Goudsche Courant, donderdag 26 september 1907

Volgens de Corriere della Sera znllon Crlupi s mémoire nn spoedig worden o en baar gemaakt Slechts het eerste deel dat de revolntionnaire periode omvat moet door Orispi zuil geredigeerd zgn Eerst eenige maanden voor zQn dood was hl met de rangschikking van het andere materiaal begonnen In Juni 1901 toen hy nog hoopte jgne gedenkschrilten te kunnen voltooien was hg v in plan ze aan keizer Wilhelm II op te dragen HC zond zgn jongen vriend den advocaat Guiseppe Paratore naar den keizer met het verzoek do opdracht te willen aanvaarden De keizer nam de opdracht aan maar Crispi sti tI voor do voltooiing zjinor gedenkschritlen Crispi wions flnancieele omstandigheden veel te wenschen overlieten had zich te gveriger aan liet werk gezet daar hg hoopte zich door de opbrengst van zgn boek een genoegeljjken ouden dag te lullen verzekeren Toen hg denUenAugns tns 1901 overleed legde de regeering de hand op zgn papieren eu nam alles in beslag wat op gewichtige staatsgeheimen betrekking had De erlgenamen van Crispi die overigens zelven onder elkaar ook ruzie hadden begonnen dap rop een proces tegen de regeering Maar thans heet het geschil bijgelegd en zal naar genoemd blad zegt de aitgave spoedig een aanvang nemen Hoewel de presidants verkiezing in de Vereenigde Staten van Noord Amerika eerst in November van het volgende jaar plaats heelt en Hoosevelt eerst in Maart 1909 attreedt wordl het politieke leven in de Vereenigde Staten reeds nn volkomen beheerscht door de voorbereidingen voor da aanstaande presidente verkiezing Met bgzondere spanning liet men do Boodschap te gemoet die president Roosevelt iu November tot het Congres richten zal Een telegram uit New York meldt dat die Boodschap loo goed als gereed is j volgeus olficieuse mededeelingeu zal daarin opnienw worden uiteengezet dat bondswatten noodig zijn die voorschriften bevatten op de handelingen der groote mattschappgen De president zal in bijzonderheden de staatkunde bespreken die tot doner gevolgd is tegen de trust eu de spoorwegmaatschappgen de bezwaren tegen die politiek worden ontzenuwd en een gedragslgn aangegeven voor de toekomst Bovendien zal een gedeelte der Boodschap gewjjd zgn de verdediging der vlootpolitiekvan Boosevelt de Boodschap zal eindigenmet de verklaring dat Roosevelt beslist geennieuwe benoeming tot president zal aannemen Een telegram uit Londen meldt nog devolgende kenUJhetsende bijzonderheid In Ameriki worden thans met het oog op de aanstawde presidentsverkiezing proelrerkiezingen gebonden in verschillende kiesdistricten en daaruit blijkt dat Roosevelt s populariteit zeer groot is en met den dag toeneemt En juist omdat Roosevelt overtuigd is van den steun die zijn staatkind by de meerderheid der bevolking vinpt kan hg aan zgn eenmaal genomen besloit vasthouden wetende dat een persoonsverandering geen verandering van systeem ten gevolge Sehoelt te hebben Verspreide BerichteD Feaskeuk De anti militarist Horvé zal te Pargs en te Mancy vervolgd worden wegens het schrgven van artikelen in zgn blad La Guerre Sociale waarin de naar het wgnbouwzuiden gezonden soldaten tot ongehoorzaamheid aan hun meerderen werden opgewekt DuiTSOKLAaD De oude groothertog van Baden wordt voortdurend zwakker men bereidt zich op bet ergste voor Hg is 9 September 81 jaar geworden en was 20 Sept 51 jaar getrouwd In Frankfort ia een Japansche ingenieur aangehouden die te Jena getracht had door omkooperg plannen voor machinerieën vab een gasfabriek aldaar te verkrijgen ËHaïLABD Binnen enkele weken zullen volgens de Daily Mail twee nieuwe kruisers van het Dreadnonght type van stapel loopen De 13c M kanonnen die zg aan boord krggen zullen een stalen plaat van een halven meter dikte kunnen doorbooren In Cairo is een vereeniging van voorname Egyptenaren opgericht die der Grondvesters van de Volkspartg zooals ze wordt genoemd en die streven zal naar zelfstandigheid zooveel mogelgk ook onafhankelgkheid van Egypte Rusland De gouverneur generaal van Riga heeft negen doodvonnissen bekrachtigd van de 22 die de krggsraad in het proces tegen de deelnemers aan de revolutie in de Oostzec provincies had geveld In de andere 13 gevallen werd het doodvonnis in dwangarbeid Tan onbefsalden daar varandurd Van de arbeiders der tabriek Silbersteln in Lodz zgn er zeven alsmede een jong meisje gisteren ter dood veroordeeld en terstond gelusileerd In het gouvernement Wilna zullen niet minder dan 600 lagere scholen worden geopend 0 1 last van den minister van onderwgs Ambkika De Tribune van Chicago heelt een rondvraag gebonden onder de voornaamste republikelnsclie politici beambten en redacteuren met liet re iultaat dat er zich 4000 voor Roosevelt s politiek en 340 daartegen hebben verklaard 2500 Stemmen werden uitgebracht voor minister Tatt do overige stemmen zjin verdeeld maar Hughes do gouverneur van den staat Now York kreeg nog de meeste Is Uw ziekte gelgk deze Zoo ja dan zal dit geval uit Schiebroek U helpen Mejullrouw J Roodenbnrg wonende te 1 Schiebroek meldt ons Het is thans reedi ongeveer zes jaren dat ik zonder ophouden gekweld werd door ee i onophoudelgko pön in don rog als gevolg eoner ongesteldheid der nieren Ik was buitengewoon vermoeid wanneer ik s morgens opstond eu mgn slaap was gewoonlijk onrustig menigmaal kreeg ik plotseling benauwdheden en moest dan transpireeren Do orine was onnatuurlijk van kleur en kwum met een sterk branderig gevoel Gedurende den laatsten Igd had ik alles moeten neerleggen en de minste huishoudelgke bezigheid was my oninogelük geworden Op aanraden van een ragner kennissen wenschte ik ragzell eens te behandelen met Füstei s Rugpgn Nieren Pillen en ik moet eerlgk zeggen dat het resijltaat schitterend was Reeds na enkele dagen gevoelde ik een groote verlichting en twee weken later kon ik iiiet meer het minste van de vroegere kenteekenen mgner ziekte waarnemen Ik liad niet gedacht dat er een geneesmiddel bestond dat een ood mensch van twee en zeventig jaar in zoo n korten tgd kon opknappen Ik on S tcekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Wenk aan keepers Foster s Rugpyn Nieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doezen waarop de naam van het geneesmiddel voluit voorkotot Vraagt uitdrukktIgk Foster s en gg zult de goede hebben Zy zgn te Gouda verkrggbaar bij de Heeren WolH Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwis sel Jt F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Slanken uit Schoonli07en CXVIII Een belangrgko vergadering p eweest op Woensdag 18 Sept te Gouda De drukkeopkomst uit en de offlcieele vertegenwoordiging van de belanghebbende gemeentenbewyst met hoeveel ongeduldig verlangen wg aller uitzien naar de voltooiing dor Ign Gouda Schoonhoven Gelukkig dat de heer Treub de naaktefeiten als tastbare onwraakbare getuigen kon oproepen tot staving van zgn meenmg uitgesproken in de Tweede Kamer en dieer toe geleid heeft dat het subsidie met istoegestaan Ik geloof dat allen hoe diepzii overigens die stagnatie betreuren bigzfln dat de eltelgke tonnen gonds der regee ring niet gegeven zyn Zoodoende ia een lange onvrnchti are discussie over het optreden van den heer Treub in de Kamer depas afgesneden on moest men het oog wenden naar de toekomst met de vraag Hoekomt men nu uit het moeras Ook daarinheeft de heer Treub een gooden raad gegeven Wend u tot de regoering met verzoek dmngmd op te treden Slap voor stapkomen we zoodoende uit het moeras Is de Inn voltooid dan weer uitkgken naar eenexploitant Op die wgze trekken we eersthnt eene been uit den modder om daarnamet beide beenen op het droge te komen Dat is m i verstandig en practisch al zalhet een poosje langer duren Want we moeten bedenken dat we in hei moera zitten En wie in zoo n toestand met armen enbeenen gaat slaan werkt er zich hoe langerhoe dieper in j Ook de regeering zal nu door den loop der feiten tot andere gedachten gekomen zyn omtrent den toestand der Trammaat schappy En wanneer belanghebbenden thans bg den minister gaan klagen over den onhoudbaren desolaten toestand waarbg zich thans de gemeenten Haastrecht en Oudewator kunnen voegen dan zal de regeering naar een oplossing moeten zoeken Zoo kan het niet blgven We kunnen dan ook reeds wyzen op het practisch resultaat dat het optreden van den heer Treub heeft gehad Do raad der gemeente Schoonhoven hoeft daagi daarna besloten zich te wenden tot de regeering met een adres hiervan mododeeling te doen tan de Tweede Kamer Kamer van Koophandel te Schoonhoven en de gemeentebesturen van Stolwjjk Bergambacht en Ammerstol De aak is dus weer aan het rollen gebracht Wanneer er dus maar gezorgd wordt dat er geen schnilevinkje gespeeld kan worden en dat er maandenlang vergeefs op antwoord gewacht moet worden dan zal de zaak tot een goed einde kunnen komen Wy brengen dan ook den heer Treub dan c voor zi n optreden in dozen en verwachten dat hy in de verdero behandeling der Tramzaak de stuwkracht zal blgven die hg tot dusverre getoond heeft te zgn En thans nog oen enkel woord naar aanleiding van den loop der debatten De heer Valk opende als altijd het kruisvnur Als altgd bevat het gesprokene drio momenten Dank aan den spreker Teleurstelling Het zoeken naar een Zondebok Al dadelijk begaf spreker zich op een terrein waarop de heer Treub in alle nederigheid zgn onbevoegdheid beleed op het technisch gedeelte Natuurlijk kan de Wethouder van Publieke werken zich op dat gebied wel eenige autoriteit toeëigenen Wie zou die bevoegdheid in twütel durven trekken Jammer dat Valk zgn licht pas laat schgnen als het kind bgna verdronken is De raad van den heer Valk waa gegeven moeten worden bg de afbakening van den weg Maar lin vraag ik op ragn beurt aan onzen Wethouder waarom hij op deze vergadering niet ter sprake heeft gebracht zijn gruotsch plan om Schoonhoven op te nemen in het internationaal spoorwegverkeer door aan te driven op doortrekking der lijn Guuda Schoonhoven brug over de Lek lijn Baanhoek en zoo aansluiting aan do Ign Pargs naar Brussel Dan liadt go met nog meer klem kunnen pleiten voor een spoortgn waar WO nn weer vast zitten aan een tramlgn Alweer dus uw licht onder de korenmaat geplaatst En wie krggt de schuld van dit alles Niet de heer Treub Volgens Valk is de Kamer van Koophandel te Schoonhoven de hoofdschuldige Deze had zich op de tram moeten werpen Zg is in haar optreden haar boekje te buiten gegaan En hier doelt de heer Valk op de vergadering die de Kamer heelt belegd op 18 Mei te Schoonhoven Terecht wgst de heer Trenb deze kibbelpartg af en laat dot do heeren verder onderling uitvechten Nu in den raad zgn hierover dan ook hürde noten gekraakt tusBchon Valk en Schrender Afgedacht van de grove blunders die het bestuur der Kamer in 2ake het zenden van adressen ongezegeld en niet onderteekend heeft begaan en hiermede de kroon spant in alles wat in de Tramgeschiodenis als dom en stom is gedaan meenen wg toch verplichj te zgn de Kamer van Koophandel in bescherming to moeten nemen tegenover de beschuldiging van den heer Valk dat zg haar boekje te buiten is gegaan Om het boekje te buiten te kunnen gaan moei er een stellige opdracht gedaan worden En als tegen die stellige opdracht in wordt gehandeld dan is men zgn boekje te buiten gegaan Op die vergadering nu ia lang en breed gesproken over de kwestie tram of spoor Maar een bepaalde opdracht is door de verI gadering niet verstrekt Ook niet omtrent het assumeeren van laden die te zamen de Tram commissie zouden vormen Ook is niet gestemd over het voorstel van den heer Valk om zich niet te wenden tot den heer Treub maar zich in verbinding te stellen met den afgevaardigde voor Bodegraven den heer van Idsinga een voorstel waarmee de heer Valk te onzaliger uur de politiek wou binnenhalen en waarop de heele actie dreigde te stranden Nog eens het boekje van do Kamer van Koophandel was in alle opzichten hhnco Alles werd overgelaten aan het breede inzicht de voortvarendheid on doortastendheid van de Tramcommissie die moest handelen naar raad en omstandigheden zouden gebieden In dat opzicht ik geef het den heer Valk gaarne toe zyn wg zeer teleurgesteld door de Kamer van Koophandel Wie had zulke flaters als in zake het adres kunnen voorzien En wat het optreden van den heer Treub betreft die ons volgens Valk van den wal in de sloot heeft gebracht ook als Valk de Schoonhovensche Courant van 3 Juli nog eens wil opslaan dan zal hy zien dat door een inzender en de Redactie hulde wordt gebracht vooV zyn werk In dezen Land en Volk en Tyd allen keuren het optreden van den heer Treub goed En waarom zweeg hier de Kamer van Koophandel Sprektn was voor u plicht geweest tegenover de beschuldiging van den heer Valk 01 durfde haar voorzitter na al hc gebeurde eershttlm niet voor het voetlicht verschgnen Ook miste ik het inzicht van onzen Wethouder van Financiën den heer Grenp Had gÖ da vergadering geen plan aan de hand kunnen doen omtrent ff m n ie exploitatie Ue dankt ge badt toch best kannen iJien op onze eigen Bedrgven die trots hel enorme Kapitaal dat er in steekt to ch nog tvinal afwerpen Welnu in zoo n conditie komt de nieuwe Ign ook En dan is Schoonhoven er net op aangewezen om dat zaakje te exploitoeren mbt Winst Was het soms Schoonhoven als toekomstig exploitante waarop de heer Treub zoo geheimzinnig doelde Bost mogeiyk I JAN BAZUIN SmNENLAND ST ATEN G EN ER A AL r HfüKHÊC U S M K H De Voorzitter van de Tweede Kamer der StalenrGeneraal zul in de vergadering van morgen voorstellen Ie Over te gaan tot de benoeming van de leden der hnishoudoigke commissie eu van de gemengde commissie uit do beide Kamers voor de stenographio 2e Te bepalen dat na afl iop van het afdeelingsonderzoek voor de Siaatsbegrootiug doch in geen geval voor Dinsdag 8 October voormiddags elf uur aan de orde zullen worden gesteld de volgende wetsontwerpen betreffende wijziging van de begrooting voor hoofdstuk 6 biun z 1906 wgziging van het reglement op het beleid der Regeering in du kolonie Suriname en Curasao toekenning van een voorschot ten behoeve van een stoomvaartverbinding tusschen Nederland Brazilië en Argentinië instelling van een fonds voor de spoedige afwerking van de stelling van Amsterdam benevens do bespreking omtrent staatseiploifali van mgoeo welke bespreking bg de behandeling van hoofdstuk 10 der Staatebegrooting 1907 werd uitgesteld voorts het wetsontwerp betreffende du opsporing van delfstoffen van staatswege V R EDESCON FERENTI E De leden der Conferentie ontvingen Maandag een schrgven van den heer Nelidoft waarin op bespoediging van de werkzaamheden wordt aangedrongen wat thans mogeiyk ir nn men in de 4e commissio wel tot de wetenschap kan zgn gekomen over welke punten overeenstemming te verkrijgen is Maar t is ook noodig daar oen jiantal gadelegeerden in de eerste helft van October tot andere werkzaamheden geroepen zgn Heden zou in een bgeenkomst van eerstegedelegeorden nog eens over de eindregeling van werkzaamheden van gedachten worden gewisseld Iu het nieuwe rapport over de mgnenkwostie dat morgo i in de commissie zal worden behandeld wordeu uitsluitend die punten opgenomen waarvan to verwAchten is dat er alsnog overeenstemming over te bereiken is En zelfs ten aanzien van de samenstelling van het nieuwe Arbitrage hof wordt nog gehoopt op een voorstel dat allen zon kunnen bevredigen het is te mooi om het Ie gelooven voegt de berichtgever er bg De Tweede Japansche gedelegeerde Kerrekoe Tsoedzooki is tot gezant te Berlgn benoemd In verband met de voortzeiting van de Vredesconferentie ook na 30 September op welken dag het Scheveningsche seizoen eindigt en alle etablissementen worden gesloten zal dit jaar het Palacehotel aldaar waar zoovele gedelegeerden verbiyf houden worden opengehouden tot hun vertrek terwgl de gedelegeerden en andere bg de Conferentie betrokken gasten in het hotel Kurhaus en het Qrandhotel hun verblgf naar het Palacehotel overbrengen Volgens den Courier de la Conférence heeft de Landsdrukkerg tot de helft der vorige week voor de drukwerken ton behoeve van da Vredesconferentie meer dan 17 000 kilo letters en spaties gebruikt Het aantal gebezigde letters bedraagt tot dusver ongeveer 8 millioén Men heeft voor deze drukwerken 620 000 vellen papier gebruikt papier weegt ongeveer 17 000 kilo Wanneer men oen enkelen stapel maakte van alles wat er voor de Conferentie is gedrukt zon die 184 meter hoog worden d i tweemaal zoo hoog als de toren van de Groote Kerk te s Gravenhage Men schrgft uit Vlaardingen Naar aanleiding van de eindbeslissing in de Zaterdagavond gehouden vergadering van de Centrale Antirev Kiesvereeniging in het district Schiedam waarby met één stem meerderheid werd besloten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer candidaat te stellen den heer jhr mr D J de Geer heeft nu een deel der leden bezwaar gemaakt met dezen candidaat mede te gaan Zg hebben daarom besloten zich van dezen candidatnnr af te scheiden en met een eigen candidaat alt te komen waartoe gekozen is do heer A W F Idonburg gouverneur van Suriname Men wu gisteren in dete gemeente druk bezig de candidaatiyst voor den heer Ideubnrg by verscheidene partygenooten aan tebieden Gemengde Berichten Zaterdagavond terwgl een stoomboot van Ilfracombe aan het Kanaal van Bristol naar Barry aan den overkant voer viel een man uverbuord Vergeefs zocht een in der haast gestreken sloep een half uur lang op de wild bewogen zee naar den drenkeling Deze zwom iotussohen naar den wal die een 1 K M ver was Hg landde bg de steile rots van Foreland en klauterde daar teg en op maar verder dan een 20 M kwam hg niet Zijn hulpgeroep werd gehoord door den wachter in den vuurtoren boven op de rots Deze die zelf niet helpen kon telefoneerde naar de kustw acht te Lynmouth en vandaar werd de drenkeling door een boot met moeite uit zjin bachelgke stelling gered Uit Hilversum wordt geseind dat bg den aanvang van do heden gehouden raadszitting de birgemeester mededeelde dat de commlEsaris van politie tydens de afwezigheid van den burgemeester den inspecteur van politie de uitoefening zgner instructie onmogelgk heeft gemaakt De burgemeester heeft bg zijn terugkomst den commissaris verzocht den inspecteur niet te bemoeilgken De commissaris weigerde aan dit verzoek te voldoen redenen waarom de burgomeester zich hg de Hooge Rogeering heeft beklaagd Door het lid van den gemeenteraad van Delft den hoer J Van Aggelen is een voorstel ingediend tot regeling van do jaar wedden van het politiepersoneel De voorsteller wenscht agenten 3e klasse te bezoldigen met f 600 en dit na twee jaren dienst te brengen op f 625 agenten 2e klasse f 625 met Jïk ii e jaarluksche verhoogingen van f 25 agenteli Ie kiase 1 675 n et 2 drie aarIgksche verhogingen van f 25 agenten brigadier f 72 met 3 drie jaariyksche verhoogingen van fl25 agentnn mnjoor f 825 met 3 drie jaarlgksdne verhoogingen van f 25 Inspecteur f 00 f 1000 en f 1100 met 4 driejaariykscoe verhoogingen van f 50 Hoofdinspectefir f 1400 met 4 driejaarlgk sche verhoogingen van f 75 Een 14 jarig meisje werkzaam aan de elektrische waschen strgkinrichting te Rgswgk geraakte gister met de linkerhand tusschen een strgkmachine waardoor de hand werd ontveld en zg waarschgnlgk een der vingers zal moeten missen Men meldt uit Rhenen Gistermiddag is een een en zevontig jarig man die te Leersum van de tram wilde stappen toen deze nog in beweging was overreden met het gevolg dat hy kort daarna overleed Men meldt uit Twello dato 23 Sept aande Tel g in den ren De een ge daar de Het heeft hier en in fe omgeV algeloopen nacht allerhevigst gev vorst van dezen nacht kan niet wono nachtvorst beschouwd Won thermometer tot beneden het vrin punt daalde Alle in den tuin staande omergroenten hebben dan ook danig gelïden en de pluk van vele soorten boonen kjin als geëindigd worden beschouwd Alle slooten waren met êea gslaag bedekt Van het eiland Texel schr8 t men aan het N ï d D Bg de groote strandafnominV gedurende de laatste jaren aan den Noordoo hoek van het eiland maakten velen zich ongerasioyer een doorbraak aldaar Om voor een oveTv strooming in dat geval gevrywaard te zyn heeft de polder Eierland een gedeelte landwaarts een inlaagdgk doen aanleggen Peilingen welke dezer dagen door waterstaatsambtenaren zyn gehouden hebben naar men verzekert aangetoond dat de strandafoeming tot staan is gekomen De brand aan de Marnixstraat te Amsterdam waarby zeven menschen omkwamen Het heele huis brandde als een lucifersdoos tusschen de buitenmuren is geen steentje te vinden De ongelukkigen naar boven gejaagd door de in het trappenhuis opdringende vlammen zgn gevangen voor een deur die tot een zoldergedeelte toegang gaf vanwaar de trap van het aangrenzende perceel 277 kon worden bereikt Op den zolder van het verbrande huis werd een voorgedeelte als slaapvertrek gebezigd dat itet een gangetje was gescheiden van een met latten afgeschoten zolder Aan het eind van dit gangetje is een venster uitkomende op deLgnbaansgracht Alles op zolder is met licht ongeverfd hout betimmerd en in het gaosche huis is behalve de buitenmuren geen enkele steenen afscheiding te vinden De houten trappen 80 oM breed hangen tassohen den stoenen buitenmuur en het houten beschot dat do kamertjes afscheidt üi nooddoorgang is aan het eind van de trap aan alle zgden omgeven door latten en dunne blank gelaten planken wanden en vloeren Zoo dun en onsolide is het materiaal waaruit men heel de betimmering van het bovendeel dezer muren heeft in elkaar geknutseld dat het weinig moeite kost zich desnoods door de schotten en atscheidin i en ken weg te banen wat dobrandweecr op verschillende plaatsen heeft gedaan Doch van in den nacht uit hun slaap opgeschrikte menschen kan men niet verwachten dat zy altgd de juiste richting zullen kiezen en voordeel trekken uit den wrakken bouw waarmede men voor 30 jaar in Amsterdam kon volstaan Voor hen is dat lichte houtgetimmerte een nadeel nergens zgn zg veilig voor de vlaromen die overal gemakkeiyk zich kunnen verspreiden Eigenaardig is het te zien hoe overal het vuur de betimmeringen heeft aangetast tot het door het energieke optreden van de brandweer werd gestuit schrgft het Hbl dat daar bg voegt Napleiten bg een ramp als deze Igkt nuchter en hardvochtig Maar ons moet de vraag van t hart of er in een toestand als daar in de Marnizstraat huizen zich voordoet en die bekend en berucht is bg de autoriteiten niet te verbeteren valt Kunnen de eigenaren die toch jaariyks n f UGO huur van zulk een haurkazerne trekken niet verplicht worden de brandgevaarlgliheid der huizen tot het normale van woonhuizen terug te brengen al was het alleen maar reeds door de trappen ter weerszgden tusschen stoenen rauroe te leggen Nu is alles in die huizen van hout trappen binnenmuren zolderscheidingen en al n Brandstapel hebben wg t hooron noemen en die naam Igkt ons niet overdreven Toen voor dertig jaren dit huis en meerdergelgke woningen gebouwd werden voldeden ze misschien aan de toon bestaandebegrippen van brandveiligheid Maar demaatregelen voor brandveiligheid genomen zgn er geen die i ien mag toestaan te verouderen En dit is hier gebeurd De Turksche regeering heeft om de buitengewone duurte van het brood te verhelpen een verbod uitgevaardigd tot graanuilvoer Ingevoerd graan wordt vrygosteld van rechten terwgl ook andere maatregelen worden voorgeschreven De bekende anarchiste Kinma Goldman die van uit Amsterdam waar zy het onlangs gehouden anarchistencongres bgwoonde naar Amerika scheep ging is iu de Veroenigdo Staten niet toegelaten als ongewenschte landverhuizer Men grondt dit besluit op de overweging dat zg Russin is en niet in Amerika genaturaliseesd tevens zy dat indertgd als medeschuldige aan den moord op Mc Kinley in hechtenis is genomen ofschoon toen geen bewgs tegen haar werd verkregen Stadsnieuws GOUDA 25 September 1907 Bg Kon Besl zgn benoemd by bet wapen der infanterie tot tweede luitonant bg het 4de regiment de tergeanten H L Warnier van het 10de regiment en J K Lammerts van het korps Bg de uilgevers S W N van Nooten te Schoonhoven liggen o a ter perse en zullen in dit jaar verschynen Een nieuwe bundel Opstellen en Dichten van Dr E Lauiillard getiteld Heidebloei een nieuwe roman De Vlam des Levens naar het Duitsch van Karl Federn door H A Lestnrgeon een nieuw Verjaardag Vlist 24 Sept Zaterdag reed een heer gaande per rgwiel van Bodegraven naar Hardingsveld door deze gemeente Ter hoogte van den landbower C Herrewgn moest hy uithalen voor een wagen waarby hy eerst in een grindhoop reed en daarop met zyn been in de flets verward in het water De knecht van Herrewyn begaf zich nu ook te water en bracht den drenkeling uit zgn benarden toestand Na van kleeren verwisseld te hebben vervolgde de fletser zgn weg Rechtzaken Voor de Arroifdissemets Rechtbank te Rotterdam itond yXtereu terecht K 3 19 jaar visscher te Rceuwgk In den avond van 23 Juni omstreeks halelf was hg op don openbaren weg aldaar de veldwachters H Metaal en A Hoogerwaard tegengekomen die hg toen zoo maar zonder dat er iets was voorgevallen verschillende scheldwoorden bad toegevoegd Beklaagde ontkende Daar hy reeds vier maal is veroordeeld werd thans 14 dagen gevangenisstraf geëischt Uitspraak over 8 dagen Vervolgens werden de volgende vonnissen gewezen J K 23 jaar sjouwer te Ouderkerk a d IJsel en P B 20 jaar sjouwer te Capella a d IJsel beiden wegens wederspannigheid no 1 bg recidive tot 14 dagen gevangenisstraf en no 2 tot 8 dagen gevangenisstraf Hun medebeklaagdo de 23 jarige A S metselaarsknecht te Ouderkerk a d IJsel werd vrygesproken A De V 66 jaar arbeider te Ammerstol wegens eenvoudige beleediging tot f 5 boete subsidair 5 dagen hechtenis I = 385 Staats loterij 6e Klassi Trekking van Woensdag 25 Sopt No 625 f 15 000 4890 en 14826 ieder f 1000 3482 on 8201 ieder f 400 905 6022 7402 14043 en 16032 BETOS VAK EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 2 SEPT StaaUleeninqen Portugal üblig 3e Serie fr 050 3 Oblig 3e Serie fr 2600 3 RDSi ASD Iwang Dombr Obligatien 4 AziB Japan Obligatien 1899 4 CoiüMBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis h 100 IV Hypotheek Banken Aandb idem idem Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb 69 59 96 74 74 24 A 4 4 3 9 j ieder f 200 838 2872 4190 8734 10585 11085 en 13086 ieder f 100 Pryaen van f 70 10 2756 5294 837 11875 15086 16840 200 2965 5338 8454 11916 15187 17651 63 3043 62 8503 60 15262 17702 396 3264 6511 8603 12176 67 17938 438 3365 55 98 12307 85 18074 84 3407 6609 8778 45 93 18114 502 3621 78 9272 12430 15405 98 7 45 6813 9430 12869 90 18231 634 3731 6017 9585 96 15556 18490 49 3873 6255 93 12985 15699 18540 69 75 6327 9622 94 15711 74 810 404S 6610 9874 13012 46 18600 965 4173 19 10034 13588 15815 18761 1046 4212 6849 38 95 V16 73 64 60 65 10212 13625 86 90 1299 88 86 64 13781 16999 19262 1608 4574 6975 10314 14125 16073 64 9 77 7271 79 14209 16146 83 42 4611 7333 99 82 63 19493 1663 18 99 10 575 94 96 20065 88 4707 7713 10718 14480 16303 20190 2377 4821 16 84 14506 67 20320 80 84 34 11025 88 16460 72 2492 4915 35 1 188 14640 61 20440 25 40 28 7880 11241 75 16 526 20549 63 5008 8062 11583 89 16Ö18 7 60 39 8119 11631 14731 49 20647 2670 42 8267 11759 14806 50 20914 2716 6267 8324 11803 14998 6e Klasse 2e Lust No 2360 f 70 m z 3260 f 70 101 977 4 100 4 99 4 100 Pandb Westlandsohe Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb lo Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Neder Hyp Pand briefbank 4 99 Pahdb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 ScheepMoart Maatschappijen Pand Holland Gulf Slv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 a8Vi Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegletningen Italis Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMg A 367 Premieleeninqen bt i aiB Loten Stad Antwerpen 1887 V 02 1 Diversen X My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 i Alle nog resteerende ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot voel verminderde prgzen OPGERUIMD HoogacJitend Wt f i y £ fiff l Kf w i yjwi yy Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarby passende GARNEERINGEN ADVi UTElNTli iN Derde Aankondiging Bg vonnis der Arrondissements Rechtlank te Rotterdam d d 24 Juni 1907 is tusschen MAARTJE DK PIJPER zonder beroep verblgf houdende te Hellevottsluis en HENDRIK VLAG landbouwer wonende te Rockanje op vordering van eerstgenoemde uitgesproken 8o ieif 7 va tafel enbed met al de gi volgen hg de wet bepaald f De procureur van Eischeres P Mr H P HERMANS Brielle 23 September 1907 iNSONBEBWS Ondergeteekende geeft by deze beleefd kennis dat zgne Lessen in het Dansen evenals vorige jaren half October a s zullen aanvangen in het Lokaal Concordia Westhaven Eenige der nieuwste dansen zyn Oiia la Revelation Pas da Quatre Jb Trois Cecilien Walzer la Pyrenée enz De lesuren zyn voor eerstbeginnenden van 6 7 uur voor meergevorderden van 7 8 daarna voor Ciublessen Leerlingen gelieven zich aan te melden bg den Heer P J BELL A ART Varkenmarkt alhier of bg H KOOPMAN g7 Roggeveenstraat s Gravenhage Onnavolgt ia zgn thans door nieuw gevondéRi toepassingen onze n oUecerf getcMIéerde Portretten PelntureHogttertg Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuigo zich geen imitatie voor de eckle te ontvangjpn Geïll Pryscourant inet een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel U BOGAEBIÜ Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn mienw onoveriroBcn Prof Dr Lieber welbekend 22fi1IW EaACBT fi IZS3 AUecD Mlt met fabriaksmerk tot voortdurende radicale ii zekere genezing van ftlle zolN de meest hardnekkige nfentdu Miekteii vooral ontstaan dDor afdwalingen op jeugdigen leeft y i ti 9 enezing van elke zwakte U fh tticht Benauwdheid Hoofdpön Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte apyavertering Onvermogen Irapoteüz Pollutione enz J tToerige proBpectussen Irjifcr each fl 1 fl 3 fl 8 j dubbele flü cb OViifr i l Ilepöt Matth V d VdRto Zaltbomn l pCiti M Clébaa Oo Rotterdam r llftppol a G ra ven 11 ge lUltnitiaDB du JonfT J Czn Ilotiarlau VV Ifif k Co towla n bii bIIo drot istea Bekround Tsiitixin I itollitigSohasnmftkery I B Hage Aag 181 6 Wereldberoemdo Sotioflii Appr I tnnr LipRtin Satin ens syn d lieite middolwi voor hot onder moeite ksnrlg jpoet ran alle t art en I ffoklênra soho nwerk Voriiygbftai by wlokeliura iu HihoenWerk OUmi Mian DrogwyBw n j K en Istto sï isirw sJS U