Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1907

o 10446 Vrijdag 27 September 1007 40s e Jaargang mmmmtmmÊÊt ii gmmmmtmmi fiOüBSCHE COIRAMT MeuwS en Mdvertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIES worden g epUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën toi 1 uur des midd TeletMn Ho At SS De üitg ave dezer Courant g escluëdt dagelijks met uitzonderingvan Zin enllFeestdagen De prijs per drie maande is i 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nontmers V IJ 1 E N X È N Aardappelen D Majoor Commd Olficier Ie Qouda tal op WOENSDAG 2 OCTOBER 1907 e k dea middags ten twaalf art te liJnen bareele Varkeneinarkt onder nadere goedkearing van deu Minister van Ouilog in bat openbaar aanbesleden De levering van pl m 460 Hectoliter Aardappelen g edurende het tijdvak van 1 Ii o veinber 1907 tot en met den 31 Mei 1908 ten behoeve van de soldatenmenages in het garnizoen te Gouda De algemeene voorwaarden van levering vai 13 November 1907 Vle Meeling no 17 B M bl 1025 ziJn tegen vjjf en twintig cent per exemplaar verkrijgbaar bg de Firm de flebroedera VAN CLEEF te s Gravenbage Verdere inlichtingen betrelfende de levering kannen bjj den len Laitenant Kwartiermeester bureel Jernialemstraat worden in fewonnea OoRdi 21 Saptember 1907 De Majoor Commd OMcier voornoemd A L BOONAOKBB Rijitland s Bundergeld lagatanden wordt heriiioerd dat op f mefber a ê de iaalêle termyn van BjJDlafld a finndergeld over 1907 zal vericbgnen DB GOBDKOOPaTE I DE MEEEhr PEACJTISOHE DB MEEST VOLL EDIGE MODEBL A I EM i JB beslist die der Firma WELDON XBB LADIES JOVHUAL met minsteoB drie gratis geknipte patronen en en geklearde plaat TBB ILL DBBaSJUAKEB mat een gratis geknipt patroon TBB BkZAAB OF CBILOBBS S BASBIOSa Kindermodes met vele gratis geknipte patronen FBAAOT Vu Boekhandelaar Proe nummem f Alle met koêtel HM BtJvoeffHel I Van alle in deie bladen voorkomende modellen zjjn GEKNIPTE PATSONKNI met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bj MILLY SIMONS Den Haag OPRIJIMING wegens bet vergevorderd Seizoen in het oor l Urabanlscli Schoeo m LaarzenniagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMIT8 Alle reptratlSn en aangemeten werk Vireeniging ARMEXKOKG A de ling BnOHKeWHUIS ROZENDAAL HOEK PARA DIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oade gebrnikte en overtollige hnishoudelgke voorwerpen teelke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelök aan minge goeden voor goedkoope prgzen te verknopenDe daarop behaalde Winst komt geheel ten oedo aan de neutrale Vereeniging ArmvMortt DF i Ondergeieekendeli allen handelaren In Horfle Tliee Koloniale waren en aanverwante artikelen bericlilen hnune clientèle dat zIJ eenparig besloten zijn In het helang van hun personeel en van henzelf van af I OCTOBl JI a s hunne winkels behalve Zaterdags s avonds om HEGË UIJR te SLUITKNI Mil vertrouwen op Uwe welwillende medewerking In deze om zoodoende de werktijd eenigszins te bekorten en teeke neu aanbevelend L VAN DER BEEK W B BLOMMENDAAL H L BOUWMEESTER T CREBAS J C ÜORLA8 DE GRAAF Co L P HOOGENDIJK GEBIls KAMPHUIZEN Firma M J KAMPHUIZEN E C VAN DER KLEI G SCHÜlTELAAR Zn C VAN TONGERLOO Firma A VAN VEEN P H J VAN WANKÜM G WIENTJE8 Firma de Wed A VAN WIJK acmalogeeii Poedervoriu is het eenig ste helpend middel teg en Ulaedarmoeée Uleekmntsht Xenuieaieakte HoofApifne tliapehioêkeia Onmaehten rermagerlmg en retmlHOering aer llckaamèkraehten aenialogeen in Poedervorm H H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoUen i lLJHL worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperuat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 60 Ëenige fabrikaoteii II IV v SCHAiK Cu Dea llaag Verkrygbaar bg Firma WOLVF ét Co Westhaven 193 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Gouda A BOOMAN Moordrecht PINKSE Nimmrkerk ad IJsiel A N VAN ZESSEN SehooiAonen B y WIJK P gl r EDE Oudeaater A SOBEEB Hmstncht K VAN DEB HEIJDEN Reiuwijk P t d SPEK MoercaptlU D o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN d HEIJDEN Waddingneen P A deGROOT A ua JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEB Bentckop WAARSCHUWING Laat ü uiet miileiden door Abdij Siroop Het kloosterSo c a Paulo Abdii bestaat niet dua Stroop van geenerlei waarde SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleiiiiiier Bloeiiibollen Na ontvangst van postwissel groot fl B 45 zenden wjj franco door Nederland onze over iI bekende yortnal CoUeetle 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tnin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten of eene collectie voor den tuia van 250 stnks of eene collectie voor kamer en toin van 240 staks ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Sciilas Sneenwklo ijes enz Rijk geïllustreerde prgslgst met speciUcatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tuinbouw EtabHssement Uois ter Dolo Xo ordw k bU Haarlem MaaU hmpp0 tot EaepMtaUe van de FMorüt Bron Ktmifèor voor VederkmA Ooamfi êO BaUtnIam jnat rood iBttorst Wild en C evo $elte Van af heden en verder dagelgks verach verkriigbanr Bmadkuikons Soepkippen Daivon Puttiarden Kapoenen gemeste Eend vogels Talingen vilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippon Korhoenders Reevleescb enz enz tegen do moest sterk concorroerunde prijzen Pnnklnar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend 2 ODTTBi iVO Poelier Oostorstraat 18 ROTTERDAM TelophooD Interc No 2031 Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van bet merkwaardige Coza poeder wordt gratig toegelonden Kan ingegeven worden in Kogie Thee Melk Likeur Abeint Bier Water of in het voedul zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er ieta van a veet liet COZi POED B bezit de wonderbare eigen schap om tegenzin totj bet drinken van sterken r nk bier wiJn absint eni ilbijden dronkaard op te wekken Het CQÈAPOEDBB werkt zoo onopgemerl i ed zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem to kan dienen zonder zijn medeweten en zinder dat bet noodig is dat de patiënt ooit bdioeft te weten waaraan bij zijne redding te dwkenheeft f Bet COZA POEDBB heeft het Huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizeolen personen van schaaiptej en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden de r maatscbappg befschapen het heeft menig jong persoon op dén recl ten weg terug gebracht en gelukkig tftmaakt en het leven van tallooztn met Stenig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongbi venaard poeder verspreid wordjl zendt gratis aanhen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen eb een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen on chadelgk te iwt Coi iespondeutie in alletalen der werolf i Het echte Ooza poedel is verkrijgbaar iu alle apotheken en in het volgend depdt te Gouda WOLFF Co Onze depdtbooders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜTE t a X a Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder ii het eenige afdoende middel tegen dronkenschap pain ÈxpËller TEGEN RHEUMATIEI = EN VERKOUDHEDEN i S ANKER V Ruim 3S jaar ooos miluoenen jichtek rheumatiekluders met succes oebroikt VtRKRIIGBAAR IN FIESSCHCN VAN 50 45 75 cIs EH 1 25 BUH H Apothekers en DRocirEN r Ad RlCHTER C Rotterdam Te Gouda bü C LÜGEH Apotheker Markt en bö WOLFF it Co Westhaven 198 ÊËMPÖmTÏËt Meu woMt rerzoetat op t MEUK te letten DIT HIT MaOIZUN TAH M IIAVENSWAAY ZOIVEN OOHINOHEH De THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ri iteee en een half en een Ned one met vezinelding van Nommer ec Prgs voorzien van uevenstaani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot da mtvoeiing van ge eerde orden aanbev ende Jf C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Gonda Dnk Tan A BRINKMAN iSir VOOB DG I Nationa eMilitie EERSTE OP NBAR kBwISGEVINÖ I BlUtöEMEESTEE en WETHOiIdERS fan Gouds volldoendfe Han il t 28 der Miftiewet 1901 en ailr Jart 194 van het Kodoklgk beslui van dei 2niMember 1901 ilaatsblad No SSOj IbtengdlMralgemeele tennis S ii ijj 4 a 1 October dat de inges iiSfeveaep naaflajphabbtisl ft I dat de Lonlig derilin 4i Jpar voor lie Nationale Mimie idgesc rel iinlji in de Gemeente zal plaats iebbén obujutanii aK ddh n October ufnstanbde a j Mnigende d irmiddags im ofde opgeroepe zelvef bun uvmttier gekken dat voor de niet opgekome4 Lote ing de trekking kan geschieden dqo Azgn Vade Moeder Voogd of Curator Sfnwul dit d hanne afwezigheid door den Bnrgemeester of een Lid van den Semeentefaad wordt gedaanj dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrgstelling die zjj ter zakf van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag en uur zullen moeten bevinden op het Raadhuis dezer Gemeente dat op Maandag den 4n November daaraanvolgende van des vooroiddags 10 tot des namiddags 1 nhr in het Raadhuis benedenlokaliteit afd Militie aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens Broederdienst en dat belanghebbenden zich moeien aanmelden vergezeld van twee met ben bekende ter goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die op hunne verantwoordeliikheid de vereischte getuigenis kunnen alleggen en het te maken getuigschrift onderteekenen Hierbg zij aangehaald het bepaalde biJ art 51 eerste en tweede zinsnede der Wet luidende 0m vrgstelling wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrggen moet men overleggen een paspoort of ander bewjJ8 van ontslag of een uittreksel nit het stamboek of een bewgs van werkeglgken dienst Ter bekoming van vrijstelling wegens broe derdienst moet men bovendien overleggen een getuigschrift van den Burgemeester waaruit het getal zonen tot het gezin be boerende bliJkt en art 42 eerste zinsnede van bovengenoemd Koninklgk besluit FHVILLETOJX ZWSRVELINGfiN Naar bet Russisch 31 Breng alle wettelijke formaliteiten in orde au laat de manschappen onder bevel der sergeanten achter om hutten te boawen wanneer mjjne aanspraken op het door miJ aangevraagde stuk grond bij de offlcieele overdracht dezer provincies erkend zgn is ons werk afgedaan Ge zult dezen winter genoeg bezigheid vinden als ge mö bjj de overdracht helpt en het eerste oorlogsschip lat in het voorjaar bier binnenvalt zal m aanwkeurige instructies omtrent de ontrui iing brengen Irma Maxutoff hing bedroefd aan baars vaders arm toen de groote deuren van het lot Baranoff geopend werden en Orioff zgne vrouw badende ia tranen en met bevende lippen in de armen van vorstin Beatrice achterliet Aan den drempel keerde hg nog eens terug en sloot Olga nogmaals in de armen terwfil hij haar de zoetste woorden toevoegde die haar een bloe op de bleeke Vtiigtn toorndf n nog hu Uatita oisnmliic et bewijsstuk iu de eerste zinsnede van 51 der Wet vermeld kan zoo hei uiet Is ingevolge art 89 derde lid vaji dit luit onder den l nrgemeester beru4 ten isteijtien dagenji vóór den dag wéaron zitffng vsB dM MilitieralM E nd warden ingeleverd m den Barge ster der geèeente in wi e de loteling vrijstelling jrerlangt wegi lienst ol wegens broei ilie IS i4 escbreven hii dt ting odtslaft jhem i ehiJhtBo worden nietjvan otu hijg Wen Militieraad da st lf bg i te brebgen Inti bij wt Uege moet woidi daa bor bestemde tgd lp dia bezwqjred ffi ch en jize waarop de J Miog jis dezij inbrengen hg qé dezer Provincie binnen ijijf in vitn den dag waar6p ql loi ge ad bö een op ongejibgeL levd ii bezwaarschrift heMélk imet de qeodige bewijsstukken gestaan tegen bc wijs van jontvang zal behooren te worden ingeleverd I bij den Burgemeester dezer Ge Gouda den 26o September 1907 Barcemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KROMHODT Lo S eigen miliIrdienst roer punt blevep Mg ware t liever geweest als de Noren zich niet gehouden hadden alsof alles streng volgens wet en regel gegaan was Meu had gerust kunnen erkennen dat het et buiten ging M ar dan waren de Zweden natpurlijk nog woester geweest wjl hebben dua met er die saus biJ op te dienen bereikt dat de Zweden zachter gestemd werden Zweden s boosheid 1 echter wel spoedig over gaan Er zg n reedilteekenen van Het Nieuw Skandinavisme i waarvan er hier en daar teekenen ve schgnen hon ik voor aènstelierij Het oude Skandinaviimo ging uit yup oen W6rl elgkh èld en die omstandigheden zg n er iu niet Het kan nn niet een gemeenschappelijk doel van Noord I sche politiek wezop In BjöWson s onprak legen knn iteorde g te g heef papiet tisch n onwezenlijk pan germinisme zit nog meer zin Laat de Denen m l het Skandiinaafscbe onding voortsollen wj blgven er buiten Milar vooral geen onwaardige vrjjerij tegenover de Zweden 1 1 Tot zMver prof Sars ÏJr zjjn i er in FoorwegeQ zoowel als in de twee andere Noordsche rjjken die van een samengaan der drie verwiante volken meer verwachten dan de hoogIe4raar Gisteren is te Kopenhagen de eerste interparlementaire Noordsche bijeenkomst geopend Elk rgk neemt er met tien zijner volksvertegenwoordigers aan deel Het doel van het congres dat heden afloopt is een go de verstandhouding tusschen de Noordsche volken Ie bewerken Uulteolaodscb Overziebt De Fri Prease een nieuw libaraal blad dat te Kristiania verschgnt beeft aan een aantal mannen van gezag de vraag voorgelegd Wat zullen we doen om een betere verstandhoudinp met de Zweden te verkrijgen F De bekende geschiedschrgver prof Sars een van de vurigste kampioenen voor Noorwegen s zelfstandigheid is het eerst aan het antwoord Wat hü zegt komt hierop neer Als wg ons best doen om ons met Zweden te verzoenen ligt daar eenigszins een bekentenis in dat wii hen verongelijkt bebbeu En dat hebben we nu juist niet gedaan Als men thans in Zweden verbitterd is is t omdat de Zweden voelen dat ze een reeks domheden hebben bedreven De tgd zal komen dat zü zich zelf zullen verwgten wat zij nu anderen ten laste leggen De Zweden klagen over onze advokatenBtreek Bg de afscheiding hebben de Noren gelijk men zich herinnert volhard in de stelling dat zij geheel op grondwettig stand De Temps behandelt de staking te Antwerpen in een hoofdartikel Na te hebben vooropgesteld dat bet hier niet gaat om het geld om loon maar om een beginsel om de vraag of de patroonsorganisatie er in slagen zal de werklieden los te maken van de socialistische organisaties gaat het blad voort In dezen strgd hebben de socialistische leiders steeds door een offensief optreden vol kracht het voordeel aan hun kant gehad De patroons hebben basic ten hun voorbeeld te volgen en op hnnne beurt offensief op te treden Men moet dit karakteristieke voorbeeld van socialen krjjg niet met sentimentaliteit beoordeelen De syndicaten hebben een strijd op leven en dood gevoerd tegen de vereeniging van patroons Thans is het het oogenblik voor de Lyncbwet Wg zijn ver ongetwijfeld van die broederlijkheid waar de heer Léon Bourgeois zoo welsprekend van heeft gesproken Doch dit is geen voldoende reden om menschen te gispen die in een niet door hen in het leven geroepen toestand handelen zooals zjj goedvinden te doeo zeide hü verheugd naar de hem bekende bergen ziende Het liehte vaartuig vloog voort Weldra sprong Fedor aan wal en beval de bemanning der boot hem daar te blgven wachten bil moest zgn gewichtig werk alleen volbrengen en durfde geen der mannen medenemen Van den eersten beogen berg dien bü beklom zag hü op twee mglen afstands de vlag van den mast van den schoener wapperen ook werd het hem nn duidelgk waardoor hg zoo lang had rondgedwaald zonder het eiland te vinden want hg ontwaarde verschillende in elkander loopende bochten en zeeengten Na een half uur had bg de noodige waarnemingen gedaan en iu zgn notitieboekje aangeteekend Hü nam den terngweg weder aan en daalde laugzaam af naar ds kloof waaruit hü bü zün eerste bezoek heb goud had gebaald en die het toekomstig vermogen zgner beminde vrouw bevatte De wanden dezer kloof waren door struiken en laag geboomte omgeveo Eensklaps ontsnapte hem een kreet van verrassing bü het zien van voetstappen in het vochtige zand Zekere angst maakte zich van hem meester Hü sprong op een steen vanwaar hü het kanaal kon overzien Zon een hier rondzwervende walvischvaarder het goudeiland ontdekt hebben f Zaten er andtie panooan in de nabijheid verborgene en hij was vertrokken Een week lang zocht Orioff vergeefs naar het goudland geheel ternedergeslagen verliet hü de Baranoff in een kano door een dozijn Eskimo s bemand aren lang roeide men van de eene bocht naar de andere Allerlei herkenningsteekenen haalde hij zich voor den geest doch gedurende den langen tocht vond hjj nergens de plaats terug waar hj in het voorjaar aan land was gegaan Geheel alleen slechts met een jachtmes gewapend te midden dezer wilden zat hü naar den oever te staren zijne gedachten dwaalden af naar zün lieve Olga zijne wachtende vrouw de bloem zgner gevangenis deze gedachten brachten hem eenigen troost Zou het hem ooit gelukken de schoone vrouw de vrgheid te doen herkrggen en haar terug te voeren naar het land waar zü bare gelukkige jeugd doorbracht F In hunne droomen eener gouden toekomst hadden zg elkander beloofd dat Z j te zamen de paden zouden bewandelen waarover Olga in bare jeugd gegaan was Eensklaps greep een der Eskimo s hem bil den arm de nevel die tot nn toe een ruim uitzicht had belet was opgetrokken en voor hem op een halve mijl afstands lag het kale eiland dat hg zich zoo goed herinnerde met liJn gouden oogat Orioff sprong op Ab ik b n w itHdi oaihean geruai Het congres der iVansche socialistische partg te Nancy heeft een merkwaardig gevolg gehad Op dat congres heeft Hervé zgn anti militaristische en anti patriottische denkbeelden breedvoerig ontwikkeld en daarvoor den steun van Jaurës gevonden Dit heeft de rac iqaien tot inkeer gebrachtj een aantal bladen hebben een enquête iugesteld bg de leiders der radicale groepen over de vraag of zjj voorhemens Igo in de volgende parlementaire bijeenkomst het bloc te blgven hanhaven en zich blgven vereenigen met de socialisten die zich zoo kras uitsproken tegen leger en vaderland De antwoorden getuigen van groote eenstemmigheid Maxime Lecomte de voorzitter Delpech de vice voorzitter der radicale Kamercluh en vele anderen waaronder de bekend Camille Pelletan hebben op besliste wijze de Iheoriën van Hervé afgekeurd en verklaard dat het bloc niet kan worden besteudigd Met de vaderlandslooze en antimilitaire socialisten samengaan is niel langer mogelijk De radicalen moeten de nieuwe richting beslist bestrijden en de socialisten niet langer tot de regeerings meerderheid rekenen Zg kunnen dit zonder gevaar doen want zj zijn sterk genoeg om alleen de regeering te kunnen steunen Slechts de radicale afgevaardigde Laferre pleit verzachtende omstandigheden voor de sociiilisteo op grond van de groote diensten die zjj aan de Repabliek bewezen hebben hij meent dat verschillen vau meening niet tot afscheiding moeten leiden want dat de gemeenschappelg ke vg and rechts staat Maar tot dnsver staat de heer Laferre met zgn meeniogen alleen Voor het aanstaande congres der radicale partijen in Frankrijk is de verhouding tot de socialisten een der belangrijkste onderwerpen van de agenda en men verwacht dat daar de qnaestie zal worden opgelost door een formeele oorlogsverklaring aan de socialisten Voor de politieke toestanden in de Republiek kan deze afscheiding allicht een zniverenden invloed hebben de parijen zullen haar eigen program kunnen nastreven zonder verplicht te zg n tot concessies die met hare beginselen in strijd zjjn De officieuze Norddeutsche Allg Ztg zwaait de Engelscbe regeering in een vriendelijk stukje groeten lof toe voor hare medewerking met het bestuur van Dnitsch Zuid westAfrika tegen Morenga Andere Duitsche bladen nemen de gelegenbeid waar om Engeland nog eens onder den neus te wrijven dat den Duitscbers heel wat Orioff wilde zoo spoedig mogelgk alles doen om zich het bezit van dit eiland te verzekeren zgn slanke gestalte richtte zich op toen er eensklaps een dubbel schot weerklonk Fedor sprong omhoog toen stortte hü op den grond als een gevelde eik zgne lippen stamelden nog een laatst Olga I en eer het geluid nog geheel in de lacht was weggestorven ontvlood de ziel voor altgd het lichaam van den krachtigen man Twee personen sprongen nit het kreupelhont de eene was in een vacht gekleed en dra ig een muts zooals de inboorlingen hg bad een pistool in de hand Het was de verrader Pierre Het is overbodig bg is dood mompelde een brutale stem en Sergius Zubow in zeemanskleeding staarde met toornigeo blik op zgn ter aarde liggende vjjand Wat zullen wg met hem doenP fluisterde Pierre Lefranc Hü kan voor de wilde dieren blüven liggen meende Zubow ruw Doorzoek hem nu dat is uw werk I Hierop verwgderde hü zich Met bevende hand nam Lefranc een passer en eenig gereedschap van den doode waarna bg ais een waanzinnige heensnalde Want de blauwe oogen blikten naar den hemel alsof zü God om vergiffenis wilden smeeken Wordt vervolgd