waterstaatswerken die eergisteren met zooveel belangstelling door Z K Hoogheid den Prins Öemaal waren in oogenschouw genomen Een kolosaatl werk is en wordt hier tot stand gebracht Oebleken was dat de los op elkander geworpen blokken van tien en twintig ton niet voldoende den golfslag konden breken en den ondergrond van bet renzengevaarte afdoende beschermen Daarom is men nu bezig na de losse blokken door dvnamiet te hebben laten springen onder leiding van Sparling dan held van den Hoek van Holland rond het piarhoold betonkisten aan ta brengen dia den gehaalan kop inllen omtaren Het vorig jaar Is znlks onder veel tegenspoed door stormweer ook aan de Noordpier verricht Aan de voorzgde zyn twee prismavormige kisten aangebracht gevuld met beton die ieder van 70 tot 80 ton zullen wegen terwgl de hoeken zullen worden beschermd door zeshoekige prismavormige kisten die gevold leder ongeveer honderdtiendolzend kilogram zwaar zullen zgn Daarnaast zullen nog eenigs kleinere betonkisten worden aangezet Toen hot ss Monteaglo aan do reede te Hongkong lag kwam een passagier aan boord met een koffer dien hy in het rnim liet bergen Kort v66r het vertrek van het schip ging de man aan land en keerde niet terug zoodat hg achterbleef Op reis naar Shnnghai bemerkte men dat er een atschuwelgke lucht was in het ruim die nit den koffer van den achtergebleven passagier bleek te komen Men opende dien kotter en vond er het lyk in van een vronw Het was slechts in een hemd gekleed en een doek die stgt om de keel gewikkeld was toonde aan dat zy door verworglng was gestorven Op den kofier was een étlqoet geplakt van het Hongkong Hotel en de verdwenen passagier had zich laten inschr ven als m Hatson uit New Vork De kapitein liet den koffer met het Igk overboord zetten na van alles nauwkeurig proces verbaal te hebben opgemaakt en bg aankomst te Shanghai stelde hg dat dat proces verbaal ter beschikking van de overheid Een onder zoek te Hongkong Ingesteld toonde aan dat in bet Hongitong Hotel eeo Amerlkaansch paar gelogeerd bad dat vnn Manilla kwam en zich bad Inten Inschrgven als mr en mrs Davls Den volgenden morgen was de man vertrokken met zgn koffer de vrouw had men niet woergezlen Verder is geen spoor van den moordenaar gevonden en evenmin heeft men de identiteit van het slachtoffer kunnen vaststellen De kantonrechter te Groningen nam een belnngryke beslissing Op advies van dr De Zaager apotheker aldaar als deskundige bepaalde ho dst pnnchslroop dat tot nog toe veel ten verkoop in voorraad wordt gehouden in lokalen die enkel vergunning hebben tot verkoop van alcobolhondende dranken anders dan sterke drank moet worden aangemerkt als sterke drank zoodat het in genoemde loka len niet meer mag worden verkocht De zaak Florls Vos en Ond Bussum In deze zaak heeft nadat het getuigenverhoor was beëindigd het O M bg de Anisterdamsche rechtbank requisitoir genomen Het O M achtte de feiten bewezen Niet Vos maar mr Schook was rochtliebbende op het kantoor Krachtens artikel 20 der statuten was hy liquidatie do vereffening aan den raad van bestuur Tot verzet tegen de politie was geen enkel recht De politie mocht optreden alreeds omdat er verdenking was von ongeregeldheid toen mr Schook on mevr Kooy hulp inriepen Beklaagde Vos had niets op het kantoor te maken Hg mocht alleen iemand aanstellen die mr Schook op de hoogte zou honden Vos is echter bekend als iemand die gaarne den baas speelt Mevr Kooy bood schikking aan verlangde zijn toezicht zijn adviezen maar ook na zijn aftreden ageerde hij met het personeel luchtte zijn grieven in een vergadering zette het op tegen de politie op bet kantoor waar mr Schook ze te hulp had geroepen Hy handelde dus naar een beraamd plan Eisch tegen Vos 3 maanden en tegen de 9 overige beklaagden ieder 3 weken gevangenisstraf Stadsnieuws GOUDA 24 September 1907 Hedenmorgen ontstond er brand bg mevr Sontendyk in het Regentesseplantsoen die Slet behulp van voorbggangers spoedig geblnscbt werd Zondag 22 Sept hield de Koninkiyk goedgekeurde vereeniging de Postduif alhier een wedvlucht met jonge duiven van nit Roermond afstand 125 K M De duiven werden met sterken Noordenwind ten iO nur losgelaten en arriveerden hier by hun eigenaars lec 12 12 15 12 13 6 12 15 53 aank uur min Ie prys A Jansen zilver me 2e P J Bynaarts bronzen medaille 3e C A M Sprnyt bronzen medaille F H Q van Iterson bronzen medaille 4e 12 25 9 terwyi de dull van den hear H J Bakker Niemeyer jnist 5 minnton ta laat aankfiD Sy gunstig wear vliegen de dulvan a a Zondag vanaf Maastricht Aan de Technische Hoogeschool ta Delft slaagde gisteren voor het propaedeulisch examen voor werktuigk ingenieur de heer M J van Westrlenei alhier By Kon besluit van 21 dezer is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accynzen Ie Schoonhoven de heer t A Breen ontvanger derzelfde middelen te Lekkerkerk Uit Boskoop meldt men aan de N R Ct Behalve de briff met f 10 000 wordt er uit de kas van het postkantoor ook nog een bedrag van f 108 vermist Bg twee beambten is Zaterdag halsvisitatie gedaan wat niets opleverde 385 Staats loteriJ 5e Klassr Trekking van Dinsdag 24 Sept No 2612 en U191 leder f 1000 4 Ï391 16975 en 20232 ieder f 400 3850 4071 7030 11064 en 15819 ieder I 200 300 968 7483 16050 16317 16385 17016 18195 en 18675 ieder I 100 Prgzen van I 70 189 2288 5000 9143 12793 15481 18906 492 2360 46 9226 12906 15511 20 525 24U 51 1 9452 33 15655 88 605 25 5269 9548 58 93 19113 90 65 5788 9828 67 15809 02 747 2538 5802 10053 13128 15997 19200 908 2604 6124 10117 60 16027 29 28 28 47 10268 13217 16104 65 1094 90 6365 69 58 16553 19371 1101 2771 6539 10317 13630 64 19658 1234 2835 6863 85 40 16746 19708 52 91 79 10620 72 48 86 1371 2937 7045 10869 80 16815 19815 1408 am 87 10919 13788 16909 19927 83 66 7403 45 13902 79 20030 93 3225 85 50 14030 17295 96 1570 35 7534 11209 14278 17311 20286 1607 37 65 11373 14449 26 20325 29 3349 7617 11419 91 17659 20509 34 3513 7754 72 14507 86 28 42 3667 7871 11603 74 17741 36 1754 3759 7948 11701 14631 17841 20606 62 3878 8398 8 68 1790S e 76 4314 8463 12052 14715 18254 20716 92 4451 8736 12394 14807 58 65 1933 56 8882 12507 15078 18301 80 2151 4759 8906 44 97 18400 20936 66 4909 63 12691 16316 18511 3765 2231 BEURS VAN ROTTEEDAM L K H E MAANDAG 2 SEPT StaatsteemnQen PoRTOOAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RosUHD Iwang Dombr Obligation 4 961 Azii Japan Obligation 1899 4 74 71 CoLOiiBiA Geconsolideerde Bnltenlandsche Schuld Recepis li too VU 24 Vu HypotheekBanken Banken3 4 4 3 4 4 Aandb idem idem 4 fÖ 101 97 100 99 100 Pandb Westlandscho Mypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 198 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 44 Pandb Hollandsche Hypb 8dt€4pvaarl iiafUêfJtappijen Piüd Holland Gull Stv Mg Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 Pandb Hotterd Hypb Pandb Rottord Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb 99 99 Pan4b Utrechtsche Hypb 98V 36 100 SpoorwegUeningen iTAun Oblig Zuid Italiaansche Spw lHy A 867 fremüleeninqen BaLaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diterun My tot Expl Laan van Maardervoort 1902 89 BargerlUka StaDd GEBOREN 20 Sept Maarten ouders G yU der Naat au G rto Dtn 21 Han drikus Petras ouders J H van da Pavoordt en G M H van Oekenburg 82 Adrian Hnberdina ouders C van Gooi en A C van Gooi Cornelia Maria ouders G Kraan en W Blommenstein Johanna Nicolinu ouders W Lammen en G J van Holweegen OVERLEDEN 21 Sept T Lakorveld 77 j L H SShogen hulsvr van R J A A Weamholl 75 j Alle nog resteerende Z0MEEMAI7TELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzcn OPGERUIMD Hoogachtend iGiai teüf Specialiteit in COSTUMES M INTELS BLOUSEN en JAPONSTOFPEN met daarby passende GARNËERINGEN 4DVi ilTi iMII01N Het Correspondantschap van JVOWOHOWO Ned Vereeniging Ier bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ton huize van Mevrouw M HOOGENDIJK Dikkzwaokk Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters fo Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zyn liNSOKMWMS OndcrgetoekondQ geeft by dese boleefd kettiiiR dnt xIJnQ Lessen in het Dansen evenals vorige Jaren hall October a s zullen aonvangen in het Lokaal Concordia Westhaven Eenige der nieuwste dansen zyn o a Ift Revelation Pas de juatre Trois Cacilien Walzer la Pyrenée eni De lesuren zyn voor oerslbaginnenden van 6 7 uur voor meorgerorderden van 7 8 daarna voor Clublessen Leerlingen gelieven zich aan te melden by den Heer P J BËLLAART Varkenmarkt alhier ol hy H KOOPMAN sGravenhage 8 Roggevoens f at J WORMERVEER Hollam dr Boht 0ud6 Janaver Nightcap p HOPPE Vorkrygbaar by PEKTEttH z ÏM op C4eiel IH kurkbrand