Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1907

Aar lapj elen Deze verklaringen hebben aan de haven groote opwinding veroorzaakt Verspreide Berichten Fkahkbuk De afgevaardigde Benry zal bg het bgeenkomen van de Kamer een interpellatie honden over de toenemende onveiligheid in Parys en bg die gelegenheid vragen wat de regeering denkt te doen om aan de misdaden der Apachen een einde te maken i Binnenkort zal de president derfepubliek wil hg consequent blgvon geroepen zgn om opnieuw aan drie moordenaars allen ter dood veroordeeld gratie te vorleenen DülTSCHLlSD De bestuurbare ballon van graaf Zeppelin heeft gisteren en prachtigen proeftocht gemaakt met tien personen in het schnitje De ballon wendde en keerde naar believen en bereikte tegen wind een grooter snelheid dan een van zyn concurrenten öroot Berlgn dat is Berlgn met de voorsteden heeft thans een bevolking van meer dan drie millioen zielen ËNOELAND Oeneraal Booth heeft te Halifax zgn plan ontwikkeld voor de oprichting van een jHoogeschool der Menschbeid met twee instellingen aan beide zyde vnn den Oceaan Daarin zouden de studenten kunnen loeren hoe de nooden des volks te lenigen zyn Marconi die in Nieuw Schotland is Aangekomen verklaarde dat half Octbober do draadlooze telegrafie over den Oceaan zou gaan werken KUSHSD In Petersburg wintert het al g l t Een derde van do werklieden der fabriek Silberstein te Lodz zal naar Siberië werden gezonden wegens den moord op den directeur De familieleden van den vermoorde hebben onder bedreigingen der terroristen de stad verlaten Te Lodz zgn ook twee soldaten die voorbygangers hadden aangevallen en berooid doodgeschoten De politie beeft 25 deelnemers gearresteerd aan een meeting die gehouden werd in het bosch van Peterbof en waarbg matrozen stndenten en arbeiders tegeuToordig waren AMEKIKi Men rekent nu de werken aan bet Panamakanaal buitengewoon goed opschieten en de arbeiders ni t met ziekten te kampen hebben dat het kanaal al in 1915 voor de scheepvaart dienst zal kunnen doen Tot heden zyn ia San Francisco i2 gevallen van builenpest voorgekomen waarvan er 24 doodelgk zyn verloopen en 25 gevallen zyn in observatie De Majoor Com d zal op woensdag 2 OlfTOBEB des middags ten twaa bnreele Varkensmarkt kenring van den Ministdr het openbaar Cffflcier te Gonda 1907 e k l ure te zijnen nadere goedvan Oorlog in onder STATEN G EN EUAAM r W K K Ê K H M n È H Uitvoering Tiendwet Een wetsontwerp is ingediend tot instelling van oen fonds voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 De uitvoering van deze wet zal een met onaanzienlgk aantal posten van uitgaaf en ontvangst reap in een of meer hoofdstukken der slaatsbegrooting en in de Middelenwet noodzakelgk maken De ministers van financiën en van landbouw zgn van oordeel dat ter veieen ondiging van de administratie en ter verdnidelSking van den stand der financieele tranïScties welke de Tiendwet medebrengt een afzonderlyk fonds zal moeten worden gvormd waaruit alle uitgaven te dezer zake worden gedaan en waaraan alle ontvangsten ten goede komen Aan dit fonds moet het benoodigde werkkapitaal worden verstrekt in den vorm van voorschotten nit s rjks schatkist tegen een rente van 3i pet Deze voorschotten zullen op den algemeenen dienst worden verrokend Wat aangaat de uitgaven in zake de Tiendwet die de staat niet terug zal ontvangen van de belanghebbenden zal aan het fonds moeten worden grrestitneerd len laste van het Xde hoofdstuk der itaatsbegrooting De instelling van het fonds opent echter een gemakkeiyko gelegenheid om deze kosten die althans wat aangaat de premiën belangryk knnnen worden over een niet te groot aantal jaren t knnnen verdeelen door daarvan telken jare een gedeelte san het fond terug te geven Blgkent een nit Nederlandsch Indie b het departement van koloniën ontvannen telegram ia de colonne van kapitein Cbristoffel op Flores voortgernkt vm Nangapandao naar Eokka en Wolowio waar ernitige tagasitand ook ta ptard oudarvondan ward moeite bespaard zon zyn als Kngeland niet 100 lang een holthartige bonding tegenover de Btrooplochten der opslandelingon op Dnitsch gebied had aangenomen Haddon de Engelachen zegt da Nationol Ztg ons vroeger gelijk nn als vriendschapiielijke buren in onzen strijd tegen de opstandelingen gesteund dan zonden wjj al lang or e in de kolonie hebbon t e Tllgl Rundschau zegt nog acherper Hadden de Engelschon zich hun natuurlijke verplichtingen vroeger herinnerd dan zou veel Dnitsch blued niet gevloeid hebben en zondju ettelijke millioenen aan vruchtbaarder werk besteed knnnen zijn Pas toen unze vrienden aau de overzyde van de grens zelven vreesden dat zi de gevolgen van hun beleid te dragen zonden krijgen en de inboorlingen op Engelach gebied onhandelbaar werden herinnerden ziJ zich het gemeenschapsgevoel van het blanke ras in ZnidAtrika en reikten zg ona de behnipzame band Een ander blad gewaagt nog van de oogiking van de Kaapsche grensoverheid ten ainzien van den sluikhandel in wapens en scbietvoorraad die zoolang over de Duitsche grens gedreven is Zoodra de Duitsche en Éiigelsche overheid samenwerkten was de eepige keus die Morenga overbleef zich te onderwerpen of te sterven V Sedert een week hebhen in Rnslan de verkiezingen voor de derde RiJksdoenA pl ats dat wil zeggen de curiën die bij keizerlijke oekase zijn ingesteld komen bijeen in de districtshoofdsteden en wjizen bij oifenbare en mondelinge stemming de kies mannen aan die dan weder in een samenkqmst de leden dor Doema moeten kiezen De geheele kiesregeling is er op aangelegd om de oppositie partijen geen kans te geven een hunner candidaten gekozen te zien D ar de regeering meena die dit merkwaardig kiesreglement heeft opgesteld Het gevolg van deze methode is ook dat niemand van de verkiezingen wat merkt KieaagitaUe wordt streng belet kiesvergaderingen waarin candidaten worden gesteld en besproken zijn verboden De ingeschreVifn kiezers kragen een oproeping om te verschijnen op een bijeenkomst waarin slechts gestemd mag worden over de aan te wijzen kiesmannen Over de resultaten van deze verkiezingen in den eersten trap ziJn de berichten van de ojSciouze Petersburg8che telegraafagentnnr i er spaarzaam en wat zij er van vertelt ia meer in overeenstemming met hetgeen gehoopt wordt in regeeringskringen dan met d werkelgkheid I Maar ook de berichten nit andere bron zgn voorbarig want de beslissende stem op het groote nltgestrekte platteland valt toe aan de grootgrondbezitters en deze hebben nog geen kiesmannen aangewezen Bij de onthnlling van het standbeeld van liajos Kossuth te Szeghalom hield de Hengaarsche minister van handel Franz Kossuth een redevoering waaraan het volgende ontleend is De minister wees er op dat de onafhankelilkheidspartij in Hougarge de meerderheid iferkregen had voordat de toestand rjjp was voor bet ten uitvoer brengen van baar beginselen Dit had de partij O moeilijke positie gebracht maar toch was het volk er ijiet door benadeeld geworden Want de pnrtü had nn gelegenheid te toonen dat zö regeeren kan en met de eischen van den toestand rekening wil bonden zunder haar beginselen te verzaken Zoolang Kossnth tot de partijleiders behoort zal de onafhankeltlkheidsparty haar beginselen hoog houden Hy hoopt het land Europa en zelfs den Keizerkoning te kunnen bewQzen dat op de onafhankeiykheidspartg kaa gerekend worden en wellicht kan als gevolg van nauwgezelten arbeid ook bj den heerscher de overtniging worden gewekt dat de beste ötenn voor den kooingatroon een zelfstandige fnafhankeiyke Hongnarsche staat is Zoo bet Kossuth gelukt deze grootsche taak ten einde te brengen zal hg rustig sterven in het bewustzön zjn plicht vervuld te hebben tagenover zjjn vaderland en mocht hiJ er niet in slagen bet Hongaarsche volk te voeren naar het beloofde land dan zal hy toch troost vinden in de gedachte den weg daarheen te hebben aangewezen en gedeelteiyk te hebben gebaand Voor het oogenblik is de samenwerking van alle Hongaren noodig om steeds dichter te komen bg het ideaal van Lajos Kossnth en van allen die bet wel meenen met hun vaderland Een zelfstandig onafhankelgk Hongnrge V Reuter seint nit Antwerpen dd 25 Sept Steinmaiin de voorzitter der Federation maritime verklaarde in een onderbond dat de werklieden den arbeid tegen de onde voorwaarden kunnen hervatten de Federation zal geen enkele concesi ie doen en de arbeiders noodzaken zich geheel aan haar wil te pnderwerpen De leiders der beweging zullen Biet wede r worden aangenomen De vyand liet 114 doeden in onze handen Opzerzgds werden licht gewond vier inlandBohe militairen beneden den rang van ofUcier Bg de gisteren gihouden verkie ing voor de Tweede Kamer in bet boofddistrict Schiedam zgn candidaat gesteld de heeren A P Staalman 1 lyst Cbr Dem Vlaar dingen A W F Idenbnrg fl Igst A R Vlaird H J Versteeg 3 losten 2 Schiedam 1 Overschie Vrgz Dem en Liberalen Jhr Mr D J de öoor 4 lijsten A R R K Cbr Hiat uit SchlodiTl en 1 uit Overschie Dr J van Leenwen 1 Igst S D A P De stemming zal op 9 October en de herstemming op 22 October plaats hebben Schied Ct Gemeng de Berichten Dinsdagavond is op de rivier do Maas voor Rotterdam ter hoogte van het Prinsenhoofd een tjalkscbip geladen met steenkolen zoodanig in aanvaring gekomen met du zeesleepboot Krantaand dat het tjalkscbip een honderd meter verder in de Koningshaven gezonken is De schipper en zgn gezin werden gored door de bemanning van ae stoomboot Havendienst IIL De sleepboot bekwam geen noemenswaardige schade Een zware brand is er gisteravond omstreeks tien nor plotseling met groote felheid uitgebroken in pand no 10 aan den Nieuwen Vogelezang te Rotterdam dat geheel is ingericht als pakhuis in gebruik by A J Erkendiep Belgisch Nederlandscbe klompenhandel wonende aan de Prinsenstraat no 19 Eén vuor leek heel de eerste verdieping toen de brandmeester de heer C Spierdgk met apbit 20 voor het pakhuis veraoheen Het geheel bad een dreigend aanzien te meer toen de vlammen kort daarna buven het dak uitsloegen en ool bet aangrenzende perceel no 8 eveneens een pakhuis waarin is gevestigd de hnidenzonterg van den heer T van den Berg wonende in den Oppert no 164 met woede aantastten Weldra woedde het vuur in beide pakbnispanden en het snelle voortwoekeren der vlammen is waarschynigk daaraan toe te schryven dat deze perceelen op de eerste étage een deur gemeen hebben En hoewel de hoofdman de heer J H Torley Dnwel geen vgf minuten nadat de brand zich door een regen van vonken had aangekondigd reeds ter plaatse was en onmiddeliyk de opperleiding van het blusschen aanvaardde was de felheid van den brand zóó groot dat ook pand 14 waarin is gevestigd de zeeppoederfabriek van den heer P W A de Vries wonende in de Heerenstraat no 22 aan het dak begon te branden Dit was te meer te duchten omdat de beer De Vries in zgn pakhuis ook heeft opgeslagen lucifers poetspomade schoensmeer enz Ook pand no 6 waarin zich bevindt het tabakspakbuis van de firma C Brügeman en Zonen kantoor houdende aan den tioudschen singel no 164 166 diende beschermd want het is jnist naast de brandende huidenzouterg gelegen Te midden van do enorme drukte die weldra in de onmiddellgke omgeving van den brand beeracbte was de brandweer aanvankelgk niet vrg in baar bewegingen En steeds meer materieel rukte aan zoodat toen het nauwelgka 10 uur was zich reeds gemeld hadden de bandbrandspuiten 20 19 15 10 11 9 17 de reddingsbrigade de antomohiel atoombrandspnit en de atoombrandspnit no 1 die alle dadelgk bevel kregen water te geven In den Nieuwen Vogelenzang juist voor dp brandende hnizen werkte de stoomspuit no 1 met twee stralen recbts daarvan werkten de handbrandspuiten 19 15 9 en 17 en links 10 terwijl van de aohterzgde nit de Slarhtersgang in werking gesteld werden de antomobiel stoombrandspuit met twee stralen en de bandbrandspuiten 10 en 11 Stroomen water werden een uur lang van alle zyden in de vlammen geworpen Het vnnr hoe tel ook was daartegen niet bestand in een minimnm van tgd droop alles in den omtrek van het water dat wegstroomde in alle richtingen Om elf nnr was men mot het blusscben in zooverre gevorderd dat alle spuiten op drie handbrandspniten na konden inrukken De hnidenzonterij en het klompenpakhnis z jn met al de daarin opgeslagen goederen zoo goed als geheel een prooi der vlqmmen geworden daarentegen valt de schade die de belendende perceelen kregen vrjwel mede Aan de achterzgde scheidt een plaatsje de belde uitgebrande pakhuizen van een bergplaats van wagens waarvan de ingang in da Slachtersgang ii Dit plaatsje voorkwam de nitbreidlog van den brand in die richting grootendeels De schade dia lanzlenlgk mag genoemd worden wordt door verzekering gedekt Mede waren oitiarakt au malddan zich tot hutpvarlMB ttj dco hooMau dan heer Torley Duwel de spniten 16 12 en 8 en de stoorabrandspuit 2 Van dit aanbod behoefde geen gebruik gemaakt te worden Hoewel de brand in deze volkrgke buurt in den aanvang schrik verspreidde zyn or gelukkig geen ongelukken bjj gebeurd Naar het Hbid verneemt hebben regenten van het Burgerweeshuis te Amsterdam bebondens goedkeuring van hoogere autoriteiten besloten in de dninen nabg Bergenaan Zee een vacantiekoloniehuis te doen bouwen ten behoeve der Burgerweezen zyn wg wel ingelicht dan zal dit vacantiekoloniehnis verrgzen ten noorden van den straatweg die leidt van Bergen naar BergenaanZee en wel met don gevel naar den straatweg Er zal plaats zgn voor 60 weezen voor wie eee eigen weg naar zee z il aangelegd worden van ongeveer 7 minuten gaans Een nieuwe roman va n de schrgfatcr van Hilda van Soylenburgb Tn den loop van dezen herfst zal tegeIglcertgd in bet Nederlandsch en hot DnitscU een nieuw boek van Mcvronw De Jong van Beek en Donk het licht zien waarvan spoedig daarop ook een Frnnscbe uitgave te verwachten valt De titel van den nieuwen roman zal onderwetsch oenvondig luiden Het boek krggt den naam van Lilia Het is de geschiedenis eener jonge Hollandsche schilderes die in Pargs komt stndaeren en daar in t gewoel der groote stad voor vele vragen van goed en kwaad komt to atann veel leed en angst ontmoet en tenslotte haar eigen weg naar het geluk ontdekt een j elnk waarom velen haar beklagen znllen anderen baar benijden en weer anderen baarveroordeelen znllen Het is de intieme geschiedenis eener ziel die haar eigen baan breekt Zooals men weet woont Mevrouw De Jong van Beek en Donk sedert jaren te Pargs Het zal o a interessant zgn te zien hoe zg na het specifiek Haagacbe te hebben geteekend in Hilda van Suyleoburgb de Pargsche milieu s weergeeft Nog kannen wg hieraan toevoegen dat de Hellandsche uitgave verscbgnt by de firma Scheltema Holkema s Boekhandel die den prijs zóó laag stelde dat bet boek vrywcl onder ieders bereik komt Het zal kosten f 2 90 gebonden f 3 60 Men schrijft uit Deventer Naar aanleiding van een ontstaan geschil over de verantwoirdeiykheid van de staking aan de Deventer Katoenmaataehappg voorbeen Ankeramit Co tusscben de hoofdbesturen van den Nederlaudschen Arbeidersbond de Eendracht en van do Christelgke Textiel Arbeidersvereeniging Unites met het alhier opgerichte stakings coraité heeft deze genuemde hoofdbesturen uitgenoodigd tot een gecombineerde bestuursvergadering op a s Donderdag Aanleiding tot deze te houden vergadering is het volgende Door den beer Voogsgeerd werd namens zgne medehoofdbeatnursleden het hoofdbestuur van ünilas de mededeeling gedaan dat zg vooraf gewaarschuwd hebben tegen deze stoking en bg het uitbreken hiervan de verantwoordelgkheid niet wenachten te dragen en deze geheel neerkwamen op de vorige organisatie Broedertrouw Het bestuur van deze organisatie wgst deze beschuldiging ver van zich en verklaart uitdrnkkelgk dat in de vergadering waar tot staking werd bealoten het bestuur van Broedertr jUw uiet alleen verantwoordelgk wensohte te zyn voor bet uitbreken en de gevolgen dezer staking wanneer de Eendracht en Unitas niet nu de verantwoordelgkheid wenschen te dragen Het stakings comité meent nn dat het hoofdbestuur van de Eendraclit dat niet op de bedoelde vergadering tegenwoordig was verkeerd is ingelicht In de nu Donderdagavond te houden vergadering znllen de boofdbeaturen naar waarbeid over de zaak worden ingelipht en mochten zg na die inlichting dan nog blgven volharden bg hun ingenomen standpunt waardoor ook de stennbeweging wordt tegengewerkt dan zal het stakings comilé zoo dreigt het althans ingrypende maatregelen nemen Chr Sanatorium voor tuborcnloseiyders Man meldt aan de Ned Met den bouw van het Chr Sanatorinm voor Tuberculoaeiydera dat nabg Harderwyk zal verrgzen hoopt men apoedig een aanvang te maken de aaabesteJing zal plaats hebben op 5 October Vooreerat znllen gesticht worden één palviljoen een kenkengebonw en een machinegebonw De oplevering moet plaata hebben op 1 Juni of op 1 Juli 1908 Dit zal afhangen van t feit of ook een tweede palviljoen waarvan bg de besteding oogave moet geschieden verryzen zal Er ia over edacht de opening een maand te vervroegen In dit geval zal zy plaata hebben op 1 Mei 1908 In haut tUa Madailandaehe gamaaDtan ia het kloppen van kleeden verboden behalve op zeer enkele bepaalde aangewezen uren van den dag De politie van DUaaeldorf verbood ook bg verordening het kloppen van kleeden op bepaalde uren Zulke politie zaken worden in Doitacbland door de politie en niet door het gemeentebestuur geregeld Dezer dagen heeft de stratka mer van de rechtbank te Dttsseldorf deze bepalicg ongeldig verklaard omdat hy hier geen gevaar voor leven en gezondheid aanwezig achtte en om verordeningen nit te vaardigen alleen mot het doel het publiek tegen overlast te beschermen daartoe zoo overwoog tg was de politie niet bevoegd Het 0 M ging niet in hooger beroep en het vonnis is in kracht van gewgsde gegaan De toeataud in de haven te Rotterdam is ongewyzigd De importeurs van granen aan den Rgn die door algoheelen stilstand te Autwerpeo ook van daar hnn ladingen niet ontvangen lyden belangrgke acbade te meer daar de graanprijzen aanzienigk zgn gestegec Vertegenwoordigera van die importeurs bonden dan ook te Rotterdam verblijf lu de eerste plaats de heer Rosenthal de man die indertyd het befaamde contract met de wegers afsloot en daardoor et elevatorbedrijt onmogelgk maakte Nu schgnt deze ook weer te Rotterdam te zgn om met de bootwerkers van gedachten te wisselen en naar het heet moet hy reeds te kennen hebben gegeven bet verhoogde losloon te willen betalen in het genre van do firma Dreyfns te Antwerpen Het behoeft weinig betoog dat een dergelgke figuur in deze tydon aan de Rotterdamsche werkgevers weinig sympathiek is schrgft het Hbl Toen hg dan ook gistermiddag op de Benra veracheen waa hg apoedig omringd en van enkele zgden werd zelfa een zoo dreigende haudiiig aangenomen dat zonder de tusschenkomst van meer bezadigden het misschien tot dadeiykheden zou zgn gekomen In elk geval achtte de heer Rosenthal bet maar biykbaar het bost de Benis te verlaten De Franscbe post doet wel eens dingen die niet zoo heel slim zgn Uit Utrecht werd een brief gezonden aan den heer X Pargs rne Y No 25 De beer X woont echter op No 23 Jaren lang heeft bg aan Mo 23 brieven ontvangen De brief waarop naam kwaliteit en straat be hooriyk waren omschreven maar alleen No 25 bg vergissing voor No 28 stond komt als onbestelbaar terng meldt bet Utr Dbl Voor het 3e kantongerecht te Rotterdam hebben drie vrouwen terechtgestaan wegens overtreding van de Leerplichtwet Daarby bleek dat No 1 moeder was van 10 kinderen waarvan het ondste 12 jaar No 2 moeder van 13 kinderen waarvan het oudate 13 jaar en No 3 moeder van 16 kinderen waarvan het ondste 17 jaar Uit Algiers wordt gemeld dat op 30 K M van Taghit een groote karavaan totaal geplunderd is Drie reizigers werden in hnn verdediging tegen de roevers gedood en één zwaar gewond De oase Taghit ligt zeer ver zuidwaarta op de grens tuaacben bet achterland van Algiers en Marokko Te Lissabon heeft Maandag jl gedurende anderhalf uur een hevige atorm gewoed gepaard gaandde met zware stortbuien Eenige wöken stonden onder water een aantal hnizen werden door den bliksem getroffen en andere stortten in Het spoorweg en tramverkeer moest voor een poos worden geataakt Verscheiden personen werden gewond Buvoven New York beeft dezer dagen een hevig onweder gewoed Een hospitaal en een kerk werden door den bliksem getroffen Onder de patiënten en de kerkbezoekers brak een paniek nit Ook vernielde de bliksem een deel van de in aanbouw zgnde brug naar Blackwell s Island dat met donderend geraas in de diepte stortte Een jong musicus Edonard Mailly te Brussel heeft Maandagavond in de bnurt van Ucde zjn verloofde de 23 jarige harpiste PaciSa Zelaya vermoord De jonge man had zich in het hoofd gehaald dat het meisje coquetteerde met andere mannen Na tweo revolverschoten op haar te hebben gelost bracht hy zgn verloofde verscheidene dolksteken toe Daarna ging hg zich aangeven bö de politie Men meldt nit Haarlem De politie heeft twee beruchte personen S en B aangehouden verdacht van de inbraak in Morinnesteeg op Zondag j l De justitie te Almeloo heeft een onderzoek ingesteld naar den toestand van een aw te Denekamp die door zijn familie in een bok wss opgesloten Het bleek inderdaat dat bg niet meer in staat was te loepen H was sedert bykans twee jaar opgesloten geweest Zgn bed bestond enkel nit stroo en een bedzak of overtrek Geheel ontkleed l eh ilve een hemd aan lag hg daar in een hoek Zgn natnnriijke behoeften vonden in hetzelfde bol eon plaats hg droeg da sporen van oen verdierlgkt en verwaarloosd leven Het kleine raampje waar eenigazins het daglicht kon doorbreken was met planken dichtgespgkerd Toen hg door de politie uit zgn schuilplaata was gehaald bleek hg geheel te zön verwilderd en vol met zweren te zitten Stadsnieuws GOUDA 26 September 1907 Bgna schreiend stond heden middag op de Markt een landbouwer bg zyn gebuurd paard Wat was het geval Men was bezig met het marktplein al te spniten waardoor het dier schrikte en toen men toch voortging begon te steigeren Het sloeg met een poot op een gzeren paal die in het been drong Bg de moeite die bet dier deed los te komen schenrde de huid al verder open zoodat dit een akelig sohonwspel gaf Waarom niet een oogenblilc met spuiten opgehondenf Maandagmiddag geraakte het 7 jarig zoontje van P J J Wendels te Schoonhoven in de met bagger gevulde bavensloot aldaar Gelukkig passeerde de heer P Pruyt die hot kind met moeite op bet droge wist te brengen 385 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Donderdag 26 Sept No 83 13147 13837 en 17566 ieder f 1000 447 2935 4064 5929 5941 7294 7862 en 19222 ieder f 400 2979 en 6269 ieder f 200 246 806 3698 7162 7403 8830 13300 17935 en 19700 ieder f 100 Pryzen van f 70 46 2800 5882 9030 11310 ri38 17830 156 58 6006 64 11410 15324 18047 94 68 6139 9361 50 82 55238 3200 70 9428 82 16609 93 73 50 6271 9523 11625 15708 18124 334 3444 6542 69 11901 15843 51 405 3687 6670 87 12085 16925 18232 520 3747 6724 9613 12174 16013 18345 772 3960 6909 44 12339 30 18482 831 4010 56 9708 73 72 18799 1097 87 59 35 12677 16337 18840 1117 4102 7012 63 12814 72 18966 65 4269 7165 68 73 16411 19258 1277 4378 7305 9902 97 19 19372 1393 4637 48 97 13424 16600 19515 1480 4716 72 10011 32 16876 19820 95 96 7461 89 48 17020 20049 1560 4851 7675 10203 13969 17231 20104 1670 5079 7770 20 14141 48 23 1766 5175 7822 10308 97 61 20249 77 77 8089 58 14231 67 20333 1949 5447 8452 10883 14417 17352 20407 2084 71 8674 11027 63 94 42 2140 5626 8921 11178 14587 17552 20928 65 73 70 11200 14669 64 11009 2416 5754 74 23 14766 17736 2619 6828 86 92 14947 17819 BIABETBEBIOHTEiN Qouda 26 September 1907 GRANEN Ondanks ruime aanvoeren blgtt de markt vast Alleen Haver wat lager Tarwe Zeeuwsche 9 75 4 10 25 mindere dito 8 75 4 9 50 Afwijkende 7 50 1 8 Polder 7 25 8 25 Rogge Zeeuwsche 6 75 it 7 Polder 6 50 k 6 75 Buitenlandsche per 70 kilo ii ƒ Gerst Winter 5 50 i 5 80 Zomer i 5 30 i 5 75 Chevaher 6 35 i 7 BuilenL voergerst per 70 kilo 4 Haver per hectoliter 3 75 il 4 50 Per 100 kilo 8 4 ƒ 8 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 90 4 7 35 Kanariezaad 7 50 4 10 Karwijzaad per 50 Kilo 4 Koolzaad i per Hectoliter Erwten Kookerwten 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen bruineBoonen 4 Witte boonen 4 Paarden boonen è Duiven boonen 4 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 50 4 7 60 Kleine ronde 7 75 4 8 VsBMARKT Melkvee goede aanvoer Handel vlug prijzen ook goed Vette varkens redel aanvoer handel vlug 33 i 25 ct per half K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel vrgwel 30 4 31 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel I 4 1 30 per weck Vette Schapen geen beteek handel Lammeren redel aanvoer handel gewoon 30 4 23 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel gewoon 8 t to Graskalveren goede aanvoer handel flaanw 45 4 70 Fokkalveren geen aanvoer Kaas aangevoerd 133 partijen handel matig ie kwal 37 4 29 2de kwal 34 4 26 Zwaardere hooger Noordhollansche Boter 1449 stukken van KG Handel vlug Goeboter 1 30 4 l 45 Waïboter 1 15 4 1 25 BÈÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 2 SEPT StaaUleemnaen POBTCOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig Be Serie fr 2600 3 59 RuSLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUUBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 1 Hypothtek BankenAandb idem idem 4 ¥ j Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandache Hypb 4 100 Pandb Zaid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scheepvaart UaaUchappijen Pand Holland Gnlf Stï Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmaterdam 4 100 SpooTiBegleeningeti IT4LIE Oblig ZnidItaliaanscheSpw lMy A 367 Premieleeninqen bisi ai Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dïverten Mg tot Ezpl Laan vanMedrdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMERMAITTELS n COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend AMA rsis i lfy vf JJYs tf rrjv Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEERINÖEN Burgerlijke Stand GEBOREN 25 Sept Jacoba ouders P M Holthngsen en J S Gibbon Antonina Petrua Johennes ouders W J M v Leenwen en C J Jaapers 26 Snaanna oudera J J Kolater en S Mils OVERLEDEN 25 Sept F van Herk 2 m A Qnispel 2 m GEHUWD 25 Sept H van Dgk en M van der Starre G N de Jong en C S de tfarré Reeutirijk GEBOREN Johanna oidera K Boer en G vap Putten Maria Ermelindes ouders L Vergeer en E M de Boer Maria Elizabeth ouders D Vermg en J den Boer Gerrit Marinus ouders K Perdgk en M Oskamp GEHUWD C Bgkenhnizen en J Ham C Hoogendjk en 6 Kraan ADVI IITEi TIi N Hot Correspondentsch ap van VOHOKOMOS Ned Vereenigiug ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiKKZwiaEE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar tin aanbesteden levering De an pl m 450 Hectoliter lAardappelen gedurende j tijdvak van 1 November 1J907 tot en met den 31 Mei 1908 ten behoeve van d soldatenme n ges in het garnizoen te Gouda De algemeeue voorwaarden van levering vai 13 November 1907 vie afdeeling no 17 R M bl 1025 zijn tl gen vyf en twintig cent per exemplaar vekrggbaar bg de Firma de Gebroeders t AN CLEEP te s Gravenhage Verdere inlichtingen betreffende de levering knnnen bg den len j litenant Kwartiermeester bnreel Jeruzalenlsiraat worden in Gouda 21 September 1 07 De Majoor Commd Offljier voornoemd A L flOONACKER DmOHDEBWIJS Ondergeteekende geeft by deze beleefd kennis dat zgne Lessen in hei Dansen evenals vorige jaren half October a s znllen aanvangen in bet Lokaal Concordia Westhaven Eenige der nieuwste dansen zyn o a la Revelation Pas de Qnatre h Trois Cecilien Walzer la Pyrenée enz De lesuren zgn voor eerstbeginnenjnn van 6 7 uur voor meergevordermr van 7 8 daarna voor Clnblesaen Leerlingen gelieven zich aan te melden bg den Heer P J BELLAART Varkenmarkt alhier of bj H KOOPMAN 87 Roggeveensiraat s Gravenhage Alleuw novertrolleo Prof Dr Liebers wolbekend K SVW SBACBT UIZI3 n Ullnn nht met F bridum k Ul tot voortdurende radicale ra zekere genezing van ftUe zelis de meest hardnekkige lUbN Miekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigenleef il jrci e i eneziog van elke zwakte Blrl iucht Benauwdheid Hoofdpgu Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen rrjifcr leach fl 1 H 1 3 dubbolo lo rli I f Oenlrail Dopót Malth d Vogto ZaUbomm 1 pöti M Oliban k Co Eotlordam l Happel a OraTenhage 1 IlalmoiaDi de Joo J Ozn Rotter am W Iff fc Oj aoada n bil alle droiristaa Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze In olieverf geachUderdn Portrellen retutareHogaerU Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eeMe te ontvangen Geïll PrBscourant met een aantal ongevraagde getuigschj iften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAEKIa Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg b j wien modellen te bezichtigen liJn