Goudsche Courant, woensdag 25 september 1907

IVo 10445 Donderdag 86 September 1907 46sie Jaargang fioimpE comhit I teuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken TaldMn Ra 81 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jiost i ro Afzonderlijke Noinmers VU F CENTEN TalalaMi H M ADVERTENTIEN worden gepUatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte lAiendiyB § u AdvMrteati i totiPltUr de midd Societeit Ons a eaoegen Zondap 2 September IWr Extra T002IEELT00BSTE1LISB BOOR iir litUrdiiDiscke Tooneel en UpereUe Vereeiiijiig ArtiBtiek leider C RITMAN ei lid van liet Rotterdamscb Taonealgaial sckap V d Oroote Scbonwbnrg Dire tear P O v BIJSDBIf JAN ONGELÜR H IS UCKEBBini Klacht in 3 bedrüveo door OSCAR BLU MKNTHAIi en OUST KADEIiBIIRG Vertaald door JAC DK VOS MARTiy UACLEltaTAOT AeuHtM C PUTMAN Pryten der Plaateen 1 0 90 i OfiO I 0 39 Plaatabeipreking van al heden k 10 cent Bareaa 7 anr Aanvang 8 nnr Zoo spoedig mogelijk ORVRAAOD een Kappersïediende goed kinuende acbeeren urn verder in I vak opgeleid te worden H VAN ZUTPHEN Korte Tiendeweg 72 DE nOEDKOOPSTE DE MBEST PRAOTISOHE DE MEB3T VOLLEDIGE M O P E B i t K M iQn beslist die der Firma WELUOiH IllB LADIES JOVHSAL mat minateis drie gratit geknipte patronen en een gekleurde plaat THB ILL DHBSaMAKBU mat een grfitis geknipt patroon THB BAZAAR OF CUILD KBwa jFAaatoya Kindermodee met vele gratis geknipte patronen TBAAOT Vtè Boekhandelaar froeftmmmem AU tnet koêtel HM BtJvoea el I Van alle In deio bladen voorkomende modelion lyn OEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen Toornitbetallng van 0 50 verkrijgbaar by MILLV SIMONS Den Haag i f PAIN EXPCUn TtGEN RHEUMATItK EN VERKOUDHEDEN ANKER Tft Ruim 3S jaar door JICHT EN nMEUMATItKLUOCRS 1 MET SUCCES OtBRUIKT VCRI HIJCB R IN FUS HtllW lSOd ncls CK IJS iU H H APOTHEKtRS EN DROOISTIN F Ad RlCITERl C Rottemmm I Te OouDA bij C LIMER Apotheker Harkt en by WOLFF A Go Westhaven 198 Vcrecniging A KM EN MUG Aldeiling BnOKHBlHWM aoZENDAAL HOEK PARADUS GK UDA Dete Inrichting atelt lich lea doal om eade gebruikte en overtollige hnitbondeiyke voorwerpen teetk ook zoo veel noodig te repareeren en hooldtakeiyk aan uiinge goeden voor goedkoope prgien te verkoopenDe daarop behaalde Winst komt gebeef ten goede aan de inutrale Vereaolglng Ar am Dnk vu A BRINEUANAZi SIER ÜW HülS iN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl S 4S lenden wy Iranco door Nederland onze over il bekende yormal Colleetle 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor polten ol W voor den lain ol eene collectie voor de kamer van 150 etnks voor 45 polten ol eene rollectie voor den tnii van 250 stnks ol eene collpclio voor kamer en toln van 240 stnk ii der bevattende eene prachtige konzc van Hyacinthen Talpen Narcissen Groens Srillas Soeenwklo ijui enz Ryk geiilnütreerde prytiystmet specificatie onzer collecties in hel Hollands h en onze vele wenken voor de cnllnnr bevattende groote catalogos in het Doitsch zenden wS desverlangd gratis en Iranco TnInbouw EtabHssement Huls ter Duin XoordwUh by HaarleiB WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extiact wordt aanbevolen tegen Bor8taiindu ning en Kinkhoest Zware Verkouiflieid Slijinhnect Borstpijn Kédpifn Heeschheid enz MBhlANTHK Is verkrygbaar bj alle voorname Apothekers en Drogisten higroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Franiriji VuiUelUand Engeland Amerika Sed Indil Oranje liivier Kolonie Trantvaal enz UBLIANTUB werd 9 maal met Jouden l maal roet Rere Medaillea bekroond UBHAWTHB in flacons I 0 40 I 0 70 en I 1 MBLIASTBB in doezen tabletten I 0 40 en I 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SC AIK o Koniukiyke Stoomlabriek Ue Bonlnablaem Den Haag V rkrögbaar bg Kirma WOLVF Jt M Westhaven 198 iouda QRBNUKL Gouda K H VaN mild VeersUl B 120 mda A BOUMAN Moordttchl PINK8K Nieuteerttrka dlJeel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudê nirr A SCHEBlt Hmelreeht P W i KOE OudtwaUr K va dir HEI IDEN te Reeuwijk P v d 8PKK Moereaprlle D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER RtUOmWaddingmen P A uu GROOT A o JONOH Oi i a J P KASTELEIN PoUbroeherdam D BIKKER te Benxhop WAAIIStlHUWIite Laat U niet misleiden door ytftdy Sifoop Het klooster aanetaPaulo Abdij bestaat niet du airoaf van gtenerlel waarde SANGUINOSE Viiium Sanguinosiim in vaeuo Uy e dochter is o le Jartm lydenda geweest aan blQeémrmoeOe en l leeltmmeU zü heelt vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zg aan bloedarmoede en zennwzwakte leed maar verder kwam bot niet en geen medicynen die haar hielpen Zy hikd h t vreaselgk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met uwe Sanguinose begonnen de verandering la groot Zy eet goed slaapt goed krygt een gezonde kleur in èèn woord 4e Itangminoêe doet veer haar wat neg geen enkel antter M iel gedaan had U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Den Haag Mej EBINQ Koningstraat 311 PrUs per flacon f 1 50 6 fl I 8 12 fi f 15 Te GOUDA bij WOLF eii Co Westhaven 198 Onontbeeriykis het genot van een BAD N IDBra zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prys van compleoto inrichting Bad en prima Geiser van at f ya en hooger Beleeld aanbevelend M M 7 LOOÏÏ DUBBELE BOÜBT B 13 TaUn 117 ADVERTMTIffl in alle Couranten worden aang en n en door het MverieiiUe BareaB vas 1 BBIWUIiHAMW OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het Xonrd Hrahantsch Schnenm liaarzKnnia azIJu KLKIWEd K tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aanffemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Eea mooatsr van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toege zonden Kan inqegeten aorden in Koffie Thee Melk Likeur Abrint Bier Water o tn het voedtel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete van afteeel Jlet COZA POEDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wyn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zander ign medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoelt te weten waaraan hy zyne redding te dankeu heeft Het COZA PO£D£i heelt het huiselyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizel len personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levonslastige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heelt menig jong persoon op dun rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Haf poeder wordt gewaarborgd volkomen onBchadeiyk te 7yn Correspondentie hl alle tales der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en in het volgend depOt te Gouda WOLB F Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜT£ rj lX Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het emige aldoenda middel tegen dronkenschap Alteaw onoveriroilen Prof Dr Lieber ireUwkend HIVW EBACHT ILIXia I ui II AUm echt B l Fibrlckimerk I l MlL tot Toortdareude radicale ru I zekere genezing van alle zelH de meest hardnekkige enuio I niekten nsmtX ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyi loti e genezing van elke zwakte Bloek icht Benaowdheid Hoofdpgn I Migraine Hartklopping Maagpyn I slechte spösvertering Onvermogen llmpoteni PoUatione enz Uit Ivoerige prospectussen lrry irer fewk 1 1 S 1 t n dabbale Iwh I 1 t lOralmii Depat Mitth y d Vegte Zaltbomni Unpiii M ClAan fc Co Uottard iii 1 H ppel OraTenb ge llalmmtM de Jong J GsD lott r ia a Wciff k Co oud D bü Ue dras i ten ÊSMFDTTANm Mea wordt vertaeht op t lERK teletlau on RBT HAeum VAK H lUVËNSWAAY ZONE OOBINOHEH Deze THBEEN wordan afgaleverd in versagelda pakjes van i IWM m Mn half en m Ntd u imet vermelding vag Mommet ar PriJB voonien van navenitaan Merk volgeoa da Wat gedeponeerd 2ieh tot da nitvoeiing vao gasarda orders aanbev ende i C BML voorheen J BBSEBAABT Li KE WISGEVINO BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van GOUDA brengen Ier kennis r n de ingeKtenen d t het Kohier voor de hefSog van schoolgeld op de Burgerscholen id dete Gemeente voor hët dienstjaar 1907 S door Gedeputeerde Staten van Zuld HoUand goedgelteunj in atschritt gedurende vul maanden voor eeo ieder ter lecing is neder gelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordeting is toegezonden ao den GemeeotCtOntvaoger Gouda den 25 September 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT L S Uultenlandsct Overzicht In een vergadering der stakers te Antwerpen bezocht door 5000 man werd besloten met algemeene stemmen tot toegeven aan het verzoek van den burgemeester dat gisteren werd gemeld Morgen zal de arbeid ten volle hervat worden Heden werd een proclamatie gericht aan de bevolking waarin gezegd zal worden dat men rekent op de vervulling der gedane beloften binnen veertien dageaj aas niet dan zal de arbeid wader UI staan De afgevaardigden der vakorganisaties te Hamburg Londen Luik Charleroi keurden de hervatting van den arbeid goed maar beloofden steun zoo debelolten niet nagekomen wo den Hot einde der staking verwekt groate geestdrilt onder de bevolking V De gerestaureerde dom te Koningsbergan de vroegere hoofdkerk van het bisdom Samland is Zondag in tegenwoordigheid van den Keizer plechtig ingewgd De Keizer en verschillende adellijke geslachten in de provincie hebben aan de kerk mooie geschilderde glazen geschonken Oisleren was de Keizer te Memel aanwezig hy de onthulling van een nationaal gedenkteeken van prof Breaer een Bornsia in brons De minister van biDuenlandsche zaken hield de onthullingsrede waarbg hy herinnerde aan de woorden die de Keizer in 1901 tot den provincialen landdag van Brandenburg had gesproken De Keizer noemde toen den grond van Memel een geheiligdeo grond die het eerste begin van Frnisen s tegenwoordige grootheid aanschouwd heelt Die woordea hebben leide de minister den oprichters van bat gedenkteeken voor den geest geslaan FKVILLETÓX ZWBR BUN6£1I Naar het Bussisch 80 Mogen zg ons ook gelukkig maken I zeide Orloff plechtig de hand van Beatrice Maiutoff kussende En niemand weel er iets van f De gonverneur was buiteu zich lelf van biyd ehap De bemanning vermoedt niets Ik drong den ouden Sjamaan Thom myn handel met zyn volk te begunstigen gy kunt den ouden heiden zeil daarnaar vragen Hy zeide my dat de woedeode Indianen van zgn stam alle uderen terugslaan die den oever van het Nland alzoeken bet goud deelen en dan in den handel brengen zy meenen dat hel door lie zea aangespoeld wordt üEn ayt gg van da kwartsformatia overtuigd r vroeg Maistoll Ik hab vaten vol arta in oorspronkelgkan toaatand ali poeder an ook gadaeltelnk verweerd medagbbractat bet is geen allnviaal fond lonali dat van Sibari CalUomie o u AUkaaoHh n AaarikaaiiMlM sadral De opperbnrgemeester aanvaardde het gedenkteeken oit naam van de gemeente Memel en de Keizer verleende eeuige onderscheidingen aan de heeren die zich voor de uitvoering van het plan verdieastelgk badden gemaakt Men voelt algemeen dat een spooi wegstaking zoo n ramp voor het land zou wezen dat alle gebeurtenissen en altlotingen die met bet geschil lusscben de groote vakvereenigingen van hot spoorwegpersoneel en de bestuurders in verband staan gretig in de pers worden opgenomen en behandeld De vraag die het hesluar der vakvereeniging de leden voorlegt is gelgk reeds ondersteld werd Zyt gy er voor nw dienst tegen een bepaalden tgd op te zeggen ten einde het bestuur van de vereeniging vertegenwoordigd te krg gen hg de onderhandelingen over het nationale program van eischen geiyk nw algevaardigden het up de bgeenkomst vastgesteld hebben f Komt hierop van een meerderheid een bevestigend antwoord in dan beteekent dat nog geen staking zei Bell de secretaris Zondagavond op een vergadering van 3000 leden der vereeniging te Cardill Dan nog zal het bestuur trachten met de spoorhestuurders in onderhandeling te treden Maar de bestuurders moeten goed weten voegde Bell er aaa toe dat het personeel nu ernst met de z lak maakt De vergadering nam ten slotte Uet algemeene stemmen een besluit aan waarin het betreurd wordt dat de maatschappyon de pogingen tot onderhandelen van de vereeniging zoo weinig tegemoet gekomen zgn en de overtuiging wordt uitgesproken dat de bedreiging met een staking oen zeer ernstige zaak ie maar het eeuige middel om de rechtmatige eischen van bet personeel ingewilligd te krygen Wat de onvriendeiyke uitlating van Fox den secretaris van de vereeniging vanloco motielmachinisten en stokers betrelt zei Bell dat hy zeker was van den steun van dnizenden leden dier vereeniging Dat hg dat zeggen mocht is wel op te maken uit de omstandigheid dat er drie secretarissen van aldeelingen van Eox vereemging by hem op de verhooging zaten Intusschen heelt de afdeeling te Swinden een besinit aangenomen waarin de leden de gespanoen verhouding tusschen hun vereeniging en het groote verbond betreuren maar verwachten dat bet bestunr hunner vereeniging onzydig zal bigven zoolang het bestunr van het verbond niet van politiek verandert Wat de grief ten deze i hebben wg niet duidelgk uiteengezet gezien teozg het moet den het is kwartsachtig en vulkanisch evenals het goud in Mexico Zuid Amerika en bet Botsgebergte hoewel men ook beide soorten te zamen kan aantreffen Vreedzaam lichtten de sterren en de kleine kring droomde van een gelukkige toekomst Laat ons deze schatten bergen beste vrienden zeide Maiutoff Wy met ons vieren hier bewaren een gouden geheim Nu vorder ik evenwel myn recht als gastheer van avond vieren wy in stilte uwe brnilolt Orloff morgen zal de aanvraag om in het bezit van den bedoelden grond Ie komen worden opgemaakt en dan zend ik de Baranofl met myne verzegelde stukken naar Victoria Myn recht is onbetwistbaar ik zal de opbrengst der visscberg der bergwerken en van het kappen van bont verlangen Nog voor ge morgen uw kerkelgk feest viert moet ge my vier exemplaren der schetskaart gevan ik zal myne aanvraag in de archieven laten opnemen en de schenking zal zoowel op naan van my en myne erfgenamen als op dien van gravin Orloff en hare erfgenamen gesteld worden Irma kan als prinses viin Alaska da belangen van uwe echtgenoote behartigen dan behoeft uw naam er niet hy genoemd te worden en de ambtenaren te Fetarsbnrg zullen dankan dat hal aleehts een varwydarda bloadvarwantiehap ia Fanen kattt ad rarlald dat da EalMrntJ bV ii Ba wezen dat het verbond voor heel hel spoorwegpersoneel opkomt en niet zooals eerst hel plan schgnt geweest te zgn alleen voor machinisten en stokers Het bestuur van de Algemeene Vereeniging van Spoorwegwerklieden Qeneral Railway Workers Union die groolondoels oit personeel van de werkplaatsen der spoorwegen scbynt te beslaan heelt besloten het verbond te steunen Een onverwachten steun heelt dit ook verkregen in Sir Charles MacLaren voorzitter van den Metropolitaanschen Spoorweg die zich in een toespraak voor erkenning van het verbond heelt uitgesproken Hy noemde het een voordeel voor alle partyen als het werkvolk zich vereenigl De vraag is maar ol het bestuur van den spoorteg het met xyn voorzitter eens zal wezen Men hoort echter meer van bestuurders die van geen toegeven willen weten en zeggen dat een stakir g hopeloos misinkken zou Uit een bericht uit Glasgow biykt dat de spoorwegen zich al op een staking voorbereiden Het kantoorpersoneel wordt geoelend om de seintoestellen te bedienen en stokers doen reeds dienst als machinist op goederentreinen Ondanks alle voorzorgsmaatregelen der Kastisohe regeering ondanks de beperking van het kiesrecht de wyzigicg van de recbistreeksche verkiezingen in indirecte en de moeiiyk heden die aan de Ofpositiepartyen gedurende de verkiezingscampagne in den weg werden gelegd hebhen de verkiezingen in het gouvernamait Petersburg Zondag geleid tol een volkomon overwinning van de oppositie tot een nederlaag van den Bond van 1730 October en van den Bond van het Ènssiscbe Volk Deie uitslag moet ook den meest feilen reactionair overtuigen vin de waarheid dat de volksstemming zich door kiesraglemaolan niet laat leiden De nederlaag van de regeering il te tref fender omdat slechts eeo zeer klein aantal kiezers zyn opgekomen In de kiesvergadering der kleine grondbezitters veriohenen van de 1629 ingeschreven kiezers slechts 114 De regeering had wel alles gedaan om de candidaten van de beide regeeringsgelinde bonden te bevoordeelen De plaats en tyd der kiesvergaderiogen was zoo ongunstig mogelgk gekozen an bet gevolg was dat gemiddeld slechts 7 pCt der ingeschreven kiezers op de vergaderingen aanwezig waren Als gevolmachtigden van de kleingrondhezitters werden gekozen 6 kadelten en 9 voorstelling aan het hof na mgn terugkeer de waardigheid van vorst van Alaska wil verleenen Als bet voorjaar komt Maxutoff glimlachte en de sneeaw smelt kunt ge in myn naam bezit van bet my toegewezen land gaan nemen onder voorwendsel dat ga de eilandengroep nanwkenrig wilt onderzoeken Ik verwacht van n Fedor dat ge my myn arbeid vergemakkelgken zult en gg lieve Olga hebt de aan uwe hoede toevertrouwde Irma Wanneer gg als echtelieden onder de noordelgke sterren geen geluk mocht vinden kan de schuld fiiat aan my geweien worden beproef bet en vergeet uw verdriet In den eeritvolgenden tyd dien de jonggehuwden onder Maxutoff s bescherming doorbrachten vergaten zg den ban der wil die op hen rustte een paradys scheen zich voor hen geopend te hebben Zeven maanden na Znbow s vertrek lag de BaranofT in de haven gereed om Orloff door den Sitka archipel te voeren Ken kotter liep de haven bidnen en vorst Maintoff begaf zich zoo spoedig mogeiyk daarheen het schip was van zyn geheimen agent in BrilKh Colnmbia Ik gevoel aen stille vrees ik weet zalf niet waarvoor klaagde Olga Orloft bat Ijoold tegen dan Mhoadar barer vriendin Ijuaade progressisten In de districten SchlBiUalburg Elow en Nieuw Ltdoga konden da verkiezingen niet doorgaan omdat geei enkele kieier was opgekomen Het middelbare grondbezit koos tot kiesmannen 38 kadetten en 21 laden van de linkertyda In 28 van de 57 fabrieken verscheen gean enkele kiezer op de vergaderingen in 29 fabrieken werden 41 kiesmannen gekozen l i sociaal democraten en 25 leden der U karzgde Geen enkele oandidaal dar beida door da Kegeeriug gesteunde bonden werd in het gouvernement Petersburg tot kiesman gekozen Hel aanwyten van de ItJan dar Doania is dos geheel In banden van da kadellao n de groepen der llnkanyda Het heette onlangs dat da Haeedonlioka privvinciSn binnen twee maanden van revolotionnaire benden gezuiverd souden zyn En voortdurend lezen we in de Turkscha ambtelgko berichten de verzekering dat hat bendsnwezen afneemt en dal orde en rost allengs hun Intrede doen in Uaeadonie Zoo nu en dan vinden we dao ook als triontbericht de mededeeling dat zich In zoo ol zooveel dagen geen benden iu deze ol geeoe districten vertoond hebben Het ichynt eektar dat we aan al die ambteiyka en baUambtelgke verzekeringen slechts heel weinig waarde kannen hichten In partiaaHar hericbtau Bit de Turkscha hooldstad wordt tenminste op den meest stelligen loon verklaard dal hel bendenwezen in Macedonië nog op geen stukken na onderdrukt is Vol geni een bericht uil SalonikI van gisteren zyn de Griekscbe en Balgaarscbe henden ia den laatsten tyd juist weder menigvuldiger geworden en driester In hun optreden dan vroeger Da oorzaken van het klaarbiykelyk geringe succes tegen de henden zyn tweeeriel In de eerste plaats moet hier genoemd worden het beslist onvoldoende aantal der Tarksche troepen In de tweede plaats hebben we bier te wyien op de slechte betaling der Turkiche troapan welke ean geest van ontevredenheid wekt onder offlcioren en soldaten die alleshebalve bevorderiyk is voor een bahooriyke vervolling hunner taak Een poos geleden lou weer eens worden overgegaan tot de uitbetaling van een losse maand salaris Maar de meeile officieren weigerden die aalmoes daar ty recht meenden te hebben op bun volle traktement Op wie het geldgebrek der troapes inlosschen verhaald wordt behoeft niet gelegd Er ia nu toch niets waarover ge toattrust behoelt Ie maken Zobow zal niet meer terugkomen by moet in Kodiak of Kamscbalka overwinterd hebben Wg zallan goede berichten krygen zeide vorstin Beatrice toen zy het verheugd gezicht van haren echtgenoot gewaar werl Victorie I riep de Vorst uil toen hh de vrienden in zyn vertrek leidde Ik heb uitvoerige brieveu en een cyfertelegram ontvangen De provincies zullen In October van hel volgende jaar aan Amerika overgedragen werden de Czaar zal dan zeshonderd duizend vierkante Kngeliche myien land minder bezitten en wg gaan allen heen Ik zal gratie voor Orloff vragen Myn aanvrage is te Petersburg behoorlgk ingeschreven en toegestaan het eiland behoort my voor Er heersebte algemeene vreugde gravin Olga s schoon gelaat vertoonde echter groela droefheid toen de daj naderde waaron da Baranoff vertrekken zon Dezen laatsten dag kunt ge voor u elven honden zeide Maxnloff Zoodra ge het eiland teruggevonden en het terrein afgebakend hebt kaol ga hier terngkeeren Wordt vervolgd